БАҒдарламасы 050507 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған «Бизнесті ұйымдастыру»Дата10.09.2017
өлшемі428 Kb.
#19930
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
050507 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған

«Бизнесті ұйымдастыру» пәні бойынша

Павлодар


БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің деканы

_____________Эрназаров Т.Я.

200__ ж. «__»____________


Құрастырушы: э.ғ.к., доцент ______________Рахимова С.А.

Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы


050507 “Менеджмент” мамандығының студенттеріне арналған

«Бизнесті басқару» пәні бойынша


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарлама 200__ ж. «___»_________ бекітілген, оқу жұмыс жоспарының негізінде әзірленген

Кафедра отырысында ұсынылған 200_ж. «__» __________ №_____хаттама.

Кафедра меңгерушiсi________С.К. Кунязова

Қаржы–экономикалық факультеттің өқу- әдiстемелiк кеңесiмен мақұлданған

200_ж. «___» ____________№____ хаттама

ӨӘК төрайымы_______ Л. А. Сидорова

Оқытушы туралы мағлұмат

Рахимова Сауле Абайбековна – экономика ғылымының кандидаты, кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасының доценті (дәрістер, тәжиребесі).

Кафедрадағы (А-419) қабылдау сағаттары топтарға арналған консультациялар кестесі бойынша.

Пән туралы мағлұмат

Пән бесінші семестрде ұзақтығы 15 аптада оқытылады. Пәннің жалпы еңбек көлемі 90 сағат. Оның ішінде күндізгі оқу формасының студентеріне: 30 сағат аудиториядағы сабақ және 60 сағат студенттердің пәнді өздік оқудағы өздік жұмыстары. Аудиториялық уақытты сабақ түрлеріне бөлу тақырыптық жоспарда көрсетілген.

Курстың мақсаты – студенттерді бизнесті және өз ісін ұйымдастыру саласында теориялық және тәжірибелік біліммен қаруландыру және оларда кәсіпкерлік қызметтің басты бағыттары бойынша білім кешендерін қалыптастыру және бизнес жоспар жасауда тәжірибелік дағдыларды иеленуге көмектесу.

Курстың міндеттері:

-студенттерді бизнес және шағын кәсіпкерлік әлеміне бірте-бірте тарту;

-студенттерді өз бизнес жоспарларын жасауға үйрету;

-тауар, нарық, бәсекелестер жөнінде ақпараттар жинау, ойлаған ісінің табысына әсер ететін факторларды анықтау дағдыларын меңгерту;

-өзінің ойлаған ісінің пайдалылығын есептеуге және жобаны іске асырудағы қиындықтар мен кедергілерді болжай білуге үйрету.

Студенттер пәннің оқу нәтижесінде білуге міндетті: кәсіпкерлік ұйымдық-құқықтық формалары, Қазақстан Республикасындағы кәсіпкердің қызметің реттейттін негізгі заңдар, компанияның қызметінің бизнес-жоспарлау, бизнес ұйымдастрыруының қаржы жағдайлары, Қазақстанда лизинг пен факторингті дамыту, шағын, орта және ірі бизнесті ұйымдастыру, банкроттық және фирмаларды жою, реабилитациялық қызметтерді қолдану,шетелдерде шағын кәсіпкерлердің дамуы.

Студенттер пәннің оқу нәтижесінде істеу білу керек: кәсіпорынның рационалдық өндірістік құрылымын құрастыру, нәтижелі экономикалық даму үшін кәсіпкерлік қызметінің ұйымдастыру және қызмет етудегі дұрыс шешім қабылдау, ситуациялық талдау жасау, белгісіздік пен тәуекел жағдайда экономикалық және ұйымдық шешімдерді қабылдау.

Бизнесті ұйымдастыру пәні келесі оқу пәндерімен тығыз байланысты: «Экономикалық теория», «Менеджмент негіздері», «Қаржылық менеджмент», «Бухгалтерлік есеп және аудит», «Персоналды басқару», «Еңбек ресурстарының менеджменті», «Өңдіріс менеджменті», «Маркетинг».

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІНегiзгi

 1. 1 Закон РК от 11 декабря 1990 год “О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательств в РК”

 2. 2 Закон РК от 4 июля 1992 года “О защите и поддержке частного предпринимательства” - Алматы, 1992

 3. 3 Закон РК от 31 января 2006 года № 124 – 111 «О частном предпринимательстве» - Алматы, 2006

 4. 4 Закон РК “Об индивидуальном предпринимательстве ” от 19 июля 1997 года № 135-1

 5. 5 Указ Президента РК, имеющий силу закона “О хозяйственных товариществах ” от 2 мая 1995 года № 2255

 6. 6 Закон РК “О комплексной предпринимательской лицензии” – Алматы, Юрист, 2003

 7. 7 Гражданский кодекс РК – Алматы, 1994

 8. 8 Кодекс РК “О налогах и других платежах в бюджет ”: учебно-практическое пособие – Алматы, Изд. Норма –К, 2005-280с.

 1. 9 Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства в РК на 2004-2006 годы.

 2. 10 Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства в РК на 2006-2008 годы.

 3. 11 Назарбаев Н. А. “Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии”. – Астана, 2006

 4. 12 Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы. – Астана, 2003

 5. 13 Предпринимательство в РК.- Алматы, 2004

 6. 14 Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. М.: - Финансы, Юнити, 2004,-439с.

 7. 15 Черняк В. З. Бизнес – планирование: учебник для ВУЗов – М. Юнити-Дана, 2002 – 470 с.

 8. 16 Основы предпринимательства. Мамыров М. К., Смагулов Н. Т. – Алматы. – Экономика,1997

 9. 17 Предпринимательство РК Окаева К. О. – Алматы- экономика,2000

 10. 18 Лапыгин Ю. Н. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: М. – Омега –Л, 2006

 11. 19 Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. М. –1992

 12. 20 Бизнес-план предприятия Н. Н. Шаш М. – ГроссМедиа.2006-320с.

21 Турсумбаев Б.М. Основы организации бизнеса: учебник для вузов / Б.М. Турсумбаев. – Челябинск: Южно-Урал, 1995.- 639 с.

22 Певзнер Я.Х. Современный бизнес: учебник: в двух томах/ Д.Дж. Речмен, М.Х. Меслон, К.Л. Боуви, Дж. В. Тиля;[ перевод и вступительная статья, общая редакция Я.Х. Певзнера], – М. : Республика, 1995.-2 т. 1. 23 Самаукин А.И. Теория и практика бизнеса: учебно - практическое пособие / А.И. Самаукин, А.Л. Шишов. – М. : РДЛ, 1997. – 313 с.

 2. 24 Мочерный С.В. Основы организации предпринимательской деятельности: Учебник для вузов / С.В. Мочерный , В.В. Некрасов. – М. : Приор- Издат, 2004.- 222 с.

 3. 25 Горфинкель В.Я. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие для студентов / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк, В.А. Швандар. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 525 с.

 4. 26 Осипов М.Ю. Основы предпринимательского дела. / М.Ю.Осипов. – М. : Век, 1996.- 348с.

 5. 27 Хоскинг А. Курс предпринимательства: практическое пособие [перевод с английского Дрыночкин А.В., Лешенко В.Н.]/ А. Хоскинг. – М. : Международные отношения, 1993 – 641с.

 6. 28 Грязнова А.Г., Федотова М.А., Ленская С.А. и др. Оценка бизнеса. Учебник / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, С.А Ленская. и др. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 512 с.

 7. 29 Пивоваров К.В. Бизнес-Планирование. 6-е изд. / К.В. Пивоваров. – М. : Дашков и К, 2004. -164 с.

 8. 30 Платонов В.С. Введение в бизнес. Основы рыночной экономики. / В.С. Платонов. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. -576 с.

 9. 31 Пирогов К.М. Темнова Н.К., Гуськова И.В. Основы организации бизнеса: учебник /К.М. Пирогов, Н.К. Темнова, И.В. Гуськова. – М.: КНОРУС, 2007. – 560 с.

 10. 32 Райзберг Б.А. Основы бизнеса: Учебное пособие /Б.А. Райзберг. – М.: Ось-89, 2000. – 256 с.

 11. 33 Бердалиев К.Б., Өмірзақов С.Ы., Ерғалиев Қ.Р. Басқару негіздері: Оқу құралы / К.Б. Бердалиев, С.Ы. Өмірзақов, Қ.Р Ерғалиев. – Алматы.: Экономика, 1997, - 189 бет.

34 Горфинкель В.Я.,. Швандар В. А Малый бизнес: организация, экономика, управление: учеб.пособие/ под ред. В.Я. Горфинкеля, В. А. Швандара: -3-е изд. перераб. и доп.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2007.-495 с.

35 Крутик, А. Б., Решетова М. В. Основы предпринимательской деятельности.-2-е изд., стер. /А.Б. Крутик, М.Б. Решетова. - М.:Академия, 2008.-315 с.-

36 Кислов Д.В. Индивидуальный предприниматель: справочник по созданию бизнеса / Д.В. Кислов. - М.; СПб.:Вершина,2008.-191 с.

37 Асқарова Ж.А. Бизнесті бағалау / Ж.А. Аскарова.- Алматы, 2007.-192 с.


Қосымша

38 Лагуста М.Г Предпринимательство: учебное пособие/ М.Г. Лагуста. - М. : Инфра- М, 2003.- 224 с.

39 Никелс У.Г Постижение бизнеса: учебное пособие / У. Г. Никелс.- Тольятти: Изд.дом «Довгань», 1996.- 891 с.

40 Демин А.А. Уроки организации бизнеса/ А. А. Демин– Санкт-Петербург : Лениздат, 1994.- 336с.

41 Марков. Г.Н. Справочник предпринимателя / Г.Н. Марков- СПб : Альфа, 2000.- 382 с.

42 Сагадиев К.А. Лизинг в Казахстане: Теория и практика/ К.А. Сагадиев- Алматы: Агроуниверситет, 2000.- 202 с.

43 Казанцев А.К. Менеджмент в предпринимательстве: учебное пособие/ А.К. Казанцева– М.: ИНФРА-М, 2003.-406 с.

44 Лапуста М.Г. Малое предпринимательство / М.Г. Лапуста. – М.: ИФРА-М, 2002.-387с

45 Ильенко С.Д. Инновационный менеджмент / С.Д. Ильенко– М. : ЮНИТИ, 1997.- 401 с.

46 Макаренко М.В. Производственный менеджмент / М.В. Макаренко– М. : Приор, 1998. – 270с

47 Мильнер Б.З. Теория организации / Б.З. Мильнер– М. : ИНФРА-М, 2004. – 584с.

48 Горфиннель В.Я. Экономика организации (предприятий): учебник для вузов / В.Я. Горфинкель– М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2003.- 564с

49 Ягер Дж. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Дж. Ягер– М. : Джон Уайли энд сайз, 1999.- 279 с.


050507 «Менеджмент» мамандығының пән тақырыптық жоспары, күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім беру негізінде, түскен жылы 2007


Тематический план Формадисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/09

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
р/с

Тақырыптың аталуы

Сағат саны


ДС

ТС

СӨЖ

1

2

3

4

5

I БӨЛІМ. Бизнес түсінігі және түрлері

1.1

Бизнес түсінігі, даму тарихы

1

1

4

1.2

Орта және шағын бизнесті ұйымдастыру

1

1

4

1.3

Ірі бизнесті ұйымдастыру

1

1

4

1.4

Венчурлық бизнесті ұйымдастыру

1

1

4

1.5

Бизнес түрлерін жіктеу

1

1

4

II БӨЛІМ. Бизнес субъектілеріннің қалыптасуы және қызметі

2.1

Бизнесті жүргізу формалары

1

1

4

2.2

Бизнес субъектілерін тіркеу

1

1

4

2.3

Банкроттық және кәсіпорынды жою

1

1

4

III БӨЛІМ. Бизнес нфрақұрылымы

3.1

Бизнес инфрақұрылымын қалыптастырудағы объективті қажеттіліктер

1

1

4

3.2

Бизнес инфрақұрылымының элементтері

1

1

4

3.3

Кедендік жүйе. Кеден анықтамасы және қызметі

1

1

4

3.4

Бизнестің салық жүйесі

1

1

4

IV БӨЛІМ. Бизнесті басқару

4.1

Бизнес менеджментінің негізгі принциптері

1

1

4

4.2

Бизнесте персоналды басқару және іскерлік этика


1

1

4

4.3

Қаржылық қамтамасыз ету және бизнес тиімділігінің талдауы


1

1

4
БАРЛЫҒЫ

15

15

60

Курс компоненттері

Дәрістік сабақтардың мазмұны

I БӨЛІМ. Бизнес түсінігі және түрлері
1.1 тақырып Бизнес түсінігі, даму тарихы

Бизнес түсінігі. Бизнес және кәсіпкерлік. Кәсіпкерлік мәні және шығу тарихы. А. Маршалл, А. Хайек, А. Шумпетер, А. Иозеф, Б. Кларк, Д. Рикардо, А. Смит, Сей және Р. Кантильон еңбектеріндегі “Кәсіпкер” және “Кәсіпкерлік” түсініктері.

Кәсіпкерлік объектілері және субъектілері. Қазіргі кәсіпкерліктің негізгі белгілері.

Кәсіпкерлік қызметтің дамуына қажетті негізгі құқықтық, әлеуметтік және экономикалық шарттар. Кәсіпкерлік қызметті реттеу қажеттілігі.


1.2 тақырып Орта және шағын бизнесті ұйымдастыру

Өнеркәсіптік дамыған елдер экономикасындағы орта және шағын бизнес орны. Шағын және орта бизнесті қолдаудың шетелдік тәжірибелері.

Қазақстан Республиксындағы шағын және орта бизнестің қалыптасуы, дамуы және қазіргі жағдайы. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін негізгі заңдар.
1.3 тақырып Ірі бизнесті ұйымдастыру

Корпоративті кәсіпкерлік мәні және негізгі формалары (холдингтік компаниялар, концерндер, ассоциациялар, консорцеумдар, синдикаттар, картельдер, тресттер, қаржылық-өнеркәсіптік топтар)

Фирмаларды біріктіру қызметі мен ұйымдастыру принциптері. Корпоративті басқару кодексі.

Ірі бірлестіктерді құру механизмі. Халықаралық бизнесті ұйымдастыру мотиві және ұйымдық формалар.


1.4 тақырып Венчурлық бизнесті ұйымдастыру

Инновациялық қызмет негіздері. Инновацияның әлеуметтік-экономиалық мәні. Инновация түрлері.

Инновациялық қызметті ұйымдатырудың жалпы принциптері мен формалары.

Венчурлық бизнестің мәні мен ерекшеліктері. Инновациялық технологиялардың мәні және вечурлы бизнесті ұйымдастыру. Технопарктер. Инновацияларды мемлекетік қолдау.


1.5 тақырып Бизнес түрлерін жіктеу

Кәсіпкерлік түрлерінің белгілері. Кәсіпкерліктің іс-әрекет ерекшеліктеріне байланысты жіктелуі: өндірістік, коммерциялық, қаржылық, кеңес берушілік. Меншік формалары бойынша кәсіпкерлік түрлері: жеке, мемлекеттік, муниципалды.

Меншік иелерінің саны бойынша кәсіпкерлі түрлері: жеке, ұжымдық.
II БӨЛІМ. Бизнес субъектілеріннің қалыптасуы және қызметі
2.1 тақырып Бизнесті жүргізу формалары

Бизнесті жүргізудің негізгі ұйымдық-құқықтық формалары. Жеке кәсіпкерлік түсінігі мен түрлері. Жеке кәсіпкерліктің артықшылықтары мен кемшіліктері. Шаруашылықтық серіктестік түсінігі. Шаруашылықтық серіктестіктің негізгі түрлеріне сипаттама: толық серіктестік, коммандитті серіктестік, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, қосымша жауапкершілікті серіктестік, акционерлік қоғам, өндірістік кооператив, еншілес және бір-біріне тәуелді шаруашылықтық серіктестік.

Франчайзинг бизнесті жүргізудің біріккен формасы ретінде. Оның түсінігі, түрлері және қолдану сфералары. Бизнестің франчайзингтік формасын ұйымдастыру қағидалары. Франчайзинг жүйесін қалыптастырудың ұйымдық-экономикалық механизмі. Франчайзингтік жүйені қалыптастыру процессі. Франчайзингтік жүйенің ұйымдық құрылымы және оны басқарудың негзгі функциялары. Франчайзингтік жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері.
2.2 тақырып Бизнес субъектілерін тіркеу

Негізгі құрылтайшылық құжаттарды дайындау. Фирманың тіркеуге қажетті қосымша құжаттар. Мемлекеттік тіркеуден босатылған тұлғалар.

Жеке фирманы құрудың негізгі кезеңдері: мекеме үшін жиналыс, құжаттарға дайындық, банкте уақытша есепшот ашу, акцияға жазылуды ұйымдастыру, мемлекеттік төлемдерді төлеу, әділет органына құжаттарды өткізу, статистикалық кодтарды алу, салықтық инспекцияға тіркелу, мөрлерді дайындау.
2.3 тақырып Банкроттық және кәсіпорынды жою

“Дәрменсіздік”, “банкроттық”, “санация” түсініктері. Конкурстық, кепілдік және артықшылықты несие берушілер. Соттық негізде банроттық туралы істі қарастыру, реабилитациялық қызметтерді қолдану. Борышкер мен несие беруші арасындағы әлемдік келісім. (пролонгация, компромистік келісім, өз еркімен келісім ретінде жою)

Дәрменсіз борышкерді жою. Заңды тұлғаларды жоюды тіркеу кезеңдері. 1997 жылдың 21 қаңтарындағы “Банкрот туралы” Қазақстан Республикасының заңы.

Әділет органына жою кезінде қажетті құжаттар тізімі (соңғы өзгерістерге сәйкес).


III БӨЛІМ. Бизнес нфрақұрылымы
3.1 тақырып Бизнес инфрақұрылымын қалыптастырудағы объективті қажеттіліктер.

Бизнес инфрақұрылымы түсінігі. Инфрақұрылымы элементтері (банктер, биржалар, аудиторлық биржалар, кедендік жүйе, салық органдары, арбитражды сот және т. б.)

Экономикадағы банктік жүйе ролі. ҚР банк ісінің даму тарихы. Банк түрлері және олардың қызметтері. Биржалардың пайда болу тарихы. Биржа түрлері.

Қор биржалары және оның мүшелері. Бағалы қағаз түрлері және биржалық курстың қалыптасуы.

Тауарлық биржалар. Биржалық сауда ерекшеліктері.
3.2 тақырып Бизнес инфрақұрылымының элементтері

Аудиторлық фирмалар, аудиторлардың құқықтары мен мінеттері. Аудит әдістері мен түрлері. (қолма-қолсыз ақшалар ағымының аудиті, бағалы қағаздар аудиті, сыртқы экономикалық операциялар аудиті, қолма-қол ақшалар ағымының аудиті).


3.3 тақырып Кедендік жүйе.

Кеден анықтамасы және қызметі. Кедендік кодекс. Кедендік төлемдер және режимдер.

Арбитажды соттар жүйесі. Арбитажды үрдіс және олардың қатысушылары. Процессуалды мерзімдер. Искіні көрсету. Талдауға дайындық. Істі қарастыру.

Бизнес инфрақұрылымының келесі элементтері: халық жұмысбастылығының реттеу жүйесі мен орталық жұмысбастылыққа үлес қосу; ақпараттық технологиялар мен іскерлік құралдардың коммуникациясы; коммерциялық және шаруашылық қауіп-қатерден сақтандыру жүйесі мен сақтандыру мекемелері; арнайы жарнамалық, ақпараттық агенттіктермен мен ақпарат құралдары; сауда палаталары және басқа да іскерлік топтардың қоғамдық және ерікті мемлекеттік-қоғамдық бірлесулері; көрмелік-коммерциялық кешендер; жоғары және орта экономикалық білім жүйесі; еркін кәсіпкерліктің арнайы зоналары.


3.4 тақырып Бизнестің салық жүйесі

Салық бизнесті экономикалық реттеудің құралы. Салықтың мәні және функциялары. Бизнеске салық салудың негізгі принциптері.

ҚР салық жүйесі; салық классификациясы, салық жүйесінің элементтері.

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері.

Салық органдары. Салық органдарының құқықтары мен міндеттері. ҚР салық кодексі.

Салық бойынша есеп; пайдаға салық; қосылған құн салығы, мүлікке салық, акциздер және т. б. төлемдер.


IV БӨЛІМ. Бизнесті басқару
4.1 тақырып Бизнес менеджментінің негізгі принциптері

Басқарудың механизмі мен принциптері. Өкелетілікті бөлу. Бизнестің ұйымдастырушылық құрылымы.

Бизнестің ақпараттық-экономикалық жүйесі. Ақпарат нарығының ерекшеліктері. Іскерлік ақпарыттың көлемі және құрылымы. Ақпаратпен жұмыс істеу уақыты. Ақпарат бағасы.

Бизнестегі коммерциялық құпия және оны қорғау. Коммерциялық құпия ақпаратын айту критерийі. Коммерциялық құпияны қорғау жүйесі.

Коммерциялық келісімдер жасау. Коммерциялық келісімдердің анықтамасы мен түрлері. Келісім жасаудағы делдалдар. Келісім жасаудың кезеңдері. Сату, сатып алу келісімінің мазмұны.
4.2 тақырып Бизнесте персоналды басқару және іскерлік этика

Персоналмен жұмыс жасаудың негізгі принциптері.

Көпшлікпен жұмыс жасау жүйесі.

Еңбектің материалды стимулы. Еңбектің моральді стимулы.

Іскерлік этика экономикалық мәдениеттің элементі ретінде.

Бизнес пен қоғамның өзара байланысты әсері. Іскерлік міндеттерді орындау. Күш қысымын пайдалану. Биліктегілермен өзара байланыс.

Бизнесті жоспарлаудың негізі

Бизнесті жоспарлаудың мәні, оны жүзеге асыру элементтері мен кезеңдері. Бизнесті жоспарлау процесінің ұйымдастырушылық факторлары. Бизнесті ұйымдастыру кезеңдегі бизнес жоспарды құрудың қажеттілігі.

Бизнес жоспармен шешілетен есептер. Бизнес жоспардың бөлімдері. Бизнес жоспар бөлімдерін өңдеудің методикасы мен тәртібі.

Шынайы экономиканың маңызды феномені болып табылатын қауіп факторларын есептеу – бизнес жоспармен жұмыс жасаудың негізі. Қауіп-қатер мәні, түрлері, классификациясы. Қауіп-қатерді алдын-алу үшін ұйымдастырушылық шаралар. Форс-мажорды жағдайларды болжай білу және таза қауіпті басқару. Қауіпті сақтандыру.

Қаржылық кәсіпорынды жоспарлау. Шығындарды жоспарлау. Пайданы жоспарлау.

Бизнес жоспардың негізгі қаржылық құжаттары: жүзеге асырудың болжау көлемі; ақшалай шығындар мен кірістердің балансы; шығындар мен пайдалар кестесі; кәсіпорынның активі мен пассивтерінің балансы. Шығынсыздық нүктесін анықтау. Жоба шығынсыздығының графигін жасау.

Бизнес жоспарды бағалау критерийі және оның жүзеге асуы. Іскерлік моральдіқ принциптері.
4.3 тақырып Қаржылық қамтамасыз ету және бизнес тиімділігінің талдауы

Бизнестің қаржылық ортасы. Бизнесті қаржыландыру көздері. Бизнесті инвестициялаудың формалары: несие, кепілдік, лизинг, факторинг. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.


Студенттердің өздік жұмыс түрлердің тізбесі

Пәнді оқу жолында тақырып жоспар және бақылау шаралардың графигіне сәйкес, сіздерге келесі аудиториядан тыс жұмыстарды орындау керек:

-лекциялық сабақтарына дайындалу;

-тәжірибелік сабақтарға дайындалу;

–лекциялық материалға кірмеген, бірақ курстын міндетті тақырыптарының қысқаша коспект жазу;

– курстық жұмысты жазу;

– шекаралық бақылауға дайындалу.

Тәжірибелік сабақтарға және қосымша материалдарды оқу үшін тапсырмалар бұдан бұрынғы сабақта беріледі.Өздік оқытуға арналған тақырыптар

Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
050507 «Менеджмент» мамандығы, күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім беру негізінде, түскен жылы 2007
СӨЖ түрі

Есептеудің

түрі

Бақылау түрі

Сағаттар көлемі

1

Лекциялық сабақтарға дайындалу, үй тапсырмасын орындау

Дәріс конспекті

Сабақтарға қатысу

18

2

Тәжірибе сабақтарына дайындалу, үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

18

3

Курстық жұмысты орындау

Түсініктеме хат

Көпшілік алдында қорғау

27

4

Бақылау шараларына дайындалу
МБ 1, МБ 2, сұрақтарға жауап беру

27

Барлығы

90


Студентерге өздік жұмыстарының тақырыптары мен қысқаша мазмұны
1.1 тақырып Бизнес түсінігі, даму тарихы

Кәсіпкерлік мәні және шығу тарихы. А. Маршалл, А. Хайек, А. Шумпетер, А. Иозеф, Б. Кларк, Д. Рикардо, А. Смит, Сей және Р. Кантильон еңбектеріндегі “Кәсіпкер” және “Кәсіпкерлік” түсініктері.

Кәсіпкерлік объектілері және субъектілері. Қазіргі кәсіпкерліктің негізгі белгілері.
1.2 тақырып Орта және шағын бизнесті ұйымдастыру

Өнеркәсіптік дамыған елдер экономикасындағы орта және шағын бизнес орны. Шағын және орта бизнесті қолдаудың шетелдік тәжірибелері.

Қазақстан Республиксындағы шағын және орта бизнестің қалыптасуы, дамуы және қазіргі жағдайы. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін негізгі заңдар.
1.3 тақырып Ірі бизнесті ұйымдастыру

Фирмаларды біріктіру қызметі мен ұйымдастыру принциптері. Корпоративті басқару кодексі.

Ірі бірлестіктерді құру механизмі.
1.4 тақырып Венчурлық бизнесті ұйымдастыру

Венчурлық бизнестің мәні мен ерекшеліктері. Инновациялық технологиялардың мәні және вечурлы бизнесті ұйымдастыру. Технопарктер. Инновацияларды мемлекетік қолдау.


1.5 тақырып Бизнес түрлерін жіктеу

Кәсіпкерліктің іс-әрекет ерекшеліктеріне байланысты жіктелуі: өндірістік, коммерциялық, қаржылық, кеңес берушілік. Меншік формалары бойынша кәсіпкерлік түрлері: жеке, мемлекеттік, муниципалды.

Меншік иелерінің саны бойынша кәсіпкерлі түрлері: жеке, ұжымдық.
II БӨЛІМ. Бизнес субъектілеріннің қалыптасуы және қызметі
2.1 тақырып Бизнесті жүргізу формалары

Жеке кәсіпкерлік түсінігі мен түрлері. Жеке кәсіпкерліктің артықшылықтары мен кемшіліктері. Шаруашылықтық серіктестік түсінігі. Шаруашылықтық серіктестіктің негізгі түрлеріне сипаттама: толық серіктестік, коммандитті серіктестік, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, қосымша жауапкершілікті серіктестік, акционерлік қоғам, өндірістік кооператив, еншілес және бір-біріне тәуелді шаруашылықтық серіктестік.

Франчайзинг бизнесті жүргізудің біріккен формасы ретінде. Оның түсінігі, түрлері және қолдану сфералары. Бизнестің франчайзингтік формасын ұйымдастыру қағидалары. Франчайзинг жүйесін қалыптастырудың ұйымдық-экономикалық механизмі. Франчайзингтік жүйені қалыптастыру процессі. Франчайзингтік жүйенің ұйымдық құрылымы және оны басқарудың негзгі функциялары. Франчайзингтік жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері.
2.2 тақырып Бизнес субъектілерін тіркеу

Жеке фирманы құрудың негізгі кезеңдері: мекеме үшін жиналыс, құжаттарға дайындық, банкте уақытша есепшот ашу, акцияға жазылуды ұйымдастыру, мемлекеттік төлемдерді төлеу, әділет органына құжаттарды өткізу, статистикалық кодтарды алу, салықтық инспекцияға тіркелу, мөрлерді дайындау.


2.3 тақырып Банкроттық және кәсіпорынды жою

Соттық негізде банроттық туралы істі қарастыру, реабилитациялық қызметтерді қолдану. Борышкер мен несие беруші арасындағы әлемдік келісім. (пролонгация, компромистік келісім, өз еркімен келісім ретінде жою)

Дәрменсіз борышкерді жою. Заңды тұлғаларды жоюды тіркеу кезеңдері. 1997 жылдың 21 қаңтарындағы “Банкрот туралы” Қазақстан Республикасының заңы.

Әділет органына жою кезінде қажетті құжаттар тізімі (соңғы өзгерістерге сәйкес).


III БӨЛІМ. Бизнес нфрақұрылымы
3.1 тақырып Бизнес инфрақұрылымын қалыптастырудағы объективті қажеттіліктер.

Экономикадағы банктік жүйе ролі. ҚР банк ісінің даму тарихы. Банк түрлері және олардың қызметтері. Биржалардың пайда болу тарихы. Биржа түрлері.

Қор биржалары және оның мүшелері. Бағалы қағаз түрлері және биржалық курстың қалыптасуы.

Тауарлық биржалар. Биржалық сауда ерекшеліктері.


3.2 тақырып Бизнес инфрақұрылымының элементтері

Аудиторлық фирмалар, аудиторлардың құқықтары мен мінеттері. Аудит әдістері мен түрлері. (қолма-қолсыз ақшалар ағымының аудиті, бағалы қағаздар аудиті, сыртқы экономикалық операциялар аудиті, қолма-қол ақшалар ағымының аудиті).


3.3 тақырып Кедендік жүйе.

Бизнес инфрақұрылымының келесі элементтері: халық жұмысбастылығының реттеу жүйесі мен орталық жұмысбастылыққа үлес қосу; ақпараттық технологиялар мен іскерлік құралдардың коммуникациясы; коммерциялық және шаруашылық қауіп-қатерден сақтандыру жүйесі мен сақтандыру мекемелері; арнайы жарнамалық, ақпараттық агенттіктермен мен ақпарат құралдары; сауда палаталары және басқа да іскерлік топтардың қоғамдық және ерікті мемлекеттік-қоғамдық бірлесулері; көрмелік-коммерциялық кешендер; жоғары және орта экономикалық білім жүйесі; еркін кәсіпкерліктің арнайы зоналары.


3.4 тақырып Бизнестің салық жүйесі

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері.

Салық органдары. Салық органдарының құқықтары мен міндеттері. ҚР салық кодексі.

Салық бойынша есеп; пайдаға салық; қосылған құн салығы, мүлікке салық, акциздер және т. б. төлемдер.


IV БӨЛІМ. Бизнесті басқару
4.1 тақырып Бизнес менеджментінің негізгі принциптері.

Бизнестің ақпараттық-экономикалық жүйесі. Ақпарат нарығының ерекшеліктері. Іскерлік ақпарыттың көлемі және құрылымы. Ақпаратпен жұмыс істеу уақыты. Ақпарат бағасы.

Бизнестегі коммерциялық құпия және оны қорғау. Коммерциялық құпия ақпаратын айту критерийі. Коммерциялық құпияны қорғау жүйесі.

Коммерциялық келісімдер жасау. Коммерциялық келісімдердің анықтамасы мен түрлері. Келісім жасаудағы делдалдар. Келісім жасаудың кезеңдері. Сату, сатып алу келісімінің мазмұны.


4.2 тақырып Бизнесте персоналды басқару және іскерлік этика.

Персоналмен жұмыс жасаудың негізгі принциптері.

Көпшлікпен жұмыс жасау жүйесі.

Еңбектің материалды стимулы. Еңбектің моральді стимулы.

Іскерлік этика экономикалық мәдениеттің элементі ретінде.

Бизнес пен қоғамның өзара байланысты әсері. Іскерлік міндеттерді орындау. Күш қысымын пайдалану. Биліктегілермен өзара байланыс.

Бизнесті жоспарлаудың негізі

Бизнес жоспармен шешілетен есептер. Бизнес жоспардың бөлімдері. Бизнес жоспар бөлімдерін өңдеудің методикасы мен тәртібі.

Қаржылық кәсіпорынды жоспарлау. Шығындарды жоспарлау. Пайданы жоспарлау.

Бизнес жоспардың негізгі қаржылық құжаттары: жүзеге асырудың болжау көлемі; ақшалай шығындар мен кірістердің балансы; шығындар мен пайдалар кестесі; кәсіпорынның активі мен пассивтерінің балансы. Шығынсыздық нүктесін анықтау. Жоба шығынсыздығының графигін жасау.


4.3 тақырып Қаржылық қамтамасыз ету және бизнес тиімділігінің талдауы

Бизнестің қаржылық ортасы. Бизнесті қаржыландыру көздері. Бизнесті инвестициялаудың формалары: несие, кепілдік, лизинг, факторинг. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.


Ескертулер: егер дәріс сабағының тақырыбы дәріс сабақтар көлемімен қамтылмаған болса, берілген тақырыптың сұрақтары студенттің өзімен оқылады.
Бизнесті ұйымдастыру пәні бойынша курстық жұмыстын мазмұны

Курстық жұмыстын мақсаты - теориялық білімді бекітіп алу және бизнесті ұйымдастырудағы дағдыларды алу.

Курстық жұмыстын тақырыбы оқтушымен келісіп тандалды.
Курстық жұмыстардың тақырыптары:

1 Өнімдерді шығаратын және қызмет көрсететін жаңа кәсіпорынның құрылуы:

- ұйымасыру-құқықтық формасы;

- кәсіпорынды тіркеу;

-кәсіпорынның жарығы;

-орналасқан жерді тандау;

-қызметтін мақсаттары мен пәні;

-экономикалық стратегияның негізгі бағыттары;

-негізгі және айналым қорлары;

-еңбек ресурстары мен еңбек ақысы;

-баға қалыптасуы мен өндіріс шығындары;

-салықтар;

-ақша айналымының жоспары;

-күткен кіріс;

-жобаны жасаған кездегі баланстық есеп.

2 Құқықтық реттеу және тұтынушының құқығын қорғау:

-мемлекеттік қатысуының алғышарттары мен жағдайлары;

-еңбек шарты;

-тарфтік келісім;

-тұтынушының құқығын қоргау бойынша комитет.


3 Кәсіпкерліктің қаржылық қамтамасыз ету:

-ішкі және сыртқы қаржыландыру;

-кәсіпорындағы капталдың қажеттілігін анықтау;

-өзінің қаражат негізінде қаржыландыру;

-актив пен пассивті, жарғылық қорды жоспарлау.

4 Өнімдерді шығаратын кәсіпкердің қызметінің ұйымдастырылуы

-жаңа кәсіпорынның құрылуының тәртібі;

-жаңа кәсіорынды басқару;

-өңдірістік процесс және оның негізгі кезеңдері;

-өңдірістік процессті басқару.


5 Кәсіпкердің құпиясы және оны қорғайтын әдістері:

-кәсіпкердің құпиясының түрлері;

-кәсіпкердің құпиясын құрайтын мәліметтер;

-қарастырылған кәсіпорында құпияны қорғау.


6 Кәсіпкерлердің бәсекелестігі:

-кәзіргі жағдайда бәсекелестіктің дамуы;

-мемлекеттік монополияға қарсы реттеудың жүйесі;

-кәсіпкердің ағымдағы стратегиясы.


7 Кәсіпорынның маркетингтік жоспар:

-кәсіпорындардың мүмкіншіліктерін зерделеу;

-тұтынушыларды зерделеу;

-фирманың маркетингтік басты стратегиясы.


8 Кәсіпорынның тауарлық стратегиясы:

-тауарлардың маңызы;

-тауарлардың негізгі ерекшеліктері;

-жасап шығарған тауарлардың талдауы;

-тауарлардың өмірлік циклді жоспарлау;

-кәсіпорындағы тауарлардың стратегиясы.


9 Кәсіпкердің тәуекелі:

-кәсіпкердегі тәуекел;

-кәсіпкердің тәуекелін төмендету;

-тәуекелді бағалайтын әдістері

-нақты кәсіорындағы тәуекелдерді төмендететін нәтижелі шешімдер.
10 Кәсіпорындардың шаруашылық байланыстары:

-шаруашылық байланыстар;

-несиелік мекемелерге берілетін қызметтер;

-сақтандыру фирмаларға берілетін қызметтер.


11 Бизнесті басқару:

-өңдірісті басқару;

-персоналды басқару;

-инновацияларды басқару;

-қаржылық қызметті басқару.
12 Иновациялық кәсіпкерлік:

-жаңалық нарықтын механизм мен функциялары;

-инновациялардың экономикалық және әлеуметтік бағаларын алатын әдістері;

-инвестициялаудың негіздері мен нновацияларды ұйымдастыру.


13 Франчайзинг:

-серіктесті байланыстардың және іскерлік ынтымақтастықтын формалары ;

-франшизаның шарты;

-қаржылық артықшылықтары.


14 Лизинг:

-лизингтін ұғымы мен түрлері;

-лизинг шарты;

-лизингтін екі жобаның бабалауы.


15 Шағын кәсіпорындағы кәсіпкердің қызметы:

-шағын кәсіпорынның мазмұны мен міндеттері;

-шағын кәсіпорындағы экономикалық қызметінің мінездемесі;

-шағын бзнестін мемлекеттік қолдауы;

-шағын кәсіпорындағы бухгалтерлік есептін ерекшеліктері;

-шағын бизнестін мәселелері және оларды жоятын жолдары.


16 Қаржы саласындағы кәсіпкерлік:

-қаржылық институттар;

-банкты ашу үшін құжаттардың жасау және мазмұны;

-банктін ұйымдастыру құрылымы;

-банк беретін қызмет;

-шарттардың және салымдардың кепілдігі;

-банк қызметіндегі мемлекеттік қатысы.
17 Кәсіпкердің схемалардын құрастырылуы:

-іскерлік жобалаудың мазмұны;

-кәсіпкердің схемалары.
18 Консалтингтік фирманың құрылуы:

-құрылтай құжаттары;

-фирманың ұйымдастыру құрылымы;

-кленттермен шарттары;

-фирма мен оның қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері

-консалтингтік фирманың қаржылық сұрақтары.


19 Кәсіпорынның даму стратегиясы:

- кәсіпорындағы стратегиялық басқару;

-кәсіпорынның дамустратегияның түрлері;

-кәсіпорынның дамустратегиясын тандау.


20 Бизнестағы инновациялық қызмет:

-инновацияларды топтастыру;

-инновациялық кәсіпорындағы венчурлік капитал;

-нновациялық процесстердің әлеуметтік нәтижесін бағалау.


21Кәсіпорынның инфрақұрылымы:

 • Ұйымдастырудын іскерлік саласы;

 • макроорта.

Курстық жұмыс 30 парақ көлемінде болу керек. Курстық жұмыс әдістемелік нұсқаулар және стандарт бойынша дайындалады. Оқытушы тексеріп болғасын қорғауға допуск жасайды. Курстык жұмысты қорғап болғасын баға қойылады. Курстық жұмысты бекітілген комиссияның алдында қорғайды.

Ағымдағы үлгерімді бақылаудың іс-шараларының календарлық графигі

1 рейтинг

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

Қорытынды балл

Максималдық балл, соның ішінде бақылау түрлері бойынша

11

11

16

11

16

11

24

100

Дәріс сабақтар


Қатысу

1

1

1

1

1

1

1

7

Дайындалу (макс.балл)

2

2

2

2

2

2

2

14

Бақылау формасы

дк.

дк.

дк.

дк.

дк.

дк.

дк.
Тәжірибелік сабақтар

Қатысу

1

1

1

1

1

1

Г-4

10

Дайындалу (макс.балл)

5

5

5

5

5

5

5

35

Бақылау формасы

жд

ас


жд

ас


жд

ас


жд

ас


жд

ас


жд

ас


жд

ас

Қосымша матералды дайындау

макс.балл

2

2

2

2

2

2

2

14

Бақылау формасы

к

к

К

к

к

к

К
Курстық жұмысты орындау

макс.балл5
5
10

20

Бақылау формасыКЖБ
КЖБ
КЖБ
тақырыптары бойынша білімді ағымда тексер

макс.балл100
Бақылау формасыЖЖ
2 рейтинг

Апталар

8

9

10

11

12

13

14

15

Қорытынды балл

Максималдық балл, соның ішінде бақылау түрлері бойынша

10

17

10

9

18

9

18

9

100

Дәріс сабақтары

Қатысу

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Дайындалу (макс.балл)

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Бақылау формасы

гл.

гл.

гл.

гл.

гл.

гл.

гл.

гл.
Тәжірибелік сабақтар

Қатысу

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Дайындалу (макс.балл)

5

5

5

5

5

5

5

5

40

Бақылау формасы

жд

ас


жд

жс


жд

ас


жд

жс


жд

ас


жд

жс


жд

ас


жд

жс

Қосымша материалды дайындау

макс.балл

1
1
1
1
4

Бақылау формасы

к
к
к
ККурстық жұмысты орындау

макс.балл
88
8
24

Бақылау формасы
кжбкжб
КжбШекаралық бақылау

макс.балл


100
Бақылау формасы


Жж
Шартты белгілері:

1. Дк - дәріс конспекті

2. Жд - жұмыс дәптері

3. Ас - ауызша сұрау

4. КЖБ - курстық жұмыстын бөлімшелері

5. ЖЖ - жазбалы жұмыс

6. Жс - жазбалы сұрау

7. К – конспект

8. Г - глоссарий

СӨЖ орындау уақыты сабақтын кестесіне сәйкес өзгертілуге мүмкін.
Курс саясаты

Семестр уақытында студент барлық оқу кестелерімен және бақылау жұмыстарын тапсыру кестелерімен сәйкес барлық оқу сабақтарына қатысуы тиіс.

Лекциялық және тәжірибелік сабақтарына қатысу 1 балл деп бағаланады.

Негізгі және қосымша әдебиет тізіміне сәйкес студент әр лекциялық және тәжірибелік сабаққа дайындалу міндетті. Қарастырылған материалдарды талқылағанда студент белсенді қатысу керек. Белсенділік қатысу сапа негізінде бағаланады.

Белсенділік үшін максималдық баға әр сабақта айтылады. Сабақта студентте үш дәптер болу керек, бір парақ А-4 формат таза ақ қағаз.

Оқытушымен студенттердің өздік жұмысы өткізілгенде студенттердің өздік жұмысы бағаланады. Тапсырмалар уақытында орындалу керек. Уақытында тапсырылмаса баға бес пайызға төменделеді. Барлық жұмыстар жұмыс дәптерлеріне жазбаша түрде ресімделеді. Межелік бақылауды МБ бағалау 100 баллдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері АҮ бойынша балдары бар студенттер жіберіледі. Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі Р1 және Р2 анықталады:

Р1(2) = ТУ 1(2)*0,7 + РК1(2) *0,3

Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің межелік жіберілуінің бағасы төмендегідей анықталады:

РД=(Р1+Р2)\2*0,7+КР*0,3

Пәнді оқып білу барлық өткен мәліметтермен қоса емтиханмен қорытындыланады.

Емтиханға кіру үшін міндетті түрде:


 1. Тапсырма бағдарламасындағы қарастырылғандарды орындау;

 2. 50 баллдан төмен баллдар болмауы тиіс.

Емтихан 100 баллмен бағаланады. Емтихан тест бойынша тапсырылады.

Қорытынды баға формула бойынша есептелінеді,

мұндағы


РД – межелікке жіберу бағасының цифрлік эквиваленті

Э – емтиханға бағасының цифрлік эквиваленті.

Бірігіп жұмыс істеген кезде келесі ережелер қалыптасуы тиіс:

1) оқытушы мен студенттер арасында бір біріне деген сыйластық болуы тиіс.

2) сабаққа міндетті түрде кешікпеуі тиіс. Сабаққа қатысу әп сабақта белгіленеді;

3) сабақ барысында ұялы телефонды өшірулері тиіс;

4) себепті салдарға байланысты сабаққа келмегендерге қайта жұмыс жасау мүмкіндігі бар;

5) барлық тапсырмалар өз уақытында орындалуы тиіс;

6) сабаққа студенттер дайын болып келулері тиіс;

7) сабақта белсенді болыңдар;8) академиялық тәртіптің саясаты және этикалары университетіміздің ішкі тәртіп ережелерімен сәйкес болуы тиіс.
.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді