2. Пән бойынша оқу бағдарламасы – sillabusбет1/10
Дата22.01.2017
өлшемі1.11 Mb.
#660
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Педагогикалық институт директоры

___________ Ботагариев Т.А.

«____» ___________ 200__ ж.

Педагогика институты

Дене тәрбиесі мен теориясы оқыту әдістемесі кафедрасы

Бастапқы әскери дайындақ мамандықтары бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған

Ғылыми зерттеу жұмысы

(пәннің атауы)

пәннің оқу-әдістемелік кешені


Курс – 3

Семестр – 6

Кредит - 1

Дәріс –15 сағат

ОЖСӨЖ – 15 сағат

СӨЖ – 15 сағат

Барлығы – 45 сағат


Орал, 2009 ж.

3-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Педагогика” пәнінен оқу-әдістемелік кешен Абай ат. Мемлекеттік университетінің типтік бағдарламасы негізінде құрастырылды.

Құрастырған: Ергалиева Гүлжан Алғазықызы

Келісілді: ОҮҰжОӘЖБ жетекшісі Какимова А.А.


Дене тәрбиесі мен теориясы оқыту әдістемелік кафедрасының отырысында талқыланды.

“____” ___________200 ж. № __ хаттама.


Кафедра меңгерушісі ___________ Испулова Р.Н.

(қолы) (аты-жөні)Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды.
«___» ___________200__ ж. № ___ хаттама.
Институттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы ____________ Иргалиев А.С.

(қолы) (аты-жөні)

1. 3-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Педагогика” пәнінен оқу-әдістемелік кешен Абай ат. Мемлекеттік университетінің типтік бағдарламасы негізінде құрастырылды.

Құрастырған: Ергалиева Гүлжан Алғазықызы

2. Пән бойынша оқу бағдарламасы – sillabus«Ғылыми зерттеу» пәні

бойынша курс бағдарламасы
2.1Оқытушы жөнінде мәліметтер

Оқытушының аты-жөні : Ергалиева Г.А.

Офис: Жалпы педагогика кафедрасы

Толық мекен-жайы:. Студенттер к,. 15. 5-этаж, 516 каб.

Жұмыс телефоны 50-53-46
2.2. Пән жөнінде мәліметтер

Пән атауы – «Ғылыми зерттеу жұмысы»

Семестр 15 оқу аптасы және 2 апта сессиядан тұрады.

Аптасына 2 кредит-сағат ( оқу үрдісі кестесі және жұмыс оқу жоспарына сәйкес ауыстырылады), әр кредит-сағат екі байланыс сағаттан (дәріс, практика) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан(ОЖСӨЖ) студенттің өзіндік жұмысынан(СӨЖ) тұрады.


Кредиттің аптаға бөліну кестесі:

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Байланыс сағаты 1 (дәріс 1)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Кредит саны- 4

Өткізілу орны: №1 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша.
Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

СӨЖ

ОЖСӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


3

6

3

15

15

15

45

емтихан2.3. Кіріспе
Республикамыз қазіргі даму кезеңінде педагогикалық үрдісті жүзеге асыруға теориялық және практикалық дайындығы бар, оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде оқытудың жаңа әдістері мен технологияларын меңгерген, өз бетімен білім алып, түрлі жағдайлардан шешім тауып шыға алатын педагогтарды қажет етуде.

Курс мақсаты – студенттерге адамды оқыту мен тәрбиелеудің ғылыми негіздерін меңгерту.
Курс міндеттері: студенттерге педагогика ғылымының негізгі ұғымдарын, адам дамуының негізгі факторларын, жеке тұлғаның қалыптасуы ерекшеліктерін меңгерту.
Курс мазмұны: курс дәріс, практикалық сабақтар, студенттердің өзіндік және оқытушымен өткізілетін өзіндік жұмыстары арқылы жүргізіледі. Студенттер кәсіби білім, біліктіліктер және дағды, іскерліктерді меңгереді.
Пререквизиттері:

- Жалпы орта білім беру мектептерінің оқу пәндерінің базасы.


Постреквизиттер:

- Студенттер бұл пәнді оқып бітіргеннен кейін мектептегі педагогикалық процеске жетекшілік етуге қажетті білім, біліктіліктерді меңгереді;

- мектептің тәрбие мақсаттарын, міндеттерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістер, ұйымдастыру формалары және құралдарымен танысады;

- мектеп мұғаліміның кәсіби мәдениетінің негіздерін игереді;

- курс бойынша меңгерген материалдар кейінгі курстарда өтілетін педагогика ғылымының салаларын меңгеруге жағдай жасайды.
Оқыту әдіснамасы. Сабақтар оқытудың жаңа технологияларын қолдану арқылы өткізіледі.

Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дәрістер мен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі және алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б. оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады.1-апта

№1 кредит сағат

1 дәріс тақырыбы: Педагогиканың ғылым ретіндегі жалпы түсінігі.Жоспары:

 1. Педагогика жайында жалпы түсінік.

 2. Педагогика ғылымының обьектісі және пәні.

 3. Педагогика - тәрбие жайындағы ғылым.

1 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. «Педагогика» ұғымына ерте ежелгі және қазіргі мағынада анықтама беріңіз.

 2. Ғылыми педагогикалық білімнің тұрмыстық білімнен қандай айырмашылығы бар?

 3. Педагогиканы ғылым және өнер деп таниды. Сіз қалай түсінер едіңіз?

 4. Ғылымның обьектісі және пәні дегеніміз не?

№1 СӨЖ мазмұны:

„Оқыту”, „оқу”, „білім беру”, „тәрбие”, „тәрбиелеу” ұғымдары, олардың айырмашылығы.Әдебиеттер.

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.-М..;1977. 2. Ананьев Б.Г. О человеке как обьекте и субьекте воспитания.// Ананьев Б.Г.

Избр.психол труды: В 2т.-СПб., 1999.-т.2.

3. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию.-М.,1995

4. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. – СПб., 1992.

5. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. – М., 1990.

6. Лихачев Б.П. Педагогика: Учеб.пособие.- М., 1992.

7. Краевский В.В. Соотношение педагогической науки и педагогической практики.-М., 1977.

8. Мұқанова Б.Ы. және т.б. Педагогика. Дәріс курсы. А., 2003.

9. Пед-ка. / под.ред П.И. Пидкасистего. –М., 1998.

10.Подласый И.П. Педагогика. – М., 2000.

11.Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика. – М., 2003.

12.Молдағалиев Б.А. Педагогика. Сөздік., Орал., 2002.

14.Сластенин В.А. и др. Педагогика. –М., 1997.

15.Щедровский Г.П. и др. Пед агогика и логика.-М., 2000.

№2 кредит сағат

2 дәріс тақырыбы: Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде.


Мақсаты: Педагогиканың ұғымдық аппараты туралы ұғым беру; педагогика-

лық пәндердің мазмұнын ашып көрсету; педагогиканың басқа ғы-

лымдалмен байланысын көрсету.

Тірек ұғымдар: педагогиканың категориялары, категориялық аппарат, ұғым, тәрбие, білім беру, оқыту, жүйе.

Жоспары.

1. Педагогиканың ұғымдық аппараты.

2. Педагогикалық ғылымдар және олардың мазмұны.

3.Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде.

2 ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Педагогикалық негізгі ұғымдар.

2. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы қандай формаларда өтеді?

3. Қазіргі педагогика ғылымының құрылымы қандай?

№2 СӨЖ мазмұны:


 1. Мына ұғымдарға анықтама беріңіз: педагогикалық процесс, педагогикалық жүйе, тәрбие, оқыту, білім беру, даму, қалыптасу.

Әдебиеттер:


 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

 2. Жұмабаев М. Педагогика. А., 1993.

 3. Коменский Я.А. Ұлы дидактика. А., 1993.

 4. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

 5. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. А.,1992.

 6. Қоянбаев Р.М. Бастауыш мектеп педагогикасының негіздері. А., 1992.

 7. Қоянбаев Р.М. Білім беру және оқыту теориясы. А., 1990.

 8. Қоянбаев Р.М. Тәрбие теориясы. А., 1992.

 9. Құрманалина Ш.Х, Мұқанова Б.Ж., Ғалымова А.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Орал, 2004.

 10. Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998.

 11. Подласый И.П. Педагогика. М.,1996.

 12. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000.

 13. Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997.

 14. Сабыров Т.С. Оқыту теориясының негіздері. А., 1993.

 15. Харламов Н.Ф. Педагогика. М., 1999

№3 кредит сағат

1 семинар тақырыбы: Педагогика ғылым ретінде және оның зерттеу әдістері


 1. 1. Педагогика ғылымы, оның маңызы.

 2. 2. Педагогиканың даму тарихы, дамуына үлес қосқан педагогтар.

3 ОЖСӨЖ мазмұны

 1. Педагогиканың әдіснамалық негіздері.

 2. Теориялық зерттеудің жүргізілу ерекшелігі.

3 СӨЖ мазмұны

 1. 1. Әртүрлі әдебиеттерден ғылыми деректердің сипаттамасын жасаңыз.

 2. 2. Ғылыми әдебиеттерді пайдалана отырып, ғалым мен мұғалімдердің іс-әрекетіндегі педагогикалық бақылап-зерттеу мен экспериментті пайдаланудың мысалдарын келтіріңіз.

Әдебиеттер:

 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

 2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

 3. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. А.,1992.

 4. Қоянбаев Р.М. Білім беру және оқыту теориясы. А., 1990.

 5. Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998.

 6. Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003.

 7. Подласый И.П. Педагогика. М.,1996.

 8. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000.

 9. Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997.


2-апта

№4 кредит сағат

3 дәріс тақырыбы: Педагогиканың әдіснамалық негіздері.Мақсаты: Мұғалімнің теориялық және практикалық іс-әрекетін ұйымдасты-

руда әдіснаманың ролі туралы ұғымды қалыптастыру.Тірек ұғымдар: әдіснама, әдіснамалық негіз, аксиология, аксиологиялық әдіснама,

Жоспары.

1. Педагогикалық зертеудің әдіснамалық негіздері.

2. Педагогиканың жаңа әдіснамасы

3. Аксиологиялық әдіснамаға сипаттама.

4 ОЖСӨЖ мазмұны:

1.Педагогика әдіснамасының мәні неде?

2.Әдіснамалық білімнің деңгейлерін атаңыз, олардың педагогикадағы спецификасын көрсетіңіз?

3.Ғылымның әдіснамасы деген не?

№4 СӨЖ мазмұны:

1. Неліктен педагогиканың жаңа әдіснамасын жасау қажеттілігі туындайды?

2.Жоғары оқу орнының студенті өзінің әдіснамалық мәдениетін қалай жетілдіруіне болады?

Әдебиеттер.

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. - М.,1982.

2. Введение в научное исследование по педагогике/Под.ред. В.И. Журавлева., М.1998.

3. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. М.,1990.

4. Журавлев В.И. Взаимосвязь педагогической науки и практики. М.,1988

5. Кочетов А.И. Культура педагогического исследованияя. Минск.,1986.

6. Кузьмина Н.А. Методы системного педагогического исследования. - Л.,1980.

7. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. - М., 1986.

8. Загвязинский В.И. Методология и методика педагогических исследований. - М., 1982.

9. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. - Самара, 1994.№5 кредит сағат

4 дәріс тақырыбы: Педагогикадағы мақсат қою.Мақсаты: педагогикада мақсат қоюдың ерекшелігін түсіндіру

Тірек ұғымдар: мақсат, міндет, т.б.

Жоспары

1. Тәрбиенің мақсаты.

2. Тәрбиенің міндеттері.

5 ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Тәрбие ұғымына анықтама беріп.тәрбиенің мақсат-міндеттерін атаңыз.

2. Тәрбиенің мақсатының анықталуына қандай факторлар әсер етеді?

№5 СӨЖ мазмұны:

1. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттерін атаңыз.

2. Дене тәрбиесінің міндеттерін атаңыз.

3. Еңбек тәрбиесінің міндеттерін атаңыз.Әдебиеттер:

 1. Құрманалина Ш.Х, Мұқанова Б.Ж., Ғалымова А.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Орал, 2004.

 2. Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998.

 3. Подласый И.П. Педагогика. М.,1996.

 4. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000.

 5. Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997.

 6. Сабыров Т.С. Оқыту теориясының негіздері. А., 1993.

 7. Харламов Н.Ф. Педагогика. М., 1999.

№ 6 кредит сағат

2 семинар тақырыбы: Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері.


 1. Әдіснама ғылыми таным әдістері туралы философиялық ілім ретінде.

 2. Эмпирикалық деңгей әдістері.

 3. Теориялық деңгей әдістері.

6 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Әдіснама және әдіс ұғымдарының айырмашылығы.

 2. Эксперименталды – эмпирикалық деңгей әдістері, олардың жүргізілуі.

6 СӨЖ мазмұны:

 1. Эксперимент түрлеріне схема құрастырыңыз.

 2. Таным обьектілерінің ерекшелігіне қарай ғылыми зерттеу әдістерінің сызбасын жасаңыз.

Әдебиеттер:

 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

 2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

 3. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. А.,1992.

 4. Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998.

 5. Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003.

 6. Подласый И.П. Педагогика. М.,1996.

 7. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000.

3-апта

№7 кредит сағат

№5 дәріс тақырыбы: Шетел педагогикалық тұжырымдамалары.Мақсаты: Студенттерді шетел педагогикалық тұжырымдамаларымен таныстыру .

Тірек ұғымдар: Прагматизм, Неотомизм, Экзистенциализм, Бихевиоризм

Жоспары:

1. Қазіргі шетел педагогикалық тұжырымдамалары.

2. Шетел педагогикасындағы тәрбиенің мақсаты.

7 ОЖСӨЖ мазмұны:

3. Прагматизм концепциясындағы тәрбиенің мәні неде?

4. Неотомизм концепциясындағы тәрбиенің мәні неде?

5. Экзистенциализм концепциясындағы тәрбиенің мәні неде?

6. Бихевиоризм концепциясындағы тәрбиенің мәні неде?

№7 СӨЖ мазмұны:

4. Эстетикалық тәрбиесінің міндеттерін атаңыз.

5.Адамгершілік тәрбиесінің міндеттерін атаңыз.

Әдебиеттер:


 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

 2. Жұмабаев М. Педагогика. А., 1993.

 3. Коменский Я.А. Ұлы дидактика. А., 1993.

 4. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

 5. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. А.,1992.


№8 кредит сағат

6 дәріс тақырыбы: Тұлғаның дамуы, тәрбиеленуі, қалыптасуы мен әлеуметтенуінің өзара қатынасы.Мақсаты: жеке тұлға, оның даму факторлары туралы білім жүйесін қалыптастыру.

Тірек ұғымдар: тұлға, жеке тұлға, индивид, даралық, даму, тәрбие, қалыптастыру, жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының факторлары, қозғаушы күштер, әлеуметтену.

Жоспары.

1. Жеке тұлға туралы түсінік.

2. Тұлғаның тәрбиеленуі мен қалыптасуы.

3. Тұлға дамуындағы оқытудың орны.

4. Тұлғаны әлеуметтендіру және қалыптастыру факторлары.

8 ОЖСӨЖ мазмұны:1.«Жеке тұлға» және оның құрылымдық ұғымдарының мағынасын ашыңыз.

2. Тұлға қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлар.

3. Әлеуметтену процестерін атаңыз, олардың мәні неде?

№8 СӨЖ мазмұны:1. Тұлға дамуы мен қалыптасуының негізгі теориялық-әдіснамалық амал-тәсілдерінің сипаттамаларын беріңіз.

2. Тұлға дамуының қозғаушы күштері қандай?Әдебиет

1. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Социализация и воспитание. – Ростов-на Дону. 1997.

2. Мудрик А.В. Социализация и смутное время. – М., 1991.

3. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. – М., 1971.

4. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. – М., 1999.
№9 кредит сағат

3 семинар тақырыбы: 18 ғасырдағы педагогика ғылымының дамуы.

1. Мектептегі педагогикалық процесс мәні.

2. Педагогикалық процесс мұғалім іс-әрекетінің обьектісі ретінде.

3. Педагогикалық процесстің кезеңдерінің ерекшеліктері.

9 ОЖСӨЖ мазмұны: 1. Педагогикалық процестегі мұғалім мен балалар.

 2. Педагогикалық процесс мұғаліс іс-әрекетінің обьектісі.

№9 СӨЖ мазмұны:

 1. „Мұғалім шығармашылықты тұлға ретінде” атты тақырыпқа бандама жазу.

 2. Педагогикалық процесс кезеңдеріне мысалдар келтіру.

Әдебиеттер:

 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

 2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

 3. Құрманалина Ш.Х, Мұқанова Б.Ж., Ғалымова А.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Орал, 2004.

 4. Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003.

 5. Подласый И.П. Педагогика. М.,1996.

 6. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000.

 7. Подласый И.П. Педагогика. 100 вопросов. 100 ответов. М., 2001.


4-апта

№10 кредит сағат

7 дәріс тақырыбы: П.Ф. Лесгафтың дене тәрбиесін дамытудағы ролі, педагогикалық дамыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктері.Мақсаты: Оқу тәрбие процесінің ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру ерекшеліктері

Тірек ұғымдар: жеке тұлға, жас мөлшері, жеке ерекшеліктер.

Жоспары.

 1. Спорт педагогикасының дамуының ерекшеліктері.

Әдебиеттер.

 1. Возрастная и педагогическая психология/Под ред. А.В.Петровского. – М., 1984.

 2. Караковский А.П. О подростках. – М., 1970.

 3. Керимов Л.К. Педагогические основы индивидуализации и перевоспитания трудных подростков. – А., 1994.

 4. Ковалев С.В. Подготовка старшекласников к семейной жизни. – М., 1992.

 5. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972.

 6. Щербаков А.И. Психологические основы формирования личности. – М., 1967.

 7. Эльконин А.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. – М., 1974.

 8. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – М., 1980.


№11 кредит сағат

8 дәріс тақырыбы: Білім берудегі педагогиканың дамуы мен оның негізін салған педагог еңбектеріне сипаттамаМақсаты: Педагогокалық еңбектер ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру және осы ерекшеліктерді оқу-тәрбие процесінде ескеру.

Тірек ұғымдар: жеке тұлға, жас мөлшері, жеке ерекшеліктер, акселерация, дарындылық, девиация.

Жоспары.

 1. Орта және жоғары мектеп жасындағы баланың дамуы мен тәрбиеленуінің ерекшеліктері.

 2. Жастық шақ - әлеуметтік-психологиялық құбылыс.

 3. Жеке тұлғаның өзіндік ерекшеліктері және оның педагогикалық процесте ескерілуі.

11 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Орта мектеп жасындағы баланың дамуы мен тәрбиеленуінде қандай ерекшеліктер бар?

 2. Жоғары мектеп жасындағы баланың психологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін атаңыз.

 3. «Жастық шақ - әлеуметтік-психологиялық құбылыс» дегенді қалай түсінесіз?

№11 СӨЖ мазмұны:

 1. Жеке ерекшеліктер дегеніміз не?

 2. «Акселерация», «дарындылық», «девиация» ұғымдарына сипаттама беріңіз.

Әдебиеттер

 1. Возрастная и педагогическая психология/Под ред. А.В.Петровского. – М., 1984.

 2. Караковский А.П. О подростках. – М., 1970.

 3. Керимов Л.К. Педагогические основы индивидуализации и перевоспитания трудных подростков. – А., 1994.

 4. Ковалев С.В. Подготовка старшекласников к семейной жизни. – М., 1992.

 5. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972.

 6. Щербаков А.И. Психологические основы формирования личности. – М., 1967.

 7. Эльконин А.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. – М., 1974.

 8. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – М., 1980.

№12 кредит сағат

№12 ОЖСӨЖ мазмұны

1. Педагогикалық ситуациялар мен кезеңдердің арасындағы байланыс.

2. Педагогикалық процесс кезеңдері.

3. Педагогикалық процесс заңдылықтарының мәні, өзара байланысы.

№12 СӨЖ мазмұны

1. Мұғалімнің педагогикалық процестің тәрбиеленушінің іс-әрекетін реттеуші ролі.

2. Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттерінің мәні.

3. Педагогикалық процестің заңдылықтарына ситуацияларды талдау.Әдебиеттер:

 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

 2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

 3. Құрманалина Ш.Х, Мұқанова Б.Ж., Ғалымова А.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Орал, 2004.

 4. Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998.

 5. Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003.

 6. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Педагогика. 100 вопросов. 100 ответов.

 7. Подласый И.П. Педагогика. М.,1996.

 8. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000.

 9. Подласый И.П. Педагогика. 100 вопросов. 100 ответов. М., 2001.5-апта

№13 кредит сағат

9 дәріс тақырыбы: Тәрбие теориясы - педагогиканың құрамды бөлігі ретіндеТірек ұғымдар: тәрбие теориясы, тәрбиелеу мақсаты

Жоспары

1. Тәрбие теориясы және тәрбиеге жалпы сипаттама.

2. Тәрбиенің мақсат-міндеттері, категориялары және тәрбие-білім беру мақсатын орындаудағы арнайы ұйымдастырылған әрекет ретінде.

3. Педагогикалық ойлар тарихындағы тәрбиеге көзқарастар эволюциясы.

13 ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Тәрбие түсінігі. Тәрбие мақсатының мәнін ашыңыз.

 2. Тәрбие қандай функцияларды орындайды?

 3. Адам тәрбиесі туралы айтылған ойшылдар, педагогтардың пікірлері.

№13 СӨЖ мазмұны:

 1. Қазақ ойшылдары, педагогтарының адам тәрбиесі туралы ойларының мәні.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан