5В050400 «Журналистика» мамандығына арналғанДата10.09.2017
өлшемі187.5 Kb.
#19937


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті3-деңгейдегі СМЖ құжат

УМКД


УМКД 042-18-15.1.30/01-2013УМКД «Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

2015 жылғы

№1 басылым
5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған

«Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары» пәнінің

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
СЕМЕЙ

2015
КІРІСПЕ
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Әзірлеген: ____________ Cмағұлова Ақмарал Төлеуғазықызы, Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ.к. «___» _______ 2015 жыл


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама № «___» _______ 2015 жыл.
Кафедра меңгерушісі: ___________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Гуманитарлық-заң факультеттің оқу- әдістемелік кеңесінде талқыланып, бекітілді.

Хаттама № «___» _______ 2015 жыл.
Төрайымы: ___________ Тойкин С.Х.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________2015 жыл.


ОӘК төрайымы _________________ Искакова Г.К.
4  №1 БАСЫЛЫМ

МАЗМҰНЫ

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль бойынша)

5 СӨЖ-ның тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

«Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- 5В050400 «Журналистика» мамандығының 23.08.2012 бекітілген ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

- 5В050400 «Журналистика» мамандығының Типтік оқу жоспары;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Қоғаммен байланыс саласын үйрену барысында студенттер қоғамдық өзара байланыс процесінің даму кезеңдерімен, әлеуметтік-экономикалық саладағы, коммуникациялық секторлар мен мемлекеттік құрылымдардағы қоғаммен байланыс институттары мен түрлі қоғамдық бөлімдердің қызметімен танысады. Сондай-ақ осы курстың барысында студенттер паблик рилейшнздің мәнін, мағынасын, қоғамдағы ролін және қазіргі азамматтық қоғамдағы PR –дың даму ерекшеліктерін үйренеді. «Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары» оқу пәнін оқыту журналистика факультеті студенттерінің кәсіптік дайындығының басты құралы болып саналады. Болашақ журналистің қоғаммен байланыстың айырықша жүйесі- ПР-дың ерекшеліктері, негізгі қағидалары, осы заманғы қоғаммен байланыстың құқықтың сипаттамалары және олардың бұқаралық ақпарат құралдарында дұрыс көрініс табуын оқуы өте маңызды мәселе. Себебі студенттер келешекте қоғаммен қатынастардың құқықтық ерекшеліктерін жетік білу арқылы бұқаралық ақпарат құралдарыедағы қоғаммен байланыс тақырыбын дұрыс жазуға және талдауға үйренеді.


3.2 Осы курстың мақсаты:

Бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара қарым-қатынас механизмін жақсарту үшін БАҚ мақсатын, міндетін, құқығын және олардың ішкі құрылымдық ерекшеліктерін білу шарт. Қоғаммен байланыс іскер қатынастыңнегізгі бөлігі болып табылатындықтан, осы курста тиімді қарым-қатынастың әдіс-тәсілдері үйретіледі, теориялық мәселелермен қатар, тәжірибеге де баса көңіл бөлінеді, яғни студент теориялық білімін тәжірибеде біліктілікпенпайдалануы, сапалы ПР материалды жаза білуі тиіс. Осы тұрғыдан алғанда ПР- мәтіннің жанрлық ерекшеліктері, жіктелу принциптері жан-жақты оқытылады.


3.3 Курстың негізгі міндеттері:

Қоғам өмірінің мәдени, қоғамдық-саяси саласындағы, мемлекеттік құрылымдардағы, коммерциялық секторлар әлеуметтік-экономикалық саласындағы қоғаммен байланыс бөлімдерінің қызмет ету ерекшеліктерін, жұмысты ұйымдастырудың принциптерін, басқаруды үйрету;

- Әлеуметтік-корпоративтік жауапкершілік және кәсіби мінез-құлық;

- ПР-дың негізгі бағыттары және бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысын сипаттау;

Осы курсты меңгеру барысында студенттер жарнама агенттіктері, ПР кампаниялары, мемлекеттік мекемелердегі баспасөз қызметі т.б. салаларда кәсіби маман ретінде сауатты жұмыс істей білуі қажет.
3.4 Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:

Дәрістер мәселелі әдістерді қолдана отырып,оқу үрдісінде қолданылатын жүйелі әдістемені негіз ете отырып оқылады.

Дәрістер мен семинарларда төмендегідей студенттердің ой-өрісінің кең қолданыс табуына себепкер болатын, дамытатын әдістер қолданылады :

- Мәселе көтеретін( проблемалық) сұрақтар; • мәселені шешуге арналған тапсырмалар

- Негізгі тезисті құптау, қарама -қайшылық тудыру, дәлелдеу және жоққа шығару;

- Керіғар әдістер мен тәсілдер.


3.5 Курстың пререквизиттері:

Журналистикадағы маркетинг пен менеджмент

Журналистік шеберлік

Публицистік шығармашылықтың негіздері


3.6 Курстың постреквизиті:

Жоқ

Курс


Семестр

Кредит

ДС сағ

СПС сағ

Лаб. сағ

ОСӨЖ

сағ


СӨЖ

сағ


Бар

сағ


Бақылу түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

7

3

15

30
45

45

135

емтихан
1 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме 1Кесте
4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ БОЙЫНША)
2 Кесте

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

1-Модуль Паблик рилейшнз туралы түсінік

1 Паблик рилейшнз концепциясының дамуы. Қоғаммен байланыстың теориясы мен іс-тәжірибесі


1


2 Саяси коммуникация: ерекшеліктері мен проблемалары

1

3 PR-дың мәні мен мазмұны

1

4 Қоғаммен байланыстың әлеуметтік ролі. Қазіргі қоғамдағы паблик рилейшнз институттарының қызметі

1


2-Модуль Паблик рилейшнздің басқару саласындағы рөлі

1 Қоғаммен байланыс қызметінің негізгі құрамды бөліктері


1


2 XVII-XX ғасырдағы қоғаммен байланыс

1

3 Паблик рилейшнздің басқару саласындағы рөлі

1

3-Модуль PR және қоғамдық пікір

1 Маркетинг жүйесіндегі PR


1


2 Баспасөздегі PR-ның өзекті мәселелері

1

3 PR және қоғамдық пікір, ықпал ету әдістері

1

4 Бұқаралық коммуникация құралдарының бөлігі ретіндегі БАҚ

1


4-Модуль PR қызметін ұйымдастыру

1 Қоғаммен байланыс қызметін ұйымдастыру


1


2 Бұқаралық ақпараттың ролі мен маңызы

1

3 Баспасөз хатшысының жұмысын ұйымдастыру

1

4 Мемлекеттік билік билік жүйесіндегі PR

1

Практикалық (семинар) сабақтары

1-Модуль Паблик рилейшнз туралы түсінік

1 Паблик рилейшнз концепциясының дамуы. Қоғаммен байланыстың теориясы мен іс-тәжірибесі


1


2 PR теориясы мен тәжірибесінің жалпы мәселелері.

1

3 Саяси коммуникация: ерекшеліктері мен проблемалары.

1

4 PR әлеуметтік қызмет ретінде.

1

5 PR-дың мәні мен мазмұны


1

6 Қоғаммен байланыс мамандары қызметінің этикалық аспектілері.

1


7 Қоғаммен байланыстың әлеуметтік ролі. Қазіргі қоғамдағы паблик рилейшнз институттарының қызметі.
8 Қазіргі қоғамдағы PR институттарының қызметі.

1

2-Модуль Паблик рилейшнздің басқару саласындағы рөлі

1 Қоғаммен байланыс қызметінің негізгі құрамды бөліктері


1


2 PR-дың қалыптасу тарихы және дамуы

1

3 XVII-XX ғасырдағы қоғаммен байланыс

1

4 Қазіргі қоғамдағы РR институтының қызметі

1

5 Паблик рилейшнздің басқару саласындағы рөлі

1

6 Паблик рилейшнз институттарының кеңестік кезеңнен кейінгі қалыптасу ерекшеліктері және коммуникациялық кеістіктегі қызметі

1

3-Модуль PR және қоғамдық пікір

1 Маркетинг жүйесіндегі PR


1


2 Биліктің тиімділігі және демократияның алғышарты- қоғаммен өзара қызмет.(Аралық бақылау жұмысы)

1

3 Баспасөздегі PR-ның өзекті мәселелері

1

4 Қоғаммен байланыс агенттіктері

1

5 PR және қоғамдық пікір, ықпал ету әдістері

1

6 Билік және бизнес имиджі

1

7 Бұқаралық коммуникация құралдарының бөлігі ретіндегі БАҚ

1

8 Қоғаммен байланыс жүйесіндегі жарнама

1

4-Модуль PR қызметін ұйымдастыру

1 Қоғаммен байланыс қызметін ұйымдастыру


1


2 Қоғамдық-саяси саладағы PR

1

3 Бұқаралық ақпараттың ролі мен маңызы

1

4 Дағдарыс жағдайындағы ҚБ қызметі

1

5 Баспасөз хатшысының жұмысын ұйымдастыру

1

6 Мекемелердегі қоғаммен байланыс арқылы басқару

1

7 Мемлекеттік билік билік жүйесіндегі PR

1

8 Мемлекеттік саясат және PR қызметінің тиімділігі.(Аралық бақылау жұмысы)

1


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


  1. РR теориясы мен тәжірибесінің жалпы мәселелері.

  2. РR әлеуметтік қызмет ретінде

  3. Әлеуметтік басқару жүйесіндегі РR институты

  4. Қазіргі қоғамдағы РR институтының қызметі

  5. РR-дың қалыптасу тарихы және дамуы

  6. Қоғаммен байланыс мамандары қызметінің этикалық аспектілері

  7. Паблик рилейшнздің басқару саласындағы ролі

  8. Маркетинг жүйесіндегі РR

  9. Баспасөздегі PR-ның өзекті мәселелері

  10. Қоғамдық пікірді зерттеу.

  11. РR қызметі саласындағы коммуникациялық кеңістік.

  12. Мекемелердегі қоғаммен байланыс арқылы басқару.

  13. Дағдарыс жағдайындағы ҚБ қызметі

  1. Қоғамдық түрлі топтармен байланысты орнықтырудағы БАҚ ролі.

  2. Қоғаммен байланыс жүйесіндегі жарнама.

  3. Өнеркәсіптік-қаржы саласындағы РR-ды қолданудың ерекшеліктері

  4. Билік және бизнес имиджі.

  5. Қоғамдық саяси саладағы РR.

  6. Қоғамдық пікір қалыптастырудың тиімді құралы ретіндегі қайырымдылық іс-шаралары.

  7. Мемлекеттік билік жүйесіндегі РR.

  8. Мемлекеттік саясат жіне РRқызметінің тиімділігі.

  9. Мәдени саладағы РR қызметін жүзеге асыру.

  10. РR науқан. Үгіттеушілік, насихаттаушылық, ұйымдастырушылық мақсаттың өзара бірлігі.

  11. Коммуникацияның дағдарыс жағдайындағы ерекшеліктері.

  12. Бұқарамен байланыстар қызметін қоғамдық пікір арқылы бағалау.

  13. Қоғаммен байланыс агенттіктері.

  14. Кәсіби терминдер.

  15. Қоғаммен байланыс және БАҚ ұтымды қарым-қатынас.

  16. Қоғаммен байланыстың теориясы мен тәжірибесіндегі журналистика мәселесі

  17. Баспасөз хатшысының жұмысын ұйымдастыру.


СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫ БАСШЫЛЫҒЫМЕН ЖҮРГІЗЕТІН ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ

1 Қоғаммен байланыстың әлеуметтік ролі. Қазіргі қоғамдағы паблик рилейшнз институттарының қызметі.

2 Бұқаралық ақпараттың ролі мен маңызы.

3 Бұқаралық коммуникация құралдарының бөлігі ретіндегі БАҚ.

4 Биліктің тиімділігі және демократияның алғышарты- қоғаммен өзара қызмет.

5 Баспасөз хатшысының жұмысын ұйымдастыру

6 Қоғаммен байланыстың ақпараттық-құқықтық базасы.

7 Қоғаммен байланыстың әлеуметтік ролі. Қазіргі қоғамдағы паблик рилейшнз институттарының қызметі.

8 Мемлекеттік саясат және PR қызметінің тиімділігі.

9 PR теориясы мен тәжірибесінің жалпы мәселелері.

10 Әлеуметтік басқару жүйесіндегі РR институты.

11 XVII-XX ғасырдағы қоғаммен байланыс

12 РR науқан.

13 PR және қоғамдық пікір, ықпал ету әдістері.

14 Мәдени саладағы РR қызметі.

15 Қоғамдық пікірді зерттеу.


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Пәннің оқу-әдістемелік картасы

3-Кесте

Тақырып

Көрнекі құралдар,

плакаттар, стендтерӨз бетімен дайындалу сұрақтары


Бақылау түрі


Дәріс сабағы

Тәжірибелік сабағы

Зертх. жұмыс

1

2

3

4

1

2

1 Паблик рилейшнз концепциясының дамуы. Қоғаммен байланыстың теориясы мен іс-тәжірибесі.

1 Паблик рилейшнз концепциясының дамуы. Қоғаммен байланыстың теориясы мен іс-тәжірибесі.

2 PR теориясы мен тәжірибесінің жалпы мәселелері.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Ауызша

2 Саяси коммуникация: ерекшеліктері мен проблемалары.

3 Саяси коммуникация: ерекшеліктері мен проблемалары.

4 PR әлеуметтік қызмет ретінде.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

3 PR-дың мәні мен мазмұны

5 PR-дың мәні мен мазмұны

6 Қоғаммен байланыс мамандары қызметінің этикалық аспектілері.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Ауызша

4 Қоғаммен байланыстың әлеуметтік ролі. Қазіргі қоғамдағы паблик рилейшнз институттарының қызметі.

7 Қоғаммен байланыстың әлеуметтік ролі. Қазіргі қоғамдағы паблик рилейшнз институттарының қызметі.

8 Қазіргі қоғамдағы PR институттарының қызметі.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

5 Қоғаммен байланыс қызметінің негізгі құрамды бөліктері.

9 Қоғаммен байланыс қызметінің негізгі құрамды бөліктері.

10 PR-дың қалыптасу тарихы және дамуы.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

6 XVII-XX ғасырдағы қоғаммен байланыс.

11 XVII-XX ғасырдағы қоғаммен байланыс

12 Қазіргі қоғамдағы РR институтының қызметі.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Ауызша

7 Паблик рилейшнздің басқару саласындағы рөлі.

13 Паблик рилейшнздің басқару саласындағы рөлі.

14 Паблик рилейшнз институттарының кеңестік кезеңнен кейінгі қалыптасу ерекшеліктері және коммуникациялық кеістіктегі қызметі. (Аралық бақылау жұмысы)


Дәріс тезисі, бақылау тапсырмалары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

8 Маркетинг жүйесіндегі PR.

15 Маркетинг жүйесіндегі PR

16 Биліктің тиімділігі және демократияның алғышарты- қоғаммен өзара қызмет.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Ауызша

9 Баспасөздегі PR-ның өзекті мәселелері.

17 Баспасөздегі PR-ның өзекті мәселелері.

18 Қоғаммен байланыс агенттіктері.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

10 PR және қоғамдық пікір, ықпал ету әдістері.

19 PR және қоғамдық пікір, ықпал ету әдістері.

20 Билік және бизнес имиджі.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Ауызша

11 Бұқаралық коммуникация құралдарының бөлігі ретіндегі БАҚ.

21 Бұқаралық коммуникация құралдарының бөлігі ретіндегі БАҚ.

22 Қоғаммен байланыс жүйесіндегі жарнама.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

12 Қоғаммен байланыс қызметін ұйымдастыру.

23 Қоғаммен байланыс қызметін ұйымдастыру.

24 Қоғамдық-саяси саладағы PR.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Ауызша

13 Бұқаралық ақпараттың ролі мен маңызы.

25 Бұқаралық ақпараттың ролі мен маңызы.

26 Дағдарыс жағдайындағы ҚБ қызметі.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Ауызша


14 Баспасөз хатшысының жұмысын ұйымдастыру.

27 Баспасөз хатшысының жұмысын ұйымдастыру.

28 Мекемелердегі қоғаммен байланыс арқылы басқару.


Дәріс тезисі, Мерзімді баспасөз материалдары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Ауызша

15 Мемлекеттік билік билік жүйесіндегі PR

29 Мемлекеттік билік билік жүйесіндегі PR.

30 Мемлекеттік саясат және PR қызметінің тиімділігі.(Аралық бақылау жұмысы)


Дәріс тезисі, бақылау тапсырма-лары

Газет-журнал материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

4-Кесте

Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

1. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз.Что такое?. М., 2000.

2

8

0,25%

2. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. Ростов-на-дону, 2008.

3

8

0,375%

3. Блажанов Е.А. Приглашениев мир цивилизованных рыночных и общественных связей. М., 2004.

2

8

0,25%

4. Паблик рилейшнз или как успешно управлять общественным мнением. М.,2008.

2

8

0,25%

5. Буари Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. М., 2001.

2

8

0,25%

6. Астахова Т.В. Связи с общественностью для третьего сектора.

М., 2006.1

8

0,125%

7. Буари Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. М., 2001.

4

8

0,5%

8. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникаций. М., 2008.

4

8

0,5%

8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Блэк Сэм. Паблик рилейшнз.Что такое?. М., 2000.

8.1.2 Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. Ростов-на-дону, 2008.

8.1.3 Блажанов Е.А. Приглашениев мир цивилизованных рыночных и общественных связей. М., 2004.

8.1.4 Паблик рилейшнз или как успешно управлять общественным мнением. М.,2008.

8.1.5 Буари Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. М., 2001.


8.2. Қосымша әдебиеттер

8.2.1 Астахова Т.В. Связи с общественностью для третьего сектора.

М., 2006.

8.2.2 Буари Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. М., 2001.

8.2.3 Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникаций. М., 2008.

8.2.4 Ляпина Т.В. Политияеские коммуникации: ПР и реклама.

Киев, 2001.

8.2.5 Чумиков А.Н. Связи с общественностью.М., 2001.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді