Қазақстан Республикасыныңі білім жəне ғылым министрлігі

Loading...


Pdf көрінісі
бет2/6
Дата20.03.2020
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6

кредит сабақ 

№6 практикалық сабақ 

Тақырыбы: Бір қалыпты 3000 метрге ара қашықтыққа жүгіру 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

5.  Айнымалы жүгіру 2000 метр ара қашықтыққа дейін 

6.  Ойлы қырлы жермен 2500 метр дерге дейін жүгіру 

ОЖСӨЖ мазмұны: Қысқа ара қашықтыққа жүгіру (60-100м) 

5.  Ара қашықтыққа жүгіру 

6.  Мəреден өту 

СӨЖ  мазмұны:  Жеңіл  атлетика  түрлеріне  сипаттама  беру  жəне  оның  классификациялық 

түрлері 


Əдебиеттер : 

1.  Жеңіл атлетика оқулығы. Г.Озалин М., ФиС. – 1989 жыл. 

2.  Жеңіл атлетика жаттықтырушысының оқулығы Л.С.Хоменков, М., ФиС, 1984 

3.  Жеңіл атлетикадан жарысты ұйымдастыру төрешілік ету. М., ФиС, 2000 

4.  Дене тəрбиелеу мəдениетінің ілімі мен əдістемесі, М., ФиС, 1989 

5.  Дене тəрбиелеу мəдениетінің əдістемесі. М., ФиС, 1989 

6.  Дене тəрбиесі (I−XI) сыныптыраға арналған үлгі бағдарлама, Алматы, Рауан, 1993 

Ы.Алтынсарин  атындағы  Қазақ  білім  академиясы  Дене  тəрбиесі  (V-VIII-  ші  сыныптарға 

арналған үлгі бағдарлама)Алматы, Рауан, 2002 ж 

4 апта 

10 кредит сабақ 

№4 дəріс 

Тақырыбы: Спорттағы бағдарлау жəне іріктеу 

    Мазмұны:  

3.  Спорттағы бағдарлау  

4.  Спортшыларды іріктеу кезеңдері   Əдебиеттер: 

2.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

3.Жас спортшылардың қабілеттілігі 

4.Жпс спортшылардың психологиялық, физиологиялық, тұқымқуалаушылық ерекшеліктері 

СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдебиеттер : 

2.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

11 кредит сабақ 

№7 практикалық  

 

Тақырыбы:  Болашақ дене тəрбиесі мұғалімдерін арнайы спорт  мектептеріндегі тəрбие 

жұмысына дайындау Мазмұны:  

1. Болашақ дене тəрбиесі мұғалімдерін арнайы спорт мектептеріндегі тəрбие жұмысына даярлау 

мəселесі теориялық тұрғыда негізделді. 


  2.    Зерттеу  мəселесіндегі  маңызды  ұғымдар:“Арнайы  спорт  мектептерін-дегі  тəрбие”, 

“Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  тəрбие  жұмысына  дайындау”  ұғымдарына  анықтама 

берілді. 

3.  Болашақ  мұғалімдерді  арнайы  спорт  мектептеріндегі  тəрбие  жұмыстарын 

ұйымдастыру  даярлығының  құрылымдық-мазмұндық  моделі,  өлшемдері  мен  көрсеткіштері, 

деңгейлері анықталды. 

4. Болашақ мұғалімдерді арнайы спорт мектептеріндегі тəрбие жұмыстарына даярлаудың 

ғылыми  тұрғыда  негізделген  əдістемесі  жасалып,  тиімділігі  тəжірибе  жүзінде  тексерілді  жəне 

оны жетілдіруге байланысты ғылыми-əдістемелік ұсыныстар берілді. 

Əдебиеттер: 

1. 


Дене тəрбиесі сабағын қазақ тілінде жүргізілудің əдістемесі. Оқу əдістемелік құрал. 

–Шымкент,  М.Əуезов  атындағы  ОҚМУ,1998.  -30б.  (Б.А.Тойлыбаевпен  авторлық 

бірлестікте)  

2.  Эстетическое  воститание  молодежи  в  процессе  занятий  физической  культурной  и 

спортом  «Проблемы  молодежи  и  молодежной  политики».  //труды  научно-практической 

конференции 

профессорско-преподавательского 

состова 


-Шымкент,1999.-С.110-112 

(Э.С.Сəдібекова, О.С.Столяровамен авторлық бірлестікте) 

3.  Применение  упражнений  основной  гимнастики  на  занятиях  с  младшими 

школьниками  :  методическое  указания.-  Шымкент  :  ЮКГУ  им.М.Ауезова,2000-28б. 

(О.С.Столярова, Т.Н.Трофимовамен авторлық бірлестікте) 

4.  Спорттық  гимнастика  аталымдарын  пайдалана  отырып  сабақ  өту  жолдары:  оқу 

əдістемелік  құрал.  -  Шымкент,  2002.  -  40  б.  (Ж.Б.Биданов,  К.А.  Затыбековпен  авторлық 

бірлестікте) ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.   Болашақ мұғалімдерді арнайы спорт мектептеріндегі қимыл əрекеттерін үйрету мен 

тəрбиелеуді сабақтастыру 

2.   Болашақ дене тəрбиесі мұғалімдерін тəрбие жұмысына дайындау арнайы курсының үлгі 

жоспары 

3.  Болашақ мұғалімдердің тəрбие жұмыстарына даярлық деңгейлерінің өзгеру динамикасы  

СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдебиеттер : 

3.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

12 кредит сабақ 

№8 практикалық сабақ 

Тақырыбы: Бір қалыпты 3000 метрге ара қашықтыққа жүгіру 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

7.  Айнымалы жүгіру 2000 метр ара қашықтыққа дейін 

8.  Ойлы қырлы жермен 2500 метр дерге дейін жүгіру 

ОЖСӨЖ мазмұны: Қысқа ара қашықтыққа жүгіру (60-100м) 

7.  Ара қашықтыққа жүгіру 

8.  Мəреден өту 

СӨЖ  мазмұны:  Жеңіл  атлетика  түрлеріне  сипаттама  беру  жəне  оның  классификациялық 

түрлері 


Əдебиеттер : 

1.  Жеңіл атлетика оқулығы. Г.Озалин М., ФиС. – 1989 жыл. 

2.  Жеңіл атлетика жаттықтырушысының оқулығы Л.С.Хоменков, М., ФиС, 1984 

3.  Жеңіл атлетикадан жарысты ұйымдастыру төрешілік ету. М., ФиС, 2000 

4.  Дене тəрбиелеу мəдениетінің ілімі мен əдістемесі, М., ФиС, 1989 

5.  Дене тəрбиелеу мəдениетінің əдістемесі. М., ФиС, 1989 

6.  Дене тəрбиесі (I−XI) сыныптыраға арналған үлгі бағдарлама, Алматы, Рауан, 1993 


Ы.Алтынсарин  атындағы  Қазақ  білім  академиясы  Дене  тəрбиесі  (V-VIII-  ші  сыныптарға 

арналған үлгі бағдарлама)Алматы, Рауан, 2002 ж  

5апта 

13 кредит сабақ 

№5дəріс 

Тақырыбы:        Педагогикалық  оқу орындарындағы  болашақ  мұғалімдерді   тұлғалық – 

кəсіби  дамыту процесінде   рухани  жəне дене тəрбиесін  интеграциялау  Мазмұны:  

1. 


Болашақ мұғалімдерді тұлғалық-кəсіби дамыту процесінде рухани жəне дене тəрбиесін 

интеграциялаудың теориялық негіздері 

2. 

 Болашақ  мұғалімдерді  тұлғалық  -  кəсіби  дамыту  процесінде  рухани  жəне  дене  тəрбиесін интеграциялаудың технологиясы      

Əдебиеттер: 

1.  Дене  тəрбиесі  сабақтарында  жаңа  технологияларды  қолданудың  əдісі  //    «Қазіргі  жағдайда 

салауатты  өмірді  қалыптастырудың  инновациялық  технологиялары»  атты  Халықаралық 

ғылыми-практикалық  конференция  материалдарының  жинағы.  –Шымкент,  2006.  -24-25  б.б. 

(Г.Л.Сауырбекова, Е.Л. Құдайбергеновпен авторлық бірлестікте). 

2.  Дене  тəрбиесі  сабақтарында  жеке  тұлғаны  қалыптастырудың  əдісі  //«Қазіргі  жағдайда 

салауатты  өмірді  қалыптастырудың  инновациялық  технологиялары»  атты  Халықаралық 

ғылыми-практикалық  конференция  материалдарының  жинағы.  –Шымкент,  2006.  -35-36  б.б. 

(Г.Л.Сауырбекова, У.О. Мұсаевпен авторлық бірлестікте). 

3.  Қазіргі  кезде  оқушыларға  əскери  -  патриоттық  тəрбие  берудің  мəні  мен  мақсаты  //«Қазіргі 

жағдайда  салауатты  өмірді  қалыптастырудың  инновациялық  технологиялары» 

атты 


Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. –Шымкент, 2006. 

-41-43 б.б. (А.Қ.Бекбосынов,Н.Қ.Айменовпен  авторлық бірлестікте). ОЖСӨЖ мазмұны:  

1. Болашақ мұғалімдердің рухани жəне дене тəрбиесін интеграциялаудың моделі 

2. Болашақ мұғалімнің рухани мəдениетінің құрылымы 

СӨЖ мазмұны : Болашақ мұғалімнің дене мəдениеті (ДМ) 

Əдебиеттер : 

1.  Дене тəрбиесі сабақтарында жеке тұлғаны қалыптастырудың əдісі //«Қазіргі  

жағдайда  салауатты  өмірді  қалыптастырудың  инновациялық  технологиялары» 

атты 


Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. –Шымкент, 2006. 

-35-36 б.б. (Г.Л.Сауырбекова, У.О. Мұсаевпен авторлық бірлестікте). 

2.   Қазіргі кезде оқушыларға əскери - патриоттық тəрбие берудің мəні мен  

мақсаты 


//«Қазіргі 

жағдайда 

салауатты 

өмірді 


қалыптастырудың 

инновациялық 

технологиялары»  атты  Халықаралық  ғылыми-практикалық  конференция  материалдарының 

жинағы. –Шымкент, 2006. -41-43 б.б. (А.Қ.Бекбосынов,Н.Қ.Айменовпен  авторлық бірлестікте). 14 кредит сабақ 

№ 9 практикалық  

Тақырыбы:  Болашақ  мұғалімдерді  оқушыларға  патриоттық    тəрбие  беруге  дайындаудың 

педагогикалық шарттары 

  Мазмұны:   

1.  Болашақ 

мұғалімдерді 

оқушыларға 

патриоттық 

тəрбие 

беруге                                      дайындаудың  құрылымдық-мазмұндық моделі 

2.  Болашақ мұғалімдерді патриотизмге тəрбиелеу негіздері 

Əдебиеттер: 1  Оқу-тəрбие  процесін  этнопедагогикалық  тұрғыдан  саралау.  Республикалық  оқу-

əдістемелік конференция.-Шымкент, 2004. -  248-250 бб. 

2  Ұлт  тəрбиесін  қалыптастырудағы  халықтық  педагогиканың  маңызы                                      // 

Ізденуші.-Шымкент, -№1, 2006. - 154-156 бб. 

3  Болашақ  мұғалімдердің  оқушыларға  патриоттық  тəрбие  беруге  дайындаудың 

психологиялық-педагогикалық  ерешеліктері.  Қазіргі  білім  беру  парадигмасы:  мəселелері  жəне 

шешу жолдары Халықаралық ғылыми- практикалық конференция.- Ақтөбе, 2006. – 42- 44бб.                                                                                                                                       

ОЖСӨЖ мазмұны: Патриоттық тəрбие берудегі халық патриоттарының ерлігі  атты элективті 

курс бағдарламасы СӨЖ  мазмұны  :  Болашақ  мұғалімдерді  ұлы  дала  ойшылдарының  патриоттық  идеялары 

негізінде патриоттық тəрбие беруге дайындаудың теориялық негізділігі тұлғаның бағдарлық іс-

əрекетін, рухани-адамгершілік құндылықтар тұрғысынан айқындау 

Əдебиеттер : 

Ұлт  тəрбиесін  қалыптастырудағы  халықтық  педагогиканың  маңызы                                      // Ізденуші.-Шымкент, -№1, 2006. - 154-156 бб. 

Болашақ  мұғалімдердің  оқушыларға  патриоттық  тəрбие  беруге  дайындаудың психологиялық-педагогикалық  ерешеліктері.  Қазіргі  білім  беру  парадигмасы: 

мəселелері  жəне  шешу  жолдары  Халықаралық  ғылыми-  практикалық  конференция.- 

Ақтөбе, 2006. – 42- 44бб.                                                                                                                                             

15  кредит сабақ 

№10 практикалық сабақ 

Тақырыбы: Бір қалыпты 3000 метрге ара қашықтыққа жүгіру 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

9.  Айнымалы жүгіру 2000 метр ара қашықтыққа дейін 

10.  Ойлы қырлы жермен 2500 метр дерге дейін жүгіру 

ОЖСӨЖ мазмұны: Қысқа ара қашықтыққа жүгіру (60-100м) 

9.  Ара қашықтыққа жүгіру 

10.  Мəреден өту 

СӨЖ  мазмұны:  Жеңіл  атлетика  түрлеріне  сипаттама  беру  жəне  оның  классификациялық 

түрлері 


Əдебиеттер : 

1.  Жеңіл атлетика оқулығы. Г.Озалин М., ФиС. – 1989 жыл. 

2.  Жеңіл атлетика жаттықтырушысының оқулығы Л.С.Хоменков, М., ФиС, 1984 

3.  Жеңіл атлетикадан жарысты ұйымдастыру төрешілік ету. М., ФиС, 2000 

4.  Дене тəрбиелеу мəдениетінің ілімі мен əдістемесі, М., ФиС, 1989 

5.  Дене тəрбиелеу мəдениетінің əдістемесі. М., ФиС, 1989 

6.  Дене тəрбиесі (I−XI) сыныптыраға арналған үлгі бағдарлама, Алматы, Рауан, 1993 

Ы.Алтынсарин  атындағы  Қазақ  білім  академиясы  Дене  тəрбиесі  (V-VIII-  ші  сыныптарға 

арналған үлгі бағдарлама)Алматы, Рауан, 2002 

6 апта 

16 кредит сабақ 

№6 дəріс 

Тақырыбы: Арнайы мамандандырылған спорт мектеп-интернаттарында жасөспірімдерді  

қазақ-күресі арқылы отансүйгіштікке тəрбиелеу 

    Мазмұны:  

1.  Арнайы  мамандандырылған  спорт  мектептерінде  жасөспірімдерді  отансүйгіштікке 

тəрбиелеудің теориялық негіздері 

2. Қазақ  күресі  арқылы  арнайы  мамандандырылған  спорт  мектептерінде  жасөспірімдерді 

отансүйгіштікке тəрбиелеу əдістері 

Əдебиеттер:  Спорттық  күрес  теориясы  мен  əдістемесінің  дəрістері,  жаттықтырушылар 

мен  дене  тəрбиесі  жəне  спорт  мамандығын  алушы  студенттерге  арналған.  Оқу-əдістемелік 

құрал. – Шымкент. 2001-166 б. 


2 Арнайы  спорт  мектептерінде  патриоттық  тəрбиелеу  мəселелері.  //Ізденіс.-2007.  №2.242-

246 бб. 


3 Күш  атасы  Балуан  Шолақ  пен  Қажымұқанның  елге  сіңірген  еңбектерін  арнайы  спорт 

мектеп-интернат  оқушыларын  патриоттыққа  тəрбиелеуде  пайдалану  //Қазақстан  жоғары 

мектебі. -2007.-№3.102-106 бб. 

4 Арнайы спорт мектеп-интернаттарында жасөспірімдерді отанын сүюге тəрбиелеуде қазақ 

күресінің алар орны // Ұлт тағылымы. -2007. -№2. 29-32 бб. 

5 «Профессионал  должен  начинать  реформу  с  самого  себя»  //Халықаралық  ғылыми-

практикалық конференция «Наука и мир». 2007. -№3. 233-236 бб. (Б.А.Тойлыбаевпен авторлық 

бірлестікте). ОЖСӨЖ  мазмұны:  Қазақ  күресі  құндылықтары  негізінде  жас  спортшылардың    ойында 

отансүйгіш идеясын қалыптастыру деңгейінің өзгеру динамикасы СӨЖ  мазмұны  :  Қазіргі  кездегі  арнайы  мамандандырылған  спорт  мектептеріндегі  

спорттың  бір  түрі  қазақ  күресі  арқылы  отансүйгіштікке  жасөспірім  оқушыларды  тəрбиелеу 

əдістері ұсынылып, арнайы курс бағдарламалары  

Əдебиеттер : 

1  Арнайы  спорт  мектеп-интернаттарында  жасөспірімдерді  отанын  сүюге  тəрбиелеуде 

қазақ күресінің алар орны // Ұлт тағылымы. -2007. -№2. 29-32 бб. 

2 «Профессионал  должен  начинать  реформу  с  самого  себя»  //Халықаралық  ғылыми-

практикалық конференция «Наука и мир». 2007. -№3. 233-236 бб. (Б.А.Тойлыбаевпен авторлық 

бірлестікте). 17 кредит сабақ 

№11 практикалық  

Тақырыбы:  «Болашақ  мұғалімдердің  кəсіби  дайындығын  жетілдірудің  ғылыми-теориялық 

алғышарттары» 

    Мазмұны: 

1.  Болашақ  мұғалімдерді  оқушылардың  дене  тəрбиесі  жүйесін  жүзеге  асыруға 

дайындаудың теориялық негіздері 

2.  Болашақ дене тəрбиесі мұғалімдерін кəсіби іс-əрекетке дайындаудың əдістемелік жүйесі 

3.  Болашақ  мұғалімдерді  оқушылардың  дене  тəрбиесі  жүйесін  жүзеге  асыруға 

дайындаудағы тəжірибелік-эксперименттік жұмыстар Əдебиеттер: 

1.  Болашақ  мұғалімдерді  кəсіби  дайындауда,  педагогикалық  пəндер  мен    педагогикалық 

практиканы пайдалану  мүмкіндіктері. (ХХІ ғасырда білім мен ғылымды ұштастырудың 

жолдары    жəне        білікті  мамандар  дайындау  сапасын  арттырудың  өзекті  мəселелері. 

//Халықаралық ғылыми-əдістемелік конференция). -Шымкент, - 2006. –Б.  431-434. 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.  Болашақ  мұғалімдерді  оқушылардың  дене  тəрбиесі  жүйесін  жүзеге  асыруға  дайындаудың 

теориялық негіздері 2.  Болашақ  мұғалімдерді  оқушылардың  дене  тəрбиесі  жүйесін  жүзеге  асыруға  дайындаудағы 

тəжірибелік-эксперименттік жұмыстар СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдебиеттер : 

1. 


Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді кəсіби қалыптастырудың теориялық  

негіздері.  //Қ.И.Сəтпаев  атындағы  Ұлттық  техникалық  университеті.  («Жаратылыстану-

гуманитарлық  ғылымдары  жəне  олардың  Қазақстан  Республикасының  индустриальды-

инновациялық  даму  бағдарламасының  жүзеге  асырудағы  рөлі»  ІІІ-Халықаралық  ғылыми-

практикалық конференция. - Алматы, 2007.         –Б. 203-205. 

18 кредит сабақ 

№12 практикалық сабақ 

Тақырыбы: Бір қалыпты 3000 метрге ара қашықтыққа жүгіру 

Практикалық сабақтың мазмұны: 


11.  Айнымалы жүгіру 2000 метр ара қашықтыққа дейін 

12.  Ойлы қырлы жермен 2500 метр дерге дейін жүгіру ОЖСӨЖ мазмұны: Қысқа ара қашықтыққа жүгіру (60-100м) 

11.  Ара қашықтыққа жүгіру 

12.  Мəреден өту 

СӨЖ  мазмұны:  Жеңіл  атлетика  түрлеріне  сипаттама  беру  жəне  оның  классификациялық 

түрлері 


7 апта 

19 кредит сабақ 

№7 дəріс 

Тақырыбы: Спорттық жаттығуға жалпы сипаттама  

    Мазмұны:  

1. Таланттыларды жəне олардың спорттық мүмкіншіліктерін анықтау. 

3. Таңдаған спорт түрі бойынша тұқым қуалаушылық факторларының ерекшеліктері  

 

Əдебиеттер: 

3.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

5.Жас спортшылардың қабілеттілігі 

6.Жас спортшылардың психологиялық, физиологиялық, тұқымқуалаушылық ерекшеліктері 

СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдебиеттер : 

4.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

20 кредит сабақ 

№13 практикалық сабақ 

  Тақырыбы: Спорттық жаттығудың негізгі мақсаттары 

Мазмұны:  

1.  Таңдаған спортта төрешілік ету. Жарыстың ережесі. 

2.  Таңдаған спорт түріндегі спорттық дарындылық 

Əдебиеттер: 

4.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.  Таңдаған спорт түріндегі спорттық дарындылық 

2.  Таңдаған спорт түріндегі спорттық бейімділік  

СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдебиеттер : 

5.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

 

21 кредит сабақ 

№14 практикалық сабақ 

Тақырыбы: Бір қалыпты 3000 метрге ара қашықтыққа жүгіру 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

13.  Айнымалы жүгіру 2000 метр ара қашықтыққа дейін 

14.  Ойлы қырлы жермен 2500 метр дерге дейін жүгіру 

ОЖСӨЖ мазмұны: Қысқа ара қашықтыққа жүгіру (60-100м) 

13.  Ара қашықтыққа жүгіру 

14.  Мəреден өту 

СӨЖ  мазмұны:  Жеңіл  атлетика  түрлеріне  сипаттама  беру  жəне  оның  классификациялық 

түрлері 


 

 

8 апта 

22 кредит сабақ 

№8 дəріс 

Тақырыбы: . Жаттығу жүктемесін жоспарлау технологиясы. 

 Мазмұны:  

1.  Жарысты ұйымдастыру жəне өткізу. 

2.  Таңдаған спорт түріндегі спорттық бағдарлау түрлері  

 

 

Əдебиеттер: 5.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдаған спорт түріндегі спорттық бағдарлау түрлері  

СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдебиеттер : 

6.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

23 кредит сабақ 

№15 практикалық сабақ 

 

Тақырыбы:  Таңдаған  спорт  түрінде  спортшыны  дайындаудағы  негізгі  түрлері         

(тактикалық , техникалық , психологиялық , денелік дайындығы, ілімдік  дайындығы туралы ) 

    Мазмұны:    

1.  Жаттықтырушы кадрлар, жаттығу жағдайындағы спортшылар контингенті жəне олардың 

материалдық жағынан қамтамасыздығы туралы. 

2.  Таңдаған спорт түріндегі спортқа қабілеттілік ерекшелігі  Əдебиеттер: 

6.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Таңдаған  спорт  түрінде  спортшыны  дайындаудағы  негізгі  түрлері         

(тактикалық , техникалық , психологиялық , денелік дайындығы, ілімдік  дайындығы туралы ) СӨЖ мазмұны :  

1.  Жаттықтырушы кадрлар, жаттығу жағдайындағы спортшылар контингенті жəне олардың 

материалдық жағынан қамтамасыздығы туралы. 

2.  Таңдаған спорт түріндегі спортқа қабілеттілік ерекшелігі  Əдебиеттер : 

7.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                      Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

24 кредит сабақ 

№16 практикалық сабақ 

Тақырыбы: Бір қалыпты 3000 метрге ара қашықтыққа жүгіру 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

15.  Айнымалы жүгіру 2000 метр ара қашықтыққа дейін 

16.  Ойлы қырлы жермен 2500 метр дерге дейін жүгіру 

ОЖСӨЖ мазмұны: Қысқа ара қашықтыққа жүгіру (60-100м) 

15.  Ара қашықтыққа жүгіру 

16.  Мəреден өту 

СӨЖ  мазмұны:  Жеңіл  атлетика  түрлеріне  сипаттама  беру  жəне  оның  классификациялық 

түрлері 


9 апта 

25 кредит сабақ 

№9 дəріс 

Тақырыбы: . Жаттығу жүктемесін жоспарлау технологиясы. 

 Мазмұны:  

3.  Жарысты ұйымдастыру жəне өткізу. 

4.  Таңдаған спорт түріндегі спорттық бағдарлау түрлері  Əдебиеттер: 

7.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдаған спорт түріндегі спорттық бағдарлау түрлері  

СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдебиеттер : 

8.  Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
жалпы білім
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
дістемелік кешен
мелетке толма
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...