БАҒдарламасы жоғары кәсішік білім бакалавриат бекггемшДата16.01.2017
өлшемі59.35 Kb.
#227

ТИПТПС ОКУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жоғары кәсішік білім БАКАЛАВРИАТБЕКГГЕМШ

|СМ Білім, ғылым және кадр ресурстары ^тамштіш^шректоры Н.К.Хамзина 2007 ж.

ПСИХОЛОГИЯ НЕПЗДЕРІ

мамандығы: 051101 - «Мейірбике ісЬ>Сағат көлемі - 45 (1 кредит)

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлт

Астана 2007


Алғы сөз

1 Әзірлеген және енгізген Қарағанды мемлекетгік медицина академиясы,
С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Қазақ
мемлекетгік медицина академиясы, Семей мемлекетгік медицина
академиясы, Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы, М.
Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекетгік медицина академиясы

 1. Алғаш рет енгізілген

 2. Типтік оқу бағдарламасы 051101-«Мейірбике ісі» мамандығы
  бойынша 2006 ж., мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына
  сәйкес эзірленген

 3. Типтік оқу бағдарламасы ҚазММА мекемесіндегі жоғары және ЖОО-нан
  кейінгі мамандықгар бойынша білім берудід оқу-әдістемелік секциясында
  бекітіліп басылымға ұсынылған

Хаттама №11 «14» маусым 2007 ж.
Мазмұны

 1. Түсініктеме 5

 2. Пәннің мазмүны 7

 3. Оқу және оқыту әдістері 8

 4. Білімін бағалау 9

 5. Қүралдар және жабдықтар 9

 6. Пән сағаттарының үлестірілуі 9

 7. Дәрістер, тәжірибелік сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ тақырыптарының нсобалы 9
  жоспарлары

 8. Үсынылған әдебиетгер тізімі 11

 9. Авторлар 121 Түсініктеме

Кіріспе

Психология фундаментальді ғылым бола отырып, медшщналық білім берудегі базалық оқу пәні ретівде кәсіби бағытта дамыған тұлғаның шығармашылық мүмкіндігін ашып жетілдіруде маңызды орын алады. Психология психиканы ерекше күрделі тірпгілік ету түрі ретівде даму заңцылықтарымен қызмет етуін, негізгі психикалық үдерістер мен тұлға қалпын, жеке-даралық ерекшелпін зертгейді. Психологиялық құбылыстарды талдау дағдылары мен икемділігі, тұлға әрекетін сипаттау, өзін-өзі талдау, езін-езі ұғыну, өзін-өзі жетілдіру ретіндегі психологиялық білім болашақ маман тұлғасының қалыптасуында қажет болып табылады. Психология қоғам дамуының гуманистік бағьгшн қамтамасыз етуде, адамдардың гуманді менталитетін қалнштастыруда маңызды орын атқарады.

Медшщна ғылымының дамуы, медищшадағы ғылыми-техникалық ерлеу орта медицина қызметкерлеріне жоғары талаіггар қояды. Медициналық білім беру аясывда психологияны оқу студентгерде науқастьщ тек соматикалық жағдайы емес, сонымен қатар психикалық (тәнінің) хал-жайы туралы білімін кеңейтіп, науқастың жеке-даралық ерекшелігін бағалаудың үгымдылығын қамтамасыз етеді, медицина қызметкерлерінің кәсіби қасиеті туралы терең түсінік калыптастырады. Қай мамандық саласында болсын медицша қызметкерлері, дәрігер нақты ауруды емдеуден басқа, ең алдымен науқастың тұлға ерекшелігімен кездеседі. Көптеген соматикалық аурулар, әсіресе ауыр, созылмалы ағымды аурулар, жас ерекшелігіне, жынысына, алып жатқан еміне және әлеуметтік ортасьша байланысты науқастың психикасына езгеріс енгізеді. Осы аталған ерекшеліктер науқаспен қарым-қатынас құруда байқальш, ол жайларды орта медицина қызметкерлер білуін және ескерулерін талап етеді.

Орта медицина қызметкерлерінің кәсіби біліктілігі өз қызметін жоғары деңгейде орындай алуымен бірге, олардың психологиялық компетентті маман болуын қалайды. Қазіргі таңда мейірбике ісін дамыту концешщясы ез мақсат-міндеттеріне науқасты күтуде ауру кезеңінде, айығу кезеңінде, оның физикалық тіршілігіне жағдай жасап қана қоймай, науқастың біртүтас психологиялық және әлеуметтік өмірін түбегейлі қамтып, сонымен қатар орта медицина жүйесіндегі қызметкерлердің жаңа білім алуы мен денсаулық сақтау саласында менедоісмент дағдьшарын игеруін қамтамасыз етеді.

Пәннің мақсаты: психикалық әрекеттің механизмдері мен психиканың онтогенездегі дамуының маңызды зандылықтар негізівде психологиялық компетентгі тұлғаны қальштастыру, тұлғамен психогигиеналық қатынас жасау мен тиімді қарым-қатьшас құру дағдыларын дамыту және кәсіби маңызды коммуникациялық дағдыларын қальштастыру.

Пәннің міндеттері:

• психология ғылымы туралы лсәне психологияның басқа қоғамдық


және гуманитарлық пәндер жүйесіндегі орны туралы үғым

қалыптастыру;

тұлғаның негізгі психикалық үдерістері, калыптары (кейіптері) және

қасиетгерінің механизмдері туралы білім беру;

адамның түрлі тіршілік ету салаларындағы психикалық

құбылыстарды талдай білуді үйрету;

психологиялық өзін-өзі талдау, өзін-өзі тану, өзін-езі бағалау

қабілеттерін дамыту;

тұлғамен психогигиеналық қатынас жасау мен тиімді қарым-қатынас

құру.


Оқьпудың соңғы нәтижелері Студент: Білуі тиісті:

 • психологияньщ даму кезевдері мен оның маңызды салаларын;

 • психикалық құбылыстар, үдерістер мен қалыптарының
  (кейштерінің) негізгі зандылықтарын;

 • психикалық қызметгердің негізгі зертгеу әдістерін;

 • сана қызметін, езіндік сана құрылымын;

 • эмоциялық және ерік үдерістерінің психологияльщ негіздерін;

 • тұлғаның психологиялық құрылымын;

 • темпераменті, мінез типгерін, түлға екпіндеуішң түрлерін;

 • тұлға-аралық қатынас ерекшеліктерш, деңгейлерін, араласу
  қүралдары мен түрлерін;

 • қарым-қатынас психологиясының негізгі принципгерін және
  олардың кәсіби қызметгегі маңызьш.

Істей алуы тиісті:

 • медшцшалық орта мен әлеуметгік қарым-қатынастарда түлғаның
  психологиялық күйі мен мінез-құлқын, қасиеттерін бағалауды;

 • адамның түрлі тіршілік ету салаларындағы психикалық
  құбылыстарды талдауды;

 • өзін-езі талдауға, өзін-өзі бағалауды;

 • медицина қызметкерлерінің кәсіби қызметіне сай жоғары
  моральді-этикалық талаптарды сақтауды.

Дағдыларын меңгеруі тиісті:

 • топ іптінде және ркымда тиімді араласу;

 • дәрігермен науқас арасында қолайлы қарым-қатвшас қүру.Пәннің алғы реквизиттері мен кейінгі реквизиттері

Пәннің алғы реквизиттері: мектептегі биология курсы.

Пәннің кейінгі реквизиттері: медициналық психология, профильді пәвдер

2 Пәннің мазмұны *

Психология пәні және оның міндеттері. Психологиядағы зерттеу

әдістері.

Психологияньщ ғылым ретінде дамуы. Психология ғылымының даму кезеңдері. Психологияның негізгі принциптері мен категориялары. Психоанализдегі бейсаналық мәселелері. Когаитивті, бихевиоральді және гуманистік психология. Ғалымдардың ғылыми еңбектері, психологиялық түрлі кощепциялар. Психология салалары. Психологияның негізгі методологиялық принцшігері. Психологиядағы зерттеу әдістері. Психиканың даму кезендері. Негізгі психикалық үдерістер, психикалық қасиетгер, психикалық қалыптар (кейштер). Психика туралы түсінік, психикалық үдерістер жайлы негізгі қағидалар мен көзқарастар. Психикалық және физиологиялық үдерістердің өз-ара байланысы. Психика, мінез-қүлық, әрекет.

Психикалық таным үдерістері

Таным үдерістері: түйсік, қабылдау, қиял, зейін, есте сақтау, ойлау және сейлеу. Таным үдерістерінің анықтамасы, түрлері, қасиеттері, ерекшеліктері. Таным үдерістерінің бүзылулыстары жайлы жалпы түсінік. Таным үдерістерін зерттеу әдістері.

Сана және өзіндік сана.

Сананың психологиялық концепциясы. Онтогенездегі сана дамуы. Қоғамдық және өзіндік сана. Сана қызметгері мен түрлері. Өзіндік сана: оның қүрылымы мен ерекшеліктері. Сана, шаласанальщ, және бейсаналық. Сана айқындығының көрсеткіпггері.

Эмоциональді және еріктік үдерістер.

Эмоциялар психикалық қалып (кейіп) ретінде. Эмоциялар мен мінез-құлық. Эмоциялар мен сезімдердің функциональді айырмашылығы. Негізгі эмоциональді қашптар (кейіптер). Негізгі фундаментальді эмоциялар (К. Изард). Эмоциялар жайлы қащцалар, олардың түрлері және механизмдері. Эмоциональді керіністердің сыртқы және ішкі белгілері. Ерік. Ерікті әрекетгің кезеңдері. Эмоциональді-ерікті үдерістерді зертгеу әдістері мен олардың бүзылулары тураш жалпы түсініктер. Инстинкттер («соқыр сезім»): өзін сақгау, тамаққа, 5кыныстық.
Тұлға және жеке-даралық. Тұлғаның психикалық құрылымы.

Психологиядағы тұлға түсінігі. Тұлға қасиеттері. Тұлғаның психологиялық қүрылымы: бағыттары, қабілетгері мен нышандары, темпераменті, мінезі, мінез-қүлқы мен «Мен-концепциясы». Тұлғаның дамуы мен қалыптасуы. Тұлғаның әлеуметтік даму кезевдері. Тұлға девиациялары туралы жалпы түсінік.Қарым-қатынас психологиясы. Топ ішіндегі және ұжымдағы тұлғааралық қарым қатынас.

Қарым-қатынас адам әрекетінің коммуникациялық, интерактивтік, перцептивтік жақтары. Қарым-қатынас мазмұны, құралы, түрлері мен деңгейлері. Тиімді қарым-қатынас принциптері мен жағдайлары. Тұлғааралық қатьшас туралы қағидалар. Топ ішіндегі қатынас. Топтардың жіктелуі. Маман тұлғасының кәсіби кейпін қалыптастырудағы әлеуметгік-психологиялық жақтар.

Маман тұлғасының кәсіби кейпін қалыптастыруда ркымның, әлеуметгік ортаньщ орны. Студент езінің кәсіби білікгілігін дамыту, жетідціру, білім деңгейін жоғарлату және езін-езі тәрбиелеу. А. Маслоу бойынша адам қажеттіліктерінің иерахиясы мен мотивацияларының принцшггері. Маманның кәсіби мотвацияларыньщ қалыптасу ерекшелігі. Болашақ маманның кәсіби біліктілігі. Медицинадағы менеджер қызметінің психологиялық астарлары. Медицинадағы мейірбике-менедасер тұлғасына қойьшатын психологиялық талаптар. Басқару стильдері. Басқару дағдылары, тиімділігі. Кәсіби жарамдылық. Кәсіби компетентгілік.

Ескерту: * - пәвнің мазмүвын 20%-ға дейін жоғары оқу орны өзгерте алады

3 Оқу және оқыту әдістері

Дәрістер: жалпы шолу, өзекті мәселелер

Тәжірибелік сабақ: ауызша сұрау, тестілеу тапсырмаларьш шешу;

Оқытушыньщ басқаруымен студенттердің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ):

психологиялық эксперимент, психодиагностикалық тәсілдерді жүргізу мен талдау, шашн топтармен жұмыс жүргізу, топтық тренинггер өткізу, оқытупшмен кеңесу;Студентгердің өзіндік жұмысы (СӨЖ): негізгі нсәне қосымша оқу әдебиеті және электронды ақпарат қорымен жүмыс жүргізу, тестілеу тапсырмаларын өзіндік шешу, рефератгарды өзіндік дайындау, өзіндік игеруге арналған тақырыптар бойынша оқытушымен кеңесу.
4 Білімін бағалау

Ағымды бақылау: тестілеу, ауызша сұрау, ситуациялық тапсырмаларды шешу

Аралық бақылау: коллоквиум

Қорытынды бақылау: тестілеу мен тәжірибелік дағдыларды қабылдаудан тұратын емтихан.

5 Құралдар мен жабдықтар

Құралдар: мультимедилік проектор, топтағы жүмысты жазуға арналған бейнекамера, рольдік ойындар, бейнежазбаларды қарауға арналған бейнеқұралдар, компьютер, ноутбук, флип-чартгер

Жабдықтар: психодиагностикалык; тәсілдер жиынтығы - бланктік және компьютерлік бағдарламалар, кестелер, слайдтер.

6 Пән сағатгарының үлестірілуі

Жалпы сағатгар саны

Аудиторлық сағатгар

сөж

Дәрістер

Тәжірибелік сабақтар

Зертханалық сабақтар

осөж
45 1 кредит

5

10

-

15

15

7 Дәрістер, тәжірибелік сабақгар, ОСӨЗ, СӨЖ тақырыптарының жобалы

жоспары *

7.1 Дәрістердің жобалы жоспары (бір дәрістің ұзақтығы - 50 минут)**Дәрістер тақырыптары

1

Психология пәні және оның міндеттері.

2

Психологиядағы зерттеу әдістері.

3

Таным үдерістерінің психологиясы.

4

Сананың психологиялық кощепциясы.

5

Эмоциялар мен ерік психологиясы.

6

Стрестің тулға психологиясывдағы орны.

7

Түлға және жеке-даралық.

8

Қазіргі таңдағы тұлға туралы қағвдалар.

9

Түлға бағытгары. Мінез.

10

Қарым-қатынас психологиясы.

11

Топ ішівдегі және үжымдағы түлғааралық қарым-қатьшас.
Жалпы сағаты: 5


7.2 Тәжірибелік сабақтардың жобалы жоспары**Тәжірибелік сабақтар тақырыитары

1

Түйсік және қабылдау. Елестер.

2

Есте сақтау және зейін.

3

Ойлау мен сейлеу. Ойлау түрлері.

4

Сана және өзіндік сана.

5

Эмоциялар мен ерік үдерістері.

6

Стресс және фрустрация.

7

Түлғаның психологиялық құрылымы.

8

Түлға мен мінез типтері.

9

Медищшадағы менеджер қызметінің психологиялық ерекшелігі.

10

Медицинадағы мейірбике-менеджер түлғасына қойылатын психологиялық талаптар. Кәсіби компетенттілік.

11

Басқару стильдері. Басқару дағдылары, тиімділігі.
Жалпы сағаты: 10

7.3 Оқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмысының жобалы

жоспары **Оқьпушыныц басқаруымен студентгердщ өзіндік жұмысының тақырыптары (ОСӨЖ)

1

Психиканың онтогенездегі даму кезеңдері.

2

Психикалық қүбылыстар жікгелуі: психикалық үдерістер, психикалық қасиетгер, психикалық қалыптар (кейіптер).

3

Интеллект. Ойлау мен интеллекті зерттеу әдістері.

4

Түлға және мінез. Мінез жіктелулері.

5

Түлға екпіндеуінің типтері.
Аралық бақылау - коллоквиум

б

Стресс қағидалары, Г. Селье бойынша. Стресс және дистресс түсішктері.

7

Стрестік жайлардың алдьш алу. Стресті басқару.

8

Түлғаның әлеуметгік даму кезеңдері.

9

Түлғааралық және ендірістік шиеленістер.

10

Рольдік ойьгадар. Шиеленіс кезінде езінің мінез-құлқын үстаудың әдісі.

11

Медициналық үжымда және топ ішінде тұлғааралық қатынастың коммуникациялық тренингі.

12

Медициналық қызметтегі менеджер әрекетінің коммуникациялық тренинп.
Аралық бақылау - коллоквиум.


Қорытынды кеңес.

Жалпы сағаты: 15

7.4 Студенттердщ өзіндік жұмысының жобалы жоспары**Студенттердің өзіндік атқаратын жұмысының тақырыптары (СӨЖ)

1

Психология тарихы. Психика мен деннің саулығы Аль-Фараби, Аристотель, Гален, Гиппократ еңбектерінде мазмұвдалуы.

2

Психологиялық концешщялар.

3

Есте сақтау қағидалары.

4

Зейіннің механизмдері.

5

Ойлау мен сөйлеудің даму кезеңдері. Ойлау мен сейлеу дамуындағы биологиялық және әлеуметтік жайлар.

6

Интеллект қағидалары мен факторлары. Қиял түрлері.

7

Сананың философиялық концепциялары.

8

Эмоциялардың нейрофизиологиялық механизмдері, қағидалары мен түрлері. Инстинктер («соқыр-сезім»).

9

Стресс механизмдері мен қағидалары.

10

Психологиядағы мінез-құлықгық бағыттар.

11

Гиппократ, Гален, И.П. Павлов бойынша темперамент тшггері.

12

Қабілеттер мен ньшандар психиканың жеке-даралық керінісі ретінде.

13

Салауатіы тулға қалыптасу жағдайлары.

14

А. Маслоу бойышпа адам мотивациясының принциптері мен қажетгіліктерінің иерархиясы. Болашақ маманның кәсіби мотвацияларының қалыптасу ерекшелігі.

15

Маман тұлғасының кәсіби кейпін қалыптастырудағы әлеуметгік-психологиялық жақтар.
Жалпы сағаты: 15

Ескерту:

* - ЖОО-ны тәяарибелік сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ такырыптарыв 40%-ға дейш

өзгертуге қүқылы.

** - барльщ сабақ турлерінің тақырыптарывың тізімі мен реті оқу

кезекгілігімен келісілуі керек.

8 ¥сынылған әдебиеттер тізімі*

Қазақ тілінде Негізгі:

 1. Жарықбаев К. Б. Жантану негіздері. Алматы, 2002.

 2. Сабет Бап-Баба. Жантану негіздері. Алматы, 2001.Қосымша:

1. Елікбаев Н. Психология. Алматы: База университеті; 1992. 3. Илешева Р. Медициналық психология. Алматы, 1994, Санат.Орыс тілінде Негізгі:

 1. Немов Р.С. Психология. М.:ВЛАДОС, 2000-2001.

 2. Рогов И.Е. Общая психология (Курс лекций). М.:ВЛАДОС, 2001.

 3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, «Питер», Спб, 2007.

 4. Столяренко Л.Д. Психология. Уч. д/вузов, 2007.

 5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Феникс, Ростов-на-Дону, 2003.

 6. Клиническая психология. Под ред. Б.Д. Карвасарского. Национальная
  медицинская библиотека. Питер, 2004.

Қосымша:

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001.

 2. Вачков И.В.Основы технологии группового тренинга, М: Изд-во "Ось-
  89", 1999.

 3. Кушщына В.Н., Козаринова Н.В., Поголыпа В.М. Межличностное
  общение. Уч. пособие для вузов, «Питер», СПб, 2001.

 4. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. Уч. пос, 2004.

 5. Свдоров П.И. Клиническая психология. М.:ГЭОТАР-МЕД, 2002.

 6. Соколова Е.Е.Введение в психологию. Москва, Асайет'а, 2005.

Ағылшын тілінде

 1. Місһаеі I, ОоЫвһіеш, Вгазе Ь., Вакег, ап<і К. Іатізоп АЬпогтаі
  Рзусһоіоёу: ехрегіепсе, огі^іпз, аші іпііегүіпгіоіі. 1986.

 2. КоЬегі 8. ҒеісЗтап. Шйегзіаікііпё Рзусһо1о§у. 1990,1987 Ъу МсОпш
  - НШІпс.

Ескерту: *'- әдебиетгвр тізаав жыл сайын жадартуға болады.

9 Авторлар

 1. Құлмұқанова Қ.К. - Қазақ мемлекетгік медицина академиясының
  психиатрия курсының меңгерушісі, психиатрия курсымен
  нейрохирургия, неврология кафедрасының доценті, м.ғ.к.

 2. Любченко М.Ю. - Қарағанды мемлекетгік медицина академиясының
  психология, психиатрия және наркология доцештік курсының
  меңгерупгісі, доцент, м.ғ.к.

 3. Мациевская Л.Л. - Қарағанды мемлекетгік медищша академиясыньщ
  психология, псюшатрия және наркологая доцентгік курсының
  ассистенті. 1. Нүрмағамбетова С.А. - С.Д. Асфендияров ат. қазақ ұлттық медицина
  университетінің психиатрия, психотерапия және наркология
  кафедрасының меңгерушсі, м.ғ.д., профессор.

 2. Куклина Н.М. - Семипалатинск мемлекетгік медицина
  академиясының философия, культурология және психология
  кафедрасының аға оқытушысы

 3. Жүмабекова С.Ш. - С.Д. Асфендияров ат. қазақ ұлттық медшщна
  университетінің психиатрия, психотерапия және наркология
  кафедрасының психология және педагогика курсы меңгерушісі,
  доцент, п.ғ.к.

 4. Шайхимов Е. - М. Оспанов ат. Батыс-Қазақстан мемлекеттік
  медицина академиясының БЖФ психология курсының меңгерушісі
 1. Тұбанова М.А. - Ощүстік Қазақстан мемлекеттік медшцша
  академиясының психиатрия, наркология, психология курсы мен
  жүйке аурулары кафедрасының доценті, м.ғ.к.

 2. Бекешова Г.У. — М. Оспанов ат. Батыс-Қазақстан мемлекеттік
  медшцша академиясының психология және педагогика курсының
  оқытушысы.

Аударған:

1. Құлмұқанова Қ.К. - Қазақ мемлекетгік медицина академиясының психиатрия курсының меңгерушісі, психиатрия курсымен нейрохирургия, неврология кафедрасының доценті, м.ғ.к.


ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Образование высшее профессиональное БАКАЛАВРИАТУТВЕРЖДАЮ

ір Департамента образования, науки еовМЗРК . Хамзина 2007 г.основы психологии

по специальности: 051101 - «Сестринское дело»

Объем часов 45 (1 кредит)

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Астана 2007
Предисловие


 1. Разработава и внесена Карагаэдинской государственной медицшской
  академией, Казахским национальным медацинским университетом им. С.Д.
  Асфендиярова, Казахской государственной медицинской академией,
  Семипалатинской государственной медицинской академией, Южно-
  Казахстанской государственной медшцшской академией, Западно-
  Казахстанской государственной медицинской академией им. М. Оспанова.

 2. Введена впервые

 3. Типовая учебная программа

разработана в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования 2006 г., по специальности: 051101 «Сестринское дело».

4 Типовая учебная программа утверждена и рекомендована к изданию
Учебно-методической секцией при КазГМА по специальностям высшего и
послевузовского образования Протокол №11 от «14» июня 2007 г.
Содержание

 1. Пояснительная записка 5

 2. Содөржание дисциплины 7

 3. Методы оценки 9

 4. Оценказнаний 9

 5. Оборудование и оснащение 9

 6. Распределение часов дисцишшны 9

 7. Примерные тематические планы лекций, практических занятий,
  СРСП, СРС 9

 8. Список рекомендуемой литературы 11

 9. Авторы 121 Пояснительная записка

Введение

Психология как фундаментальная наука и базовая учебная дисциплина в медицинском образовании имеет ведущее значение в раскрытии творческого потенциала профессионально ориентированной личности. Психология изучает закономерности развития и функционирования психики, как особой формы жизнедеятельности, основные психические процессы и состояния личности, индивидуальность. Знания, полученные по психологии в овладении умениями и навыками для анализа психологических явлений, характеристики деятельности личности, самоанализа, самопознания и самосовершенствования личности, необходимы для становления будущего специалиста. Психология призвана сыграть важную роль в обеспечении гуманистйческого направлення развития общества, формировании гуманистического менталитета людей.

Развитие медицинской науки, научно-технический прогресс в медицине предъявляет высокие требования медшцшским работникам среднего звена. Изучение психологии в структуре медицинского образования предусматривает расширение знаний студентов не только о соматическом состоянии, но и о психической (душевной) деятельности, формирует углубленное понятие о профессии медицинского работника, обеспечивает оптимальные возможности оценки индивидуальных особенностей больного. Врач, средний медшщнский работник любой специальности лечит не только конкретную болезнь, но и имеет, в первую очередь, дело с личностью пациента. Средний медшщнский работник должен знать и учитывать, что различные соматические болезни, особенно тяжелые и хронические, в зависимости от возраста, пола, от применяемого лечения и социальной микросреды вызывают определенные изменения псжхики, что проявляется при общении с пациентом.Профессионалюм медицинских работников среднего звена заключается не только в осуществлении манипулятивной деятельности на высоком уровне, но и непременно содержит психологическую компетентность. Кощепция развития сестринского дела включает в себя планирование и осуществление ухода за пациентом, и в период болезни, и в период реабилитации, воздействуя не только на физические, но и на психологические и социальные аспекты жизни человека, составляющего егіэ единое целое, а также обучение сестринского персонала в получении новых знаний и навыков менеджмента в сфере здравоохранения.

Цель дисциплины: формировать психологическую компетентаость личности на основе знаний основных закономерностей процесса развития психики в онтогенезе и механизмов психической деятельности, развивать навыки эффективного общения и психогигаенического отношения к личности, а также профессионально значимые коммуникативные навыки.
Задачи дисциплины:

 • формировать понятие о психологической науке и её месте в системе
  общественных и гуманитарных дисциплин;

 • формировать знания о механизмах основных психических процессов,
  психических состояний и свойств личности;

 • формировать умение анализировать психические явления в различных
  сферах жизнедеятельности человека;

 • выработать навыки психологического самоанализа, самопознашя и
  самооценки;

 • развить навыки эффективного общения и психогигиенического
  отношения к личности.

Конечные результаты обучения Студент должен: Знать:

 • этапы развития психологии и её важнейших отраслей;

 • основные закономерности психических явлений, процессов и состояний;

 • основные методы исследования психических функций;

 • функции сознания, структуры самосознания;

 • основы психологии эмоциональных и волевых процессов;

 • психологическую структуру личности;

 • типы темперамента, типы характера, виды акцентуаций личности;

 • особенности межличностных отношений, уровни, средства и виды
  общения;

 • основные принципы психологии общения и их значений в
  профессиональной деятельности.

Уметь:

 • оценивать психологическое состояние и поведение, свойства личности
  при коммуникациях в социуме и медицинской среде;

 • анализировать психологические явления в различных сферах
  жизнедеятельности человека;

 • проводшъ самоанализ и самооценку;

 • соблюдать высокие морально-этические нормы, соответствующие
  профессии медицинского работника.

Владеть навыками:

 • эффективного общения в группе, коллективе;

 • построения бесконфликтных взаимоотношений врач-пациент.Пререквизиты и постреквизиты

Пререквизиты: школьный курс биологии

Постреквизиты: медицинская психология, профилируюпще дисцишшны.

2 Содержание дисциплины*

Предмет и задачи психологии. Методы исследования в психологии.

Становление психологш как науки. Этапы развития психологии. Основные принципы и категории психологии. Проблема бессознательного в психоанализе. Когнитивная, бихевиоральная и гуманиствгсеская психология. Научные труды учёных как отражение различных концепций психологии. Отрасли психологии. Главные методологические принцшш психологии. Методы исследования в психологш. Этапы развития психики. Основные психические процессы, психические свойства, психические состояния. Понятие психики, основные теории и представления о психических процессах. Взаимосвязь психического и физиологического. Психика, поведение, деятельность.Познавательные психические процессы.

Познавательные процессы: ощущения, восприятие, воображение, внимание, память, мьшшение и речь. Определение, виды и свойства, особенности познавательных процессов. Общие понятия о нарушениях познавательных процессов.

Сознание и самосознание.

Психологическая кощепция сознания. Развитие сознания в онтогенезе. Общественное и индивидуальное сознание. Виды и функции сознания. Самосознание: его особенности и структура. Сознание, подсознательное и собственно бессознательное. Критерии ясности сознания.Эмоциональные и волевые процессы.

Эмоции как психическое состояние. Эмоции и поведение. Функциональное отличие эмоций и чувств. Основные эмоционалыше состояния. Основные фувдаментальные эмоции (К. Изард). Теории, виды и механизмы эмоций. Внешние и внутренние признаки эмоциональных проявлений. Воля. Этапы волевого действия. Методы исследования эмоционально-волевой сферы и общие понятия о её нарушениях. Инстинкты: самосохранения, пшцевой, половой.


Лвчность и индивидуальность. Психический склад личности.

Понятие личности в психологии. Свойства личности. Психологическая структура личности: направленность, способности и задатки, темперамент, характер, поведение и «Я-концепция». Формирование и развитие личности. Социальные периоды развития личности. Общее понятие о девиациях личности.

Пснхология общения. Межличностные отношения в группах и коллективах.

как коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты деятельности человека. Содержание, средства, виды и уровни общения. Принципы и условия успепшого общения. Теории межличностного взаимодействия. Взаимодействие в группе. Классификация групп. Социально-психологические аспекты формирования профессионального статуса личности специалиста. Роль социальной среды, коллектива на формирование профессионального статуса личности. Профессионализащия развития личносш студента, самосовершенствование, самообразование и самовоспитание. Иерархия потребностей и принципы мотивации человека по А. Маслоу. Особенности формирование профессиональной мотивации специалиста. Профессионализм специалиста. Психологические особенности деятельности менеджера в медицине. Психологические требования к личности медицинской сестры-менеджера. Стили управления. Эффекшвность, навыки руководства. Профессиональная пригодность. Профессиональная компетентность.Пргшечание: * - до 20% содержание дисциплины может бытъ изменено вузом.

3 Методы обучения и преподавания Лекции: обзорные, проблемные

Практические занятия: устный опрос, решение тестовых заданий, обсуждение вопросов темы занятия

Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (СРСП), включающая психологический эксперимент, выполнение и аналю психодиагностических методик, работа в малых группах, групповые тренинги

Самостоятельная работа студента с основной и дополнительной учебной литературой, электронными носителями информации, самостоятельное решение тестовых заданий, шдготовка рефератов, консультации с преподавателем по темам, выделенным для самостоятельного юучения
4 Оценка знаний


 • Текущий контроль: тестирование, устный опрос, решение
  ситуационных задач

 • Рубежный контроль: коллоквиум

 • Итоговый контроль: экзамен, включающий тестирование и прием
  практических навыков

5 Оборудование и оснащение

Оборудование: мультимедийный проектор, видеокамера для записи грушовой работы, ролевых игр, видеоаппаратура для просмотра видеозаписей, компьютер, ноутбук, флип-чарты

Оснащение: набор психодиагаостических методик - бланковых и компьютерных, набор таблиц, слайдов

6 Распределение часов дисциплины

Общее кол-во часов

Аудиторные часы

СРС

Лекции

Практичес. занятия

Лаборат. занятия

СРСП

45 часов 1 кредит

5

10

-

15

15

7 Примерные тематические планы лекций, практических занятий, СРСП,

СРС*

7.1 Примерный тематический план лекций**

(продолжительность академического часа — 50 минут)

Темы лекций

1

Предмет, задачи психологш.

2

Методы исследования в психологии.

3

Познавательные психические процессы.

4

Психологическая концепция сознания.

5

Психология эмоции и воля.

6

Роль стресса в психологии личности.

7

Личность и индивидуальность.

8

Современные теории личности

9

Направленности личности. Характер.

10

Психология общения.

11

Межличностные отношения в группах и коллекшвах.
Всего часов: 5


7.2 Примерный тематический план практических занятий**Темы практических занятий

1

Ощущение, восприятие, представление.

2

Память и внимание.

3

Мышление и речь. Виды мышления.

4

Сознание и самосознание.

5

Эмоциональные, волевые ггроцессы.

6

Стресс и фрустрация.

7

Психологическая структура личности

8

Типология характера и личности.

9

Психологические особенности деятельности менеджера в медицине.

10

Психолошческие требования к личности медицинской сестры-менеджера. Профессиональная компетентность.

11

Стили управления. Эффективность, навыки руководства.
Всего часов: 10

7.3 Примерный тематический план самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (СРСП)**Темы для самостоятельной работы студента под руководством преподавателя

1

Этапы развития психики в онтогенезе.

2

Классификация психических явлений: психические процессы, свойства, состояния.

3

Интеллект. Исследование мьшшения и интеллекта.

4

Личность и характер. Классификация черт характера.

5

Типы акцентуации личностей.
Рубежный контроль - коллоквиум

6

Теории стресса Г. Селье. Понятия стресса и дистресса.

7

Предупреждение стрессовых ситуаций, управление стрессом.

8

Социальные периоды развития личности.

9

Межличностные и производственные конфликты.

10

Ролевые игры. Технологии поведения в конфликте.

11

Коммуникативный тренинг межличностного общения в группе и в медицинском коплективе.

12

Коммуникативный тренинг деятельности менеджера в медицинской пракшке.
Рубежный контроль - коллоквиум
Итоговая консультация
Всего часов: 157.4 Примерный тематический план самостоятельной работы студентов**

Темы для самостоятельной работы студентов (СРС)1

История психологии. Психика и здоровье в трудах Аль-Фараби, Аристотеля, Галена, Гшшоіфата.
2

Психологические концепции.
3

Теории памяти.
4

Механизмы внимания.
5

Этапы развития речи и мышления. Роль биологических и социальных факторов.
6

Теории и факторы интеллекта. Виды воображения.
7

Философская концеіщия сознания.
8

Теории, виды и нейрофизиологические механизмы эмоции. Инстинкты.
9

Теории и механизмы стресса.
10

Поведенческое направление в психологии.
11

Типы темперамента по Гишгократу, Галену, И. Павлову.
12

Способности и задатки как проявление индивидуального в психике.
13

Условия формирования здоровой личности.
14

Иерархия потребностей и принципы мотивации человека по А. Маслоу, Особенности формирование профессиональной мотивации будущего специалиста.
15

Социально психологические аспекты формирования профессионального статуса легчности специалиста.Всего часов: 15
Примечания: * - ВУЗ имеет право изменять до 40% темы практических занятий, СРСП, СРС. ** - переченъ и порядок тем по всем видам учебных занятий должен быть согласован по последователъности изученш.

8 Список рекомендуемой литературы*

На русском языке Основная:

1. Немов Р.С. Психология. М.:ВЛАДОС,2000-2001. 2. Рогов И.Е. Общая психология (Курс лекций). М.:ВЛАДОС, 2001. 3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психолопш, «Питер», Спб, 2007. 4. Столяренко Л.Д. Психология. Уч. д/вузов, 2007. 5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Феникс, Ростов-на-Дону, 2003 6. Клиническая психология. Под ред. Б.Д. Карвасарского. Национальная медицинская библиотека. Питер, 2004.
Дополнительная:

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001.

 2. Вачков И.В.Основы технологии группового тренинга, М: Изд-во "Ось-
  89", 1999.

 3. Куницына В.Н., Козаринова Н.В., Поголыпа В.М. Межличностное
  общение. Уч. пособие для вузов, «Питер», СПб, 2001.

 4. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. Уч. пос, 2004

 5. Сидоров П.И. Клшшческая психология. М.:ГЭОТАР-МЕД, 2002.

 6. Соколова Е.Е.Введение в психологию. Москва, Асасіет^а, 2005.

На казахском языке Основная:

 1. Жарьжбаев К. Б. Жантану негіздері. Алматы, 2002

 2. С.бет Бап - Баба. Жантану негіздері. Алматы, 2001
  Дополнительная:

1. Елікбаев Н. Психология. Алматы: База университеті;1992.

3. Илешева Р. Медицинская психология. Алматы, 1994, Санат.На английском языке

 1. Місһаеі 1., Ооійзһівіп, Вгазе һ., Вакег, апсі К. Іатізоп АЬпоппаі
  Рзусһо1о§у: е}фегіепсе, огі§іпз, аші іпіегуіііііоп. 1986.

 2. КоЪеіі 8. Ғеісітап. Шсіегзіашішё Рзусһо1о§у. 1990, 1987 Ьу МсСга\у
  -НШІпс.

Примечтие: * - список литературы может обновлятъся ежегодно

9Авторы

 1. Кулмуканова К.К. - заведующая курсом психиатрии, доцент кафедры
  нейрохирургии, неврологии с курсом психиатрии Казахской
  государственной медицинской академии, к.м.н.

 2. Любченко М.Ю. - заведующая доцентским курсом психологии,
  психиатрии и нарколопш Карагандинской государственной
  медицинской академии, доцент, к.м.н.

 3. Мациевская Л.Л. - ассистент доцентского курса психологии,
  психиатрии, наркологии Карагандинской государственной
  медицинской академии

 4. Нурмагамбетова С.А. - заведующая кафедрой психиатрии,
  психотерапии и наркологии Казахского Национального Медвдинского
  Университета им. С.Д. Асфендиярова, д.м.н., профессор 1. Куклина Н.М. - старший преподаватель кафедры философии,
  культурологи и психологии Семипалатшской государственной
  медицинской академии

 2. Жумабекова С.Ш. - заведующая курсом психолопш и педагогики при
  кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии КазНМУ им. С.Д.
  Асфендиярова, к.п.н., доцент.

 3. Шайхимов Е.- заведующий курсом общей психологии при ФПК
  Западно-Казахстанской государствешой медицшской академии им.
  М. Оспанова

 4. Тубанова М.А. - доцент кафедры нервных болезней с курсами
  психиатрии, наркологии, психологии Южно-Казахстанской
  государственной медицинской академии, к.м.н.

 5. Бекешова Г.У. - преподаватель курса психологии и педагогики
  Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им.
  М. Оспанова

Каталог: docs -> ГОСОиТУПы -> Высшее%20медицинское%20образование -> ТУП -> Специальность%20051101%20Сестринское%20дело
docs -> Бекітемін Өнер, мәдениет және спорт институтының директоры
Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кэсіптік білім бакалавриат фармакология негвдері
ТУП -> Бағдарламасы бакалавриат бекітемін Қр дсм ғылым және адами
ТУП -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат медициналық тіркеуші ретшде оқУ-Өндірістік практика
Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> Процесс жшне менеджмент
Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемш қр дсм білім, ғылым және кадр ресурстары


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан