2. у=х функцияның дифференциалы +dy=dxДата04.08.2022
өлшемі1.22 Mb.
#278023
Байланысты:
Ñ?òò³ë³ê ìàòåì 2
Презентация без названия, Презентация без названия, дарилик осимдик, 001 (3), Семинар 10 (1), ЦИКпен кездесетін студенттер тізімі 2022, 11 семинар, 3 сын, Этап 01.Мұнай және газ скважиналарын пайдалану, 5сабақ тест, Ìàòðèöû. Îáðàòíûå ìàòðèöû, Отсканированные документы

Сәттілік.
1.Анықталмаған интегралды бөліктеп интегралдау әдісі қай кезде қолданылады +интеграл астындағы өрнекте ln(x),arccos(x),arcsin(x) функциялары көбейтіліп жүреген кезде
2.у=х функцияның дифференциалы +dy=dx
3.Тұрақты шаманың туындысы +0
4.Если две дифференцируемые функции отличаются на постоянное слагаемое, то +их производные различаюся на разность постоянных слагаемых
5.Бірінші ретті туындының физикалық мағынас
ының +жылдамдық
6. Тұрақты санның туындысы тең +0
7.Функцияның туындысының табудың аталуы +дифференциялдау
8.х нүктесіндегі f(x) функциясының шегі

9.y=f(x) функциясы x=a нүктесінде үзіліссіз деп аталады,егер келесі қатынас орындалса
10. 2-ші тамаша шектің түрі

11.егер функция х-х(0)(х-шексыздык) ұмтылғанда а(х) шексіз үлкен болса,онда f(x)=1/(5a(x)) +нөл
12.мыны формула қалай аталады

+Екінші тамаша шек

13.мына формула қалай аталады+Бірінші тамаша шек
14.табыңыз

+k
15.формулалардың қайсысы 1 тамаша шек

16.қайсы формуланың мәні нөлге тең

17.егер функция интервалдың әр нүктесінде үзіліссіз болса,онда оны +осы аралықта үзіліссіз
18.егер белгілі бір нүктедегі функцияның шегі мен функцияның мәні тең болса,онда осы нүктеде функцияның аталуы +үзіліссіз
19. дифференциалдық теңдеуінің шешімі

20. дифференциалдық теңдеуінің шешімі21. дифференциалдық теңдеуінің шешімі

22. түріндегі дифференциалдық теңдеу... деп аталады
+1-ретті айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу... деп аталады
23.Сызықты біртекті емес 1-ретті дифференциалдық теңдеудің жаллпы шешімі

24.n-ретті дифференциалды теңдеу

25.берілген теңдеулердің арасынан сызықты дифференциалдық теңдеуді көрсетініңіз

26.xdy=ydx дифференциалдық теңдеуінің дербес шешімін табыңыз,егер +y=Cx
27.Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу мына түрде жазылады

28.Бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі

29. дифференциалдық теңдеуінің шешімі

30. 3-ретті дифференциалдық теңдеу

31.сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеу

32. 2-ретті дифференциалдық теңдеу

33.Мувр-Лапластың локальдық формуласы қай теңсіздің орындалғанда қолданылады

34.Пуасон параметрі деп аталатын өрнекті көрсетіңіз

35.А оқиғасының m-нен
кем емес рет пайда болғандағы ықтималдығын есептеу формуласын көрсетіңіз

36. А оқиғасының m-нен


кем рет пайда болғандағы ықтималдвғын есептеу формуласын көрсетіңіз

37.егер n сынақтар саны өте үлкен
диапазонда болса,онда келесі формула қолданылады

38. егер n сынақтар саны өте үлкен және теңсіздігі орынды болса, n сынақта k рет пайда болу ықтималдығын есептеу

39.А оқиғасының n сынақта орындалуының ең ықтималды саны қай теңсіздікпен анықталады

40.Бернулли формуласын көрсетіңіз

41.А1 оқиғасы-студент бірінші емтиханды тапсырды,А2 оқиғасы – студент екінші емтиханды тапсырды,А3- студент үшінші емтиханды тапсырды.Студент тек бір ғана емтиханды тапсыру ықитималдығын есептеу формуласы

42.Дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім функциясы +үзілісті кемімейтін


43.Болжам деп аталатын оқиғалар +элементар оқиғалар кеңістігі
44.Екі оқиғаның көбейтіндісі деп... жаңа оқиға аталапды.
Произведением двух событий называется новове событие...происходит + екеуі де бір уақытта орындалатын
45.Байланыс арнасы бойынша 1000 белгі беріледі.Әрбір белгі қалғандарынан тәуелсіз 0,005 ықтималдықтан бұрмалауы мүшесін 3-тен артық емес белгінің бұрмалану ықтималдығы

46.А және В оқиғалары үйлесімсіз деп аталады,егер


47.Егер әр сынақта А оқиғасының пайда болу ықтималдығы 0,002 болса,онда А оқиғасының 1000 сынақта 3 рет пайда болу ықтималдығын табу үшін қолданылатын формула + Пуассон
48.Р.А.(В) шартты ықтималдық –бұл +А оқиғасы орын алды деген болжаммен есептелген В оқиғасының ықтималдығы
49.Тұтынушы қандай да бір тауардың жарнамасын теледидардан (A оқиғасы), жарнамалық стендтен ( В оқиғасы) көруі,және газеттен оқуы (С оқиғасы) мүмкін. (A+В)*С оқиғасыныңңң мағынасы +тұтынушы жарнаманы теледидардан және жарнамалық стендтен көрді,бірақ газеттен оқыған жоқ
50.Нысанға үш рет оқ атылды.Аі оқиғасы і-ші рет атқандағы нысанға тию болсын.Олай болса
оқиғасының мағынасы
+нысанға оқ бір рет тиді
51. Нысанға үш рет оқ атылды. оқиғасы і-ші рет атқандағы нысанға тию болсын.Олай болса оқиғасының мағынасы
+нысанға оқ үш рет тиді

52.берілген интегралдың ішінде алмастыру әдісі бойынша алынады53.Анықталған интеграл
мына формула
бойынша есептелінеді

54. берілген интегралдың ішінде алмастыру әдісі бойынша алынады

55. берілген интегралдың ішінде бөліктеп интегралдау бойынша алынады

56. берілген интегралдың ішінде бөліктеп интегралдау бойынша алынады

57. Анықталған интеграл
мына формула бойынша есептеледі

58. Анықталған интегралдың дұрыс емес қасиеттері

59. функциясының алғашқы функциясы60.берілген интегралдардың ішінде тікелей интегралдау бойынша алынады

61.интегралдың жоғарғы және төменгі шектерінің орындарын ауыстырған кезде анықталмаған интеграл +таңбасын өзгертеді
62.анықталған интеграл... формула бойынша есептеледі

63.анықталмаған интегралдың туындысы +интеграл астындағы функция
64.анықталмаған интеграл табу операциясы +функцияны интегралду
65.F функциясы белгілі бір аралықта f функциясы үшін алғашқы функция деп аталады,егер осы аралықта барлық ч үшін туындысы бар болса онда
+ f функциясы үшін алғашқы функция
66. берілген интегралдардың ішінде тікелей интегралдау бойынша алынады

67. берілген интегралдардың ішінде тікелей интегралдау бойынша алынады

68. берілген интегралдың ішінде бөліктеп интегралдау бойынша алынады

69.тұжырымдаманың(мәлімдеме) қайсысы дұрыс емес
+Егер F(x)-f(x) функциясының алғашқы функциясы болса,және мұндағы k,b-тұрақтылар
Онда F(kx+b)-f(kx+bx) үшін алғашққы болып табылады
70.айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу деп... атаймыз
+ айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
71.y=kx функциясының дифференциялы +dy=kdx
72.дұрыс тұжырымды табыңыз +cosx туындысы –sinx-ке тең
73.y=cf(x) функциясының туындысы (с-алдын ала анықталған саны) тең болады
+с және f(x) функциясының туындысына көбейткенге тең
74. функциясының дифференциялы

75.қанша тамаша шек бар +екі
76.берілген нүктеде туындысы бар функцияның аталуы +осы нүктеде дифференциялданған
77. дәрежелі функциясының туындысын табу формуласын көрсетініңз
78.экспонентаның туындысын табу формуласын көрсетіңіз

79.функция шегін анықтамасын көрсетіңіз +А саны А-ға ұмтылған кезде функциялардың шегі деп аталады,егер кез-келген оң сан үшін теңсіздікті қанағаттандыратын
80. егер функция х-х(0)(х-шексыздык) ұмтылғанда а(х) шексіз кіші болса,онда f(x)=1/(5a(x)) +шексіз үлкен
81. мыны формула қалай аталады
+екінші тамаша шек
82.формулалардың қайсысы тамаша шекке жатады

83. функция үзіліссіз емес нүктелердің аталуы +үзіліс нүктелері
84.дұрыс мәлімдемені таңдаңыз +тұрақты санды шектің белгісінің алдына шығаруға болады
85. А оқиғасының m-нен
көп емес рет пайда болғандағы ықтималдығын есептеу формуласын көрсетіңіз

86. А оқиғасының m-нен көп рет пайда болғандағы ықтималдвғын есептеу формуласын көрсетіңіз

87. Егер әр сынақта А оқиғасының басталу ықтималдығы 0,07 болса,онда А оқиғасының 1000 сынақта 315-тен 400 есеге дейін болу ықтималдығын табу қай формуланы қолданамыз
+Муавра-Лапластың интегралдық формуласы
88.Н(1) Н(2) ... Н(к) болжамдарының тек бірімен ғана бірге орындала алатын А оқиғасының толық ықтималдығын есептейтін формула болжамдар ықтималдықтарының қосындысы


89.егер бүкіл кеңістікті құрайтын n үйлесімсіз Ні оқиғаларынан тұратын топ бар болып, Р(Ні) ықтималдықтары белгілі болса,ал А оқиғасы Ні-нің біреуі орын алғаннан кейін пайда болуы мүмкін және РА(Ні) ықтималдығы белгілі болса,онда Р есептелетін формула +толық ықтималдық
90. Егер әр сынақта А оқиғасының пайда болу ықтималдығы 0,25 болса,онда А оқиғасының 1000 сынақта 215-тен ... ықтималдығын табу үшін қолданылатын формула +Муавр-Лапластың интегралдық теоремасы
91. оқиғалардың толық жиынын құрайды +қарама-қарсы оқиғалар
92. егер А оқиғасы-қыз кездесуге келген жоқ,В оқиғасы-жігіт кездесуге келген жоқ болса,онда С=А+В оқиғасының мағынасы +ешкім де кездесуге келген жоқ
93. Нысанға үш рет оқ атылды.Аі оқиғасы і-ші рет атқандағы нысанға тию болсын.Олай болса
оқиғасының мағынасы +нысанға оқ екі рет тиді
94.дұрыс емес тұжырымды табыңыз + sinx туындысы -cosx-ке тең
95.d(uk)\dx= +kdu\dx
96.екі функцияның көбейтіндісінің туындысы +бірінші функцияның туындысы мен екінші функцияның көбейтіндісі және екінші функцияның туындысы мен бірінші функцияның көбейтігдісінің қосындылары
97.х аралығында y=F(x) функциясы y=f(x) функциясы үшін алғашқы функция деп аталады,егер...үшін келесі теңдік орындалса

98.Үйдің жыл бойына жанып кету ықтималдығы 0.01. 500 үй сақтандырылған. 5 үйден артық емес үйдің жанып кету ықтималдығын есептеудің асимптотикалык жуықтауын табу үшін қолданылатын формула +Муавр-Лаплас шектік
99.шектің қайсысы тамаша шекке жатпайды

100. Егер бүкіл кеңістікті құрайтын n үйлесімсіз Н(i) оқиғаларынан тұратын топ бар болып,Р(Н(i)) ықтималдықтары белгілі болса,ал А оқиғасы Н(i)-нің біреуі орын алғаннан кейін падйа болуы мүмкін және Р(А) (Нi) ықтималдығы белгілі болса,онда Р есептелетін формула: +толық ықтималдық
101.үзіліссіз кездейсоқ шаманың үлестірім функциясы +үзіліссіз кемімейтін
102.f(x)=sin2x функциясы үшін берілген функциялардың қайсысы алғашқы функция болып табылмайды

103.Детальдардың екі жинағы бар.Бірінші жинақтың деталі стандартты болу ықтималдығы р1,ал екінші алынған детальдың стандартты болу ықтималдығы
+0,5*р1+0,5*р2
104.не верные свойства определенного интеграла

105.среди данных интегралов по непосредственным интегрированием берутся..

106.неопределенный интеграл от алгебрической суммы двух или нескольких функций равен... +алгебраической сумме их интегралов

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру