5В050900 – «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған біртұтас Практика бағдарламасы

Loading...


Pdf көрінісі
Дата07.04.2020
өлшемі94.8 Kb.

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ

       Қаржы және құқықтану кафедрасы

Сергазиева М.Р. 

5В050900 – «Қаржы» мамандығының студенттеріне 

арналған біртұтас 

Практика бағдарламасы

 

                                              Шымкент, 2016 ж.5В050900   –   Қаржы   мамандығының   студенттеріне   арналған   біртұтас

практика бағдарламасы. – Шымкент: Шымкент университеті, 2016 ж. 12 бет.

 

  Ұсынылған   практика   бағдарламасы   5В050900   –   Қаржы   мамандығыныңстуденттеріне   практикалық   іс-тәжірибелерді   өткізу   үшін   қажетті   оқу-

әдістемелік құрал болып табылады.

Рецензенттер:

Бигельдиева З.А., М.Әуезов атындағы ОҚМУ, э.ғ.к. 

Купешев Ш.К.,  Шымкент университеті, э.ғ.д., профессор

  Практика   бағдарламасы   Шымкент   университетінің   оқу-әдістемелік

кеңесінде талқыланып құпталды.

 Шымкент университеті. 2016 ж.Алғы сөз

        Өндірістік практика студенттер үшін маңызды оқу үрдісінің бөлімі болып

саналады.   Өндірістік   практика   кезінде   студенттер   барлық   экономикалық

пәндерден   алған   білімдерін   мекемелерде   іс   жүзінде   қолдану   арқылы

машықтанады. Өндірістік практика 4 курста өткізіледі. Студенттер қаржылық

мекемелерде  

қазіргі   заманғы   қаржы   туралы   білімін,   қаржылық

қатынастарды,   қаржы   механизмін,   ақша   ағымын   басқару

технологиясын   және   шаруашылық   субъектілердің   қаржылық

қызметін   (қаржы   органдары,   мекемелері)   қалыптастырады

Өндірістік   тәжірибе   жоғары   мамандырылған   студенттерді

дайындаудың соңғы бөлімі болып табылады. 

5В050900 - Қаржы мамандығының студенттері университетте оқу кезінде,

оқу жоспарына сәйкес, оқу және өндірістік практика түрлерінен өтеді.  Сөйтіп,

әр   теориялық   курстан   кейін   практикалық   курс   өткізіледі.   Оқу   практикалары

базалық пәндерден бастап кәсіби пәндерді де қамтиды. Оқу практикалары әр

курс сайын өтілетін экономикалық пәндер бойынша жүргізіледі.Оқу   практикасы  2   және   3   курста   өтеді.   Сонымен,   оқу   практикасының

мақсаты   базалық   және   кәсіби   пәндер   бойынша   теориялық   білімдерін   іс-

тәжірибелер арқылы нақтылау саналады. Оқу жоспары бойынша келесі пәндер

бойынша оқу практикасы жүргізіледі:                        1.   Практика бойынша жалпы ережелер

1.1  Оқу практикасының мақсаты мен міндеттері.

Оқу   практикасының   мақсаты   болып   теориялық   курстан   алынған

материалды   іс-тәжірибелік   жұмыстар   арқылы   бекіту   болып   саналады,

студенттердің   қазіргі   заманғы   қаржы   туралы   білімін,

қаржылық   қатынастарды,   қаржы   механизмін,   ақша   ағымын

басқару   технологиясын   және   шаруашылық   субъектілердің

қаржылық   қызметін   (қаржы   органдары,   мекемелері)

қалыптастырады Өндірістік тәжірибе жоғары мамандырылған

студенттерді дайындаудың соңғы бөлімі болып табылады. 

     Тәжірибенің міндеттері:

Оқу үрдісінде алынған теориялық білімді тереңдету және бекіту;Заңдық, нормативтік материалдармен жұмысты өңдеу;

Кәсіпорынының   өндірістік   және   ұйымдастырушылық   құрылымен   танысу,нақты қызмет және бөлімдердің қызметімен мақсаттарымен танысу;

Кәсіпорынның   маркетингтік   және   коммерциялық   бөлім   қызметіментереңірек танысу;

Қаржылық   сұрақтар   және   маркетинг,   өндіріс,   қаржылар   және   еңбекресурстары сұрақтарымен жұмыс жасау;

Болашақ мамандық дағдыларын тәжірибелік меңгеру;Экономикалық   шешімдерді   шешу   кезінде   студенттердің   тәжірибе   алуы,

жалпы құрылымды басқару және жеке бөлімдерінің функцияларымен танысу


Жалпыландыру, жүйелендіру, нақтыландыру және белгілі бір кәсіпорынның

тәжірибесінде теориялық білім негізінде қорытындылау;

Қаржылық   -   экономика   саласындағы   ұйымдастырушылық   және   құқықтықжұмыстардың тәжірибелік қызметіне үйрену;

Болашақ мамандырылған қызметтің дұрыс шешімін ұйымдастыру;Кәсіпорынынн қызметін сараптауда компьютерлік үлгілерді меңгеру;

Таңдалынған мамандықтың барлық тәжірибесін оқып білу;Басқарушылық шешімдердің теориялық негізінен алынған әдістердің дұрыс

орындалуын бақылау;

Кәсіпорын   қызметін   болжау,   жоспарлай   алу   қабілетін   игеру,   бизнес-жоспарларды құру негізінде жұмыс жасау, кәсіпорынның мәселелерін және

алған қойған мақсатын шешудегі бағдарламалар мен іс-шаралар.1.2 Оқу практикасының өткізілуне қойылатын талаптар

    Оқу практикалары пән бойынша практика жеткешісінің басшылығымен

жүргізіледі.   Практика   алдында   студенттерге   практикалық   сабақтың   мақсаты

мен   міндеттері,   сабақтың   жүру   ерекшеліктері,   практикадан   алынатын   соңғы

нәтиже мен оның маңызы түсіндіріледі. Практикалық тапсырманы орындауға

қажетті әдістемелік материалдар мен қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз

етіледі.   Сабақтың   соңында   студент   практикалық   тапсырманы   орындағаны

туралы   мәлімет   өткізеді.   Практика   жетекшісі   тапсырманы   қабылдап   алады.

Тапсырма нәтижесі тиісті бағаланады.

1.3

Өндірістік практиканың мақсаттары мен міндеттері.

Өндірістік   практиканың   мақсаты   болып   студенттің  

фирманың

қаржылық   тактикалық   және   стратегиялық   негізі,   несиелік

құралдары тарту саясаты, табысты болу, ұйымының қаржылық-

экономикалық   қызметін   басқарудың   негізі   және   т.б.  практика

кезіндегі дағдыларды қалыптастыруы қажет:

Тәжірибені   өтетін   жерде   студент   фирманың   қаржылыққұрылымымен,   әр   бөлімшесінің   қызметімен,   бөліміндегі

әрбір   қызметтердің   белгілі   тәртіппен   бөлінген

міндеттерімен танысады. 

Тәжірибе   кезеңінде   студенттерге   қаржылық   органдақызмет   ететін   ішкі   тәртіліптіліктің   ережесі   және   еңбек

заңдары таратылады.

Тәжірибені   өту   кезеңінде   студент   күнделікті   бағдарламабойынша   өзінің   міндеттерін,   бекітілген   күн   тәртібі

бақылауды,   берілген   ұйымның   қоғамдық   жұмыстарына

қатысып отыруы керек.

Тәжірибелік   бағдарламаны   атқарудан     бұрын   студенттәжірибені өтіп отырған жердің құрылымдық материалымен

және   қажетті   құжаттар     материалымен   және   қажетті

құжаттар мен олардың толтырылуы мен танысуы керек.1.4 Өндірістік практикасын өткізуге қойылатын талаптар

Педагогикалық   практика   міндетті   түрде   қаржылық   мекемеде   өткізіледі.

Практика   өтетін   мекемемен   заңды   бекітілген   келісім   шарт   болуы   тиіс.

Өндірістік   практикаға   студенттер   университеттің   ректорының   бұйрығымен

бекітілген   және   оқу   жоспарында   көрсетілген   мерзімде   барады.   Алдын   ала,

студенттердің қай мекемеге және қандай бөлімне баратын қызметін атқаратыны

туралы   мағлұматтар   жиналады.   Студенттерге   арнайы     практика   жөніндегі

әдіскер   бекітіледі.   Практикаға   керекті   әдістемелік   және   келісім   шарттық

құжаттар тапсырылады. Практика кезінде студенттің орындайтын жұмыстары

мен   жинайтын   материалдары   және   практика   туралы   есеп   беруге   қажетті

материалдар мен құжаттар тізімі нақтыланады; практикаға жолдама, күнделік

және практикаға арнайы тапсырмалар.

Мекемеге   келгеннен   кейін   студенттер   мекеме   басшысының   нұсқауы

бойынша   белгілі   бөлім   қызметкерінің   қармағына   бекітіледі.   Практикант

мекемедегі   техника   қауіпсіздігімен   танысып   арнайы   жұрналға   қол   қояды.

Жұмыс уақытымен танысады.

Практика   кезінде   студент   күнделікті   атқарған   жұмысы   туралы   жазбаша

есеп   жинайды.   Практика   соңында   студент   күнделігін   және   практика   өткені

туралы   құжаттарды   мекеме   басшысының   қолымен   және   мөрімен   нақтылап

жабады. Студентке мекеме басшысы мінездеме береді.

Студент   күнделіктен   басқа,   барлық   байқаған   және   үйренген   әдістемелік

материалдар   туралы   арнайы   дәптерге   материал   жинайды.   Практика   соңында

барлық жиналған материалдарды қорытындылап практика туралы есеп жазады.

Университетке келгеннен кейін келесі 1 апта ішінде студент практика туралы

есебін кафедраға өткізуі тиіс. Есеп университеттің арнайы кеңесінде қорғалып

бағаланады. 

 Практикаға қатыспаған студентке және практика кезінде барлық өндірістік

ережелерді сақтамағаны және оны бұзған студенттерге мекеме басшысы шара

қолдануға   құқықты   және   ол   туралы   университет   ректорына   хабарлайды.

Университет ректоры ол хабарды талқылап ары қарай қандай шара қолдануды

шешеді.

 

      2. Практиканың жеке түрлерінің бағдарламасы                                      Оқу практикалары 

1. Оқу (таныстыру) өндірістік іс-тәжірибенің мақсаты:

Осы   іс-тәжірибенің   өту   барысындағы   студенттердің  кәсіпорынның

ұйымдық-құқықтық   формасымен   танысу   (қаржы   органы,   ұйымы)

кәсіпорынның ұйымдастырушылық және құқықтық формасы қарастырылады,

жеке меншік формадағы кәсіпорынның жеке құжаттары бейнеленеді.  Отырған

ұйымның қазіргі   кездегі   менеджменті мен маркетинг  қағидаларымен  танысу,кәсіпорынның   нарықтық-шаруышылық   қызметін   бақылауды   ұйымдастыру

кіреді.


2. Оқу (таныстыру) өндірістік іс-тәжірибенің міндеті:

- Теориялық   сабақтарда   алған   жалпы   экономикалық   шеберліктері   мен

дағдыларын одан әрі қарай дамыту және жетілдіру;

- Студенттер сабақтарда алған алғашқы білімдерін толықтыру;

-Студен   тәлімгерлерді   ұйымжұмысымен   таныстырады,   оның   ұйымдық

жүйесін   ұйым   өндірісін,   еңбек   және   басқаруды   және   әртүрлі   өндіріс

бөлімдерімен таныстырады.

 

3. Есеп беру құжаты:1. Күнделік;

2. Дербес-өзіндік жұмыстары;

3. Көрнекіліктері;

4. Қорытынды есебі.

3. Оқу (таныстыру) өндірістік іс-тәжірибеге арналаған әдістемелік 

нұсқаулар

   Жеке жоспар.

 

Бұл құжатта іс-тәжірибенің өтуі мерзіміндегі орындалатынбарлық   жұмыстар   көрсетіледі.

 

Бұл   жоспар   қаржы   бөлімінің   қызметкерлерініңқатысуымен бірге түзіледі және әдіскер бекітеді.

Жеке   жоспар   бір   апта   мерзіміне   түзіледі.   Оның   мазмұны   нақты   және

тақырыпты болуы тиіс.

Күнделік. Практиканттың күнделігі барлық жұмыстарды тіркеу үшін қажет.

Әдіскер   студенттің   күнделікті   жұмысының   барысын   күнделік   арқылы

қадағалайды.  Іс тәжірибе біткенше практикант күнделігін өзімен бірге қаржылық

ұйымға   алып   жүруі   тиіс   және   оны   жүйелі   түрде   толтыруы   қажет.   Тәжірибе

аяқталғаннан кейін күнделік басқа құжаттармен бірге әдіскерге тапсырылады.

4. Өндірістік практика туралы қысқаша сипаттама

1. Кәсіпорынның қаржылық қамтамасыз ету қызметінің әдістері, қайнар

көзі және формаларымен танысу

  Бұл   бөлімде   кәсіпорынның   жеке   қызметтік   бөлімдеріне   сараптама

жасалады.   Білім   деңгейі   бөлімдердегі   барлық   қызметкерлер   мен   жетекшілір

саны.   Ұйым   жұмысындағы   әдістермен   таныстырылады.әрбір   бөлім   бойынша

олардың   қызметтері   қызмтеркерлердің   жұмысы   көрсетіледі.   Әрбір   бөлімде

мамандардың жұмысқа кеткен уақыты сарапқа аланады. Көрсетілген бөлімдер

бойынша   олардың   жұмысын   жаңа   технологиямен   қамтамасыз   етілуін   қатаң

бағалау,   ақпараттардың   компьютерлік   технологиялармен   және   техникамен

қамсыздандырылғананы көрсету. 

2.  Кәсіпорынның   қаржылық   жағдайының  анализі  Әрбір   бөлімде   негізін

құраушы   құқықтық   құжаттар,   оның   ішінде   коммерциялық,   шаруашылық,

қаржылық және әлеуметттік қызмет туралы. Жұмыстардың орындалуын және


дайындаған бағалау, ұйым жетекшіліерінің жұмыс үлгісімен танысу, алдыңғы

мамандардың олрадың жұмыс әдістерімен танысып, баға беру.

Әрбір бөлім бойынша жалпы еңбекақы туралы, оларға қолданылатын есеп,

кәсіпорын   қызметіндегі   жаңа   құрылғағылар   дәрежесі   туралы   ақпарат   беруге

міндетті. Ерекше мәнде экономист мамандарына аударады. Ондағы жоспарлау-

экономика   бөліміндегі   қызметкерлердің   жұмыстары   мен   әдістерін   бағалап,

кәсіпорынынң экономикалық көрсеткіштеріне назар аудару. Бөлім көлемі 18-20

бет.


3. Кәсіпорынның (қаржы органы, ұйымы) банктермен қарым-қатынасы

  Әрбір   кәсіпорын   бөлімінің   банктермен   қарым-қатынасы   тәртіппен

қарастырылады. Мұнда есептесу түрлері, формалары іске асыру жүйесін  назар

аударуы тиіс. Бөлім көлемі 10-15 бет.    4. Кәсіпорынға салық салу (қаржы органы, ұйымы)

Әрбір   кәсіпорынның   салық   Басқармасымен   қарым-қатынасы   салық

Кодексіне   сәйкес   тәртіппен   қарастырылады.   Мұнда   салық   төлеу     түрлері,

формалары іске асыру жүйесін  назар аударуы тиіс. Бөлім көлемі 10-15 бет.5. Студенттің жеке тапсырмасы. Тәжірибенің қабілеттілгін көтеруде 

әрбір студент ғылыми-зерттеу тақырыбы бойынша жеке тапсырма 

орындауы тиіс. Жеке тапсырма мазмұны арнайы экономист 

дайындығында анықталады.  Бұл жеке тапсырманы университеттегі 

практика жетекшісі береді. Бөлім көлемі 5-7 бет.

6. Қорытынды

Мұнда   қысқаша   қорытынды   жасалынады   және   кәсіпорын   қызметінің

нәтижесіне   баға   беріледі.   Бұл   бөлімде   студент   өткен   тәжірибесі   бойынша

қысқаша ақпараттық есеп береді. Бөлім көлемі 3-5 бет.7. Қосымшалар

Бұл   бөлім   негізгі   қағидаларға   сәйкес   енгізілген   есеп   бойынша:   үлкен

кестелер, графиктер, құжаттар үлгілері тіркеледі.

Есепті   дұрыс   құру   үшін   студент   әр   түрлі   теориялық,   методологиялы

материалдармен қамтамсыз етілуі тиіс. 

8. Есеп беру талабы

Тәжірибе аяқталғанда  студенттер  кәсіпорындағы тәжірибе жетекшісінің

мінездемесінің бірге жазбаша есеп өткізеді және толық толтырылған тәжірибе

күнделігі.

 Тәжірибеден өту күнделігі қолмен, сиялы қаламмен жазылады және әр 

жұма сайын кәсіпорыннан тәжірибе жетекшісімен тексеріліп қол қойылады.

Кәсіпорын тәжірибе жетекшісінің қолы мен мөрі бекітілген: титулдық бет,

мінездеме, күнделік, график өткізіледі.есепте тәжірибе уақытында орындалған

барлықжұмыстар тіркелдеі. 

1.

Есеп   барлық   компьютерлік   жүйеге   сай   бір   ақ   бет   А4   форматында   1,5интервалда, шрифт қалыпты, кегль 14. Есептің текстін келесі мөлшерлерге

байланысты   шығарады:   сол-3см.,   жоғары-2,5   см.,   төмен-2   см,   оң-1   см.

Шеттен бастан коллонтитул көлемі 1,5 см. 


2.

Барлық есепте көрсетілген текстер ЭВМ жүйесінде кестелер толық түрде

шығарылады. 

3.

Есепте қате табылған жағдайда оған ақ түспен белгілеп береді.4.

Ұйым атауы, өнім атауы нақты жазылады есепте.

5.

Есептің жүйелік элементтері есеп жүйесінің атаулары болып табылады.6.

Есептерді бөлімдерге бөлуге болады.Әрбір бөлім есебі барлық құжаттарға

байланысты   араб   цифрларымен   нүктесіз   абзац   пен   жазылады.   Бөлімдер

номерленуі тиіс. Әрбір бөлім 2 және одан жоғары түрде болады.

Мысал

1 Типі және негізгі өлшемдері

1.1 

1.2  1-ші бөлімнің бөлімшелерінің номерленуі

1.3

2 Техникалық қажеттілік 

2.1

2.2 2-ші бөлімнің бөлімшелернің номерленуі

2.3

7.

Бөлімдер,   бөлімшелердің   атаулары   болуы   тиіс.   Әрбір   бөлім   аяқталғанақпаратты көрсетуі тиіс.

8.

Есептің әрбір бөлімін жаңа беттен бастау керек. Бөлім ішіндегі бөлімшелерөзара екі жолдан кейін жазылады.

9.

Есеп беттерін араб цифрларымен номерлеу керек және бет номері беттіңтөменгі жағында ортасында нүктесіз орналасқан.

10. Титулдық бет өзара барлы номерленуді қосады. Титулдық бетте номерлену

көрсетілмейді.

11. Есепте   көрсетілген   формулалардың   мәндері   беріліу   керек.   Көрсетілген

септе   сандық   коэффициеттер   символдардың   анықтамасыгн   тексте

формуламен берілуі керек және оларды әрбір жаңа жолдан бастайды. Олар

өзара үтірмен бөлінеді.

12. Формулаларды және теңдіктерді текстен бөлек жолға қоюға тиіс. Олар кем

дегенде текстен бір жол төмен орналасуы керек. Теңдікте қосу, алу, көбейту

,бөлу символдары орналасқан.

13.  Текстегі сілтемелер жақшаның ішінде көрсетіледі. 

14. Формулаларды номерлеу бөлімдерден бөлек орналасады.

15. Кестелер,   диаграммалар,   графиктер   мемлекеттік   стандарттқа   сай   болуы

керек.


9. Бақылау түрі

Тәжірибені бақылау 2 жетекшінің қатысуымен өтеді.

Тәжірибе аяқталғанда студент ұйымдағы тәжірибе жетекшісінің қолымен

және мөрімен бекітілген келесілерді өткізеді:

Тәжірибе есебі (титульный лист)Іс-тәжірибеден өткендігі туралы анықтама (тәжірибе  күнделігінің 5

бетінде)


Тәжірибе  күнделігі  

Мінездеме (тәжірибе  күнделігінің 18 бетінде)Тәжірибені   өту   есебі   кафедраға   келген   уақытында   тапсырылады.

Практика жетекшісі студентке пікір береді егер тәжірибе есебінде қателіктер

табылса, студентті қайта толықтыруға жібереді. 

Пікір алған студент есебін қорғауға босатылады. Қорғау уақытында есепті

қорғау хаттамасы тіркеледі. Есепті қорғау аяқталғанда студентке балдықжүйе

бағасында баға қойылады.10.Студенттердің  өндірістік іс-тәжірибе есебінің мазмұны

     
Тәжірибе тақырыптарының аты

Күн 


саны

1

МазмұныКіріспе

Жалпы шаруашылық субъектісінің басқару құрылымымен танысу 

(қаржы органы, ұйымы)

1

2Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық формасымен танысу (қаржы 

органы, ұйымы)

1

3

Кәсіпорынның қаржылық қамтамасыз ету қызметінің әдістері, қайнар көзі және формаларымен танысу (қаржы органы, ұйымы)

1

4Кәсіпорынның қаржылық жағдайының анализі (қаржы органы, 

ұйымы)


1

5

Кәсіпорынның (қаржы органы, ұйымы) банктермен қарым-қатынасы)

1

6Кәсіпорынға салық салу (қаржы органы, ұйымы)

Студенттің жеке тапсырмасы.

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

Қосымшалар 

1

Барлығы:6

Тәжірибе есебінің мазмұны1. Жалпы шаруашылық субъектісінің  басқару құрылымымен танысу

- кәсіпорын тарихымен;

- басқару құрылымы және бөлімшелермен;

- бөлімше жетекшілерінің қызметтік міндеттерімен.2. Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық формасымен танысу

- кәсіпорын мәртебесі және оның ұйымдастырушылық құжаттарымен3. Кәсіпорынның қаржылық қамтамасыз ету қызметінің әдістері, қайнар көзі

және формаларымен танысу (қаржы органы, ұйымы)

- кәсіпорынның   қаржыландыру   қызметінің   қайнар   көзінің   құрылымы   және

құрамымен: өзіндік қайнар көз, банктік несие және т.б.4. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының анализі

- кәсіпорында қаржылық жоспарлаумен;

- ақша ағынымен; 

- қаржылық есеп берушілікпен5. Шаруашылық субъектілердің коммерциялық банктермен қарым-қатынасы:

- шаруашылық субъектілердің коммерциялық банкпен қызмет көрсетуіндегі есеп-

кассасының тәртібі;

- шаруашылық субъектінің банкте ашқан шоттар түрі, шот алуға қажет құжаттар,

шот ашу тәртібі;

- шаруашылық субъектімен ақша құралдарын алу тәртібі;

     (қолма-қолсыз ақша есебі формалары)    

6. Шаруашылық субъектілеріне несие беру тәртібі:

- шаруашылық   субъектілерге   коммерциялық   банктермен   ұсынылатын   несие

түрлері;

- несие алу тәртібі (қажетті құжаттар)

- несиелік келісім шарт, борышқордың банкке кепіл келісімшарты.

7. Кәсіпорынға салық салу (қаржы органы, ұйымы)

Шаруашылық субъектісімен төленетін салық түрлерімен танысу. Шаруашылық 

субъектімен төленетін салықты есептеу және төлеу тәртібін ашу ( қаржы 

органымен, ұйымымен): төлеушілер, салу объектісі, ставка және декларация 

беру мерзімі және салық төлеу. Шаруашылық субъектімен төленетін салық 

бойынша декларация өткізу. (қаржы органымен, ұйымымен)8. Тәжірибе есебін қорғау.

Университеттен   тәжірибе   жетекшісі   тәжірибе   біткеннен   кейін,   (10   күн

ішінде)   «Қаржы»   кафедрасының   деканатпен   келісілген   графигіне   сәйкес,

сынақтан   өтіп,  баға   қойылады.   Есеп  беру  қорытындысы     4  баллдық   жүйеде

GPA есебімен есептеледі..

Есеп   беруді   қорғау   кафедра   меңгерушісі   тағайындаған   комиссиямен

алынады.

Қорғауда   жұмыстың   бағдарламаға   сәйкестігі   мен   көлемі,   құжаттардың

толық   дұрыс   толтырылуы,   мінездеме   мазмұны,   қойылған   сұрақтарға   дұрыс

жауап берулер, талдау жасай алу, есеп беруге қоымшалар қаралады. 

Студенттердің есеп берулерін бағалау критериі:

Жинақталған мәліметтердің бағдарламаға  сәйкес болуы; Тәжірибеден өтуде ұйымның жұмыстарына байланысты нормативтік актілерді

білу, белгілі бір себептерсіз орындамаған студент университеттен шығарылады.

Ал тәжірибе жұмыстары толық көлемді болмаған жағдайда студент  жұмыстықорғауға жіберілмейді. Тәжірибе мәліметтері (есеп беру, күнделік, мінездеме.)

қорғаудан өткеннен кейін жетекшіге кафедраға жіберу үшін өткізіледі. 

кәсіби маман ретінде жауап беру;Ұйым мінездемесінің мазмұны – тәжірибеден өту орынынан алынады.9.Тәжірибелік есепті қорғау бойынша студенттерді бағалау

Есеп   тәжірибе   бағдарламасына   сацй   орындалады,   ессепте   барлық   бөлім

бағдарламасы   бойынша   материалдар   қамтылған,   тәжірибелік   есеп   кәсіпорын

қызметі бойынша соңғы 3-5жылдағы әртүрлі талдау жасалуы тиіс. 

Есеп   комиссия   алдында   8-10мин   мөлшерінде   қорғалады.   Оған   есепті

қорғау   хаттамасы   беріледі.   Комиссия   есепті   орындау   көлеміне,   күнделіктің

мазмұны,   сапасы,   есептің   қорғалуын   бағалайды.   Есептің   қорғау   нәтижесі

рейтингтік балдық жүйеде бағаланады және студенттің курстан курсқа өту GPA

мөлшері есептеледі.


Қосымша 1

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ

                            

«Қаржы және құқықтану» кафедрасы

                                 Өндірістік практика жөніндегі

                         

                                                Е С Е П

___________________________________________________________

(мектептің атауы)

___________________________________________________________

(мектептің мекен жайы)

Студент _______________________________________________

(аты жөні, тегі)

Тобы  _____________________________

Практиканың өту мерзімі    _____________     ________________

Практиканың мекеме тарапынан жетекшісі _______________________________

Практиканың кафедра тарапынан жетекшісі_______________________________

Практика есебі     "____"  __________ 20____ж.        "____________ " бағаға қорғалды.

                                              

Шымкент - 20_ ж.


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...