Ауыл шаруашылық машиналары пәнінің тестік тапсырмалары. Техникалық факультет

Loading...


бет4/6
Дата07.04.2020
өлшемі481.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

217.1 СУПН-8 жүгері сеялкасының жүгері себу қатар аралығын көрсет.

A) 40 см;

B) 50 см;

C) 60 см;

D) 70 см;

E) 80 см.

*********************************************

218.1 КСМ-4 картоп отырғызғышы қай трактормен агрегатталады?

A) Т-25;


B) Т-30;

C) Т-130;

D) МТЗ-80;

E) К-701.

***********************************************

219.1 7 км/сағ жылдамдықпен жұмыс істейтін Т-4А+ЗСЗС-2,1 себу агрегатының сағаттық өнімділігін анықта :

A) 2,4 га/ сағ;

B) 3,1 га/ сағ;

C) 4,1 га/ сағ;

D) 5,1 га/ сағ;

E) 6,4 га/ сағ.

***********************************************

220.1 ССТ-8А сеялкасының жұмысшы органдары неден қозғалысқа кіреді

A) айналу доңғалағынан;

B) тірек доңғалағынан;

C) трактордан;

D) гидромотордан;

E) электродвигательден.

*********************************************

221.1 Көкөнiс дақылдарын қандай сепкiшпен себедi?

A) СУПН-8;

B) СЛС-8;

C) СОН-2,8;

D) СЗ-3,6;

E) КСМ-4.

***********************************************

222.1 СУПН-8 отырғызғышы қандай трактормен агрегатталады?

A) ДТ-75В;

B) Т-30;

C) Т-130;

D) Т-4А;

E) МТЗ-82.

***********************************************

223.1 СКН-6А отырғызғышымен отырғызылатын көшеттердің қатар аралығын көрсет

A) 8 см. ;

B) 20 см. ;

C) 50 см. ;

D) 60 см. ;

E) 70 см.

***********************************************

224.1 СКН-6 отырғызғышының маркасындағы сан нені көрсетеді?

A) өнімділікті, га/сағ;

B) бункер сыйымдылығын, м3;

C) өнімділікті, т/сағ;

D) отырғызылған қатар санын;

E) жүккөтергіштікті.

***********************************************

225.1 Картоп отырғызу әдісін көрсет:

A) пунтирлі;

B) ленталы;

C) жолақ;

D) квадратты-ұялы;

E) ұялы.

***********************************************

226.1 СЗС-3,6 сепкiшi бiр уақытта қанша операцияларды орындай алады?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


***********************************************

227.1 СУПН-8 отырғызғышына сошниктің қандай түрі орнатылған?

A) бірдискілі;

B) екідискілі;

C) табанды;

D) табан тәрізді;

E) қашау сияқты.

***********************************************

228.1 САЯ-4 картоп отырғызғыштың себелегіш аппаратының түрін көрсет

A) катушкалы;

B) катушкалы-штифті;

C) шынжырлы-қасықты;

D) дискілі-қасықты;

E) дискілі.

***********************************************

229.1 Қай сеялка жолақтау әдісімен отырғызады?

A) ССТ-12А;

B) СУПН-8;

C) СЗС-2,1;

D) СЗ-3,6;

E) СОН-2,8.

***********************************************

230.1 СОН-2,8 көкөніс сеялкасындағы сан нені білдіреді?

A) алым енін;

B) өнімділігін, га/сағат;

C) қатар санын;

D) жәшіктің сыйымдылығын;

E) жүккөтергіштігін.

************************************

231.1 ССТ-18 сеялкасының 8 км/сағ. жұмысшы жылдамдықпен суаратын учаскесімен бір сағат жұмысы кезіндегі өнімділікті анықта

A) 6,4 га/сағ;

B) 7,8 га/ сағ;

C) 8,6 га/ сағ;

D) 9,6 га/ сағ;

E) 12,6 га/ сағ.

************************************

232.1 Көкөніс сеялкасының сошник түрі:

A) табанды;

B) түтікті;

C) киле сияқты;

D) 9,6 га/ сағ;

E) 12,6 га/ сағ.

************************************

233.1 Қай сеялканың бүркелемегіші шығыршықты каток?

A) СЗ-3,6;

B) СЗП -3,6;

C) СОН-2,8;

D) КСМ-4;

E) СКИ-6А.

************************************

234.1 СУПН-8 жүгері сеялкасының қатар аралығын көрсет:

A) 40 см;

B) 50 см;

C) 60 см;

D) 70 см;

E) 80 см.

************************************

235.1 СУПН-8 отырғызғышының сошниктер арасының ара қашықтығын көрсет:

A) 40 см.;

B) 50 см.;

C) 60 см.;

D) 70 см.;

E) 80 см.

************************************

236.1 СЗУ-3,6 сеялкасының маркасындағы бірінші сан нені білдіреді?

A) машина түрі;

B) название машина атауы;

C) конструктордың фамилиясын;

D) сошниктің атауын;

E) себу аппаратының түрін.

************************************

237.1 СЗП-3,6 сеялкасына себелегіш аппараттың қай түрі орнатылған?

A) дискілі;

B) катушкалы;

C) пневматикалық;

D) тарелкалы;

E) көліктік.

***********************************

238.1 Отырғызу адымы деген ен?

A) көрші қатарлар аралығы;

B) сошниктер ара қашақтығы;

C) қатардағы түйіндер арақашықтығы;

D) сошник пен бүркемелеуіш арақашықтығы;

E) себелегіш аппарат пен сошниктің арақашықтығы.

************************************

239.1 СЗ-3,6 сеялкасына қандай сошник түрі орнатылған:

A) екі диск 80-100 бұрышпен орналасқан;

B) екі диск 180 бұрышпен орналасқан;

C) екі диск шектегіш ребордтармен;

D) бір дискілі;

E) анкерлі.

************************************

240.1 Кең қатар әдісімен себетін сеялканы көрсет.

A) СЗП-3,6;

B) СЗУ-3,6;

C) СЗС-2,1;

D) СУПН-8;

E) СЗТ-3,6.

************************************

241.1 Тар қатар әдісімен себетін сеялканы көрсет.

A) СЗС-2,1;

B) СЗТ-3,6;

C) СЗУ-3,6

D) СУПН-8;

E). ССТ-12А

************************************

242.1 Пневматикалық себелегіш аппараты бар сеялканы көрсет

A) СЗП-3,6;

B) СЗУ-3,6;

С) СЗТ-3,6;

D) СЗС-2,1;

E) СУПН-8.

************************************

243.1 Картоп отырғызғанда жал немен жасалады?

A) тырмамен;

B) сошникпен;

C) сфералық дискпен;

D) қайырмамен;

E) отырғызғыш аппаратпен.

************************************

244.1 Сошниктің қай түрі жолақ әдіспен себуді қамтамасыз етеді?

A) киле тәрізді;

B) табан тәрізді;

C) дискілі;

D) түтікті-табанды;

E) екі дискілі.

************************************

245.1 СЗС-2,1сеялкасында неше сошник бар?

A) 6;

B) 8;


C) 9;

D) 11;


E) 21.

************************************

246.1 СЗ-3,61 сеялкасында неше сошник барын көрсет:

A) 12;


B) 14;

C) 18;


D) 24;

E) 36.


************************************

247.1 Өңделмеген жазықтықта жұмыс істейтін сеялканы көрсет.

A) СЗП-3,6;

B) СЗУ-3,6

C) СЗТ-3,6;

D) СУПН-8;

E) СЗС-2,1.

************************************

248.1 Бұршақты дақылдарды себуге арналған сеялканы көрсет:

A) СУПН-8;

B) ССТ-12А;

C) КСМ-4;

D) СЗС-2,1;

E) СКН-6.

************************************

249.1 ССТ-18А сеялкасының сошниктер санын көрсет:

A) 6;

B) 12;


C) 18;

D) 24;


E) 36.

************************************

250.1 Сеялканың себелегіш аппаратының катушкасының жұмысшы ұзындығынан не тәуелді?

A) отырғызу тереңдігі;

B) өнiмдiлiгi, га/сағ;

C) себу нормасы;

D) жәшіктегі тұқым санынан;

E) себу тәсілінен.

************************************

251.1 Дәнді дақылдарды себу тәсілін көрсет

A) пунктирлі;

B) ұялы;


C) ленталы;

D) қатарлы;

E) квадратты-ұялы.

************************************

252.1 Ленталы әдіспен қандай дақылдарды себетінін айт

A) дәндік;

B) дәндік-бұршақтық;

C) жүгері;

D) қызылша;

E) көкөніс.

************************************

253.1 Көкөніс сеялкасының себу аппаратының түрін көрсет

A) катушкалы;

B) дискілі;

C) тарелкалы;

D) көліктік;

E) дискілі-қасықты.

***********************************

254.1 СКН-6А сеялкасымен себеді:

A) картоп;

B) қызанақ;

C) бидай дәнін;

D) қызылша;

E) пияз.


***********************************

255.1 Ұялы әдіспен отырғызады:

A) қызылша;

B) қызанақ;

C) көшет;

D) картоп;

E) жүгері.

************************************

256.1 Ұялы-дискілі себу аппараты орнатылған:

A) дәнді сеялкаға;

B) жүгері сеялкасына;

C) көкөніс сеялкасына;

D) картоп отырғызғышқа;

E) қызылша отырғызғышына.

************************************

257.1 Сошник ... жұмысшы органы

A) плугтың;

B) тырманың;

C) сеялканың;

D) культиватордың;

E) комбайнның.

************************************

258.1 Себу аппаратының катушка ұзындығымен нені реттейді?

A) өнім мөлшерін;

B) отырғызу тереңдігін;

C) себу сапасын;

D) себу мөлшерін;

E) себу өнімділігін.

************************************

259.1 Табан тәрізді сошнигі бар сеялканы көрсет:

A) СКН-6;

B) КСМ-6;

C) ЛДС-6;

D) СУПН-8;

E) СОН-2,8.

************************************

260.1 Катушкалы себелегіш аппараты бар сеялканы көрсет:

A) ССТ-12А;

B) СКН-6А;

C) СКОН-4,2;

D) СУПН-8;

E) КСМ-4.

************************************

261.1 Екі дискісі 180 бұрышпен орнатылған сеялканы ата:

A) СОН-2,8;

B) СКОН-4,2;


C) СЗ-3,6;

D) СЗУ-3,6;

E) СЗС-2,1.

************************************

262.1 Қай сеялканың тұқым өткізгіші полиэтиленді түтік:

A) СЗ – 3,6

B) СЗТ – 3,6

C) СЗП – 3,6

D) СЗУ – 3,6

E) СЗС – 2,1

************************************

263.1 Пунктирлі отырғызуға арналған сеялка:

A) СКОН – 4,2

B) СУПН - 6

C) СОН – 2,8

D) СЛС - 12

E) СЗС – 2,1

***********************************

264.1 Пияз отырғызатын сеялка

A) СКОН – 4,2

B) СУПН - 6

C) СОН – 2,8

D) СЛС - 8

E) СЗУ – 3,6

************************************

265.1 Көктеген картопты қандай картоп отырғызғышпен отырғызады?

A) СН – 4Б

B) КСМ - 6

C) САЯ - 4

D) СКС - 6

E) СКМ - 4

************************************

266.1 Бір ССТ+18Б сеялкасын қандай трактормен агрегаттауға болады?

A) МТЗ – 82;

B) ДТ – 75М;

C) Т – 4А;

D) Т – 30;

E) К – 701.

************************************

267.1 СЗ-3,6 сеялкасының қатар аралығын көрсет:

A) 7см;

B) 15см;


C) 23см;

D) 25см;


E) 60см.

************************************

268.1 Көкөніс дақылдарын қандай тереңдікке отырғызады?

A) 1…3см


B) 3…5см;

C) 4…5см;

D) 6…5см;

E) 8…5см


************************************

269.1 Пневматикалық себелегіш аппараты бар сеялканы көрсет:

A) СКН-6А;

B) СУПН-8;

C) КСМ-4;

D) СКОН-4,2;

E) СОН-2,8.

************************************

270.1 СЗС-2,1 типті дәнді сеялкалардың себу тереңдігі немен реттеледі?

A) винтті қапсырмамен;

B) упором на штоки гидроцилиндра;

C) тірек винтімен;

D) серіппемен;

Е) бүркемелеуіш.

************************************

271.1 Престейтін сеялкаларда тұқым сіңіруге қандай құрылғы қолданылады?

A) сошниктер;

B) бүркелемеуіш;

C) таптағыш катоктар;

D) тырмалар;

E) брустар.

************************************

272.1 Шектегіш ребордтары бар екі дискілі сошникті сеялканы көрсет:

A) СЗС-6;

B) СКН-6А;

C) СКОН-4,2;

D) СУПН-8;

E) ЛДС-6.

************************************

273.1 Дискілі –қасықты себелегіш аппараты бар отырғызғышты көрсет:

A) СУПН-8;

B) СКОН-4,2;

C) САЯ-4;

D)СКН-6А;

E) КСМ-4.

************************************

274.1 Көліктік-қасықты себелегіш аппараты бар отырғызғышты көрсет:

A) САЯ-4;

B) СУПН-8;

C) КСМ-8;

D) СКН-6А;

E) СКОН-4,2.

************************************

275.1 Ұялы-дискілі себелегіш аппараты бар отырғызғышты көрсет:

A) СКОН-4,2;

B) ССТ-12А;

C) СУПН-8;

D) КСМ-6;

E) СКН-6.

************************************

276.1 Екі дискісі 100 бұрышпен орнатылған сошникті сеялканы ата:

A) СЗС-2,1;

B) САЯ-4;

C) СУПН-8;

D) КСМ-4;

E) СЗ-36.

************************************

277.1 Сфералы дискісі бар сеялканы ата:

A) СЗ-3,6;

B) СЗП-3,6;

C) СКОН-4,2;

D) СОН-2,8;

E) ЛДС-6.

************************************

278.1 Көкөніс дақылдарын себетін сеялка:

A) СУПН-8;

B) СЗС-2;

C) САЯ-4;

D) СКОН-4,2;

E) ССТ-12А.

************************************

279.1Аңыздыққа себуді қандай сеялкамен жүргізеді?

A) ССТ-12А;

B) СКОН-4,2;

C) КСМ-4;

D) СЗС-2,1;

E) СЗ-3,6;

************************************

280.1 Отырғызу мөлшері катушка ұзындығынан тәуелді ме№

A) ия;


B) жоқ;

C) себудің жылдамдығы мен тереңдігінен;

D) себу тереңдігінен;

E) жәшіктегі тұқым мөлшерінен.

************************************

281.1 СКН-6А маркасындағы сан нені білдіреді?

A) қармау енiн,м

B) машинаның қозғалыс жылдамдығынан;

C) отырғызу секциясының санынан;

D) өткізгіштік қабілетінен;

E) біріктірілген тесіктер санынан.

************************************

282.1 Сепкiштердiң қай түрi пунктiлiк егу арналған?

A) СЗП-3,6

B) СЗС-2,1

C) ССТ-12А

D) СКОН-4,2

E) СЗЧ-3,6

***********************************************

283.1 Сепкiштердiң қандай түрi жүгерi егуге арналған?

A) ССТ-12А

B) СУПН-8

C) СОН-2,8

D) СЗ-3,6

E) СЗП-3,6

***********************************************

284.1 Сепкiштердiң қандай түрi аңыздыққа егуге арналған?

A) СУПН-8

B) СЗС-2

C) СЗ-3,6

D) СКОН-4,2

E) ССГ-12А

***********************************************

285.1 Жүгерi сепкiште себу аппаратының қандай түрi орнатылған?

A) катушкалы;

B) дискілі

C) пневматикалық;

D) катушкалы- штифтті;

E) көліктік.

***********************************************

286.1 Жүгерi сепкiште сiңiргiштiң қандай түрi орнатылған?

A) табан тәрізді;

B) бiр дискілі;

C) екi дискілі;

D) киле тәрізді;

E) қарнақты түрi.

***********************************************

287.1 Машинаның қандай түрi көшеттi отырғызуға арналған?

A) КСМ-6;

B) САЯ-4;

C) СКС-6;

D) СКН-6;

E) СКОН-4,2.

***********************************************

288.1 Картоп отырғызу қандай тереңдiкте жүргiзiледi?

A) 5 ... 8 см;

B) 8 ... 12 см;

C) 15 ... 18 см;

D) 20 ... 22 см;

E) 24 ... 26 см.

***********************************************

289.1 Отырғызғыштың қандай түрi гүлдеу жағдайындағы картопті егуге арналған?

A) СКС-4;

B) СКН-6;

C) САЯ-4;

D) КСМ-8;

E) СКОН-4,2.

***********************************************

290.1 КСМ-4 картоп отырғызғышының маркасындағы сан ненi белгiлейдi?

A) қармау енiн;

B) өнiмдiлiктi;

C) қатарлардың санын;

D) жүккөтергiштiкті;

E) жылдамдықты.

***********************************************

291.1 СКН-6 отырғызғышындағы сiңiргiштiң жүрiсiнiң тереңдiгi қалай реттеледi?

A) цилиндрдiң көмегiмен;

B) сiңiргiштiң орын ауыстыруымен;

C) таптауыштардың орын ауыстыруымен;

D) тiректi доңғалақтардың орын ауыстыруымен;

E) червякты берiлiспен.

***********************************************

292.1 Картоп отырғызғыштарындағы картоп егу нормасын немен реттейдi?

A) жұлдызшаларды ауыстырумен;

B) дискілердiң шабуыл бұрышымен;

C) тiректi доңғалақтардың диаметрiмен;

D) дискілердi ауыстырумен;

E) ББҚ-ның берiлiс санының өзгеруiмен.

***********************************************

293.1 Көкөніс сеялкаларына дәнді себетін аппараттың қай түрі орнатылған:

A) дискілі;

B) көліктік;

C) катушкалы;

D) катушкалы- штифтті;

E) винтті.

***********************************************

294.1 СУПН-8 маркасындағы сан ненi белгiлейдi?

A) қарнау енiн;

B) қозғалыстың жалдамдығын;

C) өнiмдiлiгiн;

D) өңдеудiң тереңдегiн;

E) қатарлардың санын.

***********************************************

295.1 Дәндi дақылдардың егу қандай тереңдiкте жүргiзiледi?

A) 2-4 см;

B) 4-8 см;

C) 9-12 см;

D) 12-16 см;

E) 18-20 см.

***********************************************

296.1 Сошниктің қандай түрi СЗУ-3,6 дәндiк сепкiшiнде қондырылған?

A) екi диск 100 бұрышпен;

B) екi диск 180 бұрышпен;

C) бiр дискілі;

D) анкерлi;

E) табан тәрізді.

***********************************************

297.1 СЗС-2,1 типтi сепкiштегi жолақты егу немен жабдықталады?

A) қақ жарғыш;

B) шаблон;

C) серiппе;

D) диск;


E) катушка.

***********************************************

298.1 Көкөнiстi сепкiштердегi тұқымдардың тереңдiгiн бiркелкi тегiстеудi қандай механизм қамтамасыз етедi?

A) бұрамалы механизм;

B) тiректi доңғалақ;

C) шектеулi реборда;

D) қырғылар;

E) дискілер.

***********************************************

299.1 СУПН-8 сепкiшiнiң егу аппараттарының жетегi қай жағынан жүзеге асырылады?

A) Тiректi доңғалағынан

B) Нағыз доңғалағынан

C) ҚАБ-тан

D) Гидравликалық мотордан

E) Трактордың доңғалағынан

***********************************************

300.1 СЗС-2,1 сепкiшi бiр уақытта қанша операцияларды орындай алады?

A) 1;


B) 2;

C) 3;


D) 4;

E) 5.


***********************************************
301.1 Өсiмдiктердi тозаңдатуға машиналардың қайсысы қолданылады?

A) ОВС-А;

B) ОН-400;

C) ОШУ-50;

D) ОН-3200;

E) АГ-4Д-2.

***********************************************

302.1 Тозаңдату жұмыстары желдiң қандай жылдамдығында жүргiзiледi?

A) 1 ... 5 м/с

B) 5 ... 9 м/с

C) 9 ... 12 м/с

D) 9 ... 11 м/с

E) 11 ... 15 м/с

***********************************************

303.1 Бүрiккiштегi сүйықтықтың қысымдылығы қандай механизмнiң көмегiмен реттеледi?

A) редукциялы қақпақпен;

B) манометрмен;

C) ҚАБ айналымының өзгерісiмен;

D) диафрагманың жүрiсiмен;

E) шнекпен.

***********************************************

304.1 Аэрозолды өңдеу аталған машиналардың қай түрiмен жүргiзiледi?

A) АГ-УД-2;

B) ОВС-А;

C) ОШУ-50;

D) ОН-10;

E) ЗТВ-1,8.

***********************************************

305.1 Тыңайтқышты өндеру нормасы АРУП-8 машинасының қозғалысының жылдамдығына тәуелдi ме?

A) Иә;


B) жоқ;

C) жартылай тәуелдi;

D) ҚАБқа байланысты;

E) машинаның доңғалағының түрiне байланысты.

***********************************************

306.1 Бүрiккiштегi эжектор қандай жұмысты орындайды?

A) магистральдағы қысымды реттейдi;

B) резервуарларды майлайды;

C) фильтрдiң рөлiн атқарады;

D) сұйықтықты тозаңдатады;

E) сұйықтықтың шығынының нормаларын реттейдi.

***********************************************

307.1 Бүрiккiштегi улыхимикаттың шығынының нормасы немен өзгертiледi?

A) насосты айналдыру жиiлiгiнiң өзгеруiмен;

B) ҚАБ;

C) магистральдағы қысыммен;D) диафрагманың жүрiсiмен;

E) диафрагманың жүрiсiмен;

***********************************************

308.1 Бүрку жұмысы желдін қандай жылдамдығында жүргізіледі ?

A) 1-2 м/сек;

B) 2-3 м/сек;

C) 4-5 м/сек;

D) 6-8 м/сек;

E) 8-12 м/сек.

***********************************************

309.1 Бүріккіштің бранспойты не үшін арналған?

A) құю үшін;

B) жалғыз және отырғызылған ағаштарды бүрку үшін;

C) қоймалық алаңдарды бүрку үшін;

D) мал шаруашылығы аландарын бүрку үшін;

E) егістік дакылдарды бүрку үшін.

***********************************************

310.1 Қоймалық алаңдарды ағрозолды өңдеу қандай машинанын көмегімен жүргізіледі?

A) ОШУ – 50;

B) ОН – 400;

C) АГ – УД – 2;

D) ОП – 3200;

E) ОН – 10.

***********************************************

311.1 Бүріккіштегі улыхимикаттың шығынының нормасы неге байланысты?

A) қысымға;

B) тозаңдатқыштың типіне;

C) цистернаның сыйымдылығына;

D) трактордың ізінің еніне;

E) ештенге байланысты емес.

***********************************************

312.1 Қармау ені 12 м, 10км/сағ. жылдамдықпен жұмыс істеп тұрған АРУП – 8 машинасының сағаттық өнімділігі қандай ?

A) 8 га/сағ;

B) 10 га/сағ;

C) 12 га/сағ;

D) 22 га/сағ;

E) 32 га/сағ.

***********************************************

313.1 Тыңайтқыштарды енгізу нормасы 1-РМГ-4 машинасымен бірге қозғалатын агрегаттың қозғалысының жылдамдығына тәуелді ме?

A) иә;


B) жоқ;

C) жартылай тәуелді;

D) тракторға байланысты тәуелді;

E) ш


ашқыш құрылғыға байланысты тәуелді

***********************************************

314.1 Минералды тынайтқыштарды шашу үшін машиналардың қандай түрі қолданылады?

A) 1-РМГ-4;

B) АИР-20;

C) ПРТ-16;

D) РУН- 15;

E) ЗЖВ-1,8.

***********************************************

315.1 Үшінділерден қатты органикалық тыңайтқыштарды шашу ушін машиналардың қандай түрі пайданылады?

A) НРУ -0,5;

B) РОУ –6;

C) РУН-15;

D) РУП- 14;

E) РЖТ-16.

***********************************************

316.1 Сұйық тынайтқыштардың шашқыштарында тыңайтқыштарды енгізу нормасын немен өзгертеді?

A) ортадан тепкіш насостың айналу жылдамдығымен;

B) үлестергіш қалқаншаның орын ауыстыруымен;

C) сақтандыру клапанмен;

D) редукциялық клапанмен;

E) насосты ауыстырумен.

***********************************************

317.1 РОУ-6 шашқышы қандай әдіспен тыңайтқышты енгізеді?

A) пунктілі;

B) негізгі (себуге дейін);

C) жергілікті;

D) себуден бұрын;

E) квадратты – ұялы.

***********************************************

318.1 Қатты органикалық тыңайтқыштарды енгізу мақсатында қандай машина қолданылады?

A) РОУ-6;

B) РУП-14;

C) РУМ-5;

D) НРУ-0,5;

E) ПС – 10.

***********************************************

319.1 Шаңды минералды тыңайтқыштарды енгізу үшін қандай машина қолданылады?

A) АРУП-8;

B) РУМ-5;

C) ПОУ – 630;

D) ПРТ – 10;

E) ПС – 10.

***********************************************

320.1 1-РМГ-4 шашыратқышы тынайтқышты қандай әдіспен енгізеді?

A) негізгі (себуге дейін);

B) себуден бұрын;

C) жергілікті;

D) пунктілі;

E) квадратты – ұялы.

***********************************************

321.1 Тыңайтқыштарды енгізу нормасы қандай жұмысшы органмен өзгертіледі?

A) шашқыш құрылғымен;

B) себу аппаратымен;

C) трактордың ҚАБ-мен;

D) машинаның доңғалағын алмастырумен;

E) трактордың әжекторымен.

***********************************************

322.1 РЖТ-10 шашыратқышында себу аппараттының қандай түрі қондырылған?

A) дискілі;

B) шнекті;

C) табақшалы;

D) гидравликалық;

E) пневматикалық;

***********************************************

323.1 Шарғылы – штифті егу аппараттарында тыңайтқыштарды енгізу нормасы немен реттеледі?

A) машинаның қозғалысының жылдамдығымен;

B) катушканың айналу жылдамдығымен;

C) бункердін сыйымдылығының өзгеруімен;

D) катушканы алмастырумен;

E) реттелмейді.

***********************************************

324.1 РТТ-4,2 машинасының қандай қызмет атқарады?

A) органикалық тыңайтқыштарды шашыратады;

B) минералды тыңайтқыштарды шашыратады;

C) сұйық тыңайтқыштарды шашыратады;

D) көңнің үйіндісінен тыңайтқыштарды шашыратады;

E) шаңды тәрізді тыңайтқыштарды шашыратады.

***********************************************

325.1 АРУП-8 шашқышындағы тыңайтқыштарды енгізу нормасы агрегаттың қозғалысының жылдамдығына тәуелді ме?

А) жартылай тәуелді;

В) жоқ;


С) иә;

Д) кейде;

Е) шашқыштың доңғалағын ауыстырған жағдайда.

***********************************************

326.1 АТД -2 дискілі шашқыш аппаратында тынайтқыштарды енгізу нормасы немен реттеледі?

А) қырғыштың қалпымен;

В) жапқышпен;

С) серіппемен;

Д) клапанмен;

Е) дискіні алмастырумен.

***********************************************

327.1 АРУП- 8 шашқышында себу аппаратының қандай түрі орнатылған?

А) табақшалы;

В) дискілі;

С) көлікті;

Д) пневматикалық;

Е) гидравликалық.

***********************************************

328.1 ПС-10 дәрілеуішіндегі сан нені білдіреді?

А) машинаның қармау енін;

B) машинаның қозғалыс жылдамдығын;

С) м/сағ өнімділігін;

Д) кг/сек өнімділігін;

Е) кг/сек өткізу қабілетін.

***********************************************

329.1 Машинаның қандай түрі тұқымды ұсакдисперсілі әдіспен дәрілейді?

A) РОУ-6;

B) ПС-10;

C) АГ-УД-2;

D) РУП-8;

E) НРУ-0,5.

***********************************************

330.1 Минералды тыңайтқыштарды ұсақтауға машиналардың қандай түрі қолданылады?

А) НРУ-10;

В) АИР-20;

С) АГ-УД-2;

Д) ОН-10;

С) ПТР-10.

***********************************************

331.1 РУМ-8 шашқышы нендей мақсатқа арналған?

А) сұйық тыңайтқыштарды енгізу үшін;

B) шаң тәрізді тыңайтқыштарды енгізу үшін;

С) үйіндіден органикалық тыңайтқыштарды шашу үшін;

Д) қатты органикалық тыңайтқыштарды енгізу үшін;

Е) минералды тыңайтқыштарды (түйіршікті) енгізу үшін.

***********************************************

332.1 ПС-10 дәрілеуші тұкымдарды қандай әдіспен дәрілейді?

А) құрғақ;

B) ұсакдисперсілі;

С) ылғалды;

Д) жартылай құрғақ;

Е) термикалық.

***********************************************

333.1 Өсімдіктерді тозаңдатуға машинаның қандай түрі қолданылады?

А) ОВС-А;

B) ОН -400;

С) ОШУ-50;

Д) ОН-3200;

Е) АГ-4Д-2.

***********************************************

334.1 ОВТ-1А бүрккішінің гидроағынды эжекторының атқаратын қызметі:

A) магистральдағы қысымды реттеу үшін;

B) бүрккішті толтыру үшін;

C) сұйықтың шығын мөлшерін өзгерту үшін;

D) бүрккіштің қозғалыс жылдамдығын өзгерту үшін;

E) цистернадағы сұйық біркелкі болу үшін.

***********************************************

335.1 Бүріккіштің диаметрімен ... өзгертеді:

A) магистральдағы қысымды;

B) цистернадағы сұйықтың біркелкілілігін;

C) магистральдағы сұйықтың бірқалыптылығын үлестіреді;

D) сұйықтың бүркілу сапасын;

E) сұйықтың шығын нормасын өзгертеді.

***********************************************

336.1 РОУ-6 машинасы нені енгізеді?

A) сұйық тыңайтқыштарды;

B) шаң тәрізді тыңайтқыштарды;

C) қатты органикалық тыңайтқыштарды;

D) минералды түйіршікті тыңайтқыштарды;

E) сұйық минералды тыңайтқыштарды.

***********************************************

337.1 РУМ-8 шашқышы нені енгізеді?

A) тыңайтқышты шектеуге;

B) сұйық органикалық тыңайтқыштарды;

C) минералды түйіршікті тыңайтқыштарды;

D) сұйық минералды тыңайтқыштарды;

E) шаң тәрізді тыңайтқыштарды енгізу үшін.

***********************************************

338.1 Органикалық тыңайтқыш шашқыштың маркасындағы сан нені көрсетеді?

A) өнімділігін, га/сағ;

B) өнімділігін, т/сағ;

C) шашу енін;

D) жұмысшы жылдамдығын;

E) жүккөтергіштігін, т.

***********************************************

339.1 СЗС-2,1 сеялкасындағы тыңайтқыш себелегіш аппаратының түрін көрсет

A) пневматикалық;

B) дискілі;

C) тарелкалы;

D) көліктік;

E) катушкалы-штифті.

***********************************************

340.1 Тыңайтқыш шығынының мөлшері 6000л\га, РЖТ- 4 шашқышының шығару соплосы арқылы шығаратын сұйықтың минуттық шығынын анықта, егер агрегаттың қозғалыс жылдамдығы 8км\сағ., шашқыш ені 7м.

A) 260 л/мин;

B) 360 л/мин;

C) 460 л/мин;

D) 560 л/мин;

E) 660 л/мин;

***********************************************

341.1 СЗ-3,6 сеялкаларынан тұратын агрегаттың қозғалыс жылдамдығынан тыңайтқыш енгізу нормасы тәуелді ме?

A) бір бөлігін;

B) тыңайтқыш деңгейіне байланысты;

C) ия;

D) жоқ;


E) аңда-саңда.

***********************************************

342.1 Қатараралығын өңдегенде тыңайтқыш енгізетін машинаны көрсет:

A) 1-РМГ-4;

B) ПРТ-16;

C) РУМ-8;

D) РТТ-4,2;

E) КРН-5.6.

***********************************************

343.1 Егу кезінде тыңайтқыш енгізетін машинаныы ата:

A) ПРТ-16;

B) РТТ-4,2 ;

C) СЗП-3,6;

D) КРН-4,2;

E) АИР-20.

***********************************************

344.1 ОШУ-50 машинасы бұл – :

A) аэрозольдық генератор;

B) бүріккіш;

C) дәрілегіш;

D) улы химикат дайындағыш;

E) тозаңдатқыш.

***********************************************

345.1 Ұсақ диспансерлі әдіспен тұқым дәрілегіш машинаны ата:

A) ОШУ-50;

B) ПС-10;

C) ПСШ-3;

D) ОН-400;

E) ;

**********************************************346.1 АИР-20 – машинасы бұл не?

A) тұқым улағыш;

B) аэрозолдық генератор;

C) тозаңдатқыш;

D) бүріккіш;

E) тыңайтқыштарды ұсақтауға. ***********************************************

347.1 Тұқым дәрілегіш термиялық әдіс бұл – не?

A) құрғақ улы химикатпен тұқым араластыру;

B) 500С температуралы суда тұқым қыздыру;

C) сұйық улы химикатпен тұқым араластыру;

D) тұқымды аэрозольмен өңдеу;

E) тұқымды 900С дейін қыздырылған сұйықпен өңдеу.

***********************************************

348.1 1-РМГ-4 шашқышындағы тыңайтқыш себелегіш аппарат түрін ата:

A) дискілі;

B) катушкалы;

C) пневматикалық;

D) гидравликалық;

E) көліктік.

***********************************************

349.1 СУПН-8 жүгері сеялкасына орнатылған тыңайтқыш енгізу үшін қолданылатын себу аппаратын ата:

A) катушкалы-штифтті;

B) дискілі;

C) гидравликалық;

D) көліктік;

E) пневматикалық.

***********************************************

350.1 РУП-14 машинасы нені енгізеді?

A) органикалық тыңайтқыш;

B) минералды шаң тәрізді тыңайтқыш;

C) минералды түйіршік тыңайтқыш;

D) органикалық қатты тыңайтқыш;

E) органикалық сұйық тыңайтқыш. ***********************************************
351.1 Қандай машинамен дестелерді аударуға болады?

A) ПС-1,6;

B) ПРП-1,6;

C) КС-1,8;

D) КДП-4;

E) ГВК-6.

***********************************************

352.1 Машинаның қандай түрінде жұмысшы органымен тырмалы аппарат бар?

A) КДН-4;

B) КСК-100;

C) ГП-14;

D) КУФ-1,8;

E) КИР-1,5.

***********************************************

353.1 Шалғылардың қайсысы шалғы-жаныштағыш болып аталады?

A) КДП-4;

B) КТП-6;

C) КПС-5Г;

D) КРН-2,1;

E) КУФ-1,8.

***********************************************

354.1 Тырмалардың қайсысы бірнеше операцияларды орындай алады: дестелерді аудару, топырақты қопсыту, дестеге тырмалау.

A) ГП-14;

B) ГПП-6;

C) ГВК-6;

D) ГПП-6Г;

E) ГПП-14А.

***********************************************

355.1 Пішенді рулонға пресстеу үшін машинаның қандай түрі қолданылады?

A) ПС-1,6;

B) ПРП-1,6;

C) ПКТ-Ф-2;

D) «Киргизстан»;

E) ПК-1,6.

***********************************************

356.1 Пішендемені алу мақсатында пішенді қандай ылғалдылықта таңдап және ұсақтайды?

A) 17-25%;

B) 30-40%;

C) 40-55%;

D) 60-70%;

E) 75%.

***********************************************357.1 Пішендемені алу мақсатында ұсақтау жұмысына қандай машина бағытталады?

A) КС-2,1;

B) КПС-5Г;

C) КПРН-3А;

D) КУФ- 1,8;

E) КПВ-3.

***********************************************

358.1 Сүрлемені алу мақсатында ұсақтап шабу үшін қандай машина қолданылады:

A) КРН-2,1;

B) КС-1,8;

C) КПВ-3;

D) КДП-4;

E) КПС-5Г.

***********************************************

359.1 Сүрлемені траншеяда тығыздаудың соңының көрсеткіші болып табылатыны не?

A) % ылғалдығы;

B) градустағы температура;

C) траншеяның сыйымдылығы;

D) траншеяның көлемі;

E) траншеяның тереңдігі.

***********************************************

360.1 Үсақтағыштың дән жармасының ұзындығы немен реттеледі?

A) ұсақтағыш аппараттың айналым жиелігімен;

B) ұсақтағыш аппараттың пышақтарының санымен;

C) комбайнның қозғалысының жылдамдыгымен;

D) трактордың ҚАБ- мен;

E) машинаның тіректі доңғалағын алмастырумен.

***********************************************

361.1 Қандай өсімдіктен белокті – витаминді ұнды алады?

A) жүгеріден;

B) егілген тұқымды шөптерден;

C) күнбағыстан;

D) азықты қызылшадан;

E) сәбіз жемісі.

***********************************************

362.1 Витаминді – шөпті ұнды алу мақсатында машинаның қандай түрі кептіруге арналған?

A) КСК-100;

B) АВМ-1,5;

C) ОГМ-0,8;

D) КПКУ- 75;

E) КСК-1,8 .

***********************************************

363.1 ПФ-0,5 машинасының маркасындағы сан нені белгілейді?

A) қармаудың енін;

B) жүккөтергіштікті;

C) тығыздықты;

D) жылдамдықты;

E) өнімділікті.

***********************************************

364.1 КС-2,1 Шалғысының әздегінің ұзындығын қалай реттейді?

A) айналшақтың соңғы жағдайында сегмент пен саусақтың осін сыйдыру;

B) сыйымдылығы міндетті түрде емес;

C) ең қысқа жағдайды белгілеу;

D) бекіту орына назар аудару;

E) саусақ арасындағы ортаға сегменттерді орналастыру.

***********************************************

365.1 Машинаның маркасындағы ГП – 14 сан нені көрсетеді?

А) алым ені;

В) жүккөтергіш;

С) тығыздығын;

Д) жылдамдығын;

Е) өнімділігін.

***********************************************

366.1 ПРП – 1,6 жинағышында орам диаметрін қалай реттейді?

А) гидроцилиндрмен;

В) өлшегіш сектормен;

С) гидропневмоаккумулятормен;

Д) орамды байлайтын рычагпен;

Е) магистральдағы қысыммен.

***********************************************

367.1 Қай машина дестен шөмеле жасауға арналған?

A) ПФ-0.5;

B) СП - 60;

C) СПТ-60;

D) ПРП-1,6;

E) ПС-1.6.

***********************************************

368.1 КУФ – 1,8 машинасының маркасындағы сан нені көрсетеді:

А) алым ені;

В) өнімділік;

С) барабандағы пышақтар саны;

Д) машина салмағы;

Е) шанақ сыйымдылығы.

***********************************************

369.1 Қай машина шөпті дестелейді:

A) АВМ-1.5;

B) ГВК -6;

C) КПВ-3;

D) KИP-1,5;

E) КПС-5,5.

***********************************************

370.1 Кесуші аппараттың пышақ жүрісі дегеніміз не?

А) бір шеткі қалыптан екінші шеткі қалыпқа дейінгі пышақ жүрісі

В) шеткі оң қалып;

С) шеткі сол қалыпқа дейінгі қозғалыс;

Д) пышақтың орта қалыпта тұруы;

Е) пышақтың бойлық қалыпта тұруы.

***********************************************

371.1 КДП – 4 шапқышында неше кескіш аспап бар:

А) 1;


В) 2;

С) 3;


D) 4;

E) 5.


***********************************************

372.1 КС – 1,8 машинасының атқаратын қызметі қандай?

А) сүрлем жасайтын комбайн;

В) сабан кескіш;

С) тез шапқыш;

Д) өздігінен жүретін қопарғыш;

Е) шөмелегіш.

***********************************************

373.1 КСК – 100 комбайнының ұсақтау дәрежесі қалай өзгереді?

А) пышақ санымен;

В) айналу жиілігімен;

С) машина жылдамдығымен;

Д) автомобиль айналымымен;

Е) реттелмейді.

***********************************************

374.1 Қай машина витаминді – шөпті ұннан түйіршік жасайды?

A) АВМ-3;

B) ДОН 680;

C) ОГМ-0,8;

D) КС-1,8;

E) КДП-4.

***********************************************

375.1 КСК – 100 комбайны неше жаткамен жинақталады:

А) екі;


В) үш;

С) төрт;


Д) бес;

Е) алты.


***********************************************

376.1 ГП – 14 тырмаларының сағаттық өнімділігі неге тең, егер оның жұмысшы жылдамдығы 8 км/сағ:

А) 6,2 га/сағ;

В) 8,2 га/сағ;

С) 10,2 га/сағ;

Д) 11,2 га/сағ;

Е) 13,2 га/сағ.

***********************************************

377.1 КС – 2,1 шапқышы қай трактормен агрегатталады:

А) Т-40АМ;

B) Т-150К;

C) ДТ-75;

D) Т-70;

E) К-701.

***********************************************

378.1 Жүгеріден сүрлем жасайтын машинаны ата:

A) КСС-2,6;

B) ПРИ-1,6;

C) КТП-6;

D) СП-60;

E) ПС-1.6.

***********************************************

379.1 9 км/сағ жылдамдықпен жұмыс істейтін КТП – 6 шапқышының сағаттық өнімділігін анықтау:

A) 3.6;


B) 5.4;

C) 6,4;


D) 7,4;

E) 8,4.


***********************************************

380.1 КПС – 5Г шапқышы:

А) шабады және шөмелейді;

В) шабады және тырмалайды;

С) шабады және престейді;

Д) шабады, қабыстырады және дестені аударады;

Е) шабады және ұсақтайды.

***********************************************

381.1 Шауып және сабағын қабыстыратын машинаны көрсет:

A) КС -1,8;

B) КПВ – 3;

C) ГП – 14;

D) ПРП – 1,6;

E) ПС – 1,6.

***********************************************

382.1 КПС – 5Г шапқышының маркасындағы сан нені көрсетеді:

А) алым ені;

В) өнімділік, m/сағ;

С) өнімділік, га/сағ;

Д) шабылған массаның көлемі;

Е) шабылған қатар мөлшері.

***********************************************

383.1 Десте жасайтын машинаны көрсет:

A) КСК-100;

B) ПС-1,6;

C) ГП-14;

D) КПР- 1,5;

E) КРН-2,1

***********************************************

384.1 Шапқыш – ұсақтағышты ата:

A) КС-2,1;

B) КДП – 4;

C) КГП – 6;

D) ГП- 14;

E) КИР- 1,5

***********************************************

385.1 КУФ – 1,8 машинасының атқаратын қызметі:

А) жинағыш;

В) тырма;

С) тиеуіш;

Д) пресс – жинағыш;

Е) шапқыш – ұсақтағыш.

***********************************************

386.1 ПС – 1,6 машинасының атқаратын қызметі:

А) тырма;

В) шапқыш;

С) пресс – жинағыш;

Д) тиеуіш;

Е) қабыстырғыш.

***********************************************

387.1 КДП-4 шапқыншының кескіш аспабының түріп көрсет.

А) дискілі;

В) дискілі-штифті;

С) роторлы;

Д) сигментті- саусақты;

Е) екі пышақты саусақсыз.

***********************************************

388.1 Сүрлем жинайтын комбайнды көрсет:

A) КСС-2,6;

B) КС-2,1;

C) КРН – 2,1;

D) КПС- 55;

E) КПВ – 3

***********************************************

389.1 Шапқышты шабу биіктігі қандай құрылғының көмегімен реттелетінін ата:

А) шатун;

В) иін;

С) егістік тақтай;

Д) башмақ сырғымасы;

Е) серіппе.

***********************************************

390.1 Тиегіш – шөмелегішті ата:

A) ПС- 1,6;

B) КИР-1,5;

C) КС- 1,8;

D) ГВК- 6;

E) ПФ-0,5.

***********************************************

391.1 АВМ – 1,5 агрегатындағы сан нені көрсетеді:

А) алым ені;

В) өнімділік, т/сағ;

С) өнімділік, га/сағ;

Д) өнімділік, кг/сағ;

Е) цистерна сыйымдылығы.

***********************************************

392.1 КРК – 1,8 шапқышының кескіш аппаратының түрін ата:

А) сегментті – саусақты;

В) дискілі;

С) 2 тырнақты;

Д) роторлы;

Е) барабанды.

***********************************************

393.1 КУФ – 1,8 машинасы бұл :

А) шапқыш;

В) шапқыш – ұсақтағыш;

С) комбайн;

Д) жинағыш;

Е) тырма.

***********************************************


  1. Тырма машинаны көрсет:

А) КИР – 1,5;

В) КДП – 4;

С) КТП – 6;

D) КУФ – 1,8;

E) ГВК – 6.

***********************************************

395.1 Шашылған шөп жинағыш машинасын ата:

А) КДП – 4;

В) КРН – 2,1;

С) ПК – 1,6;

D) КС – 1,8;

E) ПФ – 0,5

***********************************************

396.1 КДП – 4 шапқышының өнімділігін анықта,егер 8 сағат жұмыс істегенде 8 км/сағ жылдамдықпен қозғалса:

А) 5,6 га/см;

В) 10,6 га/см;

С) 15,6 га/см;

D) 20,6 га/см;

E) 25,6 га/см

***********************************************

397.1 Шапқыштың башмағының топыраққа қысымын қандай құрылғының көмегімен реттеуге болады:

А) серіппе;

В) винт;

С) винтті қапсырма;

Д) рукоятка;

Е) ұстағыш.

***********************************************

398.1 КУФ – 1,8 машинасы:

А) шапқыш;

В) шапқыш – ұсақтағыш;

С) тырма;

Д) шөмелегіш;

Е) жинағыш.

***********************************************

399.1 Шашылған шөпті жинайтын машинаны ата:

А) СПТ-60;

В) КУФ – 1,8;

С) КСС – 2,6;

D) ГП – 14;

E) ГПП - 6.

***********************************************

400.1 ГП – 14 тырмасының жұмыс жылдамдығын анықта,егер оның сағаттық өнімділігі 11,2 га/сағ:

А) 2 км/сағ;

В) 4 км/сағ;

С) 6 км/сағ;

Д) 8 км/сағ;

Е) 12 км/сағ.

***********************************************

401.1 Тұқымды калибрлеу дегеніміз не?

A) ірі қоспалардан тазалау;

B) ұсақ қоспалардан тазалау;

C) дәнді салмағы бойынша іріктеу;

D) размер бойынша іріктеу;

E) пішіні бойынша іріктеу.

***********************************************

402.1 Триер дәнді ... бойынша тазалауға арналған

A) пішіні,

B) қалыңдығы;

C) ені;

D) ұзындығы;E) салмағы.

***********************************************

403.1 Үймені тазалағыш машинаны көрсет

A) СМ-4;


B) ПСС-2,5;

C) ЭМС -1;

D) БД -10;

E) ОВС – 25.

***********************************************

404.1 Дәнді сыртқы бетінің күйі бойынша іріктеу

A) ССТ-2,5;

B) ЭМС-1;

C) ОВС – 25;

D) КСЗ-25;

E) СМ-4.

***********************************************

405.1 ОВС – 25 саны нені білдіреді

A) өнімділігі, т/сағ;

B) өнімділігі, га/сағ;

C) өнімділігі, кг/сек;

D) жүккөтергіштік;

E) бункер сыйымдылығы.

***********************************************

406.1 Дәнді ұзындығы бойынша ... іріктейді

A) торда;

B) электромагнитті машинада;

C) пневматикалық столда;

D) триерде;

E) көлбеу төбешік.

***********************************************

407.1 КЗС – 25Ш дәнді тазалап кептіретін кешендегі кептіргіш

A) барабанды;

B) кең алымды;

C) шахталы;

D) шаблонды;

E) штангалы.

***********************************************

408.1 Дәнді тазалап-кептіру кешенін көрсет

A) ЗАВ-50;

B) ОВС-25; 1. C) СМ-4;

D) КЗС-25;

E) ППС-2,5.

***********************************************

409.1 Дәнді тазалайтын агрегатты көрсет

A) БВ;

B) ЗАВ-50; 1. C) КЗС-50

D) ВПТ-600;

E) СЗШ-16А

***********************************************

410.1 Дәнді аэродинамикалық тазаау дегеніміз –

A) дәнді ауамен үрлеу;

B) дәнді азотты үрлеу;

C) дәнді оттегімен үрлеу;

D) дәнді сумен жуу;

E) дәнді триермен өңдеу.

***********************************************

411.1 Дәнді тазалап және іріктеуші машинаны көрсет

A) СЗШ-16А ;

B) СЗПБ-2,5;


 1. C) ПТ-600А;

D) СМ-4А;

E) БВ.


***********************************************

412.1 Қай жауапта кешен құрамына кіретін машиналар аты дұрыс көрсетілген

A) қоса салынған машина, триер, нория;

B) қоса салынған машина, нория, электормагнитті тазалау;

C) қоса салынған машина, триер, нория, автокөтергіш;

D) қоса салынған машина, триер, нория, пневматикалық іріктеу столы;

E) қоса салынған машина, триер, нория, автокөтергіш, кептіргіш.

***********************************************

413.1 Машиналардың қайсысы дәнді кептіруге арналған

A) ЗАВ-20;

B) ОВС-25;


 1. C) БВ;

D) МПО-50;

E) ОПС-2.

***********************************************

414.1 ОВС – 25 елек стандарының тор санын көрсет

A) 2;

B) 3 ;


 1. C) 4;

D) 5;

E) 8 .


***********************************************

415.1 СМ – 4 елек стандарының тор санын көрсет

A) 1;

B) 2;


 1. C) 3;

D) 4;

E) 5.


***********************************************

416.1 ОВС-25 станының елек санын көрсет

A) 1;

B) 2 ;


 1. C) 3;

D) 4;

E) 6.


***********************************************

417.1 Тамақтық дәнді кептіретін жылу бергіштің температурасын көрсет

A) 60…800 С;

B) 100…1200 С ; 1. C) 100…1600 С;

D) 180…2000 С ;

E) 240…2600 С.

***********************************************

418.1 Тұқымдық дәнді кептіретін жылу бергіштің температурасын көрсет

A) 40…600 С;

B) 60…800 С ; 1. C) 100…1600 С;

D) 180…2000 С ;

E) 240…2600 С.

***********************************************

419.1 Желдетілетін бункерде дәнді кептіретін жылу бергіштің температурасын көрсет

A) 20…250 С;

B) 30…350 С ; 1. C) 45…550 С;

D) 55…650 С ;

E) 65…1000 С

***********************************************

420.1 СМ – 4 машинасы нешін қажет

A) дәнді артуға;

B) дәнді тазалауға;

C) дәнді өлшеуге;

D) дәнді ұнтақтауға;

E) дәнді кептіруге.

***********************************************

421.1 Үйіндінің қай қасиеті бойынша триерде дәнді тазалайды

A) дәнді сыртқы бетінің күйі;

B) тығыздығы;

C) дәннің ұзындығы;

D) дәннің қалыңдығы;

E) дәннің ені.

***********************************************

422.1 ОВС-25 дән тазалағыш машинасы атқаратын қызметі бойынша қайсына жатады

А) үйінді тазалағыш;

В) іріктегіш;

С) арнаулы;

D) алдын ала тазалау;

Е) кептірігіш.

***********************************************

423.1 ЭМС-1А машинамен дәнді тазалағанда үйіндінің қай қасиеті есепке алынады?

А) тығыздығы;

В) сыртқы бетінің күйі;

С) аэродинамикалық қасиеті;

D) дән пішіні;

Е) дән ұзыдығы.

***********************************************

424.1 Дән кептіргіштерде дәнді кептірудің қай тәсілі қолданылады

А) механикалық;

В) конвекторлық;

С) гидравликалық;

D) радиоциялық;

Е) электрлік.

***********************************************

425.1 КЗС-20Б кептіру кешенінде кептіргіштің қай түрі орнатылған

А) барабанды кептіргіш;

В) шахталы кептіргіш ;

С) желдеткіш бункер;

D) кондуктивті;

Е) канвективті.

***********************************************

426.1 Кептіргіште себетін дәнді қай температураға дейін қыздыруға болады

A) 35о;

B) 48о;

C) 55о;

D) 70о;

E) 90о;

***********************************************

427.1 ЗАВ-50 дән тазалығыш агрегатының маркасындағы сан нені білдіреді

А) бункерге дәннің сыйымдылығы;

В) өнімділігі, т/сағ;

С) өнімділігі, т/см;

D) өзкізу қабілеттілігі, кг/см;

Е) өнімділігі, га/сағ.

***********************************************

428.1 Сопақ тесікті тордағы дән қандай көрсеткіштер бойынша бөлінеді?

А) ұзындығы;

В) ені;


С) қалыңдығы ;

D) салмағы;

Е) пішіні.

***********************************************

429.1 ПСС-2,5 пневматикалық іріктеу столында дән қандай көрсеткіштер бойынша бөленеді?

А) ұзындығы;

В) пішіні;

С) тығыздығы;

D) ені;

Е) қалыңдығы.***********************************************

430.1 КЗС-20Б машинасының маркасындағы сан нені білдіреді?

А) алым ені, м;

В) жүккөтергіштігті, т;

С) өнімділікті, т/сағ;

D) жұмысшы жылдамдықты, км/ сағ;

Е) өткізу қабілеттілігі.

***********************************************

431.1 Дән триер бойымен ненің көмегімен жылжиды?

А) қалақтың;

В) триердің көлбеуімен;

С) винттік кертікпен;

D) ауа ағынымен;

Е) ортадан тепкіш күшпен.

***********************************************

432.1 Үшбұрышты тесікті торда дән қандай белгірімен бөленеді

А) ұзындығы;

В) ені;


С) пішіні;

D) тығыздығы;

Е) аэродинамикалық қасиеттері бойынша.

***********************************************

433.1 Егуге арналған бидай дәнінде сақтаған кезде неше пайыз ылғадылық болады

A) 20;


B) 19;

C) 16;


D) 12;

E) 8.


***********************************************

434.1 Дөнгелек тесікті торда дән қандай көрсеткіштер бойынша бөленеді

А) ұзындығы;

В) ені;


С) қалыңдығы;

D) салмағы;

Е) пішіні.

***********************************************

435.1 ППС-2,5 машинасының маркасындағы сан ені білдіреді

А) жүккөтергіштікті, т;

В) өнімділігі, т/сағ;

С) алым ені, м;

D) деканың тербеліс жиілігі;

Е) қозғалыс жылдамдығы, км/сағ.

***********************************************

436.1 СМ-4 машинасының маркасындағы сан нені білдіреді

А) өнімділігі, т/сағ;

В) жылдамдықты, км/сағ;

С) алым ені, м;
D) бункер көлемі, м3 ;

Е) жүккөтергіштікті, т.

***********************************************

437.1 Азық дәні қандай ең үлкен температураға дейін қыздырады

A) 48о;

B) 55о;

C) 58о;

D) 65о;

E) 70о.

***********************************************

438.1 ОВС-25 станының елек санын көрсет

A) 1;


B) 2 ;

 1. C) 4;

D) 6;

E) 8.


***********************************************

439.1 СМ-4 тұқым тазалғышта неше тор бар?

A) 2;

B) 4;


C) 6;

D) 8;


E) 10

***********************************************

440.1 Мына машиналардың қайсысы автоматтандырылған:

A) ОВП-20;

B) ОВС-25;

C) ПСС-2,5;

D) СМ-4;

E) ЭМС-1А.

***********************************************

441.1 Қай машина дән кептіргіш:

A) ЗАВ-20;

B) СМ-4;


C) ОВП-20;

D) СЗСБ-16;

E) ОВС-25.

***********************************************

442.1 Қай машина дәннің бетінің күйі бойынша іріктейді:

A) СЗПБ-2,0;

B) ЭСМ-1;

C) ПСС-2,5;

D) ОВ;

E) СЗШ-16.***********************************************

443.1 Қай дән тазалып кептіргіш кешен:

A) СЗСБ-16;

B) ЗАВ-50;

C) ОВП-20;

D) КЗС-50;

E) СЗШ-16.

***********************************************

444.1 ППС-5 машинасы-

А) дән кептіргіш;

В) үйінді тазалығыш;

С) электромагнитті тұкым тазалығыш;

D) іріктеуші пневматикалық стол;

Е) белсенді желдеткішті бункер.

***********************************************

445.1 Шахталы астық кептіргішті ата:

A) СЗШ-16А;

B) КЗС-25Ш;

C) ЗАВ-50;

D) СМЩ-0,4;

E) МПО-50.

***********************************************

446.1 БВ машинасының атқаратын қызметін көрсет

А) астық тазалығыш агрегат;

В) желдетілген бункер;

С) барабанды кептіргіш;

D) ауа қыздырғыш;

Е) ауалы-торлы машина.

***********************************************

447.1 Астық тазалығыш машинасына Б1 торын қалай дұрыс таңдауға болатынын ата:

А) тор дән ағынын тордың бөлуі керек;

В) тор дән ағынын тордың бөлуі керек;

С) тор дән ағынын тордың бөлуі керек;

D) барлық дән Б1 торында өтуі тиіс;

Е) барлық дән Б торында өтуі тиіс.

***********************************************

448.1 Б2 торының атқаратын қызметін көрсет:

А) дән ағынын екі бөлікке бөледі;

В) дән ағынын Б торына бағыттайды;

С) дән ағынын Б1 торына бағыттайды;

D) астықты ірі қоспарлардан тазалайды;

Е) астықты желмен тазалағышқа бағыттайды.

***********************************************

449.1 Еліксіз астық тазалайтын машинаны көрсет

A) ОБС-25;

B) СМ-4;


C) СМЩ-0,4;

D) МПО-50;

E) БВ.

***********************************************450.1 КСС-25Ш машинасы-

А) алдын-ала тазалағыш;

В) делді-електі машина;

С) кептіргіш;

D) желдетілетін бункер;

Е) астық тазалап- кептіргіш кешен.

***********************************************

451.1 Шанақтағы дән мөлшері комбайнның қозғалыс жылдамдығынан тәуелді ме?

A) ия;

B) жоқ;


C) шамалы;

D) жинау жағдайына байланысты;

E) айдау ұзындығына байланысты.

***********************************************

452.1 Барабанды жинағыштың жал жинағышының биіктігін немен реттейді?

A) жинағыш башмакпен;

B) жатка башмагымен;

C) саусақтың шығуымен;

D) жинағыш саусағының айналу жиілігімен;

E) жинағыштың жатка корпусы бойымен жылжуымен.

***********************************************

453.1 Комбайнның кездемелік транспортерлік жинағышының жинау биіктігі немен реттелетінін көрсет:

A) жинағыш саусағының айналу жиілігімен;

B) жинағыштың жатка корпусы бойымен жылжуымен;

C) жатка башмагымен;

D) жинағыш доңғалағымен;

E) жинағыш башмагымен.

***********************************************

454.1 Жатканың топыраққа қысымы қай қүрылғымен реттелетінін көрсет

А) винтті қапсырмамен;

В) серіппемен;

С) гидроцилиндрмен;

Д) тірек доңғалағымен;

Е) домкратпен.

***********************************************

455.1 Башмакпен реттейді

А) топыраққа қысымды;

В) кесу биіктігін;

С) мотовиланың айналымын;

Д) комбайнның жылдамдығын;

Е) комбайнның өткізу қабілеттілігін.

***********************************************

456.1 Теңестіргіш серппелермен реттеледі:

А) топыраққа қысымды;

В) барабандағы саңылауды;

С) шнектің қалқымалы транспортерден қашықтығын;

Д) өткізу қабілеттілігін;

Е) комбайнның жылдамдығын.

***********************************************

457.1 Дәнділерді бірфазалы жинаудың сипаттамасы

A) үйме қылып шабу;

B) бірмезгілде шабу және бастыру;

C) стационарда бастыру;

D) дестелеп шабу, кептіру, теру және бастыру;

E) ұсақтап шабу және барлық түсімді стационарға апару.

***********************************************

458.1 Башмакпен реттейді-

А) топыраққа қысымды;

В) кесу биіктігін;

С) мотовиланың айналымын;

Д) комбайнның жылдамдығын;

Е) комбайнның өткізу қабілеттілігін

***********************************************

459.1 Дәнділерді екіфазалы жинаудың сипаттамасы

A) үйме қылып шабу;

B) бірмезгілде шабу және бастыру;

C) стационарда бастыру;

D) дестелеп шабу, кептіру, теру және бастыру;

E) ұсақтап шабу және барлық түсімді стационарға апару.

***********************************************

460.1 Красноярск зауыты шығаратын комбайн

A) «Нива»;

B) СК – 10;

C) ДОН – 1500;

D) ДОН – 1200;

E) Енисей – 1200.

***********************************************

461.1 Теңестіргіш серппелермен реттеледі:

А) топыраққа қысымды;

В) барабандағы саңылауды;

С) шнектің қалқымалы транспортерден қашықтығы;

Д) өткізу қабілеттілігі;

Е) комбайнның қозғалыс жылдамдығы.

***********************************************

462.1 «ДОН-1500» комбайнының маркасындағы санның нені білдіретінін көрсет

А) өткізу қабілетін;

В) алым ені;

С) астық бастырғыш енін;

Д) бункер сыйымдылығын;

Е) табанаралықты.

***********************************************

463.1 Бункердегі астық мөлшері комбайнның жылдамдығынан тәуелді ме

А) ия;

В) жоқ;


С) шамалап;

Д) егістік жинау жағдайына байланысты;

Е) ұзындығына байланысты.

***********************************************

464.1 Красноярск зауыты шығаратын комбайн:

A) «Нива»;

B) СК – 10;

C) ДОН – 1500;

D) ДОН – 1200;

E) Енисей – 1200.

***********************************************

465.1 Топанда масақтың пайда болу себебін көрсет

A) торлы станның тербеліс жиілігінің аздығы;

B) егіндік тақтаның тербеліс жиілігінің аздығы;

C) ұзартқыштың жабық желбезегі;

D) желдеткіш қалағының жиілігінің аздығы;

E) ұсақтағыш құрылғының элеваторы забит.

**********

466.1 Комбайнның жаткасының астық шығынын болдыру себебін ата:

A) кескіш аппарат реттелмеген;

B) қалбағай реттелмеген;

C) шнек жаткасы реттелмеген;

D) башмактар реттелмеген;

E) жоғарыда айтылғанның бәрі.

**********

467.1 Жинағыш клапанының ашылуы мен жабылуы қандай құрылғы көмегімен асырылады? 1. бір гидроцилиндрмен;

 2. екі гидроцилиндрмен;

 3. үш гидроцилиндрмен;

D) винтті қапсырмамен;

E) рычагты механизмммен.

**********

468.1 Сабан тығыздағыштың тырнауыш саусақтары мен сабан сілліккіштің сілліккіштің шеті арасындағы саңылаулар қандай құрылғы арқылы өзгереді?

A) сабан лақтыру щитоктарының қалпының өзгеруімен;

B) сабан кескіштер қалпының өзгеруімен;

C) сабан тығыздағыш ықтырмасының қалпының өзгеруімен;

D) сабан тығыздағыштың иінді білігінің қалпының өзгеруімен;

E) шлицелі және қосқыш втулкаларының қалпының өзгеруімен

**********


469.1 Енисей-1200-комбайнының шанағының түсіру шнектері жылжымалы щитоктарының қалпын қалай өзгертеді?

A) ауыстырмалы рычагтың қозғалысымен;

B) гидронасос пазы бойымен щитокты жылжытумен;

C) дірілдеу қоздырғышпен щитты қозғалтумен;

D) гидроцилиндрмен щитты қозғалтумен;

E) щитты қолмен қозғалтып.

**********

470.1 Енисей-1200 комбайнының тазалу желдеткішінің айналу жиілігін қалай реттейді?

A) жұмыс істеп тұрған бастырғыштың сына белдікті вариаторы тоқтағанда;

B) реттеуші болттың көмегімен вариатордың дискілерін айырып;

C) сына белдікті вариатормен гидроцилиндрдің көмегімен басқару алаңынан;

D) винтті рукоятканың көмегімен сына вариатормен;

E) вариатор шкивтерін ауыстырумен.

**********

471.1 Берілген жауаптардың қайсысында ұсақтағыш қондырғының құрама бөлшектері дұрыс және толық көрсетілген?

A) бастырғыш аппарат, дека, жетек механизмі;

B) ротор, шынтемірлі дека, жетек шкиві, тартқыш жұлдызшалар;

C) тазартқыш, бастырғыш аппарат, декалар, жетек механизмі;

D) гидромотор, тазартқыш, бастырғыш аппарат, декалар;

E) электродвигатель, бастырғыш аппарат, декалар.

**********

472.1 Үстіңгі тордың желбезегінің ашылуын немен реттейді?

A) желбезектің ашылуын реттейтін рычагтың көмегімен;

B) алынбалы маховиктің көмегімен конустық беріліс және винттік жұп арқылы;

C) сол жаққа шығарылған желбезек ашқыштың реттегіш рычагымен;

D) гидроцилиндр көмегімен;

E) мүлде реттелмейді.

**********

473.1 Егіндік тақтайға бекітілген ескек не үшін керек?

A) қопсықты көтерген кезде бір жағына ауып кетпеуі үшін ұстап тұруға;

B) комбайн көлденең қисайғанда қопсықты бір жағына ауып кетпеуі үшін ұстап тұруға;

C) селкілдеткіш тақтайға біркелкі тарату үшін;

D) қопсықты торға бағыттау үшін;

E) қопсықты сабан сілліккішке бағыттау үшін;

***********************************************

474.1 Сабансіліккіштің сіліккішінің жұмысшы беті қандай?

A) желбезекті реттелмейтін;

B) желбезекті реттелетін;

C) торлы;

D) тегіс;

E) кеуекті.

***********************************************

475.1 Ұсақтағыштың таратқыш шнегінің атқаратын қызметін көрсет:

A) массаны жаткадан бастырғыш аппаратқа беру және оны барабанның еніне тарату;

B) қопсықты ұсақтағыш құрылғыдан бастырғышқа беру және оны сілліккіш тақтай еніне тарату;

C) қопсықты бастырғыш аппараттан кейін ұсақтағыш құрылғыға беру және оны бүкіл еніне тарату;

D) қопсықты ұсақтағыш құрылғыдан бастырғыш аппаратқа беру;

E) қопсықты топан тығыздағышқа беру.

***********************************************

476.1 Комбайнға қаққыш битердің қай түрі орнатылған?

A) алтықалақты;

B) төртқалақты;

C) сегізқалақты;

D) екіқалақты;

E) үшқалақты.

***********************************************

477.1 “Енисей 950” комбайнының сабан сіліккішіне неше клавиша кіреді?

A) үш;


B) төрт;

C) бес;


D) алты;

E) сегіз.

***********************************************

478.1 Барабан мен барабан астының шыбыртқыларының арасындағы саңылауды пайдаланысқа реттеуді қалай жүргізеді?

A) кабинадағы педальдің көмегімен;

B) кабинадағы рычагтың көмегімен;

C) барабан астының асқышының бастыру аппаратының тартқышының ұзындығын өзгертумен

D) гидроцилиндрдің көмегімен;

E) рукоятканың көмегімен.

***********************************************

479.1 Астық жинағандағы барабанның айналу жиілігін көрсет (мин-1)

A) 410 – 523;

B) 517 – 720;

C) 720 – 840;

D) 900 – 1150;

E) 1300 – 1400.

***********************************************

480.1 Енисей 1200-2 комбайнының екі барабанды бастырғыш аппаратының бірінші барабанындағы орнату саңылауы (мм) қандай болуы керек?

A) кіру 16 шығу 2;Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...