Қазақстан Республикасыныңі білім жəне ғылым министрлігі

Loading...


Pdf көрінісі
бет4/6
Дата20.03.2020
өлшемі390.04 Kb.
1   2   3   4   5   6

Жеңіл атлетика Ред. Е.М. Мутков. 

 

53  

 

 100 

 

 Жеңіл атлетика 

Ред. Н.Г. Озолин. 

 

61  

 

 100 

 

 Жеңіл атлетика 

Ред. А.Н. Макаров 

 

60  

 

100  

 Жеңіл атлетика 

 

  

 

 А.Н. Макаров. 

15 


75 

Легкоатлетические многоборья» 

Ф.О.Куду, 

Москва, 1981 

год. 


15 

 

100  

  

www.wkau.kz/index.

php… 

 

  

75 


 www.e-

shymkent.kz/kaz/cata

log/science/outdoors/

2/

  

 

75   

www.mts.gov.kz/ind

ex.php… 

 

  

75 


 ru.wikipedia.org› 

 

  

75 


 

  

www.rusathletics.co

m

 

  

 

75  

  

 

5.  Дəрістік  кешен  (дəріс    тезистері,  көрнекілік,  таратылу  материалдары,  қажетті  əдебиет 

тізімі). 

Дене мəдениеті 

Дене мəдениеті өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тəрбие беру саласының бір тармағы 

болып  табылады  жəне  ол  жеке  тұлғаның  жан-жақты  дамуына,  күшті  де  қуатты  болып  өсуіне, 

ұзақ  уақыт  шығармашылық  еңбекке  жарамды  адамды  қалыптастыруға,  оны  Отан  сүйгіштікке 

даярлауға қызмет етеді. 

 «Дене мəдениеті» деген ұғым жалпы мəдениеттің жеке бір бөлігі. Тұжырымдап айтқанда 

дене мəдениеті жалпы халық мəдениетінің құрамдас бір бөлігі болып, қоғамның материалдық, 

рухани құндылығының жиынтығын құрап, ол адамдардың дене шынықтыру жүйесін жетілдіру 

үшін құрылып жəне оларға қызмет етуі тиіс. 

 

Дене  мəдениетінің  қызмет  ету  жүйесі  дене  тəрбиесі  деп  аталады.  Тəрбие  дегеніміз адамдардың мəдени қызметінің аясы, оларға мəдениет жетістіктерін беру, игеру жəне жетілдіру 

болып  саналады.  Дене  тəрбиесі  адамның  дене  сапаларын  жетілдірудің  педагогикалық  жүйесі. 

Қозғала  білуді,  дағдыларды,  арнайы  білімді,  қимыл-қозғалыс  қабілеттерін,  дене  сапаларын 

дамыту  жəне  ағзаның  құрылысы  мен  түрлерінің  қызметін  жетілдіру  үшін  дене  тəрбиесі 

жүйесінде  жан-жақты  өңделіп  дайындалған  табиғаттың  жаратылыс  күштерімен  жəне 

гигиеналық  қозғаушы  күштерімен  үндескен  дене  шынықтыру  жаттығуларының  жиынтығы, 

яғни дене мəдениетінің қызмет ету жүйесі қолданылады. 

 

1.1. Жалпы 

орта 

мектептерде 

оқушылардың 

дене 

мəдениетін 

қалыптастыру жолдары  

 

Дене  мəдениеті-  қоғамдық  өмірдің  өзге  салаларымен  байланысты,  əртүрлі  функциялар атқаратын  күрделі  қоғамдық  құбылыс  болып  табылады.  Сондықтан,  адамның  жан-жақты 

жарасымды  жетілуіне  негіз  болып  табылатын  дене  мəдениеті  жөнінде  айтқанда  біздің 

назарымызды оның спицификалық маңызы - дене тəрбиесі, жеке адамды қалыптастыруда үлкен 

рөл  атқаратын  денені  шынықтыруға  ғана  аударып  қоймайды.  Бұл  дене    тəрбиесін  зерттеуші 

ғалымдар айтатындай, адамның дене тəрбиесін жетілдіруге бағытталған педагогикалық қызмет 

аясын  ғана  емес,  сонымен  бірге    жеке  адамның  еңбек,  мінез,  ақыл,  ой,  эстетикалық,  отан 

сүйгіштік, интернационалдық, саяси тəрбиесін де қамтуы тиіс. Ол мəдениеттің бір түрі ретінде 

қандайда бір дене көріністеріне жатқызылмауы керек, оның элементтерін тұтас күйінде білдіруі 

тиіс.  Бұл,  біз  жоғарыда  жасаған  зерттеу  феноменінің  сан  қырлылығы  жөнінде  жасаған 

қорытындылардың дұрыстығын дəлелдейді. 

Білім беру жүйесінде дене тəрбиесінің негізгі мақсаты ретінде мектеп оқушыларының дене мəдениетін қалыптастыру мəселесі көрсетілуде. Бұл мақсат үздіксіз білім беру жүйесінің 

жекелеген бөліктерінің сабақтастық принципін бейнелейді; онда мəдениет аясында жеке 

толыққанды өмірдің субъектісі сапасында өзін-өзі анықтауға бағытталған перспективамен 

оқыту идеясы да айтылған. Осындай интегративтік мақсатпен осы мəдениеттің индивидте, 

оның жалпы мəдениетінің бөлшегі ретінде дамытудың шикізаты болып мектеп оқушыларында 

дене мəдениетін қалыптастыру алынады. 

 

1.1. 

Жалпы  орта  мектептерде    оқушыларының  дене  мəдениетін 

қалыптастырудың құрылымдық–мазмұндық моделі 

 

 Мектеп  оқушыларының  дене  мəдениетін  қалыптастырудың  бүгінгі  жағдайын  зерттей отырып,  дене  мəдениетін  қалыптастырудың  маңызды  элементтерінің  бірі  болып  табылатын 

деңгейді анықтау барысында, төмендегі жайттар айқындалды: мектепте дене тəрбиесі əрдайым 

тиімді  жүргізілмейді,  аптасына  үш  рет  болатын  дене  тəрбиесі  сабақтары  дененің  жұмысқа 

қабілеттілік  деңгейін  арттыруға  ықпал  ете  алмайды,  бұл  жетіспеушілікті  үй  тапсырмасымен 

толтыруға болады, бірақ аталмыш форма дене тəрбиесі мұғалімдері тарапынан қолданыс таппай 

келеді;  мектеп  оқушыларына  қарағанда,  қозғалыс  белсенділігі  аз,  арнайы  мамандандырылған 

мектеп  оқушыларының  омыртқа  сүйектерінің  бұзылуы  жиі  кездеседі;  дене  тəрбиесі  сабағына 

қатысудың аса төмен екендігі байқалады, 5-7- сынып оқушылары 31% дейін сабақ жіберсе, ал 

10-11  сынып  оқушыларының  қыз  балалары  40%  дейін  қатыспайды;  кейбір  мектептердің 

материалдық  базасы  өте  нашар,  спорт  залдарында  жəне  алаңдарында  құрал-жабдықтар  жоқ. 

Біздің  зерттеуде  модельдеу  əдісі  жалпы  орта  мектептерде  оқушылардың  дене  мəдениетін 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасауда пайдаланылады. Мектеп  оқушыларының  дене  мəдениетін  қалыптастырудың  тəрбиелiк  мақсаттары  мен 

мiндеттерiнiң  көрсеткiштері    бұл  психологиялық-педагогикалық  күрделi  жүйе.  Бұл 

көрсеткіштерді  бiз,  мақсат-бейне  ретiнде  қарастырамыз.  Мектеп  оқушыларының  дене 

мəдениетін  қалыптастырудың  тəрбиелiк  мақсаттары  мен  мiндеттерiнiң  көрсеткiштері  

мазмұндылық сипатымен бiрге, құрылымдық сипатымен де толықтырыла түседi. Мұнда мектеп 

оқушысының  жеке  басының  дамуының  теориялық  негіздерiне  сүйене  отырып,  дамуды  негізгi 

үш саласын: танымдық (когнитивтi), мінез-кұлық, мотивациялық белгiледiк.  

Студенттердің кəсіптік-қолданбалы дене дайындығында айналма жаттығу əдісін қолдану 

əдістемесі 

 

  Кəсіптік-қолданбалы  дене  дайындығы  теориясының  негізін  қалаушылардың  бірі  Б.И. 

Загорский  КҚДД  теориясы  мен  əдістемесінің  қатынастық  кестесі  мен  КҚДД  еңбектің 

объективті  факторларымен  байланысын  көрсететін  аралас  ұғымдар  ұсынды.  Соған  сəйкес 

жұмыста  келесі  факторлар  атап  көрсетілді:  а)  қызметті  ақпаратпен  қамтамасыз  ету 

ерекшеліктері;  ə)  негізгі  жұмыс  қимылдарының  сипаты;  б)  қызметтің  ерекше  сыртқы 

жағдайлары.  Қызметті  ақпаратпен  қамтамасыз  ету  ерекшеліктері  келіп  түскен  ақпараттардың 

сипатымен,  көлемімен  жəне  оны  адамдардың  еңбек  қызметі  барысында  қабылдау 

жағдайларымен  байланысты.  «Негізгі  жұмыс  қимылдарының  сипаты»  ұғымы  еңбек 


қимылдарының  анағұрлым  нақты  моторлық  ерекшеліктерін  көрсететін  жұмыс  қимылдарының 

жалпылама  сипаттамасын  білдіреді.  Қызметтің  ерекше  сыртқы  жағдайлары  адамға  деген 

танымал қатынас талаптарының шарты болып табылады. 

 «Кəсіптік-қолданбалы  дене  шынықтыру»  ұғымы  қолданбалылық  көзқарас  тұрғысынан 

өзінің тар  жəне  кең  мағыналы  ұғымы  арқылы  түсіндіріледі.  Кең  мағынасында  КҚДД  таңдаған 

еңбек қызметіне қатысты  өмірлік тəжірибеде қолдану арқылы көрінетін субъектінің əлеуметтік 

тұрғыдан  қалыптасқан  дене  қабілеттерін  дамыту  деңгейі  деп  түсіну  керек.  Осындай 

қолданбалылықтың негізінде ағзаның функциялық мүмкіндіктерін интеграциялы түрде арттыру 

құралдары ретінде жəне өмірлік маңызды қозғалыс біліктіліктері мен дағдыларының бай жеке 

қорын жасау дене шынықтыру факторларын құрайды. 

Дене шынықтырудың  «қолданбалылықтың» тар мағынасы  дегеніміз –  таңдаған кəсіптік 

қызметтің  арнайы  дайындалу  процесіне  жарамды  белгілі  бір  факторларды  практикалық 

тұрғыдан мақсатты түрде пайдалана білу [Л.П. Матвеев, В.П. Полянский, 1996]. 

 С.С.  Коровин  [1996]  КҚДД  функциясының  жинақталған  жүйесі  мен  оларды  іске  асыру 

формаларын  келтіреді.  КҚДД  айрықша  қызметтері  ретінде  дене  шынықтырудың  айрықша 

салаларына  тəн  қызметтерді  түсіну  қажет.  Жалпы  алғанда,  айрықша  қызметтердің  жиынтығы 

қолданбалы  дене  шынықтыру  біліміне  (білімдік),  дене  жай-күйлерін  оңтайландыруға 

(сауықтыру),  оқушы  жастарға  толық  кəсіптік  бағдар  беру  мен  кəсіптік  бейімдеуге  деген  білім 

берудің  түрлі  кезеңдеріндегі  қоғамдық  қажеттілікті  қанағаттандыратын  сапалар  арқылы 

анықталады.  

Болашақ дене тəрбиесі мұғалімдерін арнайы спорт  

мектептеріндегі тəрбие жұмысына дайындау 

 

Бүгінгі  таңда  жеке  тұлғаны  дамыту  мəселесіне  жаңаша  көзқараспен  қарап,  оны  əлемдік ғылым  мен  прогресс  деңгейіне  сəйкес,  білім  мен  ғасырлар  бойы  қалыптасқан  тəрбие  əдістері 

мен  тəсілдерін  ұштастырып,  өмір  тəжірибесінен  сыннан  өткен  əдептілік,  сыпайылық  адамдық 

пен инабаттылық, іскерлік, мейірімділік, дарындылық, қайырымдылық, еңбексүйгіштік, үлкенді 

сыйлау, оған ілтипат көрсету сияқты қасиеттерді, сондай-ақ жас ұрпақтан өркениетті қоғамның 

ерікті, өз бас бостандығын қорғай алатын, бүкіл адамзат құндылығын бағалай алатын дені сау, 

ой еңбегі мен дене еңбегіне бірдей қабілетті, дене күші-ақылына, ақылы-дене күшіне сай азамат 

тəрбиелеу қажет (сурет 1). 

Педагогикада тəрбие ұғымы үш түрлі мағынада қолданылады: 

▪ Тəрбие барлық əлеуметтік қоршаған  шындықтың ықпалы арқылы оқушы тұлғасының 

қалыптасу үрдісі, қоғамдық құбылыс ретінде, яғни кең əлеуметтік мағынада қарастырылғанда: 

қоғамның тəрбиелік күші, оның əлеуметтік институттарымен, қоғамдық ұйымдары, бұқаралық 

құралдың ықпалы жетекші рөл атқарады. 

▪  Кең  педагогикалық  мағынада  қарастырылғанда,  тəрбие  деп  арнайы  оқу-тəрбие 

мекемесінің  мақсатты  бағытталған  оқу-тəрбие  үрдісі  түсініледі.  Мектеп  əлеуметтік  ортаны 

зерттейді  жəне  осы  ортаға  педагогтар,  ата-аналар,  балалар  яғни,  адам  арқылы  ықпал  етеді. 

Мектептің əлеуметтік ортаны сауықтырудағы қызметі міне осында. 

 Тар  педагогикалық  мағынада,  нақты  оқу  орнының  оқушылармен  өткізетін  тəрбие 

жұмысының жүйесі ретінде қарастырылады. “Арнайы  спорт  мектептеріндегі  тəрбие”    спорттық  жаттығулар  арқылы 

оқушылардың  дене  мүмкіндіктерін  жоғары  нəтижеге  жеткізуге  бағыттай  отырып,  жан-

жақты  дамуы  мен  сауықтыру  міндеттеріне  сай,  жеке  тұлғасын  қалыптастыруға 

бағытталған үрдіс. 

“Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  тəрбие  жұмысына  дайындау”  –  дене 

жаттығулары  мен  қимыл-қозғалыс  əрекеттері  арқылы  оқушылардың  жеке  тұлғалық 

сапаларын,  мəдениеттілігі  мен  рухани  қабілеттерін  тəрбиелеуге  бағытталған  жəне  арнайы 

ұйымдастырылған кəсіби, шығармашылық сипаттағы жұмыстарды ұйымдастыру жүйесі. 

Көптеген  авторлардың  зерттеулеріне  талдау  жасау  арқылы  дене  тəрбиесі  мен 

спорт 

саласындағы 

студент 

болашақ 

маманның 

түрлі 

саладағы 

жеке 

шығармашылығының байқалу жолдарын былайша көрсетуге болады: 

● мотивациялық бағыт; 

● интеллектуалдық бағыт; 

● эмоционалдық бағыт; 

● ерік-жігер бағыты; 

● пəндік-тəжірибелік бағыт; 

● өзін-өзі тəрбиелеу бағыты; 

● рефлексиялық бағыт  

Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт  мектептерінде  тəрбие  жұмысына 

дайындау  –  тəрбиеші–тəлімгердің  педагогикалық  мəдениетін  көтеріп,  педагогикалық 

ойлауын,  шығармашылық  қабілетін  дамыту  көзі  -  тəрбие  жұмысының  əдістемесі  мен 

технологиясынан  терең  де  тиянақты  білім  беру,  ұстаз  да  тəрбиеші  де  өз  ықпал-əсерінің 

«субъект-субъектілік»  қатынас  барысында  қалай  қабылданғанын,  ұққандығын  аңғарып 

отыру үшін, баланың нəзік жанын терең ұғынып түсінуі қажет. 

 

Педагогикалық  оқу орындарындағы  болашақ   мұғалімдерді   тұлғалық – кəсіби  дамыту процесінде   рухани  жəне дене тəрбиесін  интеграциялау 

Біздің  қоғамның  жағдайы,  оның  интеллектуалдық,  адамгершілік  жəне  т.б.  əлеуеті  

өскелең ұрпақтың білімі мен тəрбиесінің сапасына байланысты. 

Сəйкесінше,  қазіргі  педагогикалық  білім  беру  жүйесінің  даму  стратегиясын  анықтауға  

жəне  мұғалімдердің  тұлғалық  –  кəсіби  дамуының  өзекті  мəселелерін    тəжірибелік  тұрғыдан 

шешуге  міндетті  болашақ  кəсіби  даярлық  жүйесінің  бейнесін    қалыптастыру  –  қазіргі 

педагогикалық міндеттердің аса маңыздыларының  бірі болып табылады. 

Педагогикалық-психологиялық  əдебиеттерде  педагогтың  тұлғалық  –  кəсіби  дамуы 

мектеп 

оқушыларының кəсіби-педагогикалық 

бағдарлануын, 

педагогикалық 

оқу 


орындарындағы  болашақ  мұғалімдердің  даярлығын,  бітірушілердің  шынайы  педагогикалық 

тəжірибеге  бейімделуін,  тəжірибенің  жинақталуына  байланысты  педагогикалық  шеберліктің 

жетілдірілуін  қамтитын  үздіксіз процесс ретінде қарастырылады. 

Тұлғалық-кəсіби даму процесіндегі болашақ мұғалімдердің рухани  жəне дене тəрбиесін интеграциялаудың  қажеттілігі:  а)  педагогикалық  іс-əрекет  жүзеге  асырылатын    «жартылай 

парадигмалы»  жəне  «көпмəдениетті»  білім  беру  кеңістігінің  денсаулықты  қалыптастырушы 

мəртебесімен; 

ə) 


əлемнің 

біртұтас 

бейнесін, 

жүйелі 


білімдерді, 

жүйелі 


ойлауды 

қалыптастыруға,    күрделі  пəнаралық  міндеттерді  шешуге  жүйелік  тұрғыдан  келуге  

бағытталған,  білім  беру  парадигмасын  дамытудың  негізгі  бағдарларының  бірі  ретіндегі 

іргелендіруге  бағытталуымен;  б)  жастардың  белгілі  бір  бөлігінің  девианттық  мінез-құлқының 

алдын-алу  бойынша  оқу  орындарындағы  педагогикалық  ұжымның  тəрбие  жұмысы 

нəтижелерінің  жұмсалған  күш-жігерге  сəйкессіздігімен;  в)  мұғалімдердің  кəсіби  даярлығының 

барлық  құрамдас  бөліктеріне  əлеуметтік-мəдени  жəне  педагогикалық-психологиялық  шарттар 

тарапынан  талаптардың  күшеюімен,  яғни      «өмір  нарығындағы»    маманның  бəсекеге 

қабілеттілігін  қамтамасыз  ететін  оның    біліктілігінің,  рухани  жəне  дене  дайындығының  

анағұрлым  жоғары деңгейінің қажеттілігімен анықталады. 

 

Болашақ мұғалімдерді оқушыларға патриоттық  тəрбие беруге дайындаудың 

педагогикалық шарттары 

 


Ұлттық патриотизм елін қорғауға даярлығы, туған жеріне, өз ұлтына, тіліне, табиғатына, 

салт-дəстүрлеріне,  мəдениетіне  құрмет  пен  сүйіспеншілік  ұғымымен  байланысты  болса, жалпыұлттық  патриотизм  түрлі  ұлт  өкілдерінің  тұрғылықты  жерін,  елін  мақтан  тұтуы, 

Отанына сүйіспеншілікпен қызмет етуін білдіреді. 

Бүгінгі  күні  ғылыми  еңбектерде  “қазақстандық  патриотизм”  ұғымы  кеңінен  қолданыс 

тауып  келеді.  Мұның  өзі  Қазақстан  Республикасының  тəуелсіздік  алуымен  тұспа-тұс  келетін 

көп  ұлтты    еліміздің  жалпы  халықтарына  арналған  деп  айтуға  болады..Қазіргі  қоғамның 

патриоттық санасы үш түсінікті құрайды: бірінші- ұлттық-этностық, екінші- жалпыадамзаттық 

жəне үшінші- əлеуметтік. Ұлттық- этностық дегеніміз- ұлттық намыс сезімі, Отанға деген, ұлт 

мəдениетіне,  тіліне  т.б.  деген  сүйіспеншілік.  Патриоттық  сана  отандық  атрибуттардың  жалпы 

санада  бейнеленуінің  нəтижесінде  қалыптасады.  Отан  деген  ұғымға  белгілі  бір  жеке  адамның, 

адам  топтарының,  жалпы  халықтың  ден  қоюшылығы  мен  қажетсінуі  тұрғысынан  қарағандағы 

шынайы маңызы бар қоғамдық тұрмыстың элементтері кіреді.  

Патриоттық сана дегеніміз – Отанға деген ізгілікті қарым-қатынаспен байланысты идеялар 

мен  көзқарастардың,  Отанды  қорғау  мен  дамытуға  бағытталған  адамдардың,  əлеуметтік  не 

ұлттық топтардың сезімдері мен көңіл-күйлерінің басқарылатын күрделі жүйесі. 

Патриоттық  сана  ұлттық,  жалпыадамзаттық  көзқарастар  тұрғысынан  қарағанда  Отанның 

бейнесі  болып  табылатын  құнды  элементтердің  жиынтығын  береді.Тұтастай  алғанда 

патриоттық  сана  деген  Отан  мен  өткеннің  игілікті  дəстүрлері  түсінігінің  адамдар  санасында 

құндылық түрінде бейнеленуінің нəтижесі болып табылады. 

 Патриотизм  ұғымына  берілген  анықтамалар  мен  зерттеулерге,  ұлы  ойшылдардың,  қазақ 

зиялыларының  ой-пікірлеріне  сүйене  отырып  біз  :    “Патриотизм  адамның    өз  туған  жеріне, еліне,    тарихына  сүйіспеншілік  танытып,  мақтаныш  етуі  жəне  құрметтеуі,    адал  қызмет 

етуі  арқылы    Отанының  құдіретін,  өзінің  онымен  рухани  байланысын,    елін  қорғауға 

даярлығын танытатын қасиеті “деп  анықтама береміз

 

1.  Практикалық сабақтардың жоспары. 

 

№  Тақырып 

Мазмұны 

Апта 

Əдебиет №1  практикалық сабақ 

Тақырыбы: 

Бір 

қалыпты 


3000 

метрге 


ара 

қашықтыққа жүгіру 

Практикалық  сабақтың 

мазмұны: 

29.  Айнымалы  жүгіру 

2000 


метр 

ара 


қашықтыққа дейін 

30.  Ойлы 

қырлы 

жермен  2500  метр дерге дейін жүгіру 

1апта  


1. Жеңіл 

атлетика 

оқулығы. 

Г.Озалин 

М., 

ФиС. – 1989 жыл. 2.  бағдарлама)Алматы, 

Рауан, 2002  

 №2  Практикалық сабақ. 

Тақырыбы : Жалпы 

Практикалық  сабақтың 

мазмұны  :  Жалпы  дене 

жаттығулары 

жəне 


2апта 

1. Жеңіл 

атлетикадан 

жарысты 


ұйымдастыру 

төрешілік  ету.  М.,  ФиС, №3.  Практикалық 

сабақ. 

Тақырыбы 

Гранатты  арқадан 4иық 

арқылы 


лақтыру тəсілі. 

 

Практикалық сабақтың мазмұны : 

1.  Гранатты 

ұстап 

көру  жəне  бір  орыннан лақтыру. 

2.  4 


адымнан 

лақтыру. 

3.  Қысқартып 

алынған 


жүгіруден 

лақтыру. 

Толық жүгіруден 

лақтыру 


3апта 

1. Дене  тəрбиесі  (I−XI) 

сыныптыраға арналған үлгі 

бағдарлама, 

Алматы, 

Рауан, 1993 

Ы.Алтынсарин атындағы 

Қазақ білім академиясы 

Дене тəрбиесі (V-VIII- ші 

сыныптарға арналған үлгі №4  Практикалық  Практикалық 

4апта 


1. Жеңіл 

атлетика сабақ. 

Тақырыбы 

Эстафеталық жүгіру. 

 

сабақтың  мазмұны  : 

Эстафеталық  таяқшаны 

аймақтың 

сыртында 

беру 


жаттықтырушысының 

оқулығы 


Л.С.Хоменков, 

М., ФиС, 1984 

2. Дене 

тəрбиелеу 

мəдениетінің 

əдістемесі. 

М., ФиС, 1989 

 №5  Практикалық 

сабақ. 

Тақырыбы

Эстафеталық 

жүгіру. 

1.   


Практикалық 

сабақтың мазмұны :  

2.  Эстафетаны 

қабылдайтын 

жүгірушінің сөресі. 

3.  Эстафеталық 

таяқшаны 

үлкен 

жылдамдықта  аймақтың ішінде беру. 

5апта 


1. Жеңіл 

атлетика 

оқулығы. 

Г.Озалин 

М., 

ФиС. – 1989 жыл. 2.  бағдарлама)Алматы, 

Рауан, 2002  

 № 6 Практикалық сабақ.  

Тақырыбы: 

Спорттық жүріс  Практикалық 

сабақтың мазмұны : 

1.  Спорттық жүріс. 

2.  Спорттық  жүрісте 

аяқ 


пен 

жамбас 


қозғалысы. 

6апта 


1. Жеңіл 

атлетика 

оқулығы. 

Г.Озалин 

М., 

ФиС. – 1989 жыл. 2.  бағдарлама)Алматы, 

Рауан, 2002  

 № 7 Практикалық сабақ.  

Тақырыбы: 

Көпсайыс  

 

Практикалық 

сабақтың 

мазмұны: 

Топтардың 

арасында 

өткен  түрлерден  жарыс 

өткізу.  100  м  жүгіру, 

ұзындыққа 

секіру, 

биіктікке  секіру,  ядро 

итеру, 

эстафеталық жүгіру  (4  х  400),  (4  х 

100) 


7апта 

1. Жеңіл 

атлетика 

жаттықтырушысының 

оқулығы 

Л.С.Хоменков, 

М., ФиС, 1984 

2. Дене 


тəрбиелеу 

мəдениетінің 

əдістемесі. 

М., ФиС, 1989 

 № 8 Практикалық сабақ.  

Тақырыбы: ЖДД  

 

Практикалық сабақтың 

мазмұны: 

Жалпы  дене  дайындық 

(сабақ барысында) 

1.  дене 

күшін 

дамытуда жалпы 

дене 


жаттығуларын 

жəне  арнаулы 

жаттығу 

спорттық ойындар 

8апта 

1. Жеңіл атлетика 

оқулығы. 

Г.Озалин 

М., 


ФиС. – 1989 жыл. 

2.  бағдарлама)Алматы, 

Рауан, 2002  

 

 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...