1-т а қ ырып жер қҮҚЫҒының ТҮсінігі, ПӘНІ, ЖҮйесі және қАҒидалары


Жерге мемлекеттік меншік қүқыгының субъектісібет3/9
Дата09.09.2017
өлшемі172.28 Kb.
#19852
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Жерге мемлекеттік меншік қүқыгының субъектісі — яғни меншік иелері. Республикалык меншіктегі жерлерге билікті Казакстан Республикасының Үкіметі жүзеге асырады. Ал, жергілікті меншіктегі жерлерге билікті жер учаскесі орналаскан жердегі жергілікті өкілді және аткарушы органдар жүзеге асырады.

3. Жерге жеке меншік қүкығы, оның объектілері мен субъектілері және жүзеге асыру ерекшеліктері

Жерге жеке меншік кұкығы - жеке тұлғаның немесе мемлекеттік емес занды тұлғаның езіне тиесілі жер учаскесін занда көрсетілген шартгар мен шектерде иелену, пайдалану және билік ету кұкығы болып танылады.

Казакстанда жерге жеке меншік кұкығы шектеулі нысанда ж үзе ге асы рыладьі:


  1. Казақстаннын азаматтарына алты жағдайда ғана беріледі. Казакстан Республикасынын Жер кодексіне сайкес, ауыл шаруа- шылык максатындағы жерлер келесі жағдайларда Казакстан Республикасынын азаматтарынын жеке меншігінде болуы мүмкін:

 • Шаруа/фермер/кожалығын жүргізу үшін;

 • Өзіндік косалқы шаруашылык жүргізу үшін;

 • Орман өсіру үшін;

 • Жеке түрғын үй күрылысы үшін;

 • Саяжай күрылысы үшін;

 • Үйлерді/күрылыстар мен ғимараттарды/олардың максаты- на сәйкес кызмет көрсетуге арналған жерді коса алғанда, өнді- рістік және өндірістік емес, онын ішінде түрғын үйлерді және олардың кешендерін салу үшін немесе олар салынған жер учаскелері;

 1. Казакстанның занды түлғаларына үш жағдайда беріледі.

 • Ауылшаруашылыктауарлы өндірісін жүргізу үшін берілуі мүмкін

 • Орман өсіру үшін;

 • Үйлерді /күрылыстар мен ғимараттарды/олардың максаты- на сәйкес кызмет көрсетуге арналған жерді коса алғанда, өндірістік және өндірістік емес, оның ішінде түрғын үйлерді және олардың кешендерін салу үшін немесе олар салынған жер учаскелері.

 1. Шетелдік түлғаларға бір ғана жағдайда. Үйлерді /күрылыстар мен ғимараттарды/олардың максатына сәйкес кызмет көрсетуге арналған жерді коса алғанда, өндірістік және өндірістік емес, онын ішінде түрғын үйлерді және олардың кешендерін салу үшін немесе олар салынған жер учаскелері.

Жерге жеке меншік күкығының объектілері болып Казакстан Республикасынын Жер кодексінде көзделген тәртіпке сәйкес, елді мекендер, ауыл шаруашылык максатындағы жерлер, занда көзделген жағдайда орман және су корларының жерлері табыла- ды. Жерге жеке меншік кұкығын орнатпастан бүрын, жер учаскелерін, жер пайдалану күкығын және жер үлестерін жер айналымына ёнгізудің занды түрде камтамасыз етілген мүмкін- дігін анықтау қажет. Яғни жеке меншік кұкығының объектісі болып табылатын жер учаскесі немесе жер пайдалану күкығы шаруашылык және азаматтык айналымнан алынбаған, жер заң- дарымен жеке меншікте болу мүмкіндігі аныкталған, жер учаскесінін шекаралары айкындалған және ол жер учаскесіне күкыктарды куәландыратын кұжаттарында көрініс тапкан жер учаскесі болуы тиіс.

Жер учаскелеріне жеке меншік қүқыгынын субъектісі — аза- маттар және мемлекеттік емес занды тұлғалар. Бұл ретте, егер жер зандарында өзгеше белгіленбесе, азаматтар деп Казакстан Республикасынын азаматтары, сондай-ак шетелдіктер мен аза- маттығы жоқадамдар ұғынылады. Казакстан Республикасының Жер кодексі занды күшіне енгенге дейін шетел азаматтары, ше- тел занды тулғалары және азаматтығы жок адамдар жерге жеке меншік иесі болып табылмайтын. Казіргі кезде жер заңнамасын саралау нәтижесінде аталған тұлғалардың жеке меншік кұкығында үйлерді /кұрылыстар мен ғимараттарды/ олардын максатына сәйкес кызмет керсетуге арналған жерді коса алғанда, өндірістік және ендірістік емес, оның ішінде тұрғын үйлерді және олардың кешендерін салу үшін немесе олар салынған жер учаскелері бола алатыны аныкталды.4. Жер учаскесі жерге заттық қүқыктың объектісі ретінде түсінігі, белгілері және түрлері

Жер учаскесі деп — занда белгіленген тәртіппен жер катынас- тары субъектілері не бекітіліп берілетін тұйык шекара ішіндегі бөлінген жер бөлігі.

Жер учаскесінін белгілері мынадай:

  1. Тұракгы орналаскандығы;

  2. Белгілі шекарада орналаскандығы;

  3. Учаскеге кұкығы бар екендігін растайтын кұжаттыңболуы. Жер учаскесіне кұкык белгілейтін кұжаттар дегеніміз - осылар- дын негізінде азаматтар мен занды тұлғалардың жер учаскесіне тиісті кұкыктары (жеке меншік кұкығы, жер пайдалану кұкығы, сервитуттар және жер учаскесіне өзге де заттык күкыктар) туындайтын кұжаттар. Кұкык белгілейтін кұжаттарға аткарушы органдардың жер учаскесіне кұкык беру туралы кұкыктык актілері, сатып алу-сату шарттары (айырбастау, сыйға тарту не- месе жер учаскесін иеліктен шығару туралы өзге мәмілелер) және сот органдарының жер учаскесіне жеке меншік кұкығын, жер пайдалану қүкығын және жерге өзге заттык кұкыктарды тану туралы шешімдері жатады.

5-т а қ ы р ы п ЖЕР ПАЙДАЛАНУ ҚҮҚЫҒЫ ЖӘНЕ ЖЕРГЕ БАСҚА ДА ҚҮҚЫҚТАР

1. Жер пайдалану к уқыгының түсінігі және оның түрлері.

       1. Жер пайдалану қүқыгының субъектілері және олардың түрлері.

       2. Жер меншік иеіерімен жер пайдаланушылардың қүқықтары менміндеттері.

       3. Сервитуттар түсінігі, түрлері, пайда болу және тоқтату шарттары.

1. Жер пайдалану қүқығыныц түсінігі және оның түрлері

Жер пайдалану күкығынын аныктамасы Жер кодексінін 12-бабында көрсетіл ген. Жер пайдалану кұкығы дегеніміз — тұлға- ның мемлекеттік меншіктегі жер учаскесін өтеулі немесе өтеусіз негізде мерзімсіз немесе белгілі бір мезгіл ішінде иелену және пайдалану кұкығы.

Жер пайдалану кұкығының келесідей ерекшеліктерін атап көрсетуге болады:


        1. Пайдаланудағы жер әркашан да мемлекеттін меншігінде болып калады;

        2. Жер учаскесін пайдалануға мерзімсіз немесе бір мерзім ішінде беріліп отырады, ал, меншік күкығында барлык пайдалану мерзімсіз болып табылады;

        3. Жер учаскесін пайдалануға ақылы түрде берілуі мүмкін, бүл пайдаланудың түрі өтеулі деп аталады. Жер зандарында көрсетіл ген тұлғаларға жер тегін түрде беріледі, бүл пайдаланудың түрі өтеусіз деп атшады.

Жер пайдалану кұкығының мынандай түрлері бар:

         1. Тұракты жер пайдалану кұкығы;

         2. Уакытша жер пайдалану кұкығы;

         3. Өтеулі жер пайдалану кұкығы;

         4. Өтеусіз жер пайдалану құкығы;

         5. Иеліктен шығарылатын жер пайдалану кұкығы;

         6. Иеліктен шығарылмайтын жер пайдалану кұкығы.

Түрақты жер пайдалану деп жерді алдын ала мерзімін бел-

гілемей отырып пайдалану болып табылады. Тұракты пайдалануға тек мемлекеттік тұлғаларға ғана беріледі. Бұл Жер кодексінін 34-бабында көрсетілген. Жер учаскелері тұрақты жер пайдалану кұкығымен мынадай мемлекеттік жер пайдаланушыларға:          1. кондоминиум объектілеріндегі үйлерді (қүрылыстарды, ғимараттарды), үй-жайларды шаруашылык жүргізу күкығымен немесе оралымды баскару күкығымен иеленетін занды тұлға- ларға;

          2. ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндірісін жүзеге асыратын занды түлғаларға;

          3. ерекше корғалатын табиғи аумактар жерінде жер пайдала- нуды жүзеге асыратын занды түлғаларға беріледі. Сонымен катар, түракты жер пайдалану күкығы шетелдік жер пайдаланушыларға тиесілі болмайды.

Уақытша жер пайдалану күқыгы алдын ала мерзімін белгілей отырып пайдалану. Уакытша жер пайдалану күкығы екі түрге бөлінеді:

 1. Кыска мерзімді, ол бес жылға дейін пайдалану;

 2. Үзак мерзімді, ол бес жылдан кырықтоғыз жылға дейін.

Уакытша жер пайдалану күкығын табыстау мерзімдері жер

учаскесіне берілетін күкыкты, оның нысаналы максатын және аумакты аймактарға бөлуді ескере отырып белгіленеді.

Өтеулі жер пайдалану күкығы дегеніміз — жер пайдалану кұкығы мемлекеттен сатып алынатындығын білдіреді. Жер учаскесіне уакытша өтеулі (кыска мерзімді және ұзақ мерзімді) жер пайдалану (жалдау) күкығы азаматтарға, мемлекеттік емес занды түлғаларға, сондай-ак халықаралык ұйымдарға табыста- луы мүмкін. Жер кодексіне сәйкес, жер учаскесін жеке меншікке сатып алудың терт түрлі жағдайы көрініс тапкан. Олар:


 • Біріншіден, жерді жер учаскесінін кадастрлык бағалау құнына сәйкес сатып алу;

 • Екіншіден, жер учаскесін кадастрлык бағалау кұнына сәйкес, сатып алу сомасын төлеу мерзімін он жылға дейін ұзарту аркы- лы;

 • Үшіншіден, жер учаскесінін кадастрлык кұнына карай ай- кындалатын жеңілдікті бағамен;

 • Төртіншіден, жер учаскесінін кадастрлык кұнына карай ай- кындалатын женілдікті бағамен сатып алу сомасын төлеу мерзімін он жылға дейін создыру аркылы сатып ала алады.

Отеусіз жер пайдалану кұкығы, керісінше мемлекеттен сатып алынбайтынын білдіреді. Оларға мыналар жатады:

— шалғайдағы мал шаруашылығы, маусымдык жайылымдар үшін; • тұрғын халыктың мал жаю мен шөп шабуы үшін;

 • мемлекеттік жер пайдаланушыларға;

 • бакша өсіру үшін;

 • кызметтік жер телімі;

 • ортак пайдаланатын жолдарды салу, мемлекеттік меншігі және әлеуметтік мәдени максаттағы объектілер кұрылысы кезеңіне;

 • тозған және бүлінген жерлерді калпына келтіру кезінде;

 • Казакстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен үйлерді және ғимараттарды уакытша өтеусіз пайдалануға берілген кезде,

 • Ғибадат объектілері үшін діни объектілер;

Кызметтік жер телімі ұзак мерзімді уакытша өтеусіз жер пайдаланудың ерекше бір түрі болып табылады. Кызметтік жер телімі Казакстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізімге сәйкес, осы телімге құкығы бар адамдар жұмыс істейтін мемлекеттік занды тұлғалардың жер пайдалануындағы жерден бөлінеді. Ол кызметтік тұрғын үйді күтіп-ұстау, ауыл шаруашылығы да- кылдарын өсіру, шөп шабу және мал жаю үшін беріледі.

Иеліктен шығарылатын жер пайдалану қүқығы дегеніміз —

оның иесі өзіне тиесілі жер учаскесін занды тағдырын шешуге күкығы бар жағдайдағы пайдалану. Яғни, иеліктен шығарылатын жер пайдалану күкығы деп оның иесі өзіне тиесілі жер пайдалану күкығын занда көрсетілген жағдайлар мен тәртіптер аркылы окшаулауға күкылы екендерін білдіреді. Окшаулау деп - аза- матгык зандармен реттелетін азаматтың жер учаскесімен күкық- тык мәмілелерді жасауға мүмкіндігі болып табылады. Бүл күқык барлык жер пайдаланушыларға тиесілі емес.

Иеліктен шығарылмайтын жер пайдалану күкығы дегеніміз — оның иесі өзіне тиесілі жер учаскесін занды тағдырын шешуге күкығы болмайтын жағдайдағы пайдалану күкығы.

Жер пайдаланушылардың:    1. ортак пайдаланудағы;

    2. корғаныс кажеттеріне берілген;

    3. орман корының;

    4. ерекше корғалатын табиғи аумактар, сауықтыру, рекреа- циялык және тарихи-мәдени максатгағы;

    5. кызметтік жер телімінің;

    6. уакытша өтеусіз және уакытша кыска мерзімді өтеулі жер пайдалану күкығымен берілген жер учаскелерінің;

    7. кепілге беруді коспағанда, шаруа (фермер) кожалығын және тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уакытша жер пайдалану кұкығымен берілген жер учаскелерінің;

    8. су корының жерінде жер пайдалану кұкығын иеліктен шы- ғаруды ксюа алғанда, жер пайдалану күкығына катысты мәмілелер жасасуына жол берілмейді.

Жер пайдалану кұкығын иеліктен шығару және оны беру кезінде жер пайдаланушылардыңжер учаскесінін нысаналы мак- сатын өз бетінше өзгертуге кұкығы жок.

2. Жер пайдалану күқыгынын субъектілері және олардмн түрлеріЖер пайдалану күкығының субъектілері бірнеше топка бөлінеді:

     1. жеке және занды тұлғалар;

     2. ұлттык және шетелдік тұлғалар. Үлттық жер пайдалану- шыларга мыналаржатады: Казакстан Республикасының азаматтары, Казакстан Республикасының занды тұлғалары, шетелдік катысуы бар Казакстан Республикасының занды тұлғалары; ал, енді шетелдік жер пайдаланушыларға келесі тұлғалар жатады: Шетел азаматтары, азаматтығы жок адамдар, шетелдік занды тұлғалар, шетел мемлекеттері, халыкаралык ұйымдар мен бірлестіктер.

3. мемлекеттік және мемлекеттік емес тұлғалар. Мемлекеттік жер пайдаланушыларға: мемлекеттік занды тұлғалар жатады. Мемлекеттік жер пайдаланушылардың кұкыктык жағдайынын ерекшеліктері:

 • мемлекеттік жер пайдаланушылар жер учаскелерінде ша- руашылык жүргізуді жүзеге асырады. Сондай-ак учаскелердін нысаналы максаты мен жер пайдаланушы тұлғалардын жоғары- дағы максатын ескере отырып, жер пайдаланудың баска да кұкыктарын іске асырады.

 • мемлекеттік жер пайдаланушылардың өзіне тиесілі жер пайдалану кұкығын иелігінен шығаруға, сондай-ак кепілге беруге кұкығы жок.

 • кейінгі жер пайдалану туралы шарт жалдау шарты немесе уакытша өтеусіз пайдалану туралы шарт нысанында жасалады.

 • кейінгі жер пайдаланушы жер учаскесінде шарттык жүргізуді жүзеге асырады, сондай-ак кейінгі жер пайдалану туралы шарттар белгіленген шарттарды сактай отырып жер пайдалану- шынын баска да кұкыктар мен міндеттерді жүзеге асырады. Мемлекеттік емес түлғаларға: азаматтар, мемлекеттік емес занды тұлғалар, кәсіпкерлер жатады.

  1. түракты және уакытша жер пайдаланушылар;

  2. бастапкы және кейінгі жер пайдаланушылар. Бастапкы жер пайдаланушыларға: жерді тікелей мемлекеттен немесе баска бастапкы жер пайдаланушыдан тәртібі аркылы алған түлғалар болып табылады. Кейінгі жер пайдалануда бастапкы жер пайдала- нушы өзінің биліктік мәртебесін сактап отырады. Ал, кейінгі жер пайдаланушылардың күкыктары бастапкы жер пайдаланушылар- мен шектеліп отыруы мүмкін.

3. Жер меншік иелері мен жер пайдаланушылардьщ күкыктары мен міндеттері

   1. жер учаскесін оның нысанасынан туындайтын максатта пайдалана отырып, жерде дербес шаруашылык жүргізу;

   2. ауыл шаруашылығы және өзге де дакылдар мен екпелер себу мен отырғызуға, өндірілген ауылшаруашылығы өнімі мен жер учаскесін пайдалану нәтижесінде алынған өзге де өнімге және оны өткізуден түскен табыска меншік, шаруашылык жүргізу, оралымды баскару;

   3. өз шаруашылығыныц кажеттері үшін жер учаскесінде бар күмды, сазды, киыршык тасты және баска да кен таралған пайда- лы казбаларды, шымтезекті, екпелерді, жер үсті және жер асты суларын, кейіннен мәмілелер жасасу ниетін көздемей, белгіленген тәртіппен пайдалану, сондай-ак жердің өзге де пайдалы касиет- терін пайдалану;

   4. жер учаскесі мемлекеттік кажеттіктер үшін алып койылған (сатып алынған) жағдайда келтірілген шығынды толык көлемінде өтетіп алу;

   5. жерді аймактарға бөлуді ескере отырып, меншік, шаруашылык жүргізу, оралымды баскару құкығымен жер учаскесінін нысаналы максатына сәйкестікте түрғын үйлер, өндірістік, түр- мыстык және өзге де үйлер (күрылыстар, ғимараттар) салу ;

   6. белгіленген күрылыс, экологиялык, санитарлык-гигиена- лык және өзге де арнаулы талаптарға сәйкес суландыру, күрғату және өзге де мелиорациялык жұмыстар жүргізу, тоғандар мен өзге де су айдындарын жасау кукығы бар.

Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалану жоніндегі міндеттері:

    1. жерді оның нысаналы максатына сәйкес, ал, уакытша жер пайдалану кезінде — жер учаскесін беру актісіне немесе жалдау шартына (өтеусіз уакытша жер пайдалану шартына) сәйкес пайдалануға;

    2. санитарлықжәне экологиялыкталаптарға сәйкес, өндіріс технологияларын колдануға, өздері жүзеге асыратын шаруашы- лык және өзге де кызмет нәтижесінде халыктың денсаулығы мен коршаған ортага зиян келтіруге, санитарлык-эпидемиологиялык, радиациялык және экологиялык жағдайдың нашарлауына жол бермеуге;

    3. жерді корғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға;

    4. жер салығын, жер учаскелерін пайдалану төлемакысын және Казакстан Республикасының зандары мен шартга кездел- ген баска да төлемдерді уакытылы тәлеуге;

    5. жануарлар дүниесін, орман, су және баска да табиғи ре- сурстарды пайдалану тәртібін сактауға, жер учаскесінде орналаскан, Казакстан Республикасыныңзандарына сәйкес, мемлекет корғауындағы тарих, сәулет ескерткіштерін, археологиялык мүра мен баска да объектілерді корғауды камтамасыз етуге;

    6. жер учаскесінде шаруашылык және өзге де кызметті жүзеге асыру кезінде күрылыс, экологиялык, санитарлык-гигиеналык және өзге де арнаулы талаптарды (нормаларды, ережелерді, нормативтерді) сактауға;

    7. мемлекеттік органдарға Казакстан Республикасының жер зандарында белгіленген жердің жай-күйі мен пайдаланылуы туралы мәліметтерді уакытылы табыс етіп отыруға;

    8. баска меншік иелері мен жер пайдаланушылардың күкыкта- рынбүзбауға;

    9. топырактың ластануына, кокыстануына, тозуына және оның күнарлылығының нашарлауына, сондай-ак топырактың күнарлы қабатын сыдырып алу кұнарлы кабаттын біржола жо- ғалуын болғызбау үшін кажет болған жағдайларды коспағанда, баска түлғаларға сату немесе беру максатымен оны сыдырып алуға жол бермеуге;

    10. сервитуттар беруді камтамасыз етуге міндетті.


4. Сервитуттар түсінігі, түрлері пайда болу және тоқтату шарттары

Сервитут дегеніміз - бөтен жер учаскелерін шектеулі максат- ты пайдалану, оның ішінде жаяу ету, көлікпен өту, кажетті ком- муникацияларды тарту мен пайдалану, аң аулау шаруашылығы және өзге де кажетгер үшін пайдалану кұкығы.

Сервитут белгілері:     1. Сервитут дегеніміз бөтеннің иелігіндегі жер учаскесін шектеулі пайдалану күкығы;

     2. Сервитут кұкык емес, міндет болып табылады;

     3. Сервитуттың объектісі кез келген мүлік емес жер учаскесі;

     4. Жер учаскесін шектеулі құқықпен пайдаланушы күкық субъектісі жеке меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға серви- тутпён байланысты келтірілген барлык шығынды өтеуге тиіс;

     5. Жер учаскесіне меншік құкығы немесе сервитутпен ауырт- палык салынған жер учаскесіне жер пайдалану кұкығы баска тұлғаға ауыскан жағдайда сервитут сақталады.

      1. Жер учаскесіне меншік құкығы немесе сервитутпен ауырт- палык салынған жер учаскесіне жер пайдалану құкығы баска түлғаға ауыскан жағдайда сервитут сакталады.

      2. Сервитут мәміленің, оның ішінде сатып алу-сатудың және кепілге салудың дербес нысанасы бола алмайды. Сервитут баска тұлғаларға камтамасыз етілуі үшін сервитут белгіленген кұкыкпен бірге ғана ауыса алады.

Кауымдык сервитут дегеніміз - мемлекеттін және жергілікті халыктың мүдделерін камтамасыз ету үшін кажет болған жағдай- ларда жергілікті аткарушы органдардын нормативтік-кұкыктык актілерінін негізінде туындайтын жер учаскелерін меншік иесінен немесе жер пайдаланушыдан алып коймай белгіленетін сервитут түрі.

Кауымдык сервитутгар:

1) ортак пайдаланудағы объектілерге, зираттарға, корымдар- ға және өзге де ғибадат объектілеріне жер учаскесі аркылы жаяу немесе көлікпен өту;


         1. жер учаскесін коммуналдык, инженерлік, электр және баска да желілер мен тораптарды, сондай-ақ көлік инфракұрылы- мынынобъектілерін жөндеу максатында пайдалану;

         2. жер учаскесінде межелік және геодезиялык белгілер мен оларға өту жолдарын орналастыру;

         3. су алу және суат;

         4. жер учаскесі аркылы мал айдап өту;

         5. жер учаскесін белгіленген мерзімде және белгіленген тәртіппен аң аулау, жер учаскесінде орналаскан тұйык су айдын- дарында балык аулау, жабайы өсімдіктерді жинау максатында пайдалану;

         6. іздестіру, зерттеу және баска да жұмыстар жүргізу максатында жер учаскесін уакытша пайдалану;

         7. жағалау белдеуіне еркін өту;

         8. мемлекеттік органдардың шешімімен жер учаскесін мәде- ни-көпшілік іс-шаралар өткізуге пайдалану;

         9. когамдык және мемлекеттік мүдделерге байланысты өзге де жагдайлар үшін белгіленуі мүмкін.

Сервитуттың токтатылуы:

Күкык иесінің бас тартуы;

Үзак уакыт пайдаланылмауы, бүл мерзім 3 жылдан артык уақытка белгілеген;

Оның белгіленген мерзімінің өтуі нәтижесінде;

Тараптар арасындагы келісім негізінде;

Сот шешімі негізінде;

Казакстан Республикасынын заң актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша токтатылады.

Кауымдык сервитут коғамдык кажеттер үшін белгіленіп, ол кажеттер болмаған жағдайда жергілікті атқарушы органныңсер- витутты жою туралы шешім қабылдауы аркылы токтатылуы мүмкін. Сервитуттың колданылуы Казакстан Республикасынын заң актілерінде немесе тараптардын келісімінде көзделген негіздер бойынша біржакты тәртіппен токтатылады. Сервитут белгілі бір мерзімге белгіленген жағдайларда, егер тараптардын келісімінде өзгеше белгіленбесе, оның колданылуы белгіленген мерзім аякталған соң токтатылады. Сервитут шарт негізінде та- лап етілетін кезге дейін немесе белгісіз мерзімге белгіленген жағдайларда сервитуттың колданылуы сервитутпен ауыртпалык салынған жылжымайтын мүлік иесінің сервитутты токтату туралы талап еткен кезінен бастап бір ай мерзім өткен соң токтатылады.


6-т а қ ы р ы п ЖЕРГЕ МЕНШӀК ҚҮҚЫҒЫНЫҢ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ҚҮҚЫҚТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ, ӨЗГЕРУ, ТОҚТАТЫЛУ НЕГӀЗДЕРӀ. ЖЕРМЕН МӘМӀЛЕ ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛӀКТЕРӀ

/. Жерге меншік қүқыгының және өзге қүқықтардың пайда болу негіздері.

     1. Жерге меншік қщыгының және пайдалану қщыгының тоқіпа - тылуы.

     2. Жер учаскесін алып (сатып алу) қою, түрлері және тәртібі.

     3. Жер мәмілсіері. Жерге ақы төяеуді қүқықтық реттеу.

1. Жерге меншік күкығының және езге құқықтардың пайда болу негіздері

Жерге меншік немесе пайдалану кұкығы:      1. меншік немесе жер пайдалану құкығын табыстау;

      2. меншік немесе жер пайдалану кұкығын беру;

      3. меншік немесе жер пайдалану кұкығының әмбебап кұқық- тык мираскорлық тәртібімен ауысуы (мұраға калдыру, занды тұлғанын кайта ұйымдастырылуы) аркылы туындайды.

Меншік немесе жер пайдалану кұкығын табыстау, беру және онын ауысуы жер учаскесінін нысаналы максаты ескеріле отырып жүзеге асырылуға тиіс.

Меншік немесе жер пайдалану кұкығы:       1. мемлекеттік органдар актілерінін;

       2. азаматгық-қүқыктык мәмілелердің негізінде;

       3. Казакстан Республикасынын зандарында көзделген өзге де негіздерде туындайды.

Жерге меншік және баска да кұкықтар келесі негіздер аркылы пайда болу мүмкін:

        1. Меншік немесе жер пайдалану кұкығын табыстау. Табыстау дегеніміз - жерді түлғаға тікелей мемлекет аркылы беруін білдіреді. Азаматтарға және занды түлғаларға жер пайдалану күкығын табыстау аткарушы органның жер учаскесіне құқык табыстау жөніндегі құзыретіне сәйкес оның шешімі негізінде жүргізіледі.

        2. Меншік немесе жер пайдалану күкығын беру; Беру дегеніміз — тұлғага жерге кұкыктың баска бір тұлғамен азаматтык құкықтык мәміле аркылы беруін білдіреді.

        3. Әмбебап, мирасқорлыктәртібі аркылы ауысуы. Әмбебап, мираскорлық дегеніміз — жерге құқықтың мүрагерлік аркылы пайда болуын білдіреді. Мысалы: мұраға калдыру, занды тұлға- ның кайта ұйымдастырылуы, т.б.

Жер учаскелерін меншікке немесе жер пайдалануға беруді облыстардын (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың (облыстык маңызы бар қалалардың) жергілікті аткарушы органдары, аудандык маңызы бар қалалардың, кент- тердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтер- дің әкімдері өздерінің белгіленген құзыреті шегінде жүзеге асы- рады.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді