«басқару психологиясы» ПӘні бойыншаДата10.09.2017
өлшемі47.21 Kb.
#20115

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ


БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-14.05.01.20.03

/01-2013


«Басқару психологиясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен

Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасыБасылым №
«БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

(5В050300 «Психология» мамандықтарына )


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫСемей

2013

Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова

“______” __________ 2013 ж.

2 ҚАРАЛДЫ  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында

Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі ____________ Т. Кунслямова
2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл


ОӘБ төрағасы_________

3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл


ОӘК төрағасы_________
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ (немесе № «___» ____ 201_ ж. баспа ОРНЫНА)

Мазмұны


 1. Қолданыс аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің мазмұны (молдулі)

 5. Студенттің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі

 6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ

«Басқару психологиясы» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 5В050300 - «Психология» мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процесі барысындағы студенттердің білуге жіне істеуге тиіс білімдерін таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Басқару психологиясы» пәнінен оқу - әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған: • 5В050300 - «Психология» мамандығы бойынша Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 3.08.307-2006 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген;

 • 5В050300 - «Психология» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;

 • СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;

 • ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны».

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

Басқару психологиясы – ол «Психология» мамандығы бойынша білім беру стандартында белгіленген, жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге арналған маңызды психология саласының бірі.

Басқару психологиясы психологиялық бөлімінде оқитын үшінші курс студентеріне арналған. Бұл курс бойынша студенттер адамдардың индивидуалды айырмашылықтардың психологиялық ерекшеліктерімен танысады.

3.2 Пәннің мақсаты

«Басқару психологиясы» пәнінің мақсаты – Студенттерді негізгі мәселелер бойынша шетел және қазақстандық Басқару психологиясының теориялық зерттеулермен және практикалық нәтижелермен таныстыру.
3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

– ғылымдар жүйесіндегі индивидуалды аырмашылықтар психологиясының алатын орнын анықтау;

– жыныстық, нейрофизиологиялық, конституционалды және басқа да деңгейлерге негізделген айырмашылықтарды ашу;

–адамдарды тәрбиелеу , оқыту және кәсіби бағдарлау үшін Басқару психологиясы саласында алынған білімдердің маңыздылығын түсіндіру.


3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

– Басқару психологиясының қазіргі уақыттағы мәселелерді білу; • Басқару психологиясының ғылыми ұғымдар аппаратын білу;

 • индивидуалды аырмашылықтар психологиясының заңдылықтарын және құрылымын білу;

 • меңгерген білімдерді практикада қодану тәсілдерін білу;

 • ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу тәсілдерін білу;

 • кәсіби қарым–қатынас дағдыларын даму.


3.5 Курс пререквизиттері:

- жалпы психология;

- жалпы биология;

- зоопсихология;

- жас ерекшеліктер психология;

- физиология;

- әлеуметтік психология
3.6 Курстың постреквизиті:

- педагогикалық психология;

-психологиялық кеңес беру;

- психодиагностика негіздері;

- практикалық психология.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

СаныЛК

(сағ.)


СПС

(сағ)


Лаб.С


СӨЖО

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы

Қортын.

бақылау


формасы

1

1

3

30

15

-

45

45

135

емтихан


4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Кесте 2

Тақырып атауы мен мазмұны

Сағат саны


Дәріс сабақтары

1

Басқару психологиясы ғылым ретінде.

Ғылыми білім жүйесіндегі Басқару психологиясының рөлі және орны. Басқару психологиясының пәні, міндеттері және әдіснамасы. Басқару психологиясының даму кезеңдері.2

2

Басқару психологиясының зерттеу әдістері

Индивидуалдылықты зерттеудегі объективті және субъективті әдістер. Индивидуалдылықты зерттеудегі статистикалық әдістер және тестілеу.2

3

Тұқым қуалаушылық және қоршаған орта арақатынасы

Тұқым қуалаушылық табиғаты. Тұқым қуалаушылық және қоршаған орта ерекшеліктері және арақатынасы. Жеке адам пенделік, даралық, тұлғалық және әлеуметтік ерекшеліктердің жүйесі ретінде.4

4

Дене құрылымы және әрекет-қылық.

Әрекет-қылық пен дене құрылымының өзара байланысының көптүрлілігі. Ондағы физиологиялық және сенсорлық факторлар. Темпераменттің негізгі қасиеттері және конституциялық типтері.2

5

Оқыту және дара айырмашылықтар.

Дара айырмашылықтар мен тәжірибе. Оқыту жүйесіндегі мектеп оқу орындарын зерттеу. Мектепте оқыту мен ақыл-ой қабілеттері.2

6

Адамның мінездік ерекшеліктері

Мінез – тұлғаның дара қасиет ерекшелігі ретінде.Мінез қалыптастыратын қасиеттер (жетекші, типтік және дара).2

7

Мінез психопатологиясы

Мінездің психопатиялық сипаты. Мінез акцентуациясының типтері.2

8

Жанұялық ұқсастық.

Ата-текті зерттеудегі корреляциялық зерттеу әдістері. Егіздердің психологиялық ұқсастығы. Асырап алынған балалар мәселесі.2

9

Ақыл-ой жетіспеушілігі.

Ақыл-ой жетіспеушілігі дәрежесінің деңгейі мен оның негізгі критерилері. Этиологиясы мен клиникалық көптүрлілігі. Психологиялық сипаттамалар. Оқыту және реабилитация мәселелері.2

10

Дарындылық мәселесі

Дарындылықты сипаттайтын психологиялық теориялар. Дарындылықты зерттеу әдестері. Дарынды балаларды анықтаудың әдістері және олармен жұмыс.2

11

Басқару психологиясыдағы гендерлік аспектілері

Гендерлік сәйкестілік. Биологиялық және мәдени факторлар. Әдістемелік мәселелері. Гендерлік рөлдер мәні. Жыныстық айырмашылықтар (қабілет, құндылық, мотивация, жетістікке жету және т.б.).4

12

Әлеуметтік-кластық айырмашылықтар.

Жеке адам әлеуметтік белсенділіктің және саналы әрекеттін субъектісі ретінде. Психологиялық дамудағы кластық айырмашылықтар. Әлеуметтік-экономикалық статус. Ауылдық-қалалық және басқа да аймақтық айырмашылықтар.2

13

Мәдени айырмашылықтар.

Мәдени жүйе ұғымы. Мәдени бағыттаулар мен даму кезеңдері. Мәдени дамудағы түрлі факторлар (тіл, өнер, білім және т.б.)2

Практикалық (семинар) сабақтар

1

Басқару психологиясы ғылым ретінде

1

2

Басқару психологиясының зерттеу әдістері

1

3

Тұқым қуалаушылық және қоршаған орта арақатынасы

2

4

Дене құрылымы және әрекет-қылық.

1

5

Оқыту және дара айырмашылықтар.

1

6

Адамның мінездік ерекшеліктері

1

7

Мінез психопатологиясы

1

8

Жанұялық ұқсастық.

1

9

Ақыл-ой жетіспеушілігі.

1

10

Дарындылық мәселесі

1

11

Басқару психологиясыдағы гендерлік аспектілері

2

12

Әлеуметтік-кластық айырмашылықтар.

1

13

Мәдени айырмашылықтар.

1


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

  1. Басқару психологиясыға байланысты пікірлердің даму тарихы.
  1. Статистикалық әдістердің сипаты.

  2. Тұқым қуалаушылықтың құрылымдық және функционалды мінездемесі.

  3. Дене құрылымы мен әрекет-қылыққа байланысты негізгі сипаттамаларды оқып зерттеу: патологиялық жағдайлар, физиологиялық және психологиялық факторлар.

  4. Ақыл-ой дамуына мектепте оқытудың әсері туралы мәселені шешуге байланысты түрлі концепцияларды оқып зерттеу.

  5. Қазіргі психологиядағы мінез мәселесі.

  6. Жасөспірімдер психопатиясы.

  7. Асыранды жанұялар мен балалар үйінде тәрбиеленуші балалар дамуы мәселесіне теоретикалық талдау жасау.

  8. Ақыл-ой жетіспеушілігінің этиологиясын оқып-зерттеу, клиникалық классификациялары.

  9. Дарындылықты дамытудың факторлары.

  10. Жыныстық айырмашылықтардың биологиялық және мәдени факторлары, мысалдар келтіру.

  11. Жыныстық диформизм және онтогенездегі психикалық дамудың ерекшеліктері.А.Эрхард бойынша жыныстық айырмашылықтар.

  12. Әлеуметтік-кластық құрылымдарға талдау.

  13. Жыныстық әлеуметтену.

  14. Түрлі мәдениет өкілдерінің әрекет-қылығына салыстырмалы талдау жасау.


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте 3Тақырыптар

Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәрістер

Практикалық (семинар) сабақтар


1

2

3

4

5

Басқару психологиясы ғылым ретінде

Басқару психологиясы ғылым ретінде
Басқару психологиясы пәні туралы

Дисскусия

Басқару психологиясының зерттеу әдістері

Басқару психологиясының зерттеу әдістері

Кесте

Индивидуалдылықты зерттеудегі жүйелі бағыт

Реферат

Тұқым қуалаушылық және қоршаған орта арақатынасы

Тұқым қуалаушылық және қоршаған орта арақатынасы

Таратпа материалдар

Тұқым қуалаушылықтың құрылымдық және функционалды мінездемесі

Конспект

Дене құрылымы және әрекет-қылық.

Дене құрылымы және әрекет-қылық.

Сурет

Дене құрылымы мен әрекет-қылықтың өзара байланысының көптүрлілігі.

Конспект

Оқыту және дара айырмашылықтар.

Оқыту және дара айырмашылықтар.

ТСО

Индивид әрекет-қылығының дамуындағы оқытудың ролімен танысу.

Оқып-зерттелінген материалдар бойынша өз ой-тұжырымдарын бекіту

Адамның мінездік ерекшеліктері

Адамның мінездік ерекшеліктері

Таратпа материалдар

Мінез құрылымы

Конспект «Психологиялық типтер (К.Юнг)»

Мінез психопатологиясы

Мінез психопатологиясы

Схема «Акцентуацияларға байланысты теориялар»

К.Леонгардтың акцентуациялар типтері
Жанұялық ұқсастық.

Жанұялық ұқсастық.

Баспа көздері

Ата-текті зерттеудің әдістерімен, эксперименталды зерттеулермен танысу.

“Асыранды балалар” эссе.

Ақыл-ой жетіспеушілігі.

Ақыл-ой жетіспеушілігі.

ТСО

Тақырып сұрақтары бойынша теоретикалық анализ жасау.

Терминологиямен жұмыс.

Дарындылық мәселесі

Дарындылық мәселесі

Схема «Дарындылықты диагностикалау жолдары»

Қабілеттер мен дарындылық байланысы

Конспект

Басқару психологиясыдағы гендерлік аспектілері

Басқару психологиясыдағы гендерлік аспектілері

Суреттер

Келесі сұрақтар бойынша торетикалық анализ жасау: 1)қабілеттердегі жыныстық айырмашылықтар; 2) жеке тұлғалықтағы ж. айыр-р; 3) жетістікке жетудегі ж. айыр-р.

Хабарлама даярлау “Психика және әрекет-қылықтағы гендерлік айырмашылықтар мәселесі”

Әлеуметтік-кластық айырмашылықтар.

Әлеуметтік-кластық айырмашылықтар.

Кесте

Тақырып сұрақтары бойынша теоретикалық анализ жасау.

Терминологиямен жұмыс.

Мәдени айырмашылықтар.

Мәдени айырмашылықтар.

ТСО

Адамның даралық дамуына мәдениеттің әсері мәселесін меңгеру.

Реферат “Мәдениет және жеке тұлға”


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте 4№ р/с

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы


1

Анастази А. Дифференциальная психология. – М , 2001

2

12

16,6

2

Психология индивидуальных различий. Тексты // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1982.

1

12

8,3
 1. ӘДЕБИЕТТЕР


8.1 Негізгі әдебиеттер:

8.1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические произведения. В 2-х т. – М.: Педагогика, 1980.

8.1.2. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении. – М.: Апрель Пресс, 2001. – (Серия «Кафедра психологии»).

8.1.3. Ахвердова О.А Дифференциальная психология. – СПб , 2004.

8.1.4. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев: Высшая школа, 1981.

8.1.5. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина, 1983.

8.1.6. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. – М.: Педагогика, 1986.

8.1.7. Психология индивидуальных различий. Тексты // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1982;

8.1.8. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. СПб., 2001.
8.2 Қосымша әдебиеттер тізімі:

8.2.1.Небылицын В.Д. Психофизиологическое исследование индивидуальных различий. – М.: Наука, 1976.

8.2.2. Психология индивидуальных различий. Тексты // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1982.

8.2.3. Немов Р.С. Психология в 3-х томах. Т.1. – М, 1995.8.2.4. Немов Р.С. Психология в 3-х томах. Т.2. – М, 1995.

8.2.5. Психология личности. Тексты // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – М.: МГУ, 1982.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді