1-т а қ ырып жер қҮҚЫҒының ТҮсінігі, ПӘНІ, ЖҮйесі және қАҒидаларыбет8/9
Дата09.09.2017
өлшемі172.28 Kb.
#19852
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Қорык режимі аймағыида кез келғен шаруашылык кызметке

және мемлекетгік ұлттык табиғи парк аумағын рекреациялык мақсатта пайдалануға тыйым салынады.Реттелмелі экологиялык туризмді және мемлекетгік табиғи- корык корының бүлінген табиғи кешендері мен объектілерін калпына келтіру жөнінде іс-шаралар жүргізуді коспағанда, экологиялык тұрактандыру аймағында шаруашылык және рекреациялык кызметке тыйым салынып, корықтык күзет режимі белгіленеді.

Туристік және рекреациялык қызмет аймағы мемлекеттік ұлттык табиғи паркке келушілердін реттелмелі кыска мерзімді демалысы мен ұзақ мерзімді демалысы учаскелеріне бөлінеді. Туристік және рекреациялык кызмет аймағында мемлекеттік та- биғи-корықкорыныцтабиғи кешендері мен объектілерін сақтау- ды камтамасыз ететін тапсырыстык күзет режимі белгіленеді, оның аумағын да реттелмелі туристік және рекреациялык пайдалануға (ац аулаудан баска), соныц ішінде рекреациялык жүкте- мелер нормаларын ескере отырыг1 туристік маршруітар, сокпак- тар, демалу аланкайлары мен тамашалау аландарын кұруды ұйым- дастыруға жол беріледі.

Шектеулі шаруашылык қызмет аймағында әкімшілік-шаруа- шылык максаттағы объектілер орналастырылады, әуескойлык (спорттық) аң аулау мен балық аулауды ұйымдастыруды коса алғанда, мемлекеітік ұлттык табиғи паркті күзету және оныц жүмыс істеуін камтамасыз ету, оған келушілерге кызмет корсету үшін қажетті шаруашылык кызмет жүргізіледі, рекреациялык орталыктар, қонак үйлер, кемпингтер, мұражайлар және турис- терге кызмет көрсетудіц баска да объектілерін салу және оларды пайдалану жүзеге асырылады.

Мемлекеттік зоологиялык парктерді пайдаланудын келесідей ерекшеліктері бар:


    1. Мемлекеттік зоологиялык парктер ғылыми, мәдени-ағар- тушылыкжәне оку максаттарында пайдаланылады;

    2. Мемлекеттік зоологиялык парктерде жануарларды, сонын ішінде Казакстан Республикасының Кызыл кітабына енгізілген жануарларды камауда немесе жартылай камау жағдайларында ұстау және өсіру саласында ғылыми зерттеулер жүргізіледі;

    3. Мемлекеттік зоологиялык парктер ғылыми деректер банктерін, қорлар, мұражайлар, лекторийлер, кітапханалар мен мүрағаттар кұруға, осы ұйымдар кызметінің мәселелері бойынша ғылыми, ғыльіми-көпшілік және баска да әдебиет шығаруға күкылы;

    4. Мемлекеттік зоологиялык парктердің қосалкы шаруашы- лыктары, шеберханалары, зоологиялык дүкендері мен осы ұйым- дардың бейініне сәйкес келетін, бірак олардын негізгі қызметіне жатпайтын шаруашылык кызметі үшін кажетті баска да объектілері болуына күкылы.

3. Ботаникалык бақтарга және табиги ескерткіштерге берілген жерлердің қүқықтық жагдайы

Мемлекеттік ботаникалык бак — сирек кездесетін немесе күрып кету қаупіндегі өсімдіктерді сактаудың, корғаудың және өсімін молайтудың ғылыми негіздерін дайындау мен зерттеулерді жүргізуге арналған, табиғат корғау және ғылыми үйым мәртебесі бар ерекше корғалатын табиғи аймак болып табылады.

Мемлекеттік ботаникалык бактар аумағында келесідей бел- деулер белгіленген:


     1. экспозициялык — өсімдіктерді өсіру мен келушілер үшін кол жетімді болып табылады;

     2. ғылыми — ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін және гено- фон коллекциясын сактау үшін;

     3. коғамдық — келушілерге кызмет көрсету үшін;

     4. әкімшілік және ендірістік-шаруашылық.

Ботаникалык бак аумағында өсіріліп жаткан өсімдіктердін

күрып кетуіне әкеп соғатын кез келген кызмет түріне тыйым са- лынады.

Өздерінін функционалдык максаты бойынша мемлекеттік та- биғн гдумалдар мынадай түрлерге бөлінуі мүмкін:


       1. кеиіендік - ерекше күнды табиғи кешендерді сактау және калпына келтіру үшін;

       2. биологиялық (ботаникалык, зоологиялык) - өсімдіктер мен жануарлардын бағалы, сирек кездесетін және жойылып кету каупі бар түрлерін сактау және калпына келтіру үшін;

       3. палвонтологішық - жануарлардың, өсімдіктердің және олардың кешендерінін казып алынатын калдыктарын сактау үшін;

       4. гидрологиялык, (батпакты, көлді, өзенді) — сулы-батпакты жерлердің күнды объектілері мен кешендерін сактау үшін;

. 5) ггсморфаюгиялық — сирек кездесетін және бірегей табиғи рельеф нысандарын сактау үшін;

        1. гешогиялық және минераяогшлық - сирек кездесетін гео- логиялык және минералогиялықтүзілімдерді сактау үшін;

        2. топырақтық - топырактың әдеттегі және сирек кездесетін түрлерін сактау үшін.

Мемлекеттік табиғи каумалдар жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардан оларды алып коймай-ак, бар- лык санаттағы жер учаскелерінде күрылады.

Жер учаскесінің меншік иесі немесе жер пайдаланушы мемлекеттік табиғи каумал орналаскан жер учаскесін шектеулі түрде нысаналы пайдалану кұкығын камтамасыз етуге міндетті.

Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар- дың мемлекеттік табиғи каумал аумағындағы шаруашылык кызметін шектеу Казакстан Республикасынын Жер кодексінде көзделғен тәртіппен облыстардың (республикалык маңызы бар каланың, астананың) аткарушы органдарының шешімдерімен белгіленеді.

Мемлекеттік табиғи каумалдар:         1. мерзімсіз - жұмыс істеу мерзімі көрсетілмей;

         2. үзак мерзімді — 10 жылдан астам мерзімге;

         3. кыска мерзімді - 10 жылдан кем мерзімге күрылады.

Мемлекеттік табиғи каумалдар бекітіп берілетін табиғат

корғау мекемелері, мемлекеттік орман шаруашылығы мекемелері арнайы күзет кызметтерінін күшімен оларда орналаскан мемлекеттік табиғи-корык корының объектілерін күзету мен калпына келтіру жөніндегі іс-шараларды үйымдастырады.

Мемлекеттік табиги каумалдар режимінің ерекшеліктері пас- портпен айкындалады. Мемлекеттік табиғи каумалдар ғылыми, экологиялык-ағарту, туристік, рекреациялык және шектеулі шаруашылык максаттарда пайдаланылуы мүмкін.

Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар белгіленген шектеулерді сактай отырып, мемлекеттік табиғи каумалдарда шаруашылык кызметті жүзеге асыруға қүкылы.4. Сауықтыру және рекреациялык мақсаттағы жерлердің түсінігі.Осы жерлерді пайдаланудың тәртібі және жағдайы

Сауыктыру максатындағы жерлер дегеніміз — табиғи шипалы факторлары бар курорттар, сондай-ак аурудың алдын алу мен емдеуді үйымдастыру үшін колайлы жер учаскелерінің жүйесі.

Адам ауруының алдын "алу мен емдеуді үйымдастыру үшін колайлы санитарлык және экологиялык жағдайларды сақгау мак- сатында сауыктыру максатындағы аумактар жерінде Казакстан Республикасының зандарына сәйкес санитарлык-корғау аймактары белгіленеді.

Сауыктыру максатындағы жердің күзет, санитарлык-корғау және өзге де корғау аймактарының шекарасы мен оны пайдалану режимін жергілікті өкілді және аткарушы органдар айкындайды.

Белгіленген санитарлык режимге сәйкес осы жер учаскелерін шаруашылык айналымынан толығымен алып кою (санитарлык- корғау аймағыныңбіріпші белдеуі) көзделетін жағдайларды коспағанда, санитарлык-корғау аймактары шегіндегі жер учаскелері жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардан алып койылмайды. Бұл ретте аталған учаскелер осы Кодексте белгіленген шарттарға сәйкес мемлекеттік қажеттіктер үшін алып қойылады (сатып алынады).

Жер учаскелерін санитарлык-корғау аймактарының екінші және үшінші белдеулері шекарасында пайдалану осы аймактар- ды күзетудің белгіленген режимі сактала отырып жүзеге асырылады.

Рекреациялык максаттағы жер дегеніміз - халыктың ұйым- даскан түрдегі жаппай демалысы мен туризміне арналған және сол үшін пайдаланылатын жер.

Рекреациялык максаттағы жер кұрамына демалыс үйлері, пан- сионатгар, кемпингтер, дене шынықтыру және спорт объектілері, туристік базалар, стационарлык және шатырлы туристік-сауык- тыру лагерьлері, балыкшы және аңшы үйлері, орман парктері, туристік сокпактар, трассалар, балалар және спорт лагерьлері, осы сиякты баска да объектілер орналаскан жер учаскелері кіруі мүмкін. Рекреациялык максаттағы жерге кала маңындағы жасыл аймак жерлері де жатады.

Рекреациялык максаттағы жерді пайдалану тәртібі мен режимін жергілікті өкілді және аткарушы органдар белгілейді.

Рекреациялык максаттағы жерде олардың нысаналы мақса- тына сәйкес келмейтін кызметке тыйым салынады.

5. Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлердін түсінігі, қүрамы, олардың қүқықтық жагдайы

Тарихи-мәдени максаттағы жер дегеніміз - тарихи-мәдени корыктар, мемориалдык парктер, қорымдар, археологиялык парктер (қорғандар, кала орындары, тұрактар), сәулет-ландшафт кешендері, жартастағы бейнелер, ғибадат кұрылыстары, шайқас және ұрыс аландары болған жер учаскелері.

Казакстан Республикасының зандарында белгіленген жағдай- ларды қоспағанда, тарихи-мәдени максаттағы жерге жаткызыл- ған жер учаскелері онын меншік иелері мен жер пайдаланушылардан алып койылмайды.

Жергілікті аткарушы органдар тарихи-мәдени максаттағы жердің жекелеген учаскелерінде, соның ішінде зерттеуге және сақтап қоюға жататын мәдени мұра объектілерінде кез келген шаруашылык кызметіне шектеу қоюы мүмкін.14-т а қ ы р ы п ОРМАН ЖӘНЕ СУ ҚОРЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ, МЕМЛЕКЕТТІК БОСАЛҚЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ ҚҮҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ

        1. Орман коры жерлерінің тусінігі, қүрамы.

        2. Су қоры жерлерінің түсінігі, түрлері, шардың қүқықтық жаг- дайы. Жагалаудагы жерлердің қүқықтық жагдайы.

        3. Босаіқы жерлердің түсінігі, жалпы сипаттамасы. Босаіқы жерлерді беру және пайдалану тәртібі.

1. Орман коры жерлерінің тусінігі, қүрамы

Казакстан әлемнін орманы аз елдердін катарына жатады. Мемлекеттік орман қорынын жалпы ауданы 26464,2 мын гектар. Орман орналаскан аумак 12374,1 мың гектар, олардың ішінде 896,7 мын гектар — қолдан отырғызылған ормандар. Казакстан- ның орманды аумағы 4,2% құрайды. Республика аумағының небары 4,2%-ін алатын Казакстанның барлықормандарынын ерекше экологиялық, ғылыми, рекреациялық, эстетикалықжәне мәде- ни мәнін, сондай-ак биологиялық әртүрліліктің табиғи резер- ваттары ретіндегі олардың орасан рөлін ескере отырып, оларды ерекше корғалатын табиғи аумактар жүйесіне кошіру жөніндегі шұғыл шаралар қабылдау қажет.

Жалпы орман дегеніміз — Казакстан Республикасының Орман кодексінің 24-бабында орма; і - экологиялык, экономикалык және өлеумгттік мәні бар, қоршаған ортамен ықпалдасатын, бүтақтық және теректік өсімдікгердің, баска да тірі табиғаттар- дың кұрамдастары негізінде белгілі бір аумакта қалыптасатын табиғи кешен деп көрсетілген. Орманнын келесідей белгілері бар:

Биологиялық белгі - бүтактык, теректік және шөптік өсімдік- тердін жиынтығы;

Күкыктық белгісі - занда белгіленген тәртіппен бөлінген, орман корының жерлеріндегі өсінділер;

Экологиялык белгісі - қоршаған ортаның жағдайына эсер етеді.

Казакстан Республикасының Орман кодексі орман зандылы- гының бағытын анықтайды, оның мақсаты орман табиғи объекті- сіне жағымды эсер ету.

Бірінші багыт — ормандарды ұтымды пайдалануды камтамасыз ету. Табиғи ресурсты экономды пайдалану оны қолдануды азай- тады және жойылып кетуіне жол бермейді. Сол мақсатта орман зандылығында кеспеағаш аймағын бөлу, корғалуына байланысты ормандарды санаттарға болу және т.б. нормалар қарастырыл- ған.

Екінші баеыт — ормандарды күзету мен корғауды камтамасыз ету. Ормандар өрттен және заңсыз кесуден күзетіледі, зиянкес- тер мен аурулардан корғалады. Осы максатта орман зандылығында орман пайдаланушылардын ормандарды өрттен күзету мен зиянкестер мен аурулардан корғау міндеттері, орман зандылы- ғын бүзған үшін жауапкершілік көзделген.

Үшінші баеыт — ормандардын экологиялык және ресурстык әлеуетін көтеру. Орман зандылығы орманды калпына келтіру және орман өсіру максатын көздейді, орман өнімділігінін жоға- рылатуға негізгі талаптар кояды, орман пайдаланушыларға міндетгер жүктейді және ормандардын экологиялык және ресурстык әлеуетін көтеруге байланысты баска нормаларды бекітеді.

Мемлекеттік орман корының учаскелері орман иелену күкығымен: 1. мемлекеттік орман корын күзету, корғау, ормандарды мо- лыктыру мен орман өсіру, мемлекеттік орман корының кешенді пайдаланылуын үйымдастыру үшін орман мекемелеріне және уәкілетті органның өзге де мемлекеттік үйымдарына;

 2. ерекше корғалатын табиғи аумактар кызметіне байланысты максаттар үшін мемлекеттік үлттык табиғи саябактарға, мемлекеттік табиғи резерваттарға, мемлекеттік өңірлік табиғи саябактарға, мемлекеттік ботаникалык бактарға, мемлекеттік дендрологиялык саябактарға беріледі.

Орман пайдалану дегеніміз - орман ресурстары мен орман- ның пайдалы касиеттерін пайдалану жөніндегі зандыкжәне эко- номикалыкжағынан регламенттелген кызмет. Мемлекеттік орман коры учаскелерінде үзак мерзімді орман пайдалану күкығы тендер нәтижелері туралы хаттама және сол негізге алынып жа- салған шарт негізінде туындайды.
2. Су коры жерлерінің түсінігі, түрлері, олардын кұкықтық жағдайы.Жағалаудағы жерлердің құқыктық жағдайы

Казакстан Республикасынын су коры Казакстан Республикасынын аумағы шегіндегі мемлекеттік су кадастрына енгізілген немесе енгізілуге тиіс барлык су объектілерінін жиынтығын қам- тиды. Шекарасы, көлемі мен су режимі бар күрлык беті бедерлеріндегі және жер койнауындағы су шоғырланымдары Казакстан Республикасынын су объектілеріне жатады. Олар: теніздер, өзендер, соларға теңестірілген каналдар, көлдер, мүздыктар және баска да жер үсті су объектілері, жер асты сула- ры бар жер койнауынын бөліктері.

Су объектілері, су шаруашылығы кұрылыстары және су корының жерлері су катынастарының объектілері болып табылады.

Су объектілері келесі түрлерге бөлінеді:1) жер үсті су объектілері. Олардың катарына су айдындары — өзендер және соларға теңестірілген каналдар, көлдер, су кой- малары, тоғандар және баска ішкі су айдындары, аумактык су- лар, мұздыктар, батпактар жатады. Жер үсті су объектілері жер үсті суларынан, олардыңтүбінен және жағалауынан түрады.

2) жер асты су объектілері. Жер асты су объектілеріне мына- лар жатады: су тұткыш аймактар, тау-кен жыныстарының жиектері мен кешендері, жер асты суларының бассейні, жер асты сулары орындары мен учаскелері, жер асты суларынын күрлык- та немесе су астынан табиғи шығуы, жер койнауының суланды- рылған учаскелері.

3)Қазақстан Республикасынын теңіз сулары. Казакстан Рес- публикасының теніз суларына, егер Казакстан Республикасы бекіткен халыкаралык шарттарда өзгеше кезделмесе, Казакстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы шегіндегі Каспий және Арал теңіздерінің сулары жатады.

4) трансшекаралық сулар. Казакстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын белгілейтін және (немесе) қиып өтетін жер үсті және жер асты сулары трансшекаралык сулар болып табылады. Трансшекаралык суларды пайдалану мен корғаутәртібі Су кодексімен, Казакстан Республикасының Мемлекеттік шека- ра туралы зандарымен жене Казакстан Республикасы бекіткен халыкаралык шарттармен белгіленеді.

Пайдалану түрлеріне карай су объектілері:


    1. ортақ пайдаланудағы су объектілері. Егер Казакстан Республикасынын зандарында өзгеше кезделмесе, барлык су объектілері ортак пайдаланудағы объектілер болып табылады.

    2. бірлесіп пайдаланудағы су объектілері. Жеке немесе занды түлғаларға толык немесе ішінара бірлесіп пайдалануға берілген су объектілері бірлесіп пайдаланудағы су объектілері болып табылады. Бірлесіп пайдаланудагы су объектілерін пайдаланған кез- де ағын судың төменгі жағында орналаскан су пайдаланушылар- дын мүдделері бірінші кезекте канағаттандырылады. Бірлесіп пайдаланудағы су объектілерін пайдаланатын су пайдаланушы- лар өзара мүдцелерді ескеруге, су пайдалану қүкығын жүзеге асы- руды киындатпауға және бір-біріне зиян келтірмеуге міндетті

    3. окшау пайдаланудагы су объектілері. Жеке немесе занды түлғаларға толык немесе ішінара окшау пайдалануға берілген су объектілері окшау пайдаланудағы су объектілері болып табылады.

    4. ерекше корғалатын табиги аумактардың су объектілері. Ерек- ше корғалатын табиғи аумактар жерлерінде орналаскан су объектілерін кұру тәртібі, корғау жөне пайдалану режимі, сон- дай-ак оларда кызмет ету жағдайлары Қазақстан Республикасынын ерекше қорғалатын табиғи аумактар туралы зандарымен белгіленеді.

5) ерекше мемлекеттік маңызы бар су объектілері болып бөлінеді. Коршаған орта мен аймак экономикасына басым ыкпал ететін және шаруашылык қызметті реггеудің ерекше құкыктык режимін талап ететін жаратылысы табиғи су объектілері ерекше мемлекеттік маңызы бар су объектілері деп танылады.

Ортак су пайдалану халыктың мүктаждарын канағаттандыру үшін су объектілері жекелеген жеке немесе занды түлғаларға бекітіліп берілмей және судың жай-күйіне эсер ететін күрылыс- тар немесе техникалык күрылғылар колданылмай жүзеге асыры- лады. Ортак су пайдалану күкығы азамат үшін ол туған кезден бастап туындайды және кандай жағдайда болмасын оны одан айы- руға болмайды. Ортак су пайдалануды жүзеге асыру үшін арнайы рүксатталап етілмейді.

Арнайы су пайдалану қүкығы Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген тәртіппен берілген рүксат алынған кезден бастап туындайды. Халыктың ауыз су және коммуналдык- тұрмыстык мүктажын. ауыл шаруашылығының, өнеркәсіптің, энергетиканың, балык шаруашылығының және көліктің суға де- ген кажеттіктерін канағаттандыру үшін, сондай-акөнеркәсіптік, коммуналдык-түрмыстык, сорғыту және баска да ағынды суларды ағызу үшін мынадай кұрылыстар мен техникалык күрылғы- ларды:

суды жер үсті және теңіз суларынан механикалык және вз бетімен ағызу жолымен алу жөніндегі стационарлык, жылжыма- лы және жүзбелі күрылыстарды;Оқшау су пайдалану. Су объектілерін немесе олардың бір бөлігін бір жеке немесе занды тұлғаға пайдалануға берген кезде окшау су пайдалану кұқығы туындайды. Окшау су пайдалануға берілген су объектілерінде облыстардың (республикалык маңызы бар каланың, астананың) жергілікті өкілді органдары белгілеген шарттармен ортаксу пайдалануға рұксатетіледі. Окшау су пайдалануды жүзеге асыратын су пайдаланушы, егер облыстардың (республикалык маңызы бар каланың, астананың) жергілікті өкілді органдарының шешімдерінде өзгеше белгіленбесе, Казакстан Республикасының зандарында белгіленген тәртіппен фтаксу пайдалану жағдайлары немесе оған тыйым салу туралы жариялауға міндетті.

Бірлесіп су пайдалану күкыгы су объектілерін немесе олар- дың бір бөлігін бірнеше жеке және (немесе) занды тұлғаға пайдалануға берген кезде туындайды. Бірлесіп су пайдалану кезінде бірінші кезекте халыкты ауыз сумен жабдыктаумен айналыса- тын су пайдаланушылардың мүдделері, сондай-ак су аяғында орналаскан су пайдаланушылардың мүдделері канағаттандыры- лады.

Бірлесіп су пайдалануға берілген су объектілерінде облыс- тардын (республикалык манызы бар каланың, астананың) жергілікті өкілді орі андары белгілеген жағдайлармен ортак су пайдалануға рұксат етіледі.Бастапкы және қайталама су пайдалану. Өз мұкгаждарын канағаттандыру немесе оны кайталама су пайдаланушыларға жеткізу үшін тікелей су объектілерінен су алуды жүзеге асыратын жеке және занды тұлғалардын су пайдалануы бастапкы су пайдалану болып табылады.

Бастапкы су пайдаланушыдан шарт негізінде су алатын жеке және занды тұлғалардын су пайдалануы кайталама су пайдалану болып табылады. Кайталама су пайдалануға арналған шартта су беру максаты және оны пайдаланудың негізгі талаптары керсстіліп, бастапкы су пайдаланушы үшін белгіленген лимит шегінде кайталама су пайдаланушыға кесте бойынша су беруге кепілдік беріледі.3. Босалқы жерлердіңтүсінігі, жалпы сипаттамасы.

Босалқы жерлерді беру және пайдалану тәртібі

Меншікке немесе жер пайдалануға берілмеген, аудандык ат- карушы органдардың қарамағындағы барлык жер босалкы жер болып табылады.

Ядролык кару сынактары жүргізілген жер учаскелері Казакстан Республикасы Үкіметінің шешімімен босалкы жер кұрамы- на ауыстырылады. Аталған жердің күкықтык режимі осы Ко- декстің 143-бабынасәйкес айкындалады.

Босалкы жер оны баска санатгарға ауыстырғаннан кейін осы Кодекс і е белгіленген тәртіппен және жағдайларда ауыл шаруа- шылығының, өнеркәсіптің кажетгері үшін және өзге де мақсат- тар үшін меншікке немесе жер пайдалануға беріледі.


15-т а қ ы р ы п ЖЕРДІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҮҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

     1. Шетелдік субъектілермен жер қатынастарын қүқықтықрет- теу ерекшеліктері.

     2. Жер қуқық қатынастарының шетелдік субъектілерінің қуқықтық жагдайы.

     3. Қазақстандагы әскери полигондар жерін Ресей Федерациясы- ның жалга алу мәселелері.

1. Шетелдік субъектілермен жер катынастарын күкықтык реттеу ерекшеліктері

Шетелдік субъектілер мен Қазакстан Республикасының жер катынастарының ерекшеліктерінің бірі ол осы катынастардың обьектісі болын нақты аныкталған жер учаскелерінің болатын- дығы.

Шетелдік субъектілермен Қазакстан Республикасының жер катынастарының объектілерін екі түрге жіктеуге болады:

- Шетел азаматтарынын жеке меншік кұкығы объектілері

- Шетелдік субъектілердің жер пайдалану құкығы объектілері.

Осылайша, шетелдік азаматтардың жеке меншік кұкығының объектісі болып кұрылыс салуға берілетін немесе өндірістік және ондірістік емес кұрылыстар салынған. соның ішінде тұрғын кұры- лыстар, (кұрылыстар, кұрылғылар) және олардың кешендері, сонымен катар ғимараттарға (күрылыстар, кұрылғылар) кызмет көрсетуге арналған жерлер беріледі.

Шетелдіктерге мынадай жер учаскелеріне ортак тыйым кол- данылады:

корғаныс және мемлекеттік кауіпсіздік, мемлекеттік меншік- тегі корғаныс өнеркәсібі кажетгеріне; Казакстан Республикасы- нын Мемлекеттік шекарасын корғау және күзету үшін тұрғызы- лған инженерлік-техникалык кұрылыстар, коммуникациялар орналаскан; кеден кажеттеріне арналған жер учаскелері;

ерекше қорғалатын табиғи аумактар;

орман корының жері;

су корының жері;

магистралдыктемір жол желілері мен ортак пайдаланудағы автомобиль жолдары;

жеке меншік кұкығындағы үйлер мен ғимараттардың жөне оларға кызмет көрсетуге кажетті жер учаскелерін коспағанда, елді мекендердегі ортак пайдаланудағы аумактар орналаскан жер учаскелері жеке меншікте бола амайды.

Шетелдік субъектілер жер пайдалану күкығында баска'да жер учаскелерін иеленуі мүмкін, бірак кейбір жағдайларда оларды пайдалану мерзімі Казакстан Республикасынын азаматтарына Караганда азырак. Осылайша, Казакстан Республикасынын Жер кодексінін 97-бап 3-тармағына сәйкес шетелдіктерге және аза- маттығы жок түлғаларға ауыл шаруашылығы максатындағы жер учаскелері жалға беру жағдайында уакытша жер пайдалану мерзімі Южыл.

Біздің пікіріміз бойынша, заң шығарушы объективті және кұзырлы шешім кабылдады деп танимыз. жер нарығы әлі қалып- таспаған жағдайда, ал жердің накты меншік иелері мен жер пай- даланушылар жер учаскелерін сатып алу кұкыктарын акшалай каражатының жоктығына байланысты жүзеге асыра алмаған жағдайда ауылшаруашылығы максатындағы жер учаскелерінін шетелдік субъектілерге жеке меншік кұкығымен беруге тыйым салынғаны экономикалык және әлеуметтік түрғыдан өте орынды болып табылады.

Шетелдік азаматтарға карағанда шетелдік мемлекеттерге тәртіп каталдау. Бұл жерде жер учаскелері тек жер пайдалану- дың объектісі болып кана табылады.

Қазақстан Республикасында шетелдік тұлғалардың қатысуы- мен туындайтын жер қатынастарына біркатар ерекшеліктертән.

Біріншіден, ең маңызды ерекшелігі субъектілік қүрамында болып табылады. Зерттеліп отырған жер катынастарынын субъектілері ретінде шетелдік тұлғалар танылады. Шетелдік тұлғалар қатарына шетел азаматтары, азаматтығы жоқадамдар, шетелдік занды түлғалар жатады. Сонымен бірге, шетел мемлекеттері, халыкаралык үйымдар оның ішінде дипломатия- лык және консулдык өкілдіктер де шетелдік түлғалар болып табылады.

Келесі ерекшелігі зерттеп отырған қатынастардың объекті- сінде, яғни бүл қатынастар белгілі бір жер учаскелеріне байланысты туындайды.

Шетелдік түлғалармен жер катынастары тек ұлттық жер заң- дарының негізінде ғана емес, сонымен катар халыкаралык келісім шарттар негізінде туындайды. Яғни шетелдік тұлғалардын жер кұкыктары мен міндеттері ұлттык зандармен катар, халыкаралык келісімшарттар нормаларында көрініс табады.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы