Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіДата15.01.2017
өлшемі94 Kb.
#90Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

Патриоттық тәрбие беру ҒЗИ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТҚұрметті әріптестер!
27 қараша 2015 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

«Жаңа Қазақстанды қалыптастырудағы ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың тағдыркешті шешімдері» атты III Республикалық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді
Конференцияға келесі секциялар жұмысы жоспарланады:

Секция 1.

Ұлт жоспары «100 нақты қадам» - Қазақстан Республикасының стратегиялық даму бағытын жүзеге асыру

Секция 2.

85-қадам – «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі жобасын әзірлеу - жаңа Қазақстандық Патриотизмге тәрбиелеудің әдістемелік базасы

Секция 3.

Қазақстандықтардың рухани және мәдени ұзақ мерзімді идеологиялық басымдықтары: стратегиядан жүзеге асыруға дейін

Конференцияның қатысу тілдері: қазақша, орысша, ағылшынша.


Конференция жұмысына қатысуға ниет білдірушілерден 2015 ж. 10 қарашаға дейін ұйымдастыру алқасына:
- ұсынылған үлгі бойынша мәлімдемені;

- төменгі талаптарға сай мақала тезистерін рәсімдеу;

- төлем туралы түбіртектің көшірмесі.
Конференцияға қатысу мен жинаққа басылуды ұйымдастыру жарнасы 2000 теңге (бір баяндама үшін) «БанкЦентрКредит» АҚ Қарағанды филиалындағы ҚарМТУ есеп шотына аудару керек. ИИК KZ638560000000147366, БИК KCJBKZKX, РНН 301700030344, БИН 000240004524.

Төлем тапсырмасында «Төлемнің тағайындалуы» жолында белгі қою: «27.11.2015 конференцияға қатысу үшін» және қатысушының аты-жөнін көрсету керек.

Конференцияға қатысу үшін мәлімет мына мекен-жай бойынша ұсынылады:100027, Қарағанды қ., Бейбітшілік бульвары, 56, ҚарМТУ

Жауапты хатшы: Мубаракова Айгерім Құралысқызы

(6 корпус, 3 этаж, 307 каб.).

Электрондық адрес (e-mail): niipatriot_kstu@mail.ru

Анықтамалық телефон: (87122) 56-59-28; қосымша (1101); сот.: 87009853294

«Жаңа Қазақстанды қалыптастырудағы ҚР Тұңғыш Президенті

Н.Ә. Назарбаевтың тағдыркешті шешімдері»

атты III Республикалық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға

мәлімдеме

1. Баяндамашы(лар) аты-жөні_______________________________________________

2. Ғылыми дәрежесі, атауы_________________________________________________

3. Қызметі, жұмыс орыны__________________________________________________

4. Қызметтік адресі________________________________________________________

5. Байланыс телефоны, факс, e-mail__________________________________________1; 2; 3 (баяндамашылар үшін)_____________________________________________

6. Секцияның атауы мен саны_______________________________________________

7. Мақаланың атауы________________________________________________________

8. Қатысу түрі (іштей, сырттай)______________________________________________

9. Қонақүйде орын алу______________________________________________________

Қолы Күні


Мақаланы рәсімдеудің талаптары


Тезис мәтіні, А4 (210х297 мм), пішіндегі көлемі 3 толық беттен кем емес, суреттер мен кестелерді қоса алғанда, Microsoft word (.doc) мәтіндік редакторында Times New Roman (Kz Times New Roman, Times/Kaz) терілуі тиіс, көлемі 14, интервал – бірлік, шегі: 2,5 см барлық жағынан, абзацаралық бірлік – 0,8 см. Қолданылған әдебиеттер сілтемесі тік жақшада [1, б. 24] беріледі, сілтемелердің нөмірленуі барлық мәтін бойынша. Толық әдебиеттер тізімі мәтін соңында бір интервалдан кейін қойылады.

Тезис мәтіні бір данадан сапалы баспадағы қағаз бетінде (беттер нөмірленбейді) және электрондық нұсқада немесе электронды поштада ұсынылады. Электронды нұсқада мәлімдемені, баяндама тезисін, төлем туралы құжаттардың көшірмесін жеке файлмен ұсынады. Файлдар атымен бірінші автордың тегін, ЖОО қысқартылған атын және құжат атауын, мысалы: Ахметов ҚазМТУ мәлімдеме, Ахметов ҚазМТУ тезисі, Ахметов ҚазМТУ төлем.

Баяндама авторының саны үш адамнан аспауы керек.

Мәтінді рәсімдеу үлгісі

ӘОЖ ххх.хх.ххх. Ахметов С.К. (Алматы, ҚазМТУ)

Смағұлова Р.Т. (Павлодар, ПМУ)


ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДА СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАСЫНЫҢ ДАМУЫ
мәтін

…………………………………………………………………………..


Қолданылған әдебиеттер тізімі


Мәтін редакциялауға жатпайды және түпнұсқа болып табылады. Конференция еңбектер жинағы көшірме әдіспен теру арқылы алынады. Сондықтан, Сіздердің назарларыңызға ұсынылатын материалдарыңызды толық рәсімдеп, жоғарыда көрсетілген талаптарды сақтауды ұсынамыз.

Баяндама тезистері, талаптарды сақтамай жазылған немесе белгіленген мерзімнен кеш келген, сонымен қатар жариялауға ғылыми қызығушылық ұсынылмаған мақала қабылданбайды және кері қайтарылмайды.


Ұйымдастыру алқасы
Министерство образования и науки

Республики Казахстан

Карагандинский государственный технический университет

НИИ патриотического воспитания

Информационное письмоУважаемые коллеги!
27 ноября 2015 года Карагандинский государственный технический университет проводит III Республиканскую научно-практическую конференцию «Судьбоносные решения Первого Президента РК Н.А. Назарбаева по формированию нового Казахстана»
В рамках конференции планируется работа следующих секций:

Секция 1.

План нации «100 конкретных шагов» - реализация стратегического курса развития Республики Казахстан


Секция 2.

Шаг 85 – разработка проекта патриотического акта «Мәңгілік Ел» - методологическая база воспитания Нового Казахстанского Патриотизма


Секция 3.

Долгосрочные идеологические приоритеты духовности и культуры казахстанцев: от стратегии к реализации

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.


Желающих принять участие в работе конференции просим до 10 ноября 2015 г. представить в Организационный комитет:

- заявку на участие по прилагаемой форме;

- тезисы доклада(ов), оформленные согласно приведенным ниже требованиям;

- копию документа, подтверждающую оплату оргвзноса.
Организационный взнос за участие в конференции и публикацию тезисов в сборнике в размере 2000 тенге (за один доклад) перечислять на расчетный счет КарГТУ в Карагандинском филиале АО «БанкЦентрКредит». ИИК KZ638560000000147366, БИК KCJBKZKX, РНН 301700030344, БИН 000240004524.

В платежном поручении в строке «Назначение платежа» обязательно сделать пометку: «за участие в конференции 27.11.2015» и указать Ф.И.О. участника.


Материалы для участия в конференции направлять по адресу:

100027, г. Караганда, бульвар Мира, 56, КарГТУ

Ответственному секретарю Мубараковой Айгерим Куралысовне

(6 корпус, 3 этаж, каб. 307).

Электронный адрес (e-mail): niipatriot_kstu@mail.ru

Телефон для справок: (87212) 56-59-28; внутренний (1101); сот.: 87009853294

заявка на участие

в III Республиканской научно-практической конференции

«Судьбоносные решения Первого Президента РК Н.А. Назарбаева

по формированию нового Казахстана»

1. Ф.И.О. докладчика (полностью)___________________________________________

2. Ученое степень, звание__________________________________________________

3. Должность, место работы________________________________________________

4. Служебный адрес_______________________________________________________

5. контактный телефон, факс, e-mail_________________________________________1; 2; 3 (для содокладчиков)_______________________________________________

6. Номер и наименование секции____________________________________________

7. Название доклада_______________________________________________________

8. Форма участия (очная, заочная)___________________________________________

9. Необходимость бронирования гостиницы___________________________________

Подпись Дата


Требования к оформлению тезисов


Текст тезисов, объёмом не более 3 полных страниц формата А4 (210х297 мм), включая рисунки и таблицы, должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft word (расширение документа: .doc) шрифтом Times New Roman (Kz Times New Roman, Times/Kaz и т.п.), размер 14, интервал - одинарный, поля: 2,5 см со всех сторон, абзационный отступ – 0,8 см. Ссылки на источники даются в квадратных скобках [1, с. 67], нумерация ссылок сплошная по тексту. Полный библиографический список приводится в конце текста через один интервал.

Текст тезисов представляется в одном экземпляре на бумажном носителе с хорошим качеством печати (без указания номеров страниц) и в электронном варианте или по электронной почте. В электронном варианте заявку, тезисы докладов и копию документов об оплате представляют отдельными файлами. В имени файлов указывают фамилию первого автора, сокращенное название организации и наименование документа, например: Ахметов КазНТУ заявка, Ахметов КазНТУ тезисы, Ахметов КазНТУ оплата.

Число авторов доклада не должно быть более трех человек.

Пример оформления тезисов


УДК ххх.хх.ххх. Ахметов С.К. (Алматы, КазНТУ)

Смагулова Р.Т. (Павлодар, ПГУ)


РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ


текст

…………………………………………………………………………..


Список использованных источников
1. Послание Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050:

Единая цель, единые интересы, единое будущее» // Казахстанская правда, 2014, 18 января.
Текст редактированию не подлежит и является оригиналом. Сборник трудов конференции будет набран методом прямого копирования. Поэтому обращаем Ваше внимание на необходимость представления материалов в тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований.

Тезисы докладов, оформленные с несоблюдением требований или предоставленные позднее установленного срока, а также не представляющие научного интереса, к публикации не принимаются и обратно не возвращаются.Оргкомитет конференции


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан