Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы моль санын табуға болады?

Loading...


Дата05.05.2021
өлшемі77.04 Kb.

 1. Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы моль санын табуға болады?

В) 

 1. Идеал газ күйінің (Менделœеев-Клапейрон) теңдеуі:

С)  

 1. Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең?

А) 

 1. 1 моль оттегінде қанша молекула бар?

С) 6×1023 

 1. Идеал газ үшін изохоралық процесті сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

А) 

 1. Массасы 14 кг азоттың зат мөлшерін анықтаңыз  .

А) 500 моль

 1. 10 грамм сутегінде неше молекула бар?

D) 30×1023 

 1. Қысымы 200 кПа, көлемі 2,1 л, массасы 8 г оттегінің температурасы

қандай?

D) -71C


 1. Ыдыста қысымы 10 кПа оттегі мен қысымы 8 кПа азоттың қоспасы бар. Қоспаның қысымы неге тең?

D) 18 кПа

 1. Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?

Е) 2 есеге артады

 1. Баллонда қысымы p1=10 Мпа, массасы m1=120 кг газ бар. Баллондағы газдың бір бөлігін шығарғанда, газ қысымы Р2=2,5 МПа болса, баллондағы қалған газдың массасы қандай? Температура мен көлемді тұрақты деп есептеңіз.

В) 30 кг

 1. Газдың температурасы 270С болғанда көлемі 6 л болса, температурасы 770С болғанда көлемі қандай болады? Қысымы тұрақты деп есептеңіз.

B) 7 л

 1. Изотермдік процесс үшін Бойль-Мариотт заңының теңдеуі:

B) 

 1. Идеал газ үшін изобаралық процесті сипаттайтын өрнек:

А) 

 1. Көлемі 83 дм3 ыдыста температурасы 27°С, массасы 20 г сутегі бар. Сутегінің ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын анықтаңыз.

B) 3·105 Па

 1. Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

В) 4 есе кемиді

 1. Изобарлық процесс үшін Гей-Люссак заңының теңдеуі:

В) V/T=const

 1. Газ идеал деп саналады егер:

А) Молекулалардың өлшемдері олардың ара қашықтығымен салыстырғанда ескерілмесе және молекулалар қашықтықта өзара әсерлеспесе

В) Молекулалардың қозғалысын ескермеуге болса

С) Молекулалардың потенциялық энергиясы кинœетикалық энергиясынан артық болса

D) Молекулалардың потенциялық энергиясы мен кинœетикалық энергиясы шамалас болсаЕ) Молекулалардың өлшемдері ескерілсе

 1. Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын бастапқы қысыммен салыстырғанда 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек?

С) 6 есе арттырады

 1. Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы 3 есе артса, газдың температурасы қалай өзгереді?

В) 9 есе артады

 1. Массасы 320 г оттегін температурасы 10 К – ға изобаралық қыздыру кезінде қандай жұмыс атқарылады (р = 105 Па):

A) 0,83 кДж.

 1. Көлемі 83 дм3 түтікте температурасы 270С массасы 20 г сутегі бар. Оның қысымын анықта:

B) 3×105Па.

 1. Сыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К пешті жағып қыздырғанда температура 296 К-ге көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең?

D) 400 кДж

 1. Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артса, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

С) 3 есе артады

 1. Идеал газ үшін молекула-кинœетикалық теориясының (МКТ-ның) негізгі теңдеуі:

В) 

 1. Идеал газ үшін адиабаттық процесті сипаттайтын өрнек:

С) 

 1. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 3 есе артса, молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

С) 9 есе артады

 1. Идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газдың абсолют температурасы қалай өзгереді?

С) 4 есе артады

 1. Егер газ температурасы 2 есе артса, молекуланың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

D) 2 есе артады

 1. Молекуланың орташа квадраттық жылдамдығын тұрақты ұстап, молекула концентрациясын үш есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

3 есе артады

 1. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның (МКТ-ның) негізгі теңдеуі болып табылады? 1. Гелий молекулаларының орташа кинœетикалық энергиясының қандай бөлігі оның айналмалы қозғалысының орташа кинœетикалық энергиясын құрайды?

D) ешқандай

 1. Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?

D) RT

 1. Берілген көлемде газдың әр молекуласының жылдамдығын екі есе арттырып, ал молекулалар концентрациясын өзгертпесе, онда идеал газ қысымы қалай өзгереді?

А) 4 есе артады

 1. Идеал газдың көлемi 7 есе өсiп, абсалют температурасы 7 есе кемiсе оның қысымы қалай өзгередi?

D) 49 есе кемидi

 1. Ыдыстағы гелийдiң мөлшерi 2 моль. Осы ыдыста гелийдiң жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA = 6×1023моль-1.

C) 12×1023

 1. Берілген формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісі мен жүйенің сыртқы ортаға қарсы істелетін жұмысқа жұмсалады.

D) 

 1. Изотермдік процесс үшін термодинамиканың I -бастамасының теңдеуі:  1. Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу жұмсалады?

70 Дж

 1. Кез-келген уақыт мезетінде идеал газға берілген жылу мөлшері жұмысқа тең болса, бұл процесс қалай аталады? 

Изотермдік

 1. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі: 

  

 1. Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық формуласы  болса, молекуланың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз.  

 2. Сыртқы күштің әсерінен идеал газда істелінген жұмыс ішкі энергия өзгерісіне тең болса, идеал газ сығылған кезде қандай процесс орындалады?

адиабаталық

 1. Изотермдік процесс үшін жасалған жұмыс А пен алынған жылу Q және ішкі энергия өзгерісі  арасындағы байланыстардың қайсысы дұрыс? 

 

 1. Пуассон теңдеуінің формуласы:  1. Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады: 

Термодинамиканың І бастамасы.

 1. Адиабаталық процесс кезінде мына шарт міндетті түрде орындалады: 

Қоршаған ортамен жылу алмасу болмайды._

 1. Осы формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы газдың қысымы мен ол алып тұрған көлемнің көбейтіндісіне тура пропорционал.

U=(3/2)PV

 1. Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз. 

dQ=dU+dA

 1. Қандай процесте идеал газдың ішкі энергиясы өзгермейді?

Изотермдік

 1. Гелий молекулаcының еркіндік дәреже саны нешеге тең? 

3

 1. Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз. 

  

 1. Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз.

 

 1. Идеал газдың адиабаталық процесс кезіндегі жылу сыйымдылығы неге тең? 

0

 1. Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе азайтсақ, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді: 

9 есе кемиді

 1. Конденсатор астарларының арасын e=7-ге тең болатын диэлектрикпен толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?

 7 есе өседi

 1. Тізбек бөлігіндегі ток жұмысы қалай есептелінеді? 

I2Rt

 1. Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бiрдей екi конденсатор тiзбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ тең болады? 

4 мкФ

 1. Конденсатордың сыйымдылығы С – ға тең. Конденсатордың астарларының арасындағы заттың салыстырмалы диэлектрик өтімділігінің формуласы неге тең, (С0 – диэлектрик жоқ кездегі конденсатордың сиымдылығы)

  

 1. Жазық конденсатор сыйымдылығының формуласы:

  

 1. Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етеді:

 Өлшемі, пішін

 1. Вакуумдағы электр өрісі кернеулігі үшін Гаусс теоремасы:

 

 1. Тұйық контур бойынша электрстатикалық өріс кернеулігінің циркуляциясы неге тең болады? 

0

 1. Электр тұрақтысының өлшем бірлігі:1. Ф/м 2. Нм2/Кл2 3. Кл2/Нм2 4. Н/м2 5. - өлшемсіз: 

1,3

 1. Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей вакуумнен суға  көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді? 

81 есе кемиді

 1. Элементар заряд деген не: 

Табиғаттағы электр зарядының ең кішкентай мөлшері

 1. Көрсетілген қасиеттердің қайсысына электр зарядтарының қатысы жоқ: 

Қозғалмайтын электр зарядтары магнит өрісін тудырады

 1. Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен анықталады: 

Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.

 1. Екi нүктелiк зарядты диэлектрлiк өтiмдiлiгi ε=3 тең май iшiне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi ( 3 есе артады)Екi нүктелiк зарядтың арақашықтығын 4 есе кеміткенде, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi? ( 16 есе өседi)

 2. Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөлiп алса тамшының қалған бөлiмiнiң заряды … болады.

- 1 нКл

 1. Электр өрісінің кернеулік сызықтары эквипотенциал бетке қатысты қалай бағытталады? 

Перпендикуляр

 1. Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:

 

 1. Вакуумдегі электр өрісі кернеулігі векторының циркуляциясы туралы теореманың өрнегін көрсет.

 

 1. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз. 


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
рсетілетін қызмет
ғылым министрлігі
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
тоқсан бойынша
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
туралы хабарландыру
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
арналған жиынтық
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
бағалаудың тапсырмалары
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
әкімінің аппараты
туралы анықтама
мамандығына арналған
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
Қазақ әдебиеті
мерзімді жоспар
Мектепке дейінгі
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
әдістемелік кешені
оқыту әдістемесі
Қазақстан облысы
ортақ біліктілік
қызмет регламенті
пәнінен тоқсан
мамандығы бойынша
болып табылады

Loading...