Бекітілді утвержденбет5/6
Дата15.01.2017
өлшемі137.23 Kb.
#72
түріПротокол
1   2   3   4   5   6
ЭК

Пәннің шифры KAP 3303

Пән атауы: Көркем аударма практикасы

Пререквизиттері: Жалпы кәсiби шет тiлi, салыстырмалы және практикалық грамматика, мамандыққа кiрiспе, аударма теориясы

Постреквизиттері: Көркем және жазбаша аударма практикасы, ақпараттық аударма

Мақсаты: Көркем аударма үшін практикалық дағдыларының қалыптасуы.

Осы пәндi зерттеу нәтижесінде көркем мәдениетаралық контекстінде мәтiндерiнiң аударма дағдыларын дамытуға көмектеседi.Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Осы пәндi зерттеудiң аударманың теориясының мәселелерiнiң зерттеу заңдылықтарын және оқылатын тiлдердiң ерекшелiгiн түсiнiп, тiлдiң құрылымына тереңiрек кiрiп, тiлдiң өзiндiк ерекшелiгiн толықтау талқыланып мағынасын түсiнуге жақсы мүмкiндiк бередi.

Күтілетін нәтиже: - арнайы әдебиетпен жұмыс iстеу;

- нақты деректердi талдау және жалпылауыш қорытындылар iстеу;

- дербес жаттығу жұмысындағы теориялық бiлiмдерiн қолдану;

Негізгі құзыреттіліктер:

қалыптастырушы:

жүйелеуші:

зерттеу:

Пәндік құзыреттіліктер:

коммуникативтік:

технологиялық:

бақылаушыя:

Арнайы құзыреттіліктер:

бағдарламалықя:

пәнаралықя:

әлеуметтік:

дамытушыя:

креативті.


ЭК

Шифр дисциплины PHP 3303

Название дисциплины: Практика художественного перевода

Пререквизиты: общепрофессиональный иностранный язык, сопоставительная и практическая грамматика, введение в специальность, теория перевода


Постреквизиты: практика художественного и письменного перевода, практика информативного перевода

Цель изучения: формирование практических навыков для художественного перевода. Изучение данной дисциплины поможет развить навыки перевода текстов художественного и межкультурного контекста.

Краткое содержание основных разделов:Изучение проблем теории перевода Изучение данной дисциплины позволяет лучше понять закономерности и особенности изучаемых языков, глубже проникнуть в структуру языка, полнее изучить и осмыслить своеобразие изучаемого языка.

Ожидаемые результаты: По окончании курса студенты должны знать:

- историю языка и в современном состоянии;

- о его диалектном разнообразии;

- родственные связи языка и его типологические соотношения с другими языками;Предметные компетенции:

коммуникативной компетенции:

речевой компетенции- совершенствование умений изучающего чтения англоязычных текстов различных стилей, умений письменной речи разнообразных стилей на родном языке;Специальные компетенции:

социолингвистической компетенции- социолингвистической восприимчивости к оттенкам использования языковых средств в тексте оригинала
ТК 3.1

Пәннің шифры SA 3304

Пән атауы: Синхрондық аударма

Пререквизиттері: Аударма теориясы

Постреквизиттері: Ауызша аударма практикасы

Мақсаты: Синхронды аударма дағды ларының қалыптасуы. Қалыптасқан білім өндірістік тәжиребе өту кезінде және аудармашылық практика кезінде теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануға дағдыланады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Синхронды аударма пәніаударма теориясы бойынша қалыптасқан білімді толықтыратын қосымша таңдау курсы болып табылады. Пәннің оқу бағдарламасын құру барысында «Аударма ісі» мамандығының «Мемлекеттік білім беру стандарты» мен «Ауызша аударма практикасы» пәнінің типтік бағдарламасы басшылыққа алынды.

Синхронды аударма пәні студент тердің кәсіби білім деңгейін жетілдіріп, ауызша аударманың синхрондық түрінің өзіндік ерекшеліктерімен таныстырады. Тәжірибелік сабақтарда орындалатын аударма-жаттығулары барысында студенттер өз бетінше жұмыс істеуге қабілеттілік көрсете отырып, теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануға дағдыланады.Күтілетін нәтиже:

 • мәтін берушінің тілінің жеке ерекшеліктерін ескере отырып бастапқы мәтінді ұғына қабылдау қабілеті қалыптасады; шешеннің сөйлеу жылдам дығына тең жылдамдықтағы аудармамен тіларалық жылдам транцляцияны жүзеге асыру дағдысы қалыптасады;

аударма барысында ықтималды болжам жасауды жүзеге асыруды дағдысына ие болады.

Арнайы құзырлықтар:

 • пәнаралық: ағылшын лексикология, теориялық грамматика пәңдерін ағылшын тіліндегі қүбылыстарды түсіндірү үшін меңгеру.

 • дамытушы: заманауи педагогикалық әдістерді және жаңа методика саласындағы білімдерді меңгеру.
ТК 3.1

Шифр дисциплины SPT 3304

Название дисциплины : Синхронный перевод

Пререквизиты: введение в специальность, сопоставительная грамматика, теория перевода

Постреквизиты: практика информативного перевода, практическая грамматика, практика устного и информативного перевода


Цель изучения: формирование навыков синхронного и последовательного перевода. Приобретенные знания и умения могут быть использованы в практической переводческой деятельности во время прохождения учебной и производственной практики.

Краткое содержание основных разделов: Основные виды устного перевода, понятия синхронного перевода и последовательного перевода, профессиональные навыки синхрониста, культурологический аспект в устном переводе, проблема с глаголами, перевод числительных и имен собственных при устном переводе, основные методы синхронного перевода, компрессия, упущение, добавление, антономичный перевод.

Ожидаемые результаты: В соответствии с требованиями квалификационной характеристики студент:

 • будет знать основные теоретические вопросы по синхронному переводу;

 • преобретет профессиональную компетенцию устного переводчика;

 • будет владеть тактикой перевода устных сообщений.

Предметные компетенции:

коммуникативной компетенции:

речевой компетенции- совершенствование умений изучающего чтения англоязычных текстов различных стилей, умений письменной речи разнообразных стилей на родном языке;Специальные компетенции:

социолингвистической компетенции- социолингвистической восприимчивости к оттенкам использования языковых средств в тексте оригинала, умения социолингвистического и социокультурного анализа текста оригинала и перевода, стилистически адекватного выбора языковых средств в переводном тексте,

дискурсивной компетенции- - способности использовать адекватные стратегии в интерпретации текста оригинала, в оформлении текста перевода;ЭК

Пәннің шифры ZhKShT 3308

Пән атауы: Жалпы кәсіби шет тілі

Пререквизиттері: студент шет тілін Intermediate көлемінде білуі тиіс «

Постреквизиттері: Пән бойынша игерген білімдері «Тіл теориясының негіздері», «Арнаулы кәсіби шет тілі» курстарын оқуда көмегін тигізеді

Мақсаты: Келешек аудармашы мамандарға базалық білім алуға жағдай жасау болып табылады. Пән лингвистикалық және прагматикалық қарым-қатынастық білікті қалыптастыруды, шығармашылық қуат көзін, бастамашылдық пен жаңашылдықты дамытуды мақсат етеді. Сабақ барысында әр модуль тақырыбы бойынша сөздік қорды ұлғайтып, шет тілінде еркін сөйлеу шеберлігін қалыптастыру – пәннің басты міндеттерінің бірі болып табылады

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Курс ағылшын тілін меңгерген, аударма ісі мамандығы бойынша бакалавр біліктілігін алатын студенттер үшін құрылған.

Курс бағдарламасы пән бойынша білімді қалыптастру кезінде болашақ маманның қажеттілігін қанағаттындыру үшін және әр түрлі ақпараттық талдау орталықтары мен елшіліктерде, министрліктер мен туризм агенттіктерінде, баспа, аударма бюроларында қызмет ететін аудармашы мамандарға кәсіби бағыт береді. Негізгі шет тілі пәнінің В2 деңгейінде сөйлеу әрекеттерінің тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым сияқты түрлеріндегі продуктивті және рецептивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстары жалғастырылады.Күтілетін нәтиже: - шет тілін қатынасу құралы ретінде және қатынастың ауызша және жазбаша формаларын: жазылым, айтылым, оқылым, тыңдалым қатынасының ресми және биресми жағдайларында қолдана алады;

 • әр деңгейлі қиындықтағы арнайы, ғылыми, көркем мәтіндермен жұмыс жасай біледі;

 • шет ел мәдениеті, тұрмыс-тіршілігі, ұлттық ерекшелігі жайында толық хабардар болады.

Негізгі құзырлықтыр:

 • қалыптастырушы: ағылшын тілінде ерекше дисскусияға қатысуды меңгерүі:

 • жүйелеуші: ағылшын тілінде фонетикалық және семантикалық процесстерді меңгеру.

 • зерттеушілік: ағылшын тіліндегі берілген тақырып бойынша зерттеп анализ жасау білу.

Пәндік құзырлықтар:

 • коммуникативтік: ағылшын тіліде коммуникативті стратегия саласындағы білімдерді меңгеру.

 • технологиялық: жаңа технология саласындағы білімдерді меңгерү.

 • бақылаушы: ағылшын тіліндегі сөздерді сөздікпен түсіндіруді меңгеру.

Арнайы құзырлықтар:

 • пәнаралық: ағылшын лексикология, теориялық грамматика пәңдерін ағылшын тіліндегі қүбылыстарды түсіндірү үшін меңгеру.

 • дамытушы: заманауи педагогикалық әдістерді және жаңа методика саласындағы білімдерді меңгеру.
ЭК

Шифр дисциплины OPIYa 3308

Название дисциплины: Общепрофессиональный иностранный язык. 3 кредита

Пререквизиты: базовый иностранный язык, практикум по культуре речевого общения, сопоставительная грамматика, основы теории изучаемого языка

Постреквизиты: практика художественного и письменного перевода, практика информативного перевода, практика устного перевода

Цель изучения: формирование уровня высокого операционного владения иностранным

языком, приближающийся к международно-стандартным общеевропейским С1 и С2 уровням. Изучение данной дисциплины поможет развить навыки в общепрофессиональной сфере общения.Краткое содержание основных разделов: На третьем году обучения наряду с дальнейшим совершенствованием базовых умений иноязычного общения студенты достигают профессионально-ориентированного уровня . Специфичным на третьем курсе является дальнейшее углубление общепрофессиональной и межкультурной направленности обучения, развитие у студентов интереса к своей будущей профессии.

Ожидаемые результаты: построение высказываний политематического характера; подробные описания и обобщения/доклады на сложные темы; изложение мыслей по заданной теме, проблеме, ситуации с использованием различных опор, комментирование различных политических событий; построение монологических высказываний в форме рассуждения по теме и т.д.

Специальные компетенции: социолингвистической компетенции- социолингвистической восприимчивости к оттенкам использования языковых средств в тексте оригинала, умения социолингвистического и социокультурного анализа текста оригинала и перевода, стилистически адекватного выбора языковых средств в переводном тексте,

дискурсивной компетенции- - способности использовать адекватные стратегии в интерпретации текста оригинала, в оформлении текста перевода;социолингвистической компетенции- социолингвистической восприимчивости к оттенкам использования языковых средств в тексте оригинала, умения социолингвистического и социокультурного анализа текста оригинала и перевода, стилистически адекватного выбора языковых средств в переводном тексте,

дискурсивной компетенции- - способности использовать адекватные стратегии в интерпретации текста оригинала, в оформлении текста перевода;ЭК

Пәннің шифры BShT 2213

Пән атауы: Базалық шет тілі ( В2 жалғастыру)

Пререквизиттері: Мәдениет аралық коммуникациялық шет тілі В1

Постреквизиттері:Кәсіби бағытталған шет тілі

Мақсаты: Базалық шет тілі пәнінің мақсаты – келешек аудармашы мамандарға базалық білім алуға жағдай жасау болып табылады. Пән жалпы лингвистикалық және прагматикалық қарым-қатынастық білікті қалыптастыруды, шығармашылық қуат көзін, бастамашылдық пен жаңашылдықты дамытуды мақсат етеді. Сабақ барысында әр модуль тақырыбы бойынша сөздік қорды ұлғайтып, грамматикалық білімді толықтырып, шет тілінде еркін сөйлеу шеберлігін қалыптастыру – пәннің басты міндеттерінің бірі болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Екінші оқу жылында жалпы Еуропалық шет ел тілдерін меңгеру В1 батапқы/жалғастырушы, деңгейіне сәйкес студенттердің шет ел тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениетаралық деңгейде қалыптастыру, продуктивтікжәне рецептивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстары жалғастырылады. Курс ағылшын тілін меңгерген, аударма ісі мамандығы бойынша бакалавр біліктілігін алатын студенттер үшін құрылған.Курс бағдарламасы пән бойынша білімді қалыптастыру кезінде болашақ маманның қажеттілігін қанағаттандыру үшін және әр түрлі ақпараттық талдау орталықтары мен елшіліктерде, министліктер мен туризм агенттіктерінде, баспа, аударма бюроларында қызмет ететін аудармашы мамандарға кәсіби бағыт береді.

Күтілетін нәтиже: шет тілін қатынасу құралы ретінде және қатынастың ауызша және жазбаша формаларын: жазылым, айтылым, оқылым, тыңдалым қатынасының ресми және биресми жағдайларында қолдана алады;әр деңгейдегі қиындықтардағы арнайы, ғылыми, көркем мәтіндермен жұмыс жасай біледі; шет ел мәдениеті, тұрмыс-тіршілігі, ұлттық ерекшелігі жайында толық хабардар болады.

Негізгі құзырлықтыр:

Арнайы құзырлықтар:

 • пәнаралық: ағылшын лексикология, теориялық грамматика пәңдерін ағылшын тіліндегі қүбылыстарды түсіндірү үшін меңгеру.

 • дамытушы: заманауи педагогикалық әдістерді және жаңа методика саласындағы білімдерді меңгеру.
ЭК

Шифр дисциплины BIYa 2213

Название дисциплины: Базовый иностранный язык (В2 продвинутый).

Пререквизиты: Язык межкультурной коммуникации В1

Постреквизиты:Профессионально-ориентированный иностранный язык

Цель изучения: В1 формирование практического владения иностранным языком, что предполагает дальнейшее совершенствование умений в различных видах речевой деятельности. Полученные знания, умения и навыки после изучения данного курса помогут свободно участвовать в речевом общении.

Краткое содержание основных разделов:

Основной задачей курса является достижение студентами международно-стандартного общенаучного и научно-профессионального уровня обеспеченности.

Основными направлениями работы являются дальнейшее совершенствование коммуникативных, полемических умений, развитие умений творческого владения устной и письменной речью в различных коммуникативных сферах и ситуациях общения. Особое внимание уделяется развитию критического, логического и творческого мышления, что осуществляется за счет выполнения глубокого критического анализа текста, газетного и видеоматериала.

Ожидаемые результаты: уметь выявлять актуальность, злободневность поднимаемых проблем; определять их новизну, познавательный и воспитательный потенциал; планировать и вести дискуссию; высказывать о роли современных инновационных технологий в развитии избранной профессиональной деятельности; творчески осмысливать и передавать на письме, рассуждая и оценивая с приведением аргументов собственное понимание проблемы, чувства, впечатления о фактах, явлениях; выделять в прослушанном тексте профессионально и личностно-значимую информацию, оценивать ее, решать на основе прослушанной информации типовые профессионально-значимые задачи; отбирать информативно-ценное, воспитательно-направленное и посильное для выражения средствами изучаемого языка содержание в рамках речевой темы и трансформировать его в учебно-речевые ситуации с учетом интересов и межличностных отношений учащихся.

Специальные компетенции:

социолингвистической компетенции- социолингвистической восприимчивости к оттенкам использования языковых средств в тексте оригинала, умения социолингвистического и социокультурного анализа текста оригинала и перевода, стилистически адекватного выбора языковых средств в переводном тексте,

дискурсивной компетенции- - способности использовать адекватные стратегии в интерпретации текста оригинала, в оформлении текста перевода;


ЭК

Пәннің шифры MKTP 4207

Пән атауы: Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы

Пререквизиттері:Қазқстан тарихы, философия негізгі шет телі 2-ші шет тілі қазақ/орыс тілі Тіл қарым қатынасыныңмәдениеті бойынша практикумы, аудармашының кәсіби қызметері көркем аударма практикасы аудармашының кәсіби қызметі негіздері.елтану тәжірбиесі болуы тиіс

Постреквизиттері: Бұл пән бойынша игерген білімдерімен шеберліктерін тәжірбие жүзінде аудармашылық қызметте қодана алады

Мақсаты:Ана және өзге тілдік мәдениет саласындағы біліммен мәдениет аралық қатынас стратегияларын меңгеру арқылы ғана қол жететін мәдениет аралық біліктілікті қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: мәдениет арлаық қатынасқа уйрету іс жүзінде әр түрлі мәдениет өкілдері арасындағы қатынасты жүзеге асыруға мүмкіндік беруге бағытталған. Курсттың мәдени қарама-қарсы мазмұны студент назарын «Ана –өзге тілдікті « салыстыруға бағыттауы тиіс»

Күтілетін нәтиже: Өзге мәдениет өкілдерін жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез – құлық ерекшеліктерін сыни тұрғыдан түсіне білу; екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу

Негізгі құзыреттіліктер:

қалыптастырушы:

жүйелеуші:

зерттеу:

Пәндік құзыреттіліктер:

коммуникативтік:

технологиялық:

бақылаушыя:

Арнайы құзыреттіліктер:

бағдарламалықя:

пәнаралықя:

әлеуметтік:

дамытушыя:

креативті:

ұйымдастырушы-әдістемелік.

ЭК

Шифр дисциплины TPMK 4207

Название дисциплины: Теория и практика межкультурной коммукации

Пререквизиты: Обобщённые знания по курсам «Введение в языкознание», Культурология, История Казахстана, Философия, Социология, Практический курс казахского/русского языков, Практический курс второго иностранного языка, Практический курс основного иностранного языка, студенты имеют общие представления о терминах «культура» и «культурное наследие» СИЯ и РК.

Постреквизиты: Развитие межкультурной компетенции, основанной на понимании языка и культуры. Воспитание толерантного отношения к культурным ценностям иноязычных стран. Понимание поведенческих стереотипов, свойственных другому народу. Владеть достаточным объёмом знаний о чужой культуре.

Цель изучения: является формирование межкультурной коммуникативной компетенции, предполагающей комплексное обучение навыкам и умениям успешного межкультурного взаимодействия. А также активизация познавательной деятельности студентов, развитие их творческих и коммуникативных способностей.

Краткое содержание основных разделов: взаимосвязь языка и культуры, культурные компоненты, коммуникация, реальная, культурная, понятийная и языковая картина мира, межкультурная коммуникация как научная дисциплина, её возникновение и развитие в США, Европе, и в России.

Ожидаемые результаты: - должен владеть навыками отбора и анализа лингво-культурного материала;

- Ключевые компетенции:формирующая: уметь извлекать информацию из культурно-специфичесих единиц языка, прецедентных феноменов и устоявшихся коммуникативных практик (НИК 3)

систематизирующая: владеть базовыми знаниями и понятийным аппаратом в области общего языкознания;

Предметные компетенции:

коммуникативная: владеть знанием концептуальной и языковой картины мира носителя иноязычной культуры;

- владеть правилами этикета, ритуалов, этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в иноязычных культурах;

- владеть невербальными средствами общения (мимика, жесты);умеет Специальные компетенции:

социальная: распознавать маркеры речевой характеристики человека(социальное положение, этническая принадлежность и др.) на всех уровнях языка


Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілдіутвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан