Asbm 1101 Әлеуметтік-саяси білімдер модулінің жұмыс оқу бағдарламасы Қр білім және ғылым министрлігінің 31қазан 2018 ж. №603 бұйрығымен бекітілген


Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигібет34/35
Дата22.11.2022
өлшемі421.5 Kb.
#361075
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Байланысты:
Самал РУП 2021 леуметтік-саяси білімдер Н(1) - копия (1)
Цифрлық технологиялар мен әлеуметтік өзара әрекет-melimde.com
Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі

Жұмыс түрлері

Позициялар

Бағалар

Балл

Пайыз %

Аудиториялық сабақтар, соның ішінде:
Дәріс

Конспектілеуі, белсенділігі

100

100

Зертханалық сабақ

Орындауы, сапасы, белсенділігі

100

100

Тәжірибелік сабақ

Белсенділігі, үй тапсырмасын орындауы

100

100

Межелік бақылау
 1. Коллоквиум/ауызша

 2. Бақылау жұмысы /жазбаша/

7 апта

15 апта


100

100


100

100


СӨЖГрафик (апта)

Позициялар

Бағалар

СӨЖ түрлері**

Тапсырманы беру

Жұмысты қабылдау

Орындауы және мерзімінде тапсыруы

Балл

Пайыз %

1. Эссе

2.Реферат1 аптада

8 аптада7 аптада

15 аптада100

100


100

100


Ағымдық бақылау – АБ1 (ағымдағы (аудиториялық) жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 7 апта

100

100

Ағымдық бақылау – АБ2 (ағымдағы (аудиториялық) жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 15 апта

100

100

Қорытынды бақылау (ҚБ)
Емтихан (Е)

1,2 – семестр, емтихан жазбаша
Әр билетте сұрақтар саны – 4 (4 сұрақ)

100

100

Барлығы
100

Студенттің әрбір пәннен алған қорытынды бағасы келесі формуламен анықталады:

Мұнда, ҚБ – пәннің қорытынды бағасы;
АБ1 және АБ2 – 1 және 2 ағымдық бақылау;
Е – емтихан бағасы (100 балдық шкаламен).
Студенттің сынақ кітапшасына және транскриптісіне «Рlatonus» бағдарламасына енгізілгеннен кейінгі қорытынды баға әріптік және сандық баламамен қойылады

Білім алушының білім жетістігін әріптік жүйемен бағалауӘріптік бағалау

Сандық баламасы

Пәнді меңгерудің пайыздық мөлшері%Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-540,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24

Негізгі әдебиеттердің тізімі 1. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. Социология: Уч.пособие. – Алматы: Эверо,2016.

 2. Әбдірайымова Г.С. Жастар социологиясы: оқу құралы. 2-басылым. – Алматы: «Қазақ университеті», 2012.

 3. Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.

 4. Социология. Основы общей теории: учебник / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. -М.: Норма, 2015. - 912 с

 5. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016.

 6. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. Әлеуметтану теориясы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 бет.

 7. Гидденс Э. Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.

 8. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 688 с.

 9. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 17 қаңтар

 10. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 31 қаңтар 2017

 11. Назарбаев Н.Ә. Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 12 сәуір 2017

 12. Абсаттаров Р.Б. Саясаттану негіздері. – 2 т.- Алматы: Қарасай, 2011.

 13. Heywood A. Politics. - N.-Y.: Palgrave Macmillan, 2013.

 14. Мұсатаев С.Ш. Саяси билік: Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті. – 2014

 15. Әлемдік саясаттану антологиясы. "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасы. – Алматы: Қазақстан. – 2005-2009.

 16. Казахстанский путь - 2050. -3 т./ Под ред. Султанова Б.К. – Алматы: КИСИ, 2014.

 17. Аль-Фараби социально-этические трактаты. – Алма-Ата, 1972.

 18. Баласагуни Ю. Благодатное знание / пер. С.Н. Иванова. – М., 1983.

 19. Бейсенова Г.А. Проблемы глобализации и идентичности – А., Print, 2009.

 20. Бейсенова Г.А. Проблемы образовательного знания в диспозитиве культуры. – Алматы: Искандер, 2005.

 21. Барнард Алан. «Антропология тарихы мен теориясы»/пер. на каз.яз. Под руков. Кульсариева А.Т., Масалимова А.Р. – А., 2017.

 22. Всеобщая история живописи. – М., ЭКСМО, 2010.

 23. Габитов Т.Х. Казахи: Опыт культурологического анализа. – Saarbrücken: Germany Academic Publishing GmbH &

 24. Co. Кg lap lambert. - Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121. - KG LAP LAMBERT, ГЕРМАНИЯ, 2012.Габитов Т.Х., Абдигалиева Г.К., Исмагамбетова З.Н. Философия культуры: Учебник для студентов вузов и колледжей. – Алматы: Эверо, 2013

 25. Ғабитов Т.Х., Затов Қ. Қазақ мәдениетінің рухани кеңістігі. - Алматы: Раритет, 2013.

 26. Габитов Т.Х., Муталипов Ж., Кулсариева А. Культурология. - Алматы, Раритет, 2008.

 27. Tursun Gabitov. Actual Problems of Kazakh Culture. Kazakh Culture Challenges. - Монграфия. - Саарбрюкен: Ламберт. - Publishing, 2016.

 28. Древние цивилизации. - М., 2009.

 29. Жолдубаева А.К. Культурология: практикум. - Алматы: Казну им.аль-Фараби, 2014.

 30. История культурологии под ред. Огурцова А.П. - М., Гардарики, 2006.

 31. Каиржанова А. Palaeoturcica. Мир древних тюрков. – Алматы, 1999.

 32. Карабаева А.Г. Эпистемологические этюды. – Монография. - А., Қазак университеті, 2016.

 33. Кондыбаев С. Введение в казахскую мифологию. – Алматы. 1999.

 34. Курмангалиева Г.К., Нысанбаев А.Н., Соловьева Г.Г., Сейтахметова Л.Н. Наследие аль-Фараби и современная философия взаимопонимания. – Алматы. 2011.

 35. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. – М-Л, 1951.

 36. Маргулан А. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. - Алма-Ата, 1979

 37. Масалимова А.Р. Культура и цивилизация. – А., 2005.

 38. Махмуд аль-Кашгари Диван Лугат ат-Турк / Пер. З.-А.М. Ауэзова. – Алматы, 2005.

 39. Мирзабекова А.Ш. Проблема культурной идентичности в социальной философии. – Монография. – Караганды: Болашак-Баспа, 2006.

 40. Мир ценностей аль-Фараби и аксиология ХХI века. Книга.2. – Алматы, 2006.

 41. Молдабеков Ж.Ж. Казактану. - Алматы, 2015.

 42. Нуржанов Б.Г. Модерн. Постмодерн. Культура. – Алматы, 2012.

 43. Раев Д.С. Влияние тюркской цивилизации на средневековую европейскую культуру//Известия КаУМОиМЯ имени Абылай хана, №4 (26), 2016. (с.13-21).

 44. Раев Д.С. Тенгрианство как религиозно-духовное мировоззрение тюрков-кочевников//«Тенгрянство и наследие народов Евразии: истоки и современность»: сборник статей ҮІ-й Межд. науч.-прак. конф. (14-16 июня 2017 г., Астана, Казахстан) 1-ое изд., стер. –Астана: ТОО Мастер По, -2017. -495 с. (323-327 бб.).

 45. Раев Д.С. Қазақтың шешендік өнері: философиялық пайымдау. –Алматы: Ценные бумаги. –2001. –228 б.

 46. Сарсенбаева З.Н. Этнос и ценности. – 2-е изд. перераб. и доп. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОНРК, 2018.

 47. Старр С.Ф. Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана. – М.: Альпина Паблишер, 2017.

 48. Стеблева И.В. Поэзия тюрков VI-VIII веков. – М, 1965.

 49. Полная энциклопедия живописи. – М., Астрель, 2009.

 50. Шәлекенов У.Х. Қазақ өркениеті – Алматы; Қазақ университеті, 2009.

 51. Аронсон Э. Көпке ұмтылған жалғыз [Мәтін] = The Social Animal: әлеуметтік психологияға кіріспе: [оқулық] / Э. Аронсон ; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков [және т. б.]. - 11-бас. - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - 407, [2] б. - (Рухани жаңғыру).

 52. Годфруа Ж. Что такое психология. Том 1. – М.: Мир, 2005 г. – 496 с.

 53. Годфруа Ж. Что такое психология. Том 2. – М.: Мир, 2005 г. – 276 с.

 54. Даниел Гоулман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. Изд-во Манн, Иванов и Фербер: 2018. -560 с.

 55. Джакупов С.М. Введение в общую психологию. – А.: Қазақ университеті, 2014

 56. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб.: Питер, 2009. - 576 с. ил. - (Серия «Мастера психологии»).

 57. Майерс Д. Әлеуметтік психология [Мәтін] = Social Psychology: [оқулық] / Д. Г. Майерс, Ж. М. Туенж ; ауд. Г. Қ. Айқынбаева [және т.б.]. - 12-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 559, [1] б.: сур. - (Рухани жаңғыру).

 58. Майерс Д. Психология / пер. с англ. И.А. Карпиков, В.А. Старовойтова. – 4-е изд. - Минск: «Попурри», 2009. –

 59. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – 3-е изд., перераб. и доп. –

 60. М.: АСТ: Астрель, 2008. – 720 с.

 61. Руденко А.М. Психология в схемах и таблицах: учебное пособие. – М: Феникс, 2016.

 62. Шульц Д. Қазіргі психология тарихы [Мәтін] = A History оf Modern Psychology : [монография] / Д. Шульц, С. Э. Шульц ; ауд. Б. Қ. Ақын [және т.б.]. - 11-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. – 447 [1] б.: сур. - (Рухани жаңғыру)

 63. https://openu.kz11

 64. https://kitap.kz

 65. http://www.akorda.kz

 66. https://lib.kaznau.kz/Res/ebook_15/index.html

 67. https://youtu.be/Pq9cWO0Dq5E

 68. https://youtu.be/2LN0-8zB9Dc

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
бағдарламасына сәйкес
тоқсан бойынша
Реферат тақырыбы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
сәйкес оқыту
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
оқыту мақсаттары
білім беретін
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
Қазақстан тарихы
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
мерзімді жоспар
Жалпы ережелер
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
рсетілетін қызмет
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
болып табылады
арналған жиынтық
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
қызмет стандарты
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
білім берудің
тақырыптық жоспар
пәнінен тоқсанға
туралы жалпы
Қысқа мерзімді
атындағы жалпы
пайда болуы
Жұмыс бағдарламасы
әдістемелік ұсыныстар
республикасының білім
қарым қатынас
Әдістемелік кешені