Бағдарламасы «Статистикалық физика және физикалық кинетика негіздері»


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

Loading...


бет4/4
Дата02.03.2021
өлшемі124 Kb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4
2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

1 кесте


т/б


Тақырып атауы

Сағаттар

Әдебиет

Дәріс

ЗС

ПС

ОСӨЖ

СӨЖ
1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Кіріспе. Физикадағы динамикалық және статистикалық әдістері. Феноменологиялық термодинамика және статистикалық физика. Макрожүйе, оның микрокүйлері және макрокүйлері. Микрокүйлерді сипаттаудың кванттық және классикалық әдістері. Лиувилль теоремасы. Фазалық кеңістік. Статистикалық ансамбль бойынша орта шама ретінде қарастыру. Флуктуация жөнінде ұғым. Тепе-тең және тепе-тең емес макрокүйлер.Микрокүйлер ықтималдығының тепе-теңдік принципі.

11

4

н.ә.1,2

қ.ә. 1,7,9,14

б.5-26


2.

Микроканоникалық үлестірілу. Энтропия. Энтропияның өсу заңы. Қайтымсыз процесстердің статистикалық сипаттамасы. Термодинамикалық параметрлер. Температура, оның энтропия арқылы өрнектеу. Абсолюттік нөл. Қайтымды және қайтымсыз процесстер.

11

4

н.ә.2

қ.ә. 2,7,14

б.27-38


3.

Қысым. Ішкі энергия. Күйдің термиялық және калориялық теңдеулері. Жұмыс және жылу. Термодинамиканың бірінші заңы. Негізгі термодинамикалық процестерге I заңды қолдану. Жылу сыйымдылық. Термодинамиканың екінші заңы. Негізгі термодинамикалық тепе-теңдік. Жылу машиналарының ПӘК-і.

1
2

1

4

н.ә.1,2

қ.ә.2,3,7,14

б.39-50


4.

Нернст теоремасы. Абсолют нөлдің болмауы. Абсолют ноль маңындағы заттың қасиеттері. Термодинамикалық функциялар: ішкі энергия, еркін энергия, энтальпия, Гиббстің термодинамикалық потенциалы. Химиялық потенциал.

1
1

1

2

н.ә.2

қ.ә.2,3,10,14

б.50-64


5.

Гиббстің каноникалық үлестірілуі. Кванттық және классикалық физикадағы күйлер және энергиялар бойынша каноникалық үлестірілуі. Статистикалық қосынды (интеграл) және оның еркін энергиямен байланыстылығы. Гиббстің үлестірілуінің көмегімен термодинамикалық параметрлерді есептеу.

1
1

1

3

н.ә.1,2

қ.ә. 1,5,7,14

б.70-73


6.

Гиббс үлестірілуін қолдану. Кинетикалық энергияның еркіндік дәрежелер саны бойынша бірқалыпты үлестірілу теоремасы. Кристалдар (идеал) жылу сыйымдылығының классикалық теориясы. Жылдамдықтар бойынша Максвелл үлестірілуі.

1
1

1

3

н.ә. 2

қ.ә.1,5,10,14

б.73-82


7.

Үлкен каноникалық үлестірілу. Бөлшектер саны айнымалы жүйелер үшін негізгі термодинамикалық қатыстар. Жүйе бөлшектері санының флуктуациясы.

1
2

1

4

н.ә. 1,2

қ.ә.5,7,10,14

б.77-79


8.

Идеал газ үшін Больцман үлестірілуі. Идеал газға Гиббс үлестірілуін қолдану. Реалды газдар. Ван-дер-Ваальс теңдеуі.

1
1

1

2

н.ә.1,2

қ.ә.1,5,10,14

б.83-90


9.

Заттың екі фазасының тепе-теңдігінің және оның орнықтылығы. Бірінші ретті фазалық ауысылар. Фазалар тепе-теңдігінің қисығы. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі.

1
1

1

2

н.ә.2

қ.ә.2,7,10,14

б.130-137


10.

Қаныққан бу қысымының температураға тәуелділігі. Критикалық нүкте. Заттың үш фазасының тепе-теңдігі, үштік нүкте. Екінші реттегі фазалық ауысулыр жөнінде түсінік. Фазалық ауысулардағы термодинамикалық шамалардың және олардың туындыларының беталысы.

1
1

1

2

н.ә.1,2

қ.ә.1,2,8,14

б.137-138


11.

Ферми-Дирак және Бозе-Эйнштейн үлестірулері. Классикалық статистикаға көшу шарттары, тоғысу критериі.

1
1

1

2

н.ә.1,2

қ.ә.1,2,7,14

б.105-111


12.

Еркін электрондарды металда тоғысқан ферми – газ ретінде қарастыру. Металдағы электрондық газдың ішкі энергиясы мен жылу сыйымдылығы. Бозе-газдың термодинамикалық қасиеттері. Бозе-конденсация құбылысы. Тепе-тең сәулеленуді фотондық газ ретінде қарастыру. Абсолют қара дененің сәулелену заңдары

1
1

1

1

н.ә.1,2

қ.ә.1,7,10,14

б.111-115


13.

Флуктуация ықтималдығына арналған Эйнштейн формуласы. Термостаттағы жүйенің флуктуациясына арналған ықтималдық. Гаусс үлестірілуі және негізгі термодинамикалық шамалардың флуктуациялары.

1
1

1

4

н.ә.1,2

қ.ә.5,7,10,14

б.145-152


14.

Детальдық тепе-теңдік принципі. Тепе-тең емес күйлердің үлестіру функциясы. Фоккер-Планк теңдеуі. Больцманның кинетикалық теңдеуі. Онзагер принципі.

1
1

1

4

н.ә.1,2

қ.ә.1,5,10,14

б.155-163


15.

Тасымалдау теңдеуі. Кинетикалық коэффициенттерді есептеу.

1
1

1

4

н.ә.1,2

қ.ә.1,5,10,14

б.167-177

БАРЛЫҒЫ:

15
15

15

45

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Бұл курсты оқыту өзара байланысты төрт форманы қажет етеді: дәріс, практикалық (семинар) жұмыс, ОСӨЖ-оқытушының студентпен өздік жұмысы, және СӨЖ - студенттің өздік жұмысы.

Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспектті оқулықтардан және оқу құралдарынаналынған материалмен толықтырып, жазып алған өте пайдалы. Конспектті лектор беретін кеңестер кезінде де толықтыруға болады. Практикалық (семинар) сабағына дайындалуда келесі қажет болады: практикалық сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша ұсынылған теориялық материалдарды зерттеу; практикум немесе нақты әдістемелік нұсқаулардан жұмыстың мазмұнымен, қажетті құралдар, реактивтер, ыдыспен таңысу; алғашқы сабаққа жіберілу алыңған соң жеке тапсырма орындау; қорытындысымен орындалған жұмыстың есебін жазу және оны қорғау. ОСӨЖ және СӨЖ күнделікті және міндетті дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша орындалады және күнделікті оқытушымен тексеріледі. Аудиториядан тыс өздік жұмыста студенттер әдебиетпен жұмыс істеп, үй тапсырмасын орындап, практикалық сабақтарға дайындалады.
4 КУРС ФОРМАТЫ

«Статистикалық физика және физикалық кинетика негіздері» – 2 кредит.

Курс бойынша 50 минуттық дәріс, 50 минуттық практикалық сабақ және 50 минуттық ОСӨЖ аптасына 1 рет болады. Дәрістерге, практикалық сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысуға студент міндетті. Себепсіз босатылған сабақтар қайталап оқытылмайды. Жазбаша үй тапсырмалары (ЖҮТ) көрсетілген уақытта өткізілмесе, қабылданбайды, сондықтан студент белгілі бір балын жоғалтады. Практикалық сабақтар студентті өздігінен жұмыс істеуге үйретеді, ойлау қабілетін арттырады, сондықтан сабаққа нұсқаудағы сұрақтарға толық жауап беріп және тәжірибе жүргізу үшін кейбір физико-химиялық параметрлердің мәнін анықтамалық кітаптан тауып, химиялық реакциялар тендеуін жазып келуі керек. Сол жағдайда ғана тәжірибелік жұмысқа толық қорытынды жасауға болады. Сабаққа дайын емес студент практикалық сабаққа жіберілмейді, қосымша сабақ жүргізілмейді.

5 курс саясаты

Студент пәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан қалу, дер уақытта жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда баллдарды алу түрінде штрафтар салынады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

«Статистикалық физика және физикалық кинетика негіздері» пәні бойынша баллдардың таратылуы

2 кесте


Апта

Бақылау түрі

Балдардың барлығы

1

2

3
ТЗ

СӨЖ

межелік

1-7

1-7 аптадағы аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлығы

30

1

-

-

-
2

-

-

-
3

-

-

-
4

50

-

-

50

5

-

-

-
6

50

90

-

140

7

-

-

80

80

Барлығы

(1-7)

100

90

80

270

8-15

8-15 аптадағы аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлығы

30

8

-

-

-
9

-

-

-
10

-

-

-
11

50

-

-

50

12

-

-

-
13

-

-

-
14

50

90

-

140

15

-

-

80

80

Барлығы (8-15)

100

90

80

270

Семестр бойынша барлығы


300

(30+270)

Емтихан балдарының барлығы

400

Академиялық мерзімде балдардың барлығы

1000


7 ӘДЕБИЕТ

Негізгі әдебиеттер:


  1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика в 9 книгах.- М:, Наука, 1993-2006г.

  2. Мултановский В.В., Василевский А.С. Курс теоретической физики в 4-х книгах. – М.:Просвещение, 1988,1990,1991

  3. Кабулов А.Б. Некоторые вопросы квантовой теории многих тел. Курс лекций. Алматы, 2002 г.

Қосымша әдебиеттер:

1. Компанеец А.С. Курс теоретической физики. М., Просвещение, 1972, т.2

2. Базаров И.Т. Термодинамика. М., Высшая школа, 1983.

3. Леонтович М.А. Введение в термодинамику статистическую физику. М., Наука, 1976.

4. Кубо Р. Статистическая механика, М., Мир, 1967.

5. Левич В.Г., Вдовин Ю.А., Мямлин В.А. Курс теоретической физики. Т.2 М., Наука, 1971.

6. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэнда М. Фейнмановские лекции по физике, Т.4., М., Мир, 1977.

7. Ансельм А.И. Основы статистической физики и термодинамики. М., 1973.

8. Васильев А.М. Введение в статистическую физику. М., Высшая школа, 1980.

9. Радушкевич Л.В. Курс статистической физики. М., Просвещение, 1966.

10. Румер Ю.Б., Рывкин М.С. Термодинамика, статистическая физика и кинетика. М., Наука, 1977.

11.Серова Ф.Г., Янкина А.А. Сборник задач по термодинамике. М., Просвещение, 1976.

12.Серова Ф.Г., Янкина А.А. Сборник задач по теоретической физике. М., Просвещение, 1979.

13. Шиллинг Г., Статистическая физика в примерах. М., Мир, 1976.

14. Истеков К.К., Косов В.Н., Стрыгин Д.П. Статистическая физика. Основы физической кинетики. А., ТОО «Триумф»Т», 2007.

15. Құдышев А.Н. Статистикалық физика. Павлодар, 2010.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
рсетілетін қызмет
Сабақ тақырыбы
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
ғылым министрлігі
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
туралы хабарландыру
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағалауға арналған
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
арналған жиынтық
туралы анықтама
Қазақстан республикасының
білім беретін
республикасы білім
мамандығына арналған
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
жиынтық бағалауға
бағалау тапсырмалары
арналған әдістемелік
Қазақстан тарихы
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
арналған тапсырмалар
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
әдістемелік кешені
Мектепке дейінгі
ортақ біліктілік
Қазақстан облысы
қызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс қатысушыларына
біліктілік талаптар
мамандығы бойынша

Loading...