Бекітілді утвержденбет4/6
Дата15.01.2017
өлшемі137.23 Kb.
#72
түріПротокол
1   2   3   4   5   6ЭК

Пәннің шифры AAP 3302

Пән атауы: Ақпараттық аударма практикасы

Пререквизиттер:жалпы кәсіби және арнаулы шет тілі (С1,С2 деңгейлері), салыстырмалы және практикалық грамматика, аударма теориясы, мамандыққа кіріспе

Постреквизиттері:көркем аударма практикасы, жазбаша және ауызша аударма практикасы, синхрондық аударма

Мақсаты:барлық салалардағы түрлі ақпараттарды аудару шеберлігін қалыптастыру. Пән бойынша игерген білімдері аударма қызметінде, оқу және кәсіби тәжірибеде және дипломдық жұмыс жазу барысында қолданылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Қазіргі оқу заман талабына сай бағдарламаның мазмұндамасы білімгердің өзіндік дамуына және ұйымдастырылуына бағыттылған. Толық жазбаша реферативті аударма мен жұмыс жүргізілуі тиіс

Күтілетін нәтиже: білімгер ақпаратты шығармаларды талдау және оның аудармаларын қазіргі заманғы әдеби терминологиялық және талдау әдістемесі негізінде сараптауды;Ақпараттық мәтіндердің, символикалық сипатын ашып, олардың өзекті мәселелермен байланысын айқындауды;аударманың бірнеше нұсқаларына салыстырмалы талдау жасауды;

Негізгі құзыреттіліктер:

қалыптастырушы:

жүйелеуші:

зерттеу:

Пәндік құзыреттіліктер:

коммуникативтік:

технологиялық:

бақылаушыя:

Арнайы құзыреттіліктер:

бағдарламалықя:

пәнаралықя:

әлеуметтік:

дамытушыя:

креативті:

ұйымдастырушы-әдістемелік.


ЭК

Шифр дисциплины PIP 3302

Название дисциплины: Практика информативного перевода перевода

Пререквизиты: теория перевода, теория и практика современного казахского/русского языков.

Постреквизиты:специально-профессиональный иностранный язык, практика информативного перевода, функциональная стилистика

Цель изучения: формирование лингвистической и переводческой и лингвокультурологической и социокультурной компетенций для обеспечения в рамках информативного перевода взаимопонимания между представителями различных культур и языков в различных сферах международной политической, экономической и общественной жизни.


Краткое содержание основных разделов: межкультурно-коммуникативной компетенции осуществляется за счёт активации следующих субкомпетенций: лингвистической, когнитивной, лингвокультурологической, социолингвистической, дискурсивной, стратегической.

Ожидаемые результаты: виды информативного перевода; лингвистические и внелингвистические факторы перевода информативных текстов; типы лексических, грамматических и стилистических трансформаций; критерии качественного анализа выполненного перевода; сведения об исходном тексте; тип информации, заложенный в исходном тексте;

Предметные компетенции:

коммуникативной компетенции:

речевой компетенции- совершенствование умений изучающего чтения англоязычных текстов различных стилей, умений письменной речи разнообразных стилей на родном языке;Специальные компетенции:

социолингвистической компетенции- социолингвистической восприимчивости к оттенкам использования языковых средств в тексте оригинала, умения социолингвистического и социокультурного анализа текста оригинала и перевода, стилистически адекватного выбора языковых средств в переводном тексте,

дискурсивной компетенции- - способности использовать адекватные стратегии в интерпретации текста оригинала, в оформлении текста перевода;ЭК

Пәннің шифры ZhKShT 3307

Пән атауы: Жалпы кәсіби шет тілі

Пререквизиттері: студент шет тілін Intermediate көлемінде білуі тиіс «

Постреквизиттері: Пән бойынша игерген білімдері «Тіл теориясының негіздері», «Арнаулы кәсіби шет тілі» курстарын оқуда көмегін тигізеді

Мақсаты: Келешек аудармашы мамандарға базалық білім алуға жағдай жасау болып табылады. Пән лингвистикалық және прагматикалық қарым-қатынастық білікті қалыптастыруды, шығармашылық қуат көзін, бастамашылдық пен жаңашылдықты дамытуды мақсат етеді. Сабақ барысында әр модуль тақырыбы бойынша сөздік қорды ұлғайтып, шет тілінде еркін сөйлеу шеберлігін қалыптастыру – пәннің басты міндеттерінің бірі болып табылады

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Курс ағылшын тілін меңгерген, аударма ісі мамандығы бойынша бакалавр біліктілігін алатын студенттер үшін құрылған.

Курс бағдарламасы пән бойынша білімді қалыптастру кезінде болашақ маманның қажеттілігін қанағаттындыру үшін және әр түрлі ақпараттық талдау орталықтары мен елшіліктерде, министрліктер мен туризм агенттіктерінде, баспа, аударма бюроларында қызмет ететін аудармашы мамандарға кәсіби бағыт береді.Күтілетін нәтиже: - шет тілін қатынасу құралы ретінде және қатынастың ауызша және жазбаша формаларын: жазылым, айтылым, оқылым, тыңдалым қатынасының ресми және биресми жағдайларында қолдана алады;

 • әр деңгейлі қиындықтағы арнайы, ғылыми, көркем мәтіндермен жұмыс жасай біледі;

 • шет ел мәдениеті, тұрмыс-тіршілігі, ұлттық ерекшелігі жайында толық хабардар болады.

Негізгі құзырлықтыр:

 • қалыптастырушы: ағылшын тілінде ерекше дисскусияға қатысуды меңгерүі:

 • жүйелеуші: ағылшын тілінде фонетикалық және семантикалық процесстерді меңгеру.

 • зерттеушілік: ағылшын тіліндегі берілген тақырып бойынша зерттеп анализ жасау білу.

 • Пәндік құзырлықтар:

 • коммуникативтік: ағылшын тіліде коммуникативті стратегия саласындағы білімдерді меңгеру.

 • технологиялық: жаңа технология саласындағы білімдерді меңгерү.

 • бақылаушы: ағылшын тіліндегі сөздерді сөздікпен түсіндіруді меңгеру.

 • Арнайы құзырлықтар:

 • пәнаралық: ағылшын лексикология, теориялық грамматика пәңдерін ағылшын тіліндегі қүбылыстарды түсіндірү үшін меңгеру.

 • дамытушы: заманауи педагогикалық әдістерді және жаңа методика саласындағы білімдерді меңгеру.
ЭК

Шифр дисциплины OPIYa 3307

Название дисциплины: Общепрофессиональный иностранный язык. 3 кредита

Пререквизиты: базовый иностранный язык, практикум по культуре речевого общения, сопоставительная грамматика, основы теории изучаемого языка

Постреквизиты: практика художественного и письменного перевода, практика информативного перевода, практика устного перевода

Цель изучения: формирование уровня высокого операционного владения иностранным

языком, приближающийся к международно-стандартным общеевропейским С1 и С2 уровням. Изучение данной дисциплины поможет развить навыки в общепрофессиональной сфере общения.Краткое содержание основных разделов: На третьем году обучения наряду с дальнейшим совершенствованием базовых умений иноязычного общения студенты достигают профессионально-ориентированного уровня . Специфичным на третьем курсе является дальнейшее углубление общепрофессиональной и межкультурной направленности обучения, развитие у студентов интереса к своей будущей профессии.

Ожидаемые результаты: построение высказываний политематического характера; подробные описания и обобщения/доклады на сложные темы; изложение мыслей по заданной теме, проблеме, ситуации с использованием различных опор, комментирование различных политических событий; построение монологических высказываний в форме рассуждения по теме и т.д.

Предметные компетенции:

коммуникативной компетенции:

речевой компетенции- совершенствование умений изучающего чтения англоязычных текстов различных стилей, умений письменной речи разнообразных стилей на родном языке;Специальные компетенции:

социолингвистической компетенции- социолингвистической восприимчивости к оттенкам использования языковых средств в тексте оригинала, умения социолингвистического и социокультурного анализа текста оригинала и перевода, стилистически адекватного выбора языковых средств в переводном тексте,

дискурсивной компетенции- - способности использовать адекватные стратегии в интерпретации текста оригинала, в оформлении текста перевода;ЭК

Пәннің шифры AMBT 3205

Пән атауы: Академиялық мақсаттарға бағытталған тіл

Пререквизиттері: Базалық шет тілі, тіл біліміне кіріспе

Постреквизиттері: . Арнайы кәсіби шет тілі

Мақсаты:Білімгерлердін коммунакативтік қабілеттілігін дамытуға арналған курс. Коммуникативтік қабілеттілік сияқты және басқа тілде дискуссия өткізуге үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Жұмыс негізгі ауызша және жазбаша сөйлеу қатынас,полемика іскерліктерін одан ары толық жетілдіру , шығармашылық іскерліктерінің дамытуына ерекше назар аударылады. Критикалық ойлау қабілетін дамуына және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде дүрыс жеткізуге үйренеді. Сабақ кезінде газеттік және видеоматериалдар қолданады.

Күтілетін нәтиже: Студенттердің тілді жоғары деңгейде қолдануда кәсіби біліктіліктері арттырылады.

Негізгі құзырлықтыр:

 • қалыптастырушы: ағылшын тілінде ерекше дисскусияға қатысуды меңгерүі:

 • жүйелеуші: ағылшын тілінде фонетикалық және семантикалық процесстерді меңгеру.

 • зерттеушілік: ағылшын тіліндегі берілген тақырып бойынша зерттеп анализ жасау білу.

 • Пәндік құзырлықтар:

 • коммуникативтік: ағылшын тіліде коммуникативті стратегия саласындағы білімдерді меңгеру.

 • технологиялық: жаңа технология саласындағы білімдерді меңгерү.

 • бақылаушы: ағылшын тіліндегі сөздерді сөздікпен түсіндіруді меңгеру.

 • .
ЭК

Шифр дисциплины YaAC 3205

Название дисциплины: Язык для академических целей.

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык,Иностранный язык для специальных целей,

Лексикология, Стилистика, История языкаПостреквизиты: Литература СИЯ,Страноведение

Цель изучения: является овладение иностранным языком как средством учебного и научного академического общения.

Краткое содержание основных разделов: Изучение курса «Язык для академических целей» ведет не только к обогащению знаний и расширению научного кругозора, к более глубокому
познанию процессов общения, но и позволяет студентам приобрести
практические навыки, необходимые в учебной, научно-учебной, а также будущей профессиональной деятельности.

Ожидаемые результаты: По завершении курса студенты должны уметь:

 • осваивать, хранить, перерабатывать и интерпретировать информацию;

 • анализировать теоретические концепции и фактические данные, проводить на их основе сопоставления, обобщения, делать выводы;

Ключевые компетенции:

 • определяются как «освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании. Знакомство с общими сведениями о лингвистике как науке; овладение основными нормами иностранного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями».
ТК 2.6

Пәннің шифры GMZh 3223

Пән атауы: Газет мәтіндермен жұмыс

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Базалық шет тілі, қазақ тілінің стилистикасы

Постреквизиттері: Саяси-қоғамдық мәтіндер аудармасы, экономикалық аударма практикасы

Мақсаты:газет стильдегі бастапқы бiлiктерiнiң қалыптасуы, Алған өнер-бiлiмдер ағылшын және ана тiлде газет мәтiндерiнiң дұрыс және еркiн аудармасын дұрыс пайдалану

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Бұл пән мамандық бойынша алынған теориялық білімдерін арнайы бағытта толықтыру үшін ұсынылып отырған таңдау компоненті. Пәнді оқу барысында публицистика, газет стилі және мәтіндерінің жанры жайлы мағлұмат алып, газет мәтіндерінде жиі кездесетін тілдік стилистикалық бірліктердің аударылу ерекшеліктеріне, газеттік клише, қысқарған сөздердің аудармадағы көрінісін талдайды.

Пән студентердің білім деңгейін жетілдіріп, өз тілі мен шет ел тілінің арасындағы тілдік ұқсастықтар мен ерекшеліктерді ажыратуға дағдыланадырады. Тәжірибелік сабақтарда орындалатын аударма жұмыстары барысында студенттер өз бетінше жұмыс істеуге қабілеттілік көрсете отырып, теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануға дағдыланады, сөздік қоры көбейеді.Күтілетін нәтиже:

Газет мәтіндері мен оның аудармаларын қазіргі заманғы әдеби терминологиялық талдау әдістемесі негізінде сараптауды, газет мәтіндерінің прагматикалық сипаты мен аударманың бірнеше нұсқаларына салыстырмалы талдау жасауды, газет мәтіндерін өзіндік сипаты мен стиліне қарай аударуды білетін болады.Негізгі құзыреттіліктер:

қалыптастырушы:

жүйелеуші:

зерттеу:

Пәндік құзыреттіліктер:

коммуникативтік:

технологиялық:

бақылаушыя:

Арнайы құзыреттіліктер:

бағдарламалықя:

пәнаралықя:

әлеуметтік:

дамытушыя:

креативті:

ұйымдастырушы-әдістемелік.

ТК 2.6

Шифр дисциплины RGT 3223

Название дисциплины: Работа над газетными текстами. 3 кредита

Пререквизиты: теория перевода, базовый иностранный язык, стилистика казахского языка

Постреквизиты: перевод общественно-политических текстов, экономический перевод, практика перевода

Цель изучения формирование фоновых знании о газетном стиле и экспрессивных языковых единиц. Приобретенные знания необходимы для правильного и свободного перевода газетных текстов английского и родного языков.

Краткое содержание основных разделов: Публицистика и понятие газетного стиля, газетные штампы, клише, газетная лексика. Основные газетно- стилистические языковые единицы. Прагматика и экспрессивный синтаксис газетных текстов. Перевод политических терминов.

Ожидаемые результаты: В соответствии с требованиями квалификационной характеристики студент:

 • будет знать основные теоретические вопросы по газетному переводу;

 • преобретет комптенции письменного переводчика;

 • будет владеть тактикой перевода газетных текстов.

Ключевые компетенции:

формирующая:

систематизирующая

исследовательская:

Предметные компетенции:

коммуникативная:

технолгическая:

контролирующая:

Специальные компетенции:

программная:

межпредметная:

социальная:

развивающая:

креативная:

организационно-методическая.


Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілдіутвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы