2017ж ауыстыру №1 09. 06. 2016

Loading...


Дата25.03.2020
өлшемі153 Kb.

ДП-042-1.09-2017

№2 басылым

«__»________ 2017ж.ауыстыру

№1 09.06.2016


беттің шісі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей каласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
СМЖ 3 деңгей құжаты

Силлабус

Силлабус


042-13-1.18-01-2017


«Қазіргі қазақ әдебиеті» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы (силлабус)

№ 2 басылым

2017 жыл.
ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)
«Қазіргі қазақ әдебиеті»
5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»

Факультет: Қазақ филологиясы

Кафедра: қазақ әдебиеті

Курс: 4


Барлық сағат: 135

Дәріс –15

Практикалық сабақтар – 30

Өздік жұмыс – 90

Емтихан – 7 семестр

Семей 2017

Алғы сөз

1 Құрастырушы
Сабырбаева Раушан Койшановна __________________ 2017 ж.

ф.ғ.к., қауымд.профессор м.а.,


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 «Қазақ әдебиеті» кафедрасының отырысында

№ хаттама 2017 ж.

Кафедра меңгерушісі, философия докторы (PhD)

қауымд.профессор А.К.Жундибаева _________
2.2. Қазақ филологиясы факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

№ хаттама 2017 ж.


Төрайымы Э.М.Сәмекбаева ___________________
3 БЕКІТІЛДІ
Факультет деканы Қадыров А.Қ. __________________

АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН. (№_1___басылымның орнына 09 «06» 2016ж)
МАЗМҰНЫ


  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

  3. КУРС САЯСАТЫ

  4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

  5. ӘДЕБИЕТТЕР ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Оқытушының аты-жөні Сабырбаева Раушан Койшановна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі ф.ғ.к., қауымд. профессор м.а.,

Факультет, кафедра Қазақ филологиясы,Қазақ әдебиеті кафедрасы

Байланыс телефоны:87477941763, e.mail: raushan_sabyrbaeva@mail.ru. Корпус № 7, кабинет 513


    1. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА:

Пәннің қысқаша мазмұны

«Қазіргі қазақ әдебиеті» пәні бакалаврларды дайындау барысында маңызды орын алады және 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқитын бакалаврлар үшін таңдау компонент блогының базалық пәніне жатады.

«Қазіргі қазақ әдебиеті» пәнінің оқу бағдарламасы (силлабус) білім беру саласындағы уәкілетті органмен бекітілген құжаттардың негізінде әзірленді:

1.ЖБ МББС ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген. 23.08.2012 ж. № 1080.

2.Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің оқу-әдістемелік кеңесі отырысының 2016 жылғы 8 қыркүйегіндегі №1 шешімімен бекітілген 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Қазіргі қазақ әдебиеті» пәнінің таңдау компоненті бойынша оқу бағдарламасы.

1.3. Пәнді оқыту мақсаты

- мамандыққа қажетті қазіргі қазақ әдебиеті пәнінен білім беру, әдебиет тарихы Тәуелсіздік кезеңіндегі тарихи романдар, оның ішінде тарихи романдардағы кейіпкерлер жүйесі, тақырыптың идеялық, стильдік-құрылымдық ерекшеліктеріне баса назар аудару қажеттігі;

қазіргі прозаның даму арналарына тоқталу, лирикалық, мемуарлық прозаға, сюжет пен композицияға көңіл бөлу, қазіргі қазақ поэмаларының философиялық мәніне жіті мән беру керектігі жөнінде;

драматургия, сатира және шетелдегі қазақ әдебиетіне шолу жасау. Көркем аударма, қазақ әдеби туындыларының аударылуына толықтай мән беру қажеттігін туғызады. Аталған тақырыптар бойынша білім алушыға кең көлемде мәлімет беру.

1.4. Пәнді оқытудың міндеттері

- практикалық іскерліктер мен дағдыларын қалыптастыру;

- Қазіргі қазақ әдебиетінің тарихын студенттерге меңгерту;

- Тәуелсіздік кезеңіндегі ақындарға тиесілі еңбектерді меңгерту;

- Тәуелсіздік кезеңі әдебиетін жан-жақты танытуда студенттерді ізденіске үйрету;

1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:Білу:

- әдебиет тарихын бағыт, ағымдарға қарай анықтап, стильдік ерекшеліктерді айқындай білу

-Ақын-жазушылардың шығармаларының өзекті мәселелерін біледі;

-көркем шығарманы теориялық тұрғыда талдауОрындай алуы:

-ақын, жазушылар шығармаларын талдауды;

- Қазақ әдебиеті тарихының даму және қалыптасу сатыларын, бағыттары және концепция мәселелері туралы;

дағдысы:

ақын, жазушы шеберлігін ашуда көркемдегіш құралдарды табуда икемді болуы

- Әр шығармаға талдау жасай алу;

- Өзіндік пікір айта алу;

- ғылыми идеяларға сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепциялар мен теорияларды талдай білуге дағдыланады.

-Әдебиет пен эстетика тұрғысынан көркем шығармаларға, әрі әдеби үрдістің құбылыстарына сыни баға беру.

-келешекте өз бетімен білім алудың жеке тәсілдерін таба білу;
1.6 Курстың пререквизиті: ХХ ғасырдың 60 жылдарынан кейінгі әдебиет (1960-2000)

1.7 Курстың постреквизиті: Әдебиет теориясы
1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 кесте


Курс


Семестр

Кредит

Дәріс

(сағ)


СТС (сағ)

БӨЖ

Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау формасы

4


7

3

15

30

90

135

Емтихан2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 2 кестеде келтірілген

Кесте 2
Модуль. Тақырып

Сағаттар саны
Дәріс

ПС
БӨЖ

әдеб. сілт.

1

2

3

4
6

7

Модуль № 1 Қазіргі қазақ прозасы

1

Тәуелсіздік кезіндегі тарихи романдар

1

2

6

5.1.1

5.1.10


2

Тарихи шығармалардағы кейіпкерлер жүйесі

1

2

6

5.1.1

5.1.3


5.1.7

3

Қазіргі прозаның даму арналары

1

2

6

5.1.1

5.1.2


4

Лирикалық проза

1

2

6

5.1.1

5.1.5


5.1.7

Модуль № 2 Қазіргі қазақ поэмалары

5

Тәуелсіздік кезіндегі қазақ поэмалары

1

2

6

5.1.1

5.1.2


6

Қазіргі қазақ поэмаларындағы поэтикалық бейнелеулер

1

2

6

5.1.1
Модуль № 3 Қазіргі қазақ драматургиясы мен сатирасы

7

Тәуелсіздік кезіндегі қазақ драмасының дамуы


1

2

6

5.1.3 5.2.10

8
1

2

6

5.1.3 5.2.10

9

Қазақ сатирасы

1

2

6

5.2.11

10

Қазақ комедиясы.


1

2

6

5.2.11

4 Модуль

Шетелдегі қазақ әдебиеті және әдеби байланыс

11

Шетелдегі қазақ әдебиеті

1

2

6

5.1.4

12

Х.Оралтай шығармашылығы

1

2

6

5.2.12

13

Қ.Шабданұлы шығармашылығы

1

2

6

5.2.12

14

Әдеби байланыстың дамуы

1

2

6

5.1.1

15

Көркем аударма

1

2

6

5.1.1

БАРЛЫҒЫ:

15

30

90
2.1 1- 2 аралық білімді бақылау тапсырмалар

1 межелік бақылау тапсырмалары

1. Р.Тоқтаров «Абайдың жұмбағы» «Абайдың жұмбағы» романының мәні. Романдағы бейнелер. Романның зерттелуі.

2. А. Кемелбаеваның «Қоңырқаз» әңгімесі

3.Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» роман-эссесі


4. Ш.Бейсенова «Сүзгенің соңғы күндері»

5. Е. Раушановтың «Ғайша-бибі» поэмасы

6.Иран - Ғайыптың "Қорқыттың көрі" аңыз дастаны

7.Н. Айтұлының "Көкала үйрек" атты поэмасы2 межелік бақылау тапсырмалары.

1. Шерхан Мұртаза «Сталинге хат», «Бесеудің хаты» пьесалары

2 Ш. Мұртаза «Жалғыз үйлік зілзала », «Домалақ-Ана » пьесалары

4. Әбіш Кекілбаев «Абылай хан» дастаны, М.Байсеркеновтың «Абылай ханның ақырғы күндері» пьесасы

5. Рахымжан Отарбаевтың «Сырым батыр» тарихи драмасы

6. Ш.Құсайыновтың «Томирис» пьесасы

7. С. Жүнісов «Кроссворд немесе әзіл маскарад» комедиясы

8. Ә. Таразидің «Тыныш көшедегі көгілдір үй», «Лайнер» комедиялары

9. Х.Оралтай «Елім- айлап өткен өмір» романы.

10. Қажығұмар Шабданұлы «Қылмыс»(көп томдық роман)


3 курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.
4.БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
4.1. Білім алушылардың білімін бағалау 100 балдық жүйе бойынша жүзеге асырылады.

Білім алушының нәтижесін 100 балдық жүйе бойынша бағалау.Кесте 3

СЕМЕСТР

1-7 апта

электронды журнал

8-15 апта

АУДИТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ БАРЛЫҚ ТҮРІНЕ ҚАТЫСУ

Электрондық журналға баға қойылмайды, ПОҚ білім алушылардың тек қана сабаққа қатысуын белгілейді.Назар аударыңыз!

Сабақ босатқан жағдайда әр рейтингіден 0 ден 10 балға дейін баға төмендетіледі. Аталған көрсеткіш жиынтық рейтингіге әсер етеді.


Ағымдағы бақылау1-6 апта


Бақылау түріне байланысты баға 0 ден 100 балға дейін анықталады. ПОҚ білім алушының минимальді баға жиынтығын көрсетуі қажет.

Ағымдағы бақылау8-14 апта

МБ 1

(Межелік бақылау №1) 7 апта0-100 бал

МБ 2

(Межелік бақылау №2)15 апта


R1

(№1 рейтингі)1.білім алушы >min (минимал-ды ) баға жиынтығынан аз алған жағдайда, орташа арифметика-лық мәні есептеледі

2.білім алушы <min –минимал-ды) баға жиынтығынан жоғары алған жағдайда, бал минималды баға жиынтығына бөлінеді
R2

(№2 рейтингі)R= (R1 + R2) / 2

Жиынтық рейтингі – емтиханға рұқсат/ және жіберілмеу

R < 50

Білім алушы 50 балдан төмен алса емтиханға жіберілмейдіR > 50

+

Білім алушы 50 балдан жоғары алса және пререквизит бола алатын пән бойынша академиялық қарызы болмаса

=

емтиханға жіберіледі.Емтихан

Семестр қорытындысы бойынша емтихан (0-100 бал)Емтихан 50 бал

Емтихан 50бал

Пән бойынша қорытынды баға

0,6 * R+0,4* Емтихан


4.2 Білім алушының апталар және білімді бақылау түрлері бойынша алатын минимал баға санының бөлінуі 4-кестеде көрсетілген.

4-кестеАпта

Практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

3

4

Ағымдық бақылау

1

Тарихи шындық пен көркемдік шешім.

Тарихи романдардағы ұлттық мұрат


2

«Дарабоз» романы

Тарихи романдардың жазылу себебі

3

Проза жанрының жаңа бағыттары және көркемдік ізденістер

Прозаның ішкі жанрларының дамуы

Мемуарлық шығармалар


семинар

Иә


4

Қазақ әдебиетіндегі лирикалық прозаның даму ерекшеліктері

Лирикалық прозадағы психологизм
семинар

иә


5

Қазіргі қазақ поэмаларының тақырыптық сипаты

Қазіргі қазақ поэмаларының көркемдік-философиялық мәні


6

Қ.Мырзалиев пен Н.Айтұлы шығармашылығы арасындағы ұқсастықтар мен айырашылықтар

СӨЖ

ИәМБ 1 (Межелік бақылау № 1)

7
тест тапсыру,Эссежазу

0-100 балмен бағаланады

RI ( Рейтинг № 1)

Ағымдық бақылау

практикалық сабақтар, БӨЖ

8

Қ.Мұхаметжанов шығармашылығымен танысу

Драма жайында жазылған баспасөз материалдарына шолу жасау


9

Тарихи тақырыптардың жаңғыра көтерілуі

Драмадағы тарихи тұлғалар бейнесі

10

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ сатирасының дамуы

Сатираның тақырыптық жүйесі, жаңашылдығы К.Әмірбек, О.Әубәкір шығармаларын қарастыру негізінде жұмыс жүргізу.11

О.Әубәкір шығармаларын жаттау

«Па, шіркін, пародия» атты К.Әмірбектің еңбегімен танысу
семинар

Иә12

Х.Оралтай шығармашылығы


семинар

иә

13

Қ.Шабданұлы шығармашылығы14

Х.Оралтай шығармалары негізінде эссе жазу

«Қылмыс» романы

Романдағы кейіпкер бейнесі

СӨЖ

иа


R2 ( Рейтинг № 2)

15
тест тапсыру,Эссежазу

0-100 балмен бағаланады


4.3 Білімді бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі

Кесте 4


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

B

3,00

80-84

B-

2,.67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

C

2,00

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттарарлық емес5. ӘДЕБИЕТТЕР және Интернет-ресурстар
5.1 Негізгі әдебиеттер

5.1.1 Он ғасыр жырлайды. Алматы: Дәуір, 2006.

5.1.2 Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы: Қазақпарат, 2005.

5.1.3 Нұрғалиев Р. Арқау. Екі томдық шығармалар. Айдын. Қазақ драматургиясының жанр жүйесі. Монография. 1 том. А.,1991.

5.1.4 Мұқаметханұлы Н. Қытайдағы қазақтардың қоғамдық тарихы (1860-1920). Алматы: Қазақпарат, 2007.

5.1.5 Қирабаев С. Ұлт тәуелсіздігі және қазақ әдебиеті. Алматы, 2011.

5.1.6 Нұрғали А. Қазақтың ілкі тектерінің дәстүрлі мәдениеті. Алматы, 2000.

5.1.7 Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.

5.1.8 Пірәлиева Г. Көркем прозадағы психологизмнің кейбір мәселелері. Алматы: Алаш, 2003.-328 б.

5.1.10 Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. Алматы: Қазақ университеті, 2003.-284 б.


5.2. Қосымша әдебиеттер

5.2.1. Хализев В. Теория литератуы. Учеб.2-е изд. Москва, 2000.- 398 с

5.2.2.Әбдезұлы Қ. Жазушы және заман шындығы: Мақалалар, зерттеулер.

5.2.3.Қасқабасов С. Жаназық. Әр жылғы зерттеулер. Астана, 2002.

5.2.4 Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1994.

5.2.5 ХХІ ғасыр әдебиеті. Алматы, 2010.

5.2.6 Қазақ әдебиеті. 10 томдық. 10-том. Алматы, 2005.

5.2.7 Мақпырұлы С. Адамтану өнері.Алматы: Арыс, 2009.- 214 б

5.2.8 Кәрібаева Б. Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналары. 5.1.18 Сын-зерттеу. Астана: Елорда, 2001. – 312 б

5.2.9 Нарымбетов Ә. Ғасыр сыны. Алматы, 2008.

5.2.10 Нұрғали Р. Драма өнері. Алматы, 2001.

5.2.11 Әбілов Ж. Қазақ комедиясы. А, 2000.

5.2.12 Оралтай Х. Елім-айлап өткен өмір.- Алматы: Білім, 2005.

5.2.13 Сәмитұлы Ж. Қытайдағы қазақтар.- Алматы, 2000.
5.3 Интернет-ресурстар
6.3.1https://kk.wikipedia.org/wiki

6.3.2 read.kz/892-abaitanu.html

6.3.3 magkaznu.com/ru/shop/

6.3.4 abai-inst.kz/
Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
жалпы білім
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
дістемелік кешен
мелетке толма
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...