Бекітілді утвержденбет1/6
Дата15.01.2017
өлшемі137.23 Kb.
#72
түріПротокол
  1   2   3   4   5   6
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Гуманитарлық факультет

Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова

Гуманитарный факультетБЕКІТІЛДІ УТВЕРЖДЕН

Университеттің ОӘК отырысында

на заседании УМС университета

Хаттама


Протокол № ___ от _________ 20__г

ОӘК төрағасы

Председатель УМС__________ Л.Қ.Еркінбаева


5В020700 – Аударма ісі мамандығы бойыншаЭлективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2015 ж


Каталог элективных дисциплин

по специальности:

5В020700 – Переводческое дело

Год приема: 2015 г

Талдықорған 2015

ЭК

Пәннің шифры BShT 1202

Пән атауы: Базалық шет тілі А1,А2

Пререквизиттері: жоқ

Постреквизиттері: Мәдениет аралық коммуникация контектсіндегі базалық шет тілі В1

Мақсаты:Ағылшын тілін оқытудың мақсаты студенттің лексикалық-грамматикалық қабілеттерін дамыту, дауыстап және оймен оқуды қалыптастыру, диалогтық және монологтық сөйлеу әрекеттерін дамыту, сонымен қатар оқу стратегиясы, тыңдау қабілеттерін арттыру деңгейі анықталады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курс бұрын ағылшын тілін меңгермеген студенттер үшін құрылған.

Курс бағдарламасы дисциплина бойынша, білімді қалыптастыру кезінде болашақ маманның қажеттілігін қанағаттындыру үшін және шетел тілдерін практикалық түрде меңгере білу үшін мына қажеттіліктерді орындайды: • шет тілінде ауызша және жазбаша түрдегі коммуникативті қабілетін қалыптастыру;

 • жоғары оқу орнындағы алған білімін өз бетінше тереңдету және нығайту;

 • берілген сағаттар бойынша көрсетілген бағдарламаға сәйкес студенттің тіл білімінің көлемін, сабақпен қатар мәлімет алуға мәдени және әлемдік деңгейге негіздеу.

Күтілетін нәтиже:

- фонетика:дыбыс және дыбыс тіркестерін дұрыс айта білу және негізгі оқу дәрежесін меңгеру; • орфография: белгілі бір дыбыс беретін әріп және әріп тіркестерін жазу; лексика-грамматикалық белгілеріне байланысты орфографиялық сәйкестіктерді меңгеру;

 • лексика: оқып жатқан мамандығы бойынша сәйкес келетін көп мағыналы сөздер, сөз жасалу үлгілерін, лексикалық құрылымдар мен терминдерді үйрену.

 • грамматика: ағылшын тілінде жиі келетін грамматикалық құбылыстарды жалпы білім беру курсы бойынша меңгеру.

 • oқу: оқу техникасы, оқудың қарапайым ережелерін ұстану, дауыс ырғағын сақтап, рөлге кіріп оқу.

 • жазу: графика мен орфографияны меңгеру, үлгілерді толтыруға, хат жазуға үйрену.

Құзыреті: тiл біліктілігі – қарым-қатынас жасаудың тақырыптарына және жағдаяттарына сәйкес жаңа тіл құралдарын (фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық) меңгеру, оқытылатын тілдің құбылыстары туралы білімдерін игеру, ойды ана тілінде және шет тілінде жеткізудің әр-түрлі амалдарын үйрету, мамандық бойынша мәтіндерді ауызша және жазбаша түрде аудару дағдыларын қалыптастыру, практика жүзінде күнделікті және кәсіби тақырыптар бойынша аударма қабілеттерін жетілдіру;компенсаторлық біліктілігі - ақпараттарды алу және беру кезіндегі тілдік құралдардың жетімсіздігі салдарынан жағдайдан шыға алу дағдыларын дамыту;

ЭК

Шифр дисциплины BIYa 1202

Название дисциплины: Базовый иностранный язык А1,А2

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В1)

Цель изучения: формирование практического владения иностранным языком, что предполагает дальнейшее совершенствование умений в различных видах речевой деятельности. Изучение данной дисциплины поможет развить функциональные разновидности диалогической и монологической речи, стратегии чтения, типов письменной речи, уровня сформированности речевых изменений общекультурной и научно-технической тематики.

Краткое содержание основных разделов: При овладении аудитивными навыками перед студентам стоит цель детального понимания прослушанного материала такого как объявление, сообщение, новости, интервью, ток-шоу и другие, которое должно основываться непосредственно на аутентичной информации, отражающих разновидности стилей и тематики.

Чтение же в свою очередь предполагает формирование у студентов умения извлекать информацию в соответствии с жанрами, тематикой, стилем.

Письменная речь поможет студентам написать различные письменные работы заданного композиционного типа речи, с синтезом, анализом и оценкой информации различных источником в рамках заданной тематики а также норм графико-орфоргафической и пунктуационной систем изучаемого языка.

Ожидаемые результаты: грамотно сформулировать тематику материала;

интерпретировать и анализировать учебный материал;

разделить на логические части предложенный текстовой материал;

грамотного перевода и формулирование темы, идеи, морали и проблемы.

комбинировать лексический и грамматический материал курса.

выполнять и объяснять предложенные задания.давать дефиниции основным лексическим понятиям.

Компетенции:формирование у студентов научного представления о формально- смысловой структуре языка в функционировании грамматических единиц в речиисследовательская:обеспечение студентов знаниями основных методик лингвистического анализа и описания, умением их использовать в качестве приема исследовательского анализа; контролирующая:владеть знаниями в области грамматики иностранного языка, разрабатывать контрольно-оценочный материал, интерприровать полученные результатыЭК

Пәннің шифры: PF 1203

Пән атауы:Практикалық фонетика

Пререквизиттері : жоқ

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: Қазіргі ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын оқып-танысу;

 • Дыбыстарға фонетикалық талдау жасап, оны дұрыс айта білуге үйрету;

 • Фонетикалық тұрғыдан сөйлемдердің интонациясын дұрыс қойып, интонациялық топқа бөліп, айта білуге үйрету;

 • сөйлеу жылдамдығы тіл иелерінің сөйлеу жылдамдығына жақын үн таспаны тыңдап, басты фонетикалық құбылыстарды айқындау;

ағылшын және ана тілдерін салыстыра отырып, өз беттерінше пікір білдіруПрактикалық фонетика курсын оқып аяқтағаннан кейін студенттер ана тілі мен ағылшын тілінің фонетикалық жүйесінеталдау жасай білу; дыбыстық жүйесіндегі айырмашылықтар мен ұқсастықтарын көре білу; буынға бөлу ерекшеліктерін анықтау; сөйлемдер интонациясының ерекшеліктерін көріп, оны дұрыстап айта білу керек

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: “Практикалық фонетика” курсы студенттердің мектептен алған білімін жүйелеуге, тереңдетуге және білімін кеңейтуге арналған. Қазіргі шетел тілінің (ағылшын) тілінің фонетикалық құрылымының негіздерін зерттеу фонетиканың лингвистикалық ғылым жүйесіндегі орны мен ролін анықтауға мүмкіндік береді.

«Практикалық фонетика» курсының міндетіне тіл жүйесіндегі фонетикалық тәсілдерді сипаттау, олардың табиғаты мен қызметтерін анықтау, шетел тілі мен ана тілінің фонетикалық ерекшеліктерін салыстыра отырып оқыту кіреді.

«Практикалық фонетика» курсының алдында студенттердің артикуляциялық сөйлеу және интонациялық дағдылары мен практикалық жұмысты қамтитын, базалық дайындық кезеңі жүргізіледі.

Болашақ маман дайындау мақсатында педагогикалық және ғылыми зерттеу жұмысында студенттердің шет елдердегі тіл мамандарының және өз еліміздегі тіл мамандарының теориялық және әдістемелік жұмыстарына сын тұрғысынан қарау шеберлігін, қаблеттілігі мен біліктілігін арттыруға ерекше көңіл бөлінеді.

Күтілетін нәтиже: (білім алғаннан кейін алатын білімі, икемділігі, дағдысы) пәннің басқа қоғамдық ғылымдарда алатын орны;

жалпы және жеке фонетика, тарихи және сипаттама фонетика, салыстырмалы және қолданбалы фонетика дыбыстың айтылуын үйрету барысында алатын орны;

Құзыреті: ағылшын тілінің дұрыс дауысталуын меңгеру, шетел тілдегі мәтіндерді оқу және тыңдау кезінде қабылдау және түсіну қабілетін меңеру, коммуникативтік сөйлемдердің интонациялық өзгешеліктерін білу; базалық курстарда алған білімді пайдалана білу; оқылып жатқан тілдің және өз ана тілінің дауыстық құрамын саралау.


ЭК

Шифр дисциплины: PF 1203

Название дисциплины: Практическая фонетика

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: нет

Цель изучения: формирование лингвистических компетенций: постановка
звуков и базовых интонационных моделей, закрепление произносительных навыков и их автоматизация, умение проводить фонетический анализ различных типов текстов и записывать их с помощью фонематической транскрипции;
формирование коммуникативных ком-петенций: владение навыками восприятия на слух аутентичной речи в естественном для носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи), практическое применение приобретенных теоретических знаний в области фонетики в процессе коммуникации с учетом произносительной специфики рабочих языков (правильное фонетическое оформление подготовленных и неподготовленных высказываний разной степени сложности), владение устойчивыми навыками порождения речи с сохранением темпа, нормы, узуса и стиля языка.

Краткое содержание основных разделов: Отработка фонетических навыков: транскрибирование лексических единиц, определение модификаций звуков в связной речи, определение места ударения в словах, употребление определенного интонационного тона для отражения логического смысла и выражения эмоционального отношения. Интонационные модели. Отработка автоматизированных навыков воспроизведения и употребления изучаемых интонационных структур. Употребление определенного интонационного тона для отражения логического смысла и выражения эмоционально-волевых отношений. Прослушивание лекций O’Corner “English intonation”. Применение приобретенных теоретических знаний на практике.

Ожидаемые результаты: (знания, умения, навыки приобретаемые после изучения) результате изучения заданного объема теоретических проблем студент должен уметь:- анализировать звуковой состав изучаемого и родного языка для выявления трудностей его     усвоения и предупреждения интерферирующего влияния родного языка;- делать самостоятельные выводы и обобщения из наблюдений над фактическим материалом;- объяснить наиболее важные и типичные явления в фонетическом строе изучаемого языка;-  сопоставлять факты изучаемого языка с фактами родного и других иностранных языков;- практически использовать полученные теоретические знания для совершенствования произношения, а также при обучении иноязычному произношению в средней и высшей школах.

Компетенции: овладение произношением английского языка, навыками восприятия и понимания иноязычных текстов при чтении и аудировании, знание интонационных особенностей коммуникативных предложении; умение использовать знания, полученные по базовым курсам языка; анализировать звуковой состав изучаемого и родного языка для выявления трудностей его усвоения и предупреждения интерферирующего влияния родного языка.


ТК 2.1

Пәннің шифры PG 1204

Пән атауы: Практикалық грамматика

Пререквизиттері: Базалық шет тілі А1,А2

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: Негізгі шет тілі пәнінің мақсаты – келешек аудармашы мамандарға базалық білім алуға жағдай жасау болып табылады. Пән жалпы лингвистикалық және прагматикалық қарым-қатынастық білікті қалыптастыруды, шығармашылық қуат көзін, бастамашылдық пен жаңашылдықты дамытуды мақсат етеді. Сабақ барысында әр модуль тақырыбы бойынша сөздік қорды ұлғайтып, грамматикалық білімді толықтырып, шет тілінде еркін сөйлеу шеберлігін қалыптастыру – пәннің басты міндеттерінің бірі болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курс ағылшын тілін меңгерген, аударма ісі мамандығы бойынша бакалавр біліктілігін алатын студенттер үшін құрылған.

Курс бағдарламасы пән бойынша білімді қалыптастыру кезінде болашақ маманның қажеттілігін қанағаттандыру үшін және әр түрлі ақпараттық талдау орталықтары мен елшіліктерде, министліктер мен туризм агенттіктерінде, баспа, аударма бюроларында қызмет ететін аудармашы мамандарға кәсіби бағыт береді.

Еуропа Кеңесі ұсынған шетел тілін меңгерудің деңгейлік үлгісі осы бағдарлама мазмұнының жаңалығы болып есептеледі.

Шет тілін деңгейлік үлгімен оқып үйрену оқу процесін ұтымды жоспарлауға мүмкіндік береді.Құзыреті: тiл біліктілігі – қарым-қатынас жасаудың тақырыптарына және жағдаяттарына сәйкес жаңа тіл құралдарын (фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық) меңгеру, оқытылатын тілдің құбылыстары туралы білімдерін игеру, ойды ана тілінде және шет тілінде жеткізудің әр-түрлі амалдарын үйрету, мамандық бойынша мәтіндерді ауызша және жазбаша түрде аудару дағдыларын қалыптастыру, практика жүзінде күнделікті және кәсіби тақырыптар бойынша аударма қабілеттерін жетілдіру;компенсаторлық біліктілігі - ақпараттарды алу және беру кезіндегі тілдік құралдардың жетімсіздігі салдарынан жағдайдан шыға алу дағдыларын дамыту;

ТК 2.1

Шифр дисциплины PG 1204

Название дисциплины: Практическая грамматика

Пререквизиты: Базовый иностранный язык А1,А2

Постреквизиты: нет

Цель изучения: :практическое применение грамматических явлении иностранного языка,определение функции и природы языка. При изучении практической грамматики английского языка формируются навыки правильного применения различных языковых категории языка.
Краткое содержание основных разделов:Занятия по данному курсу предусматривают формирование у студентов научного представления о формально- смысловой структуре языка в функционировании грамматических единиц в речи, на основе сочетания при обучении курсу формально-грамматического описания с функциональным;- обеспечение студентов знанием функционального диапазонаграмматических форм и речевых условий их реализации;- формирование знаний об уровнях семантической абстракции в грамматических значениях, о соотношении языковой и внеязыковой семантики в семантических категориях;- формирование у студентов умений критического и творческого осмысления различных направлений грамматической теории, знание современных научно-теоретических воззрений и тенденций развития лингвистической теории;- обеспечение студентов знаниями основных методик лингвистического анализа и описания, умением их использовать в качестве приемов исследовательского анализа. Компетенции:формирование у студентов научного представления о формально- смысловой структуре языка в функционировании грамматических единиц в речиисследовательская:обеспечение студентов знаниями основных методик лингвистического анализа и описания, умением их использовать в качестве приема исследовательского анализа; контролирующая:владеть знаниями в области грамматики иностранного языка, разрабатывать контрольно-оценочный материал, интерприровать полученные результаты

ЭК

Пәннің шрифы EK 1106

ЭК

Шифр дисциплины OT 1106ТК 2.7

Пәннің шифры KG 1202

Пән атауы:Компьютерлік графика

Пререквизитері:информатика

Постреквизиттері:жүйелік программалау, объектілі – бағытталған программалау

Мақсаты:заман талабына сай дамыған графиктік жүйелерді, графиктік программаларды және анимацияларды үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Кіріспе. Компьютерлік графика ұғымы. Даму кезеңдері. Графикалық мәліметтерді ұсыну. Түстер өлшемі және модельдері. Графиктік бейнелерді сақтау форматтары. Corel Draw векторлық редакторы. Сызықтар. Мәтінмен жұмыс. Объектілер тобы. Объектілермен жұмыс. Adobe Photoshop графиктік редакторы. Қабаттармен жұмыс. Арналар. Бейнелерді редактрлеу. 3ds max интерфейс негізі. Терезе проекцияларын қолдану.

Күтілетін нәтижелер:пәнді оқу нәтижесінде білімгерлеркомпьютерлік графиканың базалық ұғымдарын меңгеріп, Corel Draw, AdobePhotoshop және 3Ds Max программаларының қолданушы интерфейсін баптап және олармен жұмыс жасай алады.

Негізгі құзырлықтар:

қалыптастырушы: қазіргі ақпараттандырылған қоғамның дамуы кезінде ақпараттың мәні мен маңызын түсіну;

жүйелеуші: ақпарат, ақпараттық үрдістер туралы білімді меңгеру, ақпаратты бағалау, таңдау, және ұйымдастыра білу;

зерттеу: ақпаратты алу және пайдалану, түрлі деректерді қабылдау және қолдан білу;

Пәндік құзырлықтар:

коммуникативтік: түсінікті болу үшін сұхбат құра білу, тапсырмаларды уақытылы орындау;

технологиялық: білімгерлердің өздігінен жоспарлаған ақпараттық өнімдерін сызба бойынша құру және оны өңдеу мүмкіндігін түсіну;

бақылаушы:ақпараттандыру саласындағы білімді меңгеру, бақылаушы-бағалаушы материалды дайындау, алынған нәтижені өңдеу;

Арнайы құзырлықтар:

бағдарламалық: ақпаратты қабылдау, сақтау, өңдеу әдіс-тәсілдерін меңгеру, ақпаратты басқарушы құрал ретінде компьютерде жұмыс жасай алу, ауқымды компьютерлік желімен жұмыс істей алу қабілетінің болуы;

пәнаралық: компьютерлік сауаттылықты меңгеру және әр түрлі пәндердің материалдарымен жұмыс істеу кезінде қолдана алу;

әлеуметтік: ұжымда жауапкершілікпен жұмыс істей алу;

дамытушы: оқытудың жаңа дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерін меңгеру, жоғары кәсіби тәжірибелі ұстаздардың тәжірибесін үйрені және тарату;креативті: компьютермен басқарылатын конструкторлық материалдарды пайдалану арқылы құрастыру және модельдеу;

ұйымдастырушы-әдістемелік: нормативтік құжаттарды меңгеру, ұйымдастырушы қабылетін дамыту.
ТК 2.7

Шифр дисциплины КG 1202

Название дисциплины: Компьютерная графика.

Пререквизиты: информатика;

Постреквизиты: дизайн, графика, элементы проектирования в компьютерном дизайне, разработка проекта в дизайне.

Цель изучения: вооружить студента основными средствами и практическими приемами работы с графическими редакторами; развить и углубить общие представления о компьютерной графике, графических редакторах;

Краткое содержание основных разделов: Введение. Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики. Цветовое разрешение и цветовые модели. Форматы хранения графических изображений. Графический редактор Corel Draw. Линии. Работа с текстом. Заливка и контуры. Упорядочение объектов. Совокупности объектов. Интерфейс графического редактора Adobe PhotoShop.

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты будут знать основные средства и практические приемы работы с графическими редакторами; приобретут навыки настраивать пользовательский интерфейс и работать с программами Corel Draw, PhotoShop и 3Ds Max.

Ключевые компетенции:

формирующая: понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;

систематизирующая: владеть знаниями об информации, информационных процессах, оценивать, отбирать и организовывать информацию;

исследовательская: получать и использовать информацию, обращаться к различным источникам данных и их использование;

Предметные компетенции:

коммуникативная: умение вступать в диалог с целью быть понятым, способность быть обязательным в исполнении договоренностей;

технолгическая: правильное создание информационного продукта по схеме, самостоятельно спланированной студентами, и понимание возможностей его преобразования

контролирующая: владеть знаниями в области информатизации, разрабатывать контрольно-оценочный материал, интерприровать полученные результаты;

Специальные компетенции:

программная: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

межпредметная: владеть знаниями компьютерной грамотностью и учатся использовать в работе с материалом разных предметов;

социальная: умение жить и работать в коллективе, способность брать на себя ответственность;

ЭК

Пәннің шифры TBK 2202

Пән атауы:Тіл біліміне кіріспе

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес қазақ тілінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салалары бойынша және қазақ әдебиетінен алғашқы теориялық ұғымдар негізінде алған білімдері.

Постреквизиттері:«Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы», «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы», «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы», «Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі», «Жалпы тіл білімі»

Мақсаты:"Тіл біліміне кіріспе" курсы қазақ филологиясының студенттері үшін өз ана тілінің (қазақ тілінің) құрылымын, фактілерін ғылыми терең түсіуге, ана тілінің туыс тілдермен генетикалық жақындығын білуіне, ал басқа туыс емес тілдермен типологиялық ұқсастықтарын салыстыруға мүмкіндік береді.Пәннің қысқаша сипаттамасы: Лекцияда қазақ тілін оқытудың теориялық мәселелері қарастырылып, практикалық сабақтардақазақ тілін оқытудың нақты әдістемелері талданады, оқу- әджістемелік әдебиеттер талданады, қазақ тілі сабақтарының болмысы танылады.

Күтілетін нәтижелер:

- қазақ тілінің жалпы тілдер жүйесіндегі, түркі тілдер жүйесіндегі өзіндік орны мен ерекшеліктерімен байланыстыра білу іскерлігі;

- Оқу құралдарымен, анықтама және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасай білу дағдысы қалыптасады.

Тілдік құзыреті – тақырыптар мен жағдаяттарға байланысты жаңа тілдік әдістерді (фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық) меңгеру, білім алуда оқытылатын тілдің тілдік құбылыстарын меңгеру, өз ойларын ана тілінде және шетел тілінде әр түрлі әдістермен білдіру;

Әлеуметтік-мәдени/мәдениетаралық құзыреті - тәжірибе, қызығушылық, психологиялық ерекшеліктердің әр сатысына жауап беретін тілі оқытылатын елдің мәдениетін, салт-дәстүрлерін тақырыптар мен қарым-қатынас жағдайоары шеңберінде араласу; мәдениетаралық қатынастар жағдайында елін, елінің мәдениетін таныстыру біліктілігін қалыптастыру;

Компенсаторлық құзыреті – ақпаратты қабылдау және жеткізудегі тілдік тәсілдердің аздығы, жетіспеушілігі кезінде жағдайдан шығу қабілетін дамыту;

Оқу-танымдық құзыреті – тіл үйрену мен мәдениетпен танысуда өз бетімен үйренудің қолжетімді әдістері мен тәсілдерін, оның ішінде жаңа ақпараттық технологияладыпайдалану арқылы үйренумен де таныстыру

ЭК

Шифр дисциплины VYa 2202

Название дисциплины: Введение в языкознание

Пререквизиты: Наличие других необходимых курсов по специальности: базовый основной иностранный язык, родной (казахский, русский) язык, словообразование, культурология.

Постреквизиты: . Фонетика английского языка, лексикология современного английского языка, морфология, синтаксис, словообразование английского языка, общее языкознание

Цель изучения: Курс «Введение в языкознание» предназначен для студентов переводческого дело, чтобы углубленно понять структуру и научные факты родного языка, генетичские соответствие родного языка, а также сравнивать типологические соответствия неродственных языков

Краткое содержание основных разделов: Языкознание – наука, изучающая языки мира, а тем самым человеческий язык вообще. Для филолога языковедение является одной из важнейших наук, формирующей филолога как специалиста. Курс «Ведение в языкознание» есть начальный, элементарный курс общего языковедения, дающий первые сведения о языке вообще, о его структуре, об основных понятиях и терминах языкознания, без знания которых невозможно серьезно заниматься ни одним языком.

Компетенции:

языковая : овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

социо-культурная/межкультурная :приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная : развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

учебно-познавательная: дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.


ЭК

Пәннің шифры KK(O)T 2203

Пән атауы: Қазіргі қазақ/орыс тілі (теория және практика)

Пререквизиттері: Қазақ / орыс тілі.

Постреквизиттері: «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәні.

Мақсаты: Қазақ тілін оқытудың жалпы мақсаты - жоғары оқу орнының студенттеріне мемлекеттік тілді қатысымдық қырынан меңгерту. Тілді қатысымдық тұрғыда меңгеру олардың сөздік қорын тұрмыс-тіршілікте, қоғамдық әлеуметтік салада және оқу үрдісінде еркін пайдаланып, сауатты жаза білуінде көрініс алады.

Қатысымдық мақсат: студент қазақ тілін сөйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгеріп, ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын және еркін адекватты сөйлесім машықтары мен дағдыларын қалыптастыруы тиіс.

Танымдық мақсат: мамандыққа сәйкес білімді игеріп, дүниетанымын, рухани әлемінің ауқымын кеңейтіп, ойлау логикасын дамыту.

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Қазақ тілі мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеріліп, оның әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық және жалпы мәдениет саласындағы қызметі өсті. Қолдану ауқымы да кеңейді. Осыған орай, орыс бөлімдерінде оқитын студенттердің қазақ тілін меңгеріп, республикамыздың ұлттық мәдениеті мен тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрін, күнделікті елімізде болып жатқан жаңалықтарды баспасөз материалдары мен теле, радиохабарлар арқылы білуге мүмкіндіктері туды. Күтілетін нәтижелер:

- Кәсіби бағдарлы мәтінді, ақпаратты, олардың мазмұнын, негізгі идеясын және қосымша хабарды толық түсіну;

- Оқиғаны кәсіби-іскери, арнайы ресми бағытта хабарлау, мазмұндау, суреттеу негізінде әңгімелеу;

- Жеке көзқарасын, өзіндік тұжырымын жеткізе білу мақсатында шағын шығарма-эссе, мазмұндама, мәлімдеме, түйіндеме жазу, мәтіннің көлемін ұлғайту немесе қысқарта білу;

- Сұраққа логикалық жақтан дұрыс әрі дәл жауап бере білу және өз тарапынан қажетті ақпаратты алу мақсатында сұрақ қоя білу;

- Орфографиялық және пунктуациялық жағынан сауатты диктанттар жазып, сөйлем құрылымын өзгерту, толықтыру, грамматикалық талдау, өз бетімен ашық және баламалы тест тапсырмаларын құрастыру.Негізгі құзырлықтар

қалыптастырушы: Кәсіби бағдарлы мәтінді, ақпаратты, олардың мазмұнын, негізгі идеясын толық түсіну дағдылары; мәтіннің көлемін ұлғайту және қысқарта білу, жеке көзқарасын, өзіндік ьұжырымын жеткізу мақсатында шығарма, эссе, мазмұндама жаза білу; Пәндік құзырлықтар:

коммуникативтік: түсінікті болу үшін сұхбат құра білу, тапсырмаларды уақытылы орындау;

бақылаушы:ақпараттандыру саласындағы білімді меңгеру, бақылаушы-бағалаушы материалды дайындау, алынған нәтижені өңдеу;


ТК 2.5

Пәннің шифры ID 2215

Пән атауы: IELTS дайындығы

Пререквизиттері: Базалық шет тілінің В2 (жалғастыру)

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты:Студент өзінің білімін және қабілетін коммуникативті және проффесионалды іс-әрекетте қолдана алуы керек. Әдеби тілде берілген хабарламалар мен мәтіндердің негізгі идеясын түсініп, ауызекі тілде жеткізе алу. Студент өзін қызықтырған мәтіннің мазмұнын сауатты түрде айта алуын қамтамасыз ету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: шет тілін қатынасу құралы ретінде және қатынастың ауызша және жазбаша формаларын: жазылым, айтылым, оқылым, тыңдалым қатынасының ресми және биресми жағдайларында қолдана алады;әр деңгейдегі қиындықтардағы арнайы, ғылыми, көркем мәтіндермен жұмыс жасай біледі; шет ел мәдениеті, тұрмыс-тіршілігі, ұлттық ерекшелігі жайында толық хабардар болады.

Күтілетін нәтиже: қазіргі ақпараттандырылған қоғамның дамуы кезінде ақпараттың мәні мен маңызын түсіну;

Құзыреті: тiл біліктілігі – қарым-қатынас жасаудың тақырыптарына және жағдаяттарына сәйкес жаңа тіл құралдарын (фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық) меңгеру, оқытылатын тілдің құбылыстары туралы білімдерін игеру, ойды ана тілінде және шет тілінде жеткізудің әр-түрлі амалдарын үйрету, мамандық бойынша мәтіндерді ауызша және жазбаша түрде аудару дағдыларын қалыптастыру, практика жүзінде күнделікті және кәсіби тақырыптар бойынша аударма қабілеттерін жетілдіру;компенсаторлық біліктілігі - ақпараттарды алу және беру кезіндегі тілдік құралдардың жетімсіздігі салдарынан жағдайдан шыға алу дағдыларын дамыту


ЭК

Шифр дисциплины SK(R)Ya 2203

Название дисциплины: Современный казахский / русский язык (теория и практика). 2 кредита

Пререквизиты: школьный курс казахского/ русского языков

Постреквизиты: делопроизводство на государственном языке, культура речи, ораторское искусство.

Цель изучения: освоить государственный язык в коммуникативном аспекте, использование его во всех сферах повседневной жизни, умение выразить свою мысль, простых синтаксических конструкций, знание и применение основных языковых правил и положении. Студент формирует устную речь по избранной специальности, используя профессиональную лексику по избранной специальности, которую впоследствии может применить на рабочем месте.

Краткое содержание основных разделов: Понятия язык, речь, виды и формы речевой деятельности, текст, его основные признаки, функционально-смысловые типы текстов, стили литературного языка, их особенности; научный текст и особенности научного изложения: основные коммуникативные параметры образцовой научной речи и жанровая специфика научных текстов. Статус данной дисциплины – сопровождающий, что предполагает ее интеграцию с профилирующими предметами на уровне изучения языка специальности.

Ожидаемые результаты: По окончании курса обучения студент должен уметь:

- самостоятельно работать с учебной, специальной литературой (владение ознакомительным, просмотровым, изучающим и поисковым видами чтения);

- уметь производить смысло-лингвистический анализ текста;

- уметь определять языковые средства организации текста и использовать при порождении собственных высказываний по теме, выражения мнения и системы его аргументации;

- конструировать научные тексты с учетом лексических, словообразовательных, морфологических и синтаксических особенностей научного стиля, с учетом структурно-семантической специфики различных жанров научного текста;

- усвоить специализированные умения и навыки диалогической и монологической научной и профессиональной речи.Ключевые компетенции:

формирующая: : навыки работы с профессиональной лексикой и текстами, другими документами; увеличение и сокращение обьема текста; умение писать эссе-рассуждение, изложение; составлять ассоциативную карту;

Предметные компетенции:

коммуникативная:

навыки работы с материалами СМИ; уметь делать сообщения, доклады и разрабатывать проекты.


ТК 2.5

Шифр дисциплины PI 2215

Название дисциплины: Подготовка к IELTS

Пререквизиты: Базовый иностранный язык уровень В2( продвинутый)

Постреквизиты: нет

Цель изучения:. Приобретенные знания и умения студенты могут использовать в практической переводческой деятельности (например, во время прохождения производственной практики):

Обучение основам теории и практики межкультурной коммуникации предполагает использование современных технологий.Краткое содержание основных разделов: Курс иностранного языка рассматривается в программе как дисциплина, призванная удовлетворить потребность будущего специалиста в преобретении знаний и умений, которые позволяют ему практическое овладание иностранным языком, что подразумевает:-осуществление устной и письменной коммуникативной деятельности на иностранном языке;-самостоятельное углубление знаний и совершенствование умений, полученных в вузе.

Ожидаемые результаты:К окончанию курса студент должен достичь следующего уровня владения иностранным языком позволяющего участвовать в речевом общении Компетенции: речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языкахКаталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілдіутвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан