Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіPdf көрінісі
бет65/65
Дата22.09.2021
өлшемі1.89 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65
 

Internet resources 

 

1.  https://mbook.kz/ 

2.  https://neb.arsu.kz    

3.  https://library.kazguu.kz/ru/ 

4.  http://www.elibrary.ru 

5.  http://www.wdl.org/ru/ 
6.  http://www.booksgid.com 

7.  http://cyberleninka.ru 

8.  http://airccj.org/csecfp/library 

9.  http://www.isprinq.ru/ 

10. www.sozdik.kz 

11. https://translate.google.com/?hl=ru 

12. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. БАҒАЛАУ  

 

Студенттердің оқу жетістіктері 100 балдық (%) шкала бойынша бағаланады № 

Ағымдық бақылау 

түрлері 

Балл саны (15 апта) 

І межелік бақылау–80 балл, 

ІІ межелік бақылау–70 балл 

ЕСКЕРТУ 

Online режимі 

оffline режимі Дәріс сабақтары  

8 апта – 

max.16 

балл 

7 апта– 

max.14 


балл 

8 апта – 

max.16 

балл 

7 апта– 

max.14 


балл 

2 балл–1 апта үшін 

1.1 Бейнедәріске қатысуы  0–4 балл 

0–7 балл 

 

 Оnline  режимдегі дәрістер 

сабақ кестесіне және 

Силабустағы тақырыптық 

жоспарға сай өткізіледі, 

сәйкесінше бағаланады;  

оffline режимде білім 

алушылардың  оқу 

жетістіктері «Univer» 

порталына  (мүмкіндік 

шектеулі болған жағдайда 

электронды пошта 

қолданылады)   жіберілген 

дәріс сабақтары бойынша 

орындаған тапсырмалары 

арқылы бағаланады 

1.2 Бейнедәрістегі 

белсенділігі (сұрақ, блиц–

сауалдар, пікірталас) 

0–12 балл 

0–7 балл 

 

 1.1 YouTube каналында 

жазылған бейнедәрістер 

негізінде  жазбаша дәріс 

конспектісін құруы және 

«Univer» платформасына 

жүктеуі   

 

 

0–4 балл 0–7 

балл 


1.2 Дәріс сұрақтары 

бойынша жазба 

жұмыстарын (тест 

тапсырмалары, эссе, 

сөздік, глоссарий, кесте 

және т.б.) орындауы 

 

 

0–12 балл 

0–7 


балл Практикалық 

/семинар/,  зертханалық 

сабақтар  

8 апта – max.24 балл 

7 апта– max.21 балл 

3 балл–1 апта үшін 

2.1 Сабақ кестесіне 

сәйкес бейнесабақтарға 

қатысуы 


8 апта – 0–8 балл 

Тапсырмалар пән 

ерекшелігіне байланысты 

Силлабуста көрсетілген 

тақырыптарды қамтиды 

және сабақтар online 

режимінде сабақ кестесіне 

сәйкес жүргізіледі 

7 апта 0–7 балл 

2.2 Практикалық 

/семинар/, зертханалық 

сабақтар тапсырмаларын  

орындауы және белсенді 

қатысуы 


8 апта – 0–16 балл 

 

7 апта 0–14 балл 

Оқытушының 

жетекшілігімен 

жүргізілетін 

студенттердің өзбетіндік 

жұмыстары (ОСӨЖ) 

8 апта – max.20 балл 

(2,5 балл – 1 апта үшін) 

Сабақ кестесі бойынша 

оқытушымен байланыста 

орындалады, кері байланыс 

«Univer» платформасы  

арқылы жүзеге асырылады 

(мүмкіндік шектеулі болған 

жағдайда электронды 

поштақолданылады) 7 апта– max.21 балл 

(3 балл – 1 апта үшін) 

 

3.1 ОСӨЖ тапсырмаларын кестеге 

сай орындауы және 

«Univer» платформасы  

жүктеуі 


8 апта – 0–8 балл 

 

7 апта – 0–7 балл 3.2 ОСӨЖ 

тапсырмаларын қорғау 

және таныстыру/ 

презентация жүктеу 

8 апта – 0–12 балл 

7 апта – 0–14 балл 

Студенттердің 

өзбетіндік жұмыстары 

(СӨЖ) 

8 апта – max.20 балл 

(2,5 балл – 1 апта үшін 

Студенттердің өзбетіндік 

жұмыстары бойынша 

тапсырмаларды тексеру, кері 

байланыс «Univer» 

платформасы (мүмкіндік 

шектеулі болған жағдайда 

электронды пошта 

қолданылады) арқылы 7 апта– max.14 балл 

(2 балл – 1 апта үшін) 

4.1 СӨЖ тапсырмаларын 

кестеге сай орындауы 

және «Univer» 

платформасы    жүктеуі 

8 апта – 0–8 балл 

 

7 апта– 0–7 балл 
4.2 Өз бетінше 

шығармашылықпен 

жұмыс жасау қабілеті 

(конспект жазу, әдебиет 

тізімін жасақтау, 

жоспары, логикалық 

ойлары, дәлелдері, 

қорытындысы және т.б.)     

8 апта – 0–12 балл 

 

жүзеге асырылады 

7 апта– 0–7 балл Межелік бақылау 

8 апта– 20 балл 

8–ші апта 7 апта–30 балл 

7–ші апта Аралық бақылау 

(емтихан) 

100 балл 

Емтихан кестесіне сәйкес 

 

Ескерту! Студенттердің оқу жетістіктерін ағымдық бақылау университеттің «Univer» 

платформасында сабақ кестесіне сәйкес тұрақты жүзеге асырылады

 

13. КУРС САЯСАТЫ 

Курс саясаты әкімшілік талаптар мен академиялық адалдық принциптерінен тұрады.  

 әкімшілік талаптар:  

-  пән бойынша білімді толық көлемде игеру; 

-  ББ бойынша құзыреттіліктерді меңгеру;  

-  оқытушыларға, қызметкерлерге және білім алушыларға құрметпен және сыпайылықпен қарау; 

-  силлабуста көрсетілген тапсырмаларды «өзбетінше» өзгертпеу және көрсетілген талаптарды сақтау;   

-  сабақ кестесіне сәйкес онлайн және оффлайн режимдерінде оқытуға қатысу; 

-  пән  бойынша  контент  түрлерін  тиімді  қолдану,  мысалы  тақырыптар  бойынша  жазылған 

бейнедәрістерді YouTube каналынан тұрақты тыңдау, тапсырмалар, блиц–сауалдар және т.б.; 

-  пәнді  өткізу  үшін  қажетті  ақпараттық  (техникалық)  құралдармен  жұмыс жасау  дағдысын  меңгеру 

және техникалық талаптарды сақтау;  

-  СӨЖ  тапсырмаларын  оқытушының  жеке  кестесінде  көрсетілген  мерзімде  орындау  және  пән 

оқытушысымен кері байланыста болу; 

-  бақылау  тапсырмаларын  (межелік,  аралық  бақылау)  бекітілген  мерзімде  орындау  (  дәлелді 

себептерден басқа жағдайда); 

-  университет, кафедра мүлкіне жауапкершілікпен қарау; 

-  университеттің ішкі тәртіп ережелерін сақтау; 

-  кафедра, факультет, университет жұмыстарына белсенді қатысу.  

 

 Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің  «Академиялық адалдық Кодексінен» 

 КӨШІРМЕ 

 сапалы білім алу; 

 онлайн  режиміндегі  сабаққа  тұрақты    қатысу  және  электрондық  платформаларды 

(«ZOOM» «MOODLE» және т.б.) бекітілген кестеге сәйкес қолдану;   

 

оқытушының силлабуста көрсетілген талаптарын орындау;  

тапсырманың барлық түрлерін (ОСӨЖ, диплом жобасы және т.б.)  өз бетінше орындау және көрсетілген мерзімде оқытушыға ұсыну;  

 ағымдық,  аралық,  қорытынды  бақылау  тапсырмаларын  орындау  кезінде  шпаргалка,  ұялы 

телефондарды қолданбау; 

 

оқу, ғылыми–зерттеу жұмыстарын орындау кезінде автордың атын көрсетіп түрлі деректерді пайдалану, пайдаланылған деректер тізімін жұмыс соңында көрсету; 

 ақпаратты шынайы және сенімді көздерден алу;   

 өзінің орындаған жұмысын басқа білім алушыға ұсынбау; 

 жеке,  туыстық  және  қызметтік  қарым–қатынастарды  пайдалану  арқылы  оқытушыға  және 

әкімшілікке пара ұсынбау. 

 

ЕСКЕРТУ! Курс саясаты университет үшін ортақ  

Силлабусқа қосымша 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле және ECTS 

(иситиэс) аударылған балдық–рейтингтік әріптік жүйесі 

Әріптік жүйе бойынша 

бағалар 

Балдардың 

сандық 

эквиваленті 

Балдар  

(%–тік құрамы) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалар 

А 

4,0 


95–100 

Өте жақсы 

А– 

3,67 


90–94 

В+ 


3,33 

85–89 


Жақсы 

В 

3,0 80–84 

В– 


2,67 

75–79 


С+ 

2,33 


70–74 

С 

2,0 65–69 

Қанағаттанарлық 

С– 

1,67 


60–64 

D+ 


1,33 

55–59 


D– 

1,0 


50–54 

FX 


0,5 

25–49 


Қанағаттанарлықсыз 

0–24 

 

 

 

 

 

Document Outline

 • 1. Convert the decimal number 103 to binary.
 • 2. Convert the decimal number 113 to binary.
 • 3. Convert the decimal number 125 to binary
 • 4. Convert the decimal number 133 to binary.
 • 5. Convert the decimal number 146 to binary.
 • 6. Convert the decimal number 156 to binary.
 • 7. Convert the decimal number 163 to binary.
 • 8. Convert the decimal number 213 to binary.
 • 9. Convert the decimal number 216 to binary
 • 10. Convert the decimal number 225 to binary.
 • 11. Convert the decimal number 233 to binary.
 • 12. Convert the decimal number 329 to binary
 • 13. Convert the decimal number 336 to binary.
 • 14. Convert the decimal number 37 to binary.
 • 15. Convert the decimal number 413 to binary.
 • 16. Convert the decimal number 766 to binary
 • 17. Convert the decimal number 906 to binary
 • 18. Convert the decimal number 96 to binary.
 • 19. What is 1010012 in decimal?
 • 20. What is 10101112 in decimal?
 • 21. What is 1010112 in decimal?
 • 22. Which is equivalent to 100112 in decimal?
 • 23. Which is equivalent to 1010010112 in decimal?
 • 24. Which is equivalent to 1010011012 in decimal?
 • 25. Which is equivalent to 11001112 in decimal?
 • 26. Computer representation of numeric and symbolic information.
 • 27. The objects, their properties, relationships between objects and functions. The statements about the properties of objects and relations between them. Elements of predicate logic.
 • 28. Architecture of Parallel Computer.
 • 29. Analysis and assessment of the effectiveness of the algorithms.
 • 30. Methods of design and verification program.
 • 31. Operating systems for mobile devices.
 • 32. The use of multimedia tools for the development of electronic textbooks.
 • 33. The conceptual, logical and physical data models.
 • 34. Modern development tools, dynamic content Websaytov.
 • 35. The application–level protocols of the OSI model. Function and configuration.
 • 36. Electronic government of the Republic of Kazakhstan. Structure and services of e–government portal of the Republic of Kazakhstan.
 • 37. Designing the structure and content of the remote class. Selecting components.
 • 38. Arrangements for data protection. Selecting security solutions. Informational insurance.
 • 39. Use domain–specific application packages in the professional field.
  • Additional literature/ materials
  • Internet resources


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
Сабақ тақырыбы
жиынтық бағалау
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
тоқсан бойынша
қызмет стандарты
бекіту туралы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
туралы хабарландыру
жиынтық бағалауға
арналған жиынтық
бағалау тапсырмалары
арналған тапсырмалар
білім беретін
республикасы білім
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
арналған әдістемелік
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
Қазақ әдебиеті
туралы анықтама
Мектепке дейінгі
мамандығына арналған
нтізбелік тақырыптық
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
мемлекеттік әкімшілік
болып табылады
оқыту әдістемесі
жалпы конкурс
Реферат тақырыбы
қатысушыларға қойылатын
Қазақстан облысы
әдістемелік ұсыныстар
әдістемелік кешені
тақырыптық жоспар