«бекітемін» Оқу-әдістемелік жұмыстар

Loading...


бет1/4
Дата30.03.2020
өлшемі445 Kb.
  1   2   3   4
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


«БЕКІТЕМІН»

Оқу-әдістемелік жұмыстар

жөніндегі проректор

__________ С.Қ.Алимбаева

«___» ______________2018ж.


6М010300 – «ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ»

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


Тараз, 2018

Бағдарламаны 6М010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары мен типтік оқу бағдарламалары негізінде «Психология және акмеология» кафедрасының меңгерушісі п.ғ.к., доцент м.а. Сматова К.Б.; аға оқытушы Буйембаева Ш.Б. дайындаған.


Бағдарлама «Психология және акмеология» кафедра мәжілісінде қарастырылған

Хаттама № « » 2018ж.

Кафедра меңгерушісі ______________К.Б.Сматова
Педагогика факультеті оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде мақұлданған.

Хаттама № « » 2018ж.

Бағдарлама университеттің Әдістемелік кеңесінде бекітілген.

Хаттама № « » 2018ж.МАЗМҰНЫ

ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм берудiң мақсаты – алған бiлiмiнiң, кәсiби дағдыларының негiзiнде өмiрдiң өзгермелi жағдайларында еркiн бағдарлай алатын, алған бiлiмiн толықтырып, дамытуға, сол арқылы өз мүмкiндiктерiн iске асыруға және адамгершiлiк тұрғыда өз бетiнше дұрыс, жауапты шешiм қабылдауға қабiлеттi тұлға қалыптастыру болып табылады.

Еліміздің әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени, рухани өміріндегі өзгерістер болашақ мамандарды кәсіби іс-әрекетке бейімдеу және олардың білім сапасын арттыруды талап етіп отыр. Бұл өз кезегінде болашақ мамандарды даярлауға жете мән беру керектігіне меңзейді. Білім беру саласындағы негізгі қағида – болашақ құзіретті маманның өз бетінше оқуына және білім алуына, білімін тереңдетуіне, қосымша мамандықты игере алатындай жан-жақты жағдай жасау, олардың бойында жас кезінен өз бетінше жұмыс істей және іздене алу және танымдық деңгейін кеңейте білу мүмкіндіктерін қалыптастыру болып табылады. Осы орайда, жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм беруде оқу әрекетін жоспарлау, мазмұнын анықтау және ұйымдастыру технологиясына ерекше мән берілуі тиіс.  1. Мамандық бойынша қабылдау емтиханының мақсаттары мен

міндеттері

Қабылдау емтиханының мақсаты: жинақталған білім деңгейін, қабілеті мен біліктілігін, сонымен қатар нақты пәндер мен жалпы магистрлық бағдарламаны меңгеру қабілетін анықтау болып табылады.

Бағдарлама міндеті: оқу жоспары бойынша меңгерген базалық педагогикалық-психологиялық пәндердің негіздерін және алған білімдерін теориялық, қолданбалы тапсырмаларды шешуде қолдана білу қабілетін анықтау.

Магистратураға қабылдау емтиханы – тест.2. Магистратураға қабылданушы тұлғалардың даярлық деңгейлеріне қойылатын талаптар

6М010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша жүзеге асырылады.

Конкурстық іріктеу ережесі Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің магистратураға қабылдау жөніндегі типтік ережесі негізінде анықталады. Бағдарлама 6М010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары және типтік оқу бағдарламалары негізінде құрастырылған.

6М010300 – «Педагогика және психология» мамандығына тапсыратын талапкер өзінің кәсіби бағытталуы бойынша білуі тиіс: ҚР «Білім туралы» нормативтік құжаттарын, өз мамандықтары аясында іргелі ғылымдар негіздерін, педагогикалық әрекеттің инновациялық жүйесін, қазіргі педагогиканың әдіснамалық жағдайын, адам психикасының заңдылықтары мен механизмдерінің мәнін, жаңа психологияның негізгі жетістіктері мен бағыттарын, педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетінің технологиясын, кәсіби этиканың негізгі жағдайларын және оларды еңбек іс-әрекетінде қолдана алу біліктерін, өндірісте техника қауіпсіздігін, еңбекті қорғау ережелерін сақтау және оларды басқалардан талап етуді, менеджмент негіздерін және персоналды басқаруды.3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері:

Педагогикалық мамандыққа кіріспе (3-кредит), Педагогика-психология тарихы (3-кредит), Педагогиканы оқыту әдістемесі (3-кредит), Психологияны оқыту әдістемесі (3-кредит), Тұлғаның психологиялық педагогикалық диагностикасы (3-кредит), Мамандану практикумы (4-кредит).


«ПЕДАГОГИКА» КУРСЫНАН МАГИСТРАТУРАҒА

ҚАБЫЛДАУҒА АРНАЛҒАН ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Педагогиканың әдіснамалық негіздері

Педагогика пәні, оның негізгі категориялары (тәрбие, оқыту, білім беру, педагогикалық процесс), олардың өзара байланысы (тұлға, іс-әрекет, қарым-қатынас, дамыту, қалыптастыру). Педагогикалық ғылымдар жүйесі. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Қазіргі педагогиканың әдіснамалық жағдайы. Философиялық заңдар, заңдылықтар. Диалектиканың заңңдары, олардың жалпы сипаты. Таным теориясы. Тұлға теориясы. Іс-әрекет теориясы. Құндылықтар теориясы. Басқару теориясы. Тұтас педагогикалық процесс теориясы. Педагогикалық теория мен практиканың өзара бірлескен әрекетінің диалектикасы. Қоғамның қазіргі жағдайдағы педагогика ғылымдарының міндеттері. Мұғалімді кәсіби дайындаудағы педагогикалық теориялардың маңызы.


Жеке тұлғаны дамытудың, тәрбиелеудің қалыптастырудың өзара байланысы және сипаты

«Тұлғаны дамыту», «тәрбиелеу», «қалыптастыру» ұғымдарына сипаттама. Табиғи, әлеуметтік, тарихи, белсенді мүшесі, адам туралы философиялық ережелер – тұлғаны педагогикалық тұрғыдан түсінудің әдіснамалық негізі, тұлғаны дамытудың, тәрбиелеудің, қалыптастырудың факторлары.

Тұлғаны қалыптастыруға және дамытуға әсер етуші негізгі факторлар (тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие). Субъектінің іс-әрекеті тұлғаны дамытудың және қалыптастырудың факторы. Осы мәселені түсіндірудегі әртүрлі көзқарастар, оларға талдау жасау.

Қазіргі педагогика ғылымдары тұрғысынан жеке тұлғаны дамытудың және қалыптастырудың қозғаушы күштері және негізгі заңдылықтары.

Тәрбиенің басты мақсаты жеке тұлға. Жеке тұлға – тәрбие процесінің және өзіндік дамудың субъектісі.
Балалардың жас және дара ерекшеліктері, оларды оқу-тәрбие

процесінде есепке алу

Оқушының жеке тұлғалық дамуының жас ерекшелік кезеңдері, оларға сипаттама. Жеке тұлғаның табиғи мүмкіндігі, жеке тұлғаның дамуының әлеуметтік жағдайлары. Қазіргі қоғамның даму кезеңінде жеке тұлғаны қалыптастырудың ерекшеліктері. Оқушының оқуға деген шынайы мүмкіндіктерін педагогикалық процесті ұйымдастыруда есепке алу (мазмұны, құралдары, түрлері, оқу-тәрбие іс-әрекетінің әдістері).

Оқушы тұлғасының дара ерекшеліктеріне сипаттама. Оқушының дара ерекшеліктері және қабілеттілігі. Қазіргі мектептегі даралап оқыту.

Мұғалімнің ғылыми-зерттеу мәдениетін қалыптастыру

Педагогика ғылымының дамуы және мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетіндегі ғылыми-зерттеу жұмысының рөлі. Ғылыми зерттеу жұмысының жалпы әдіснамалық негіздері: диалектика заңдары, оларға жалпы сипаттама.

Зерттеуге жүйелі тәсіл-құбылыстардың жалпы байланысының көрінісі. Жүйелі тәсілдің негіздері философиялық категориялар. Таным теориясы.

Педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздері: педагогиканың заңдылықтары және маңызды категориялары; педагогикалық процесс; тұлғалық іс-әрекеттік тәсіл; тәрбие мен дамудың бірлігі; компоненттілік әдісінің мәні.

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісінің мәні (теориялық-эмпирикалық, эксперименттік, математикалық).

Нақты педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру мен өткізудің әдістемесі. Педагогикалық процесті диагностикалау мен оқушыларды танып білудегі зерттеу әдістерінің рөлі.


Тәрбие процесінің теориялық негіздері.

Тұтас педагогикалық процесс – педагогика пәні мен мұғалім

қызметінің объектісі

Педагогика пәні және мұғалімнің іс-әрекет объектісі мектеп тәжірибесінде, оқу құралдарында, бағдарламаларда осы ұғымдардың дамуы.

Мұғалімнің іс-әрекетінің объектісі туралы ұғымның қалыптасу тарихы. Педагогикалық процестің мәні, оның құрылымдық компоненттері. Оқушы педагогикалық процестің субъектісі.

Уақыт пен кеңістіктегі тұтас педагогикалық процестің үш қызметінің (білімділік, дамытушылық, және тәрбиелік) өзара байланысы және бірлігі.

Жеке тұлғаның тұтастығы – педагогикалық процестің үш бірлігі қызметін іске асыруды түсіндірудің негізі. Жеке тұлғаның шығармашылығы. Жеке тұлғаның дарындылығы, тұтас педагогикалық процестегі оқу және оқудан тыс іс-әрекеттердің бірлігі.

Педагогикалық процестің қозғаушы күштері. Педагогикалық процестің тәрбиелік механизмдері. Оқу-тәрбие процесінің құралдары. Іс-әрекет педагогикалық процесті іске асырудың құралы, соның ішіндегі қызметін іске асырушы. Іс-әрекеттің негізгі түрлері (еңбек, қарым-қатынас, таным, ойын), олардың мектептің оқу-тәрбие процесіндегі ерекшеліктері. Оқушының шығармашылық іс-әрекеті.

Педагогикалық процесті басқару. Оны болжау, қазіргі жағдайын диагностикалау мәселелері.
Педагогикалық процестің заңдылықтары

Педагогикалық процестің заңдылықтарының мәнін танып білуге тарихи шолу және олардың мұғалімнің іс-әрекетіндегі рөлі.

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары, оларға сипаттама: қоғамның әлеуметтік-экономикалық талаптармен келісуі; оқушы мен оқытушының екі жақты міндетті іс-әрекетімен байланысты өзара қарым-қатынасы; оқушылардың белсенділігін арттыру мұғалімнің алдын-ала мұқият ойланған және ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі; оқушылар арасындағы өзара іс-әрекетті мұқият ұйымдастыру педагогикалық педагогикалық процестің тиімділігін арттырудың шарттары.

Педагогикалық процестің тиімділігі мектептегі педагогикалық процестегі жекелеген балалардың және ұжымның даму деңгейіне, оқушылардың жас ерекшеліктеріндегі іс-әрекеттің ұйымдасуына және мазмұнына сәйкестілігіне тәуелділігі; педагогикалық процестегі компоненттердің (мақсатына, міндетіне, мазмұнына, құралына, формасына, әдісіне қарай) өзара бір-біріне әсерлесуі және сабақтасуы; педагогикалық процестің бір мезеттік емес, қызмет жасау уақытының ұзақтығына байланыстылығы; бір ғана көрсеткішті емес, олардың жиынтығын, факторларды есепке алу қажеттілігі; логикалық өзара байланысы және педагогикалық процестің заңдылықтарының өзара тәуелділігі.

Оқу-тәрбие процесінің принциптері, оның заңдылықтарының нақты пайда болуына әсер етеді. Принциптердің мәні және оған сипаттама. Педагогикалық процесті басқарудағы, болжаудағы заңдылықтар мен принциптерді ескерудің маңызы.
Тұтас педагогикалық процестегі тәрбиенің мазмұны

(немесе мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің мазмұны)

Интегралды тұлғалық сана, әлем мәдениетімен шығармашылық байланыста болу қабілетін сипаттайтын, ақыл-ой мәдениеті, еңбекке дайындығы, тұлғаның политехникалық мәдениеті, адамгершілік тәрбиелілігі, экологиялық, эстетикалық, дене тәрбиесі.

Тәрбие түрлері:


  • жеке тұлғаның ақыл-ой мәдениеті, оның мәні. Ақыл-ой күші, қабілеті. Сөз мәдениеті және ойлау мәдениетінің тәрбиесі;

  • жеке тұлғаның адамгершілік тұтастығын қалыптастыру. Адамгершілік тәрбиесінің мәні. Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері мен мазмұны. Адамгершілік тәрбиесінің ерекшелігінің оқушылардың кез-келген іс-әрекетіне қатысы;

  • мамандықты саналы таңдау арқылы еңбекке дайындығын қалыптастыру, қоғамның өтпелі кезеңінде нарықтық қатынасқа көшуіндегі әлеуметтік-экономикалық тенденциялар және оқушыларды еңбекке тәрбиелеудің міндеттері;

  • оқушыларда саяси мәдениетті қалыптастырудың міндеттері мен мазмұны. Қазіргі кезеңдегі мұғалім жұмысының күрделілігі және қарама-қайшылығы. Құқықтық мәдениеттің мазмұны, міндеттері мен мәні;

  • оқушылардың эстетикалық санасын, идеалын, сезімін, көркемдік шығармашылық қабілетін қалыптастыру. Эстетикалық тәрбиенің мазмұны, міндеттері, мәні;

  • оқушыларды экологиялық мәдениетке тәрбиелеу. Экологиялық тәрбиенің мазмұны, міндеттері, мәні;

  • оқушылардың дене тәрбиесінің мазмұны, міндеттері. Салауатты өмір сүру салты.


Тұтас педагогикалық процестегі тәрбие әдістерінің

формасы мен құралдарының жүйесі

Құралдар, формалар, әдістер және тәсілдер туралы жалпы (түсінік) ұғым, олардың тұтас педагогикалық процестегі өзара байланысы. Оларды оқуда және оқудан тыс уақытта қолданудың ерекшеліктері. Педагогикалық процестің әдістеріне сипаттама және оларды жіктеу.

Оқыту мен тәрбие әдістерінің өзара байланысы педагогикалық процестің барлық қызметінің бірлігінің көрінісі ретінде. Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері, іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері: мадақтау, жазалау, олардың түрлері. Оларды қолданудың педагогикалық жағдайы.
Тұтас педагогикалық процестің құрылымындағы оқыту.

Оқытуды ұйымдастыру формалары. Қазіргі сабақ

Оқыту тұтас педагогикалық процестің негізгі бөлігі. Білім беру мен оқытудың тәрбиелік мүмкіндіктері. Қазіргі дидактиканың проблемалары. Оқыту процесінің мәні.

Оқыту процесін жүзеге асырудағы педагогикалық процестің негізгі қызметі білімділік, тәрбиелік, дамытушылық. Оқыту процесінің құрылымы, негізгі кезеңдері, оқытудың заңдылықтары мен принциптері.

Қазіргі мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың түрлері: сабақ, экскурсия, сарамандық және семинарлар, оқушылардың үйдегі оқу жұмысы, сынақ, консультация (кеңес беру), қосымша сабақ, емтихан. Оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастырудағы сабақ, сабақтан тыс, фронталды, топтық, дербестік түрлерінің үйлесімділігі.

Дидактиканың міндеттері. Сабақтың жіктелуі және құрылымы. Сабақтың құрылымының психологиялық және дидактикалық арақатынасы.

Сабақта оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың түрлері.

Мұғалімнің сабаққа дайындығы. Тақырыптық және сабақ бойынша жоспарлау. Сабақты талдау, талдау түрлері.

Оқыту әдістері. Оқушылардың танымдық іс-әрекетін

белсендірудің қазіргі тәсілдері

Оқыту әдістерінің көптүрлілігі. Оқытудың әртүрлі әдістеріне сипаттама: шығармашылық, әңгіме, оқулықпен жұмыс, бақылау, жаттығу, зертханалық жұмыс. Өнер құралдары мен ойын тәсілдері, оларды оқыту процесінде қолдану.

Оқытудағы бақылау және өзіндік бақылау әдістері. Оқыту әдістерін таңдау.

Оқыту процесінің әртүрлі тәсілдеріне сипаттама:

проблеммалық оқыту; оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі зерттеушілік тәсілдері; оқушылардың танымдық қызығушылығымен ақыл-ой іс-әрекетінің тәсілдерін қалыптастыру; алгоритмдеп және бағдарламалап оқыту; оқытуды компьютерлендіру; профильді оқыту; саралап оқыту т.б.
Білім беру технологиялары

Педагогикалық технологиялар туралы ұғым. Педагогикалық технологиялардың негізгі сипаттамалары. Тұтас педагогикалық процесті жүзеге асыру технологиясы. Педагогикалық қатынасты демократияландыруға, оқушылардың іс-әрекетін қарқындандыруға, оқу процесін ұйымдастыруға, басқаруға, материалды әдістемелік негізде жетілдіруге байланысты технологиялар.


Мектептің оқу-тәрбие процесін ұйымдастырушылық

әдістемелік басқару

Халыққа білім беру жүйесіндегі оқу орны ретінде, әртүрлі үлгідегі мектептерді басқару және жетекшілік ету. Басқару қағидалары. Әкімшілікті басқару объектісі-мектептегі педагогикалық процесс ретінде. Басқарудың пәні – мұғалімдер мен оқушылар ұжымдарының іс-әрекеті ретінде. “Педагогтар-оқушылар”, “Мұғалім-пән мұғалімі - оқушы”, “Сынып жетекшісі-сынып ұжымы” және т.б. жүйесіндегі басқару қатынасының ерекшеліктері.

Мектеп басшыларына қойылатын талап. Оқу-тәрбие жұмысы бойынша мектеп директорының орынбасарының атқаратын қызметтері. Мептептегі бүгінгі менеджмент. Басқару объектісінің заңдылықтары және оның мәнін түсіні негізінде мектеп басшыларының өзара іс-әрекеті.

Мектептегі педагогикалық процесті басқарудағы алқалық ұйымының қызметтері (педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес). Мектептегі педкеңес – ғылымилық тұрғыдан педагогикалық процесті дамыту бағытындағы аралық басқару ұйымы. Педкеңестің жұмысын жоспарлау.


Мектеп жұмысын жоспарлау.

Мұғалімдерді аттестациялау және мектептегі әдістемелік жұмыс

Болашақ және жылдық жоспар. Мектеп жұмысының барлық жоспар түрлерінің орындалуына бақылау жасаудың формаларының мазмұндық бірлігі (жалпы мектептік жоспарлау, тақырыптық және сабақ жоспарлары, сынып жетекшілерінің жұмыстарының жоспарлары т.б.)

Мектеп құжаттары. Мектепті басқарудағы мектеп құжаттарының рөлі.

Мектептегі әдістемелік жұмыс – мұғалімдердің кәсіби шеберлігі мен мамандығын жоғарылатудың негізі. Мұғалімдердің әдістемелік дайындығымен тұтас оқу-тәрбие процесінің тиімділігін арттырудың өзара байланысы.

Мектептегі әдістемелік жұмыстардың түрлері және әдістері. Мұғалімдерді аттестациялау – мамандық шеберлігінің шынайы деңгейін айқындайтын құрал.
«ПСИХОЛОГИЯ» КУРСЫНАН МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУҒА АРНАЛҒАН ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Психологиялық ғылымдар және практиканың пәні мен міндеттері

Психологияның принциптері. Психика туралы түсінік. Психологияның пәні жайлы түсініктердің дамуының негізгі сатылар. Психологияның пәнаралық байланысы. Психологияның салалары және психологиялық практиканың міндеттері. Психикалық құбылыстарды зерттеудің объективті әдістері. Бақылау, өзін-өзі бақылау. Психодиагностикалық тестер. Психологияның даму кезеңдері.Психологияның салалары. Психологияның басқа ғылымдармен байланысы.


Іс-әрекет психологиясы және қарым-қатынас

Іс-әрекет туралы жалпы түсінік. Іс-әрекеттің мақсаты мен мотивтері. Әрекет адам іс-әрекетінің бірлігі ретінде. Қарым-қатынас құрылымы. Қарым-қатынас механизмдері. Топ туралы жалпы түсінік. Ұжым туралы түсінік.


Психиканың пайда болуы және эволюциясы

Іс-әрекет пен психиканың даму сатылары. И.М.Сеченов, И.П.Павлов еңбектеріндегі мінез-құлықтың рефлекторлық теориясы.


Адам психикасының дамуы және пайда болуы

Адам психикасының қоғамдық-тарихи табиғаты. Сананың дамуы және пайда болуы. Ішкі дайындық түсінігі (Д.Н.Узнадзе). Мидың психофизиологиялық қызметтері.


Танымдық процестердің психологиясы

Түйсіктің негізгі қасиеттері. Вебер-Фехнер заңы. Түйсіктің физиологиялық негіздері. Қабылдаудың физиологиялық негіздері. Ес туралы теориялар. Ойлаудың формалары мен операциялары. Қабылдау сезімдік бейнелеудің негізгі процесі. Қабылдау психологиясындағы Б.Г.Ананьев және А.Н.Леонтьев мектептері. Қиял түрлері. Ойлаудың түрлері. Ойлау процесінің құрылымы мен динамикасы. Естің түрлері. Ойлау және сөйлеу. Қиял туралы түсінік. Зейін теориялары және олардың физиологиялық ерекшеліктері (И.П.Павлов, А.А.Ухтомский). Зейіннің түрлері. Зейіннің негізгі қасиеттері. Зейіннің физиологиялық негіздері.


Тұлғаның мотивациялық -еріктік өрісі

Мотивацияны зерттеудегі негізгі бағыттар. Г.Сельенің стресс теориясы. Тұлғаның мотивациялық сферасының иерархиялық құрылымы.


Тұлға психологиясы

Тұлға психологиясы. Тұлға құрылымы жайлы түсінік. З.Фрейд, К.Г.Юнг, А.Адлер психоаналитикалық теорияларындағы тұлға құрылымының көрінісі. Қабілеттің даму деңгейлері.Мінез типологиясы (А.Ф.Лазурский). Кәсіпорындардағы өндірістік тәжірибені ұйымдастыру ерекшеліктері. Оқыту әдістемелерін жаңғырту бағытында онлайн-жүйелерін дамыту жолдары.
«6М010300 Педагогика және психология»мамандығы

«Педагогика және психология» курсынан магистратураға қабылдауға арналған емтиханның тест сұрақтары
1. Психологиялық бейнелеудің жоғарғы формасы, басқа бейнелеулерді, интеграцияларды, бұл-

2. Адам психикасының көріну формасы ретіндегі психикалық қасиет.

3. Қиялдау механизмі-

4. Адам еркі сипатталатын сапалар?

5. Мінездің эмоциялық қырлары?

6. Психологияның міндеттері-

7. Естің мағыналық теориясының көрнекті өкілі?

8. Гипербола жолымен жасалған қиял өнімі...

9. Ерік әрекетінің мазмұны?

10. Мінез акцентуациясы...

11. Психиканы адам тәнінің қызметі деп есептеген грек ойшылы?

10. Мінез акцентуациясы...

11. Психиканы адам тәнінің қызметі деп есептеген грек ойшылы?

12. Қиял дегеніміз...

13. Қазақы ойлау жүйесінде «ерік» сөзінен гөрі, «қайрат» сөзін көбірек қолданылған тұлға-

14. Психология салаларын жіктеудің негізгі принципі?

15. В.Вундт ұсынған рецепторлардың адекватты тітіркендіргіштері энергиясының тәуелділік классификациясы-

16. Психологияның пәндік аймағының кемелденуімен орайлас бірінші кезең аты:


17. Психологияның философиядан бөлініп, жаратылыстану ғылымдарымен байланыстырыла зерттелу дәуірі:

18. Лазурский табиғи эксприментті алғаш рет қай жылы енгізді?

19. Қысқа мерзімді бақылау шегі-

20. Ұйымдастырушылық әдіске жататындар:

21. Жасанды жолмен жасалатын зерттеу әдісі-

22. Бірнеше алғышарт салдарынан немесе логикалық заңдардан қорытынды шығарумен ерекшеленетін ой операциясы-

23. Басқа адамның қайғысымен бөлісу, эмоциялық күйін түсіну-

24. Жеке тұлға дамуының динамикасына бағдарланған, тұрақты қалаулар мен мотивтер жүйесі:

25. Психоаналитикалық теориясының негізін қалаушы:

26. Өңдеуші анализаторлар қызметі.

27. Сезімдерді еске қалдыру естің қай түріне жатады?

28. Зейіннің көлемін анықтау үшін қолданылатын лабораториялық аспап.

29. Кезіккен міндеттердің шешілу жолын тауып беруші зерттестіру, қылық бағдарламасын түзу әрекеті:

30. Америка ғалымы Э. Торндайк бастауын салып, дамытқан теория-

31. Сөздік-логикалық ойлау деген не?

32. Түйсіктерді жіктеудің жүйелі генетикалық және құрылым күрделілігі принциптерін ашқан ғалым-психолог...

33. Адамның бір нәрсеге қажетінің туындауы-

34. Адамның мақсатқа орай кедергілерді жеңумен, өз қылық әрекеттерін қолдап реттей білу қасиеті-

35. Табиғи экспериментті психологияға кім енгізді?

36. Ішкі болжам, ойлау тапсырмаларын анықтайтын шешім.

37. Депрессия бұл-

38. Тұлғааралық норманы саналы қабылдайтын және топтың қоғамдық маңызды әрекеттерінің құндылығы, А.В. Петровскийдің айтуы бойынша ... көрініс.

39. Психикалық процесті немесе жалпы жеке тұлғаны бағалайтын стандартталған психологиялық сынақ:

40. Қарым-қатынастың коммуникативтік барьерінің себебіне жатпайды.

41. Жоғары әрекетті және шығармашылықта қажеттілікті қамтамасыз ететін қабілеттің дамуының жоғарғы деңгейі-

42. Таңдамалы екі жақты қабылдау заңы:

43. Психиканың физиологиялық негізі.

44. Тұлға – қоғамдық қарым-қатынастың субьектісі мен обьектісі деген қай ғалым?

45. Топтағы өзара қарым-қатынасты зерттеу әдісі:

46. Мінездің физиологиялық негізі-

47. Түйсік дегеніміз-

48. Тұрақты эмоциялық уайым, ұзақ уақыт бойы адамның іс-әрекетін және мінез-құлқын өзгертуі бұл-

49. Тірі ағзалардың ортаның биологиялық бейтарап қасиеттеріне реакция беру қабілеті.

50. Симпатия – антипатияны зерттеудің негізгі әдісі:

51. Жүйкелік процестер қандай параметрлермен сипатталады?

52. Психологиядағы биогенетикалық бағыттың көзқарасы бойынша даму факторы-

53. Адамға күш беріп, әрекетке ұмтылдыратын көтеріңкі сезімдер қалай аталады?

54. «Жаңа құрылым» , «Дамудың әлеуметтік жағдайы», «Жақын даму аймағы» түсініктері кімнің концепциясына жатады?

55. Жеке тұлғаны қалыптастыруға әсер ететін негізгі факторлар:

56. Барша тiршiлiк иелерiнiң қоршаған дүниемен өмiрлiк байланыстар жасап, әрi оларды өз қажетiне орай өзгерте алу қабiлетi-

57. Адамның танымдық қасиеттерiне кедергi болып, оны күйзелiске келтiрушi психологиялық құбылыс:

58. Декарт тағылымының психологияда алған атауы

59.Әрекет-қылық психологиясының ғылымға енгізген бағыты қандай?

60.Психиканың бастапқы қызметі–

61. И.П.Павловтың психология ғылымына қосқан жаңалығы:

62. Екі сигналдық жүйе теориясының авторы-

63.Психологиялық кәсіби қызметтің ерекше саласы–

64.Анализаторда қандай жүйелік өткізгіш өткізу жолдары бар?

65.Адам санасының жануар психикасынан басты айырмашылығы?

66.Адам мінезі мен дене құрылысының өзара байланысты екенін дәлелдеген ғалымдар:

67.Ой мен сананы таңбалау ретінде танылған сөз қызметі-

68.Зейіннің пайда болуы мәнін ғылыми тұрғыдан түсіндіруге үлес қосқан психолог-ғалым?

69.Адамның ұзақ уақыт аралығында өз зейіні мен назарының нақты затқа бағыттай алмауын танытатын психологиялық құбылыс-

70.Дененің кеңістіктегі қалпы мен адам қозғалысының сезімдік негіздерін реттеуші түйсік түрі-

71.Түйсікті тудыратын тітіркендіргіш әсердің ең аз мөлшері-

72. Қабылдаудың жеке адамның психикалық өміріне, оның тұлғалық ерекшеліктеріне тәуелділік қасиеті-

73.Ойлаумен байланысты болмаған таза ес заңдылықтарын ашқан ғалым-психолог:

74.Анализаторлардың әрекет жиынтықтары қалай аталады?

75.Зерттеу әдісінің мәні 4 принципке орай айқындалады, солардың ішінде ең бірінші дәрежелісі?

76.Ақыл-ой әрекеттерінің кезеңдері қалыптасуын теориялық тұжырымдаған ғалым:

77.Жеке фактілер негізінде жалпы пікірге келу әдісі-

78.Дедуктивті әдіс дегеніміз не?

79.Дара адамның өзін басқа адамдармен теңестіру процесі-

80. Персонализация дегеніміз не?

81.«Мотив-қажетсіну аймағы» түсінігінің мәні қандай?

82.Жеке адамға көңіл-күй күйзелістері жағдайында өзінің кісілік дәрежесін сақтап қалуға жәрдемдесетін құбылыс-

83.Ерік санадан тыс, ақылдан алшақ жыныстық құмарлықтың психосексуалды энергиясы деп түсіндіруші психологиялық бағыт-

84.Ерік бұл әкімшілік пен әлеуметтік билікке талпыныс деп түсіндірген ғалым-

85.Қабылданған шешімнің тиімді де нәтижелі орындалуы үшін ең қажет адам қасиеті?

86.Қабылдаудың нейрофизиологиялық механизмі-

87.Заттардың уақытпен кеңістіктегі қатынас бейнесінен туындайтын ассоциация-

88.40-жылдарда АҚШ –та Кречмер теориясына эмбриологиялық белгілер идеясын қосып, темперамент зерттеулерін одан әрі байыта түскен ғалым?

89.Темперамент түрлерінің көрінуі жүйкеде қалыптасатын тұрақты қозу мен тежелу процестеріне байланыстылығын дәлелдеген ғалым?

90. Еске түсіре алмай, не танымай, қателесуде көрінетін ес процесі-

91. Миға баратын жүйке талшықтарын рецепторларға түскен қозуларды мидың түрлі бөліктеріне жеткізіп отырады-

92. Тітіркендіргіштерді айыра алуға қабілетті нейрондардан тұратын, жүйке орталығы-

93. Түрлі жан қуаттарының құрылымын жорамалдауда, эксперименттік модельдеу құрастыруда факторлық талдау деп аталатын математикалық статистикалық әдісті психологияда алғаш қолданған ағылшын психологы-

94. Тітіркендіргіштердің күші мен адам түйсігінің арасындағы байланысты тұжырымдаған-

95. Дененің жеке мүшелерінің бір күйдегі қалпын, қозғалысын білдіретін түйсіктер-

96. Бастың қозғалысын, дененің кеңістіктегі орнын, адамның тең басуын білдіретін түйсіктер-

97. Шындықтың тұрақты, заңды қасиеттерін жалпы және тікелей бейнелейтін процесс қалай аталады?

98. Ойлау-бұл...

99. Дағдының түрлері?

100. Әрекеттің түрлерін ата.

101. Жеке адамның өмір бағытын көрсететін компоненттер?

102. Ойлау дегеніміз-

103. Эмоция дегеніміз-

104. Психикалық дамудың сатылары дегеніміз не?

105. Психикалық дамудың кезеңдері дегеніміз не?

106. Таңдамалы және жоспарлы түрде адамның психикалық әрекеттерін қалыпты жағдайларда зерттеу.

107. Неміс психологтары Г.Эббингауз бен Г.Э.Мюллердің есте қалдыру адамның психикалық әрекеттерінде байланыстардың пайда болуы деп көрсеткен теориясы-

108. Эмоциясы күшті және әлсіз темпераменттерді екі топқа бөлген ғалым?

109. Темпераменттерді сезімдік және әрекеттік темпераменттерге бөлген ғалым?

110. Адамның қалыптағы сезім мүшелерінің көмегімен де, сезгіштіктің ең төменгі табалдырығында тұрған тітіркендіргіштерді де қабылдау:

111. Зейіннің дегеніміз?

112. Қабылдау процесінің негізгі қызметі?

113. Ешбір жаңылмай, ойдың тәртібін бұзбай, мағыналы түрде айта білу қабілеті естің даралық айырмашылықтарының қайсысына жатады?

114. Доминанта деген не?

115. Ой болжамы немесе гипотеза дегеніміз не?

116. Белгілі объектіге қатысты бастан кешкен эмоциялардың қарама-қайшылығы, сәйкессіздігі-

117. Анализ дегеніміз не?

118. Төмендегі психологиялық зерттеу әдістерінің ішінен социометрияны анықта.

119. Төменде келтірілген тұжырымдардан эксперименттік әдіске ғана тән талаптарды таңдаңыз.

120. Объективті себептерсіз аса жоғары қуанышты, көңілді психикалық күй-

121. Психофизика негізін қалаушылардың бірі-

122. Психологияда эксперимент жүргізуде алғаш қолданылған құрал

123. Берілген сәтте ұғынылмайтын, бірақ потенциалды түрде ұғынылуы мүмкін, З.Фрейд көрсеткен қорғану механизмі-

124. Іс-әрекет теориясының авторы кім?

125. “Психология” терминін ғылыми айналымға енгізген ғалым

126. Тұқым қуалаушылық механизмдердiң адамның мiнез-құлқына әсер етуiн зерттейтiн пән-

127. Аналитикалық психологияның негізгі ұғымы:

128. Күтпеген кездейсоқ жағдайда қандайда бір мәселелерді, сезінулерді шешу жолын адамның табуы-

129. Дағдының физиологиялық негізі болып табылады:

130. З. Фрейд санадан тыс болатын құбылыстарды бақылауда пайдаланған әдiсті ата.

131. Қоғамдық қатынастың обьектiсi әрі, iс-әрекет, қатынас, сана, өзiндiк сананың белсендi субьектiсi қалай аталады?

132. Өмiрлiк позициясы бар, iшкi қажеттiлiкке сай таңдау жасай алатын, өз мiнезiн меңгеретiн және таңдау еркiне ие тiршiлiк иесi-

133. Қоғамның мүшесi ретiнде өз әрекетi мен динамикалық дамуын көрсететiн тұлғаның ең негiзгi қасиетi?

134. Тұлғаның танымдық iс-әрекетте алған мәлiметінің көлемi және сапасымен өлшенетiн потенциалы.

135. Тұлғаның әлеуметтену процесiнде адамгершiлiк, саяси, дiни, эстетикалық құндылықтарға бағдарланатын потенциалы.

136.Тұлғаның өз бетiнше анықталған білімі, бiлiгi, дағдысы продуктивтi және репродуктивтi, жасау, өзгерту т.б. әрекеттiк қабiлеттерiмен, жемiстi еңбегiмен көрiнетiн потенциалы.

137. Зейіннің ми қабыршағының бiр алабының қозу тудыруынан басқа алаптарда тежеудің болуы-

138. Ойлаудың басқа психикалық процестерден айырмашылығы неде?

139. Түйсiкке негiзделе құрылатын және заттар мен құбылыстардың миымызда тұтастай бейнеленуiн бiлдiретiн психикалық процесс.

140. Дәуiр, кезең, ғасыр, жылдар, ай, күн, сағатпен өлшенетiн субъективтiк мезеттер қалай аталады?

141. Ми анализаторларына келiп түскен жеке дара ақпарат элементтерiн тұтас күрделi тiтiркендiргiш ретiнде қабылдау процесi.

142. Адамның қиын-қыстау кезеңдерiнде қажеттi шешiмдерге келiп, оны жүзеге асыруда көрінетін ерiк күшi-

143. Стрессте болатын екiншi кезең немесе ағзаның күштi тiтiркендiргiштермен айқасқа түсуiне күш салу кезеңi қалай аталады?

144. Дағдының физиологиялық негiзi не?

145. Мотивацияны психикалық кұбылыстардың кандай формасына жаткызуға болады?

146. Тұлға белсенділігі неден байқалады?

147. Психологияның кандай бағыты адамның мінез-құлқын стимул-реакция ретінде қарастырады?

148. Ойлау, бұл-

149. Белсенді бейнелеу сипаты.

150. Қарым-қатынаста бірін- бірі қабылдау және бағалау-

151. Абстракция дегеніміз не?

152. А.Е.Личко бойынша мінездің акцентуациялық типі:

153. Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажет фактор.

154. Тұлғаның әлеуметтiк-психологиялық көрiнуiн, оның адамдармен өзара қатынасын зерттейтiн психология саласы-

155. Интерференция ұғымы нені білдіреді?

156. Түйсік зандылықтары:

157. Қабылдаудағы иллюзияны сипаттайды-

158. Өзге адамдар ортасында болып, жағымды эмоциялық өзара байланыстар орнатуға ұмтылу.

159. Ойдың ұшқырлығы дегенді қалай түсінесіз?

160. Адамның көмек беруге мүлтіксіз дайын болуы-

161. Заттар мен құбылыстарды адамның бұрынғы тәжірибесіне, біліміне сүйене қабылдауы.

162. Жан мен тәннің ажырамастығы жайлы идеяны және психологияны білімнің біртұтас жүйесі ретінде қарастыруды тұңғыш ұсынған кім?

163. Психологияны дербес ғылым ретінде тану неге байланысты болды?

164. Психология сана туралы ғылым ретінде қашан қалыптасты?

165. Психологияға жан туралы ғылым ретінде анықтама қашан берілді?

166. Дүние жүзінде тұңғыш тәжірибелік лаборатория өзінің қызметін қашан бастады?

167. Қазіргі заманғы психология – бұл:

168. Адамның белсенділігі түрлерін типтік тасымалдаушы ретіндегі адам, бұл-

169. Адамның қоғамдағы онтогенетикалық дамуының жоғарғы сатысы, бұл-

170. Генетикалық факторларға негізделген адам қасиеті:

171. Жеке тұлға қоғамда қай бағыт бойынша қалыптасады және дамиды?

172. Іс-әрекетті талдаудың негізгі бірлігі-

173. Биотокты факторлардың әсерiнен қозғалыс арқылы реакция жасауды не деймiз?

174. Жүйке талшықтарының қозуы мен жүрек жұмысын күшейткiш жүйе-

175. Әлеуметтік тұтастықтың нақты белгілері негізінде ерекшеленетін, көлемі жағынан шектелген адамдар қауымдастығы.

176. Маңызы жағынан топтардың бөлінуі:

177. Қоғамдық статусы бойынша топтардың бөлінуі:

178. Топ мүшелерінің әлеуметтік-психологиялық сипатының жиынтығы болып қандай құрылым сипатталады?

179. Көп уақыттан бері құрылған, мақсаттары мен қызығушылықтары ортақ жоғары дамыған қатынастар жүйесімен ерекшеленетін топ-

180. Сананың қандай да бір затқа, құбылысқа немесе қобалжуға шоғырлануын не қамтамасыз етеді?

181. Динамикалық стереотип дегенiмiз не?

182. Зейіннің көру және естуге байланысты жіктелуінің негізін құраушы ...

183. «Ырықсыз зейін» және «Енжар зейін» терминдері-

184. Заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етіп, адам санасында бейнеленуі-

185. Объективті әлемдегі заттар мен құбылыстардың жалпы кешенді қасиеттерінің адам санасында бейнеленуі-

186. Рецепторлары бұлшық еттерде, буындарда орналасқан түйсікті атаңыз.

187. Бір мезгілде қоздырғыштардың бір сезім мүшелерінен басқа сезім мүшелеріне әсер етуде сезімталдықтың күшеюі-

188. Мақсатқа байланысты қабылдау түрлерінің бөлінуі-

189. Қабылданатын заттардың көлем, түр жөне түсінің қашықтықты, нобайды, жарық беруді өзгерткендегі салыстырмалы тұрақтылығы-

190. Қабылдау мазмұны мен бағыт бағдарының адамның психикалық өміріне тәуелді болуы:

191. Адамның басынан өткерген сезімдерін қайта жаңғырту мен есте сақтауға негізделген ес түрі:

192. Ұмыту әдетте қай процесс ретінде жүзеге асады?

193. Iс-әрекет дегенiмiз не?

194. Ес психологиясында ассоциативті бағытты жақтаушылардың бірі-

195. Мағыналық есті эксперименталды зерттеудің алғашқы өкілі-

196. Ақпаратты өңдеудің блоктық моделі психологияның қай саласында қарастырылды?

197. А.Р.Лурия бейнелеген өте жарқын бейнелі ес түрі-

198. Естің бұзылуы-

199. Iс-әректтiң сана қадағалауынсыз iске асуын не деп атаймыз?

200. Танылған объектілердің арасындағы байланыстар мен қатынастарды анықтайтын жалпылама және тікелей психикалық бейнелеу түрі-

201. Заттар мен құбылыстардың арасындағы байланыстарды тұжырымдайтын немесе жоққа шығаратын ойлау түрі-

202. Индуктивті пікір не болып табылады?

203. Өмір сүру ортасына байлынысты қалыптасқан сана-

204. Құбылыстардың арасындағы жеке ұқсастықтарды ажырату негізінде қорытынды жасау-

205. Әрекеттi реттеп отыру мүмкiндiгi не деп аталады?

206. Күрделі объектіні бөліктерге бөліп сипаттама беретін ойлау түрі.

207. Заттардың қандай да бір қасиеттік жағын басқа қасиеттерден бөліп қарастыру-

208. Ойлау процесіндегі аналитикалық-синтетикалық бірлігінің жекеден жалпыға ауысу операциясы.

209. Тіл мен сөйлеудің маңызды бірлігі-

210. Жаңа бейнелерді жасауға негізделген шығармашылық іс-әрекет қалай аталады?

211. Шығармашылық шешімдер мен дара міндеттерге бағытталған қиял.

212. Келешекте болатын бейнелерді тудыру тілегіне негізделген қиял түрі-

213. Күтпеген, әдеттен тыс жағдайлар мен қисындасуларда шындықты бейнелетін қиял түрі-

214. Адамның барлық затқа деген қатынасы, айналасындағыларды тануына байланысты мазасыздануы, бұл-

215. Өз-өзіне қанағаттанбау, өз қабілетсіздігіне мазасыздану, бұл-

216. Қысқа мерзімді бұрқ етпе, еріктік қадағалауды бұзатын эмоциялық реакция.

217. Рухани қынжылу, тұнжыраңқы жағдай, белсенділіктің жоқтығы.

218. Күтпеген жағдайда туындайтын, адамнан күш пен қуатты жұмылдыруды талап ететін мазасыздық күйді ата.

219. Басқа адамдардың сезімдеріне ортақтасу қабілеті.

220. Эмоцияның интегративті-қорғаныстық мобилизациялық рөлін алғаш көрсеткен ғалым-

221. Еріктік актының қай кезеңі аяқталған болып есептеледі.

222. Еріктік эмоциялық, танымдық процестердің күшті және жылдам көрінуін, эмоциялық қозу мен әсерленгіштік бейнесін көрсететін қасиет.

223. Қоршаған ортаға эмоциялық әсерленуі тез, оңай бейімделетін, қимыл-қозғалысты, ым-ишараға бай, шапшаң темперамент типі.

224. Әлсіз реакциялы, көңіл-күйдің тез өзгеруі, сырттай байсалды темперамент типі.

225. Жүйке жүйесінің қасиеті туралы темперамент ілімінің авторы.

226. Адамның мінез-құлқын бейнелейтін принциптері және оның өзіне, басқаларға, еңбекке, қоғамға деген қатынасын көрсететін қасиет.

227. Көңіл-күйдің жоғарылығы, қызығушылықтың тұрақсыздығы, жоғары белсенділік, өз мүмкіндіктерін жоғары бағалайтын мінездің акцентуациялық типі.

228. Аз сөйлеу, пессимизмге бейімділік, қақтығысқа аз түсетін, байсалды, достыққа адал, намысшыл, енжар акцентуация типі.

229. Іс-әрекеттің кез-келген түрінде жоғары табысқа жетуді қамтамасыз ететін адам қабілетінің даму деңгейі.

230. Қимыл механизмін зерттеудегі рефлектолық доға қалай аталады?

231. Іс-әрекеттегі жетістікке жетуді көрсететін дарындылықтың жоғарғы сатысы.

232. Іс-әрекеттің бір немесе бірнеше түрін табысты орындау мен меңгеруге мүмкіндік беретін жеке адамның психикалық қасиеті:

233. Адамның түрлі іс-әрекетінде бірдей көрініс табатын қабілет түрі:

234. Г. Эббингауздың ес жөніндегі маңызды жетістіктерінің бірі:

235. Қазақстандағы психологиялық ой-пiкiрдiң тарихы кiмдердiң есiмдерiмен байланысты?

236. Қоғамдық психологиялық құбылыстарды атаңыз.

237. Стимул – бұл:

238. Френология дегеніміз...

239. Декарт бойынша детерменизм принципi қандай мағына бередi-

240. А.А.Ухтомскийдің доминанта принципі неге негізделген?

241. «Психология» туралы трактат қай жылы жарық көрдi?

242. 1872ж. Ч.Дарвиннің қандай еңбегі жарық көрді?

243. Эмоция – тұқым қуалаушы стереотиптік реакция деген ғалым:

244. Ч.Дарвиннің ойын жүзеге асыру барысында Мак–Дугал эмоция теориясы жайлы не деді?

245. Жүйке жасушаларының бір-бірімен байланыс орны-

246. Миға перифериядан келетін жүйке талшықтарының аталуы:

247. Орталықтан периферияға импульстерді тасымалдаушы жүйке талшықтарының аталуы-

248. Филогенез дегеніміз?

249. Көңілдің тұрақты жиіркенушілікпен ұштасуынан болатын сырқат:

250. Бір объектіге байланысты пайда болған өзара қайшы келген екі ұшты сезім:

251. Педагогиканың даму жолдары, оған шет ел, қазақ педагогтарының қосқан үлестері педагогика курсының қандай бөлімінде қарастырылады?

252. Халықтық педагогика дегеніміз не?

253. Тәрбиенің мақсат мазмұндары, тәрбие процесінің заңдылықтары, принциптері, өзін-өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу, тәрбие әдістері, ұжым проблемалары педагогика қурсының қандай бөлімінде қарастырылады?

254. Оқыту процесі оның жүйесі, заңдылықтары, принциптері, оқытудың түрлері, әдістері, формалары педагогика курсының қандай бөлімінде қарастырылады?

255. Қазақстанда халыққа білім беру жүйесі, принциптері, мектепті басқарудың ғылыми-педагогикалық негіздері, педагогикалық озат тәжірибені жинақтау, тарату педагогика курсының қандай бөлімінде қарастырылады?

256. Тәрбие ұғымына анықтама беріңіз.

257. Білім беру ұғымына анықтама беріңіз.

258. Білім беру ұғымын ең алғашқы рет педагогикаға енгізген кім?

259. Тәрбие ұғымын кең мағынасында қалай түсінесіз?

260. Тәрбие ұғымын тар мағынасында қалай түсінуге болады?

261. Ғылыми зерттеу жүргізуде қандай негізгі екі бағыт бар, ол-

262. Тұлғаның дамуы, тәрбиенің қалыптасуы, балалардың жас және дербес ерекшеліктері педагогика курсының қандай бөлімінде қарастырылады?

263. Өктемдік тәрбие қай ғасырда пайда болды?

264. «Қазақтарға қазақ тілін үйретудің бастауыш құралы» еңбегінің авторы:

265. Адам санасы өзінің шыққан тегіне байланысты деп тұжырымдаған ғалым:

266. Балаларға дұрыс тәрбие беру арқылы олардың жақсы болып шығуы біздің қолымыздағы нәрсе деп оларға гуманистік және оптимистік көзқараспен қараған XVI-XVIIғ.ғ. аралығында өмір сүрген педагог:

267. Адамның тәрбиешілері тек мектеп және ұстаз ғана емес, сонымен қатар одан да күшті: табиғат, отбасы, халық және оның тілі болады-деп тұжырымдаған педагог-

268. Мұғалім қабілетінің пән саласына сәйкестігі педагогикалық қабілеттің қандай түріне жатады?

269. Тілдің көмегімен өз ойын, сезімін нақты және түсінікті жеткізу педагогтық қабілеттің қандай түріне жатады?

270. Оқу және тәрбие міндеттерін шешудің ең үйлесімді жолдарын іздестіру, педагогтық тапқырлықты дамыту педагогтық қабілеттің қандай түріне жатады?

271. «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» пікірінің авторы-

272. Еркін тәрбие теориясын ұсынған кім?

273. Тәрбиені комплексті тұрғыдан қарау дегеніміз...

274. «Балаға жүрек жылуы» еңбегінің авторы:

275. Ақыл-ой тәрбиесінің негізгі міндеттерінің бірі-

276. Адамгершілік тәрбиесі процесін ұйымдастыруда тәрбиенің объективті тұстарын атаңыз.

277. Тәрбие әдісі дегеніміз не?

278. Тәрбие құралдары дегенді қалай түсінесіз?

279. Қазіргі дидактикада сабақтың типін дидактикалық мақсат бойынша жіктеуді ұсынған кім?

280. Мадақтау дегеніміз не?

281. Жазалау дегеніміз не?

282. Талап дегеніміз не?

283. «Жеке әрекет педагогикасы» еңбегінің авторы-

284. Ұжымның қалыптасуының бірінші сатысын атаңыз.

285. Ұжым дамуының екінші кезеңін атаңыз.

286. Оқыту процесін қалай түсінесіз?

287. Оқу процесінің ішкі жақтарын атаңыз.

288. Оқыту процесінің негізгі компоненттерін атаңыз.

289. Білім саласына не жатады?

290. Тікелей талаптандыру мотивтеріне нені жатқызуға болады?

291. Перспективті талаптандыру мотивтеріне нені жатқызуға болады?

292. Ойды талаптандыру мотивтеріне нені жатқызасыз?

293. Оқу жоспары дегеніміз не?

294. Оқу бағдарламасы дегеніміз не?

295. Индивидтің аға ұрпаққа әлеуметтік тәжірибені меңгертетін оқу және оқудан тыс іс-әрекеттердегі тұтас педагогикалық процесі...

296. «Педагогика – тәрбие туралы ғылым» деп алғаш анықтама берген ғалым-педагог-

297. «Педагогика адам дамуы мен қалыптасуының мән-мағынасын зерттей отырып, арнайы ұйымдастырылған үрдіс сипатындағы тәрбиенің теориясы мен әдістерін айқындайды»- деген анықтама ұсынған ғалымдар:

298. Зерттеу процесі, таным әдісі туралы ілім–бұл:

299. Практикалық іс-әрекеттердің ашылған заңдары мен заңдылықтарын қолдану тәсілдерін айқындайтын зерттеулер–бұл:

300. Таным процесінің нәтижесі–бұл:

301. «Субъект-субъект» жүйесінде жеке және тұлғалық сапаларды есепке ала отырып, зерттеу нысанасы бойынша жалпы мағлұмат алуды мақсат ететін зерттеу әдісі–бұл:

302. Білім беру жүйесі қызметінің негізгі бағыттарының жағдайы мен даму тенденцияларын анықтауға мүмкіндік беретін зерттеу әдісі–бұл:

303. Көптеген бірыңғай заттар мен құбылыстардың жалпы, бірдей белгілерін анықтау бағытында жүргізілетін абстракциялаудың (дерексіздендіру) түрі–бұл:

304. Педагогикалық құбылыстар мен олардың сапалық өзгерістері арасындағы сандық тәуелділікті айқындау үшін қолданылатын зерттеу әдісі–бұл:

305. Дерек, құбылыс, сапа және белгілердің өсуі немесе кемуін анықтау үшін қолданылатын әдіс–бұл:

306. Бір нәрсеге пішін (формA) мен тұрақтылық беру, тұтастық, бір қалыпты қасиеттерге және сапаларға ие болу, толықтық пен нақты бір түр беруді анықтайтын ұғым–бұл:

307. Тәрбие жұмыстарының мақсаты, мазмұны, формалары мен әдістерінің бірлігі:

308. Адамды әрдайым қоршайтын және оның дамуына әсер ететін өзара байланысты заттар, құбылыстар мен адамдар әлемі, баланың ең жақын қарым-қатынас ортасы – бұл:

309. Адамға талап қоюшылық, мінез-құлық үлгісін беру, санаға әсер ету, тұрақты көзқараста болу, даму жағдайын қамтамасыз ету – бұл қандай орта компоненттерінің қызметі?

310. «Адамның ұрығында болашақ жеке тұлғаның барлық қасиеттері бар, даму олардың тек сандық жағынан артуын ғана білдіреді» деген ұстанымдағы XVI ғасырда пайда болған ағымды көрсетіңіз.

311. Джон Дьюи (1859-1952 ж.ж.) негізін қалаған, адамның жеке тұлғалық дамуында басымдылықты іс-әрекет пен тәжірибеге беретін бағытты көрсетіңіз.

312. «Баланың дамуы тәрбие мен оқытуға тәуелсіз жүреді және өз бетінше спонтанды түрде жүзеге асады» деген көзқарасты ұстанғандар.

313. «Бала дамуының жақын аймағы» ұғымын енгізе отырып, оқушының тапсырманы өздігінен орындауға әзірлігінің дәрежесін есепке алуды ұсынған педагогты атаңыз.

314. Ортаның әсері мен тәрбие жеке тұлға дамуының қай факторына жатады?

315. Бейімділік пен әуестілік, адамның сезімдері мен күйзелістері, қажеттіліктері мен мотивтері - бұл тұлға дамуының қай факторы?

316. Адамның өз басындағы қасиетінің бір – бірімен сәйкестікпен түйісуі, оның басқа адамдардан өзгешілігі – бұл:

317. Оқыту әдістерінің танымдық іс-әрекеттің сипаты бойынша жіктелуі:

318. Педагогикалық зерттеудің бірінші кезеңінің құрылымы: зерттеу проблемасымен танысу, тақырыпты таңдау, мақсат-міндеттерін, нысананы анықтау.

319. Зерттеудің барысы мен нәтижесін анықтауға мүмкіндік беретін бастапқы тұжырымдама, тіректік теориялық негіздеме құру, таным әдістері – бұл зерттеудің қай кезеңі?

320. Қазіргі зерттеулерде қолданылатын әртүрлі зерттеу бағыттары: жүйелі- кешенді, тұтастық, тұлғалық, іс-әрекеттік, сапалық, сандық; бұл-

321. Педагогикалық зерттеудің ең шешуші, негізгі кезеңін көрсетіңіз.

322. Педагогикалық зерттеудің қорытынды, соңғы кезеңі.

323. Педагогикалық зерттеулер бөлінеді: қолданбалы-

324. Жүргізілген эксперимент пен бақылаудың нәтижелерін өңдеу – бұл зерттеудің қай кезеңі?

325. Педагогикалық іс-әрекеттегі еңбек субъектісін атаңыз.

326. Мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары болып табылатындар: білімі, білігі, дағдысы және ...

327. Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің нысаны.

328. Егер оқушының іс-әрекеті назардан тыс қалған болса, педагогикалық еңбекті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру мүмкін еместігін зерттеген ғалым кім?

329. «Педагогикалық процесс» терминін педагогика ғылымына алғаш рет енгізген кім?

330. Педагогикалық процестің түпкі мақсаты не болып табылады?

331. Қазіргі педагогикада «қалыптастырудың қас қағым сәті» термині нені білдіреді?

332. Қазіргі педагогикалық процестің негізгі элементтерінің байланыс жүйесі.

333. Дидактикалық категория ретінде білім – бұл:

334. Педагогқа тән қасиеттер:

335. Реферат жазу, кітаппен жұмыс тәсілі – бұл:

336. Мұғалім әртүрлі әдістерді пайдаланып білімді «дайын түрде» береді, ол оқушылар қабылдайды және меңгереді – бұл:

337 Кешенді технологиялар: А.М.Тубельскийдің өзін-өзі анықтау мектебі, Е.А.Ямбургтың бейімделу мектебі, ...

338. Оқушыларға іс-әрекетте тиімді нәтижелерге қол жеткізуге көмектесу – бұл педагогикалық ...

339. Педагогикалық процесте оқушының қарым-қатынас (тәрбиелік тетіктері) жүйесі: оқушы-сыныптастары, оқушы-құрбы-құрдастары, оқушы-мұғалім, ...

340. «Тәрбиенің мақсаты –заттардың табиғатын зерттеу емес, өз-өзіңді тану, аса құлықтылықты жетілдіру» деген пікірді ұстанған кім?

341. «Тәрбиенің мақсаты жан рақымы – ақыл-ес пен ерік-жігерді дамыту» деген пікірді ұстанған кім?

342. «Тәрбиенің мақсаты – қоғамдағы әділетсіздікпен күресетін еркін ойлы, адамгершілігі мол қайраткер, жан-жақты дамыған тұлғаны дайындау» деген пікірді ұстанған кім?

343. «Тәрбиенің ең жоғарғы мақсаты – «ақиқат, сұлулық және мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету» деген пікірді ұстанған кім?

344. Тез өзгермелі әлемде тәрбиеленушінің өз күшімен жетістікке жету мүмкіндігіне басшылық ету- бұл:

345. Оқыту принциптері оқыту процесінде.

346. Оқытудың стандартты емес формасына жатады:

347. Мәдени элементтерді түсіндіру, әлеуметтік мұраттар мен құндылықты игеру негізінде жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыру – бұл:

348. Өзінің іс-әрекетін жүзеге асыру, тәртіптің қарым-қатынаста тұрақтылығы, тұлғаның өзі туралы пікірі, өз-өзіне баға беруі – бұл:

349. Әлеуметтендірудің көрсеткіштері: әлеуметтік ортаға бейімделу, әлеуметтік дербестік, ...

350. Космос, неосфера, ғаламшардың қозғаушы күштері арқылы барлық жер бетінің тұрғындарын әлеуметтендіру жағдайы – бұл:

351. Ел, мемлекет, этнос, қоғамның белгілі бір елді мекен тұрғындарын әлеуметтендіру жағдайы – бұл:

352. Тұрғылықты жерде халықтың болмыс түрі, әртүрлі субмәдениетке қатысы бойынша сараланатын адамдардың үлкен тобын әлеуметтендіру жағдайы – бұл:

353. Белгілі бір нақты адамдарға әсер ететін қозғаушы күштерге жататындар: отбасы, көрші, құрдастар тобы, тәрбие орындары, әртүрлі қоғамдық, діни, мемлекеттік, жеке ұйымдар, микросоциум – бұл:

354. Ақиқатты дүниеге және ондағы адамның алар орнына, оны қоршаған болмысына және өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі, адамдардың негізгі өмірлік ұстанымдары, мақсат-мұраттары, құндылық бағыттары – бұл:

355. Оқушылардың ғылыми-философиялық білімдерді, қазіргі ғылыми жаңалықтарды, шынайы дүние танымдарының жалпы әдістер жүйесін, әдіснаманы бір ізгілікпен меңгеру қай дүниетаным нәтижесінде қалыптасады?

356. Қоршаған ортадағы оқиғалар мен құбылыстарды қабылдау тәсіліне және оның адам санасында бейнеленуіне байланысты болатын дүниетанымның қызметі – бұл:

357. Дүниетанымның жалпылау құрылымы: білім, көзқарас, сенім, ...

358. Әрбір тұлғаның өмірдегі өз орнын өзі белгілеуін қамтамасыз етуге, оның өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдайлар жасауға бағытталған, қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуы – бұл тәрбиенің ...

359. Қоғамда шығармашылық іс-әрекетке белсенді қатыса алатын, үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру- бұл қазіргі қоғамдағы тәрбиенің ...

360. Жалпы адамзаттық құндылықтарды игере алатын, ұлттық санасы дамыған, бәсекеге қабілетті, көпмәдени тұлғаны қалыптастыру – бұл тәрбиенің қандай бағыты?

361. Педагогика ғылымында «кәсіби құзыреттілік» ұғымына бірнеше түсініктемелер беріледі:

362. Адамгершілік тәрбиенің міндеттері: қоғамға қатысты сана-сезімді қалыптастыру, адамгершілік мінез-құлық пен іскерліктерін қалыптастыру, өзін-өзі тәрбиелеу, ...

363. Жас ұрпақты дене шынықтыру мәдениетінің әртүріне, әскери өнер әрекеттеріне қатысуын, денелік дамуының оның ақыл-ой, сезім, еріктерімен үйлесімді дамуы - бұл дене шынықтыру тәрбиесінің ...

364. Балалардың бойында өз өмірін сұлулық заңдарына сай құра алу қажеттіліктерін қалыптастыру, еңбекте, қоғамдық іс-әрекетте адамдармен қатынас жасауда сұлулық идеалдарын негіздеу – бұл тәрбие қай түрі?

365. Адамның өз тұлғасын қалыптастыруға, өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өзін-өзі дамытуға, өз қабілетін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті –бұл:

366. Қай жас кезеңде баланың өзін-өзі тәрбиелеуге деген қажеттілігі анығырақ байқалады?

367. Күш-қайратты, жоғары дәрежедегі ұйымдастырушылықты, өзіне деген сын көзбен қарауды, өзінің жеке «Мендігін» жүйелі түрде зерттеуін қажет ететін процесс– бұл:

368. Өзін-өзі тәрбиелеудің маңызды бөлігі не болып табылады:

369. Өзіне-өзі баға беру, өзіне-өзі бұйыру, өзін-өзі құптау, өзін-өзі түзету – бұл өзін-өзі тәрбиелеудің ...

370. Жеке адамның өзі қабылдаған құндылықтар жүйесі, тұлғаның жеке маңыздылықтар жүйесі ненің негізін құрайды?

371. Педагогикалық технологияның қызметтері: ұйымдастырушылық іс-әрекет, дәйектілік, қарым-қатынастық, дамытушылық, ...

372. Адамға айналадағылармен сабырлы қарым-қатынаста болу іскерліктерін, басқа адамдардың кемшіліктеріне, әлсіздіктеріне, қателіктеріне шыдамды болуды үйрету –бұл:

373. Адамға өз мінез-құлқын, кемшіліктерін, қателіктерін және басқа адамдарға деген қарым-қатынасын өзгертуге мүмкіндік беру – бұл:

374. Әдістің жеке көрінісі-бұл:

375.Үйірме, факультатив, оқушылардың ғылыми қоғамдастықтары- бұл ... іс-әрекетінің түрі.

376. Арнайы белгілері арқылы құрастырылған жүйе – бұл:

377. Орталықтандыру және орталықсыздандырмау, демократияландыру және ізгілендіру, жүйелік және тұтастық, дара басшылық және алқалық бірлігі, ақпарат толықтықтарының үйлесімділігі – бұл:

378. Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері: мадақтау, жазалау, ...

379. Оқушының психикасына астыртын әсер етіп, іс-әрекеттің мақсаттары мен мотивтерін қалыптастыру - бұл тәрбиенің қай әдісі?

380. Мұғалімнің өздігінен білім алуы – бұл:

381. Адамгершілік мәселелерді мұғалімдер мен оқушылардың бірігіп жүйелі де бірізді талқылау түрі – бұл:

382.Жеке іс-әрекет рефлексиясы (құжаттар, өзіндік жұмыстар, жетістіктер), шығармашылық жұмыс, жеке танымдық іс-әрекетті өзіндік бағалау құралы – бұл:

383. Оқушыларды толғандырып жүрген тақырыптар бойынша әртүрлі пікірлер тудырып, сананы, сенімді, мақсат-мұрат құндылық бағыттарды қалыптастыру – бұл:

384. Белгілі бір әрекетті автоматты түрге айналғанға дейін қайта-қайта орындау, соның нәтижесінде оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын дағдылар мен әдеттерді қалыптастыру – бұл:

385. Оқушының өзін қанағаттандыратын жетістіктерін көре алу, қуаныш сезімін ояту, іс-әрекетіне дем беріп, қолдау, бағалау – бұл ынталандыру әдісінің қай түрі?

386. Оқушының бәсекелестікке, алда болуға деген ұмтылыс, өзара жарысып қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін игеріп, адамгершілік қасиеттерді дамытуға бағытталған тәрбие әдісі – бұл:

387. Ескерту, ұялту, жиналысқа салу, белгілі бір жеңілдіктерінен айыру, мектептен шығару (педагогикалық кеңес шешімі бойынша – бұл тәрбиелеудегі ынталандырудың қай әдісі?

388. Жалпы әлеуметтік маңызды мақсаттармен, іс-әрекеттерімен, іс-әрекетті ұйымдастырумен, жалпы міндеттермен, теңдік жағдайда ортақ мүдде бірлігімен ұйымдасқан бірлестік – бұл:

389. Мақсатты, әлеуметтік маңызды іс-әрекет негізіндегі оқушылар бірлестігін ұйымдастыру формасы – бұл:

390. Әрбір оқушының ғылыми көзқарасын, адамгершілігін, белсенді шығармашылығын және әлеуметтік кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту – бұл оқытудың қайсы функциясы?

391. Оқыту теориясында қолданылатын жалпы педагогикалық ұғымдар: педагогикалық қабілеттер, педагогикалық сана, педагогикалық әрекет, педагогикалық қарым-қатынас, әлеуметтену, білім беру, тәрбие, ...

392. Адамзаттың әлеуметтік тәжірибені меңгеруі ретінде жеке тұлғаның білімді меңгеруді, білім мазмұнының орта оқушыға бағытталуы, білімнің шектеулігі – бұл білім беру мазмұнының ...

393. Жеке тұлғаның дамуына қажетті ең тиімді жағдайларды туғызу, оның рухани дамуына, өз бетінше білім алу, өзін-өзі жетілдіру бағытында білім берудің жеке траекториясын жасау – бұл білім беру мазмұнының ...

394. «Білім берудің барлық элементтері мен деңгейлерінде қоғамның ғылым, мәдениет және тұлғаның дамуымен сәйкес келеді»,- деп а жалпы білім беру мазмұнын қалыптастыру принципін ұсынған ғалым – педагог:

395. Оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беруі, әртүрлі тапсырмалар орындауға, өмірге бейімделуге үйрететін және мұғалім тәлімгер, оқушының кеңесшісі рөлін атқаратын жеке оқыту формасы – бұл қайсы оқыту?

396. Оқушыны конференция, дөңгелек үстел, және басқа да ғылыми іс-шараларға дайындауға мұғалім ғылыми жетекші рөлін атқаратын жеке оқыту формасы – бұл қай оқыту?

397. Әр пән бойынша жылдық жеке тапсырмалар алып, белгілі бір уақыт кезеңінде есеп тапсыратын оқыту формасы – бұл:

398. Үлкен топ (100-150 адам) пен кіші топта (10-15 адам) сабақ беруді үйлестіру: оқу уақытының 40% -лекция, 20% -семинар сабақтарына, 40% -өзіндік жұмыстарды орындауға арналған – оқыту формасы.

399. Оқушыға талап жүктеп, мұғалімнің берген сұрағына нақты жауап алу – бұл оқытудың ... әңгіме әдісі.

400. Оқушының ыңғайына қарай, қысқа тұжырымды пікір білдіру, әңгімелесушіге сұрақтар қою арқылы білгендері мен білмегендерінің ара жігін ажырата білуге жетелейтін ауызша әдісі – бұл оқытудың ... әңгіме әдісі.

401. Білім беруді бақылау әдісі: ауызша, жазбаша, лабораториялық, графикалық, бағдарламаланған, өзіндік бақылау, ... бақылау.402. формуласымен (мұндағы Z – «4» және «5» бағалары бар оқушылар саны, n – оқушылардың жалпы саны) не анықталады?

403. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті-

404. Білім мекемелерінің негізгі тапсырыстарын ұсынатын-

405. Мектеп жарғысы қандай құжат негізінде құрылады?

406. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат принциптері көрініс табатын құжат.

407. Білім беру ұйымдарындағы қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері ҚР «Білім туралы» Заңымен, қызметтік нұсқаулармен, ... анықталады.

408. Білім беруді ұйымдастырушы білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын және оқушыларға білім мен тәрбие беруді қамтамасыз ететін заңды тұлға екендігі қай заңда көрсетілген?

409. Педагогикалық процесті, мектеп өмірі мен қызметін ұйымдастыру және оларды жетілдіру жолдарын анықтау мәселелерін шешуге бағытталған директор жанындағы мәжілістің басқару органы – бұл:

410. Әр мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің ғылыми әдістемелік деңгейін, кәсіби педагогикалық мәдениетін жоғарылату – бұл ... қызметі.

411. Мұғалімді аттестациялау – бұл ... процесі.

412. Біліктілік беруде педагогтың қызметін бағалау екі кешенді көрсеткіште жүзеге асырылады: іс-әрекеттің нәтижесін қорытындылау.

413. Аттестация кезеңдері: аттестация комиссиясын құру, мұғалімнің біліктілік деңгейін бағалауды ұйымдастыру.

414. Ғылыми білімдер жүйесі, көзқарастар, сенімдер және адам идеалы – бұл:

415. Дүниетаным дегеніміз ...

416. Педагогика ғылымының атқаратын қызметі.

417. Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау.

418. Оқыту процесінің қозғаушы күштері.

419. Тәрбие принципі:

420. Педагогикалық талдау объектісі-

421. Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші-

422. «Бүкіл сыныппен жұмыс істей отырып, әрбір оқушыны есте ұста» дидактикалық ережесіне қатысты принцип.

423. Тәрбиепроцесініңерекшеліктері-

424. Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындығының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы.

425. Пәндікәдістемелікбірлестік-

426. Пән бойынша оқыту процесінің сапасын қадағалап, жетілдіру жұмыстарының жолдары ... қарастырылады.

427. Оқытудағы проблемалық жағдай-

428. Дидактикадағы факторлық талдау міндеттері:

429. Тұтас педагогикалық үрдіс теориясын жасаушы Қазақстандық зерттеуші-педагог:

430. Сабақтың негізгі сипаттарын және оның бірізділігін қамтамасыз ететін сабақэлементтерінің жиынтығы.

431. Педагогикалық процестегі қалыптасқан жағдайды анықтайтын эксперимент түрі.

432. Білім беру мазмұнын анықтауға әсер ететін фактор:

433. Танымдық іс-әрекет сипаты негізінде жіктелетін әдістер тобы.

434. Мұғалімдерді аттестациялаудағы негізгі мақсат-

435. Педагогикалық эксперимент-

436. Проблемалық оқытудың мәні...

437. Кіріспе сабағының міндеті-

438. Тәрбие әдістері-

439. Дидактиканың зерттеу пәні:

440. Ғылыми негіздегі педагогикалық процестің даму стратегиясын басқарудың коллегиялық ұйымы.

441. Әр елдің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогиканың саласы.

442. Оқушылардың қабілетіне қарай оқыту:

443. Жаңа педагогикалық білімдерді қалыптастыру процесі, танымдық іс-әрекет түрі.

444. Жекеше сұраудың ұғымды жақтары:

445. Оқу жоспары ...

446. ҚР-да 12-жылдықбілімберугекөшу қанша деңгейдіқарастырады?

447. «Алғақарайжүру», «Өзгеріс» мағынасыболыптабылатынұғым-

448. Саралап оқыту-

449. Тұлға дамуына әсер ететін жетекші факторлар:

450. Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші-

451. Білім беру мазмұнына қандай факторлар әсер етеді?

452. Білім беру жүйесін басқаруда басшылыққа алынатын негізгі мемлекеттік құжат:

453. Педагогиканың объектісі-

454. Оқыту әдістеріне мыналар жатады:

455. Оқытудағы саналылық пен белсенділік…

456. “Жеңілден қиынға”, “Белгіліден белгісізге”, “Қарапайымнан күрделіге” деген оқыту принципі.

457. Қазақ тіліндегі алғашқы “Педагогика” оқулығының авторы-

458. Педагогиканың негізгі ғылыми категориялары:

459. Педагогика әдіснамасы – бұл:

460. Гуманистiк тәрбие дегендi қалай түсiнесiз?

461. Ынтымақтастық педагогикасы деген не?

462. Бiлiм берудiң негiзгi құрамдас бөлiгiне қайсылары жатады?

463. Орта кәсiптiк бiлiмi бар мамандар даярлаудың бiлiм беру бағдарламаларын iске асыратын оқу орны:

464. Дидактикалық бiрлiктi кеңейтетiн (ДБК) педагогикалық технологияның авторы-

465. Мұғалiмнiң диагностикалық қызметi:

466. Бiлiм берудiң мазмұнын айқындайтын нормативтi құжаттар:

467. Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, практикада қолдану-

468. Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту, шығармашылық қабілеттіліктерін дамыту деп анықталатын педагогикалық үрдіс компоненті-

469. Дидактикалықміндеттердішешуүшінмұғалімдерменоқушылардыңөзараәрекетінұйымдастырутәсілдері.

470. ОқытудыңМангеимжүйесі-

471. Мектепжұмысынбасқарумынадайпринциптергенегізделеді:

472. Қосымша кәсіби білім алу, үздіксіз педагогикалық өз білімін көтеру және әдістемелік жұмыстарға қатысу – бұл:

473. Дидактикалық принциптерге жатпайды?

474. Тәрбиенің субьективті факторлары-

475. Мемлекеттің белгілі бір жалпы принциптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынтығы.

476. «Менеджментті» оқу пәні ретінде 1881 жылы АҚШ колледжінде алғаш рет оқытқан кім?

477. Ұжымда тәрбиелеу теориясын жасаған педагог – ғалым:

478.Мектеп құжаттарын тексеру, бақылау, ауызша және жазбаша бақылаужұмыстары, анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу.

479. Тәрбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы бойынша дамиды деп қарастыратын шетелдік педагогикалық концепция-

480. Жеке тұлғаны, отбасын, мемлекетті, қоғамды дамытуға білім беру сұранысын қанағаттандыруға мемлекеттің білім беру жүйесін бағыттау – бұл:

481. Педагогикалық құбылыстарға қатысты нақты ғылыми деректерді алуды қамтамасыз ететін білімдерді алу жолдары ретінде анықталатын ұғым-

482. Адамның білім алуы қандай қажеттілікті қанағаттандырады?

483. Оқу-тәрбиепроцесіноптималдандырупринципінендірген:

484. Білім алушылар контингенті шағын, сынып жинақтары біріктірілген жалпы білім беретін мектеп – бұл:

485. Оқудағы артта қалушылықты жоюдың шаралары – бұл:

486. Оқыту нәтижелерін бақылау мен бағалау, қиыншылыктарды дер кезінде айқындау – бұл:

487. Тәрбие жұмысының дамытушылық қызметінің мәні.

488. Пәндербойыншаоқубағдарламасыненібасшылықкаалаотырыпжасалады?

489. Мектептің жылдық жоспарын бекітіп, мектеп жұмысының қорытындысын ... шығарады.

490. Қазақстaн Республикасындағы білім берудің мемлекеттік саясатыпринциптеріне жатпайды?

491. Педагогикалық процестің қозғаушы күшін тұлғаның дамуының қарама-қайшылықтарымен байланыстырған ғалым:

492. Қазіргі заманғы педагогиканың қызметі.

493. Оқыту процесінің қозғаушы күші-

494. Оқушылардың жан дүниесін тани білу педагогикалық қабілеттің қандай түріне жатады?

495. Педагогтың өз сезімін тілдің көмегімен әсерлі жеткізе алу қабілеті-

496. Мұғалімдердің өз мамандығына тікелей қатысты емес түрлі спорт, өнер туындыларымен оқушыларды қызықтыра білу педагогикалық қабілеттің қандай түріне жатады?

497. Балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу, педагогтық әдептілікті дамыту педагогикалық қабілеттің қандай түріне жатады?

498. Адам дамуына тәрбиенің жеткілікті ықпал етпеуінің себебі неде болуы мүмкін?

499. Тұтас педагогикалық процестің ерекшеліктерін ажырату қажеттілігін зерттеген ғалымды атаңыз.

500. Ата-аналардың беделі туралы, мейрімділік беделі, сатып алу беделі, тақуалық беделі А.С.Макаренконың қай еңбегінде сипатталған?Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...