7- класс №1 билетДата09.09.2017
өлшемі38.85 Kb.
7- класс №1 билет

1. Натурал көрсеткішті дәреженің анықтамасы және қасиеттері.

2. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер.

3. Теңдеуді шеш:  х- х+17= х+814


 

2 билет

1. Бірмүшенің стандарт түрі.

2. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер.

3. Бұрыштың биссектрисасы мен қабырғасының арасындағы бұрышы 60º-қа тең, бұрыштың өзін тап.

3 билет

1. Бірмүшелерді көбейту және бөлу.

2. Шеңбер мен түзудің өзара орналасуы. Шеңберге жанама салу.

3.   Амалды орында: (а+b a-b – a-ba+b ) : ( a-ba+b+ a+ba-b )

4 билет

1. Бірмүшені дәрежеге шығару.

2. Екі шеңбердің өзара орналасуы.

3. Амалдарды орында:  ( 2-m2+m – m+2m-2 ) : ( 2+m2-m+ m-2m+2 )   
5 билет

1. Жұп көрсеткішті дәрежелік функция. у = х2 функциясы.

2. Шеңбер және оның элементтері.

3. . Екі түзу қиылысқанда пайда болған бұрыштардың біреуі екіншісінен     50º-қа кіші. Осы бұрыштарды тап.


6 билет

1. Тақ көрсеткішті дәрежелік функция. у = х3 функциясы.

2. Түзуге түсірілген перпендикулярдың бар болуы және жалғыз екендігі.

3. Көбейтуді орында: а)  (а²-3) (а²+3);   ә) (3ab-c)(3ab+c);

б) ( 1,2х5-0,3у4 ) ( 1,2х5+0,3у4 )
7 билет

1. Көпмүшенің стандарт түрі.

2. Үшбұрыш теңсіздігі.  Үш қабырғасы бойынша үшбұрыш салу.

3. Көпмүше түрінде жазыңдар: а) (а+b)3;  ә) (2х+3у)³ ;  б) (3х-2х²)³   

8 билет

1. Көпмүшелерді қосу және азайту.

2. Үшбұрыштың бұрыштары және қабырғалары арасындағы қатынастар.

3. Амалдарды орында: 6а³+48аа³+64 – 3а²а²-4а+16


9 билет

1. Бірмүшені көпмүшеге және көпмүшені көпмүшеге көбейту.

2. Тікбұрышты үшбұрыш. Бір бұрышы -қа тең болатын тікбұрышты

үшбұрыштың қасиеті.

3. Көбейткішке жіктеңдер: а) х2+6х+9;  ә) х2 -10х+25;  
10 билет

1. Көпмүшені бірмүшеге және көпмүшеге бөлу.

2. Тікбұрышты үшбұрыштың теңдік белгілері.

3. Көпмүше түріне келтіріңдер: а) (2а+3b+4c)2;  ә) (4p+12q-2)²;

11 билет

1. Көпмүшені дәрежеге шығару

2. Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы, сыртқы бұрышы.

3. Сыбайлас бұрыштардың бірі екіншісінен 60º-қа артық. Осы бұрыштарды табыңдар.

12 билет

1. Бір айнымалысы бар теңдеу және оны шешу

2. Түзулердің параллельдік белгілері

3. Радиусы R шеңбердің центрінен түзуге дейін ара қашықтық d болсын.

Егер 1) d=9cм, R=10см. 2) d=8,7см, R=7,3см болса, d түзуімен шеңбер өзара қалай орналасады.        

13 билет

1. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару.

2. Түзулердің параллельдігі.

3. Радиустары 50см, 60см шеңберлер жанасады. Сырттай және іштей жанасу жағдайларындағы шеңберлердің центрлерінің ара қашықтығын тап.

14 билет

1. Көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу.

2. Үшбұрыштардың теңдігінің 3-ші белгісі

3. Екі түзу қиылысқанда пайда болатын бұрыштардың біреуі 35º тең болса, қалған бұрыштардың градустық шамаларын тап.

15 билет

1. Екі өрнектің айырмасының квадраты.

2. Үшбұрыштардың теңдігінің 2-белгісі.

3. Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі 120мм, ал қабырғаларының бірі 28мм. Үшбұрыштың барлық қабырғаларын табыңыз.

16 билет

1. Қосындының және айырманың квадраты.

2. Үшбұрыштардың теңдігінің 1-ші белгісі.

3. .Көпмүше түрінде жаз: а) (5-х)²; ә) (2а+3b)³; б) 5х(3+ху)²

17 билет

1.  Көпмүшені көбейткіштерге жікте: 2а+6; 6ху+х; 9х2- 16у2

2. Тең бүйірлі үшбұрыштың медианасының қасиеті.

3. Бірмүшелерді көбейту және бөлу.

№ 18 билет

1. Бірнеше қосылғыштардың қосындысының квадраты.

2. Сыбайлас бұрыштар.

3. Үшбұрыштың бұрыштарының 3:4:5 қатынасындай екені белгілі болса, бұрыштарын табыңдар.  

19 билет

1. Қосындының және айырманың кубы. Мысал

2. Вертикаль бұрыштар.

3. Амалдарды орындаңдар: ах+аух²-2ху+у² · 2х-2уах²+2аху+ау² ;    

№20 билет

1. Екі өрнектің кубтарының қосындысы және айырмасы.

2. Үшбұрыштың биіктігі, биссектрисасы және медианасы.

3. . Амалдарды орында: ( а²а²-b² -a²ba²+b² · (аab+b²+ba²+ab) ) : ba-b ;  

21 билет

1. Сандардың бөлінгіштігі. Мысал

2. Теңбүйірлі үшбұрыш.

3. Амалдарды орында: а) а5+b5; ә) 5m+2n8n – 5m-3n8n; б) abb+c + acb+c;

22 билет


1. Алгебралық бөлшектің анықтамасы және негізгі қасиеті. Мысал

2. Перпендикуляр түзулер.

3. Теңбүйірлі үшбұрыштың периметрі 7,5см, ал бүйір қабырғасы 2м, табанын тап.

23 билет

1. Алгебралық бөлшекті ортақ бөлімге келтіру. Мысал

2. Кесінді және сәуле.

3. . Екі санның айырмасы 72-ге, ал бөліндісі 3-ке тең. Осы сандарды тап.
24 билет

1. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайту. Бөлшектерді көбейту және бөлу. Мысал

2. Нүкте  және түзу. Кесіндінің перпендикуляр қақ бөлушісін тұрғызу.

3. Шеңбердің А нүктесі арқылы жанама және шеңбердің радиусына тең хорда жүргізілген. Олардың арасындағы бұрышты тап.

25 билет

1. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайту. Бөлшектерді көбейту және бөлу. Мысал

2. Бұрыш және олардың түрлері. Бұрыш биссектрисасын салу

3. .Теңдеуді шеш:   х2+х- 5х²-х-15=1

26 билет


 1. Бірмүшені дәрежеге шығару.

 2. Кесінді және сәуле.

 3. Көпмүшеге түрлендір:   а) (а+3)2 ;      ә) (4а2+5b)2;     б) ( 14а²-4b³)2;

27 билет 1. Алгебралық бөлшектің анықтамасы және негізгі қасиеті. Мысал

 2. Теңбүйірлі үшбұрыш

 3. Шеңбердің А нүктесі арқылы жанама және шеңбердің радиусына тең хорда жүргізілген. Олардың арасында

 4. ғы бұрышты тап.

28 билет

 1. Бірмүшелерді көбейту және бөлу

 2. Үшбұрыштың биіктігі, биссектрисасы және медианасы.

 3. Амалдарды орында: а) a²-b²(a+b)² · 3a+3b4a-4b;  ә) а²-25а²-3а : а²+5аа²-9

29 билет

 1. Екі шеңбердің өзара орналасуы

 2. Қысқаша көбейту формулалары

 3. Сыбайлас бұрыштардың айырмасы 40º. Сол бұрыштардың кішісінің градустық шамасын табыңыз.

30 билет

 1. Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы, сыртқы бұрышы.

 2. Бірмүше және көпмүше дегеніміз не? Мысалдар келтір

 3. Бұрыштың биссектрисасы мен қабырғасының арасындағы бұрышы 40º-қа тең, бұрыштың өзін тап.

8 класс Билет № 1
1.       у=ax2 +вх+с   функциясы. Қасиеттері мен графигі

2.       Пифагор теоремасы

3. Теңдеулер жүйесін шешіңдер: y2+xy=10

X2+xy=15
Билет № 2

1. Дөңес көпбұрыштар. Дөңес көпбұрыштардың ішкі бұрыштарының

қосындысы, диагональдарының саны.

2.         Квадрат түбір ұғымы. Арифметикалық квадрат түбір. Мысал

3. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 25, ал катеттерінің бірі 10.

Екінші катетті табыңыз.Билет № 3
1.            Квадрат, тік төртбұрыш және олардың қасиеттері

2.            Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу. Мысал

3. Бөлшекті қысқартыңдар:7x2-2x-5/9x2-5x-4

Билет № 4

1.            Герон формуласы

2.            Үшбұрыштың теңдік белгілері

3. Теңдеуді шешіңдер: x4-15x2-16=0
Билет № 5

1.            Квадрат теңдеу және оның түбірлері. Мысал

2.            Көпбұрыштар (Көпбұрыштардың түрлері, бұрыштарының қосындысы)

3. Теңдеуді шешіңдер: x+0,59x+3=x+23x-1-8x2+39x2-1
Билет № 6

1.            Виет теоремасы

2.            Үшбұрыш пен трапецияның орта сызықтары

3. Теңдеуді шешіңдер: 14x2-9+4-x3-x=7x+3-13-xБилет № 7

1.            Рационал теңдеулер. Мысал келтір

2.            Кейбір бұрыштардың синусының, косинусының, тангенсінің,

котангенсінің мәндері

3 Тең бүйірлі трапецияның ауданы 180. Орта сызығының ұзындығы 45,

ал бүйір қабырғасының ұзындығы 5. Трапецияның кіші табанын табыңыз.Билет № 9

1.            Санды теңсіздіктердің қасиеттері. Мысал келтір.

2.            Параллелограмм. Параллелограмм белгілері, қасиеттері.

Параллелограмм ауданы  Тік төртбұрыш және квадраттың аудандары

3. sinα=1/2 болса, онда cosα, tgα  және сtgα-ны табыңдар.
Билет № 10

1.            Виет теоремасы және оған кері теорема. Мысал келтір

2.            Үшбұрыштың ауданын табу формулалары. Пифагор теоремасы

3. 2x2-11x+13=0 квадрат теңдеуінің түбірлері x1, x2  болса, мынаны есептеңдер:

х12+x22  ;    x13+x23    

Билет № 11

1.             Тақ көрсеткішті дәрежелік функция. у=х3 функциясы Мысал

2.             300, 450, 600 бұрыштардың тригонометриялық функцияларының

мәндерін анықтау

3. А(-1;5), В(3;0) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жаз.
Билет № 12

1.             Квадрат түбірдің қасиеттері. Мысал келтір.

2.             Сүйір бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі, котангенсі

3. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 25, ал катеттерінің бірі 10.

Екінші катеттің гипотенузадағы проекциясын табыңыз.


Билет № 13

1.            у=a(x-m)2 +n функциясының графигі. Мысал келтір.

2.            Іштей сызылған және центрлік бұрыштар

3. Егер A(0;8), B(-6;0), C(2;-6), D(8;-2) болса, ABCD төртбұрышының

түрін анықтаңдар.
Билет № 14

1.             Квадрат теңсіздіктерді шешу. Мысал

2.             Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. Кесінді ортасының координаталары

3. Теңсіздікті шешіңдер: 4x2-4x+1-x2-8x+9≤0Билет № 15
1. Бөлшек бөліміндегі иррационалдықтан құтылу. Көбейткішті түбір

астына енгізу және түбірден шығару. Мысалдар келтір

2. Жазықтықтағы нүктелердің декарттық координаталары.

Екі нүктенің арақашықтығы

3. Ромбыға іштей сызылған шеңбердің радиусы 5см-ге тең.

Ромбының периметрі 80 см. Ромбының сүйір бұрышын есептеңіз.Билет № 16

1.     Фалес теоремасы

2.     Трапеция. Трапецияның түрлері, қасиеттері.Трапецияның ауданы

3. y=x2-4x+3  функциясының графигін салыңдарБилет № 17

1.            Квадрат теңдеулердің түбірлерін зерттеу. Мысал

2.            Үшбұрыштың биіктігін табу формуласын қорытып шығар.

3. Ромбының диагональдарының қатнасы 2:1 қатнасындай, ал ауданы

5-ке тең. Ромбының қабырғаларын табыңыз.

Билет № 18

1.            Иррационал сандар. Нақты сандар жиыны. Мысал

2.            Үшбұрыштың медианалары туралы теорема

3. Бөлшек бөліміндегі иррационалдықтан құтыл.√ 32-√23

√23+√32


Билет № 19

1.            Квадрат теңсіздіктерді графиктік тәсілмен шешу. Мысал

2.            Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы Пифагор теоремасы

3. Амалдарды орында: √23+√5Билет № 20

 1. Шеңбердің теңдеуі. Мысал

 2. Квадрат түбір ұғымы. Арифметикалық квадрат түбір. Мысал келтір.

 3. Функцияның анықталу облысын тап:    y=x2-4x+3x+2Билет № 21

1.            Арифметикалық квадрат түбір және оның қасиеттері. Мысалдар келтір.

2.            Герон формуласын қорытып шығар.     Негізгі тригонометриялық тепе-теңдігі.

3. 2x2 + 4 x –2,5< 0 теңсіздігін   шеш.Билет № 22

1. Үшбұрыш. Үшбұрыш түрлері. Үшбұрыштың периметрі. Мысал

2. Натурал дәреженің  анықтамасы және қасиеттері. Мысалдар келтір.

3. Амалды орында:  (а²+24а²-25 - 4а-5 ) : а-2а-5Билет № 23

1.            Түзудің теңдеуі. Мысал келтір.

2.            Рационал теңдеулер. Мысал

3. Параллелограммның қабырғалары 3:4 қатынасында. Периметрі 42-ге тең

болса, параллелограммның қабырғаларын есептеңіз.

Билет № 24

1.            Квадрат теңсіздікті аралықтар (интервалдар) тәсілімен шешу. Мысалдар келтір

2.            Квадрат және оның қасиеттері. Пифагор теоремасы

3. 1). 2x2 - 13 x +18=0 2). x2 - 8 x -9 =0 теңдеулерін шешіңдерБилет № 25
1.            Квадрат теңдеу және оның түбірлері. Мысалдар келтір

2.            Көпбұрыштар (Көпбұрыштардың түрлері, бұрыштарының қосындысы)

3. Өрнкетің мәнін тап: √( tg600-2)2 - √(2- сtg300)2

Билет № 26
1. Тік төртбұрыш және квадраттың аудандары

2. Квадрат теңсіздіктерді шешу. Мысал3. Иррационалдықтан арыл: 44/√11; 31/ √5+6 ; 3/√0,9+√0,6


Билет №27

 1. Үшбұрыш пен трапецияның орта сызықтары

 2. Виет теоремасы. Мысал

 3. Функцияның нөлдерін тап: 1). у= 2x2 +5 x -3 2). у= -x2 + x +2

Билет № 28

 1. Биквадрат теңдеулер

 2. Иррационалдықтан құтылу. Пифагор теремасы

 3. Тік төртбұрыштың периметрі 30 см. Егер оның ауданы 56 см2 болса,

онда тіктөртбұрыштың қабырғаларын тап.

Билет № 29

 1. у=ax2 +п және      у=a(x-m)2 функциясының графигі. Мысал

 2. 300, 450, 600 бұрыштардың тригонометриялық функцияларының

мәндерін анықтау

 1. (х+9)(х-11)2(х-12) ≤ теңсіздігінің бүтін шешімдерін тапБилет № 30


 1. Квадрат теңдеулердің түбірлерін зерттеу

 2.  Ромб. Қасиеттері, белгілері, ауданы.          Тік бұрышты үшбұрыштарды шешу

 3. у= 2x2 +5 x -3 2). у= -x2 + x +2 функцияларының графигін сал.

Каталог: uploads -> doc
doc -> Сабақтың тақырыбы Сырммен Малайсарының шешендік сөздері
doc -> 11 сынып. Тест жұмысы 1-тоқсан. 1 – нұсқа Іздеу жүйесін құрайтын бөліктерді көрсетіңдер
doc -> Тест 9 сынып, қазақ әдебиеті
doc -> Книга-Book Кітап-книга-Book Бет- страница Ұяшық- ячейка Диаграмма-диаграмма Кесте-таблица Формула-формула
doc -> 1. Microsoft Excel – электрондық кестесін қалай ашамыз?
doc -> Тақырыбы: 10-сыныпта өткенді қайталау
doc -> Деңгейлік тапсырмалар беру
doc -> Оқушылардың зерттеу қызметінің түрлерін, әдістері мен тәсілдерін анықтау; -сәттілік кезеңдері мен рефлексия қалыптастыру
doc -> Өтетін орны: Мектептің спорт залы. Өтетін уақыты: 01. 12. 15. Жабдықталуы
doc -> Педагогикалық технологияны жобалау-дың әдіснамасы. Ақпараттық, инновация-лық, оқыту, педагогикалық технология-лар


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
Сабақ тақырыбы
жиынтық бағалау
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
тоқсан бойынша
қызмет стандарты
бекіту туралы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
туралы хабарландыру
жиынтық бағалауға
арналған жиынтық
бағалау тапсырмалары
арналған тапсырмалар
білім беретін
республикасы білім
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
арналған әдістемелік
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
Қазақ әдебиеті
туралы анықтама
Мектепке дейінгі
мамандығына арналған
нтізбелік тақырыптық
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
мемлекеттік әкімшілік
болып табылады
оқыту әдістемесі
жалпы конкурс
Реферат тақырыбы
қатысушыларға қойылатын
Қазақстан облысы
әдістемелік ұсыныстар
әдістемелік кешені
тақырыптық жоспар