Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудыңДата16.01.2017
өлшемі423.03 Kb.
#283

2

Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын

Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 2014-2016 жылдарға

арналған іс-шаралар жоспары туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 2-тармағына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы»


№ 110 Жарлығына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 ақпандағы «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2014-2016 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» № 62 Қаулысына сәйкес Павлодар облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 2014-2016 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Қалалар мен аудандар әкімдері, облыстық бюджеттен қаржылан-дырылатын атқарушы органдардың басшылары:

облыста мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруды, кеңінен және жаппай қолданылуын қамтамасыз етсін;

Жоспарды іске асыру бойынша қажетті шаралар қолдансын;

облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасын Жоспардың орындалу барысы туралы жартыжылдық және жыл қорытындылары бойынша хабардар етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау және Жоспарды іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіру облыс әкімінің орынбасары А.А. Өрсариевке жүктелсін.


Облыс әкімі Қ. Бозымбаев
Павлодар облысы әкімдігінің

2014 жылғы « 27 » наурыздағы

74/3 қаулысынақосымша

Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған

мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі

2014-2016 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

Р/с №


Іс-шаралар

Аяқталу

нысаны

Орындауға

жауаптылар

Орын-

далу мерзімі

Болжамды шығындар

(млн. теңге)

Қаржы-ландыру көздері

1

2

3

4

5

6

7

1. Мақсаты: Мемлекеттік тіл - ұлт бірлігінің басты факторы

Міндеттер:

1. Мемлекеттік тілді оқытудың әдіснамасын жетілдіру және стандарттау

2. Мемлекеттік тілді оқытудың инфрақұрылымын дамыту

3. Мемлекеттік тілді оқыту процесін ынталандыру

1

Облыстың барлық санаттағы азамат-тарына мемлекеттік тілді тегін оқы-туды ұйымдастыру

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

2500,0

2675,0


2500,0

Облыстық бюджет

2

Аудармашылар мен іс жүргізушілерге

Облыс

Облыс тілдерді

2014 жыл

500,0

Облыстық

1

2

3

4

5

6

7
семинар-тренинг өткізу

әкіміне ақпарат

дамыту жөніндегі басқармасы

2015 жыл 2016 жыл

535,0

500,0


бюджет

3

Қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес қазақ тілі оқытушыларының біліктілігін арттыру

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс білім беру басқармасы, Пав-лодар мемлекет-тік педагогика-лық институты (келісім бойын-ша), С. Торайғы-ров атындағы Павлодар мем-лекеттік универ-ситеті (келісім бойынша), Инно-вациялық Еуразия университеті (ке-лісім бойынша)


2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

Бөлінген қаражат шеңберінде

Облыстық бюджет

4

Аккредиттелген қазақ тілін оқыту орталықтарының мониторингін жүр-гізу

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

5

Мемлекеттік тілді оқыту орталықта-рының қызметіне рейтингтік бағалау

Қазақстан Республи-

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі

2016 жыл

Қаржы шығында-

1

2

3

4

5

6

7
жүйесін енгізу

касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

басқармасыры талап етілмейді

6

Онлайн режимі арқылы қашықтан қол жеткізу мүмкіндігін пайдалана оты-рып ұйымдастырылған қазақ тілін оқыту орталықтары оқытушылары-ның біліктілігін арттыру бойынша се-минар өткізу

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

400,0

428,0


430,0

Облыстық бюджет

7

Қазақ тіліндегі электрондық оқулық-

тар мен орысша-қазақша сөздіктерді сатып алуЭлектрон-

дық оқу-лықтарды, сөздіктерді сатып алуОблыс тілдерді

дамыту жөніндегі басқармасы2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

1000,0

1070,0


1000,0

Облыстық

бюджет


2. Мақсат: Мемлекеттік тілді көпшіліктің кеңінен қолдануына қол жеткізу

Міндеттер:

1. Мемлекеттік тілді қолдану мәртібесін арттыру

2. Мемлекеттік тілге сұранысты арттыру

8

Қазақстан Республикасы заңнамасы-ның мемлекеттік тілде және басқа тіл-дердегі телехабарлар көлемінің арақа-тынасын сақтау жөніндегі талаптары-

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді

дамыту жөнін-дегі, ішкі саясат басқармаларыТұрақты
Қаржы шығында-ры талап етілмейді

1

2

3

4

5

6

7
ның орындалуын қамтамасыз ету
9

Павлодар облысында тілдерді дамыту мәселелері бойынша әлеуметтік зерт-теулер жүргізу және тілдік ахуал ту-ралы деректер қорын қалыптастыру жөніндегі жұмысты жалғастыру

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді

дамыту жөніндегі басқармасы2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл


1200,0

1284,0


1200,0

Облыстық

бюджет


10

Электрондық үкімет шеңберінде элек-трондық қызмет көрсетудің барлық деңгейінде қазақ тілінің қолданылуын жетілдіру

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс ауыл ша-руашылығы, бі-лім беру, денсау-лық сақтау, жұ-мыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағ-дарламалар, жер қойнауын пайда-лану, қоршаған орта және су ре-сурстары, кәсіп-керлік, сауда жә- не туризм, құры-лыс, жолаушылар көлігі және авто-мобиль жолдары,

энергетика және тұрғын үй-комму-налдық шаруа-шылық, ішкі сая-2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

1

2

3

4

5

6

7


сат, мәдениет, мұрағаттар және құжаттама, эконо-мика және бюд-жеттік жоспарлау, жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы, дін іс-тері, дене тәрбие-

сі және спорт бас-қармалары, қала-лар мен аудандар әкімдері
11

Көлік, байланыс, сауда, денсаулық сақтау, тұрмыстық қызмет көрсету салаларында, анықтамалық-ақпарат-тық қызметтерде мемлекеттік тілдің қолданылуына жәрдемдесу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс жолаушы-лар көлігі және автомобиль жол-дары, кәсіпкерлік, сауда және ту-ризм, денсаулық сақтау, жұмыспен қамтуды үйлесті-ру және әлеумет-тік бағдарламалар басқармалары, қалалар мен ау-дандар әкімдері

Тұрақты
Қаржы шығында- ры талап етілмейді

12

«Қазақстан Республикасының тіл ту-

Дәрістер

Облыс тілдерді

Тұрақты
Қаржы

1

2

3

4

5

6

7
ралы заңнамасы» тақырыбында дәріс-тер ұйымдастыру
дамыту жөніндегі басқармасышығында-ры талап етілмейді

13

Мәдениет ұйымдарының (театр, кино, кітапхана) репертуарын қазақ тілін-дегі жаңа контентпен, оның ішінде балалар мен жасөспірім көрермендер аудиториясына арналған шығарма-лармен толықтыру

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс мәдениет басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

14

Бұқаралық мәдени, спорт және басқа да қоғамдық іс-шараларды өткізу ке-зінде мемлекеттік тілді кеңінен қол- дануды қамтамасыз ету

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс білім беру, ішкі саясат, мәде-ниет, мұрағаттар және құжаттама, дене тәрбиесі жә-не спорт, жастар саясаты мәселе-лері жөніндегі басқармалары, қалалар мен ау-дандар әкімдері

Тұрақты

Бөлінген қаражат шеңберінде

Облыстық бюджет

15

Жергілікті теледидарда облыста мем-лекеттік тіл саясатын насихаттайтын ақпараттық-танымдық бағдарламалар ұйымдастыру

Телебағ-дарлама-лар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

3200,0

3424,0


3000,0

Облыстық бюджет

16

«Қазақстан Республикасындағы мем-

Роликтер

Облыс тілдерді

2014 жыл

1300,0

Облыстық

1

2

3

4

5

6

7
лекеттік тіл саясаты» жарнамалық-имидждік роликтерді жасау мен көр-сетуді қамтамасыз ету
дамыту жөніндегі басқармасы

2015 жыл 2016 жыл

1390,0

1000,0


бюджет

17

«Ертіс дидары» газетін шығаруды жалғастыру

Газет шығару

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

1600,0

1926,0


1300,0

Облыстық бюджет

18

«Мемлекеттік тіл және отбасы» ра-диохабарын өткізу

Радиоха-бар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

1200,0

1284,0


1000,0

Облыстық бюджет

19

Жергілікті дарындарды қолдау мақ-сатында облыстық теледидар мен радиода ақындар мүшәйрасын ұйым-дастыру

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

500,0

535,0


535,0

Облыстық бюджет

20

Мемлекеттік тілді насихаттау мәселе-лері жөнінде үкіметтік емес ұйымдар-мен «дөңгелек үстел» өткізу

Дөңгелек үстел

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

40,0

43,0


45,0

Облыстық бюджет

21

Қазақ тілі білгірлерінің «Тіл – халық жанын танудың кілті» атты облыстық конкурсын өткізу

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

400,0

428,0


430,0

Облыстық бюджет

22

Көркемсөз оқу шеберлерінің облыс-тық конкурсын өткізу

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

500,0

535,0


535,0

Облыстық бюджет

23

Өзге ұлт өкілдері арасында облыстық «Абай оқулары» конкурсын өткізу

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

800,0

856,0


916,0

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

24

Қазақ тілінде сөйлейтін, оның ішінде ұлты қазақ емес танымал отбасыла- рын тарта отырып, PR-технологиясын қолданып, мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің бірлескен акциялары ар-қылы мемлекеттік тілді танымал ету жұмыстарын ұйымдастыру

Қазақстан Республи- касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөнінде- гі, білім беру, ішкі саясат, мәде-ниет, мұрағаттар және құжаттама, дене тәрбиесі жә-не спорт, жастар саясаты мәселе-лері жөніндегі басқармалары

2014 жыл

2015 жыл 2016 жыл


Қаржы шығында- ры талап етілмейді

25

Халық арасында мемлекеттік тілді танымал ету және жеке субъектілер-дің іс-қағаздарын мемлекеттік тілге көшіруді жеделдету мақсатында мем-лекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңбе-рінде қоғамдық қозғалыстарды, бір-лескен акцияларды, жобаларды ұйым-дастыру және өткізу кезінде қазақ ті-лін насихаттау

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөнінде-гі, білім беру, іш-кі саясат басқар-малары, «Нұр Отан» облыстық филиалы (келісім бойынша)

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл
Қаржы шығында-ры талап етілмейді

26

Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын біркелкілікке жеткізу үшін өңірлік алшақтықтарды еңсеруге басымдық беру мақсатында «Қазақстанның бо-лашағы – қазақ тілінде» орыс тілді азаматтарға мемлекеттік тілді наси- хаттауға арналған іс-шаралар кешенін

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-

Облыс тілдерді дамыту жөнінде-гі, ішкі саясат, жастар саясаты мәселелері жөнін-дегі басқармала-ры, облыс Қазақ-

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

300,0

321,0


340,0

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7
ұйымдастыру

не ақпарат

стан халқы ассам-блеясы (келісім бойынша)


27

Салалық жаднамаларды басып шыға-ру

Жаднама шығару

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

500,0

535,0


500,0

Облыстық бюджет

28

Қазақ тіліндегі КВН ойындарын өткі-зу

КВН

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

400,0

428,0


400,0

Облыстық бюджет

3. Мақсат: Дамыған тіл мәдениеті зиялы ұлттың әлеуеті

Міндеттер:

1. Қазақ тілінің лексикалық қорын жетілдіру және жүйелеу

2. Тіл мәдениетін жетілдіру

29

Ономастиканың проблемалық мәсе-лелері бойынша семинар ұйымдасты-ру

Семинар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

200,0

214,0


230,0

Облыстық бюджет

30

«Мемлекеттік тіл және қоғам» атты ғылыми-практикалық конференция ұйымдастыру

Конферен-ция

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл 2016 жыл933,0

1240,0


970,0

Облыстық бюджет

31

Павлодар облысының әкімшілік-ау-мақтық бірліктері мен физикалық- географиялық атауларының көрсет-кіш анықтамалығын шығару

Анықтама- лар шыға-ру

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл


1000,0

Облыстық бюджет

32

Түркі тілдес халықтар жазбалары күндеріне орай ғылыми конференция өткізу

Конферен-ция

Облыс тілдерді

дамыту жөніндегі басқармасы2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

500,0

1320,0


800,0

Облыстық
бюджет

4. Мақсат: Қазақстан халқының лингвистикалық капиталын дамыту

Міндеттер:

1. Коммуникативтік – тілдік кеңістіктегі орыс тілінің қолданылуы

2. Қазақстандағы тілдік әралуандықты сақтау

3. Ағылшын және басқа да шет тілдерін оқып-үйрену

1

2

3

4

5

6

7

33

Мемлекеттік қызметшілерге мемле-кеттік және ағылшын тілдерін оқыту-ды ұйымдастыру

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл 2015 жыл

2016 жыл


5200,0

3590,0


3372,0

Облыстық бюджет

34


Мемлекеттік және өзге тілдерде көр-кемсөз оқу конкурсын өткізу

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, об-лыс Қазақстан халқы ассамблея-сы (келісім бой-ынша)

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл


500,0

535,0


500,0

Облыстық бюджет

35

Славян жазбалары күнін өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

400,0

428,0


400,0

Облыстық бюджет

36

Облыс этномәдени бірлестіктерімен кездесу өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, об-лыс Қазақстан халқы ассамблея-

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл
Қаржы шығында-ры талап етілмейді

1

2

3

4

5

6

7


сы (келісім бой-ынша)


37

«Тіл – достық құралы» концерттік бағдарламасын өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл 2015 жыл

2016 жыл


1000,0

1070,0


1000,0

Облыстық бюджет

38

Облыстың мектепке дейінгі мекеме-лері үшін балаларға арналған мемле-кеттік тілдегі оқу құралдарын сатып алу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2015 жыл

2016 жыл


1440,0

1100,0


Облыстық бюджет

39

Тіл саясатының үштұғырлығы шеңбе-рінде «Тілдарын» облыстық олимпиа-дасын өткізу

Облыстық олимпиада

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

500,0

535,0


500,0

Облыстық бюджет

40

«Тіл – барлық білімнің кілті» орыс тілі білгірлерінің облыстық конкурс-ын өткізу

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

500,0

535,0


572,0

Облыстық бюджет

41

Тілдерді оқыту жөніндегі мемлекеттік орталықтарда ағылшын және басқа да шет тілдерін оқыту курстарының санын ұлғайту

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, Пав-лодар мемлекет-тік педагогика- лық институты (келісім бойын-ша), С. Торайғы-ров атындағы Павлодар мем-лекеттік универ- ситеті (келісім

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл
Қаржы шығында- ры талап етілмейді

1

2

3

4

5

6

7


бойынша), Инно-вациялық Еуразия университеті (ке- лісім бойынша)


42

«Тіл шебері» облыстық конкурсын өткізу

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2014 жыл

2015 жыл


2016 жыл

500,0

535,0


540,0

Облыстық бюджет

Барлығы

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

27573,0

29139,0

25615,0

Облыс-тық бюджетКаталог: upload -> files -> files
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін "Үздік педагог" атағын беру және мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің
files -> Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
files -> Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
files -> Есэдо го (версия 13. 2) Копия электронного документа. Положительный результат проверки эцп
files -> «Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтама беру»
files -> «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
files -> Павлодар облысының ауылдық аймақтарының тұрғындарына «электрондық үкімет» порталы арқылы қолжетімді электрондық төлемдердің тізбесі (42)
files -> Павлодар облысының ауылдық аймақтарының тұрғындарына «электрондық үкімет» порталы арқылы қолжетімді электрондық қызметтердің тізбесі (83)
files -> Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2014 жылғы 11 қарашадағы «Нұрлы жол- болашаққа бастар жол»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан