Бекітілді утвержденбет2/6
Дата15.01.2017
өлшемі137.23 Kb.
#72
түріПротокол
1   2   3   4   5   6ЭК

Пәннің шрифы MK 2217

Пән атауы: Мамандыққа кіріспе.

Пререквизиттері:Студент алдына қойылған мақсатына жету үшін ағылшын тілін кәсіби деңгейде меңгеруі керек. Келешекте мемлекеттік мекемелер мен халықаралық ұйымдарда қызмет ететіндіктен студент мәдениетаралық қарым-қатынастың, әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі концепциясын, мемлекет және қоғам дамуының заңдылықтарын, отандық өркениеттің әлемдік тарихи-мәдени процесте алатын орнын, тілі оқылатын елдің тарихын, мәдениетін, дін мәселелерін білуі тиіс. Қазақстанның саяси және экономикалық даму өрісі мен конституциялық-құқықтық негіздерімен таныс болуы тиіс. Түрлі жанр, стильдегі мәтіндермен және түрлі ақпарат көздерімен (интернет, электрондық сөздіктермен) жұмыс жасай білу керек.

Постреквизиттері:Курстан өту нәтижесінде студенттер алған білімдерін келесі пәндердің оқытылу барысында қолдана алады: «Жазба аудармасының практикасы», «Көркем аударма практикасы», «Ақпараттық аударма практикасы», «Ауызша аударма практикасы», «Аударма теориясы», «Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы».

Мақсаты: «Аудармашының кәсіптік қызметінің негіздері» курсының мақсаты болашақ мамандарды аудармашының кәсіби ісінің негізгі дәйектермен таныстыру.Курстың негізгі міндеттері:

- аудармашы және аудармашы емес позициялары тұрғысынан мамандық жөнінде негізгі түсініктерді қалыптастыру;

- студенттерді аудармашы қызметінің басты ұғымдары мен болашақ кәсіптің ерекшеліктерімен таныстыру;

- осы курстың шеңберінде студенттерде өздік ғылыми іздену үрдісінің алғы-шарттарын қалыптастыру.

Курстың әдістемелік негізінде оқып зерттеп жатқан мәселелерді аудармашының тұлғасын аударма процесінің негізгі іске асырушысы ретінде қарастыратын антропоцентрлік алғы шартпен шешу жатыр.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: 2 курс студенттері үшін 4-ші семестрде аптасына 1 дәріс, 1 практикалық сабағы мен 1 ОСӨЖ сабағы жүргізіледі.

«Аудармашының кәсіптік қызметінің негіздері» курсының объектісі аудармашы ісінің ерекшеліктері болып табылады. Қазіргі таңда аударма ісінің теориясын зерттеумен шектелуге болмайды. Пәннің теориясынтереңдетумен қатар аудармашылардың кәсіби дайындық деңгейін көтеру шартқа айналып отыр. Осыған рай аудармашыларды оқытудың жаңа әдістерін табу қажеттігі туындайды. Бірақ бұл қажеттілік ааудармашы кәсібінің ерекшеліктерін жан-жақты талдамай өтелмейді. Аудармашы – аударма үрдісін жүзеге асыратын маман болғандықтан аударманың көп аспектілерімен кездеседі. Ол мәтінді әртүрлі объективті шарттарда аудару барысында ішкі және сыртқы факторларды ескеруі қажет.Күтілетін нәтиже:«Аудармашының кәсіптік қызметінің негіздері» курсын оқып аяқтағаннан кейін студент мыналарды білуі қажет:

- болашақ мамандығының ерекшеліктерін;

- аудармашының негізгі қасиеттері мен мамандықтың негіздері;

Негізгі құзырлықтар

- қалыптастырушы:аудармашыға қойылатын қазіргі заманғы талаптарға сәйкес болу.

қазіргі заманғы аударманың техникалық құралдарды мыналарды білуі

өзін-өзі жетілдіретін түрлі оқу стильдерін пайдалана алу;

әр түрлі қоғамдық топтардың өкілдермен сөйлесе алу;


ЭК

Шифр дисциплины VS 2217

Название дисциплины: Введение в специальность

Пререквизиты: практический курс русского языков, практический курс основного иностранного языка.

Постреквизиты: теория перевода, практикум по культуре речевого общения, практика письменного перевода, практика устного перевода.

Цель изучения: представление о сфере и специфике профессиональной деятельности переводчика; раскрыть ключевые компетенции профессионального переводчика.

Данный курс ориентирует на самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность в рамках будущей профессии.Краткое содержание основных разделов: Курс рассчитан для студентов 2 курса (4 семестр) по 1час лекционных занятий, 1 час практических занятий и 1час СРСП в неделю.

Курс предназначен для студентов специальности «Переводческое дело». Структура курса предусматривает лекции и занятия СРСП


Объектом курса «Основы профессиональной деятельности переводчика» является специфика профессиональной деятельности переводчика. В настоящее время возникает настоятельная потребность не только в развитии теории переводческого дела, но и совершенствовании практической подготовки профессиональных переводчиков; в связи с этим необходим новый подход к обучению переводчиков, который не представляется возможным без глубокого знания специфики данной профессии. Переводчик, как специалист, осуществляющий процесс перевода, неизбежно сталкивается со всей многоаспектностью перевода, которая накладывает отпечаток на его деятельность, так как переводчик должен учитывать все внешние и внутренние факторы порождения и воспроизведения текста перевода в различных объективных условиях.


Ожидаемые результаты: Курс «Основы профессиональной деятельности переводчика» имеет целью ознакомить будущих специалистов с основополагающими факторами профессиональной деятельности переводчика.

Основными задачами курса являются:

- сформировать основные представления о профессии «переводчик» с позиции переводчиков и заказчиков/пользователей перевода;

- ознакомить обучаемых с ключевыми понятиями переводческой деятельности и со спецификой будущей профессии;

- создать предпосылки для самостоятельной поисково-исследовательской деятельности студентов в рамках данного курса.

Методологической основой курса является антропоцентрический подход к изучаемым проблемам, который реализуется через рассмотрение основных составляющих личности переводчика как основного деятеля переводческого процесса.Ключевые компетенции:

формирующая:

- умение использовать различные стили обучения для саморазвития и саморефлекции.,

- умение общаться с представителями различных социальных групп.,

- осуществление поисково-исследовательской деятельности для расширения сведений о

профессии переводчика,

- Коммуникативная:

дальнейшее развитие профессиональных знаний в самостоятельной практической работе.,

- самосовершенствование в профессии.ЭК

Пәннің шифры TKMP 2218

Пән атауы: Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум

Пререквизиттері:Қазқстан тарихы, философия негізгі шет телі 2-ші шет тілі қазақ/орыс тілі Тіл қарым қатынасыныңмәдениеті бойынша практикумы, аудармашының кәсіби қызметері көркем аударма практикасы аудармашының кәсіби қызметі негіздері.елтану тәжірбиесі болуы тиіс

Постреквизиттері:Бұл пән бойынша игерген білімдерімен шеберліктерін тәжірбие жүзінде аудармашылық қызметте қодана алады

Мақсаты:Ана және өзге тілдік мәдениет саласындағы біліммен мәдениет аралық қатынас стратегияларын меңгеру арқылы ғана қол жететін мәдениет аралық біліктілікті қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:мәдениет арлаық қатынасқа уйрету іс жүзінде әр түрлі мәдениет өкілдері арасындағы қатынасты жүзеге асыруға мүмкіндік беруге бағытталған. Курсттың мәдени қарама-қарсы мазмұны студент назарын «Ана –өзге тілдікті « салыстыруға бағыттауы тиіс»

Күтілетін нәтиже:Өзге мәдениет өкілдерін жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез – құлық ерекшеліктерін сыни тұрғыдан түсіне білу; екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу

Коммуникативтік қүзіреттілік

Коммуникативтік біліктіліктерге қажетті тілдерді білу, қоршаған адамдар мен оқиғалардың өзара қарым- қатынасқа түсу жолдары, топтағы жүмыс дағдылары, үжымдағы әр түрлі әлеуметтік рөлдерді меңгеру жатады. Студент өзін-өзі таныстыра білуі керек, хат жазу, сауалнама толтыру, өтініш жазу, сүрақ қою, пікірталас жүргізе білуі жэне т.б. біліктіліктерді игеруі тиіс. Аталған біліктіліктерді меңгеру үшін оқу үрдісі барысында студентке қажетті жэне жеткілікті мөлшерде коммуникацияның нақты объектілері жэне олармен оқытудың әрбір кезеңіне арналған әрбір оқытылатын пән мен білім беру саласының жүмыс істеу әдістері бекітіледі. Студенттің тілдік түлғасының қалыптасуының көрсеткіші болып табылатын және мәдениетаралық қарым-қатынасқа түсуге қабілеттілігін көрсететін мэдениетаралық біліктіліктер коммуникативтік біліктіліктер негізінде жэне оны игеру процесінде қалыптасады.Мәдениетаралық қүзіреттілік

Студенттің жақсы меңгеруге тиіс таным мен тәжірибе мәселелерінің ауқымына үлттық жэне жалпы адамдық мэдениеттің, рухани -адамгершілік, адам, адамзат жэне жекелеген үлттар өміріндегі үлттық мәдениет негіздері, отбасылық, әлеуметтік, қоғамдық құбылыстар мен салт-дәстүрлердің мәдени негіздері, олардың өмірге ықпалы, түрмыстық және мәдени-тынығу саласындағы біліктіліктері, мысалы, бос уақытты үйымдастырудың тиімді әдістерін игеруі, жеке өмірінің артықшылықтары кіруге тиіс. Бұған студенттің элемді мәдени және жалпы адамзаттық түсінуге шейін кеңейтілетін қоршаған нақты ғылыми әлемді қабылдау тәжірибесі жатады
ЭК

Шифр дисциплины PKRO 2218

Название дисциплины: Практикум по культуре речевого общения.

Пререквизиты: базовый иностранный язык А1, А2.

Постреквизиты: практика устного перевода, общепрофессиональный иностранный язык.

Цель изучения: обучение культуре речевого общения и формирование коммуникативной и межкультурной компетенции на базе изучаемого языка.

Полученные знания, умения и навыки после изучения данного курса помогут формировать корректную и профессиональную грамотность речевого поведения будущего переводчика в основных сферах межкультурного общения.Краткое содержание основных разделов: Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» сохраняя преемственность с программами по Базовому иностранному языку(уровниФ1,А2,В1), способствует дальнейшему развитию коммуникативной и межкультурной компетенций обучающихся по уровню В2 и выработке культурно-адекватной стратегии и тактики речевого общения в профессионально-ориентированных ситуациях будущего переводчика.

Ожидаемые результаты: Формирование межкультурно-коммуникативной компетенции и совершенствование культуры иноязычного речевого общения студентов-переводчиков как субъектов межкультурного взаимодействия. Основными задачами дисциплины являются: формирование межкультурно-коммуникативной и лингвокультурологической компетенции будущего переводчика, создание теоретико-когнитивной базы для развития навыков межкультурного общения в профессионально-контекстных ситуациях.

Ключевые компетенции:

формирующая: навыки работы с основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия

- создание системы представлений об этических и нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия (ПК-2);профессиональных: владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями

- умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации

- Предметные компетенции:Коммуникативная: овладеть основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения

- обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения;

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов

ЭК

Пәннің шифры Ily 1105

Пәннің атауы: Ілиястану.

Пәннің пререквизиттері: Мектептегі қазақ әдебиеті

Пәннің постреквизиттері: ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті

Мақсаты:Классик ақын, жазушы, публицист, драматург, аудармашы, фольклорист, әдебиет зерттеушісі, тарихшы, фельетон жанрының негізін салған көп қырлы талантІлияс Жансүгіровтің зертханасына «енгізіп», шеберлік мектебін саралау, таразылау, суреткердің сырын түсіндіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаяны,сөз өнерін игеру жолындағы алғашқы ізденістері, қоғамдық және мемлекеттік қызметтері, әртүрлі өнер саласына ат салысуы, поэмалар жазуы, прозаның дамуына қосқан үлесі, драматургиясы, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, жариялап, зерттеуі, аудармашылық еңбегі, журналистік қызметі, публицистикалық еңбектері, шығармаларының лингвистикалық және көркемдік қыры, ақынның қазақ әдеби тілін дамытуға қосқан үлесі, қаламгер шығармашылығының зерттелуі қамтылған.

Күтілетін нәтижелер:

- қаламгер туындыларымен танысып, ондағы дәуір демін, қоғам шындығын айқындай алуы; прозалық туындыларындағы көркем образ, әдеби характер, әдеби тип, реализм, романтизм, жазушы стилі сияқты әдеби ұғымдардың негізгі белгілерін білуі;

- оқылған шығармалардағы кейіпкердің рөлі мен орнын, сондай-ақ кейіпкер характерінің қоршаған орта мен жағдайларға байланысты қалыптасуын ашып көрсетуге дағдылануы;

- тиісті деректерді келтіре отырып, пікір алмасуларда, диспуттарда өз көзқарастарын, пікірлерін дәлелдей алуы, әдеби сын – зертеулерге тезис және конспект жасай білуі.Негізгі құзырлықтар:

 • әлеуметтік – гуманитарлық ғылым саласында негізгі оқу мазмұнын білу,

проблемалар мен үрдістерді ғылыми тұрғыдан талдай білу, ғылыми әдістерді кәсіптік және әлеуметтік қызметтің әр алуан саласында қолдана білу;

 • адамның адамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттейтін этикалық

және құқықтық нормаларды білу;

 • өзінің алдына кәсіптік міндеттерін жүзеге асыруға байланысты мақсат

қойып, оларды шешу үшін өзі оқып үйренген ғылымының әдіс- тәсілдерін пайдалана алу;

 • өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білу, кәсіптік қызмет саласында

қажет ақпаратты жинау, сақтау мен сұрыптаудың компьютерлік әдістерін меңгеру.

Пәндік құзырлықтар:

 • Оқу бағдарламаларында қамтылған әдеби мәтіндерді игеру, тілдің

грамматикалық нормаларын сақтау, көпшілік алдында шешен де мәнерлі сөйлеу дағдыларын, шығармашылық ой жүйесін қалыптастыру.

меңгере білуі керек.

 • әдебиеттану ғылымының, қазақ әдебиеті даму дәуірлерінің теориялық,

практикалық мәселелерін жете игеруі керек.

Арнайы құзырлықтар:

 • пәнаралық: меңгерген теориялық білімін іс жүзінде пайдалана білу, осы

жолда жаңа технологияларды оңтайлы пайдалану;

 • өзінің кәсіптік қызметінің түрі мен сипатының өзгеруіне, пәнаралық

жобалармен жұмыс істеуге әдістік және психологиялық жағынан дайын болу.

 • дамытушық: оқытудың жаңа дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерін меңгеру,

жоғары кәсіби тәжірибелі ұстаздардың тәжірибесін үйрену және тарату.ЭК

Шифр дисциплины Ily 1105

Название дисциплины: Ильястану

Пререквизит дисциплины: Школьный курс казахской литературы

Постреквизит дисциплины: Казахская литература ХХ века

Цель курса: Ввести в многогранную творческую лабораторию Ильяса Жансугурова – поэта-классика, писателя, драматурга, переводчика, фольклориста, исследователя литературы, историка, основоположенника жанра фельетона.

Краткая характеристика дисциплины: В изучение курса входит: биография И.Жансугурова, первые исследования на пути изучения искусства слова, общественная и государственная деятельность, его место в различных областях искусства, казахской литературоведческой науке, неоценимый вклад в формирование художественных принципов нашей литературы, написание поэм, вклад в развитие прозы, драматургии, развитие казахского литературного языка, сбор и публикация образцов устного народного творчества, исследоание творчества самого поэта.

Ожидаемые результаты:

 • Знакомство с произведениями поэта, раскрытие истинных событий тех времен, общества; знание литературных понятий композиция, художественное своеобразие, система образов, галерея героев и других компонентов творческой мастерской поэта;

 • Роль и место героев прочитанных произведений, умение показать их связь окружающей средой и действительностью;

 • На примере конкретных примеров из текстов обмениваться мнениями, в диспутах доказывать свое мнение и взгляды, умение писать тезисы и конспекты на литературно-критические исследования.

Основные компетенции:

 • знать основное учебное содержание предметов в социально-гуманитарной области, уметь анализировать с научной точки зрения проблемы и процессы, умение применять научные методы в профессиональной и социальной деятельности;

 • знание этических и правовых норм, определяющих взаимоотношение человека с человеком, с окружающей средой;

 • ставить перед собой цель претворить в жизнь профессиональные задачи, использовать для их решения научные методы;

 • научный подход к организации своего труда, сбор необходимой информации по профессиональной деятельности, их сохранение и освоение компьютерных методов.

Предметные компетенции:

 • изучение литературных текстов, данных по учебной программе, соблюдение норм грамматики языка, развитие навыков выразительного чтения и ораторского искусства, формирование системы творческой мыслительной деятельности;

 • уметь применять в своей деятельности информационные средства, компьютерную технику;

 • знать в совершенстве теоретические, практические вопросы развития казахской литературы, литературоведческой науки.

Специальные компетенции:

 • межпредметные: уметь применять усвоенные теоретические знания на практике, эффективно применяя при этом новые технологии;

 • быть готовым с методической и психологической ситуации к изменениям вида и характера профессиональной деятельности; развивающие: усвоение новых методов и принципов обучения, отличных от традиционных, изучить опыт высокопрофессинальных педагогов и распространять их.
ТК 2.1

Пәннің шифры: EShTPK 3206

Пән атауы: Екінші шетел тілінің практикалық курсы

Пререквизиттері : Шетел тілі (екінші)

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: Елдің реалиялары, яғни тілін үреніп жатқан елдің әдет-ғұрыптарына, салт-дәстүрлеріне, мәдениетіне қатысты нақты фактілер қарастырылады. Екінші шетел тілі мұғалімінің білімін тілдік тұрғыдан тереңдету, өз елі мен неміс тілінде сөйлейтін елдердің тарихы, мәдениеті, әдебиеті, тілдік жүйесі, әдет-ғұрпы т. б. арасындағы ұқсастықтар мен ерекшеліктерді таба білу, екінші шетел тілінде еркін сөйлеуге дағдыландыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: шет тілін қатынасу құралы ретінде және қатынастың ауызша және жазбаша формаларын: жазылым, айтылым, оқылым, тыңдалым қатынасының ресми және биресми жағдайларында қолдана алады;әр деңгейдегі қиындықтардағы арнайы, ғылыми, көркем мәтіндермен жұмыс жасай біледі; шет ел мәдениеті, тұрмыс-тіршілігі, ұлттық ерекшелігі жайында толық хабардар болады.

Күтілетін нәтиже: қалыптастырушы: қазіргі ақпараттандырылған қоғамның дамуы кезінде ақпараттың мәні мен маңызын түсіну;

Құзыреті: тiл біліктілігі – қарым-қатынас жасаудың тақырыптарына және жағдаяттарына сәйкес жаңа тіл құралдарын (фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық) меңгеру, оқытылатын тілдің құбылыстары туралы білімдерін игеру, ойды ана тілінде және шет тілінде жеткізудің әр-түрлі амалдарын үйрету, мамандық бойынша мәтіндерді ауызша және жазбаша түрде аудару дағдыларын қалыптастыру, практика жүзінде күнделікті және кәсіби тақырыптар бойынша аударма қабілеттерін жетілдіру;компенсаторлық біліктілігі - ақпараттарды алу және беру кезіндегі тілдік құралдардың жетімсіздігі салдарынан жағдайдан шыға алу дағдыларын дамыту.


ТК 2.1

Шифр дисциплины: PKVIYa 3206

Название дисциплины:Практический курс второго иностранного языка

Пререквизиты: Иностранный язык уровень (второй)

Постреквизиты: нет

Цель изучения: способствовать овладению вторым иностранным языком, как средством общения, продиктованным растущей тенденцией к многоязычию.

Второй иностранный язык применяется для расширения международных связей.Краткое содержание основных разделов: Курс иностранного языка рассматривается в программе как дисциплина, призванная удовлетворить потребность будущего специалиста в преобретении знаний и умений, которые позволяют ему практическое овладание иностранным языком, что подразумевает:-осуществление устной и письменной коммуникативной деятельности на иностранном языке;-самостоятельное углубление знаний и совершенствование умений, полученных в вузе.

Ожидаемые результаты: (знания, умения, навыки приобретаемые после изучения) К окончанию курса студент должен достичь следующего уровня владения вторым иностранным языком: к окончанию курса студент должен достичь уровня владения вторым иностранным языком: позволяющего участвовать в речевом общении (говорение, аудирование), в котором используется предусмотренный программой материал.

Компетенции: речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках.


ТК 2.4

Пәннің шифрыSKMA 3220

Пән атауы: Саяси-қоғамдық мәтіндер аудармасы

Пререквизиттері: мамандыққа кіріспе

Постреквизиттері: Жазбаша аударма практикасы

Мақсаты:газет стильдегі бастапқы бiлiктерiнiң қалыптасуы, Алған өнер-бiлiмдер ағылшын және ана тiлде газет мәтiндерiнiң дұрыс және еркiн аудармасын дұрыс пайдалану

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Бұл пән мамандық бойынша алынған теориялық білімдерін арнайы бағытта толықтыру үшін ұсынылып отырған таңдау компоненті. Пәнді оқу барысында публицистика, газет стилі және экономикалық мәтіндерінің жанры жайлы мағлұмат алып, газет мәтіндерінде жиі кездесетін тілдік саяси бірліктердің аударылу ерекшеліктеріне, газеттік клише, қысқарған сөздердің аудармадағы көрінісін талдайды.

Пән студентердің білім деңгейін жетілдіріп, өз тілі мен шет ел тілінің арасындағы тілдік ұқсастықтар мен ерекшеліктерді ажыратуға дағдыланадырады. Тәжірибелік сабақтарда орындалатын аударма жұмыстары барысында студенттер өз бетінше жұмыс істеуге қабілеттілік көрсете отырып, теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануға дағдыланады, сөздік қоры көбейеді.Күтілетін нәтиже: Саясм-қоғамдық мәтіндері мен оның аудармаларын қазіргі заманғы әдеби терминологиялық талдау әдістемесі негізінде сараптауды, газет мәтіндерінің прагматикалық сипаты мен аударманың бірнеше нұсқаларына салыстырмалы талдау жасауды, саяси мәтіндерін өзіндік сипаты мен стиліне қарай аударуды білетін болады.

ТК 2.4

Шифр дисциплины POPT 3220

Название дисциплины: Перевод общественно-политических текстов

Пререквизиты: Введение в специальность

Постреквизиты: практика письменного перевода

Цель изучения: формирование фоновых знании о газетном стиле и экспрессивных языковых единиц. Приобретенные знания необходимы для правильного и свободного перевода газетных текстов английского и родного языков.

Краткое содержание основных разделов: ограничение исследования рамками естественных и точных наук и техники;2) выявление общих языковых закономерностей, присущих этим областям науки и техники;3) вскрытие еще не изученных языковых закономерностей в результате анализа отдельных пар языков в процессе перевода;4) обогащение, систематизация и рационализация языка науки и техники на основе лингвистического анализа в содружестве со специалистами по отдельным областям науки и техники;5) развитие общей теории перевода как отдельной области языкознания.

Ожидаемые результаты: (знания, умения, навыки приобретаемые после изучения) историю и логику развития философии, науки и техники, современные проблемы философии, политику; -понимать интуицию и ее роль в научно-техническом творчестве; -иметь представления о гуманистическом идеале науки; -понимать роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы. Уметь: владеть навыками философских и междисциплинарных исследований; -владеть системным анализом в области научного и технического знания. Владеть навыками: -использовать политические способы мышления; -формулировать новые методы общественног познания.Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілдіутвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы