Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


- алған білімдерін макродеңгейде ұштастыру

Loading...


бет5/6
Дата28.02.2021
өлшемі164.88 Kb.
1   2   3   4   5   6
- алған білімдерін макродеңгейде ұштастыру.

ПӘННІҢ ҚҰРАМЫ
Пәннің мазмұны


Семинарлық(практикалық, зертханалық) сабақтар тақырыптары

Білім алушылардың өзіндік жұмыстарының тақырыбы

(ОБСӨЖ, СӨЖ)Сағат саны

Тақырын 1. «Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлау теориясының пәні

1

Әлеуметтік жоспарлау пәнін анықтау. Әлеуметтік жоспарға талдау әдістері. Әлеуметтік экономикалық модельдер. Экзогенді

және эндогенді айнымалылар. Қорлар мен ағындар.Айналмалы ағындардың моделі. Экономикалық стратегия және экономикалық саясат үшін макроэкономикалық теорияның маңызы.Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлау теориясының пәні

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың жүйесі Баяндама

Әлеуметтік-экономикалық болжау мен жоспарлау

жүйесінің жалпы сипаттамасы. Баяндама дайындау
Жоспаралды, жоспарлы, және есептік құжаттар.

Презентация

Топтық жоба


10

Тақырын 2. Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлаудың жүйесі

2

1. Қысқа мерзімді болжамдар тек қана сандық өзгерістерге сүйенеді.

2.Орта мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдар

3. Сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі бойынша ЖІӨ

4. Халықтық шаруашылықтың өсу динамикасы

Тұтыну себеті. Жұмыссыздық деңгейі.

5.Халықөмірініңдеңгейі,қаржылыққарымқатынастар,кірістер мен бағалар, экономикалық байланыстар.

6. ҚР негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері.


Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлаудың жүйесі

Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлаудың әдістемесі Реферат

Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлаудың

методологиялық жүйесінің қүрылымдық элементтері. Презентация

ҚР негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері. Презентация

Халық өмірінің деңгейі,қаржылық қарым- қатынастар,кірістер мен бағалар, экономикалық байланыстар. презентация


10

Тақырып 3. Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлаудың әдістемесі

3

1.Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың әдістемесі

2. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың

методологиялық жүйесінің құрылымдық элементтері.

3. Әлеуметтік-әкономикалық болжау мен

жоспарлаудың логикасы, оның мазмұны.

4. Формальды, математикалық заңдармен қатар

диалектикалық логикадағы заңдар

5.Диалектикалық логика білім мен ойлаудың ортақ әдісі

6. Әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспарлау

экономикалық теориямен қалыпты

7. Халықтың өсуі мен ғылыми-техникалық прогрестің

экономикалық өсуге әсері.

8.ҚР экономикалық өсуді ынталандырудың негізгі

бағыттары.Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлаудың әдістемесі

Әлеуметтік-әкономикалық болжау мен жоспарлаудың логикасы, оның мазмұны. Глоссарий құрастыру
Зейнетақы жүйесін зерттеу үшін экономикалық өсу

үлгілерін қолдану реферат


Конвергенция немесе дивергенция: әлемнің түрлі

елдерінде экономикалық өсу туралы не айтуға болады? Реферат


Қазіргі

экономикадағы

экономикалық

өсудің қаржылық факторлары. реферат10

Тақырып 4. Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлаудың құрылымы

4

1.Болжам мен жоспарлаудың методологиялық

қағидалары

2. Альтернативтік қағида, ол көп нұсқалық болжамдық

жасалымдарды (альтернативаларды) талап етеді

3 Жүйелілік қағидасы экономикалық жүйелердегі

сандық және сапалық заңдылықтарды зерттеу

4. Экономикалық дамудың үздіксіздігіне байланысты

ғылым мен техниканың даму деңгейіндегі өндірістің

жаңдануында жоспарлаудың үздіксіздік қағидасы

сақталауы

5.Мақсатты бағытталған және артықшықты қағидалар

әр жоспардың мақсатты болуы.Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлаудың құрылымы

Нормативті әдіс: технико-әкономикалық,

әкономикалық, әлеуметтік нормалалар Глоссарий құрастыру

Материалдық, еңбектік, қаржылық және әлеуметтік

баланстар. Критикалық жол әдісі. Презентация

Формалды емес оптимизация әдістері. презентация

Экономика математикалық әдістер. реферат10

Тақырып 5. Шет елдегі әлеуметтік-әкономикалық жоспарлау

5

1.Адекваттылық қағидасы

үрдістердің жасалынуында көп жағдайда міндетті түрде

қарастыру.

2. Жоспар-болжам көрсеткіштер жүйесі

3. Көрсеткіш – экономикалық котегорияның, үрдістің

немесе құбылыстың сандық түрдегі үлгісін көрсетеді

4 Көрсеткіштер жүйесіне сонымен қоса нормативтер

және лимиттер қосылады.

Нормативтер – қатысты көріністегі көрсеткіштер.

Лимиты – бекітілген соңғы қорытындыларға жету үшін

шығынның барынша мүмкін шамасы көрсетітін

ресурстық көрсеткіштер.Шет елдегі әлеуметтік-әкономикалық жоспарлау

Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлаудың құрылымы Глоссарий құрастыру

Әлеуметтік-әкономикалық жоспарлау технологиясы. Кейс

Мемлекеттік жоспарларды бекіту мен өңдеудің

кезеңдері мен жүйелілігі. презентация

Жоспарлыіс-шараларменкөрсеткіштерді

орындаушыға жеткізу. Реферат10

Тақырып 6. Стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздері

6

1.Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың құрылымы

2Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау технологиясы.

Мемлекеттік жоспарларды бекіту мен өңдеудің

кезеңдері мен жүйеліл

3 Жоспарлы іс-шаралар мен көрсеткіштерді

орындаушыға жеткі

4.Мемлекеттік жоспардың орындалуын қамтамасыз ету

және бақылау.Стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздері

Шет елдегі әлеуметтік-әкономикалық жоспарлау

Шетелдегімакрожоспарлаутеориясының

қалыптасуы. Есептер құрастыру

Постиндустриялды қоғамда әлеуметтікжәне әкономикалық институттарды рационалды

жоспарлау. Реферат

2 АҚШ-тағы әкономикалық және әлеуметтік реттеу

тәжірибесі: әкономикалық -математикалық модельдеу

мен болжамдау, перспективті баланстар, бюджеттеу. Реферат10

Тақырып 7. Стратегиялық жоспарлаудың тиімділігін анықтаудың әдістемелік негіздері

7

1.Қалыптасқан әдістерге экстрополяцияәдісі мен

моделдеу әдістері жатады. Олар математикалық

теорияға негізделеді.

2.Экстрополяция әдістеріңің арасында ең кіші

квадраттар әдісінде (ККӘ) негізделетін қызметтерді

тандау әдісі кең таралымға ие болды.

3.Қазіргі

замандық жағдайларда ККӘ модификациясына мән бере бастады.

4.Моделдеу әдістері математикалық тәуелділік және

қарым-қатынастар түріндегі зерттелетін экономикалық

үрдістің қалыптасқан сипатын көрсететін әр түрлі

экономикалық-математикалықмоделдердіболжау

үрдісінде (объектісінде) пайдалануға болады

5.Моделдердің келесі түрлері бар: матрицалық,

оптимальды жоспарлау, экономикалық-статистикалық

(трендтік, факторлық, эконометрикалық), имитациялық,

шешімдерді қабылдау

6.Экономикалық-математикалық моделдерді қолдану

үшін экономикалық-математикалық әдістерді

пайдаланады.Стратегиялық жоспарлаудың тиімділігін анықтаудың

әдістемелік негіздеріСтратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздері Есептер құрастыру

Базалық және функционалдық

стратегиялар. Глоссарий

Стратегиялық балама. глоссарий

Шығындық қағида мен ренталдық қағиданы салыстыр. Реферат


10

Тақырып 8. Қоғамның әлеуметтік дамуының стратегиялық жоспарлау

8

1.Стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздері

2.Базалық және функционалдық

стратегиялар.Стратегиялық балама. Стратегияны

жүзеге асыру кезеңі ретінде стратегиялық жоспарлау

және стратегиялық басқару.

3.Аймақтық стратегиялық жоспарлардың тиімділігін

анықтау

4.Кәсіпорынныңстратегиялық жоспарының

тиімділігінің көрсеткіштері.

5.Болжау және жоспарлауды ұйымдастыру ғылыми

негізі болып қағидалар саналады, яғни талаптар, негізгі ережелер.


Қоғамның әлеуметтік дамуының стратегиялық

жоспарлауАтмосфераның ластануынан болатын экономикалық зиянды есептеу, әуе кеңiстiгiнiң сапасын бағалау. Глоссарий құрастыру

Стратегияны жүзеге асыру кезеңі ретінде

стратегиялық жоспарлау және стратегиялық басқару. Кейс

Аймақтық стратегиялық жоспарлардың тиімділігін

анықтау Реферат

Кәсіпорынның стратегиялық жоспарының

тиімділігінің көрсеткіштері. реферат


10

Тақырып 9. Ғылыми -техникалық прогресті стратегиялық жоспарлау

9

1. Шет елдегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлау

2. Шет елдегі макрожоспарлау теориясының

қалыптасуы. Постиндустриялды қоғамда әлеуметтік

және әкономикалық институттарды рационалды

жоспарлау.

3. АҚШ-тағы әкономикалық және әлеуметтік реттеу

тәжірибесі: әкономикалық -математикалық модельдеу

мен болжамдау, перспективті баланстар, бюджеттеу.Ғылыми -техникалық прогресті стратегиялық

жоспарлауҚоғамның әлеуметтік дамуының стратегиялық

жоспарлау Глоссарий құрастыру

Мемлекеттің әлеуметтк саясаты қоғамның

әлеуметтік проблемаларын реттеудің басты құралы. Реферат

Қоғамның әлеуметтік саясатын әзірлеудің негізгі

принциптері. реферат

АҚШ-тағы әкономикалық және әлеуметтік реттеу

тәжірибесі: әкономикалық -математикалық модельдеу

мен болжамдау, перспективті баланстар, бюджеттеу. Презентация


10

Тақырыи 10. ¥лттық әкономиканың кұрылымын, пропорцияларын

және қарқынын стратегиялық жоспарлау

10

1. Стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздері

2.Базалық және функционалдық

стратегиялар.Стратегиялық балама. Стратегияны

жүзеге асыру кезеңі ретінде стратегиялық жоспарлау

және стратегиялық басқару.

3.Аймақтық стратегиялық жоспарлардың тиімділігін анықтау

4.Кәсіпорынның стратегиялық тиімділігінің көрсеткіштері.


¥лттық әкономиканың кұрылымын, пропорцияларын

және қарқынын стратегиялық жоспарлауҒылыми-техникалық прогресті стратегиялық

жоспарлау Глоссарий құрастыру

Дамыған мемлекеттердің ғылыми-техникалық

саясаттарының маңызды факторлары: өндіріс

компанияларының жоғары инновациялық белсенділігі реферат

Кәсіпорынның стратегиялық

тиімділігінің көрсеткіштері. реферат


10

Тақырып 11. Аймақтық деңгейдегі стратегиялық жоспарлау

11

1.Экономикалық циклдардың

Экономикалық циклдердің кейнсиандық модельдері.

2.Ішкі және сыртқы мемлекеттік борыш. Бюджет тапшылығы

3.Мемлекеттік бюджеттің бастапқы тапшылығы.

Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру.

4.ҚР мемлекеттік борышы.Аймақтық деңгейдегі стратегиялық жоспарлау

Экономикалық циклдердің кейнсиандық модельдері.

Глоссарий құрастыру

Мемлекеттік борышты басқару тәсілдері. реферат

ҚР мемлекеттік борышы. реферат

Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру. реферат


10

Тақырыи 12. Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудағы орта

мерзімді жоспарлаудың рөлі12

1."Дельфи" әдісі – эксперттік болжамды жасаудың

негізделген және қатаң процедураларын жасау

2."Дельфи" тәсілінің мағынасы .

3.Валюталық жүйе және айырбас бағамы.

4."Комиссия" тәсілі – әксперттік бағалаудың әдістері

5.Төлем балансының тапшылығын басқару әдістері. Девальвация және ревальвация.

Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудағы орта

мерзімді жоспарлаудың рөліҒТП-ы стратегиялық жоспарлауда қолданылатын

көрсеткіштердің жүйесі. Тест құрастыру

ҒТП-ы сипаттайтын көрсеткіштерге қойылатын

талаптар реферат

Девальвация және ревальвация. презентация

"Дельфи" тәсілінің мағынасы . Реферат10

Тақырып 13. ҚР тұрақты дамуға көшу Концепциясын жүзеге

асырудағы индикативтік жоспарлау негізгі құрал ретінде

13

Болжамдық сценарий болжанатын объектінің даму стратегиясын анықтайды.Объектініңдамуыныңгенеральдық мақсатын,

«мақсаттар ағашының» жоғары деңгейлерін бағала критерийлар Ашық экономикадағы белгіленген айырбас курсында тепе-теңдік. Ашық экономикадағы өзгермелі айырбас бағамы бар

тепе-теңдік.

ҚР тұрақты дамуға көшу Концепциясын жүзеге

асырудағы индикативтік жоспарлау негізгі құрал ретіндеҰлттық әкономиканың құрылымын, пропорциясын

және қарқынын стратегиялық жоспарлау Есеп шығару

Экономикадағы пропорцияның түрлері:жалпы

әкономикалық; салааралық; ішкі салалық; ішкі

өндірістік. Презентация

Пропорциялардың жиынтығы ретінде

әкономикалық құрылым туралы түсінік. Презентация


10

Тақырып 14. Қазақсан Республикасының әлеуметтік-әкономикалық

дамуының орта мерзімді жоспары

14

1.Жүйелерді болжауда және талдауда

2.Халықаралық сауда қатынастары. Әлемдік сауданың

құрылымы мен даму үрдістері.

3.Баланстық әдістің көмегімен тепе-теңдік және

пропорционалдық қағидалары

4.Баланстық әдіс

Қазақсан Республикасының әлеуметтік-әкономикалық

дамуының орта мерзімді жоспарыАймақтық дәрежеде стратегиялық жоспарлау Глоссарий

Аймақтық стратегиялық жоспарды әзірлеудің негізгі

қағидалары. Реферат

Стратегиялық міндеттерді орындауда SWOT –

талдауды қолдану. Презентация


10

Тақырып 15. Облыстардың әлеуметтік-әкономикалық дамуының

орта мерзімді жоспарлары

15

Облыстардың әлеуметтік-әкономикалық дамуының

орта мерзімді жоспарлар 1 Аймақтық саясатты іске асырудың механизмдері мен

құралдары. 2 Облыстардың орта мерзімді жоспарын бекіту және әзірлеу тәртібі. Орта мерзімді жоспардың іскет асуын бақылау

Облыстардың әлеуметтік-әкономикалық дамуының

орта мерзімді жоспарларыОблыстардың әлеуметтік-әкономикалық

дамуының орта мерзімді жоспарлары Глоссарий

2. Аймақтық саясатты іске асырудың механизмдері

мен құралдары. Реферат

10

Барлығы 150 сағат
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
рсетілетін қызмет
Сабақ тақырыбы
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
ғылым министрлігі
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
туралы хабарландыру
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағалауға арналған
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
арналған жиынтық
туралы анықтама
Қазақстан республикасының
білім беретін
республикасы білім
мамандығына арналған
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
жиынтық бағалауға
бағалау тапсырмалары
арналған әдістемелік
Қазақстан тарихы
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
арналған тапсырмалар
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
әдістемелік кешені
Мектепке дейінгі
ортақ біліктілік
Қазақстан облысы
қызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс қатысушыларына
біліктілік талаптар
мамандығы бойынша

Loading...