1-т а қ ырып жер қҮҚЫҒының ТҮсінігі, ПӘНІ, ЖҮйесі және қАҒидаларыбет5/9
Дата09.09.2017
өлшемі172.28 Kb.
#19852
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Мемлекеттік жер кадастры - Казакстан Республикасы жерінің табиғи шаруашылык жай-күйі, жер учаскесінің орналаскан жері, нысаналы пайдалануы, мөлшері мен шекарасы, олардың сапалык сипаттамасы туралы, жер пайдаланушыларды есепке алу мен жер учаскесінің кадастрлык кұны туралы мәліметтердің, өзге де кажеті мәліметтердің жиынтығы.

Жер кадастрының негізгі максаты — жер қорын үтымды пайдалану мен корғауды камтамасыз ету. Жерге заттық құқықтар- дың азаматтык айналымы жерге меншік құқықжағдайында жер меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтарын қорғау.

Кадастрлык мәлімет шынайы объективті болуы үшін келесі кағидалар сақталуы тиіс:

Мемлекеттің жер корын түгелдей қамту;

Жер кадастрын жүргізудің үздіксіздігі;

Жер кадастрының әдістемелік негіз бірлігі;

Жер кадастрын жүргізу органдарынын бірыңғай жүйесінің болуы.

Жер кадастрының мәліметтері келесі жагдайларда колданы- лады: • максатты тағайындауын ескеріп, жер учаскесін пайдалану тиімділігін аныктау;

 • жер учаскесін жеке меншікке саткан кезде онын бағасын (жер учаскесін жалдау күқығын сату төлемін) аныктау;

 • салык салу;

 • жер учаскесін мемлекеттік қажеттіктер үшін еріксіз алу кезінде және иеліктен айыру жағдайында сатып алу бағасы мен төлем мөлшерін сотпен аныктау максатында жүргізіледі.

 • жер учаскесімен мәміле жасау;

 • жерге телем мөлшерін аныктау;

 • кұкыктық баска кадастрды жүргізу үшін.

Жер кадастры деген ұғымды күкыктык кадастр деген үғымнан белек карастыру керек.

Қүкыктык кадастрды жүргізу тәртібі Қазакстан Республикасының 2007 жылғы 26 шілдедегі Жылжымайтын мүлікке күкык- тарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы № 310 Заңымен реттеледі.

Күкыктык кадастр дегеніміз — жерге меншік пайдалану және баска да күкыктары және олардың иелері сонымен катар, жер учаскесінде жасалатын мәмілелер, оларға берілген ауыртпалык- тар туралы мәліметтердің жиынтығы. Құкыктық кадастрды тіркеуші органдар жүргізеді жөне онда жылжымайтын мүлікке қолданылатын және тоқтатылған қүкықтар және тіркеудің өзге де объектілері туралы акпарат, жылжымайтын мүліктің сәйкес - тендіру сипаттамалары, кұқық иелері туралы мәліметтер, кұкықтык кадастрдың мәліметтеріне бар сүрау салулар туралы акпарат камтылады.

3. Жер мониторингінін түсінігі, қүрылысы, мазмүны

Жер мониторингісі — жер корын мемлекеттік басқарудың негізгі бастаушы элементі. Жер мониторингісі болып жаткан өзгерістерді уақытылы аныктау оларды бағалау одан әрі дамуын болжау және кері әсері бар процестерді болдырмау мен онын зардаптарын жою жөнінде үсыныстар әзірлеу мақсатында жүргізілетін жер корының сапалык және мөлшерлік жай-күйін базалықжедел мерзімді байқау жүйесін білдіреді. Жер мониторингісі максаттары, міндеттері, күрылымы онын жүзеге асыры- лу тәртібі Казакстан Республикасы Жер кодексімен және 19 кыр- күйек 2003 жылғы Казакстан Республикасы Үкіметінің «Казакстан Республикасында жер мониторингін жүргізу және онын деректерін пайдалану туралы» каулысымен реттеледі.

Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, жер мониторингісін жүргізу бюджеттік каражат есебінен қаржыландырылады. Мемлеке- таралыкжәнехалыкаралык жер мониторингісін каржыландыру Казакстан Республикасының баска мемлекетпен жасаған шарт- тармен келісімдерге сәйкес жүргізіледі.

Жер мониторингісі міндеттері: • жер жай-күйінің өзгерістерін уакытылы аныктау, оларды бағалау, болжам жасау және кері әсері бар процестерді болдыр- маумен зардаптарын жою жөнінде үсыныстар әзірлеу;

 • мемлекеттік жер кадастрын жүргізуді, жерге орналастыру- ды, жерді пайдалану мен корғауды бакылауды және жер ресурстарын мемлекеттік баскарудың өзге де функцияларын ақпарат- пен камтамасыз ету.

Жер мониторингісі:

жүйелі байкауларды, іздестірулерді, суретке тусірулерді, тексерулерді (кайта тексерулерді және түзетулерді) орындау;

жердің жай-күйін талдау мен бағалауды жүргізу;

жердің кұнарлылығына ангропогенді эсер етуді реттеу жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу;

белгілі бір уақыт кезеңінде жердің сапалык жай-күйін бол- жауды әзірлеу;

жер туралы деректер банкін ұйымдастыру жөніндегі жұмыстарды камтиды.

Жер мониторингісін жүргізу барысында жердің сапалык жағ- дайына эсер ететін келесідей проңестер аныкталады:

Эволюциялык (дамудың табиғи тарихи процестерімен байланысты);

Кезендік (күндік, мезгілдік және баска да сипаттағы өзге- рістер);

Антропогендік (адам кызметімен);

Төтенше жағдайлар (экологиялык апаттар);

Жер мониторингісі акпараттык кайнар көзіне бакылаудын, зерттеудін, инвентаризациялаудың нәтижелері, архивтік мәліметтер және жер сапалык жай-күйі туралы баска да мәліметтер жатады. Жер мониторингісі объектісі — меншік нысанына, ве- домстволык бағыныштылығына қарамастан барлык Казакстан Республикасы жері танылады.

Мониторинг жердің нысаналы максатының ерекшелігі ескеріле отырып жүргізіледі және жердің санаттарына сәйкес келетін мынадай косымша жүйелерге бөлінеді:


 • ауыл шаруашылығы максатындағы жердің мониторингі;

 • елді мекендер (қалалар, кенттер мен ауылдык елді мекендер) жерінін мониторингі;

 • өнеркәсіп, көлік, байланыс, корғаныс және өзге де ауыл шаруашылығы максатына арналмаған жердін мониторингі;

 • ерекше корғалатын табиғи аумактағы жердін, сауыктыру максатындағы. рекреациялық және тарихи-мәдени максаттағы жерлердің мониторингі;

 • орман коры жерінің мониторингі;

 • су коры жерінің мониторингі;

 • босалкы жердің мониторингі.

Жер мониторингі бойынша алынған акпаратты облыстың (республикалык маңызы бар каланың, астананың) жер ресурстарын баскару жөніндегі тиісті аумактык органдары корытады әрі тал- дайды, ол мүрағаттар мен автоматтандырылған акпараттык жүйеніндеректер банкінде жинакталады және сақталады.

Базалык күжаттарда өңірлік объектінің немесе жер учаскесінің бастапкы жай-күйі тіркеледі. Базалық күжаттарға жердің жай-күйінің бастапкы такырыптык карталары, картографиялык материалдар және жердің сапалык жай-күйі туралы жиналған мәліметгер жатады. Бірізділендірілген нысандар, оларда жердің жай-күйінің тіркелген өзгерісі көрсетілген кестелер есептік қүжаттар болып табылады.

Жердін мониторингі жөніндегі қужаттама мынадай талаптарға сәйкес келуі:

белгіленген үлгідегі бланкілерде атқарылуы; картографиялык материалдар жер ресурстарын баскару жөніндегі орталык уәкілетті орган белгілеген техникалыкталаптарға сәйкес әзірленуі;

мемлекеттік қүпияға жатқызылған жер учаскелерінің жос- парларында (сызбаларында) камтылған мәліметтер олардың кү- пиялылығын камтамасыз ететін белгіленген ережелерге сәйкес пайдаланылуы және сақталуы тиіс.

4. Жерге орналастырудың тусінігі, оның функциясы, міндеттері, жерге орналастыру процесінің кезендері және оның мазмүны.

Казакстан Республикасы Жер кодексінің 149-бабына сәйкес, жерге орналастырудың мақсаттары мен мазмүны:


 • жерге орналастыру жер катынастарын ретгеуге, жерді үтымды пайдалану мен корғауды үйымдастыруға бағытталған, Казакстан Республикасы жер зандарын сакталуын камтамасыз ету жөніндегі шаралар жүйесі болып табылады.

 • Жерге орналастыру меншік нысанына карамастан және оларда шаруашылык жүргізу нысанына карамастан барлык санаттағы жерлерде жүргізіледі.

Жерге орналастыру дегеніміз - жер катынастарын реттеуге, жерді үтымды пайдалану мен корғауды үйымдастыруға бағытгал- ған Республика зандарының сакталуын камтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жүйесі болып табылады. Жерге орналастыру қызметінің белгілері:

1. Жерге орналастыру - жер аумағын, жерді пайдалануды және экологиялык жағдайды үтымды ұйымдастыруды камтамасыз ететін шаралар жүйесі;  1. Жерге орналастыру - бұл жерді өндіріс құралы ретінде ұйымдастыру шараларының жүйесі;

  2. Жерге орналастыру — жерді толык, тиімді және ұтымды пайдалануды ұйымдастыру, жерді пайдалану мәдениетін артгыру және коргау саласындағы мемлекеттік органдардың шешімдерін жүзеге асыруға бағытгалган шаралар;

  3. Жерге орналастыру - жер пайдалану саласында, мемлекет органдарының шешімдерін жүзеге асыруға бағытталған мемлекеттік шаралардың жүйесі;

  4. Жерге орналастыру - барлык жер аумағын және оның жеке бөліктерін дұрыс үйымдастыруды камтамасыз ететін белгілі шаруашылык кұкыктык және жер техникалық, мемлекеттік шаралар (әрекетгер) жүйесі.

Жерге орналастыру кызметінің мазмұнындағы бұл шаралар үш топка бөлінеді:

   1. Әлеуметтік-экономикалық. Әлеуметтік экономикалык шаралар жерді қандай салада пайдалануын аныктайды ол жерді ауыл, орман, шаруашылык қызметтерін жүргізу мүмкіндігін аныктайды. Жерге орналастыру экономикалык аспект ретінде жер өндіріс күралы және халык шаруашылығының салаларының объектілер орналастыратын аумактык базисі ретінде жерді ұйымдастыру.

   2. Техникалық. Техникалык шаралар іздестіру, суретке түсіру, карта жасау, зерттеу жүмыстарын әртүрлі жобаларды жасауға жұмыстар жүргізеді. Жерге орналастырудың техникалык аспектісін жобалау, іздестіру, зерттеу және түсіру жүмыстары қамтиды.

   3. Құықтьіқ. Жерге орналастыру жер қорын баскаруға байланысты мемлекеттік кызметтің бағыттарының бірі. Жерге орналастыру құқықтык аспект ретінде — жер меншік иелері мен жер пайдаланушылардын кұкыктарын жүзеге асырудың шартта- рын аныктайды. Жерге орналастыру жерді ұтымды пайдалануды ұйымдастыруға бағытталған шаралардың жүйесін кұрайды.

Жерге орналастыру жұмыстары Казакстан Республикасының Жер ресурстарын баскаружөніндегі агенттік Төрағасының 2004 жылғы 7 кыркүйектегі № 72-Ө-а Жер пайдалануларды ұйымдастыру және ретгеу, алкапта жер учаскесінің шекарасын бөлу және белгілеу бойынша шаруашылык аралык жерге орналастыру жо- басын әзірлеу жөніндегі Казакстан Республикасындағы жерге орналастыру жұмыстарын аткару Ережелеріне сәйкес жүргізіледі.

Жерге орналастыру процесінің кезендері. Жерге орналастырудың кезендері дегеніміз — жер заңының және жерге орналас- тыруды іске асырудың нормативтік актілерде көрсетілген жерге орналастыруды жүзеге асыратын кұзыретті органдардын реті мен орындауының іс кимылдары (әрекеттері). Келесі сатылардан түра- ды:

 • дайындык жұмыстары;

 • жерге орналастыру жобасын жасау;

 • жерге орналастыру кұжаттарының карастырылуы, келісілуі және бекітілуі;

 • жерге орналастыру жобасын орындау.

Дайындык жұмыстары. Дайындык жұмыстары кажетті бастапкы деректер мен мәліметтерді жинаудан, жүйелендіруден, са- раптаудан және бағалаудан тұрады. Болжауларды, сызбаларды, жерге орналастыру жобаларын өндеу; Шаруашылык аралык, шаруашылык ішіндегі және учаскелік жерге орналастырудың болжамдары, схемалары, бағдарламалары, жобалары, елді мекендер аумактарының жер-шаруашылык кұрылымының жобалары, жерді пайдалану мен корғауға байланысты жобалар, жоспарлар, карталар, сұлбалар, есеп берулер, сондай-ақ, жер учаскесіне кұкығын куәландыратын кұжаттар жерге орналастыру кұжатта- масының жерге орналастырудың мәніне сәйкес міндетті түрлері болып табылады;

Жерге орналастырудың болжамдарын, бағдарламаларын, схе- маларын және жобаларын әзірлеудің тәртібі жер ресурстарын баскару жөніндегі орталык аткарушы орган әзірлейтін және бекітетін ведомстволык нормативтік кұкыктык актілерге сәйкес жүзеге асырылады. Жерге орналастыру кұжаттамаларын карау, келісу және бекіту Казакстан Республикасының колданылып жүрген зандарына сәйкес жүргізіледі;Жерге орналастыру жобасын жасау. Жерге орналастыру жобасын жасау бойынша жұмыс мазмұны осы жұмыстарды жүргізу тапсырмасымен (келісім-шартымен) аныкталады және оған:

 • жердің казіргі жағдайын және пайдаланылуын талдау;

 • аумактарды және алкаптарды пайдалануды реттестіру мен ұйымдастыру;

 • табиғатты корғау шараларын жасау;

 • жобаны жүзеге асыру жоспары;

 • жер пайдаланумен байланысты баска кұжаттарды дайындау жатады.

Жерге орналастыру қүжаттарының қарастырылуы, келісілуі және бекітілуі.

5. Жерді корғау және ұтымды пайдалануға мемлекеттік бақылау жасаудың міндеттері мен максаттары

Жерді корғау шаралары жоспарлыкжәне бағдарламалык-мак- саттык күжаттар мен материалдарда ескеріледі, Казакстан Республикасынын өлеуметтік-экономикалык дамуынын жоспарла- нуының жобаларына, ұлттык және мемлекеттік бағдарламалар мен тұжырымдамаларға косылады. Осы саладағы жоспарлаудың ерекшелігі болып, жерді корғау шараларын жүзеге асыру бо- йынша арнайы бағдарламаларды әзірлеу табылады. Жекелеген- де, Казакстан Республикасынын Үкіметінің каулыларымен 2000 жылы 16 акпанда Казакстан Республикасында 2000-2003 жыл- дарға арналған жерге күкыктарды камтамасыз ету бағдарламасы, 1994 жылы 11 казанда Казакстан Республикасынын 1994—1995 жылдар және 2010 жылға дейінгі кезеңге дейін жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау тұжырымдамасы, 2003 жылы 10 шілдеде қабыдданған 2004-2010 жылдарға арналған Казакстан Республикасынын ауылдық аймактарды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы, 2005 жылы 5 каңтарда кабылданған 2005-2007 жылдарға арналған ауылшаруашылық максатындағы жерлерді үтым- ды пайдалану бағдарламасы, 2005 жылы 24 каңтарда кабылданған «2005-2015 жылдарға арналған Казакстан Республикасындағы шөлейттенумен күресу» бағдарламасы бекітілген..Сонымен катар, Казакстан Республикасынын Экологиялык кодексінде коршаған ортаны корғау шараларын жоспарлау занды түрде бекітілген. Ал жерді ұтымды пайдалануға бағытталған бағдарламалар орын алғ- анымен, Жер кодексінде жерді корғауға бағытталған шараларды жоспарлау мәселесі мүлдем карастырылмаған.

Сол себептен, республикалық деңгейде кабылдануы кажет жерлерді пайдалану және корғауға байланысты әрекеттердің жоспарында жоспарлаудың әкімшілік деңгейі, жоспарлайтын органдардың кұрамы, олардың кұкыктары мен міндеттері, жоспарлау деңгейлері арасындағы ара-катынас секілді ережелер ескерілуі керек және Жер кодексінде жерді корғауға бағытталған шараларды жоспарлау мәселесі жеке бап шегінде карастыры- луы тиіс деп есептейміз.

Жер корғауға бағытгалған шараларды каржыландыру эконо- микалық механизмнің маңызды элементтерінің бірі. Жерді корғау шараларын каржыландыру мәселелері, Қазақстан Республика- сында жерді корғауға бағытталған шараларды каржыландыру жергілікті және республикалык бюджеттердін, баска да кайнар көздер есебінен жүзеге асырылады және кажетгі кәлемдегі мате- риалдык-техникалыкресурстармен камтамасыз етіледі. Казак- стан Республикасының 2004 жылы 24 сәуірде кабылданған Бюджеттік кодексінін 50,51-баптарына сәйкес, республикалык, облыстык және аудандык бюджетгін шығыстары агроөндірістік кешен, ерекше корғалатын табиғи аумактар, орман, су, сонымен бірге, жер катынастарына бағытталған. Баска кайнар көздерге жер учаскелерінін меншік иелерінің және жер пайдаланушылар- дың жеке каражаттары; занды және жеке тұлғаларыньщ ерікті кайырымдылыктары; экологиялык сактандыру; банктердің несиелері; баска кайнар көздер, оның ішінде шетел инвестиция- лары жатады.

Казакстан Республикасының Экологиялык кодексінде кор- шаған ортаны корғау шараларына кандай шаралар жататындығы нақты аныкталған. Әрине, аталған жағдай Экологиялык кодекстің жетістігін көрсетіп отыр. Сонымен, коршаған ортаны корғау ша- ралары дегеніміз — коршаған ортаны корғауға және оның сапа- сын жаксартуға бағытталған технологиялык, техникалық, ұйым- дык, әлеуметтік және экономикалык іс-шаралар жиынтығы. Олардың катарына:


 • экологиялык кауіпсіздікті камтамасыз етуге бағытгалған;

 • коршаған ортаның сапалык сипаттамаларын арттыру аркы- лы коршаған ортаның күрауыштарыныңжай-күйін жаксартатын;

 • экологиялык жүйелердің жай-күйін тұрактандыру мен жаксартуға, биологиялык алуантүрлілікті сактауға, табиғи ресурс- тарды ұтымды пайдалану мен молыктыруға ыкпал ететін;

 • коршаған ортаға және халыктың денсаулығына залал келтірудің алдын алатын және оларды болғызбайтын;

 • коршаған ортаны қорғауга, табиғатты ұтымды пайдалануға және коршаған ортаны басқарудың халыкаралык стандартгарын енгізуге бағытталған әдістер мен технологияларды жетілдіретін;

 • өндірістік экологиялык бакылауды дамытатын;

коршаған ортаны корғау саласындағы ақпараттык жүйелерді калыптастыратын және экологиялык акпарат беруге ыкпал ететін;

6. Жерге ақы төлеу. Жер салығы бойынша жеңілдіктер

Жерге акы төлеу дегеніміз - жер учаскесін пайдаланудың экономикалык нәтижесіне байланысты болмайтын, белгілі бір аймақта орналаскан, белгілі бір сападағы және шаруашылык құндылығы бар жер учаскесінің бірлік алаңы үшін белгіленген сома. Жерге акы төлеу жер меншік иелері мен жер пайдаланушы- лардың жерді пайдаланғаны үшін, жер учаскесін мемлекеттік меншіктен жеке меншікке сатып алғаны үшін немесе жер пайдалану күкығын алғаны үшін жер зандарымен, салык зандарымен немесе өзге де зандармен белгіленген бекітілген мөлшердегі со- маны төлеу жөніндегі әрекеті болса, жер төлемдері жерді ұтымды пайдалану мен корғауға бағытталған накты жер учаскесі үшін белгіленген сома болып табылады. Әрине жер төлемдерінің мөлшеріне жер учаскесінің орналаскан жері, сумен камтамасыз етілуі, топырағының кұнарлылық сапасы т.б. факторлар әсерін тигізіп отырады.

Сонымен катар, жер төлемдерін екі түрлі мағынада карасты- руға болады: экологиялык мағынада және экономикалык мағынада. Экологиялык мағынадағы жер төлемдерінің катарына жерді корғау және сапасын жақсартқаны үшін төленетін төлем, жерді ластағаны үшін төленетін төлем жаткызылған болса, экономикалык мағынадағы жер төлемдерінің катарына жер салығы, жердің нарыктык күны, жер ресурстарын пайдаланғаны үшін төленетін төлем, жерді мемлекеттік меншіктен жеке меншікке немесе пайдалану күкығына алғаны (сатып алғаны) үшін төленетін төлем т.б. жаткызылған.

Жер учаскесінің экономикалык кұндылығы келесідей негізгі үш белгісі аркылы белгіленеді:  1. Жер учаскесінін негізгі максаты, яғни, бүл жер учаскесі қолданылатын максатты санаты; Жердің негізгі мақсатта пайдалану белгісі жер учаскесін бағалаудағы баска екі белгіні сипат- тап ашуға мүмкіндік береді: мысалы, ауылшаруашылык мақса- тындағы жерлер үшін бүл жерлердің мәнді белгілері болып, оның кұнарлылығы, топырағының физикалык-химиялық қүрамы, өзге де минералды және органикалык күрамдарының бар болуы та- нылса, ал, өнеркәсіп, көлік жөне өзге де мақсаттағы жерлер үшін маңызды белгілері болып оның бедері, пайдалы казбаларының бар болуы, гидрологиялык және геологиялык касиеттерінің бар болуы танылады;

  2. Жердің сапасы, яғни, жер учаскесінің белгілі бір шаруашылык мүқтаждыктарын канағаттандыра алу деңгейі; Жердің сапасы жердің белгілі бір табиғи қасиетгеріне деген сүраныс деңгейімен анықталады;

  3. Жер учаскесінің экономикалык шаруашылык кеңістікте накты орналасуы, яғни оның бағасын мына кағидадан анықтауға болады: жер пайдалану шығындарыныңтөмендігі және жердің экономикалык тиімділігінін жоғарлығы.

7. Жер дауларын шешу

Жер даулары дегеніміз - жер катынастары екі немесе бірнеше субъектілер белгілі бір жер күкықтары мен занды мүдделерін иеленуге камтамасыз етуге және жүзеге асыруға байланысты келіспеушілік жер дауларын меншік кұкығынын және жер пайдалану күкығының, жерге өзге де күкыктардын өзгеруі токтаты- луы және жүзеге асыру бойынша туындайды. Жер дауының субъектілері жер учаскесінің меншік иелері, жер пайдаланушы- лар, жерге баска да күкыктардың (сервитут, кепіл) иеленушілері сонымен катар жеке тұлғалар мен жеке жер катынастарын мемлекеттік баскару органдары және баска да мемлекеттік органдар болады. Сонымен катар жер дауы жер катынастарын реттеуші мемлекеттік органдар арасында да пайда болуы мүмкін. Жер дауларын жіктеу әртүрлі негіздерге байланысты жүзеге асырылады: • Карастыру тәртібі бойынша;

 • Сипаты бойынша;

 • Даудың субъектісі бойынша;

 • Пәні бойынша.

  1. Карастыру тәртібі мен сипаты бойынша:

 • соттәртібімен карастырылатын жер даулары;

 • сотка дейін каралуды талап ететін жер даулары;

 • сотта каралуды талап етпейтін жер даулары.

 1. Субъектісі бойынша:

 • азаматгар арасындағы жер даулары;

 • азаматтар мен занды тұлғалардың арасындағы жер даула-

ры;

 • азаматтар, занды тұлғалар, мемлекеттік өкілетті органдар арасындағы жердаулары.

  1. Объектісі бойынша:

 • жер учаскелерімен байланысты жердаулары;

 • жер учаскесіне кұкыкпен байланысты жер учаскелері;

 • жерге баска да кұкыктармен байланысты жер даулары.

 1. Жер дауыныңсипатына байланысты:

 • жер учаскелерін берумен байланысты жердаулары;

 • жер учаскесін беру процесінде пайда болатын жердаулары.

Соттардың жер зандарын колдануынын кейбір мәселелері

туралы Казакстан Республикасы Жоғарғы Сотынын 2007 жылғы 16 шілдедегі № 6 нормативтік каулысына байланысты соттар төмендегідей талаптардан тұратын дауларды қарайды: • жер учаскелерін беру және оларды алып кою туралы (Жер кодексінін 2,3,4,5,9-тараулары);

 • жер учаскелерін алып коюға байланысты шығындарды өтеу туралы (Жер кодексінін 2 және 20-тараулары);

 • меншік күкығы және жер пайдалануды даулау туралы (Жер кодексінін 3 және 4-тараулары):

 • Әкімдердің жер учаскелерін беру тәртібіне шағымдану туралы (Жер кодексінін 43^7-баптары);

 • кепіл шартына шағымдану туралы (Жер кодексінін 8-та- рауы);

 • Жер кодексінін 92,93,94-багігарына сәйкес, жер учаскелерін алып кою туралы;

 • сервитут белгілеу немесе токтату туралы (Жер кодексінін 7-тарауы);

 • жер учаскесіне'меншік күкығын немесе жер пайдалануын куәландыратын мемлекеттік актілерді тіркеуден және беруден бас тарту және тағы баскалары туралы талаптар.

Казакстан Республикасы Азаматтык кодексінін 117-бабынын 1-тармағына сәйкес, жер учаскелері жылжымайтын мүлікке жатады. Осыған байланысты жер учаскелеріне күкык туралы талап арыздар Казакстан Республикасы Азаматтык іс жүргізу кодексінін 33-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, олардың орналаскан орны бойынша сотка берілуі тиіс. Соттар істі сот талкылауына әзірлеген кезде тараптардың өзара катынасының сипатын, дау- лы күкықтык катынастың туындау себебін және уакытын анык- тауы, тараптардың жер учаскесіне кұкығын белгілейтін және күкыкты куәландыратын кұжаттар беруін талап етуі керек.

Олардың негізінде азаматтар жөне занды тұлғалардың жер учаскесіне тиісті кұкыктары (жеке меншік құқығы, жер пайдалану кұкығы, сервитуттар және жер учаскесіне өзге дазаттык кұкыктар) туындайтын кұжаттар жер учаскесіне кұкык белгілейтін кұжаттар болып табылады. Оларға, атап айтканда, әкімдердін жер учаскесіне кұкык беру туралы кұкыктык актілері, сатып алу-сату шарттары (айырбастау, сыйға тарту немесе жер учаскесін иеліктен шығару туралы өзге де мәмілелер) және жер учаскесіне жеке меншік кұкығын, жер пайдалану кұкығын және жерге өзге заттык кұкыктарды тану туралы сот шешімдері жат- кызылуы мүмкін.

Кұкық белгілейтін күжаттардын негізінде жер учаскелерінін меншік иелеріне және жер пайдаланушыларға жер катынастары жөніндегі уәкілетті орган берген жер учаскесінің ұқсастырыл- ған сипаттамаларын көрсететін құжаттар жер учаскесіне кұкыкты куәландыратын кұжаттар болып табылады. Құкыкты куәландыратын кұжаттарға жер учаскесіне жеке меншік құкығы актісі, тұракты жер пайдалану қүкығы актісі және уакытша (өтеулі, өтеусіз) жер пайдалану құкығы актісі жатады. Кұкыкты куәландыратын құжатгарды жер қатынастары жөніндегі уәкілетгі орган ғана береді.
9-т а қ ы р ы п ЖЕР ҚҮҚЫҚ БҮЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ЗАҢДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІК

1.Жер қүқық бүзушышқтарының түсінігі, түрлері жәнеқурамы.2. Жер қүқық бүзушылықтар үшінжауапкершіліктің түсінігі. Жер заңдарын бүзганы үшінзаңды жауапкершіліктің түрлері.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді