3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар «Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Loading...


бет2/2
Дата04.05.2021
өлшемі282.51 Kb.
1   2
Бағалау критерийі

Тапсырма


Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Орта

ЖоғарыЖер сфераларын
Жер сфераларын анықтауда

Жер сфераларын анықтауда/

Жер сфераларын анықтайды және
ажыратады және
және сипаттауда қиналады.

жер сфераларын сипаттауда

сипаттайды.
сипаттайды

1


қателіктер жібереді.

Ғарышты игерудің
Ғарышты игерудің маңызды

Ғарышты игерудің маңызды

Ғарышты игерудің маңызды
маңызды оқиғалары

2

оқиғаларын және ғарышты

оқиғаларын/ ғарышты

оқиғаларын және ғарышты
туралы әңгімелейді

зерттеудің маңызын

зерттеудің маңызын

зерттеудің маңызын сипаттайды.
Ғарышты зерттеудің
сипаттауда қиналады.

сипаттауда қателіктер

маңызын сипаттайды

жібереді.33

ЖОБА


«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
(«Атақты тұлғалар» ортақ тақырыбы аясында)


Бөлімше

5.1 Күштер және қозғалыс

Оқу мақсаты
3.5.1.1 Cерпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне

мысал келтіру

3.5.1.2 Ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне мысал
келтіру

3.5.1.3 Үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне мысал

келтіру


Бағалау критерийі
Білім алушы


• Серпімділік күші бақыланатын денелерді анықтайды • Ауырлық күшін анықтайды және мысал келтіреді • Үйкеліс күшін анықтайды және мысал келтіреді


Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

ҚолдануОрындау уақыты

15 минут1-тапсырма
Созған немесе қысқан кезде қай денелерде серпімділік күші пайда болады? Белгіле ().
2-тапсырма

Суретке қара.
 • Сары тақтайша қандай күштің әсерінен майысты? _______________________
 • Осы күшке өзің 1 мысал келтір._______________________________________


3-тапсырма

Бір дене екінші дененің бетімен қозғалған кезде оның қозғалысына кедергі жасайтын күш пайда болады. Ол қалай аталады? _________________________________________
 • Осы күшке өзің 1 мысал келтір________________________________________

34


ЖОБА


Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушыСерпімділік күші
серпімділік күші бақыланатын денелердібақыланатын
анықтайды:денелерді анықтайды

1

1-дене

1


2-дене

1


3-дене

1
Ауырлық күшін
ауырлық күшін анықтайды;

1
анықтайды және

2


ауырлық күшіне мысал келтіреді;

1
мысал келтіреді

Үйкеліс күшін

3

үйкеліс күшін анықтайды;

1
анықтайды және
үйкеліс күшіне мысал келтіреді.

1
мысал келтіреді

Жалпы балл7


35

ЖОБА


«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика («Атақты тұлғалар» тақырыбы аясында)
Білім алушының аты-жөні: ___________________________________________________________


Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі


Тапсы


Төмен

Орта

Жоғарырма №

Серпімділік күші
Серпімділік күші бақыланатын

Серпімділік күші бақыланатын

Серпімділік күші бақыланатын
бақыланатын денелерді

1

денелерді анықтауда қиналады

бірінші/екінші/үшінші денені

денелерді дұрыс анықтайды.
анықтайды

анықтауда қателеседі.Ауырлық күшін

2

Ауырлық күшін анықтауда

Ауырлық күшін анықтауда/

Ауырлық күшін анықтайды және
анықтайды және мысал
және мысал келтіруде

ауырлық күшіне мысал келтіруде

мысал келтіреді.
келтіреді
қиналады.қателеседі.
Үйкеліс күшін

3

Үйкеліс күшін анықтауда

Үйкеліс күшін анықтауда/ үйкеліс

Үйкеліс күшін анықтайды және
анықтайды және мысал
және мысал келтіруде

күшіне мысал келтіруде

мысал келтіреді.
келтіреді
қиналады.

қателеседі.


36

ЖОБА


3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ


 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.


Спецификация 3-сыныпта «Жаратылыстану» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.


 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

«Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1- 4-сыныптар).
 1. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу


3.1 Ұзақтығы – 40 минут

Балл саны - 16 балл
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі: көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

Көп таңдауы бар тапсырмаларда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.

Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларға білім алушы сөздер немесе сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушыдан тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін

5 тапсырмадан тұрады.


37

ЖОБА


Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма

Жалпы баллсаны1

3-бөлім. Заттар және

3.4 Табиғат

3.3.4.3 Топырақтың негізгі

Білім алушы ашық түрдегі

олардың қасиеттері

ресурстары

қасиеттерін анықтау

толық жауапты қажет ететін

(«Су-тіршілік көзі»
3.3.4.1 Кейбір ағзалардың

тапсырманы орындайды.
1

4ортақ тақырыбы
тіршілігіндегі топырақтың
аясында)
рөлін түсіндіру

4-бөлім. Жер және

4.3 Кеңістік

3.4.3.1 Жердің өз осінен

Білім

алушы

ашық

түрдегі

1

2ғарыш

және уақыт

айналуының салдарын

қысқа

жауапты қажет

ететін

(«Өнер», «Атақты
түсіндіру

тапсырманы орындайды.

тұлғалар» ортақ


4.2 Ғарыш

3.4.2.1 Ғарышты игерудің

Білім

алушы

жабық

түрдегі

1

5тақырыбы аясында)

кейбір айтулы оқиғалары

сәйкестікті

анықтауды

қажеттуралы әңгімелеу

ететін тапсырманы орындайды.3.4.2.2 Адамзат дамуындағы


ғарыштың маңызын


түсіндіру


2

5-бөлім. Табиғат

5.1 Күштер

3.5.1.1 Серпімділік күшін

Білім

алушы

жабық

түрдегі

1

2физикасы

және қозғалыс

зерттеу және оның білінуіне

көп

жауапты

таңдауы бар

(«Атақты тұлғалар»
мысал келтіру

тапсырманы орындайды

ортақ тақырыбы
3.5.1.2 Ауырлық күшін


аясында
зерттеу және оның білінуіне

Білім

алушы

жабық

түрдегі

1

3

мысал келтіру

сәйкестікті

анықтауды

қажет3.5.1.3 Үйкеліс күшін зерттеу

ететін
тапсырманыжәне оның білінуіне мысал

орындайды.

келтіру


3.5.1.4 Күштің әсер ету


бағытын анықтау

Жалпы балл


5

16

38

ЖОБА 1. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі


«Жаратылыстану» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары


 1. Суретке мұқият қара. Сұрақтарға жауап жаз.
 1. Топырақтың түрін анықтап, жаз. _____________________________________________
 1. Бұл топырақтың ең басты қасиеті қандай? _____________________________________
 1. Топырақтың құрамын жақсарту үшін не істеу керек? ____________________________
 1. Топырақ жануарларға не үшін қажет? _________________________________________

__________________________________________________________________________


[4] 1. Сөйлемдерді толықтыр.
 1. Жер өз білігінен _________________________ сағатта бір рет айналып өтеді.
 1. Жердің өз білігінен айналуының нәтижесінде _________________________ ауысады.

[2]


39

ЖОБА 1. Тұжырымдар дұрыс болуы үшін тиісті бөлімдерді сәйкестендір.
1)

Адамнан бұрын ғарышқа ...

a)

ғылыми зерттеулер жасайды

2)

Ю. Гагарин - ...

b)

Байқоңыр

3)

Ғарышкерлер ғарышта ...

c)

жануарлар ұшырылды

4)

Әлемдегі ең ірі ғарыш айлағы - ...

d) ауа райы мен климатты зерттеуге


көмектеседі

5)

Ғарышты игеру

e)

тұңғыш ғарышкер

[5] 1. Дұрыс жауабын анықта.
 1. Заттардың өзгеріске түсіп, қайта өз қалпына келуіне әсер ететін күш қалай аталады?

А) үйкеліс күші

В) ауырлық күші

С) тартылыс күші 1. серпімділік күші

[1] 1. Бала велосипед теуіп бара жатыр. Велосипед дөңгелегі мен жер бетінің арасында қандай күш пайда болады?

А) үйкеліс күші

В) ауырлық күші

С) тартылыс күші 1. серпімділік күші

[1] 1. Күштердің қозғалыс бағытын анықта және сәйкестендір.Ауырлық күші
қозғалысқа қарама- қарсы жаққа


үнемі тік бағытта жоғары қарайСерпімділікүнемі тік бағытта, төменге қарайҮйкеліс күші
пішінді өзгертетін күшке қарсы[3]

40


ЖОБА
Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат
1

қара топырақ

1

Тапсырманың

мазмұнына сәйкесқұнарлылық

1

баламалы, қысқақарашірік пен тыңайтқыш қосу керек/

1қопсыту керек/ cуарып отыру керек
және толық жауаптар

қабылданады.кейбір жануарлар топырақ арасында тіршілік етеді/

1ін салады/ ыстық пен суықтан қорғанады/ кейбірі

қыстайды/жұмыртқа салады/...


2

24 сағатта/1тәулікте

1


күн мен түн

1


1-с

13

2-е

13-а

1


4-b

1


5-d

14

D)

1


А)

1
Әр дұрыс сәйкестікке
5
3

1 балл қойылады.
Жалпы балл

16


 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.


Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.


41

ЖОБА
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек. 1. Модерация және балл қою


Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
рсетілетін қызмет
ғылым министрлігі
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
тоқсан бойынша
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
туралы хабарландыру
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
арналған жиынтық
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
бағалаудың тапсырмалары
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
әкімінің аппараты
туралы анықтама
мамандығына арналған
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
Қазақ әдебиеті
мерзімді жоспар
Мектепке дейінгі
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
әдістемелік кешені
оқыту әдістемесі
Қазақстан облысы
ортақ біліктілік
қызмет регламенті
пәнінен тоқсан
мамандығы бойынша
болып табылады

Loading...