Қарағанды Болашақ-Баспа 2019 ббк – Әож – сбет44/56
Дата09.06.2022
өлшемі2.29 Mb.
#267283
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   56
Байланысты:
Сборник-ОПО-магистратура-каз-яз
медикаментозное прерывание беременности
8.4 Иллюстрациялар
Иллюстрациялар (сызбалар, карталар, диаграммалар, диаграммалар, диаграммалар, фотосуреттер) магистрлік диссертацияға (жоба) олар бірінші рет көрсетілген мәтіннен кейін немесе келесі бетте орналастырылуы керек.
Иллюстрациялар компьютерлік нұсқада, түрлі-түсті түрлері болуы мүмкін. Барлық иллюстрациялар диссертацияда (жоба) берілуі керек.
Иллюстрациялар «1-сур.» деп көрсетіледі». Егер бір ғана сурет болса, онда ол «Сурет» сөзімен көрсетіледі.
«Cурет» сөзі және оның атауы жолдың ортасына абзацсыз орналастырылады (12-кегль).
Фигураның дизайнының сүлбесі 1-суретте көрсетілген.
1-суретте 2018-2019 жылдар кезеңіндегі Қазақстан Республикасындағы салық түсімдерінің динамикасы көрсетілген. [дереккөзге сілтеме].

1-сурет - Қазақстан Республикасындағы 2018-2019 жылдар аралығындағы салық түсімдерінің қарқыны

Магистрлік диссертация аясында иллюстрацияларды нөмірлеу (араб цифрларымен).


Мәтінде әр суретке сілтеме болуы керек.
Суреттерге сілтеме жасаған кезде «... 1-суретке сәйкес» деп жазу керек.
8.5 Таблицалар
Сандық материалдар, әдетте, кесте түрінде жасалады.
«Кесте» сөзі парақтың оң жағында жазылған (12-кегль).
Кесте дизайны 2-суретте берілген.
6.1-таблица

2019 жылы өнеркәсіптік өндіріс шығындарының құрылымы,% жалпы құнына дейін

Экономикалық шығын элементтері

Жеңіл өнеркәсіп

1

2

Шикізат және негізгі материалдар

85,5

Қосымша материалдар

2,6

Жанармай

0,3

Таблицаның жалғасы


Продолжение таблицы 1
1

2
Энергия

0,6
Амортизация

1,6
Жалақы мен әлеуметтік жеңілдіктер

8,6
Өзге шығындар элементтері

0,8
Барлығы

100
2-суретте таблицаны ресімдеу үлгісі


Графа тақырыбынан кейін таблицаны тасымалдаған кезде графа нөмірімен жол қосу керек.


Графа атауы таблицаның жалғасы ретінде тасымалданбайды, бірақ графаның нөмірі көрсетіледі. Диссертацияда барлық таблицаларға сілтеме жасалуы керек.
Сілтеме жасағанда оның нөмірін көрсететін «таблица» деп жазу керек.
Жолдары көп таблицаны (таблицаны) басқа параққа (бетке) беруге болады.
Таблицаның бір бөлігін басқа параққа (бетте) ауыстыру кезінде «Кесте» сөзі (12-кегль) және оның нөмірі таблицаның бірінші бөлігінің оң жағында бір рет көрсетіледі, «жалғасы» сөзі басқа бөліктердің үстіне жазылады және кесте нөмірі көрсетіледі, мысалы: «1-таблицаның жалғасы» .
Таблицаны басқа параққа (бетке) ауыстырған кезде тақырып тек оның бірінші бөлігінің үстіне қойылады.
Таблицалар, қолданбалы таблицаларді қоспағанда, үздіксіз нөмірлеумен араб цифрларымен нөмірленуі керек.
Таблицаның бағандары мен жолдарының тақырыптары бас әріптермен (12 өлшемді) жеке әріппен жазылуы керек, ал баған тақырыптары егер олар бір мағынаны білдіретін тақырыппен бір сөйлем құраса, кіші әріптермен жазылуы керек. Таблицалар тақырыпшалары мен тақырыпшаларының соңында нүктелер қойылмайды.
8.6 Формулалар мен теңдеулер
Формулалар мен теңдеулер мәтіннен бөлек жолмен анықталуы керек. Әр формула немесе теңдеудің үстінде не астында бір «бос» жол қалдырылуы керек.
Егер формула немесе теңдеу бір жолға сәйкес келмесе, онда ол «=» теңдік белгісінен кейін немесе «+» минус «-» белгілерінен кейін, «x» көбейтіліп, келесі жолдың басында жалғасады.
Диссертациялық жұмыстағы (жобадағы) формулалар диссертацияның ішінде араб цифрларымен жақтауда жолда оң жақта нөмірленуі керек. Диссертация бөліміндегі формулаларды нөмірлеуге рұқсат етіледі. Бұл жағдайда формула нөмірі нүктемен бөлінген бөлім нөмірінен және формуланың нөмірінен тұрады.
Мәеелен,
J/{x)dx F(b) - F(a) (1.1)
Формулалар формула редакторында келесі өлшемдерді қолдану арқылы терілуі керек:
Қалыпты: 14
Ірі индекс: 9
Шағын индекс: 7
Үлкен символ: 30
Кішкентай символ: 14
8.7 Қолданылған әдебиеттер тізімі
Диссертация (жоба) жазу кезінде дереккөзге сілтемелер жасау керек. Дереккөздер туралы ақпарат диссертация мәтінінде дереккөздерге сілтеме реті бойынша араб цифрларымен нөмірленеді.
Қолданылған дереккөздерге сілтемелер тік жақшада келтіріледі [5, 7 б.]. Егер бір дереккөзге бірнеше рет сілтеме жасалса, төртбұрышты жақшада, дереккөздің реттік нөмірімен бірге тиісті беті көрсетіледі. Мультимедиа мәліметтерін пайдалану кезінде тік жақшада тек нөмірі көрсетіледі.
Стандарттар мен техникалық жағдайларға сілтеме жасағанда, олардың анықтамасы ғана көрсетіледі және егер стандарт пайдаланылған дереккөздер тізімінде толық сипатталған болса, олардың шығарылңған жылын көрсетпеуге болады.
Үлгі
8.7 Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1 Қазақстан Республикасының Президенті - ТұңғышПрезиденті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты » Қазақстан халқына Жолдауы / https: // 2050 strategiyasi kz / ru. 04.01.2016ж
2 Экономикалық теория негіздері бойынша оқулық. - М.: VLADOS гуманитарлық баспа орталығы, 1997, Б.- 384.
3 Оспанов М.Т. Салық реформасы және салық қатынастарын үйлестіру - Санкт-Петербург: Санкт-Петербург баспасы. Мемлекеттік экономика және қаржы университеті, 1997, Б.- 463.
9. Қосымша
«Қосымша» магистрлік диссертацияның (жобаның) жалғасы ретінде ресімделеді.
- Диссертацияның (жоба) мәтінінде барлық қосымшаларға сілтеме жасалуы керек. Қосымша диссертация (жоба) мәтінінде оларға сілтемелер реті бойынша рәсімделеді.
- Әрбір қосымшаны жаңа беттен бастап, парақтың жоғарғы оң жақ бұрышында «Қосымша» деген сөзбен жазу керек.
«Қосымшада» мәтінге қатысты симметриялы түрде жазылатын тақырып болуы керек, ол бөлек жолда бас әріппен жазылады.
- «Қосымшалар» А, алфавиттік әріптермен бас әріптерімен көрсетіледі, алайда Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. әріптері берілмейді. «Қосымша» деген сөзден кейін оның ретін білдіретін әріптер жазылады.
- «Қосымшалар» диссертацияның (жобаның) барлық көлеміне кіреді.

10. Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға ұсыну


ҚМА-ға рұқсат алу үшін магистрант кафедрада магистрлік диссертацияны (жобаны) алдын-ала қорғайды.
Кафедра «қорғауға рұқсат етілді» немесе «қорғауға рұқсат етілмеді» деген қорытынды шығарады.
Магистрлік диссертацияға (жобаға) кафедраның өкімімен доктор, ғылым кандидаты немесе мамандық бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесі бар ресми сыртқы рецензент тағайындалады.
Магистрлік диссертацияның (жобаның) ресми сыртқы рецензенті «Bolashaq» академиясы Ғылыми кеңесінің шешімінің негізінде жұмыс орны, лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы және қорғалатын диссертацияның тақырыбы бойынша негізгі жарияланымдары көрсетілген (кемінде 3), Академия ректорының бұйрығымен бекітіледі.
Ресми сыртқы рецензент магистрлік диссертацияны (жобаны) зерделеуге негізделген, дәлелді тұжырыммен және «өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен және тиісті мамандық бойынша магистр дәрежесін беру немесе бермеу мүмкіндігін бағалайды (В қосымша).
Ресми сыртқы рецензенттің рецензиясына берілген күні, қолы қойылады. Рецензенттің қолы ұйымның кадр бөлімінің бастығы (рецензент жұмыс істейтін жерде) және ресми мөрмен куәландырылған болуы керек.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 16 наурыздағы бұйрығымен бекітілген «Жоғары оқу орындарындағы студенттердің академиялық үлгеріміне, аралық және қорытынды аттестациясына ағымдағы бақылауды жүргізудің үлгілік ережелеріне» сәйкес. № 94, кафедрада алдын-ала қорғалғаннан кейін магистрлік диссертация (жоба) емтиханнан өтеді, ол үшін МАК сараптама комиссиясын құрады.
Сараптама комиссиясының құрамына МАК құрамына кірмейтін, мамандығы туралы білімі бар, соңғы 5 жыл ішінде отандық және шетелдік ғылыми журналдарда қорғалған диссертацияның бейіні бойынша екі немесе одан да көп жарияланымдармен расталған, кем дегенде үш маман енеді.
Сараптамалық комиссияға магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға бір ай қалғанда берілетіні:
- аяқталған магистрлік диссертация (жоба);
- диссертацияның (жобаның) тақырыбын бекіту туралы Ғылыми кеңестің шешімінен көшірме;
- транскрипт;
- магистрлік диссертацияның (жобаның) авторефераты;
- белгіленген тәртіппен куәландырылған ғылыми басылымдардың тізімі және олардың көшірмелері (Г-қосымшасы).
Сараптама комиссиясы белгіленген тәртіппен төмендегі шешімдердің біреуін дәлелді жазбаша қорытындысын береді (D қосымшасы):
- диссертацияны (жобаны) көпшілік алдында қорғауға ұсынуға;
- диссертацияны (жобаны) ескертулерді уақтылы жойылған жағдайда, көпшілік алдында қорғауға ұсынуға;
- диссертацияны (жоба) қорғауға ұсынбауға (Ж-қосымшасы).
Магистрлік диссертация (жоба) антиплагиаттан өтуі керек.

11. Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау процедурасы


Диссертацияны (жобаны) қорғауды «Bolashaq» академиясында білім беру бағдарламасы бойынша құрылған МАК жүзеге асырады.
Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау бойынша МАК отырысы оның төрағасының басшылығымен өткізіледі.
МАК сараптамалық комиссияның қорытындысы негізінде магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға мына тізімдегі құжаттар дайын болғанда ғана қабылдайды:
- жеке оқу жоспарын орындау туралы анықтама (Е-қосымшасы).
- жетекшінің пікірі (Ж-қосымшасы);
- магистрлік диссертация (жоба) бойынша ресми сыртқы рецензенттің рецензиясы.
МАК-қа сондай-ақ, аяқталған магистрлік диссертацияның (жобаның) ғылыми және практикалық құндылығын сипаттайтын басқа материалдар, бейресми пікірлер, магистрлік диссертацияның (жобаның) бейіні бойынша практикалық қызметпен айналысатын ұйымдардың жазбаша пікірлері, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу туралы актілер немесе үлгілер, т.б.
Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау МАК ашық отырысында оның мүшелерінің кемінде 2/3 қатысуымен жүзеге асырылады.
МАК мәжілісінде ғылыми жетекшінің және ресми сыртқы рецензенттің кандидаттық диссертациясының (жобасының) қорғауы туралы баяндама болуы қажет.
Магистрант 15 минуттан аспайтын есеп береді, онда ол зерттеудің мақсаты мен міндеттерін қысқаша және нақты сипаттайды, маңызды тұстарын белгілейді, тұжырымдар мен ұсыныстарды негіздейді.
Магистрлік диссертацияны (жобаны) бағалау кезінде мыналар ескеріледі:
- тақырыптың өзектілігі;
- алынған нәтижелердің жаңалығы;
- жұмыста жаңа технологияларды қолдану;
- әдебиеттерді қолданудың толықтығы және қолданылған дереккөздердің қазіргі заманға сай екендігі;
- ресімдеу талаптарына сәйкестігі;
- диссертацияны (жобаны) қорғауда баяндаудың сапасы - анықтық, сауаттылық, кәсіби терминдерді қолдана білу, көрнекі құралдардың сапасы және т.б.;
- қорғау кезінде қойылған сұрақтарға және рецензенттің ескертпелеріне жауаптардың дұрыстығы мен толықтығы.
МАК отырысы хаттамасының барлық бланкілері нөмірленіп, тігіліп, МАК жұмысына дейін магистранттарды қорытынды аттестаттаудың әр нысаны үшін бөлек кітаптармен мөрленуі керек.
Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауды бағалау туралы, сондай-ақ академиялық дәреже беру және мемлекеттік диплом беру туралы шешімдерді МАК-тың жабық отырысына қатысқан комиссия мүшелері көпшілік дауыспен қабылдайды.
Отырысқа қатысатын мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы мен мүшелері хаттамаға қол қояды.
Диссертацияларды (жобаларды) қорғау нәтижелері олар өткізілген күні жарияланады.
Диссертацияларды (жобаларды) қорғау нәтижелері бойынша магистрге ғылыми дәреже беру туралы шешім қабылданады.
Жалпыға бірдей магистрлік диссертацияны (жоба) қорғаған магистрантқа мамандық бойынша академиялық дәреже беріледі және қосымшасымен (транскриптімен) мемлекеттік жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру стандарты бойынша туралы диплом беріледі.

12. Әдістемелік ұсынымға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі


Қажет болған жағдайда (ҚР МЖМБС, оқу жоспарлары және т.б. өзгерген кезде), әдістемелік ұсынымға өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.
Өзгерістер келісілген, мақұлданған және әзірленетін ережеде қарастырылған тәртіпте күшіне енеді.
Өзгерістер бекітілген және мақұлданғаннан кейін әзірлеуші немесе ол
Енгізілген өзгерістер келісіліп, бекітілгеннен кейін даярлаушы бастапқы ережеге өзгерістер енгізеді.
Өзгертулер тіркелген парақ нөмірі көрсетілген жеке парақта жасалады


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   56
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы