Ағынада мәдениет дегеніміз

Loading...


Дата05.05.2021
өлшемі85.36 Kb.Философиялық кең мағынада мәдениет дегеніміз?


 1. Табиғат, табиғи әлем

 2. Адамзат әлемі

 3. Өнер

 4. Адамгершілік

 5. Дәстүр


Мәдениеттану пәні болып табылады:


 1. адам өміріндегі материалдық және рухани оқиғалары; жалпы адамзаттық және ұлттық мәдени процесстер, ескерткіштер, құбылыстар, обьективтік заңдылықтары,

 2. адамзат тарихы;

 3. логика заңдары;

 4. тауар – ақша айналымы;

 5. өнер.


Қазіргі мәдениеттанулық білім құрылымы:


 1. Отандық және Еуропалық мәдениет тарихы;

 2. Онтология, гносеология, философия мәдениеті;

 3. Қоғамтану, әлеуметтік антропология;

 4. Мәдениет социологиясы, мәдениет антропологиясы, қолданбалы мәдениеттану;

 5. Әлеуметтану, саясаттану, этика, эстетика.


«Мәдениет» термині өзінің шығу тегін қай тілден алады?


 1. Латын

 2. Грек

 3. Араб

 4. Орыс

 5. Ағылшын


«Мәдениет» терминінің бастапқы мәні қандай ?


 1. Тәрбие

 2. Өнер

 3. Жерді өңдеу

 4. Ағарту

 5. Татуировка


Қандай жалпы белгілері бойынша мәдениетті жіктеу (классификациялау қалай аталады?


  1. Мәдениет философиясы

  2. Мәдениет типологиясы

  3. Мәдениет тарихы

  4. Мәдениет антропологиясы

  5. Мәдениет теориясы


Мәдениет морфологиясы – бұл…


  1. Нормативтік қатынас жүйесі

  2. Мәдениет үлгілерінің ауысуы

  3. Мәдениет құрылымы мен қалыпты түрлері

  4. Әлем туралы сезім түсініктері;

  5. Рациональды ақиқатқа жету.


Кім өркениетті мәдениет тағдыры ретінде, мәдениеттің жойылуы деп қарастырған?


  1. Э. Фромм

  2. Тойнби

  3. Ф. Ницше

  4. Н. Данилевский

  5. О. Шпенглер


О. Шпенглердің мәдениет типологиясында есептеледі.


  1. 8 ұлы мәдениет

  2. 24 мәдениет

  3. 3 мәдениет

  4. 25 мәдениет

  5. 30 мәдениет


Мәдениетті жанның тәрбиешісі деп атаған кім:


  1. К. Юнг

  2. Цицерон

  3. Э. Фромм

  4. Т. Адорно

  5. Ж. Делез


Мәдени код дегеніміз не?


  1. Топ ішіндегі ақпараттарды беретін символдар жиынтығы;

  2. Каллиграфиялық жазуды игеру;

  3. Шығармашылық элитаның құпия тілі;

  4. Арнайы шифрлар жүйесі;

  5. Құқықтық нормалар жинақ.


И. Хейзинг мәдениеттің шығуын............ байланыстырады


  1. Еңбекпен

  2. Қатынаспен

  3. Ойынмен

  4. Дінмен

  5. Қызығушылықпен


Қай ғалым мәдениетті жазбаша, ақпараттық және жазуға дейінгі деп бөлді:


  1. Лихачев

  2. Боас

  3. Лотман

  4. Бердяев

  5. Шпенглер


Кім мәдениеттанудың символикалық мектебінің өкілі болып табылады?


  1. М. Вебер

  2. О. Шпенглер

  3. К. Ясперс

  4. А. Тойнби

  5. Э. Кассирер


Локальды мәдениет тұжырымының белгілі теоретиктері:


  1. О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Леви Стросс

  2. О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин

  3. Д. Вико, И. Гердер

  4. А. Тойнби, И, Хейзинга, К. Ясперс

  5. Ф. Ницше, А. Шопенгауэр


К. Ясперс бойынша ежелгі цивилизация қайда пайда болды?


  1. Нил, Двуречье, Инд, Хуанхэ

  2. Ежелгі Египет және Шумер

  3. Ежелгі Греция және Рим

  4. Орта Азия

  5. Ежелгі Үнді және Қытай


Табиғатты рухтандыру, тірі организм ретінде табиғатты көру терминін береді:


  1. Анимизм

  2. Пантеизм

  3. Деизм

  4. Гилозоизм

  5. Фетишизм


Кім мәдениеттің диалог концепциясын ұсынды?


  1. М. Бахтин

  2. И. Кант

  3. Ж. Деррида

  4. К. Поппер

  5. М. Мид


Исламға дейінгі Иранда мемлекеттік статусы бар пророктық дін:


  1. Манихейлық

  2. Христианшылдық

  3. Иудаизм

  4. Зороастризм

  5. Буддалық


Араб-мұсылмандық мәдениетте өнердің қай түрі болмады?


  1. архитектура;

  2. би;

  3. әдебиет;

  4. музыка және поэзия;

  5. сұңғат өнері (живопись) және мүсін) скульптура.


Қазақтардың арғы тегінің культі қалай аталады?


  1. Тенгри

  2. Домалак-Ана

  3. Аруақ

  4. Алла

  5. Ұмай


Мұсылман құндылық жүйелеріне не кірмейді?


 1. Шариат

 2. Айт

 3. Зекет

 4. Меккедегі уағыз

 5. Намаз


Исламның діни-этикалық нұсқамалар жиынтығы қалай аталады?


  1. Намаз

  2. Зекет

  3. Шариат

  4. Рамазан

  5. Наурыз


Мәдениетпен жасалған құндылықтар жүйесінің даму тарихы қандай тәртіпте болды?


 1. Дін, миф, ғылым, философия;

 2. Ғылым, дін, философия, миф;

 3. Философия, миф, дін, ғылым;

 4. Миф, дін, философия, ғылым;

 5. Ғылым, философия, миф, дін.


Темирланның басқару кезеңінде қазіргі Түркістан аумағында қандай маңызды ғимараттар тұрғызылды


  1. Баба-Ата

  2. Ақ-Төбе

  3. Айша-Бибі

  4. Иасауи мавзолейі

  5. Қорқыт-Ата


Екі мәдениет шегіндегі әртүрлі ахуалда қойылған, адамдар тобының шекаралық, аралық жағдайлары қандай терминдерді көрсетеді?


  1. Аккультурация

  2. Маргинальдық

  3. Ассимиляция

  4. Диффузорлық

  5. Геноцид


Ежелгі түрік төтемдік жануар:


  1. Аю

  2. Бұғы

  3. Қасқыр

  4. Арқар

  5. Жолбарыс


Көне түріктердің аспан культі қалай аталады:


  1. Тенгри

  2. Ұмай

  3. Иер-Су

  4. Алла

  5. Зороастр


Орыс ақындарының тамаша ұлы, этногенез және пассионарлық түпнұсқалы концепцияның авторы:


  1. В. Вернадский

  2. Л. Гумилев

  3. В. Соловьев

  4. И. Бродский

  5. Н. Бердяев


Қорқыт деген кім?


  1. Жоғары жер құдайы (Йер-Суб)

  2. Мифтік бірінші шаман, музыкант және әнші, қобыз- музыкалық құралын жасаған

  3. Жоғары рух – казақтардың ата тегі.

  4. Патша жерасты патшасы.

  5. Әйел байлығы – балалар мен отбасы ошағының қорғаушысы


Түркі тілдес халықтардың этникалық тарихи баға жетпес ескерткіштері Махмуд Қашқаридың кітабы болып табылады:


  1. Диуани лұгат-ат-түрік

  2. Диуани - Хикмет

  3. Құтты білік

  4. Бақытқа жету туралы

  5. Қайырымды қала тұрғындары туралы трактат


Қазіргі әлемдік мәдени қауымдастықтың алдында тұрған, тоқтаусыз шараларды қабылдауды талап ететін мәселелер қандай?


  1. Экологиялық және демографиялық

  2. адамдар денсаулығын жоғалтуы және халықтар арасындағы материалдық мәдениеттің үзілуі

  3. табиғат ресурстарының әлсіруі мен термоядерлық соғыстың қаупі

  4. адамгершілік пен ғылым дамуының арасындағы қайшылықтар

  5. барлық көрсетілгендер


Қазақтардың музыкалық шығармашылығы қалай беріледі:


  1. Ауыздан ауызға, ауызша дәстүр

  2. Жазбаша дәстүр

  3. Шығармашылықпен алмасу дәстүрі

  4. Туа біткен сапа

  5. мистикалық


Поэтикалық сөздің шебері, әнші, импровизатор:


  1. жырау

  2. ақын

  3. сал

  4. бард (жыршы)

  5. ашуг (шайыр)


Эпикалық поэмаларды орындаушы және құрастырушы:


  1. өлеңшi

  2. ақын

  3. жырау

  4. бард

  5. ашуг (шайыр)


20 ғасырда бірнеше басылымда Суретті әліппені құрастырған...


  1. А. Байтұрсынов

  2. Ы. Алтынсарин

  3. Абай

  4. Ш. Уалиханов

  5. Шәкәрім


«Халыққа сәлем», «Мен дүние жүзін араладым», «Туған жерім», «Ата кенім», «Менің Отаным», «Ленинградтылықтар, балаларым менің» және тағы басқа айтыстарда айтылған ең таңдамалы шығармалары, халқының өмірі, тарихы және дәстүрі жөнінде ән мен өлеңдерін жазған кім?


  1. Жамбыл Жабаев

  2. Сүйінбай

  3. А. Байтұрсынов

  4. Құрманғазы

  5. М. Жұмабаев


Көрнекті мемлекеттік қайраткер, публицист, Түркістан Республикасы үкіметі басшысының орында болған, шет елге қоныс аударылған, 1941 жылы желтоқсанда Берлин қаласында қайтыс болған.  1. Мұстафа Шоқай

  2. М. Жұмабаев

  3. Шәкәрім

  4. А. Байтұрсынов

  5. Жүсіпбек Аймауытов


Журналист, публицист, ақын, ағартушы-педагог, аудармашы, «Оян, қазах» өлеңдер жинағы.


  1. Мұстафа Шоқай

  2. Жүсіпбек Аймауытов

  3. Міржақып Дулатов

  4. А. Байтұрсынов

  5. М. Жұмабаев


Қазіргі мәдениетке қандай негізгі құрылым кіреді?


  1. Ғылыми-техникалық революция, ақпараттық қоғам;

  2. Діни құндылықтар (білім беру, тәрбие, өнерді қосқанда);

  3. Дін, философия, мораль, өнер, ғылыми-техникалық жетістіктер, бұқаралық мәдениет;

  4. Саяси мәдениет, әлеуметтану, мәдениеттану, тарих;

  5. Көркем әдебиет, театр, живопись (сұңғат өнері), мүсін (скульптура).


Мүмкін болатын қайшылық және өзара байланысты ескере отырып, оның дамуы белгілі уақыт аралығында екі немесе бірнеше мәдениетті талдау үшін қандай әдістер пайдаланылады?


  1. Диахроникалық әдіс;

  2. тарихи - салыстырмалы әдіс;

  3. типологиялық әдіс;

  4. синхрондық әдіс;

  5. өмірбаяндық (биографиялық метод) әдіс.


Семиотикалық тұрғыдан келу назарды мынаған аударады:


  1. Символдар мен белгілер;

  2. құқықтық нормалар;

  3. мораль нормалары;

  4. қарсылық нормалары;

  5. логика заңдары.


Андронов мәдениетінің 30 жоғары ауылдары мен 150-ден астам молалары табылған жерлер:


  1. Орталық Казахстан.

  2. Оңтүстік Казахстан.

  3. Шығыс Казахстан.

  4. Батыс Казахстан.

  5. Солтүстік Казахстан.


Бірінші маусымда 100 рет қойылған қазах операсы:


  1. "Қозы Көрпеш - Баян сұлу".

  2. "Абай".

  3. "Қыз Жібек".

  4. "Айман-Шолпан".

  5. "Ер Тарғын".


Өзінің атақты «алтын қазынасымен» Шығыс Қазақстандағы сақ қорған кешенін атаңыз?


  1. Шілікті және Берель

  2. Пазыр қорғаны

  3. Тағыскен және Баланды

  4. Шах-и-Зинда және Гұр-Эмир

  5. Гұр-Эмир и Тағыскен


Ежелгі түріктердің пайда болуы туралы аңызды көрсететін ескерткіштерді атаңыз?


  1. Бүгүттік стела

  2. Бұғы тасы

  3. Жебеуші әйел Иштар құдайының қақпасы

  4. Дария 1патшайымның рельефі

  5. Сақ патшасы


Семиречья (Жетісу) буддалық сәулет өнері ескерткішін атаңыз:


  1. Қызыл өзен қалашығы

  2. Бұғұлы

  3. Жанайдар

  4. Атасу

  5. Шілікті


Ежелгі түрік антропоморфтық мүсін (скульптурасы) қалай аталады?


  1. Балбал

  2. Дольмен

  3. Стела

  4. Бұғы тасы

  5. Менгір


Конструктивті ағаш тор түріндегі сүйек қалай аталады?


  1. кереге

  2. сым-тас

  3. уық

  4. шаңырақ

  5. шатыр


Ходжа-Ахмед Яссауи кешені (Түркістан қаласы) қашан салынды…


  1. 1399-1405 жж.

  2. ХIV б.з.д.

  3. V б.з.д.

  4. 1912 ж.

  5. 1626


Есік қорғанында табылған…


  1. Алтын адам

  2. Алтын қақпа

  3. Алтын киіз үй

  4. Алтын домбыра

  5. Алтын кесе


Ақыртас – бұл…


  1. Керуен-сарай ХI-ХIIғғ.

  2. ламаистік храмы ХVIIIғ.

  3. католиктік храмы (костел) ХIIғ.

  4. несториандық храмы Iғ.

  5. мемориальдық кешені


Мәдениеттің өзара әсер процессі қалай аталады?


  1. Аккультурация;

  2. Инкультурация;

  3. Энкультурация;

  4. Эмансипация;

  5. Эманация.


Сақ тайпаларының Өнерде дамуы былай аталады:


  1. аң стилі; 

  2. полихромды стиль;

  3. дала стилі;

  4. патша стилі;

  5. геометриялық ою.


6-8 ғасырдағы Оңтүстік Қазақстанда ең үлкен саяси-экономикалық орталықтың бірі:


  1. Чигучен,

  2. Отрар

  3. Янгикент

  4. Суаб

  5. Тараз.


Араб графика негізі түркі жазуларының пайда болуына ықпал етті:


  1. Жазулардың жоқтығы

  2. Түрік қанағаты Араб халифатына енуі

  3. Араб мәдениетін күшпен ендіру

  4. Исламның таралуы 

  5. Араб әдебиетінің таралуы


Ежелгі орта ғасырлық кезеңдегі ортағасырлық түркі тілдес Қазақстан тұрғындарының діні:


  1. христиандық

  2. мусульманшылдық

  3. манихейлік

  4. буддизм

  5. тенгриандық


«Отрардың қирауы» нені білдіреді:


  1. Отрардағы жер сілкінісі

  2. Шыңғыс ханның Отрарды қиратуы

  3. Шыңғыс ханның жіберуімен Отрардағы тауар керуенінің қирауы

  4. Отрардағы дипломатиялық келісімнің үзілуі

  5. Отрар алқабындағы жұт


14 ғ Дешт-Кыпшакта жыраулардың аттары белгілі болды:


  1. Асан-Қайғы және Қазтуған

  2. Ақан-сері және Жаяу Мұса

  3. Шернияз және Бұхар-жырау

  4. Құрманғазы және Даулеткерей

  5. Сыпыра-жырау және Қодан Тайшы


Қазақ халқының көпғасырлық қалыптасу процесі аяқталды:


  1. 15-16 ғғ.

  2. 13-14 ғғ.

  3. 16-17 ғғ

  4. 14-15 ғғ.

  5. 17-18 ғғ.


Мәдениет ойлау стереотиптерін көрсететін жергілікті адамның талғамы және қызығушылығы:


  1. Бұқаралық мәдениет;

  2. пролеткульт;

  3. контрмәдениет;

  4. сюрреализм;

  5. классицизм.


Дәстүрлі мәдениет нормаларын жаңартумен күрес және сыни көзқараспен байланысты, мәдениет тенденцияларын белгілеу үшін қолданылатын мәдениеттанулық термин – бұл:


  1. Бұқаралық мәдениет;

  2. пролеткульт;

  3. контрмәдениет;

  4. сюрреализм;

  5. классицизм.


Идеялық ағым өкілі Л.Н. Гумилев болған:


  1. еуразияшылдық;

  2. батысшылдық;

  3. славянофильшілдер;

  4. панславизм;

  5. пантюркизм.


Өркениетті мәдениет өмірінің соңғы баспалдағы деп есептеген неміс тарих философын атаңыз:


 1. М. Вебер;

 2. Г.В.Ф. Гегель;

 3. Л.Фейрбах;

 4. О. Шпенглер;

 5. Й. Хейзинга.


Ойшылдардың ішінен мәдениеттің басты мазмұнын және қайнар көзі ойын болып табылады деп есептеген....


 1. М. Вебер;

 2. К.Ясперс;

 3. Л.Фейербах;

 4. Л.Морган;

 5. Й. Хейзинга.


Суретші, график, қазақтың көркем өнерінің негізін салушылардың бірі оның есімімен ҚР мемлекеттік өнер мұражайы аталған:


 1. Абілхан Қастеев;

 2. Гүльфайрус Исмаилова;

 3. Қанафия Тельжанов;

 4. Аубәкір Исмаилов

 5. Айша Ғалимбаева.


Ежелгі түрік жазуларының атауы:


 1. Скифтік жазулар;

 2. согдиялық;

 3. руналық;

 4. санскриттік;

 5. иероглифтік.


Қазақстан қалаларында исламның таралуына байланысты мешіттердің салынуы басталды:


 1.  X-XII ғғ.

 2. VIII-IX ғғ.

 3. IX-X ғғ.

 4. VII-VIII ғғ.

 5. VII-IX ғғ.


Исфиджаб қаласының маңынан УІ-УІІІ ғасырларда бір қызықты археологиялық олжа табылған:


 1. термы (моншалар);

 2. акведук (суағар);

 3. жер асты буддалық монастырь;

 4. құбыр жүйелері,

 5. буддалық молалар.


Х-ХІІ ғасырда Қазақстандағы архитектура ескерткіштері:


 1. Есік қорғаны;

 2. Бегазы-Дандыбаев қорғаны;

 3. Мазар (мавзолеи);

 4. Орхон-Енисей қорғаны;

 5. Кент қорғаны.


Казақстан тақырыбына өзінің шығармаларын арнаған көрнекті орыс суретшісін атаңыз?


 1. Б. Смирнов;

 2. О. Федченко;

 3. В. Кошаров;

 4. В. Верещагин;

 5. Н. Хлудов.


Лирикалық бағытта домбыра музыкасының негізін салушы...


 1. Құрманғазы;

 2. Тәттімбет;

 3. Даулеткерей;

 4. Ықылас;

 5. Біржан.


1883 жылы бірінші қазақ мұғалімдер семинариясы қайда ашылды?


 1. Орскіде;

 2. Оренбургте;

 3. Омскіде;

 4. Семейде;

 5. Торғайда.


ХІХ ғ екінші жартысында қай қалада бірінші көпшілік кітапханасы ашылды?


 1. Акмолада;

 2. Семейде;

 3. Оренбургте;

 4. Омскде;

 5. Қызыл-Орда


Қазақстанда дін таралуы бойынша...


 1. Ұлы моңғол жолы;

 2. Ұлы қытай жолы;

 3. Ұлы Жібек жолы;

 4. Ұлы үнді жолы;

 5. Ұлы славян жолы.


Ежелгі қазақтардың діни жолсерігі?


 1. Шамандар;

 2. Эпископтар;

 3. Молдалар;

 4. Хаджылар;

 5. Монахтар.


Наскальды бейнелеу қалай аталды?


 1. Иероглифтер;

 2. Петроглифтер;

 3. Клинопись;

 4. Руна;

 5. Суреттер.


Зороостризм Қазақстанға қай елден келді?


 1. Афганистан және Ираннан;

 2. Иран және Үндіден;

 3. Египет және Ауғанстаннан;

 4. Қытай жәнеҮндіден;

 5. Пәкістан және Бирмадан.


Қазақтардың тілдік діні?


 1. Буддизм;

 2. Тенгрианшылдық;

 3. Ислам;

 4. Синтоизм;

 5. тілдік.


Суфизм дегеніміз не?


 1. Исламның ішіндегі мистикалық-аскетикалық ағымдар;

 2. Халифатты ұйымдастыру принципері мен қызмет етуі;

 3. Халифатқа үміткер және қауымдар арасындағы ерекше келісім;

 4. Зиялы және діни нормалардың біріккен құқықтық жүйесі;

 5. Араб поэзиясының композициялық формасы


Семиотика – ғылым жөнінде:


 1. Белгі жүйелері;

 2. Мән жүйелері;

 3. Символикалық жүйелер;

 4. Формалды жүйелер;

 5. Ғылыми жүйелер.


Мәдениеттану ғылым ретінде қай уақытта қалыптасты?


 1. XIX ғ соңғы ширегінде;

 2. XV ғ басында;

 3. XVII ғ аяғында;

 4. XVI ғ бірінші жартысында;

 5. XVIII ғ ортасында.


Мәдениетті тұтас жүйе ретінде мынандай түрлерге (формаларға) бөлуге болады?


 1. Материальдық және рухани;

 2. Дін, өнер, білім;

 3. Биологиялық және рухани;

 4. Биологиялық және физикалық;

 5. Физикалық және материалдық.


Мәдениетті зерттеу, оның мазмұнын құндылық көзқараста қалай аталады?


 1. Аксиологиялық;

 2. Аскетикалық;

 3. Гедонистикалық;

 4. Коммуникативтік;

 5. Диалогтық.


Көрсетілген мәдениет функцияларынан негізгі, қалғандарының барлығы қалыптастырушы болып табылатыны қайсысы?


 1. Гуманистік, адами - шығармашылық;

 2. Ақпараттық - трансляциялық;

 3. Құндылық-бейімдеушілік;

 4. Нормативті - регулятивті;

 5. Белгілік.


Қазақ эпосына жатпайды:


 1. «Манас»;

 2. «Қобланды»;

 3. «Алпамыс;

 4. «Қыз Жібек»;

 5. «Айман-Шолпан».


Ақындар жарысы қалай аталады?


 1. Айтыс;

 2. Сарын;

 3. Күй;

 4. Ән;

 5. Мақам.


Қазақ мәдениеті өркениеттің қай типіне жатады:


 1. Көшпелілер;

 2. Батыстық;

 3. Шығыстық;

 4. Орта Азиялық; 

 5. Жақын шығыстық.


Батыс Қазақстаннан шыққан, танымал «Адай», «Сарыарка» күйлерінің авторы, көрнекті қазақ композиторы - күйші, - бұл:


 1. Құрманғазы;

 2. Даулеткерей;

 3. Тәттімбет;

 4. Сейтек;

 5. Ақан - Сері.


 Белгілі кеңестік қазақ актері:


 1. А. Әшімов;

 2. Ш. Қалдаяқов;

 3. А. Дінішев;

 4. М. Шаханов;

 5. О. Сүйлеменов.


19 ғасырда Лермонтов және Пушкиннің шығармаларын қазақ тіліне аударған ұлы қазақ ақыны:


 1. Абай;

 2. Ғ. Мүсірепов;

 3. Ғ. Мустафин;

 4. Ш. Уалиханов;

 5. С. Сейфулин.


« Аз и Я» кітабының авторы - бұл:


 1. О. Сүлейменов;

 2. М. Шаханов;

 3. Ш. Айтматов;

 4. Ғ. Мустафин;

 5. Е. Брусиловский.


Х.А. Яссауи кім…


 1. түрік суфизмінің негізін қалаушысы;

 2. әскер басшысы;

 3. шаман;

 4. жырау;

 5. математик.


Ежелгі түрік жазуларында атақты адамдар жерленген орындарға қойылған тас мүсіндері (скульптуралары) қалай аталған?


 1. «балбал»;

 2. «көкпар»;

 3. «наурыз»;

 4. «кетмен»;

 5. «киіз үй».


Белгілі ғалым, лингвист, ағартушы, «Қазақ» газетінің редакторы:


 1. А. Байтұрсынов;

 2. М. Жұмабаев;

 3. Ж. Аймауытов;

 4. М. Дулатов;

 5. С. Асфендияров.


Ежелгі түрік әдебиетінің жазуларындағы ірі ескерткіштер жазбалар (хат) болып табылады


  1. «Күлтегін» және «Төнекөк»;

  2. Авеста;

  3. Упанишад;

  4. Шариат;

  5. Жаңа өсиет.


Ертедегі ортағасыр кезеңінде түрік тайпалары жебеуші әйел құдайы Умайға табынып, оны қорғаушы ретінде есептеген


  1. Отбасы және балалар;

  2. білім;

  3. ғылым;

  4. жазулар;

  5. әскери әрекеттер.


Х ғасырда Шығыстың ең бірінші ғалымы, Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз» аталған


 1. Әбу Насыр әль-Фараби;

 2. Әль-Кинди;

 3. Әль-Бируни;

 4. Әль-Газали;

 5. Авиценна.


«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының мақсаты:


 1. Еліміздің тарихи-мәдени мұраларын қайта жаңғырту және сақтау, тарихи-мәдени дәстүрлерді жандандыру, шет елдерде Қазақстанның мәдени мұраларын насихаттау;

 2. Ұлттық құндылықтарды жаһандандыру (глобализациялау) және жүйелеу (унификациялау);

 3. Архаикалық мәдениетті жандандыру;

 4. феодальдық-патриархальды құрылысқа қайтып оралу;

 5. Қоғам өміріндегі саяси саланы жаңарту (модернизациялау).


«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі бағыттарын көрсетіңіз:


 1. Ұлттық мәдениет үшін ерекше маңызы бар, тарихи-мәдени және архитектуралық ескерткіштерді қалпына келтіру;

 2. Археологиялық зерттеулер;

 3. Қазақ халқының мәдени мұра саласындағы ғылыми жұмыстар;

 4. Көркемдік және ғылыми тізбелерді жасап, ұлттық әдебиеттер мен жазбалардың көпғасырлық тәжірибесін жинақтап қорыту;

 5. Барлығын бірге алғанда.

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
рсетілетін қызмет
ғылым министрлігі
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
тоқсан бойынша
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
туралы хабарландыру
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
арналған жиынтық
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
бағалаудың тапсырмалары
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
әкімінің аппараты
туралы анықтама
мамандығына арналған
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
Қазақ әдебиеті
мерзімді жоспар
Мектепке дейінгі
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
әдістемелік кешені
оқыту әдістемесі
Қазақстан облысы
ортақ біліктілік
қызмет регламенті
пәнінен тоқсан
мамандығы бойынша
болып табылады

Loading...