Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі

Loading...


бет2/44
Дата07.09.2017
өлшемі3.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

303-бап. Прокурордың бұлтартпау шарасы туралы шешімі

304-бап. Айыптау актісін табыс ету

305-бап. Айыпталушыны сотқа беру және қылмыстық істі

сотқа жіберу

7-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІҢ СОТТЫЛЫҒЫ.

БІРІНШІ САТЫДАҒЫ СОТТА ІС ЖҮРГІЗУ


40-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІҢ СОТТЫЛЫҒЫ
306-бап. Аудандық және оған теңестірілген соттың соттылығына

жататын қылмыстық істер

307-бап. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі

мамандандырылған ауданаралық соттың соттылығына

жататын қылмыстық істер

308-бап. Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған

ауданаралық соттың соттылығына жататын

қылмыстық істер

309-бап. Қылмыстық істердің қылмыстық істер жөніндегі

мамандандырылған ауданаралық әскери соттардың және

гарнизондардың әскери соттарының соттылығына жатуы

310-бап. Облыстық және оған теңестірілген соттың соттылығына

жататын қылмыстық істер

311-бап. Әскери соттың соттылығына жататын істер

312-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану

туралы істерді қарау

313-бап. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының соттылығына

жататын қылмыстық істер

314-бап. Қылмыстық iстердiң аумақтық тұрғыдағы соттылығы

315-бап. Қылмыстық істерді біріктіру кезінде соттылықты айқындау

316-бап. Iстi iс жүргiзуге қабылдаған соттың қылмыстық істi

соттылығы бойынша беруі

317-бап. Қылмыстық iсті соттылығына жататын соттан

басқа сотқа беру

318-бап. Соттылық туралы дауларды шешу
41-тарау. БАСТЫ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫН ТАҒАЙЫНДАУ

ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ЖӘНЕ СОТ ОТЫРЫСЫНА

ДАЙЫНДЫҚ ӘРЕКЕТТЕРІ
319-бап. Соттың келiп түскен қылмыстық iс бойынша әрекеттерi

320-бап. Сотқа келiп түскен iс бойынша анықталуға жататын

мәселелер

321-бап. Алдын ала тыңдауды өткiзу

322-бап. Басты сот талқылауын тағайындау

323-бап. Соттың істі прокурорға жіберуі

324-бап. Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру

325-бап. Азаматтық талап қоюды және мүлiктi тәркiлеудi

қамтамасыз ету шаралары

326-бап. Қылмыстық iстi соттылығы бойынша жiберу

327-бап. Қылмыстық iстi тоқтату

328-бап. Тараптардың iс материалдарымен танысу мүмкiндiгiн

қамтамасыз ету

329-бап. Құжаттардың көшiрмелерiн табыс ету

330-бап. Сот отырысына шақырту
42-тарау. БАСТЫ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ
331-бап. Сот талқылауының тiкелей және ауызша болуы

332-бап. Iстi талқылау кезiнде сот құрамының өзгертiлмеуi

333-бап. Запастағы судья

334-бап. Басты сот талқылауында төрағалық етушiнiң өкiлеттiктері

335-бап. Сотталушының басты сот талқылауына қатысуы

336-бап. Қорғаушының басты сот талқылауына қатысуы

337-бап. Мемлекеттiк айыптаушының басты сот талқылауына

қатысуы


338-бап. Жәбiрленушiнiң басты сот талқылауына қатысуы

339-бап. Азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердiң

басты сот талқылауына қатысуы

340-бап. Басты сот талқылауының шегi

341-бап. Басты сот талқылауын кейiнге қалдыру және қылмыстық

iстi тоқтата тұру

342-бап. Бұлтартпау шарасы туралы мәселенi шешу

343-бап. Істі басты сот талқылауында тоқтату

344-бап. Басты сот талқылауында қаулылар шығару тәртiбi

345-бап. Басты сот талқылауының тәртiптемесі

346-бап. Басты сот талқылауында тәртiптi қамтамасыз ету

мақсатында қолданылатын шаралар

347-бап. Басты сот талқылауының хаттамасы

348-бап. Басты сот талқылауының хаттамасына ескертулер

349-бап. Басты сот талқылауының хаттамасына ескертулердi қарау
43-тарау. БАСТЫ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНЫҢ ДАЙЫНДЫҚ БӨЛІГІ
350-бап. Басты сот талқылауының ашылуы

351-бап. Басты сот талқылауына шақырылған тұлғалардың

келуiн тексеру

352-бап. Аудармашыға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

353-бап. Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселенi шешу

354-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығарып жіберу

355-бап. Сотталушының жеке басын және оған айыптау актісі

көшiрмесiнiң уақтылы табыс етілгенін анықтау

356-бап. Сот құрамын, процеске басқа да қатысушыларды жариялау

357-бап. Қарсылық білдірулерді шешу тәртiбi

358-бап. Сотталушыға оның құқықтарын түсiндiру

359-бап. Жәбiрленушiге, жекеше айыптаушыға, азаматтық

талапкерге және азаматтық жауапкерге олардың

құқықтарын түсiндiру

360-бап. Сарапшыға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

361-бап. Маманға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

362-бап. Өтiнiшхаттарды мәлiмдеу және шешу

363-бап. Iске қатысатын тұлғалардың қайсыбiрi болмаған кезде

істi тыңдау мүмкiндiгi туралы мәселенi шешу
44-тарау. СОТ ТЕРГЕУІ
364-бап. Сот тергеуiнiң басталуы

365-бап. Сотталушының ұстанымын анықтау

366-бап. Дәлелдемелердi ұсыну және зерттеу тәртiбi

367-бап. Сотталушыдан жауап алу

368-бап. Сотталушының айғақтарын жария ету

369-бап. Жәбiрленушiден жауап алу

370-бап. Куәлардан жауап алу

371-бап. Кәмелетке толмаған жәбiрленушiден,

куәдан жауап алу ерекшелiктерi

372-бап. Жәбiрленушiнің және куәнiң айғақтарын жария ету

373-бап. Сот талқылауындағы сараптама

374-бап. Сарапшыдан жауап алу

375-бап. Заттай дәлелдемелердi қарап-тексеру

376-бап. Тергеу әрекеттерiнiң хаттамалары мен құжаттарын

жария ету

377-бап. Сотталушының, жәбiрленушiнiң, куәнiң айғақтарын,

сондай-ақ хаттамалар мен құжаттарды жария ету тәртiбi
378-бап. Жергілікті жерді және үй-жайды қарап-тексеру

379-бап. Тану үшін көрсету, куәландыру, айғақтарды сол жерде

тексеру және нақтылау, эксперимент жүргiзу, үлгiлер алу

380-бап. Дәлелдемелердi зерттеудi шектеу

381-бап. Сот тергеуiнiң аяқталуы

382-бап. Iстiң қысқартылған тәртiппен сотта талқылануы


45-тарау. СОТ ЖАРЫССӨЗІ ЖӘНЕ

СОТТАЛУШЫНЫҢ СОҢҒЫ СӨЗІ


383-бап. Сот жарыссөзiнiң мазмұны мен тәртiбi

384-бап. Сотталушының соңғы сөзi

385-бап. Сот тергеуiн қайта бастау

386-бап. Соттың кеңесу бөлмесiне кетуi


46-тарау. ҮКІМ ШЫҒАРУ
387-бап. Қазақстан Республикасының атынан үкiм шығару

388-бап. Үкiмнiң заңдылығы мен негiздiлiгi

389-бап. Үкім шығару құпиясы

390-бап. Соттың үкiм шығару кезiнде шешетiн мәселелерi

391-бап. Сотталушының есi дұрыстығы туралы мәселенi шешу

392-бап. Үкiмдердiң түрлерi

393-бап. Айыптау үкiмi

394-бап. Ақтау үкiмi

395-бап. Үкiмдi жасау

396-бап. Үкiмнiң кiрiспе бөлiгi

397-бап. Айыптау үкiмiнiң сипаттау-уәждеу бөлiгi

398-бап. Айыптау үкiмiнiң қарар бөлiгi

399-бап. Ақтау үкiмiнiң сипаттау-уәждеу бөлiгi

400-бап. Ақтау үкiмiнiң қарар бөлiгi

401-бап. Үкiмнiң қарар бөлiгiнде шешілуге жататын

өзге де мәселелер

402-бап. Үкiмдi жариялау

403-бап. Сотталушыны күзетілуден босату

404-бап. Үкiмнің көшiрмесiн табыс ету

405-бап. Жекеше қаулы

406-бап. Сот үкiм шығарумен бiр мезгiлде шешетiн мәселелер
47-тарау. ЖЕКЕШЕ АЙЫПТАУ ІСТЕРІ БОЙЫНША

ІС ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


407-бап. Жекеше айыптау iстерi бойынша iс жүргiзу тәртiбi

408-бап. Жекеше айыптауды қозғау

409-бап. Судьяның жекеше айыптау iсi бойынша сот талқылауы

басталғанға дейiнгi әрекеттерi

410-бап. Тараптардың бастамасы бойынша дәлелдемелердi ұсыну

және жинау

411-бап. Жекеше айыптау iсiн сот отырысында қарау

412-бап. Жекеше айыптау iсi бойынша соттың шешiмi

413-бап. Жекеше айыптау ісі бойынша iстi тоқтату
8-БӨЛІМ. СОТТЫҢ ҮКІМДЕРІ МЕН ҚАУЛЫЛАРЫН

АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КАССАЦИЯЛЫҚ ТӘРТІППЕН

ҚАЙТА ҚАРАУ
48-тарау. СОТТЫҢ ЗАҢДЫ КҮШІНЕ ЕНБЕГЕН ШЕШІМДЕРІНЕ

АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ШАҒЫМ ЖАСАУ, НАРАЗЫЛЫҚ БІЛДІРУ


414-бап. Үкімге, қаулыға апелляциялық шағым жасау,

наразылық білдіру құқығы

415-бап. Апелляциялық тәртіппен қаралуға жататын сот актілері

416-бап. Заңды күшіне енбеген үкімдерге, қаулыларға берілген

апелляциялық (жекеше) шағымдарды, наразылықтарды

қарайтын соттар

417-бап. Апелляциялық (жекеше) шағымдар, наразылықтар

келтіру тәртібі

418-бап. Үкімдерге, қаулыларға апелляциялық шағым жасау,

наразылық бiлдiру мерзiмдерi

419-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым, наразылық беру

мерзiмін қалпына келтiру тәртiбi

420-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым және наразылық беру

туралы хабарлама

421-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым берудің және наразылық

келтірудің салдары

422-бап. Бiрiншi сатыдағы соттың қаулысына шағым жасау,

наразылық бiлдiру

423-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым, наразылық
49-тарау. АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ШАҒЫМДАР, НАРАЗЫЛЫҚТАР

БОЙЫНША ІСТЕРДІ ҚАРАУ


424-бап. Апелляциялық қараудың нысанасы

425-бап. Iстi апелляциялық сатыда қарау мерзiмдерi

426-бап. Істі апелляциялық сатыда қараудың шектері

427-бап. Апелляциялық сатыдағы сот отырысын дайындау

428-бап. Апелляциялық сатыдағы сот отырысын тағайындау

429-бап. Істі апелляциялық сатыда қарау тәртібі

430-бап. Апелляциялық сатының өкілеттіктері

431-бап. Апелляциялық саты қабылдайтын шешімдер

432-бап. Апелляциялық сатының қылмыстық процесте азаматтық

талап қоюды қарауы

433-бап. Yкiмнiң күшiн жою немесе оны өзгерту негiздері

434-бап. Сот тергеуiнiң бiржақтылығы немесе толық еместiгi

435-бап. Соттың үкiмде, қаулыда айтылған түйіндерінің

iстiң нақты мән-жайларына сәйкес келмеуi

436-бап. Қылмыстық-процестік заңды елеулi түрде бұзу

437-бап. Қылмыстық заңды дұрыс қолданбау

438-бап. Сот тағайындаған жазаның қылмыстық құқық

бұзушылық ауырлығына және сотталған адамның жеке

басына сәйкес келмеуі

439-бап. Істі тоқтата отырып айыптау үкімінің күшін жою

440-бап. Ақтау үкiмiнiң күшiн жою

441-бап. Жаңа үкім шығара отырып, үкімнің күшін жою

442-бап. Yкiмдi өзгерту

443-бап. Апелляциялық үкімнің, қаулының мазмұны

444-бап. Апелляциялық үкім, қаулы шығару және олардың заңды

күшіне енуі

445-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың үкімін,

қаулысын орындауға енгізу

446-бап. Істі апелляциялық сатыда қайтадан қарау

447-бап. Алқабилердің қатысуымен шығарылған бастапқы үкiмнiң

күшi жойылғаннан кейiн iстi бiрiншi саты бойынша қарау
50-тарау. ІСТЕРДІ КАССАЦИЯЛЫҚ ШАҒЫМДАР,

НАРАЗЫЛЫҚТАР БОЙЫНША ҚАРАУ


448-бап. Соттың үкімдеріне, қаулыларына кассациялық тәртіппен

шағым жасаудың, наразылық білдірудің жалпы шарттары

449-бап. Кассациялық қараудың нысанасы

450-бап. Кассациялық шағым немесе наразылық

451-бап. Істі кассациялық сатыда қарау мерзімдері

452-бап. Кассациялық сатыдағы сот отырысын тағайындау

453-бап. Кассациялық сатыдағы соттың өкілеттіктері

454-бап. Істерді кассациялық сатының қарау тәртібі

455-бап. Кассациялық саты қабылдайтын шешімдер

456-бап. Апелляциялық саты үкімінің, қаулысының күшін жою

немесе оларды өзгерту негіздері

457-бап. Қылмыстық заңның дұрыс қолданылмауы

458-бап. Қылмыстық-процестік заңды елеулі түрде бұзу

459-бап. Үкімнің әділетсіздігі

460-бап. Істі тоқтата отырып, айыптау үкімінің күшін жою

461-бап. Соттың ақтау үкімінің, істі тоқтату туралы

қаулының күшін жоюы

462-бап. Істі жаңадан апелляциялық қарауға жібере отырып,

үкімнің, апелляциялық қаулының күшін жою

463-бап. Yкімді өзгерту

464-бап. Кассациялық қаулының мазмұны

465-бап. Кассациялық қаулы шығару

466-бап. Кассациялық сатыдағы соттың қаулысын орындауға енгізу

467-бап. Істі кассациялық сатыда қайтадан қарау

468-бап. Апелляциялық қаулының, үкімнің күші жойылғаннан

кейін істі апелляциялық сатыда қарау

469-бап. Істі жаңадан қарау кезіндегі жаза тағайындаудың шектері
9-БӨЛІМ. СОТТЫҢ ШЕШІМДЕРІН ОРЫНДАУ
51-тарау. СОТТЫҢ ҮКІМДЕРІ МЕН ҚАУЛЫЛАРЫН ОРЫНДАУ
470-бап. Үкімнің заңды күшіне енуі және оны орындауға енгізу

471-бап. Сот қаулысының заңды күшiне енуi және

оны орындауға енгізу

472-бап. Соттың үкiмiн, қаулысын орындауға енгізу тәртiбi

473-бап. Сотталған адамның туыстары мен азаматтық талапкерге

үкiмнің орындауға енгізілгені туралы хабарлау

474-бап. Туыстарына сотталған адаммен кездесуге рұқсат беру

475-бап. Үкiмнiң орындалуын кейiнге қалдыру

476-бап. Үкiмдi орындау кезiнде соттың қарауына

жататын мәселелер

477-бап. Үкiмдi орындауға байланысты мәселелердi шешетiн соттар

478-бап. Үкiмдi орындауға байланысты мәселелердi шешу тәртiбi

479-бап. Сотталғандықты алып тастау туралы өтiнiшхаттарды қарау

480-бап. Жазадан шартты түрде мерзімінен бұрын босату немесе

жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жазамен

ауыстыру туралы мәселелерді қарау

481-бап. Жазадан ауруына байланысты босату туралы

өтінішхаттарды қарау

482-бап. Сотталғандардың шағымдарын қарау

483-бап. Судьяның қаулысына шағым жасау және наразылық білдіру


10-БӨЛІМ. СОТТЫҢ ЗАҢДЫ КҮШІНЕ ЕНГЕН ШЕШІМДЕРІН

ҚАЙТА ҚАРАУ ЖӨНІНДЕ ІС ЖҮРГІЗУ


52-тарау. СОТ АКТІЛЕРІН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ СОТ ҚАДАҒАЛАУЫ ТӘРТІБІМЕН

ҚАЙТА ҚАРАУЫ
484-бап. Заңды күшіне енгеннен кейін сот қадағалауы тәртібімен

қайта қаралуы мүмкін сот актілері

485-бап. Соттың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларын сот

қадағалауы тәртібімен қайта қарау негіздері

486-бап. Соттардың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларын

сот қадағалауы тәртібімен қайта қарау туралы өтінішхат

беруге, соттардың заңды күшіне енген үкімдері мен

қаулыларына наразылық білдіруге құқығы бар адамдар

487-бап. Соттың заңды күшіне енген шешімдеріне сот қадағалауы

тәртібімен шағым жасау мерзімдері

488-бап. Соттың заңды күшіне енген үкімін, қаулысын қайта қарау

туралы өтінішхат, наразылық, ұсыну беру тәртібі

489-бап. Өтінішхаттарды, наразылықты, ұсынуды қарамай қайтару

490-бап. Соттың заңды күшіне енген актілерін қайта қарау туралы

өтінішхатты алдын ала қарау

491-бап. Өтінішхатты алдын ала қарау нәтижелерi бойынша

қабылданатын қаулылар

492-бап. Қадағалау сатысының сот отырысын тағайындау

493-бап. Соттың үкiмiн, қаулысын орындауды тоқтата тұру

494-бап. Істі қадағалау сатысында қараудың тәртібі, қадағалау

сатысындағы соттың шешімдері

495-бап. Қорғаушының қадағалау сатысындағы сотқа міндетті түрде

қатысуының негіздері

496-бап. Қадағалау сатысындағы сот қаулысының мазмұны

497-бап. Iстi соттың үкiмi мен қаулысының күшi жойылғаннан

кейін қарау

498-бап. Соттың істі жаңадан қарау кезінде шығарған үкімін және

қаулысын қайта қарау туралы өтінішхат,

наразылық келтіру
53-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН МӘН-ЖАЙЛАР БОЙЫНША ҚАЙТА БАСТАУ
499-бап. Қылмыстық іс бойынша iс жүргiзудi қайта бастаудың

негiздерi

500-бап. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуға

жататын қылмыстық iстер бойынша сот шешiмдерi

501-бап. Iс жүргiзудi қайта бастау мерзiмдерi

502-бап. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша iс жүргiзуді

қозғау тәртібі

503-бап. Прокурордың тексеру немесе тергеп-тексеру

аяқталғаннан кейiнгi әрекеттерi

504-бап. Соттың іс бойынша іс жүргізуді жаңадан ашылған мән-

жайлар бойынша қайта бастау туралы

өтінішхаттарды қарау тәртібі

505-бап. Сот актілерін жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта

қарау туралы өтінішхатты қарау қорытындысы бойынша

шығарылған соттың қаулысы

506-бап. Прокурордың сот актілерін жаңадан ашылған мән-жайлар

бойынша қайта қарау туралы өтінішхатын қарау

қорытындысы бойынша шығарылған сот қаулысы

507-бап. Сот шешiмдерiнiң күшi жойылғаннан кейiн iс жүргiзу

508-бап. Істi жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта бастау

кезiндегi азаматтық талап қою
11-БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ ІС ЖҮРГІЗУ
54-тарау. ЕСІ ДҰРЫС ЕМЕС АДАМДАРҒА МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ

ІСТЕР БОЙЫНША СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ


509-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану

бойынша iс жүргiзу үшін негiздер

510-бап. Дәлелденуге жататын мән-жайлар

511-бап. Қауiпсiздiк шаралары

512-бап. Туыстарының, қорғаншыларының, қамқоршыларының

қарауда ұстауына беру

513-бап. Мамандандырылған медициналық ұйымға орналастыру

514-бап. Қылмыстық заңда тыйым салынған іс-әрекеттi есi дұрыс

емес күйде жасаған немесе қылмыстық құқық бұзушылық

жасағаннан кейiн психикасының бұзылуымен ауырған

адамға қатысты iстi бөлiп шығару

515-бап. Өзiне қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу

шараларын қолдану туралы iс жүргiзiлетiн

адамның құқықтары

516-бап. Заңды өкiлдiң қатысуы

517-бап. Қорғаушының қатысуы

518-бап. Алдын ала тергеудiң аяқталуы

519-бап. Сотта іс жүргізу

520-бап. Iс бойынша шешiм қабылдау кезiнде сот шешетiн мәселелер

521-бап. Соттың қаулысы

522-бап. Соттың қаулысына шағым жасау және наразылық білдіру

523-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды

тоқтату, өзгерту және ұзарту

524-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған

адамға қатысты қылмыстық iстi қайта бастау
55-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
525-бап. Қылмыстық теріс қылықтар туралы істер бойынша

іс жүргізу тәртібі

526-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің хаттамалық нысаны

527-бап. Хаттама жасау тәртібі

528-бап. Хаттаманы сотқа жіберу тәртібі

529-бап. Қылмыстық теріс қылықтар туралы істі сотта қараудың

тәртібі мен мерзімдері
56-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
530-бап. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық

бұзушылықтары туралы iстер бойынша iс жүргiзу тәртiбi

531-бап. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық

бұзушылықтары туралы iстер бойынша анықталуға

жататын мән-жайлар
532-бап. Кәмелетке толмағандардың iстерi бойынша

жариялылықты шектеу

533-бап. Кәмелетке толмаған адам туралы iстi жеке iс жүргiзуге

бөліп шығару

534-бап. Кәмелетке толмаған күдiктiнi, айыпталушыны,

сотталушыны шақыру тәртiбi

535-бап. Кәмелетке толмаған күдiктiден, айыпталушыдан,

сотталушыдан жауап алу

536-бап. Қорғаушының қатысуы

537-бап. Кәмелетке толмаған күдiктiнiң, айыпталушының заңды

өкiлiнiң сотқа дейінгі іс жүргізуге қатысуы

538-бап. Педагог пен психологтің қатысуы

539-бап. Кәмелетке толмаған адамға кешендi психологиялық-

психиатриялық және психологиялық сараптама жасау

540-бап. Кәмелетке толмаған адамды бала құқықтарын қорғау

жөніндегі функцияларды заңға сәйкес жүзеге асыратын

ұйымға орналастыру немесе патронатқа беру

541-бап. Кәмелетке толмағандарды ұстап алу және оларға

бұлтартпау шараларын қолдану

542-бап. Сотта кәмелетке толмаған адамға қатысты

істі қарау ерекшеліктері

543-бап. Кәмелетке толмаған сотталушыны сот отырысының

залынан шығарып жіберу

544-бап. Кәмелетке толмаған адамның iсi бойынша үкiм шығару

кезiнде сот шешетiн мәселелер

545-бап. Мәжбүрлеп тәрбиелiк ықпал ету шараларын қолдана

отырып, кәмелетке толмаған адамды жазадан босату
57-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУДАН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

МЕН ИММУНИТЕТІ БАР АДАМДАРДЫҢ ІСТЕРІ БОЙЫНША

ІС ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
546-бап. Қылмыстық қудалаудан артықшылықтары мен иммунитеті

бар адамдардың істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктерін

қолдану шегі

547-бап. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутатына

қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзу

548-бап. Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидатқа,

Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына

кандидатқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзу

549-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң

Төрағасына немесе мүшесiне қатысты сотқа дейінгі

тергеп-тексеру жүргiзу

550-бап. Судьяға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу

551-бап. Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына қатысты

сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу

552-бап. Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатына,

Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына

кандидатқа, Қазақстан Республикасының Президенттігіне

кандидатқа, Қазақстан Республикасы Конституциялық

Кеңесінің Төрағасына немесе мүшесіне, судьяға, Қазақстан

Республикасының Бас Прокурорына қатысты қылмыстық

істі соттың талқылауы

553-бап. Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитетi

бар адамдар

554-бап. Дипломатиялық иммунитеттi пайдаланатын адамдарды

ұстап алу және күзетпен ұстау

555-бап. Айғақтар беруден дипломатиялық иммунитет

556-бап. Үй-жайлар мен құжаттардың дипломатиялық иммунитетi
12-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ

САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ


58-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
557-бап. Құқықтық көмек көрсету тәртібімен жүргізілетін процестік

және өзге де әрекеттер

558-бап. Өзара түсіністік қағидатымен құқықтық немесе

өзге де көмек көрсету

559-бап. Орталық органдар

560-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салу

561-бап. Заттай дәлелдемелерді сақтау және беру

562-бап. Ресми құжаттардың жарамдылығы

563-бап. Шет мемлекеттің аумағында алынған дәлелдемелердің

жол берілетіндігі

564-бап. Құқықтық көмек көрсетуге байланысты шығыстар
59-тарау. ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК
565-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салудың

(тапсырманың, өтінішхаттың) мазмұны мен нысаны

566-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды

(тапсырманы, өтінішхатты) қарау

567-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды

(тапсырманы, өтінішхатты) қарау нәтижелері туралы хабар

568-бап. Құпиялық

569-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды

(тапсырманы, өтінішхатты) орындаудан бас тарту

570-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды

(тапсырманы, өтінішхатты) орындау тәртібі

571-бап. Арнайы рұқсатты қажет ететін процестік әрекеттер

572-бап. Сұрау салушы мемлекеттің құзыретті органдары

өкілдерінің қатысуы

573-бап. Құжаттарды табыс ету

574-бап. Уақытша беру

575-бап. Қазақстан Республикасынан тыс жердегі адамды шақыру

576-бап. Бейнебайланыс орнату арқылы процестік әрекеттерді

жүргізу

577-бап. Мүлікті іздестіру, оған тыйым салу және оны тәркілеу578-бап. Бірлескен тергеу, жедел-тергеу топтарын құру және

олардың қызметі


60-тарау. АДАМДАРДЫ ҰСТАП БЕРУ (ЭКСТРАДИЦИЯЛАУ)
579-бап. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы

сұрау салуды жіберу

580-бап. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы құжаттарды

дайындау және сұрау салуларды жіберу тәртібі

581-бап. Адамды уақытша ұстап беру (экстрадициялау)

582-бап. Ұстап берілген (экстрадицияланған) адамның қылмыстық

жауаптылығының шегі

583-бап. Ұстап берілген (экстрадицияланған) адамға қатысты

қылмыстық іс жүргізу нәтижелері туралы ақпарат беру

584-бап. Күзетпен ұстау мерзімдерін есептеу

585-бап. Адамды транзиттеу және уақытша ұстап беру


Каталог: upload
upload -> Қосымша1 Жиынтық кіріс туралы топтастырылған есеп
upload -> Конкурс құжаттамасының көшірмелерін 2012 жылғы 09 сәуір күні сағат 11. 00-ге дейін Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 4, 618 кабинетінде сағат 00-ден 18. 30-ға дейін немесе
upload -> Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстан дипломатиясы 13 Қараша 2015
upload -> Баспасөз хабарламасы 2016 жылдың алғашқы тоғыз айындағы Қмг бө операциялық нәтижелері Астана, 25 қазан 2016 ж
upload -> Қазақстан республикасы төтенше жағдайлар министрлігі көкшетау техникалық институты
upload -> Балаларды халықаралық ұрлаудың азаматтық-құқықтық аспектілері туралы конвенцияны ратификациялау туралы
upload -> Сабақтың тақырыбы Сырммен Малайсарының шешендік сөздері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...