Agro-201 Өсімдіктер физиологиясы пәнінен емтиханға арналған тестілік тапсырмалар Су алмасу

Loading...


Дата31.07.2020
өлшемі261.33 Kb.

AGRO-201


Өсімдіктер физиологиясы пәнінен емтиханға арналған тестілік тапсырмалар

Су алмасу

Биологиялық объектілерде сандық мөлшерінен бірінші орында:су.

Судың ең көп мөлшері:Эндоплазмалық ретикулумның липопротеиндік құрылымдар.

Организмде зат алмасу нәтижесінде түзілетін су қалай аталады:эндогендік;

Төменгi қозғаушы күштi атаңыздар?тамыр қысымы

Қай құбылыстан пасока бөлiнедi?өсiмдiктiң "жылауы

Устьиценiң ашылу және жабылуында қай элемент қатысады?К

Плазмолиз дегенiмiз не?гипертонды ерiтiндiде жасуша қабырғасының цитоплазмадан қашықтауы

Транспирацияға тусiнiк берiңiздер?өсiмдiктiң суды буландыруы

Цитоплазманың жасуша қабырғасынан қашықтау процесi қалай аталады:плазмолиз

Ерiтiндiнiң осмостық қысымы жасуша шырынының осмостық қысымынан төмен болса ерiтiндi қалай аталады:гипотонды

Ерiтiндiнiң осмостық қысымы жасуша шырының осмостық қысымынан жоғары болса ерiтiндi қалай аталады:гипертонды

Жасуша шамалы буланғанда сору күшi неге тең:S=P-T

Қай ұлпада не жапырақ бөлiгiнде устьице орналасады:өңде

Қалдық су тапшылығын қашан байқауға болады:таңертең

Қай вариантта абсолюттi шама осмостық потенциалдан көбiрек болады:сортаң топырақ өсімдіктерінде

Жасуша суға толық қаныққанда, сору күшi неге тең:S=O

Қандай жапырақтарда транспирация қарқындылығы көбiрек байқалады?8 ярус /жоғарғы

Клетканың суды потенциалды сiңiру қабілеттiгi қалай аталады?сулы потенциал

Қандай судың ерiткiштiгi жоғары?бос су;

Жапырақ ұшында су тамшысының бөлiнуiн атаңыздар:гуттация

Қандай ерiтiндiде жасуша мен ерiтiндiнiң осмостық потенциалы тең:изотонды ерiтiндiде

Устьицені ашатын жағдайлардың арасынан теріс жауапты табыңыз:

Устьицелік клеткаға крахмалдың жиналуы

Устьицені жабатын жағдайлардың арасынан теріс жауапты табыңыз:??Тұйықтаушы клеткалардағы қанттың көбеюі. Клетка аралықтарында көмір қышқыл газының көбеюі.

Судың клеткаға енетін басты жолы қандай?осмостық сіңірілу

Клетканың толық тургесценттілігі қандай жағдайда байқалады?

Тургорлық қысым осмостық қысыммен теңескенде

Солған өсімдіктегі тургор қысымы (Т) қандай көрсеткішке ие?Т = 0

Транспирация қарқындылығы деген не?

1 сағатта 1 г құрғақ биомассаға немесе белгілі бір ауданға шаққандағы буланған су мөлшері

Келтірілген түсініктердің қайсысы дұрыс? Клеткада су бос және байланысқан күйінде

1000 г су транспирацияланғада түзілетін құрғақ биомасса ненің көрсеткіші?Транспирация өнімділігі

Устьицелік транспирацияны реттеуге не қатысады? Перицикл ұлпасы.Фотосинтез

Әлемдегi алғашқы ағзаны атаңыздар?гетеротрофтар

Өсiмдiктердiң көмiртегiмен коректенетiнiн ең алғаш ашқан оқымысты:Ж. Сенебье 1782 ж

Бiр сағатта 1 дм жапырақ бетiне сiңiрiлген СО2-нiң саны қалай аталады?фотосинтез қарқындылығы

Фотосинтездік өнiмдiлiк теориясын жете зерттеген ғалымды атаңыздар?А.А. Ничипорович

Хлорофилл көбiнесе қандай сәуленi қарқынды сiңiредi?қызыл және күлгін-көк

Астық дақылдарының қайсысында фотосинтез С-4-жолымен жүредi?жүгерi

Фотосинтездiк белсендi радиацияны /ФБР/ сәуленiң қандай толқын ұзындығы құрады?380-720 нм

Циклдi фотофосфорлануда барлық энергия қандай формада қорға жиналады?АТФ

Фотосинтез процесiнде, қызылдан басқа, қандай сәуле тиiмдi пайдаланылады?күлгін-көк

Тым ертедегi көмiртектi қоректену типiн атаңыздар?гетеротрофты

Егiстiң бүкiл вегетация кезiнде не оның бiр бөлiгiнде жапырақ бетiнiң күнделiктi көрсеткiшiнiң қосындысын атаңыздар?фотосинтетикалық потенциал

Гетеротрофты өсiмдiктердi атаңыздар?арамсояу

Фотосинтездiң дұрысырақ анықтамасы қайсысы?жарық энергиясын хлорофил мен қосымша пигменттердің қатысуымен химиялық энергияға айналдыра отырып, СО2 мен Н2О-дан органикалық заттардың түзiлуiне және басқа эндергониялық реакциялар үшiн қолданылатын үрдіс

Хлоропластың қай бөлiгiнде жапырақ пигментi болады?гран мен строманың тилакоидында

Ең төмен фотосинтез өнiмдiлiгi қандай тұқымдас өсiмдiктерiне тән:жасаңшөп

Хлоропластың құрғақ массасының негiзгi бөлiгiн қандай қосылыстар құрады:ақуыздар және липидтер

Каротиноидтар көбiнесе қандай жарықты қарқынды сiңiредi?күлгін-көк

Фотосинтездiң қай өнiмдерi күлгін-көк сәуленiң әсерiнен өсiп отырады?амин қышқылдары мен ақуыздың

Ауада көмiрқышқыл газының орташа мөлшерi қанша?0,03

Электрондардың циклсіз тасымалдану жағдайлары мен нәтижелерінің арасынан теріс жауапты табыңыз:

АҮФ түзіледі;

Электрондардың циклді тасымалдану жағдайлары мен нәтижелерінің арасынан теріс жауапты табыңыз:NADPH және АҮФ түзіледі.

Фототыныс алу қандай органеллада жүреді:Д. Хлоропласт, митохондрия, пероксисома.

Фотосинтез бен тыныс алудың ферментативтік реакцияларының жылдамдығы

t әр 100 С-ға жоғарлағанда 2-2,5 есе артуы қалай аталады:температуралық коэффициент

Қандай өсімдіктерде фотосинтез С4-жолмен (Хэтч және Слэк циклі) жүреді:жүгері, тары, қант қамысы

Қандай өсімдіктерде фотосинтез С3-жолмен (Кальвин циклі) жүреді:бидай, сұлы, қара бидай, картофель;

Өсімдіктердің фотосинтездік өнімділік теориясын ұсынған ғалым:Ничипорович А.А.

Хлорофилдің химиялық табиғаты:Күрделі эфир

Фотосинтез кезіндегі АТФ түзуге қажет қуат көзі тилакоидта шоғырланған протондар

Фотофосфорлану жүретін орын....грана тилакоидының мембранасы

Фотосинтездің жарық сатысында түзілген қосылыстардың қайсысы көмірқышқылы газын байланыстыруға қажет? АТФ және НАДФН

Көмірқышқылы газының негізгі байланысу жолы С3 – жол деп неге аталады?3 кезеңнен тұратындықтан С. алғашқы өнім 3-фосфоглицерин қышқылы (триоза) болғандықтан

С3–өсімдіктердегі СО2-нің алғашқы акцепторы не? рибулозо-1,5-дифосфат

СО2-нің С3 – жолымен байланыстыратын негізгі ферменті қайсысы? рибулозодифосфаткарбоксилаза

Көмірқышқылы газының байланысу жолының С4 – жолы неге солай аталады?ең алғашқы өнім қымыздық-сірке қышқылы (оксалоацетат) болғандықтан

СО2-нің С4 – жолымен байланыстыратын негізгі ферменті қайсысы?фосфоенолпируваткарбоксилаза;

Сіңірілген сәуленінң энергиясы неге жұмсалады? Теріс жауапты көрсетіңіз.Протонның тилакоидтан шығуына

Хлорофилл молекуласы құрамына енетін қосылыстар. Теріс жауапты көрсетіңіз.Гемпорфирин

Егiстiң бүкiл вегетация кезiнде не оның бiр бөлiгiнде жапырақ бетiнiң күнделiктi көрсеткiшiнiң қосындысын атаңыздар?фотосинтетикалық потенциал

Бiр сағатта 1 дм жапырақ бетiне сiңiрiлген СО2-нiң саны қалай аталады?фотосинтез қарқындылығы

Фотосинтез барысындағы оттегінің шығу тегі ...Көмірқышқыл газынан

Хетч-Слэк цикліндегі реакциялар кезегі. Теріс жауапты көрсетіңіз Малат → оксалоацетат

Реакциялық орталықта электрон мына тәртіппен тасымалданады. Теріс жауапты табыңыз: Р680 → Р700

Мына қосылыстардың қайсысынан хлорофилл өз бастамасын алып түзіледі? екікарбон қышқылынан

Фотосинтездің жарық сатысы қайда өтеді? хлоропласттың сыртқы мембранасының пигмент-белок жинағында

ІІ фотожүйеге кірмейді ... Ферредоксин;

І фотожүйеге кірмейді ... Е. Пластохинон

Судың фотолизін жүзеге асыратын... ІІ фотожүйе

Электрондардың циклді тасымалдағыш тізбекте электрон мына тәртіппен тасымалданады. Теріс жауапты табыңыз: b6 цитохром→темір-күкіртті ақуыз

Пигмент жүйесінде энергия ағымы мына тәртіппен жүреді. Теріс жауапты табыңыз: А. индуктивті резонанс принципімен; В. Қысқа толқынды пигменттен ұзын толқындыға қарай С. Ұзын толқынды пигменттен қысқа толқындыға қарай Д. каротиноидтардан хлорофилдерге қарай Е. Фикоэритриннен хлорофилдерге қарай.

Кальвин цикліндегі реакциялар кезегі. Теріс жауапты көрсетіңіз фосфоенолпируват → оксалоацетат

СО2-ні САМ-жолымен байланыстырудағы (жасаңшөптер фотосинтезіндегі) реакциялар кезегі. Теріс жауапты көрсетіңізОксалоацетат + СО2 = фосфоенолпируват;

Фототыныс алудағы реакциялар кезегі. Теріс жауапты көрсетіңізГликолат Глиоксилат

Ең алғашқы фотохимиялық реакция деген не? Реакциялық орталықтағы хлорофилдің тотықсыздануы

Фототыныс алу қандай жағдайда артады? Күшті жарық пен СО2 –нің аз мөлшері

С3-өсімдіктерде СО2 –нің байланысуы қайда жүреді? Хлоропласт стромасында

Жасаңшөпті өсімдікте СО2 –нің түнде байланысуы қайда жүреді? цитоплазмада

С4-өсімдіктерде СО2 –нің ең алғашқы байланысуы қайда жүреді? Мезофилл цитоплазмасында

Кальвин циклі өнімі... фосфоглицерат;

СО2-ні САМ-жолымен байланыстырудағы негізгі ферменті қайсысы?фосфоенолпируваткарбоксилазаТыныс алу

Тыныс алу күрт артқанда астық дақылдар тұқымының қатерлi ылғалдылығы қандай?14-15%

Аэробты тыныс алу процесiнде глюкоза толық тотыққанда қанша АТФ түзiле алады?38

Қай формула бойынша тыныс алу коэффициентiн анықтайды?TK=VCO2: VO2

Аэробты тыныс алудың бiрiншi этапы жасушаның қай органоидында өтедi?Митохондрияда

Қандай субстратты қолданғанда тыныс алу коэффициентi бiрге тең?көмiрсулар

Тыныс алуға қандай қызмет тән емес?өсiмдiк салмағының артуы

Өсiмдiкте анаэробты тыныс алу кезiнде қандай өнiмдер жиналады?спирттер

Тыныс алу қарқындылығы қай мүшеде жоғары?пiскен жемiсте

Гликолиз реакциясы жасушаның қай компартментiнде шоғырланған?цитозолда

Тыныс алуға қандай қызмет жатпайды?

салмағының артуыГликолиз процесi жасушаның қай бөлiгiнде аяқталады?цитозольде

Кребс циклiнiң субстратын атаңыздар? А. янтарь қышқылы В. алма қышқылы С. лимон қышқылы Д. пирожүзiм қышқылы Е. құмырсқа-сiрке қышқылы

Гликолиздiң маңызы, терiс жауапты атаңыздар: глюкоза түзу

Қандай субстратты қолданғанда тыныс алу коэффициентi бiрден көп болады?органикалық қышқылдар

Аэробты тыныс алудың екiншi және үшiншi этапы жасушаның қай органоидында өтедi?

Митохондрияда

Кребс циклында ацетилко - А не үшiн пайданылады? синтездеу

Қандай субстратты қолданғанда тыныс алу коэффициентi бiрден кiшi болады?

майлар

Тыныс алу көбiнесе қай ұлпада жоғары болады?Меристемада

Тыныс алу процесiнде қандай аралық қосылыс гликолиздiң соңғы өнiмi болып табылады?пирожүзiм қышқылы

Кребс циклында төменде көрсетiлген қышқылдардың қайсысы түзiлмейдi?Глиоксил

Оттек пен субстрат тікелей әрекеттескенде биологиялық тотығу реакциялары қандай ферменттермен катализденеді? Оксидаза..

Митохондриялардың тыныс алу ферменттері жүйесінің қатысуымен тотығу реакцияларды байланыстыра жүретін АҮФ синтезі қалай аталады: Тотықтыра фосфорлану.

Макроэргиялық байланысы бар қосылысты табыңыз: Ацетил –КоА

Макроэргиялық байланысы бар қосылысты табыңыз:Фосфоенолпирожүзім қышқылы.

Макроэргиялық байланысы бар қосылысты табыңыз: АҮФ.

Организмде энергияның әмбебап жинақтаушы (аккумуляторы), доноры және өзгертуші (трансформаторы) қандай қосылыс: Аденозинүшфосфорлы қышқылы

Қандай субстратты қолданғанда тыныс алу коэффициентi бiрден жоғары?органикалық қышқылдар

Қандай субстратты қолданғанда тыныс алу коэффициентi бiрден төмен?майлар

Гликолиз дегеніміз .... Терiс жауапты атаңыздар?А. Глюкозаның анаэробты ыдырау үдерісі

Гликолиз реакцияларының тәртібі. Терiс жауапты атаңыздарФруктозо-1,6-дифосфат→глюкозо-6-фосфат

Гликолиз кезінде АТФ түзілетін реакция:1,3- дифосфоглицерат → 3-фосфоглицерат

Гликолиз кезіндегі тотығу реакциясы:3-фосфоглицерин альдегиді → 1,3- дифосфоглицерат;

Кребс циклы қайда жүреді? Митохондрия матриксінде

Кребс циклының маңызы, терiс жауапты атаңыздар:қанттардың оттегімен тікелей тотығуы

Митохондриялардың тыныс алу ферменттері жүйесінің қатысуымен тотығу реакцияларды байланыстыра жүретін АҮФ синтезі қалай аталады? Тотықтыра фосфорлану

Митохондриядағы АТФ-тың синтезі неге байланысты?протондардың электрохимиялық потенциалына

Кребс циклiнiң субстратын атаңыздар: пирожүзiм қышқылы

Өсiмдiкте анаэробты тыныс алу кезiнде қандай өнiмдер жиналады?спирттер


Минералдық қоректену

Төменгі элементтердің қайсысы тотығу-тотықсыздану реакцияларға қатысады және А-Коферментінің құрамына кiредi?S

Минералды коректенудiң қандай элементтерi макроэргиялық байланыс түзедi?Ca

Өсiмдiктердiң қоректенуiнде аммоний тұздарының нитраттардан кем түспейтiнiн қай оқымысты дәлелдедi?Д.Н. Прянишников

Цитохром құрамына қандай күлдi элемент кiредi?Fe

Пасокада амин қышқылдар мөлшерiнiң көп болуы тамыр жүйесiнiң қандай қызметiне қатысты?Метаболдық

Бiр өсiмдiк тамырынан бөлiнген заттардың екінші өсiмдiкке әсерi қалай аталады?аллелопатия

Эволюция процесiнде жоғары сатыдағы өсiмдiктер мен жануарлардың химиялық құрамынан кремнийді бiртiндеп қай элемент ығыстырып шығарды?кальций

Калий сүйгiш өсiмдiктердi атаңыздар?қант қызылшасы

Бiр тұздың әрекетiнiң екінші тұзды қосу арқылы күшеюi қандай құбылысқа жатады?синергизм

Органогендердi атаңыздар?H, C, O, N

Күн энергиясының айналымына, полимердiң түзiлуiне, заттардың мембрана арқылы тасымалдануына, реутилизацияға қабілеттiлiктi, аязға төзiмдiлiктi арттыруға қандай элемент қатысады?К

Тамыржемiстердiң қанттылығын арттыру мақсатында егiстi жинаудың алдында қант қызылшасын тамырлы қоректендiру үшiн қандай тынайтқышты қолдануға болады?калийлi-фосфорлы

Аммиактың амидтер мен аминқышқылдарының құрамына енгізілуі қандай үрдіске жатады:Метаболдық сіңіру

Өсiмдiк ұлпаларының ортаңғы пластинкасының құрамына қандай күлдi элемент кiредi?Са

Тамырда көбiнесе қандай гормон түзiледi және пасокамен бiрге жер үстi мүшелерге берiледi? цитокининдер

Қандай элементтiң жетiспеуi жас жапырақтарда хлороз ауруын туғызады?Fе

Нитратредуктаза ферментiнiң белсендi орталығына енетiн микроэлементтi атаңыздар? Мо

Кез келген элементтiң қажеттiгiн қай әдiс ең дәл анықтауға мүмкiндiк бередi?дақылдың су әдiсi

Қант қызылшасында "шiрiк жүрек" ауруын қандай микроэлементтiң жетiспеуi тудырады, зығырда өсу нүктесiнiң өлуi, тозаң мен тозаң түтiгiнiң өсуiне кедергi болады?бор

Күкірт қандай қосылыстың құрамына кірмейді:Гетерополисахаридтер.

Қандай элемент микроэлементтерге жатпайды:Магний.

Клетканың суды бөліп шығаруына қандай катиондар әсер етеді:К+ және Са2+;

Кейбір ферментавтивтік реакцияларда Са 2+ ионы қандай ионның

антагонисті (қарсыласы) ретінде әсер етеді:Mg 2+;

Төмендегі элементтердің қайсысы өте маңызды макроэлементтерге жатады: N, P, K, S, Mg

Төмендегі элементтердің қайсысы өте маңызды микроэлементтерге жатады: Co, Mn, Mo, Zn, Cu, B

Қандай күлді элемент хлорофилл құрамына кіреді:Mg.

Минеральдық қоректенудің қай элементі клетка энергиясының алмасуына қатысады:P

Тамыр арқылы элементтер қандай күйде сіңіріледі?Иондар

Иондардың клеткаға ену жолдары. Теріс жауапты көрсетіңізосмос

Қай элемент күлдің құрамында қалады? Теріс жауапты көрсетіңізС

Молекулалық азотты байланыстыруға қатысатын ферментті атаңызнитрогеназа

Аммиакты ассимиляциялауға қатысатын ферментті атаңыз. Теріс жауапты көрсетіңіз

Малатсинтаза

Топырақтағы аммонификатор микроорганизмдер ненің ыдырауына қатыспайды?Көмірсулардың

Тамырға сіңген азот қандай алмасу өзгерістеріне қатысады? Теріс жауапты көрсетіңіз:. Дезаминдену

Мына қышқылдардың қайсысы аминденбейді?сукцинат

Қандай элементтiң жетiспеуi жас жапырақтарда хлороз ауруын туғызады?

Пирожүзім қышқылы аминденгенде қандай амин қышқылы түзіледі?аланин

Қандай элемент микроэлементтерге жатпайды:Магний

Қай элемент күлдің құрамында қалады? Теріс жауапты көрсетіңізС

Тамыр арқылы элементтер қандай күйде сіңіріледі?иондар

Иондардың клеткаға ену жолдары. Теріс жауапты көрсетіңізосмос

Молекулалық азотты байланыстыруға қатысатын ферментті атаңызнитрогеназа

Аммиакты ассимиляциялауға қатысатын ферментті атаңыз. Теріс жауапты көрсетіңізМалатсинтаза

Топырақтағы аммонификатор микроорганизмдер ненің ыдырауына қатыспайды?Көмірсулардың

Тамырға сіңген азот қандай алмасу өзгерістеріне қатысады? Теріс жауапты көрсетіңізДезаминдену

Мына қышқылдардың қайсысы аминденбейді?сукцинат

Нитрификация дегеніміз....екі топтағы арнайы бактериялардың қатысуымен жүретін екі сатылы тотығу процесі

Пирожүзім қышқылы аминденгенде қандай амин қышқылы түзіледі?. аланин

??Дәннiң ақуыздылығын арттыру мақсатында азотпен тамырдан тыс қоректендiрудi әсiресе қай кезеңде қолданады?

А. түтікке шығу В. Масақтану-гүлдеу С. түптену Д. сүттенiп пiсу Е. балауызданып пiсу

Егіннің жапырылуы (жатып қалуы) қандай жағдайда байқалады?азоттың көп болуы және топырақ ылғалдылығының төмендеуі

Өсу мен даму

Фитогормондардың қайсысы қалемшелердi тамырландыру үшiн қолданылады?гетероауксин

Монокарпиялық өсiмдiктi атаңыздар?бидай

Қандай өсiмдiктерде терең физиологиялық тыныштық күйге өту байқалмайды?күздiк және көп жылдық шөптер

Қандай фитогормон жасушаның өсуiн қайтымды тежейді және устьиценiң жабылуын тудырады?абсциз қышқылы

Өсу мен дамудың өзара дәлiрек байланысын атаңыздар?өсу мен даму - форма түзу процесiнiң екi жағы

Тамыршаның топыраққа тереңдеп өсуi өсу қозғалыстарының қай түрiне жатады?Геотропизм

Өсудiң қай кезеңiнде жасушада вакуолдiң түзiлуi мен су мөлшерiнiң артуы өтедi?Созылу

Кейбiр өсiмдiктер гүлiнiң күн шықсымен ашылуы қандай қозғалысқа жатады?никтинонастия

Өсудің қай фазасында меристемалық клетка маманданған клеткаға айналады:дифференциялану

Қызанаққа фотокезеңдiк реакцияның қайсысы тән?орташакүндiк

Сұлыға тән фотокезеңдi атаңыздар?Ұзақкүндiк

Поликарпиялық өсiмдiктi атаңыздар?бидайық

Бұршаққа қандай фотокезеңдiк реакция тән?ұзақкүндiк

Дамудың қай кезеңiнде жаздық бидай көбiнесе суыққа төзiмдi?Түптену

Жүгеріге тән фотокезеңдік реакцияны атаңыздар:Қысқакүндiк

Жапырақ түсуін жеделдететін тәсіл қалай аталады?дефолиация

Фитогормондардың қайсысы жапырақтың қартаюын кешіктіріп, хлорофиллдің түзілуіне жағдай жасады?цитокинин

Фитогормондардың қайсысы сабақтың созылуын ынталандырады:гиббереллин

Ішкі және сыртқы факторлар әсерінен өсу процестердің баяулау және күшейе түсуі қалай аталады:ырғақтылық

Сыртқы факторлар әсеріне өсімдіктердің жауа беру қасиеті қалай аталады:тітіркенгіштік

Клетка, мүше және өсімдіктің қарама-қарсы полюстерінің физиологиялық маңыздылығы жағынан тең еместігі қалай аталады:полярлық

Мүшелер, бөліктер мен ұлпалардың өсуі мен дамуында олардың өзара әрекеттестігі қалай аталады:корреляция.

Өсімдіктерге қатысты “гормон” аталымды ғалымдар арасында бірінші ұсынған кім:1910 жылы Г. Фиттинг

Қандай ғалым өсімдіктерде фитогормондардың бар екендігі туралы болжам жасады:1880 жылы Ч. Дарвин

Ауксиндер қай мүшелерде түзіледі:негізгі сабақ ұшында

Цитокининдер қай мүшелерде түзіледі:негізгі сабақ ұшында

Төменде берілген өсімдіктердің өсу термині анықтамаларының қайсысы ең толық болып келеді:өсу – организмнің құрылым элементтерінің жаңадан пайда болуы

Қандай меристема арқылы сабақ пен тамыр жуандап өседі:латеральдық

Өсу мен даму арасындағы өзара байланыстылық жөніндегі анықтамаларының қайсысы дұрыс:

.өсу мен даму – форма пайда болу үрдісінің екі жағы (сандық және сапалық)

Өсімдіктің қай мүшесі немесе бөлігі фотопериодтық әсерді қабылдайды:жапырақ тақтасы

Өсудің қай фазасында клетканың көлемі айтарлықтай ұлғаяды:созылу фазада

Қосжарнақты өсімдіктердің биіктікке өсуі қандай меристема арқылы жүреді:апикальдық

Өсудің қай фазасында ДНҚ редупликациясы және басқа нуклеин қышқылдарының синтезі болады:эмбриондық

Төменде көрсетілген ғалымдардың арасында алғаш рет өсу мен даму ұғымдарына дұрыс анықтама берген кім:Д.А.Сабинин

Қай ғалым фотопериодизм құбылысын ашып, алғаш рет өсімдіктерді күн ұзақтығына жауап беру реакциясына байланысты жіктеді:Гарнер және Аллард

Өсудің қай фазасында меристемалық клетка маманданған клеткаға айналады:дифференциялану фазада

S- тәрізді өсу қисығы неше негізгі элементтерден тұрады?4

Өсімдіктердің қай формалары поликарпты типіне жатады?Бірнеше рет жемістенетін

Аталған фазалардың қайсысы өсімдіктердің S-тәрізді өсу қисығына қатысты?Баяу өсу фазасы

Аталған құбылыстардың қайсысы өсімдіктердің фотопериодизміне қатысты?күн ұзақтығына реакция

Аталған заттардың қайсысы өсуді ынталандырады?гиббереллин

Өсімдіктердің тропизм термині нені білдіреді?қозғалысы

Онтогенездің қай этапында ұрықтың дамуы зиготадан басталып, тұқым ішіндегі ұрықтың пісіп жетілуіне дейін созылады?эмбриондық

S-тәрізді өсу қисығының анық өсуді дайындайтын жасырын үрдістері жүретін фазасы қалай аталады?

лаг-фаза

Өсімдіктердің химиялық әсерге жауап беруі қалай аталады?хемотропизм

Онтогенездің қай этапы тұқымның өнуінен басталады және вегетативтік мүшелердің өсуімен сипатталады?ювенильдік

S-тәрізді өсу қисығының қарқынды өсуі байқалатын фазасы қалай аталады?лаг-фаза

Онтогенездің қай этапында көбею мүшелердің өсуі, тұқымдар мен жемістердің қалыптасуы жүреді?эмбриональдық

Онтогенездің қай этапы жемістенудің толық аяқталғанынан организмнің табиғи өліміне дейін созылады?Сенильдік

Тамырлардың топырақтағы су көзіне бағытталып өсуі қалай аталады: гидротропизмТөменде көрсетілген дақылдардың қайсысы поликарпты өсімдіктерге жатады?Алма ағашы, житняк

Өркендердің жарықтандыру көзіне қарай бағытталып өсу қозғалысы қалай аталады:фототропизм

Өсімдіктер онтогенезін реттеуде гормондар қатысушылығын қандай ғалым алғаш рет дәлелдеді:М.Х.Чайлахян

Қазіргі таңда қандай мақсатпен күздік дақылдардың тұқымдарына яровизациялау тәсілі қолданылады:көктемде отырғызылған күздік дақылдардың гүлдейтін өсімдіктерін селекциялық үрдіске алу үшін.

Жердің ортасына қарай бағытталып тамырлардың өсу қозғалысы қалай аталады:геотропизм

Өсімдіктерге мынадай өсу заңдылықтары тән. Теріс жауапты көрсетіңіз:Регенерацияға қабілетсіздік

Дифференциялану дегеніміз: Клеткалардағы қызметтік және құрылымдық өзгерістердің пайда болуы

Аталған құбылыстардың қайсысы өсімдіктердің фотопериодизміне қатысты? күн ұзақтығына реакция

Тотипотенттілік дегеніміз - Кез келген клеткадан бүтін өсімдіктің түзілуі

Апикальдық басымдылық дегеніміз - Сабақ пен тамыр ұшының қолтық бүршік пен жанама тамырдың дамуын тежеу

Полярлық дегеніміз - Арнайы үдерістер мен құрылымдардың кеңістіктегі орналасу реті

Қай фитогормон клетканың созыла өсуіне әсер етеді?ауксин

Жапырақ түсерде қай фитогормон бөлгіш қабаттың пайда болуын қамтамасыз етеді?этилен

Апикальдық басымдылыққа қай фитогормон жауапты?ауксин

Қай фитогормон жемістің пісуін жеделдетеді?цитокинин
Төзімділік

Өсiмдiк жасушасы не ұлпасының үсiкке шалдығуының олардың зақымдануына және өлуiне қандай өзгерiстер басты себеп болып саналады? клеткааралық қуыстарда суды мұз кристалдарымен тартып алу нәтижесiнде протопластың сусыздануы

Көп жылдық шөптер мен күздiк дақылдардың шынығуының бiрiншi фазасына қандай жағдайлар тән?

температура мен жарықтанудың төмендеуi

Қант қызылшасының төзiмдiлiгi тұзданудың қай түрiне жатады?хлоридтi

Сортаң топырақта ауылшаруашылық дақылдар өнiмдiлiгiн төмендетуге басты себеп не?

азотты метоболизм өзгеру нәтижесiнде түзiлген улы заттардың жиналуы

Өсiмдiктердің қолайсыз жағдайларға реакциясының әмбебаптығын неден байқауға болады?өсудiң баяулауы

Тұздың өсiмдiкке залалды әсерi. Терiс жауапты табыңыз.қанттар қоры артады

Жоғары температура /50 С/ қандай өзгерiстер туғызады. Терiс жауапты табыңыз.заттардың клеткаға енуi артады

Өсiмдiктiң суыққа төзiмдiлiгiн арттыру тәсiлiне не жатпайды:дәңдi өсiру гормондарымен өңдеу;

Тұзды топырақ құрамындағы басты катион не: Na

Өсiмдiктердiң суыққа төзiмдiлiгi қандай қосылыстың жоғары мөлшерiне байланысты. Терiс жауапты табыңыз. бос судың

Көбiнесе қандай дақыл тұзға төзiмдi?қызыл беде

Өсiмдiктерге көбiнесе қандай құрғақшылық залал тигiзедi?жиынтық құрғақшылық;

Шынығу процесiнде қандай күздiк дақыл ең жоғары аязға төзiмдiлiкке қабілеттi бола алады?

күздiк бидай

Күзгi суыққа көбiнесе қандай тұқымдас өсiмдiктерi төзiмдi?қоңырбас тұқымдастар

Ыстыққа ең көп төзiмдi майлы дақылды атаңыздар?кенедән

Солтүстiк Қазақстанда қыстап шығатын өсiмдiктердiң қыс кезiнде жиi апатқа ұшырауына қандай қолайсыз жағдайлар әсер етедi? желi басым қатты аяздар

Өсiмдiктерге микроэлементтер енгiзу /В, Мп, Co, Mo/ тұзға төзiмдiлiкке қалай әсер етедi?Оң

Көбiнесе топырақтың тұздануына төзiмдi дақылды атаңыздар?қызылша

Өсімдіктің құрғақшылыққа төзімділігін қандай тәсіл арттырады?

Генкель П. А. әдісі бойынша тұқымды себер алдында шынықтыру

Күзгi суыққа көбiнесе қандай тұқымдас өсiмдiктерi төзiмдi?қоңырбас тұқымдастар

Өсімдіктердің аязға төзімділігін зерттеген оқымысты:И. Туманов

Төменгі теріс температурамен зақымдалатын дақылды атаңыздар:қауын

Өсімдіктің сыртқы ортаның қолайсыз факторларына тотеп беру негіздері. Теріс жауапты көрсетіңіз.Абсолютты төзімділік

Клетка деңгейінде стреске алғашқы, арнайы емес жауап қандай болады? Теріс жауапты көрсетіңіз.Кальций иондарының сыртқа шығуы

Төменгі теріс температураның өсімдікке әсері. Теріс жауапты көрсетіңіз.Өсу тежегіштерінің артуы

Жоғары температура (50˚С) қандай өзгерістер туғызады? Теріс жауапты көрсетіңіз.Заттардың клеткаға енуі артады
Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...