БАҒдарламасы мамандық атауының коды мамандығы (тары) үшінДата10.09.2017
өлшемі214 Kb.
#20094
М. ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ПӘН АТАУЫ
ПӘНІ БОЙЫНША ЖҰМЫС

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
МАМАНДЫҚ АТАУЫНЫҢ КОДЫ мамандығы (тары) үшін
Кредиттер саны ___

Петропавл қ.

20__ ж.
Пән атауы пәні бойынша жұмыс оқу бағдарламасы университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілген.

20___ ж. "_____" _________________________ хаттама


ОӘК төрағасы ___________________________ _________________

(қолы) (ТАӘ)


Пән атауы пәні бойынша жұмыс оқу бағдарламасы келесі отырыстарда қаралып, бекітуге ұсынылған:
институттың\факультеттің атауы институтының\факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі
20__ж. "_____"___________________ хаттама
Институттың\факультеттің ОӘК төрағасы
_____________________ __________________________________

(қолы) (ТАӘ)


кафедра атауы кафедрасы:
20__ж. "_____" ___________________ хаттама
Кафедра меңгерушісі
_____________________ __________________________________

(қолы) (ТАӘ)
пән атауы пәні бойынша жұмыс оқу бағдарламасын әзірлегендер:
1. Тегі А.Ә., лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы ______________________

(қолы)


2. Тегі А.Ә., лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы ______________________

(қолы)


Келісілді: ЖБП КВ және ЖБП циклі пәндерінің ЖОЖ пән оқытылатын факультеттердің декандарымен/ТжӘИ директорымен келісілді. Басқа кафедралар оқытатын БП, БП КВ, ПП, ПП КВ циклдері мамандықтарының пәндері үшін ЖОЖ түлек шығарушы кафедралардың меңгерушілерімен келісілді.
ТжӘИ директоры: қолы

ИТФ деканы: қолы

СПФ деканы: қолы

ЖҒСФ деканы: қолы

ТЭҚФ деканы: қолы

АТФ деканы: қолы

немесе

түлек шығарушы кафедраның атауы кафедрасының меңгерушісі: қолы

Типтік бағдарлама, жұмыс оқу жоспары, «_________» мамандығы бойынша бакалавр құзыреттілігі мен біліктілік деңгейіне қойылатын талаптар негізінде әзірленген.
Жұмыс оқу жоспарларынан көшірме

ЖБП циклі пәндері үшін

1 кесте


Оқыту формасыКредиттердің барлығы

Сабақтың түрлері бойынша кредиттерді бөлу


Трансфертке арналған кредиттер саны

Бақылау формасы (емтихан, курстық жұмыс/жоба және т.б.)

дәрістер

практикалық

лабораторлық/студиялық

Күндізгі, Күндізгі жеделдетілген, Сырттай, Сырттай жеделдетілген(мысалы, күндізгі)

3


0
(мысалы,

сырттай жеделдетілген)


1

немесе

БП, ПП циклдерінің пәндері үшін

1кесте


Оқыту формасыКредиттердің барлығы

Сабақтың түрлері бойынша кредиттерді бөлу


Бақылау формасы (емтихан, курстық жұмыс/жоба және т.б.)

дәрістер

практикалық

лабораторлық/студиялық

Күндізгі, Күндізгі жеделдетілген, Сырттай, Сырттай жеделдетілген


1. Жалпы мәліметтер


  1. Пәннің мақсаты мен міндеттері

(Пәннің мақсаты тиісті модульді оқытудың нәтижелеріне сәйкес болуы керек. Құзыреттіліктер – білім алушылардың оқу үрдісінде алынған білімін, дағдылары мен қабілеттерін кәсіби қызметте тәжірибелік жағынан қолдана алу қабілеті)

  1. Пререквизиттері

(берілген пәнді меңгеру үшін қажетті білімнен, дағдылар мен қабілеттерден тұратын пәндер көрсетіледі).

  1. Постреквизиттері

(берілген пәнді оқу аяқталғаннан кейін алынатын білім, дағдылар мен қабілеттерді талап ететін пәндер көрсетіледі).
2. Пәннің мазмұны

ЖПП циклі пәндері үшін2 кесте

Пәннің мазмұны

Сағаттар саны

Оқыту формасы

Жұмыс\сабақ түрлері бойынша сағаттар саны

Д

Пр

Лб/

СОӨЖ

СӨЖ

ст

Тақырып 1:

2

КО

1

 

 

 

1

(тақырыптың қысқаша мазмұны)

КО жеделд.

0


0

 

СО

0,5

 

 

 

1,5

 

СО жеделд.

0


0

Тақырып 2:

4

КО

1

 

2

 

1

(тақырыптың қысқаша мазмұны )

КО жеделд.

1

 

2

 

1

 
СО

0,5

 

2

 

1,5

 
СО жеделд.

0,5

 

2

 

1,5

Тақырып 3:

6

КО

3

 

 

1

2

(тақырыптың қысқаша мазмұны)

КО жеделд.

3

 

 

1

2

 
СО

1

 

 

1

4

 
СО жеделд.

1

 

 

1

4

Тақырып 4:

6

КО

2

 

4

1

 

(тақырыптың қысқаша мазмұны)

Жеделд. КО

2

 

4

1

 

 
СО

1

 

2

1

2

 
Жеделд. СО

1

 

2

1

2

Тақырып 15:

6

КО

 

 

 

1

5

(тақырыптың қысқаша мазмұны)

Жеделд. КО

 

 

 

1

5

 
СО

 

 

 

 

6

 
Жеделд. СО

 

 

 

 

6

БАРЛЫҒЫ

135

КО

30

0

30

30

45

СО

10

0

10

10

105

90 + 45 есептен тыс

Жеделд. КО

15

0

30

15

30

Жеделд. СО

5

0

10

5

70


немесе

БП, ПП циклдерінің пәндері үшін2 кесте

Пәннің мазмұны

сағаттар саны

Оқыту формасы

Жұмыс\сабақтың түрлері бойынша сағаттар саны

Д

Пр

Лб/

СОӨЖ

СӨЖ

ст

Тақырып 1:

2

КО

1

 

 

 

1

(тақырыптың қысқаша мазмұны)

СО

0,5

 

 

 

1,5

Тақырып2:

4

КО

1

 

2

 

1

(тақырыптың қысқаша мазмұны)

 

СО

0,5

 

2

 

1,5

Тақырып 3:

6

КО

3

 

 

1

2

(тақырыптың қысқаша мазмұны)

 

СО

0

 

 

2

4

Тақырып 4:

6

КО

1

 

4

1

 

(тақырып)тың қысқаша мазмұны)

 

СО

1

 

2

1

2

Тақырып 15:

6

КО

 

 

 

1

5

(тақырыптың қысқаша мазмұны)

 

СО

 

 

 

 

6

БАРЛЫҒЫ

135

КО

30

0

30

30

45

СО

10

0

10

10

105 1. Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)

БПП циклі пәндері үшн

3 кесте


Тапсырма №

Тапсырма


Көлемі

Сағаттар саны

күндізгі

сырттай

Күндізгі жеделдетілген

Сырттай жеделдетілген

1.

2.Сағаттардың барлығы:немесе


БП, ПП циклі пәндері үшін

3 кестеТапсырма №


Тапсырма


Көлемі


Сағат саны


күндізгі

сырттай

1.

Білім алушылардың өздігінен орындайтын жұмыстарының барлық түрлері көрсетіледі:

... шешу,

... ресімдеу,

... жазу,

... құру, т.б.
(мысалы,реферат жазу)

10 бет

2

2(мысалы, 3.4 тақырыптарды өздігінен зерделеу)
-

6
(мысалы, курстық жұмысты орындау)
30

30
Барлығы:
60

110
 1. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі.

ЖБП циклі пәндері үшін4 кесте

Бақылау жүргізілетін аптаның №


Бақылау жүргізілетін сабақтың түрі

Тапсырманың №

Ұпайлық-рейтингілік жүйе бойынша білім алушылардың білімдерін, дағдыларын, қабілеттері мен құзіреттіліктерін бағалауды бақылау формалары мен түрлері

Күндізгі

Сырттай

Күндізгі жеделдет.

Сырттай жеделдет.

2
8915
Емтихан

Ескерту: Сырттай оқыту формасы студенттерінің үлгерімін ағымдағы бақылау академиялық күнтізбеге сәйкес жүргізілетін оқу-емтихандық сессия кезеңіне дейін және сессия барысында жүзеге асырылады.

Бұл кезде сырттай оқыту формасының студенті оқу-емтихандық сессия басталғанға дейін бақылау және есептік-графикалық жұмыстардың барлық түрлерін, курстық жұмыстарды (жобаларды), сондай-ақ үй жұмыстарының жекелеген түрлерін, СӨЖ, аралық бақылауды пәннің оқу бағдарламасына сәйкес тапсырады.немесе

БП, ПП циклдерінің пәндері үшін

4 кесте

Бақылау жүргізілетін аптаның №


Бақылау жүргізілетін сабақтың түрі

Тапсырма №

Ұпайлық-рейтингілік жүйе бойынша білім алушылардың білімдерін, дағдыларын, қабілеттері мен құзіреттіліктерін бағалауды бақылау формалары мен түрлері

Күндізгі

Сырттай

2
8

9

15
-

-

Емтихан
Ескерту: Сырттай оқыту формасы студенттерінің үлгерімін ағымдағы бақылау академиялық күнтізбеге сәйкес жүргізілетін оқу-емтихандық сессия кезеңіне дейін және сессия барысында жүзеге асырылады.

Бұл кезде сырттай оқыту формасының студенті оқу-емтихандық сессия басталғанға дейін бақылау және есептік-графикалық жұмыстардың барлық түрлерін, курстық жұмыстарды (жобаларды), сондай-ақ үй жұмыстарының жекелеген түрлерін, СӨЖ, аралық бақылауды пәннің оқу бағдарламасына сәйкес тапсырады.


 1. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуінің картасы


5.1. Әдебиеттер тізімі

(Тізім соңғы 5 жыл ішінде шығарылған әлеуметтік-гуманитарлық бейін пәндері бойынша негізгі оқу әдебиетінен тұруы тиіс; табиғи, техникалық, ауыл шаруашылығы пәндері бойынша - соңғы 10 жыл ішінде. Негізгі әдебиет тізбесінде 3-5-тен кем емес қайнар көзі көрсетілуі тиіс).

5 кесте

Атауы, шығарылған жылы мен мекен-жайы

1.

Негізгі әдебиет
Қосымша әдебиет5.2. Пәннің әдістемелік қамтамасыз етілуі (Типтік есептеулер, есептік-графикалық, лабораторлық жұмыс, курстық жобаны (жұмысты) және т.б. орындау бойынша әдістемелік нұсқау)


6 кестеАтауы

Орналасуы (кафедра, кітапхана, электронды кітапхана)

1.  1. Пәнді оқыту барысында қолданылатын арнайы құралдар тізімі (кабинеттер мен лабораториялар, құрал-жабдықтар, реактивтер, макеттер, стендтер, шынайы-виртуалды лабораториялар, бағдарламалық өнім мен т.б.). Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедиялық қамтамасыз етілуі.

7 кесте
Түрі

Орналасуы

1.

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді