«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама: a психикалық қасиеттер e филогенетикалық даму өнімі g онтогенетикалық даму өнімі «Білім беру»

Loading...


бет1/4
Дата07.04.2020
өлшемі62.1 Kb.
  1   2   3   4

«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама:A) психикалық қасиеттер E) филогенетикалық даму өнімі G) онтогенетикалық даму өнімі«Білім беру» ұғымының мазмұндық аспектілері:білім беру- B) құндылық C) жүйе F) процесс және нәтиже

«Жеке тұлға» ұғымының мәні: Өзіне биологиялық және әлеуметтік қасиеттер мен сапаларды біріктіреді. Қоғамдық қатынастар жүйесінің бір бөлігі. Әлеуметтік қатынастардың және саналы іс-әрекеттің субьектісі

«Педагогикалық процестің» компоненттері: Оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру. Дамыту, білім беру, іс-әрекет. Үйрету, білім мазмұны, құралдар

«Тұлға» ұғымының мәнін ашу шін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек: Даралық. Адам .Индивид

«Тұлға»ұғымының мәні ашуда қолданылатын ұғым: A) адам C) даралық D) индивид

«Форма» терминінің мәні білдіреді: B) Тәрбие процесінің сырттай көрінісін. D) Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын. F) Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.«Форма» терминінің мәні: B) Тәрбие үдерісінің сырттай көрінісін D) Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығын H) Тәрбиешінің іс-әрекетінің көрінісін

1935 жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді: B) «Өте жақсы», «Жақсы» C) «Қанағаттанарлық» D) «Жаман», «Өте жаман»

А

А.С.Макаренко бойынша ұжымның даму принциптері: В)жариялық, жауапты, бағыныштық F) перспективті бірізділік G) жұптық іс-әрекет

А.С.Макаренконың белгілеген ұжым сатылары: Ғ)Бірінші саты-ұжымның құрылуы G)Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түсед .Н)Үшінші және одан кейінгі сатылар ұжымның кемелденуі.

Адам ұғымын анықтаушы сипаттамалар: тіршілік иесі өкілі; филогенетикалық даму өкілі; онтогенетикалық даму өкілі

Адамгершілік тәрбие міндеттері: A) моральдік ережелерді меңгеру E) адамгершілік жүріс – тұрыс іскерліктерін қалыптастыру H) адамгершілік сана қалыптастыру

Азаматтық тәрбие міндеттері: А) адами абыройды және ішкі еріндікті қалыптастыру С) азаматтарға және мемлекеттке сыйластық қалыптастырады Е) тәртіптілікті қалыптастырды

Акселерация дегеніміз: Жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық, психологиялық тұлғасының жылдам дамуы.

Ақпараттық технология: А) ақпаратты өңдеумен байланысты процестер Е) адам іс-әрекеті арқылы ауызша, жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы F) ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы

Ақыл ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері): B) танымдық белсенділік және қызығушылық дамыту D) ой қабілеттерін дамыту F) ғылыми дниетаным қалыптастыру

Аристотель тәрбие мақсатын: B) Жан рақымды дамыту деп білді D) Ақыл-есті дамыту деп білді F) Еркін-жігерді дамыту деп білді

Аристотель тәрбие мақсатын:B) жан руханилығын дамыту деп білді D) ақыл-есті дамыту деп білді F) ерік-жігерді дамыту деп білді

Ата аналарға отбасын жақсарту мақсатында жеке дара көмек көрсете отырып, мұғалім: Педагогикалық әдептілік сақтау керек. Mақсатты түрде белгілі бір жоспарды ұстану керек. Ата-аналардың педагогикалық сауатын дамытуды ұйымдастыру керек.

Аттестаттау принциптері: еріктілік, ашықтық, эксперттік бағалардың жүйелігі және тұтастығы

Аттестаттау ұстанымдары: обьективтілік, сыпайылық, игі ниеттілік

Аттестациялау(сараптау): Д) маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл F) мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі G) педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі.

Ә

Әдіснама деңгейлері: A) философиялық D) жалпы ғылымилық F) нақты ғылымилық

Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері: сенергетика E) жүйелілік F) мәдениеттанушылық

Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері: B) синергетикалық E) іс-әрекеттік F) мәдениеттанушылық

Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары: ғылыми-педагогикалық конференциялар, педагогикалық оқулар, жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктер, шығармашылық бірлестіктер

Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі: ұжымдық, жеке, топтық

Әдістерді жіктеу ұстанатын принциптер: A) жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамып қалыптасуы B) жеке тұлғаның мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы C) жеке тұлғаның қалыптасып келе жатқан қасиеттері

Әдістерді жіктеу: A) ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі C) маңыздыңы және кездейсоқтықты табуға көмектеседі F) теориялық және практикалықты табуға көмектеседі

Әлеуметтену факторлары (А.В. Мудрик бойынша) А) микрросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар: С) мемлекет, ел, қоғам, мәдениет G) этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің, БАҚ

Әлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіндік дамуына кедергі жасайтың негативті ықпалдарының өту процесі ретінде тсіндірілетін ізгілік (гуманистік) психология өкілдері: В) Г.Олпорт С) А.Маслоу E) К.Роджерс

Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым: бейімделу. Сыртқы ықпал. Ортамен кіріктіру

Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғымдар: Өзін-өзі жаңғырту. Бейімделу Ортамен кіріктірілуі..

Әңгімелесу түрлері: В) эпизоттық С) әңгімелесу-экспромт F) Жеке этикалық

Әңгімелесу түрлері: B) эпизодтық C) кенеттен әңгімелесу F) этикалық

Әр адамның меңгеруіне тиісті философияда дәлелденген мәдениет түрлері (Э.С. Маркарян бойынша): рухани, материалдық, адамгершлік

Б

Бағалау анықтайды: C) Білімнің игерілу дәрежесін D)Ептіліктің игерілу дәрежесін F)Дағдылардың игерілу дәрежесін

Бақылаудың түрлері: B) Алдын ала бақылау D) Күнделікті бақылау G) қорытынды бақылау.

Балалар ұжымы технологиясы қамтиды (А.С.Макаренко бойынша): Қос ықпал ету, Перспективалар қою, Дәстүрлер қалыптастыру

Балалар ұжымымен жұмыстар жргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар: C) К.Успанов. E) Н.Д.Хмель. G) В.А.Сластенин.

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар: A) П.П.Блонский C) Л.С.Выготский F) С.Т.Щацкий.

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар: B) П.Н.Лепешинский D) А.С.Макаренко H) Т.Е.Конникова

Баланың жас ерекшеліктеріне қарай өзіндік сенімдерінің, көзқарастарының қалыптасуында сананы қалыптастыру әдісі (әдістері): А) дәріс Е) әңгіме-сұқбат G) ақыл-кеңес.

Баланың отбасындағы мәселелері туралы ҚР конституциясының тарауында былай делінген: Балаларды қорғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті. Балалар үкіметтің қамқорлығына алынған. Балалар құқық қорғау орындарының қамқорлығын қажет етеді.

Баланың отбасындағы орындайтын тапсырмаларының деңгейі арқылы көруге болады: Ата-ананың ұйымдастыру және бағыттаушы рөлін. Ата-ана бала арасындағы қарым-қатынас сипатын. Ата-ананың тәрбие құралдарын.

Баланың өмір сүру, тіршілік ету, жеке тұлғалық және салауатты даму құқығын жариялаған құжат:С) «бала құқығы туралы конвенция» Е) ББҰ бас ассамблиясы шешімі Н) конвенция

Баланың өмірлік жолын айқындайды: C) Отбасы жағдайы F) Ата-аналарының кәсіптері H) Ата-аналарының материалдық жағдайы.

Баланың өмірлік жолын айқындайды: Әлеуметтік орта. Мемлекет саясаты. Қоғамдағы жағдай.

Баланың, дамуы оқыту мен тәрбиеден тәуелсіз, яғни спонтанды, өзінен-өзі жүреді, ол табиғатынан берілген ішкі қасиет (имманентті) деп түсіндірушілер: В) Э. Мейман С) Ж. Пиаже E) А.Ф. Лазурский

Басқару әдістерінің негізгі топтары: B) әкімшілік-ұйымдастыру әдістері. E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері. G) қоғамдық әсер әдістері.

Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады: A) Мақсаттарды айқындау. C) Жоспарлау F) ұйымдастыру.

Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:A) Келісім жасау. C) Реттеу. F) Ынталандыру.

Басқару іс-әрекеттері процесіндегі қызметтер: A) Мақсаттарды айқындау C) Жоспарлау F) Ұйымдастыру

Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:: Мақсаттарды айқындау. Ұйымдастыру. Жоспарлау.

Басқару іс-әрекеттері үрдісіндегі қызметтер: Жоспарлау. Сендіру. Мақсаттарды айқындау.

Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар: А) аналитикалық В) бағалаушылық С) жобалаушылық

Басқаруда негізге алынады: С) бастапқы ақпарат. Е) тактикалық ақпарат. G) жылдам ақпарат.

Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері: бастапқы, тактикалық, оперативті

Басқаруды ұйымдастыру формалары мен бағыттары: A) нұсқау-әдістемелік B) әдістемелік бірлестіктер D) педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауықтыру

Бастауыш сынып жасындағы бала: Әртүрлі жағдайды өз қиялында бейнелей алады. Өз қиялында қауіпті де үрейлі жағдайларды да тудыра алады. Кездесетін барлық жағдайларды да тудыра алады.

Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері: D) Баяндап айту E) Әңгімелей отырып баяндау G) Әңгімелей отырып бекіту

Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері: D) Баяндап айту E) Әңгімелеп баяндау G) Әңгімелеп бекіту

Биологиялық бағыт өкілдері Ч.Ломброзо З.Фрейд Л.С.Выготский

Биологиялық бағыт өкілдері: B) З.Фрейд D)Ч.Ломброзо E)Э.Торндайк

Биологиялық бағыт өкілдері: Н.К. Крупская Л.И. Божович Э. Торндайк

Болжамның рөлі: Ғылыми зерттеудің тірек көзі. Уақытша бар фактіні жүйеге келтіру. Проблеманың мәнін түсіну барысында дамиды.

Біліктілікті көтеру мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылуы мүмкін: Негізі жұмыс орнында үзіліссіз өткізілетін қысқа мерзімді тақырыптық оқулар. Сала, ұйым, мекеме деңгейінде жүргізілетін тақырыптық проблемалы емес орташа мерзімді семинарлар. Мамандардың кәсіби қызмет бағытында біліктілік көтеру мекемесінде ұзақ мерзімді оқу

Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар: Жалпы мәдени ортаның жағдайы. Білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы. Білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері.

Білім беру жүйесін стандарттау қажет: Д) баламалы оқулықтардың қосылуы үшін F )Тың оқу жоспарлауының енгізілуі үшін Н) мектептегі оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына жету үшін.

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары: B) Оқу жоспары. E) Оқу бағдармалар. F) Оқулықтар.

Білім беру мемлекеттік стандарттары жауап беретін талап (талаптар):A) білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері B)жалпы мәжени ортаның жағдайын есепке алу C) білім беру салаларының және сатыларының сабақтастық ережелерінің бұзылмауы

Білім беру мемлекеттік стандарттары: B)азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз етеді D)білім беру кеңістігін сақтауды қамтамасыз етеді E)білім беруді және оны басқаруды ізгілендіруді қамтамасыз етеді

Білім беру мемлекеттік стандарты құрастырылады: B) Білім беру деңгейіне орай D) Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі G)Білім беру бағытына орай

Білім беру стандарты: Міндетті оқыту компоненттерін анықтайтын құжат. Міндетті білім берудің негізгі құжаты. Білім беру нормаларын анықтайтын құжат.

Білім беру философиясы мәртебесін аңықтаудағы көзқарастар: A) Білім беру филасофиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы D)қолданбалы филасофия F)білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес

Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары: B)Құндылық C)Жүйелік G)Әдістеме және әдіснама

Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары: Құндылық. Жүйелік. Ғылымилық.

Білім беру философиясының функциялары: B) сипаттаушылық және түсіндірушілік E) турлендірушілік H) болжамдық

Білім берудің көздеріне сәйкес оқыту әдістері жіктемесінің арасында ең кең тарағаны (Огородников И.Т., Перовский С.И., Голант Е.Я.); B) Сөздік немесе ауызша баяндау әдісі E)Көрнекілік әдістер F)Тәжірибелік әдістер

Білім берудің құндылық сипаттамалары өзара байланысқан үш бөліктерді қарастырады: білім беру –құндылық:) тұлғалық G)қоғамдық H)мемлекеттік

Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары: білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру. Азаматтарды толыққанды сапалы, білім алуын қамтамасыз ету. Білім беру кеңістігін сақтау.

Білім берудің өнімін тұтынушылар: Қоғам. Мемлекет. Жеке адам

Білім берудің түрлері: В) жалпы білім С) политехникалық білім Е) кәсіптік білім

Білім берушілік іс-әрекет субъектілері: С) оқушы D) мұғалім H) ғалым және басқарушы

Білім мазмұны дегеніміз: Оқушылардың ғылыми білім, біліктілік және дағдыны игеру үдерісі. Оқушылардың дүниетанымдық адамгершілікті эстетикалық идея жүйесін меңгеруі. Оқушылардың ақыл-ой танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту үдерісі.

Білім мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттар: В) оқу жоспарлары Ғ)оқу бағдарламалары Н)оқулықтар,оқу құралдары

Білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету. E) Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу. G) Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.

Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар: B) Гераклит.D) Цицерон. F) Песталоцци.

Білім мен іскерлікті есепке алу түрлері: A) Күнделікті B) Мерзімді. E) Қорытынды

Білім, білік және дағдыны қалыптастыру процесі қажет етеді: Диагностикалауды. Бақылауды. Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды.

Г

Г.И.Шукина бойынша тәрбие әдістері жктеледі: Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері. Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.

Г.И.Щукина бойынша мектепішілік басқару бағыттары:А) психологиялық.С) ұйымдастырушылық. Д) әдістемелік.

Г.И.Щукина оқытудың төмендегідей әдістерін көрсетеді: E)Ақпараттық-дамыту әдістері;эвристикалық әдістері F)Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері; G)Жаттығу,практикалық жұмыс

Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы: A) Баланы жетектеуші. D) Қожасының баласын жетектеуші құл. E) Тәрбие туралы ғылымның аты.

Ғ

Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы: А)Зерттеу нәтижесінде алдын-ала белгіленеді D) Нәтиже міндетті түрде белгіленеді Е)Алдын ала мәліметтер өңделеді.

Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы:А) бақылаудың міндеттері анықталып, нысандары белгіленеді, жоспары жасалады. Д)нәтижесі міндетті түрде белгіленеді. Е)Алынған мәліметтер өңделеді.

Ғылыми дүниетаным құрамдас бөліктері: В) ғылыми-философиялық білімдер E) шындықты тану әдістер G) ғылыми жетістіктер

Ғылыми дүниетанымға енеді: А)адамгершілік жүйесі С)эстетикалық жүйе Е)ғылыми –философиялық жүйе

Ғылыми дүниетанымға енетін көзқарастар жүйесі: А) адамгершілік С) эстетикалық E) ғылыми-философиялық

Ғылыми дүниетанымды іске асыру жолдары: А) мұғалімнің әлеуметтік және кәсіби позициясын көрсетуі. С) пәнаралық байланыстарды іске асыру. F) ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру.

Ғылыми дүниетанымның диалектикалық мәні: B )тұрмыс пен ойлауда C) қоғамда F )табиғатта

Ғылыми дүниетанымның құрылымдық компоненттері: адам мұраты. Көзқарас және сенім, Ғылыми білімдер жүйесі

Ғылыми дүниетанымның құрылымы (И.Ф.Харламов бойынша): В)адам мұраты құрайды С)көзқарас және сенім құрайды Н)ғылыми біліктілер жүйесі құрайды

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері: D)Педагогикалық эксперимент F)Теориялық зерттеу әдістері H)Эмпирикалық зерттеу әдістері.

Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістері: Әдіснамалық зерттеу әдістері. Эмпирикалық зерттеу әдістері. Теориялық зерттеу әдістері.

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы: D) Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері. F) Теориялық зерттеу әдістері. H) Математикалық зерттеу әдістері.

Ғылыми педагогикалық зерттеулер: В) іргелі Д) қолданбалы F) теориялық

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістер: А)педагогикалық эксперимент. Д)педагогикалық сауалнама. G)педагогикадағы математикалық.

Д

Даму барысында адамда: Жеке тұлға ретінде қалыптасады. Ғылыми дүниетанымы қалыптасады. Сана мен өзіндік сана қалыптасады.

Даму барысында адамда : A) Сана мен өзіндік сана қалыптасады. C) Жеке тұлға ретінде қалыптасады. E) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.

Даму барысында адамда: А)Сана мен өзіндік сана қалыптасады С)Жеке тұлға ретінде қалаптасады Е)Дербес іс-әрекет иесі болып жетіледі.

Даму оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар (оқыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер: П.П.Блонский. К.Д.Ушинский. Л.С.Выготский

Даму: Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер. Алдын ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі мақсатқа бағытталған процесі. Эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын өрлеу процесі

Дара ерекшеліктерге: А) Жеке тұлғаның түйсіктерінің, қабылдауының,ойлауының, есінің ерекшеліктері В) Жеке тұлғаның қиялының өзіндік бегілері, қызығудың,беімділікті ерекшкліктері D) Жеке тұлға қабілетінің, темпераментің,мінез-құлықтың ерекшкліктері.

Дәріс бірліктерінің басымдылығын негізге алған арнайы сабақ типтері: А) жаңа материалды игеру D) бекіту,қайталау Е)білімді бақылау, тексеру

Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшінің негізгі қызметтері: Баланың денсаулығын сақтау. Баланың адамгершілігін тәрбиелеу. Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық

Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады: A) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі. D) Эстетикалық тәрбие. H) Дене тәрбиесі.

Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады: C) Азаматтық тәрбие.E) Еңбек тәрбиесі. F) Қоғамдық тәрбие.

Дене тәрбиесі міндеттері: В) ағзаны шынықтыру Е) санитарлық-гигиеналық іскерлістер қалыптастыру F) еңбек қаблеттілігін арттыру

Диагностикалау қамтиды: Бақылау мен тексеруді. Жинақталған статистикалық деректерді талдауды. Дидактикалық процестің жүргізілу процесін

Диалектикалық мәнін ашатын ғылыми дүниетаным: В) тұрмыс пен ойлаудың С) қоғамның F) табиғаттың

Дидактика ғылым ретінде қарастырады: В) қалай оқытамыз С) не үшін оқытамыз Ғ) нені оқытамыз

Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер: Не үшін оқыту керек. Нені оқыту кереқ. Қалай оқыту керек.

Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады: B) Кімді оқытамыз. C) қалай оқытамыз.F) Нені оқытамыз.

Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады: В) кімді оқытамыз С) нені үйретеміз Ғ) неге оқытамыз

Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі: A) Қолдану деңгейі. E) Философиялық негіз. G) Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.

Дидактикада оқыту технологияларының жіктелу және топталу сипаттамасы: B)Қолдану деңгейі бойынша D)Тәжірибе меңгерудің ғылыми тұжырымдамасы бойынша G)Тұлғалық құрылымға бағдарлануы бойынша

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері: B) Жаңа білімді түсіндіру C) Білімді бекіту. E) Білім, ептілік және дағдыларды тексеру.

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері: С) жаңа білім материалын хабарлау Е)ептіліктер мен дағдыларды қалыптастырып, бекіту, қорытындылау

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ түрі: Жаңа білімді меңгеру. Өткен материалды қайталау. Білімді бақылау, тексеру

Дидактиканың негізгі категориялары: В) оқыту Е) педагогтік іс-әрекет Н) білім беру

Дидактиканың негізгі категориялары: Оқыту, білім беру. Білім мазмұны. Оқыту әдісі.

Дүниетаным - бұл: B) Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі. E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі. H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.

Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол: А) қоғамның саналы мақсат –мүдделері В) әлеуметтік құндылықтар С) гуманистік құндылықтар

Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:В) діни Е) натуралистік Ғ) үйреншікті

Дүниетаным функциялары (Б.Т.Лихачев бойынша): В) болжамдық С) тәрбиелік және дамытушылық F) ағартушылық және ұйымдастырушылық

Дүниетаным функциялары (И.Ф.Харламов бойынша): А) ақпараттық В) бағдар беру G) баға беру

Дүниетаным: Дүниеге деген көзқарас жүйесі. Адамның алатын орнына деген көзқарас жүйесі. Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарас жүйесі.

Дүниетаным: С)қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі Е)адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі Н)адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.

Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар: Болмысына және өзіне деген қатынасы, көзқарастары. Тәжірибесі, білімі, білігі, ұстанымы. Гуманистік қарым-қатынасы, талапшылдығы

Дүниетанымның құрылымы: Сенім. Білім. Көзқарас

Дүниетанымның құрамды бөліктері: A) дүниетанымның философиялық негіздері D) жеке тұлғаның құндылық бағыттары F) жеке тұлғаның дүниетанымының қалыптастыру жолдары мен тәсілдері

Дүниетанымның құрамды бөліктері; Білім. Сенім. Адам мұраты

Дүниетанымның формалары: C) Мифологиялық. E) Діни.H) Көркемдік.

Дүниетанымның формалары: Діни Мифологиялық Саяси.

Е

Еңбек тәрбиесін мазмұндық негізін мыналар құрайды:A) Оқу еңбегі.C) өзіндік қызмет еңбегі. F) Қоғамдық пайдалы еңбек.

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі: Қоғамға пайдалы еңбек. Өндірістік еңбек. Оқу еңбегі.

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі: Өзіндік қызмет еңбегі. Оқу еңбегі. Қоғамдық пайдалы еңбек

Ж

Жалпы білім беретін бағдарламалар: A) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады. D) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді. G) Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.

Жалпы білім беретін мектептің құрылымы: А) Бастауыш В) Негізгі орта С) Мектепке дейінгі

Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мазмұнына қарай бөлінеді: C) мектепке дейіңгі білім D) бастауыш білім G) негізгі орта және жалпы орта білім

Жалпы білім беру мекемесінің құрылымы: D) Бастауыш E) Негізгі орта H) Жалпы орта

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарттарының бөліктері: C) Мемлекеттік.E) ұлттық-аймақтық. G) Мектептік.

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты үш бөліктен құралады:В) жалпы адамзаттық С)мемлекеттік Ғ)ұлттық мемлекеттікЖаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері: Білім беруді ізгілендіру. Дамыта оқыту. Бағдарламалап оқыту.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
Сабақ тақырыбы
бекіту туралы
ғылым министрлігі
Әдістемелік кешені
туралы хабарландыру
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
туралы анықтама
бағалауға арналған
тоқсан бойынша
мамандығына арналған
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік әкімшілік
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
арналған әдістемелік
жиынтық бағалаудың
әдістемелік кешені
ортақ біліктілік
Қазақстан облысы
қызмет регламенті
Қазақстан тарихы
ткізу туралы
конкурс қатысушыларына
мерзімді жоспар
біліктілік талаптар
мамандығы бойынша
тоқсанға арналған
арналған ортақ
қатысушыларына арналған
Қазақ әдебиеті
жиынтық бағалауға
қағидаларын бекіту
Мектепке дейінгі
орналасуға жалпы
арналған жиынтық

Loading...