Бағдарламасы 1-тарау. Жалпы ережелер Оқу бағдарламасы «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік


параграф. Оқыту мақсаттарының жүйесібет3/23
Дата20.01.2023
өлшемі0.51 Mb.
#417687
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Байланысты:
399 бұйрық Химия, Биология 10 11 сынып
Физика 2-тоқсан 10-сынып ЖМБ, 7 апта тапсырмасы (1)

параграф. Оқыту мақсаттарының жүйесі   1. Бағдарламада «оқыту мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сандар бөлім және бөлімше ретін, төртінші сан бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 10.2.1.4. кодында «10»-сынып, «2.1» – екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» – оқыту мақсатының реттік саны.
 1. Заттардың бөлшектері

Білім алушылар жасай алады
10-сынып

11-сынып

1.1 Атомдар, молекулалар және иондар10.1.1.1 химияның негізгі стехиометриялық заңдарының тұжырымдамасын, қолдану аясын атау: зат массасының сақталу заңы,
көлем қатынастар заңы, Авогадро заңы;
1.2 Атомның құрамы мен

10.1.2.1 «нуклидтер» мен «нуклондар» ұғымының мағынасын түсіндіру;құрылысы

    1. қоспадағы химиялық элементтің табиғи изотоптарының орташа салыстырмалы атомдық массаларын есептеу;

    2. радиоактивтіліктің табиғатын және радиоактивті изотоптарды қолдануды түсіндіру
1.3 Атомда электрондардың қозғалысы мен таралуы

    1. квант сандарының сипаттамасы мен мәндерін атау;

    2. алғашқы 36 химиялық

элементтің электрондық конфигурациясын жазу
1.4 Химиялық байланыстың түрлері

    1. донор-акцепторлы және алмасу механизмі бойынша ковалентті байланыстың түзілуін түсіндіру;

    2. қос және үш еселі байланыстың түзілуін түсіндіру;

    3. ковалентті байланыстың қасиеттерін сипаттау;

    4. әртүрлі гибридтену түрлерін түсіндіру;

    5. заттың құрылысы мен қасиеттерінің өзара байланысын түсіндіру;

    6. атомдардың электртерістілік ұғымының физикалық мәнін түсіндіру және оның негізінде химиялық байланыстың түрін болжау;

    7. иондық байланыстың қарама- қарсы зарядталған иондардың электростатикалық тартылуы нәтижесінде түзілетіндігін түсіну;

    8. металдық байланыстың табиғатын және оның металдардың физикалық қасиеттеріне әсерін түсіндіру;

    9. сутекті байланыстың түзілу механизмін түсіндіру; 1. Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары
Білім алушылар білуі тиіс:
10-сынып

11-сынып

2.1
Периодтық

10.2.1.1 химиялық элемент атомдарының қасиеттерінің өзгеру

11.2.1.1 14 (ІV) топ элементтерінің физикалық
заң және периодтық жүйе

заңдылықтарының сипаттау: радиусы, иондану энергиясы, электронтартқыштық, электртерістілік және тотығу дәрежесі

    1. период және топ бойынша химиялық элементтердің оксидтерінің, гидроксидтерінің және сутекті қосылыстарының қышқылдық-негіздік қасиеттерінің өзгеру заңдылығын түсіндіру

    2. топ бойынша галогендердің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру

    3. галогендердің тотығу- тотықсыздану реакция теңдеулерін құрастыру

    4. 2 (ІІ) топ элементтерінің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіре алу

    5. - табиғаттағы карбонаттар айналымының схемасын құру және олардың қолданылу аймағын атау

және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру;
11.2.1.2 14 (ІV)
элементтерінің және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру;
11.2.1.3 14 (ІV) топэлементтерінің +2 және
+4 тотығу дәрежелі оксидтерінің қасиеттерін түсіндіре алу

    1. 14 (ІV) топ элементтерінің жай заттары және химиялық қосылыстарының алыну әдістерін сипаттау;

    2. азот

молекуласының төмен химиялық белсенділігін түсіндіріңіз

    1. аммоний ионындағы байланыстардың түзілу механизмін түсіндіру

    2. азот

тыңайтқыштары өндірісі үдерісін түсіндіру;

    1. азот оксидтерінің атмосфераға, нитраттардың топыраққа және су ресурстарына әсерін талдау;

    2. азот

қосылыстарының қоршаған ортаға әсерін азайту мәселелерін шешудің жолдарын ұсыну;

    1. - күкіртсутектің тотықсыздандырғыш қасиеттерін түсіндіру;

    2. - сульфид- ионының сапалық реакциясын білу;

    3. - атмосфераның


күкірт диоксидімен ластану көздерін және қышқыл жаңбырдың түзілу мәселелерін атау;

    1. тағам өнеркәсібінде күкірт (IV) оксидін қолданылу аймағын атау;

    2. - күкірт қышқылын жанасу әдісімен алу процесін түсіндіру;

    3. - күкірт қышқылының қолдану аймағын атау;

    4. - ауыспалы элементтер айнымалы

тотығу дәрежесін көрсететінін білу;

    1. атомдар құрылысы негізінде ауыспалы металдардың физикалық және химиялық қасиеттерін түсіндіру;

    2. кешенді қосылыстың құрылымын сипаттау;

    3. гемоглобин құрамында темір (+2) кешенінің болатынын түсіндіру және оттегін тасымалдаудағы оның ролін түсіну;

    4. иіс газымен улану қалай жүретіндігін түсіндіру және алғашқы көмек көрсету әдісін

сипаттау

2.2 Заттар массасының сақталу заңы

    1. қалыпты және стандартты жағдайда «молярлық концентрация», «молярлық көлем» шамаларын қолданып есептеулер жүргізу;

    2. бастапқы заттардың белгiлi зат мөлшерлері (массалары, көлемдері, бөлшек сандары)

11.2.2.1 параллель жүретін реакциялар теңдеулері бойынша есептер шығару;бойынша реакцияға қатысқан заттардың бiреуi артық мөлшерде және құрамында белгілі үлесте қоспалары бар болған жағдайда реакция өнiмдерiнiң зат мөлшерлерін (массаларын,
көлемдерін, бөлшек сандарын) есептеу;


11.2.3.1 металдарды алудыңмаңызды әдістерін талдау:гидрометаллургия,пирометаллургия,электрометаллургия жәнеолардың артықшылықтарымен кемшіліктерін бағалау;11.2.3.2 ғылымда, техникада

2.3
Стандартты электрондық потенциалдар

    1. электронды баланс әдісімен тотығу-тотықсыздану реакциясы теңдеулерін құрастыру;

    2. жартылай иондық реакция әдісімен тотығу – тотықсыздану реакцияларының электрондық- иондық теңдеулерін құрастыру;

    3. «стандартты электродтық потенциал» ұғымын түсіндіру;

    4. гальваникалық элементтің жұмыс принципін түсіндіру;

    5. аккумуляторларды зарядтау және разрядтау процесін сипаттау;

және тұрмыста қолданылатын маңызды құймалардың құрамын білу: шойын, болат, жез, қола, мельхиор, дюралюминий;

    1. шойын және болатты алу әдістерін және қасиеттерін сипаттау;

    2. металдарды электролизбен алу әдісін түсіндіру;

    3. гальваностегия, гальванопластика

процестерін ажырату;11.2.3.6 коррозиядан қорғаужәне декоративті мақсаттарүшін гальваникалықжабындарды қолданупринциптерін зерделеу;11.2.3.7 металлургияөнеркәсібінің экологиялықпроблемаларын түсіндіру
 1. Химиялық реакциялардың энергетикасы
Білім алушылар жасай алады
10-сынып

11-сынып

3.1 Химиялық реакциялардың

10.3.2.1 гомогенді және гетерогенді реакциялар үшінжылдамдығы

жылдамдық өрнегін білу

    1. қарапайым реакциялардың орташа жылдамдығына есептеулер жүргізу

    2. қайтымды реакциялар үшін әрекеттесуші массалар заңының қолданылатындығын түсіндіру

    3. әрекеттесуші массалар заңы бойынша есептеулер жүргізу;

    4. химиялық реакция жылдамдығына қысымның әсерін түсіндіру

    5. химиялық реакция жылдамдығына температураның және

концентрацияның әсерін тәжірибе жүзінде зерделеу

    1. гомогенді және гетерогенді катализді ажырату


3.2 Химиялық тепе- теңдік

    1. химиялық тепе- теңдікке температура, концентрация және қысым өзгерісінің әсерін болжау;

    2. әр түрлі факторлардың тепе-теңдіктің ығысуына әсерін тәжірибе жүзінде зерттеу;

    3. реакция үшін тепе- теңдік константасының өрнегін құру;

    4. тепе-теңдік константасына әр түрлі факторлардың әсерін болжау;

    5. тепе-теңдік

константасына қатысты есептерді шығару;
3.3 Қышқылдар
мен негіздер теориясы.
Электролиттер ерітінділеріндегі иондық тепе-
    1. Аррениус, Льюис және Бренстед-Лоури теорияларын және олардың қолдану шектерін сипаттау және түсіну;

    2. судың иондық
теңдіктер
көбейтіндісін білу;

    1. күшті қышқыл және күшті негіздің pH ін есептеу;

    2. буферлі ерітінділердің қолдану аймағын атау;
 1. Химия және қоршаған орта
Білім алушылар жасай алады
10-сынып

11-сынып

4.1 Жер химиясы
    1. «Жасыл химияның» 12 принципін атау және оны түсіндіру;

    2. атмосфера, гидросфера және литосфераның ластану масштабын түсіндіру;

    3. озон қабатының бұзылу себептерін зерделеу;

    4. «парникті эффектінің» салдарларын болжау;

    5. ғаламдық мәселелерді

шешудің жолдарын бағалау

4.2 Көміртек және оның қосылыстары10.4.2.1 - органикалық химия
- бұл көмірсутектер және олардың туындыларының химиясы деп түсіну

    1. - көмірсутектердің эмпирикалық, молекулалық, құрылымдық және кеңістіктік формулаларын ажырату

    2. - гомологтық қатардың қалыптасуын және оның өкілдері қасиеттерінің ұқсастығын түсіндіру

    3. - қосылыстардың құрылымдық формуласын құру және оларды IUPAC номенклатурасы бойынша атау

    4. - изомерия түрлерін атау және изомерлер формулаларын құрастыру: құрылымдық, байланыстың

    1. альдегидтердің, кетондардың және карбон қышқылдарының функциональды топтарының құрылысын сипаттау;

    2. альдегидтердің, кетондардың және карбон қышқылдарының құрылымдық формулаларын құрастыру және оларды IUPAC бойынша атау

    3. альдегидтер және кетондарды алудың түрлі әдістерін түсіндіру

    4. карбон қышқылдарының химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру

    5. карбон қышқылдарының физикалық қасиеттерін және алыну жолдарын түсіндіру

    6. карбон қышқылдары, күрделі эфирлер, сабын, синтетикалық жуғыш заттар және биодизельді отындардыңорны бойынша, функционалдық топтар және классаралық изомерлер

    1. - әр түрлі алкандардың жану процесін зерттеу және олардың отын ретінде қолдануын түсіндіру

    2. - алкандардың жану өнімдерін және қоршаған ортаға экологиялық салдарын бағалау

    3. - берілген жану өнімдері бойынша заттың гомологтық қатары бойынша молекулалық формуласын анықтау

    4. - алкандардың галогендеу реакция теңдеулерін құру

    5. - «қанықпағандық» терминін және оның қосылыстың қасиеттеріне әсерін түсіндіру

    6. - алкендердің қанықпағандығын тәжірибе жүзінде дәлелдеу

    7. - химиялық реагенттерге қатысы бойынша пластиктердің салыстырмалы инерттілігін тәжірибе жүзінде дәлелдеу

    8. полиэтилен өндірісі процесінің схемасын құру

    9. алкадиендердің құрылысы негізінде олардың қасиеттерін түсіндіру

    10. каучук пен резинаның табиғатта таралуын, алыну жолдарын оқу

    11. алкиндердің құрылымдық формулаларын құрастыру, химиялық қасиеттері мен алыну жолдарын оқу

    12. термиялық және

қолданылу аймағын атау

    1. майлардың құрамы мен құрылысын білу

    2. бензол және оның гомологтарын алу реакцияларын құрастыру

    3. толуол молекуласындағы атомдардың өзара әсерлесуін түсіндіру

    4. «мономер»,

«құрылымдық буын», «олигомер»,
«полимер», «полимерлену дәрежесі» негізгі ұғымдарын ажырату

    1. полимерлену реакциясының теңдеуін құрастыру, поликонденсация реакциясының теңдеуін құру

    2. поликонденсация реакциясы негізінде алынатын полимерлер гидролизденіп, биологиялық ыдырай алатынын түсіну

    3. пластмасса және наноталшықтарды тәжірибе жүзінде анықтау

    4. қоршаған ортаға пластиктер өндірісінің және қолданысының әсерін талдау

    5. полимерлерді утилизациялау процесін сипаттау

    6. жаңа материалдарды жасаумен және өндірумен айналысатын ғылымдар саласын атау

    7. аспиринді, таксолды физиологиялық белсендігі жоғары табиғи және синтетикалық қосылыстардың өкілдері ретінде атау

    8. синтетикалық дәрілік препарат үлгісі ретінде аспиринді алу процесін сипаттау

    9. дәрілік заттарды өндіру проблемаларын атау

    10. «нанобөлшек»,катализдік крекинг процесін түсіндіру

    1. мұнайға серік газдардан маңызды өнімдер алу жолдарын білу

    2. спирттерді функционалдық топтардың орналасуы және гидроксил тобының саны бойынша жіктеу

10.4.2.20- біратомды және көпатомды спиртттерге сапалық реакция жүргізу

    1. - этанолды этиленді гидратациялау және глюкозаны ашыту арқылы алу реакциясының теңдеулерін құрастыру

    2. - этанолды алу әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау;

    3. спирттердің адам ағзасына уытты әсерін зерделеу

    4. фенолдың құрамы мен құрылысын, пластмасса өндіруде фенолдың қолданылуын білу

    5. галогеналкандарды алу реакциясының радикалды механизімін түсіндіру;


галогеналкандардың әсеріне байланысты қоршаған ортада туындаған мәселелерді
айқындау;

«нанохимия» және
«нанотехнология» ұғымдарының физикалық мәнін түсіндіру;

    1. нанобөлшектерді синтездеу және зерттеу әдістерін сипаттау;

    2. нанобөлшектердің

қолдану аймағын атау

    1. наноматериалдардың ерекшеліктерін сипаттау

    2. сапалық реакциялар көмегімен функционалды топтарды анықтау

    3. физикалық және химиялық сынақ көмегімен қосылыстарды анықтау

    4. органикалық қосылыстардың негізгі кластарының генетикалық байланысын сипаттау

    5. қарапайым органикалық синтезді жүргізе алу және түзілген өнімнің шығымын бағалау
 1. Химия және өмір

Білім алушылар жасай алады
10-сынып

11-сынып

5.1
Биохимия


    1. аминдердің жіктелуін және номенклатурасын білу;

    2. аммиак және аминдер құрылымын салыстыру;

    3. аминдердің физикалық қасиеттерін түсіндіру;


    1. аминқышқылдардың жүйелі және тривиальді аталуын білу;

    2. аминқышқылдар молекулаларының құрамын, құрылысын сипаттау;

    3. алмастырылатын және алмастырылмайтын аминқышқылдардың биологиялық ролін түсіндіру;

    4. аминқышқылдардың биполярлы иондар түзу қабілетін түсіндіру;

    5. -аминқышқылдардан нәруыздар алу кезінде пептидтік байланыстардың түзілуін түсіну;

    6. нәруыздар гидролизнің реакция теңдеуін құрастыру;

    7. глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза, сахароза, крахмал және целлюлозаның молекулаларының сызықты және циклді формасын құрастыру;

    8. крахмалға сапалық реакция жүргізе алу;

    9. сахароза, крахмал, целлюлозаның гидролиз өнімдерін атау;

    10. крахмал және целлюлозаның құрылысын, қасиеттерін салыстыру;

    11. нәруыздардың өмір үшін ролін сипаттау;

    12. ақуызға сапалық реакцияларды тәжірибе жүзінде жасау;

    13. «құлып және кілт» моделі тұрғысынан ферменттердің әрекетін және ферментативті катализ процесін түсіндіру;

    14. ингибирлі бәсекелестікті түсіндіру;

    15. ДНҚ құрылымының моделін сипаттау;

    16. биологиялық маңызды металдардың: темір, магний, кальций, калий, натрийдің ролін бағалау;

    17. қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану көздерін атау;

    18. ауыр металдардың тірі ағзаға уытты әсерін түсіндіру
   1. Тоқсандағы бөлімдер және бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

   2. Осы оқу бағдарламасы Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11 сыныптарына арналған

«Химия» оқу пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес іске асырылады.
  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет