Бағдарламасы 1-тарау. Жалпы ережелер Оқу бағдарламасы «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік


параграф. Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану- математикалық бағыттағы 10-11 сыныптарына арналған «Химия» оқубет4/23
Дата20.01.2023
өлшемі0.51 Mb.
#417687
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Байланысты:
399 бұйрық Химия, Биология 10 11 сынып
Физика 2-тоқсан 10-сынып ЖМБ, 7 апта тапсырмасы (1)

параграф. Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану- математикалық бағыттағы 10-11 сыныптарына арналған «Химия» оқу


пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұзақ


мерзімді жоспар

 1. 10-сынып

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі

Тақырыбы/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны

Оқыту мақсаттары1-тоқсан

10.1 Атом құрылысы

Атом – күрделі бөлшек.


«Орташа салыстармалы атомдық массаны есептеу» тақырыбына есептер шығару

    1. «нуклидтер» мен

«нуклондар» ұғымының физикалық мәнін түсіндіру

    1. табиғи қоспадағы химиялық элемент изотоптарының орташа салыстырмалы атомдық массаларын

есептеу

Радиоактивтілік10.1.2.3 радиоактивтіліктің
табиғатын және радиоактивті изотоптарды қолдануды түсіндіру

Энергетикалық деңгейлер. Кванттық сандар және
орбитальдар

    1. Квант сандарының мәні мен сипаттамасын атау

    2. алғашқы 36 химиялық элементтің электрондық

конфигурациясын жазу

10.1 Элементтер мен олардың қосылыстарының периодты өзгеруі

Период және топ бойынша элементтер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары

10.2.1.1 химиялық элемент атомдарының физикалық
қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарының сипаттау: атом радиусы, иондану энергиясы, электронтартқыштық, электртерістілік және тотығу
дәрежесі

Периодтар және топтарда қосылыстардың тотығу- тотықсыздану қасиеттерінің өзгеру
заңдылықтары

10.2.1.2 период және топ бойынша химиялық элементтердің оксидтерінің, гидроксидтерінің және сутекті қосылыстарының қышқылдық-негіздік қасиеттерінің
өзгеру заңдылығын түсіндіру

10.1 Химиялық байланысКовалентті байланыс.Ковалентті байланыс қасиеттері

    1. донор-акцепторлы және алмасу механизмі бойынша ковалентті байланыстың түзілуін түсіндіру

    2. қос және үш еселі байланыстың түзілуін түсіндіру

    3. ковалентті байланыстың қасиеттерін сипаттауГибридтену түрлері: sp, sp2, sp3. №1 зертханалық тәжірибе « Ковалентті байланысты заттардың (N2, О2, алмаз) моделін
құрастыру»

    1. гибридтелу түрінің әртүрлілігінің физикалық мәнін түсіндіру

    2. заттың құрылысы мен қасиеттерінің өзара байланысын түсіндіру

Электртерістілік және байланыс полярлығы10.1.4.6 атомдардың электртерістілік ұғымының физикалық мәнін түсіндіру және оның негізінде химиялық байланыстың түрін
болжау

Иондық байланыс

10.1.4.7 иондық байланыстың қарама-қарсы зарядталған иондардың электростатикалық
тартылуы нәтижесінде түзілетіндігін түсіну

Металдық байланыс10.1.4.8 металдық байланыстың табиғатын және оның металдардың физикалық қасиеттеріне әсерін түсіндіру

Сутектік байланыс10.1.4.9 сутекті байланыстың түзілу механизмін түсіндіру

10.1 Стехио- метрияХимияның негізгі стехиометриялық заңдары

10.1.1.1 химияның негізгі стехиометриялық заңдарының тұжырымдамасын, қолдану аясын атау: зат массасының сақталу заңы, көлем қатынастар заңы, Авогадро заңы

Реакция теңдеулері бойынша есептеулер.


«Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің проценттік шығымын есептеу»

    1. қалыпты және стандартты жағдайда «молярлық концентрация», «молярлық көлем» ұғымдарын қолданып есептеулер жүргізу

    2. бастапқы заттардың белгiлi зат мөлшерлері (массалары, көлемдері, бөлшек сандары) бойынша реакцияға қатысқан заттардың бiреуi артық мөлшерде және құрамында белгілі үлесте қоспалары бар болған жағдайда реакция өнiмдерiнiң зат

мөлшерлерін (массаларын,


көлемдерін, бөлшек сандарын) есептеу

2 тоқсан

10.2 Кинетика

Химиялық реакция жылдамдығы

    1. гомогенді және гетерогенді реакциялар үшін жылдамдық өрнегін білу

    2. қарапайым реакциялардың орташа жылдамдығына есептеулер жүргізу

Концентрацияның реакция жылдамдығына әсері.Қысымның реакция жылдамдығына әсері. Есеп шығару
«Әрекеттесуші массалар заңы»

    1. қайтымды реакциялар үшін әрекеттесуші массалар заңының қолданылатындығын түсіндіру

    2. әрекеттесуші массалар заңы бойынша есептеулер жүргізу

    3. химиялық реакция жылдамдығына қысымның әсерін түсіндіру

Температураның реакция жылдамдығына әсері.№ 1 практикалық жұмыс «Химиялық реакция жылдамдығына әр түрлі факторлардың
әсерін зерттеу».

10.3.2.6 химиялық реакция жылдамдығына температураның және концентрацияның әсерін тәжірибе жүзінде зерделеуКатализ. №2
зертханалық тәжірибе
«Реакция жылдамдығына әр түрлі катализаторлар әсерінің тиімділігін зерттеу»

10.3.2.7 гомогенді және гетерогенді катализді ажырату;

10.2 Химиялық тепе-теңдік

Химиялық тепе- теңдікке әсер ететін факторлар. Ле- Шателье-Браун принципі. №3 зертханалық тәжірибе
«Динамикалық тепе- теңдік күйіне әр түрлі факторларды зерттеу»
    1. химиялық тепе-теңдікке температура, концентрация және қысым өзгерісінің әсерін болжау

    2. әр түрлі факторлардың тепе- теңдіктің ығысуына әсерін тәжірибе жүзінде зерттеу

Тепе-теңдік константасы. «Тепе- теңдік константасын мен тепе-теңдік күйдегі
концентрацияларды табу» тақырыбына

    1. берілген реакция үшін тепе- теңдік константасын жазу;

    2. тепе-теңдік константасына әр түрлі факторлардың әсерін болжау

    3. тепе-теңдік константасынаесептер шығару

қатысты есептерді шығару

3-тоқсан

10.3 Тотығу- тотықсыздану реакциялары

Тотығу-тотықсыздану процесі

    1. электрондық-иондық баланс әдісімен тотығу-тотықсыздану реакциясы теңдеулерін құрастыру

    2. жартылай иондық реакция әдісімен тотығу-тотықсыздану реакция теңдеулерін құрастыру

Гальваникалық элементтер.    1. гальваникалық элементтің жұмыс принципін түсіндіру;

    2. аккумуляторларды зарядтау

және разрядтау процесін сипаттау

10.3 17-топ элементтері


10.3 топ
элементтері 2 (II) группы

Галогендер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары

10.2.1.3 топ бойынша галогендердің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру

Галогендердің тотығу- тотықсыздану қасиетттері

10.2.1.4 галогендердің тотығу- тотықсыздану реакция теңдеулерін құрастыру

2 (ІІ)-топ
элементтерінің физикалық және химиялық
қасиеттеріқасиеттері

10.2.1.5 2 (ІІ) топ элементтерінің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіре алу

Табиғи карбонаттар10.2.1.6 табиғаттағы карбонаттар айналымының схемасын құру және олардың қолданылу аймағын атау

10.3
Органикалық химияға кіріспе

Органикалық заттардың құрамы мен құрылысы

    1. органикалық химия - бұл көмірсутектер және олардың туындыларының химиясы деп түсіну

    2. көмірсутектердің эмпирикалық, молекулалық, құрылымдық және кеңістіктік

формулаларын ажырату

Гомологтық қатар.Алифатты қосылыстардың Теориялық және қолданбалы химияның халықаралық одағы номенклатурасы. №4 зертханалық тәжірибе
«Органикалық заттар
    1. гомологтік қатардың қалыптасуын және оның өкілдері қасиеттерінің ұқсастығын түсіндіру;

    2. - қосылыстардың құрылымдық формуласын құру және оларды IUPAC номенклатурасы бойынша атаумолекулаларының модельдерін
құрастыру»
Изомерия түрлері.

10.4.2.5 изомерия түрлерін атау және изомерлер формулаларын
құрастыру: құрылымдық, байланыстың орны бойынша,
функционалдық топтар және классаралық изомерлер

Алкандар. Алкандардың жану
өнімдері. «Жану
өнімдері және гомологтық қатарлар бойынша заттардың формулаларын
анықтау» тақырыбына есептер шығару

    1. әр түрлі алкандардың жану процесін зерттеу және олардың отын ретінде қолдануын түсіндіру

    2. алкандардың жану өнімдерін және қоршаған ортаға экологиялық салдарын бағалау;

    3. берілген жану өнімдері бойынша заттың молекулалық формуласын анықтау

Алкандардың бос- радикалды орынбасу реакциясы механизмі.
Галогендеу

10.4.2.9 алкандардың галогендеу реакция теңдеулерін құру4-тоқсан

10.4 Қанықпаған көмірсутектерАлкендердің құрамы, құрылымы және
реакцияға түсу қабілеті.№5 зертханалық тәжірибе
«Байланыстың қанықпағандығына сапалық реакция»
    1. «қанықпағандық» терминін және оның қосылыстың қасиеттеріне әсерін түсіндіру

    2. - алкендердің қанықпағандығын тәжірибе жүзінде дәлелдеу

Полимеризация.

    1. химиялық реагенттерге қатысы бойынша пластиктердің салыстырмалы инерттілігін тәжірибе жүзінде дәлелдеу

    2. полиэтилен өндірісі процесінің схемасын құру

Алкадиендер

    1. алкадиендердің қасиеттерін олардың құрылысы негізінде түсіндіру

    2. алкиндердің табиғатта таралуын, каучук пен резинаның

алынуын зерделеу

Алкиндер

10.4.2.16 алкиндердің құрылымдық формулаларын құрастыру,


алкиндердің химиялық қасиеттері мен алыну жолдарын зерделеу

Мұнай, құрамы, алыну жолдары.Табиғи газдар және көмір: негізгі өнімдер және оны
өндіру жолдары

    1. термиялық және катализдік крекинг процесін түсіндіру

    2. мұнайға серік газдардан маңызды өнімдер алу жолдарын білу

10.4 Галоген- алкандар

Галогеналкандарды алу

    1. галогеналкандарды алу реакциясының радикалды механизімін түсіндіру;

    2. галогеналкандардың әсеріне байланысты қоршаған ортада

туындаған мәселелерді айқындау

10.4 СпирттерСпирттердің жіктелуі және химиялық қасиетттері. №6 зертханалық тәжірибе
«Біратомды және көпатомды спиртттерге сапалық реакция жүргізу».

    1. спирттерді функционалдық топтардың орналасуы және гидроксил тобының саны бойынша жіктеу

    2. біратомды және көпатомды спиртттерге сапалық реакция жүргізу

Этил спиртін
өнеркәсіптік өндіру Көрсетілім «Глюкозаны ашыту арқылы этил спиртін алу»

    1. этанолды этиленді гидратациялау және глюкозаны ашыту арқылы алу реакциясының теңдеулерін құрастыру;

    2. этанолды алу әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау

    3. спирттердің адам ағзасына уытты әсерін зерттеу

Фенол, оның құрамы мен қасиеттері

10.4.2.24 фенолдың құрамы мен қасиеттерін білу, пластмасса
өндіруде фенолдың қолданылуы
 1. 11-сынып

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі

Тақырып/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны

Оқыту мақсаттары

1 тоқсан

11.1 Ароматты қосылыстар қатарыБензол және оның гомологтарын алу11.4.2.7 бензол және оның гомологтарын алу реакцияларын құрастыру

Бензол және оның гомологтарының

11.4.2.8 толуол молекуласындағы атомдардың өзара әсерлесуін түсіндірухимиялық қасиеттері.
11.1
Карбонилді қосылыстар

Карбонильді қосылыстардың құрылысы және номенклатурасы    1. альдегидтер және кетондардың; карбонды қышқылдар функциональды топтарының құрылысын білу;

    2. альдегидтер және кетондардың, карбонды қышқылдардың құрылымдық формулаларын құрастыру және оларды Теориялық және қолданбалы химияның

халықаралық одағы бойынша атау

Альдегидтер және кетондардың алынуы

11.4.2.3 альдегидтер және кетондарды алудың түрлі әдістерін түсіндіру

Карбон қышқылдарының қасиеттері. №1 зертханалық тәжірибе:
«Сірке қышқылының қасиеттерін зерттеу»

    1. карбон қышқылдарының химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру

    2. карбон қышқылдарының физикалық қасиеттерін және алыну жолдарын түсіндіру

Этерификация реакциясы.Күрделі эфирлер және сабын.

11.4.2.6 карбон қышқылдары, күрделі эфирлер, сабын, синтетикалық жуғыш заттар және биодизельді отындардың қолданылу аймағын атау

Майлар. Майлардың құрылысы мен
қасиеттері

11.4.2.7 майлардың құрамы мен құрылысын білу

2-тоқсан

11.2 Аминдер және амин- қышқылдарАминдердің жіктелуі және номенклатурасы.
№2 зертханалық тәжірибе «Аммиак
және аминдер молекуласының модельдерін құрастыру»


    1. аминдердің жіктелуін және номенклатурасын атау

    2. аммиак және аминдер құрылымын салыстыру

Аминдердің физикалық, химиялық қасиеттері және
алынуы.

11.5.1.3 аминдердің физикалық қасиеттерін түсіндіруАминқышқылдар: құрамы, құрылысы, биологиялық ролі. №3 зертханалық тәжірибе
«Аминқышқылы молекуласының

    1. аминқышқылдардың жүйелі және тривиальді аталуын атау

    2. аминқышқылдардың құрамын, құрылысын сипаттау;

    3. алмастырылатын және алмастырылмайтынмодельдерін құрастыру және ассиметриялы
көміртегі атомдарын анықтау»

аминқышқылдардың биологиялық ролін түсіндіру

Аминқышқылдар қасиеттері. №4 зертханалық тәжірибе
«Аминқышқылдар қасиеттері»

11.5.1.7 аминқышқылдардың биполярлы иондар түзу қабілетін түсіндіруПептидтік байланыс. Нәруыздың түзілуі    1. -аминқышқылдардан нәруыздар алу кезінде пептидтік байланыстардың түзілуін түсіндіру

    2. нәруыздар гидролизнің реакция теңдеуін құрастыру

11.2 Тірі ағза химиясыКөмірсулар: глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза, сахароза, крахмал және целлюлоза

11.5.1.10 глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза, сахароза, крахмал және целлюлозаның молекулаларының сызықты және циклді формасын құрастыру

Құрылысы, қасиеттері және қолданылуы.№5 зертханалық тәжірибе
«Альдегидоспирт ретінде глюкозаның химиялық қасиеттері.
Крахмалға сапалық реакция»
    1. крахмалға сапалық реакция жүргізу

    2. сахароза, крахмал, целлюлозаның гидролиз өнімдерін атау

    3. крахмал және целлюлозаның құрылысын, қасиеттерін салыстыруНәруыздар.Нәруыз молекулаларының құрылымы

11.5.1.14 өмір үшін нәруыздардың ролін сипаттау;
11.5.1.16 нәруыздың әр түрлі құрылымдарының пішінін анықтайтын факторларды атау

Полипептидтер құрылымын анықтау.№1 практикалық жұмыс
«Денатурация және нәруыздардың түсті реакциялары»

11.5.1.15 нәруызға сапалық реакцияларды тәжірибе жүзінде жасау;

Ферменттер ролі және қолданылуы

11.5.1.17 ингибирлі бәсекелестікті түсіндіру

ДНҚ және РНҚ құрылымы.

11.5.1.18 ДНҚ құрылымының моделін сипаттау

Биологиялық маңызды металдар

11.5.1.19 биологиялық маңызды металдар: темір, магний, кальций,


калий, натрийдің рөлін бағалау

Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануы

11.5.1.20 қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану көздерін атау

Ауыр металдардың нәруызға әсері.

11.5.1.21 ауыр металдардың тірі ағзаға уытты әсерін түсіндіру

11.2
Синтетикалық полимерлер

Жоғары молекулалы қосылыстар11.4.2.10 «мономер», «құрылымдық»
«буын», «олигомер», «полимер»,
«полимерлену дәрежесі» негізгі ұғымдарын білу

Полимерлену реакциясы. №7 зертханалық тәжірибе
«Полимерлену реакциясы» Поликонденсация реакциялары: полиамидтер мен
полиэфирлер

    1. полимерлену реакциясы теңдеулерін құрастыру,

поликонденсация реакциясы теңдеулерін құру

    1. поликонденсация реакциясы негізінде алынатын полимерлер гидролизденіп, биологиялық ыдырай алатынын түсіну

Пластиктердің қолданылуы және қоршаған ортаға әсері.
№ 2 практикалық жұмыс
«Пластмассаларды
және талшықтарды тану»

    1. пластмасса және талшықтарды тәжірибе жүзінде анықтау

    2. қоршаған ортаға пластиктер өндірісінің және қолданысының әсерін талдау;

    3. полимерлерді утилизациялау процесін сипаттау

3 тоқсан

11.3
Органикалық синтез

Органикалық қосылыстардағы негізгі функционалдық топтар.    1. сапалық реакциялар көмегімен функционалды топтарды анықтау

    2. физикалық және химиялық сынақ көмегімен қосылыстарды анықтау

Органикалық заттардың генетикалық байланысы.    1. органикалық қосылыстардың негізгі кластарының генетикалық байланысын сипаттау

    2. қарапайым органикалық

синтезді жүргізе алу және түзілген өнімнің шығымын бағалау

11.3 14-топ элементтері14 (ІV)топ элементтері қасиеттерінің өзгеруі11.2.1.1 14 (ІV) топ элементтерінің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру14(ІV) топ элементтері және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері.11.2.1.2 14 (ІV) элементтерінің және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру;
11.2.2.1 параллель жүретін реакциялар теңдеулері бойынша есептер шығару

Әр түрлі тотығу дәрежелерін көрсететін
14 (ІV) -топ элементтері
оксидтерінің қасиеттері

11.2.1.3 14 (ІV) топ элементтерінің +2 және +4 тотығу дәрежелі оксидтерінің қасиеттерін түсіндіруЖай заттардың табиғатта таралу
түрлері және алыну әдістері

11.2.1.4 14 (ІV) топ элементтерінің жай заттары және химиялық
қосылыстарының алыну әдістерінің реакция теңдеулерін құру

11.3 Азот және күкіртАзот молекуласы құрылысының ерекшеліктері мен қасиеттері

11.2.1.5 азот молекуласының химиялық белсенділігінің төменділігін түсіндіруАммиак және аммоний тұздары.11.2.1.6 аммоний ионындағы байланыстардың түзілу механизмін ажырату

Азотты
тыңайтқыштардың өнеркәсіптік алынуы

11.2.1.7 азот тыңайтқыштары өндірісі үдерісінің химизмін түсіндіру

Азот оксидтері және нитраттарының қоршаған ортаға экологиялық әсері    1. азот оксидтерінің атмосфераға, нитраттардың топыраққа және су ресурстарына әсерін талдау

    2. азот қосылыстарының қоршаған ортаға әсерін азайту мәселелерін шешудің жолдарын ұсыну

Күкірттісутек және сульфидтер    1. күкіртсутектің тотықсыздандырғыш қасиеттерін түсіндіру

    2. сульфид ионын тәжірибе жүзінде анықтау

Күкірт диоксиді және қышқыл жаңбырлар.Тағам өнеркәсібінде күкірт диоксидін қолдану.
Көрсетілім «Күкірт және азот
қышқылдарының
    1. атмосфераның күкірт диоксидімен ластану көздерін атау және қышқыл жаңбырдың түзілу мәселелерін сипаттау;

    2. тағам өнеркәсібінде күкірт диоксиді қолданылу аймағын атаутотықтырғыш қасиеттері»
Күкірт қышқылын алудың контакт әдісі    1. күкірт қышқылын жанасу әдісімен алу процесін түсіндіру

    2. күкірт қышқылының қолданылу аймағын атау

11.3 Қышқыл және негіз ерітінділеріҚышқыл-негіздік теория

11.3.4.1 Аррениус, Льюис және Бренстед-Лоури теорияларын және олардың қолдану шектерін сипаттау

Судың иондық көбейтіндісі.Сутектік көрсеткіш

    1. судың иондық көбейтіндісін білу

    2. күшті қышқыл және күшті негіздің pHін есептеу

Буферлі ерітінділер

11.3.4.4 буферлі ерітінділердің қолдану аймағын атау

4 тоқсан

11.4 Металдар өндірісі

Металдар және құймаларды алу

    1. металдарды алудың маңызды әдістерін талдау: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия және олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау

    2. ғылымда, техникада және тұрмыста қолданылатын маңызды құймалардың құрамын атау: шойын, болат, жез, қола, мельхиор, дюралюминий;

    3. шойын және болатты алу әдістерін және қасиеттерін сипаттау

Электролизді өнеркәсіпте қолдану.    1. металдарды электролизбен алу әдісін түсіндіру

    2. гальваностегия, гальванопластика процестерін ажырату

    3. коррозиядан қорғау және декоративті мақсаттар үшін гальваникалық жабындарды қолдану принциптерін зерделеу

Металл өндірісі
кезіндегі қоршаған
ортаны қорғау проблемалары

11.2.3.7 металлургия өнеркәсібінің экологиялық проблемаларын түсіндіру11.4 Ауыспалы металдарАуыспалы металдардың жалпы сипаттамасы    1. ауыспалы элементтер айнымалы тотығу дәрежесін көрсететінін білу

    2. атомдар құрылысы негізінде ауыспалы металдардың физикалық


және химиялық қасиеттерін түсіндіру;

Кешенді қосылыстар.

11.2.2.18 комплексті қосылыстардың құрылысын сипаттау

Ауыспалы металдардың биологиялық ролі.

    1. гемоглобин құрамында темір (+2) кешенінің болатынын түсіндіру және оттегін тасымалдаудағы оның ролін түсіну

    2. иіс газымен улану қалай жүретіндігін түсіндіру және алғашқы көмек көрсету әдісін сипаттау

11.4 Жаңа заттарды және материалдарды өндіру

Жаңа материалдар11.4.2.16 жаңа материалдарды жасаумен және өндірумен айналысатын ғылымдар саласын білу

Физиологиялық белсенді табиғи және синтетикалық қосылыстар

11.4.2.17 аспиринді, таксолды физиологиялық белсендігі жоғары табиғи және синтетикалық қосылыстардың өкілдері ретінде атау

Дәрілік препараттарды синтездеу және өндіру    1. синтетикалық дәрілік препарат үлгісі ретінде аспиринді алу процесін сипаттау

    2. - дәрілік заттарды өндіру проблемаларын тізімдеу

Нанотехнология.    1. «нанохимия» және

«нанотехнология» ұғымдарының физикалық мәнін түсіндіру

    1. нанобөлшектерді синтездеу және зерттеу әдістерін сипаттау

    2. нанобөлшектердің қолдану аймағын атау

Нанокөміртекті бөлшектердің құрылымы

11.4.2.23 наноматериалдардың ерекшеліктерін сипаттау

11.4 «Жасыл химия»

«Жасыл химияның» 12 принципі. Атмосфера, гидросфера, литосфераның
ластануы

    1. «Жасыл химияның» 12 принципін атау және оны түсіндіру

    2. атмосфера, гидросфера және литосфераның ластану масштабын

түсіндіру

Жердің озон қабатының бұзылуы

11.4.1.3 озон қабатының бұзылу себептерін зерделеу

Ғаламдық жылыну    1. «парникті эффектінің» әсерін болжау;

    2. ғаламдық мәселелерді шешудің жолдарын бағалау 1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
бағдарламасына сәйкес
Сабақтың мақсаты
тоқсан бойынша
сәйкес оқыту
ғылым министрлігі
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
Сабақ жоспары
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
бағалау тапсырмалары
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасы
мерзімді жоспар
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
жалпы білім
нтізбелік тақырыптық
республикасы білім
бекіту туралы
Зертханалық жұмыс
Жалпы ережелер
арналған жиынтық
болып табылады
Қазақстан республикасының
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
Қысқа мерзімді
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
рсетілетін қызмет
Инклюзивті білім
білім берудің
тақырыптық жоспар
бағалаудың тапсырмалары
атындағы жалпы
пайда болуы
пәнінен тоқсанға
туралы жалпы
әдістемелік ұсыныстар
коммуналдық мемлекеттік
қарым қатынас
қызмет стандарты
мемлекеттік мекемесі
Жұмыс бағдарламасы