Бағдарламасы «Кәс іби орыс тілі»Дата10.09.2017
өлшемі49.72 Kb.
#19954
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІСемЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-10.1.37

/01-2014ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы«Кәсіби орыс тілі»

№ 1 басылым 18.09.2014 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Кәсіби орыс тілі»

5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»

мамандығы үшін


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз

I ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы ________ « 28 » 08 2014 ж. Ж.С. Қасымова, б.ғ.к., доцент, «Химия» кафедрасы
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия» кафедрасының отырысында


« 28 » 08 2014 ж., № 1 хаттама

Кафедра меңгерушісі ________ Б.Х. Мұсабаева


2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
« 12 » 09 2014 ж., № 1 хаттама
Төрайымы ________ С.С. Төлеубекова
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

« 18 » 09 2014 ж., № 1 хаттама
ОӘК төрайымы ________ Г.К. Искакова
4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН

Мазмұны

1

Қолдану саласы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

6

5

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

8

6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

9

7

Әдебиет

10


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«5В072100» – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы студенттеріне арналған «Кәсіби орыс тілі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Кәсіби орыс тілі» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты» 23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;

«5В072100» – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының Типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Кәсіби орыс тілі» пәні органикалық заттардың химиялық технологиясы саласының болашақ мамандары үшін өзекті болады.

Берілген курс кәсіби лексикаға билингвалды көзқарасты қарастырады және студенттердің кәсіби билингвалдылығының дамуын, болашақ мамандардың жоғары кәсіби біліктілігін қамтамасыз етеді.

Тіл даярлығы кәсіби ортада мемлекеттік тілді табысты игеруге мүмкіндік жасайды, кәсіби бойынша студенттердің коммуникативтік қабілетін дамытады, ауызша қарымқатынасуға, жазба мәтіндерді және ресми-іс құжаттарды безендіруге көмектеседі.

3.2 Пәнді оқып-білудің мақсаты:

- кәсіби лексикаға билингвалды көзқарасты қамтамасыз ету, студенттердің кәсіби билингвалдылығының дамыту;

- кәсіби тіл лексикасын қалыптастыру, студенттердің коммуникативті-сөйлеу компетенциясын кеңейту және терендету;

- кәсіби бағытталған орыс тілінде оқу, сөйлеу, аудару және жазу істей білулерін дамыту;

- таңдалған мамандық бойынша терминологияны терең ойлануды және бекітуді қамтамасыз ететін арнайы лексиканы оқу нәти жесінде студенттің кәсіби сөйлеуін жеткізу;

- оқу процесі барысында студенттердің белсенді және өздік билингвалдық сөйлеуін жоғарлату.

3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

- болашақ маманның тіл кәсіби біліктілігін қамтамасыз ету;

- кәсіби сөйлеу ісінің есебімен орыс тілінде ауызша және жазба кәсіби сөйлеуді белсендету;

- орыс тілінен студенттердің білімін тереңдету.

3.4Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:

- кәсіби орыс тілінің коммуникавті функцияларының жүйесін және күндегі қатынасуда кәсіби тіл бірліктерін қолдануында негізгі талаптарды білуі тиіс;

- кәсіби орыс тілінде сөйлеуді ұйымдастыру тәсілдерін және әдістерін, сөйлеу этикет ережелерін, сөйлеу және қатынасу мәдениетін меңгеру тиіс;

- ойын қалыптастыруда кәсіби тіл құралдарын дұрыс пайдалануды игеру тиіс;

- орыс тілінде профтерминдерді, кәсіби сөздер мен сөзтіркестерін дауыстап айтуды; кәсіби лексиканы жазба және ауызша қолдануды; кәсіби бағытталған тақырып бойынша диалог және монолог жүргізуді; кәсіби сөйлеу бірліктерін өздік оқу, жазу, айту, тыңдау және түсіну, аудару қолдана алуы тиіс;

- кәсіби бойынша сөйлесудің әр түрлі салаларын және жағдайларын түсіну тиіс;

- кәсіби бойынша сөйлесудің әр түрлі салалары мен жағдайларында бағытталу үшін білім кешені жөнінде мәлімет болуы тиіс;

- кәсіби орыс тілінде әр түрлі тақырыбтар бойынша диалог, монолог құруды істей білу тиіс.

3.5 Курстың пререквизиттері:

Орыс тілі 1, 2.

3.6 Курстың постреквизиттері:

Мамандану пәндері.

3.7Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте

Курс

Семестр

Кредит-тер

ДР сағ.

СПС сағ.

ЗС сағ.

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ сағ.

Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

2

3

2

-

30

-

15

45

90

емтихан


4 ОҚУ ПӘННІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 кесте


Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1 МИКРОМОДУЛЬ «Стилистическая дифференциация современного русского языка»

Практикалық сабақтар

Введение

Предмет и задачи курса. Профессиональная деятельность и коммуникация химика-технолога. Сферы профессиональной деятельности. Составление терминологических минимумов по профессиональной деятельности бакалавра техники и технологий по специальности 5В072100-Химическая технология органических веществ1

Стратегия и тактика профессионального общения

Основные единицы речевого общения. Прагматические единицы языкового и речевого уровня. Аспекты речи: нормативный, коммуникативный, этический. Условия успешного общения. Изучение профессиональной речи специалистов в области химической технологии. Умение вести беседу по статусам: руководитель – подчиненный, мастер – рабочий; равноправные по статусу – мастера, рабочие)1

Стиль языка и стиль речи. Функциональные стили русского литературного языка

Понятие «современный русский литературный язык». Стилистическое расслоение русской лексики. Функциональные стили русского языка. Стили общения – официальный, полуофициальный, неофициальный. Коммуникативные ситуации (на предприятиях химического производства). Работа с текстами по специальности: стилистический анализ1

Стилевые и жанровые особенности научного стиля

Научный стиль речи, его основные особенности. Жанровое разнообразие и внутристилевая дифференциация научного стиля. Лексические и грамматические средства научного стиля. Научная речь как составляющая профессиональной культуры специалиста.

Составление высказываний-текстов научных жанров в рамках будущей профессиональной деятельности (сообщение, доклад, рецензия, отзыв, аннотация, статья, реферат, научный проект, курсовая работа, дипломный проект, отчет в научном и публицистическом стилях, резюме и др.).

Работа с периодической печатью, анализ статей.

Написание реферата, выполнение курсовых работ по дисциплинам учебного плана


2

Термин и дефинация в научной речи. Химическая терминология

Общеупотребительная, общенаучная лексика. Место терминологической лексики в системе современного русского языка. Термин и общеупотребительное слово. Семантизация терминов.

Работа с текстами по специальности: терминологический комментарий текста. Терминологический минимум в рамках речевой темы «Химическая технология как наука»


1

Особенности официально-делового стиля

Лексические и грамматические средства официально-делового стиля. Подстили и жанровое разнообразие. Типы служебных документов – внутренние и внешние; распорядительные, отчетные, плановые; научные, технические, юридические, производственные, финансовые. Постановление. Решение. Приказ. Распоряжение. Указание. Акт. Справка. Заявление. Составление служебных документов2

Юридические и правовые документы. Финансовые документы. Контракт, договор, меморандум, соглашение. Презентация. Резюме. Реклама. Рекомендательное письмо.

Работа с юридическими, правовыми и финансовыми документами1

Языковые и стилистические особенности официальных документов

Классификация документов. Организационно-распорядительные документы. Информационно-справочные документы. Официальные письма – деловая и коммерческая. Основные виды коммерческой корреспонденции – коммерческий запрос, ответ на запрос, письмо-предложение (оферта), ответ на предложение, письмо-претензия (рекламация), ответ на рекламацию, информационно-рекламные письма. Составление официальных писем2

2 МИКРОМОДУЛЬ «ПИСЬМЕННЫЕ И УСТНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Письмо как форма общения

Письмо как процесс порождения текста. Извлечение из текста (аудио- и письменной формы) основной информации и целевой информацию по теме. Обобщение и комбинирование информативного материала с опорой на прочитанный/ прослушанный текст Язык и стиль электронных писем.

Изучение современных технологий в области электронных СМИ. Особенности интернет-дискурса. Написание реферата по информационно-коммуникационным технологиям


2

Особенности речи специалиста. Культура речи и речевые ошибки работников химико-технологической отрасли

Смысловая точность речи. Речевые ошибки, связанные с незнанием значения слова. Плеоназмы и тавтология.

Изучение современных технологий в области химической технологии; написание реферата, эссе


1

Основные категории классической риторики. Особенности публичного выступления

Особенности речевого поведения. Убеждение – классическая категория риторики. Выступление как разновидность ораторской прозы. Логика, этика, эстетика, выразительность и эмоциональность речи.

Продуцирование собственного монолога, фрагмента публичного выступления, ведение дискуссии


1


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫБТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Работа с текстами по специальности: комментированное чтение, перевод, терминологический минимум текста, стилистический анализ текста, комплексный анализ текста, орфографический и пунктуационный анализ текста, критический анализ литературных источников (учебников, учебно-методических пособий, статей и др.) по профессиональному тематическому минимуму:

5.1 Общая характеристика специальности: перечень квалификаций и должностей выпускника, квалификационная характеристика бакалавра специальности 5В072100 – Химическая технология органических веществ.

5.2 Общие правила по кредитной технологии обучения: основные понятия и определения, используемые при кредитной системе обучения, организация самостоятельной работы студента, организация самостоятельной работы студента под руководством преподавателя, система контроля и оценки учебных достижений студентов, организация летнего семестра, возможности продолжения образования выпускника.

5.3 Образовательная программа подготовки специальности 5В072100 – Химическая технология органических веществ: цели и задачи образовательной программы специальности, формы, методы и средства организации и проведения образовательного процесса, результаты по годам обучения.

5.4 История развития химических знаний и химической техники: области ремесленного производства, греческая натурфилософия, алхимия: в арабском мире, в Западной Европе, достижения алхимии, зарождение современной химии.

5.5 Химическая технология как наука и ее задачи: теоретические основы технологии, виды технологии, краткая история химической технологии, основные задачи химической технологии, основные направления развития химической техники и технологии, понятие о химико-технологическом процессе, классификация химико-технологических процессов, равновесие в технологических процессах, скорость технологических процессов и способы ее увеличения, технологические расчеты.

5.6 Сырье химической промышленности: понятие и роль сырья в технологическом процессе, классификации сырья, качество сырья и качество продукции, запасы полезных ископаемых, рациональное и комплексное использование сырья.

5.7 Вода в химической промышленности: использование воды и источники водоснабжения в химическом производстве, промышленная водоподготовка.

5.8 Виды и источники энергии, применяемой в химической промышленности: виды и источники энергии, применяемой в химической промышленности, энергоемкость различных предприятий.

5.9 История и перспективы развития химической технологии органических веществ.

5.10 Нефть и газ – основное сырье нефтехимической промышленности. Происхождение нефти и газа, мировые запасы и запасы РК, начальные понятия по переработке, основная продукция, районы РК с развитой химической промышленностью, аппаратурное оснащение, экологические проблемы и пути их решения.

5.11 Значение и объемы коксохимического производства, краткая история развития, значение в общем уровне развития химической промышленности РК. Основное технологическое оснащение, технологическое оборудование и схемы.
6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

3 кесте


Оқулықтардың , оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном. - М.: Русский язык. Курсы, 2012. – 784 с.

1

5

20

Букейханова Р.К., Чумбалова Г.М. Русский язык. Обучение переводу на казахский язык научно-технических текстов. – Алматы: АИЭС, 2006. – 48 с.

1

5

20

Буторина Е.П. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов нефилологического профиля. – М., 2009. – 150 с.

1

5

20

Введенская Л.А. Русский язык: практикум. Учебное пособие для вузов. –М., 2009.-120 с.

1

5

20

Касымова Ж.С.Введение в специальность для студентов специальности 5В072000 – Химическая технология неорганических веществ / учебное пособие – Семей, 2013. – 239 с.

20

5

100

Казахско-русский и русско-казахский словарь/Косович П.В. - Костанай: Центрально-Азиатское кн. изд.-во, 2008.- 816 с.

3

5

60

Кондауров Б.П., Александров В.И., Артемов А.В. Общая химическая технология: учеб. пособие. - М.: Академия, 2005.- 333 с.

10

5

100

Об утверждении Программы по развитию химической промышленности Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1001. [Электрон. Ресурс].- 2010. – URL: http://city.tomsk.net/~amiak/htm (дата обращения: 12.08.2014).

1

5

20
  1. ӘДЕБИЕТ

    1. Негізгі әдебиет

7.1.1 Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном. - М.: Русский язык. Курсы, 2012. – 784 с.

7.1.2 Букейханова Р.К., Чумбалова Г.М. Русский язык. Обучение переводу на казахский язык научно-технических текстов. – Алматы: АИЭС, 2006. – 48 с.

7.1.3 Буторина Е.П. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов нефилологического профиля. – М., 2009. – 150 с.

7.1.4 Введенская Л.А. Русский язык: практикум. Учебное пособие для вузов. –М., 2009.-120 с.

7.1.5 Касымова Ж.С.Введение в специальность для студентов специальности 5В072000 – Химическая технология неорганических веществ / учебное пособие – Семей, 2013. – 239 с.

7.1.6 Казахско-русский и русско-казахский словарь/Косович П.В. - Костанай: Центрально-Азиатское кн. изд.-во, 2008.- 816 с.


7.2 Қосымша әдебиет


7.2.1 Кондауров Б.П., Александров В.И., Артемов А.В. Общая химическая технология: учеб. пособие. - М.: Академия, 2005.- 333 с.

7.2.2 Об утверждении Программы по развитию химической промышленности Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1001. [Электрон. Ресурс].- 2010. – URL: http://city.tomsk.net/~amiak/htm (қатысу мерзімі: 12.08.2014).
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді