6М011100mkaz2017Дата15.01.2020
өлшемі0.57 Mb.
#22504
Байланысты:
6М011100mkaz2017
Ф, баха практика, Mikrotik SXT Lite2, oku bagdarlamas 2, Гендерлік саясат (1), История Европа Америка МАТЕРИАЛ, 1232132123, bilet (1), Javlanova Shahzoda, Европа Америка ОРТА ГАС, Отчет Жасулан , 9 lesson, Есеп Т109-18 (1), Антиплагиат студентов6М011100-Информатика мамандығы бойынша оқуға түсу емтихандарының мақсаты мен міндеттері
Бағдарламаның мақсаты – заманауи информатиканың мәселелері немесе тақырыптары бойынша практикалық жұмыс үрдісінде жаңа нәтижелерге жету барысында тұрақты теориялық зерттеулерді жылдам және білікті тұрғыдан қайта өңдей алатын, информатика мен ақпараттық технологиялар саласында жоғары біліктілікке ие болғысы келетін тұлғалар үшін білім қорын қалыптастыру.


 1. Магистратураға түсетін тұлғалар үшін дайындық деңгейіне қойылатын талаптар.

Бағдарламаны меңгеруге келесі тұлғалар жіберіледі: бакалаврдың академиялық дәрежесі бар мамандар.

Информатика, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласында білімі бар, сонымен бірге алған теориялық білімін нақты ғылыми-практикалық, ақпараттық-іздеу, әдістемелік есептерді шешу үшін қолдана алатын, компьютерлік технология мен математикалық әдістер негізінде зерттеулер жүргізе алатын, зертханалық зерттеулер жүргізу бойынша дағдыланған, әр түрлі деңгейдегі ғылыми іс-шараларға қатысқан, докторантурада білімін жалғастыра алатын тұлға болашақ магистрант бола алады.

Сонымен бірге оқуға түсетін тұлғаның келесідей ғылыми-әдістемелік біліктері мен дағдылары болуы тиіс:


 • Зерттеу жұмысының мәселесін, мақсаты мен міндеттерін анықтай алу;

 • Зерттеу әдістеріне қажетті міндеттері таңдап алу;

 • Заманауи технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыс жүргізу;

 • Жиналған ақпарат бойынша талдама жүргізу және анықталған нәтижелерді түсіндіру;

 • Жүргізілген жұмыс нәтижесін заманауи талаптарға сәйкес есеп, реферат, мақала түрінде көрсете білу.


3. Білім беру бағдарламасының қайта құрылған реквизиттері: информатика оқыту теориясы мен әдістемесі – 3 кредит, информатиканың теориялық негіздері – 3 кредит
4. Емтиханды жүргізу түрі:

6М011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханы ауызша түрде өтеді.Жауап қорытындысы бойынша қабылдау комиссиясы магистратураға оқуға түсуші тұлғалардың білімі мен ғылыми қорын келесі кесте бойынша бағалайды:Ұпай бойынша берілген қорытынды баға (Қ)

Ұпайдың сандық эквиваленті (С)

Әріп жүйесіндегі баға

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

95- 100

4

А

Үздік


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы80-84

3,0

В

75 - 79

2.07

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1.67

С-

55-59

1,33

D+

50 - 54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлық емес


5. Емтихан тақырыптарының тізімі
Информатиканың теориялық негіздері

 1. Информатиканың іргелі негіздері: информатиканың ғылым жүйесіндегі орны. Информатика тәжірибелік іс-әрекеттің түрі және ғылым ретінде.

2. Информатиканың іргелі негіздері. Информатика табиғаттағы және қоғамдағы ақпараттық процестердің байланысы туралы және олардың техникалық, физикалық, биологиялық және әлеуметтік жүйелердегі құралдары мен әдістері туралы іргелі ғылым.

3. Информатика өзінің әмбебап әдістері арқасында жаңа іргелі білімдер алатын жеке сала ретінде.

4. Информатиканың іргелі негіздері. Информатика ғылымның кешенді пәндераралық аймағы ретінде. Информатиканың даму тарихы.

5. Информатиканың іргелі негіздері. Информатика техникалық ғылым ретінде: теориялық негіздерін, сонымен бірге информатиканың және есептеуіш техниканың, желінің, деректерді желімен жіберудің, ақпараттық технологиялардың құралдары мен әдістерін оқу.

6. Информатиканың іргелі негіздері. Информатика жаратылыс тану және әлеуметтік ғылым ретінде: ғылым мен білім саласындағы, әлеуметтік информатика, биоинформатика және т.б. салалардағы ғылыми зерттеулер.

7. Информатиканың ғылыми-әдіснамалық проблемалары. Дербес компьютерге бағдарламалар жазудың жаңа әдіснамасы. Білім саласындағы информатиканың өзекті ғылыми-әдіснамалық негіздері.

8. Ақпарат теориясы. Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері. Ақпаратты көрсетудің әртүрлі деңгейлері. Үзіліссіз және дискретті ақпараттар.

9. Ақпараттар теориясы. Ақпараттардың сандық өлшемі. Ықтималды және көлемдік тәсілдер. Хартли формуласы.

10. Ақпарат теориясы. Ақпараттың өлшемі. . Ықтималды және көлемдік тәсілдер. Шеннона формуласы.

11. Ақпарат теориясы. Хабардың шығу көзінің ақпараттық сипаттамасын бағалау.

12. Ақпарат теориясы. Бөгетті кодтау теориясына кіріспе. Абстракты алфавит.

13. Ақпарат теориясы. Ақпаратты байланыс каналдары арқылы жіберу. Әртүрлі байланыс каналдары арқылы ақпараттарды жіберудегі ерекшеліктер.

14. Ақпараттық процесс түсінігі және оның жүзеге асырылу мүмкіншіліктері. Формальды ережелер негізінде ақпараттың түрленуі.

15. Ақпараттық процестердің әртүрлілігіне қарамай заңдылықтардың жалпы түрде орындалуы.

16. Санау жүйелері. Логикалар алгебрасының негізгі түсініктері. Логикалық вентильдер. Мысалдар.

17. Деректерді компьютерде көрсету тәсілдері. Позициялық және позициялық емес санау жүйелері.

18. Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауысу. Арифметикалық амалдар. Ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне көшу. Мысалдарды компьютерлік жүзеге асыру.

19. Халықаралық байттық кодтау жүйелері. Ерекшеліктері мен айырмашылықтары.

20. Алгоритмдер теориясы. «Алгоритм» терминінің шығу тарихы. Анықтамасы. Алгоритмнің негізгі қасиеттері. «Алгоритм» түсінігінің формалдануы. Алгоритмді формальдау жолдары.

21. Алгоритмді орындаушы туралы түсінік. Алгоритмнің графикалық көрсетілуі. Алгоритмдік тілдер түсінігі.

22. Графтар теориясы. Негізгі түсініктер. Графтардың көрсетілуі. Матрицалар түрлері мен қасиеттері.

23. Пост машинасы. Пост машинасының бұйрықтары. Пост машинасының лентасында сандарды көрсету және олармен амалдар орындау. Мысалдар.

24. Тьюринг машинасы. Негізгі түсініктері. Ондық санау жүйесінде санға бірліктің қосылу алгоритмі.

25. Марковтың қалыпты алгоритмдері. Ассоциативті есептеулер негізіндегі «алгоритм» түсінігі. Мысалдар.

26. Марковтың қалыпты алгоритмдері алгоритмді көрсетудің әмбебап формасы ретінде.

27. Қолданбалы есептер шешуде бағдарлама жасауда алгоритмдер құру принциптері. Амалдық тәсіл.

28. Қолданбалы есептер шешуде бағдарлама жасауда алгоритмдер құру принциптері. Құрылымдық тәсіл.

29. Ақпараттық модельдеу. Қойылған мақсатқа сай әртүрлі пәндік облыстарда есептерді формальдау мен құрылымын жасау. Модельдеу қолданбалы есептерді шешудегі әдіс ретінде.

30. Технологиялардың ақпараттық жүйелері. Жүйелі-ақпараттық талдау және оның таным қызметіндегі рөлі. Деректердің құрылымдық типтері. Массивтер, жазбалар. Жиын, файлдар.
Қолданылатын әдебиеттер тізімі


 1. Лядова Л.Н. Конспект лекций по курсу «Теоретические основы

информатики»: Электронный ресурс. 2010.

 1. Лядова Л.Н. Основы информатики и информационных технологий :

учеб. пособие / Л.Н. Лядова, Б.И. Мызникова, Н.В. Фролова. Пермь : Изд-во Перм. ун-та , 2004. – 310 с.

 1. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах: учеб. пособие. М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний , 2007. – 383 с.

 1. Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого

уровня: учебник. СПб. : ПИТЕР, 2010. – 460 с.

 1. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для

профессионалов будущих и настоящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007.

 1. Костюкова Н.И. Графы и их применение. Комбинаторные алгоритмы

для программистов : учеб. пособие. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; М. : БИНОМ. Лаборатория знаний , 2010. – 311 с.

Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

 1. Информатика ғылыми пән және оқу пәні ретінде. Информатиканың

қазіргі даму тенденциясы және қалыптасу тарихы. Информатиканың өзге ғылыми пәндермен байланысы.

 1. Мектептегі информатиканы оқытудың кезеңдері. Алгоритмдік

мәдениет. Компьютерлік сауаттылық. Ақпараттық мәдениет.

 1. Информатиканы оқытуды ұйымдастырудын формалары мен әдістері.

 2. Мектеп информатика курсының «Ақпарат және ақпараттық

процесстер» мазмұндық бағытының оқыту мәселелері

 1. Мектеп информатика курсының «Компьютер» мазмұндық бағытын

оқыту мәселелері.

 1. Мектеп информатика курсының «Алгоритм және программалау»

мазмұндық бағытын оқыту мәселелері.

 1. Мектеп информатика курсының «Формальдау және модельдеу»

мазмұндық бағытының оқыту мәселелері.

 1. Мектеп информатика курсының «Ақпараттық технология»

мазмұндық бағытын оқыту мәселелері.

 1. Мектеп информатика курсының «Телекоммуникация» мазмұндық

бағытын оқыту мәселелері.

 1. Мектептің базистік оқу жоспары және информатика курсының оқу

пәндер жүйесіндегі орны.

11. Программалық құралдардың қазіргі кездегі жасалауының жағдайы және оны отандық және шетелдерде оқыту мақсатында қолдану.

12. Информатиканы саралап оқыту: кәсіптік және деңгейлік саралау.

13. Білім беру стандартына талдау (1998, 2002, 2013 ж.). Бастауыш сыныптарда информатиканы оқыту. Информатика курсының базалық курсы. Мектептегі жоғары сынып деңгейдегі кәсіптік курстар.

14. 11 жылдықтан 12 жылдыққа көшу кезеңінде информатиканы оқыту бағдарламасы.

15. Білімді бақылаудың функциялары және түрлері, әдістері. Бағалау критерийі. Информатикадан білімді бақылау мен бағалауды ұйымдастыру.

16. Информатиканы оқытуда пәнаралық байланысты қамту.

17. Жалпы орта білім беретін және кәсіптік мектептердегі информатикаға арналған оқу және көрнекі құралдарға сараптама жасау. Информатика оқулықтарының көп нұсқалары және мектеп курсының мазмұнына мемлекеттік стандарттың қамтылуы.

18. Информатика кабинеттерінің жұмысын ұйымдастыру.

19. Информатика пәнінен кіріспе сабақты ұйымдастыру, информатика кабинетімен таныстыру әдістемесі, қауіпсіздік техникасы.

20. Оқыту мақсатындағы программалық құралдар. Функционалдық және әдістемелік тағайындаудың типологиясы.

21. Оқу құралдары және курсты программалық қамтамасыз ету бірыңғай программалық-әдістемелік кешенінің бір бөлігі ретінде.

22. Қазіргі ақпараттық қоғамның өзекті мәселелері мен даму болашағы (ақпаратты электрондық қорғау, іс-әрекеттің құқықтық мәртебесі және т.б.)

23. Электрондық телекоммуникация құралдары. Компьютерлік желілер және олардың негізгі қолданылу аймақтары. Интернет сервистері.

24. Білім беру жүйесіндегі мультимедиа технологиясы. Оқыту әдістері және белсенді оқыту формаларды ұйымдастыру кезінде мультимедия жүйесінің жаңа мүмкіндіктерін пайдалану.

25. Интеллектуалдық оқыту жүйелерін жасауда жасанды интеллект жүйесінің мүмкіндіктерін пайдалану

26. Интегралданған жүйе туралы түсінік. Қолданбалы программалық қамтамасыз ету дамуының тенденциясы.

27. Педагогикалық зерттеу практикасында компьютерді пайдалану

28. Интернет бүкіләлемдік анықтама жүйесі ретінде; бүкіләлемдік кітапхана; бүкіләлемдік білім беру ортасы. Әлемдік ақпараттық қоғам.

29. Білім берудегі телекоммуникациялар.

30. Бүкіләлемдік ақпараттық желісін функционалдау жағдайында ақпараттық-оқыту өзараәрекетінің формалары мен әдістері. Қашықтан оқытуды ұйымдастыру.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі


  1. Малев В.В. Общая методика преподавания информатики:

Учебное пособие. - Воронеж: ВГПУ, 2005. - 271 с. 

информатики. - Воронеж: ВГПУ, 2006. - 148 с.

  1. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: учеб.

пособие / М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер.- М.: «Академия», 2007.- 624с.

4. Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в схемах и таблицах): учеб. пособие / В.А. Скакун.- М.: «Академия», 2009.- 128с.

5. Педагогика: учеб. пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Педагогическое общество России, 2006.- 608с.

6. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика. / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская.- М.: «Академия», 2006.- 224с.Практикалық тапсырмалардың мысалдары


 1. Берілген кестенің арифметикалық ортасын табатын бағдарлама құрыңыз.

 2. Берілген кестедегі санның дәрежесін анықтайтын бағдарлама құрыңыз.

 3. Берілген кестедегі санның факториалын анықтайтын бағдарлама құрыңыз.

 4. Егер реттік мүшесі 0,001 кем болғанда, sin(x)=x-x**3/3!+x**5/5!-x**7/7!+... қосымша функцияны қолданылған қосу процесі тоқтайды. Берілген N үшін 1/sin1+1/(sin1+sin2)+1/(sin1+sin2+sin3)+... өрнегінің мәнін есептеңіз.

 5. Егер реттік мүшесі 0,001 кем болғанда, cos(x)=1-x**2/2!+x**4/4!-x**6/6!+... қосымша функцияны қолданылған қосу процесі тоқтайды. Берілген N үшін n – рет cosx+coscosx+...+coscos...cosx өрнегінің мәнін есептеңіз.

 6. '.','!','?' өрнектерімен аяқталатын сөйлем берілген. Сөз-бос орынды ажырату қажет. Қарапайым көпмүшеліктерде S-"т" әріптерінің саны берілген L санынан көп болады ма екендігін анықтаңыз.

 7. '.','!','?' өрнектерімен аяқталатын сөйлем берілген. Сөз-бос орынды ажырату қажет. «ка» сөз тіркесі берілген сөзде қанша рет қайталанатынын анықтаңыз.

 8. a[1..m] динамикалық массив берілген. Оның элементтерінің ішінде кем дегенде 1 теріс элемент бар. Берілген L санының соңғы теріс элементтерінен кейін тұратын элементтердің қосындысы массив элементтерінің қарапайым көпмүшеліктерінің қосындысынан артық болады ма екендігін анықтау қажет.

 9. a[1..m] динамикалық массив берілген. Оның элементтерінің ішінде кем дегенде 1 теріс элемент бар. Теріс элементтен кейін орналасқан S элементтің қсындысын анықтау және S санының қарапайым көпмүшеліктерінің қосындысын табыңыз.

 10. Сөйлемдегі сөздер бос орындармен ажыратылған. Сөйлем '.','!','?' өрнектерімен аяқталады. Максималды «а» әрпі бар сөзді анықтаңыз және мұндай «а» әрпінің санын анықтаңыз.

 11. Натурал сан берілген. Екінің дәрежесінің қосындысы түрінде келтіріңіз. Қосындылардың саны k. K санының қарапайым көпмүшеліктерінің екі еселенген қосындысы k-дан үлкен болады ма екендігін анықтаңыз.

 12. Сөйлем берілген. Қанша сөзді «қайта айналдыруға» болатындығын және қанша «а» әрпі кездесетіндігін анықтаңыз. Олардың айырымын табыңыз.

 13. y=kx+b түзуімен және координа осьтерімен құрылған үшбұрыш координатаның қай бөлігінде орналасқанын есептеңіз.

 14. Кез келген ретте орналасқан n-вагон мен m-жол берілген. Вагондарды рет ретімен сұрыптау қажет, яғни 123456789...n.

 15. a1,a2,a3,...an ретіндегі төртіншіден басталған әрбір мүшедегі алдыңғы тұрған үш санның қосындысы соңғы санға тең. Реттің n-ші элементін табыңыз.

 16. n төрторынды санды, n-ге тең сандар қосындысының кубын анықтаңыз.

 17. Ақ және көк түсті жеті моншақты жіпке неше тәсілмен кигізуге болады. Мүмкін нұсқаларды баспаға шығарыңыз.

 18. 1$,2$,5$,10$ купюралары берілген және олардың саны шексіз болып келеді. Әртүрлі тәсілдермен берілген еңбекақыны төлеңіз.

 19. Берілген ретте реттің ұзындығы бойынша алдын ала сұрыптау алгоритмін қолданыла отырып, өсу ретімен элементтер орналасатындай максимумды анықтаңыз.

 20. «Тесттік жұмыс» бағдарламасы.


Қолданылатын әдебиеттер тізімі

1. Касьянов В.Н., Сабельфельд В.К. Сборник заданий по практикуму на ЭВМ, 1986, - 272с.

2. Роберт Лафоре. Структуры данных и алгоритмы JAVA: Питер,2013.

3. Дуванов, А.А. Кухня WEB-мастера Сидорова:Основы практического web- дизайна/А.А.Дуванов.-М.:Чистые пруды,2005.-31с.-(Б-чка "Первого сентября" ).- ( Серия "Информатика"; Вып. 4).

4. Гутман, Г.Н. Учебные мини-проекты на Delphi/Г.Н.Гутман.-М.:Чистые пруды,2005.-30с.-(Б-чка "Первого сентября").-(Серия "Информатика";Вып.3)

Информатика ккафедрасының меңгерушісі ___________________А.К.Альжанов

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру