1. Нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуін көрсетіңіз


Қай шама ЭҚК-нің өздік индукциясын бередібет31/31
Дата21.09.2021
өлшемі388.81 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Қай шама ЭҚК-нің өздік индукциясын береді:
 A.


 B.


 C.


 D.


 E.98.

Столетов өзінің заңын төмендегі заңдардың қайсысы үшін шығарды: A.

Сыртқы фотоэффект B.

Вентильді фотоэффект C.

Жылулық сәулелену D.

Ішкі фотоэффект E.

Комптон эффектісі

99.

Төмендегі шарттардың қайсысынан интерференциялық суретті көруге болады:
 A.

Монохроматты жарық толқындарының беттесуі
 B.

Когерентті жарық толқындарының беттесуі
 C.

Жарықтың кедергілерді орағытып өтуі
 D.

Жарықтың вакуумда таралуы
 E.

Екі тәуелсіз жарық көздерінен шыққан жарық толқындарының беттесуі

100.

Идеал газдың абсолют температурасын 4 есе ұлғайтқанда молекуланың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді:
 A.

4 есе азаяды
 B.

4 есе өседі
 C.

2 есе азаяды
 D.

2 есе өседі
 E.

Өзгермейді

101.

Радиусы 40 см дөңгелек орамнан өтетін ток 4 А. Орамның центріндегі магнит индукциясы:
 A.

 62,8нТл
 B.

628 мТл
 C.

 
 D.

62,8 мТл
 E.

 6,28мТл

102.

Шағылу заңы:
 A.

Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα≠sinβ
 B.

Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα/sinβ=n
 C.

Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα=sinβ
 D.

sinα–sinβ=v
 E.

n1/n2=v1/v2

103.

Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыста қай өрнек дұрыс:        
 A.

 W = Wк + Wп = const df/dt = L/(mr2)
 B.

 v = v0 + atS = v0t + at2/2
 C.

S = vt, v = const
 D.

ω = dφ/dt = const φ = ωt
 E.

m = m1m2/(m1 + m2)

104.

Тек жарықтың толқындық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз: A.

Фотоэффект B.

Жарық қысымы C.

Жылулық сәулелену D.

Дифракция E.

Комптон эффектісі

105.

Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштан  алынған жылу Q1= 42 кДж. Қыздырғыш Т1 температурасы салқындатқыш Ттемпературасынан  3 есе артық болса, газ қандай жұмыс жасайды:

 

 A.

14 Дж
 B.

15×103 Дж
 C.

41×103 Дж
 D.

28000Дж
 E.

14×103 Дж

106.

Потенциалдар айырымы 10В екі нүктенің арасында, 20 Кл нүктелік электр зарядын орын ауыстырғандағы электр өрісінің жұмысы:

 

 A.

 
 B.

 
 C.


 D.

 
 E.

 

107.

Өткізгіш э.қ.к. 12 В және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне қосылған. Өткізгіштен күші 3А ток өтеді.  Өткізгіштің электр кедергісі:

 

 A.

 0,006 кОм
 B.

 300 Ом
 C.

 3 Ом
 D.

 3 мОм
 E.

 30 Ом

108.

Егер конденсатордың астарларының арақашықтығын 2 есе көбейтсек жазық зарядталған конденсатордың астарларындағы кернеу қалай
 A.

2 есе өседі
 B.

2 есе азаяды
 C.

1,4 есе өседі
 D.

4 есе өседі
 E.

4 есе азаяды

109.

Импульс моментінің сақталу заңын көрсетіңіз: 
 A.


 B.


 C.

 
 D.


 E.


1.Нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуін көрсетіңіз:

x = x(t), y = y(t), z = z(t)

2.an нормаль үдеуді не сипаттайды:

Жылдамдықтың бағытының өзгеруі

3.Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыста қай өрнек дұрыс:

S = vt, v = const

4.Нүктенің сызықтық жылдамдығы мен бұрыштық жылдамдығы арасындағы байланысты көрсетіңіз: V=Wr

5.Материалдық нүктенің қисықтық қозғалыстағы толық үдеуін көрсетіңіз:

6.Нормаль және тангенсиал үдеулердің бағытын көрсетіңіз:

Бір-біріне перпендикуляр

7.Бұрыштық жылдамдықтың өлшем бірлігін көрсетіңіз: рад/с

8.36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагон жылдамдығын азай­тып, 20 с-тан кейін тоқтайды Вагонның үдеуін табыңыз:–0,5

9.Радиусы 5 м диск 60 айн/мин жиілікпен айналып тұр Дисктің шетіндегі нүктенің жылдамдығын табу керек: 10π м/с

10. Диаметрі 5 м дөңгелек 10 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналып тұр Дөңгелектің шетіндегі нүктенің сызықтық жылдамдығын табыңыз:25 м/с

11.Дененің уақыт бойынша жүрген жолының теңдеуі Дененің 2 с уақыттан кейінгі жылдамдығын табыңыз: 40 м/с

12. Дененің бұрыштық жылдамдығының уақыт бойынша қозғалысының тең­деуі 2 с уақыттан кейінгі бұрыштық үдеуді табыңыз:2рад\с^2

13.Дененің уақыт бойынша қозғалған жолының теңдеуі , мұндағы А = 1 м/с, В = 2 м/с2 Дененің 5 с-тан кейінгі жылдамдығын табыңыз:21 м/с

14.Центрге тартқыш үчдеу мына теңдеумен берілген Жердің айналуына сәйкес, экватордағы дененің центрге тартқыш үдеуі неге тең екен­дігін табыңыз Мұндағы Т = 1 тәулік = 8,64·104 с, R = RЖ = 6370 км = 6,37·106 м: 0,034

15. Желдеткіштің валы n = 5 айн/с жиілікпен айналады Валдың бұрыштық жылдамдығын табыңыз: 31,4 рад/с

16.Егер денедегі күштер теңессе, онда дене қалай қозғалады:

Бірқалыпты түзу сызықты

17. Ілгерлемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі теңдеуін көрсетіңіз:

a = F/m

18.Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңын көрсетіңіз:

 = M/J

19.Дененің импульсын анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз: p = mv

20. Импульстің сақталу заңын көрсетіңіз:21. Механикалық энергияның сақталу заңын көрсетіңіз:

22. Импульс моментінің сақталу заңын көрсетіңіз:

23. Сұйықтардың үзіліссіздік теңдеуін көрсетіңіз:ρvS = const24. Торричелли формуласын көрсетіңіз:

25. Сұйықтардың ағысы үшін энергияның сақталу заңын көрсетіңіз (Бернулли теңдеуі):

26.Дененің инерция моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз (Штейнер теоремасы)


27. Бүкіл әлемдік тартылыс заңын анықтайтын формуланы көрсетіңіз:

28. Бірінші космостық жылдамдықтың мәнін көрсетіңіз: 7,9 км/с

29. Ілгерлемелі қозғалыстың жұмысын анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз:

30.Айналмалы қозғалыстың жұмысын табыңыз:

31.Қай физикалық шаманың өлшемі, күш моментінің өлшемімен сәйкес келеді:Жұмыс

32.Қандай физикалық шаманың өлшемі, энергияның өлшемімен сәйкес келеді:

Күш моменті

33.Дененің ілгерлемелі қозғалысының кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз:

34.Айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясының формуласын көрсетіңіз:

35.Күш моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз:

36.Радиусы 10 см және массасы 800 г диск өз осімен айналып тұр Дисктің инерция моментін табыңыз4 г·

37.Ұзындығы 50 см және массасы 480 г жіңішке стержень, ортасынан перпен­дикуляр өткен ось бойымен айналып тұр Стерженнің инерция моментін табыңыз:10 г·

38.0 °C-қа сәйкес келетін абсолюттік температураның мәнін көрсетіңіз 273 К

39.Термодинамиканың 1-ші заңын сипаттайтын формуланы көрсетіңіз:

Q = U + A

40.Идеал жылу двигателі үшін ПӘК-тің максимал мәнін көрсетіңіз:

41.Менделеев – Клапейрон теңдеуін көрсетіңіз:

42.Бастапқы параметрлері p, V, T 1 моль идеал газ, p = const болғанда 3V көлемде ұлғаяды Газдың істеген жұмысын табыңыз2pV

43.Айналмалы процесс нәтижесінде газ A = 1 Дж жұмыс істейді және суыт­қышқа Q = 4,2 Дж мөлшерде жылу береді Циклдың ПӘГ-ін табыңыз:0,192

44.Жабық ыдыста 500 кПа қысымдағы газ бар Егер кранды ашса газдың 4/5 массасы сыртқа шығады, ыдыстағы қысым қандай болады:100 кПа

45.Температуралары Т1 500 К және Т2 300 К идеал газдың Карно циклының ПӘГ-ін  табыңыз 40 %

46.Идеал газдың көлемін екі есе және абсолют температураны екі есе азайтсақ, оның қысымы қалай өзгереді:4 есе азаяды

46.Температурадан тәуелсіз жылу сиымдылығы С 20 Дж/К бар дене t1 100 °С-дан t2 20 °С-қа дейін суиды Дененің жылу мөлшерін табыңыз:

–1,6 кДж

47.Идеал газдың молекулаларының ілгерлемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы, газдың абсолют температурасы 3 есе өскенде қалай өзгереді:3 есе азаяды

48.Қалыпты жағдайда (p0 105 Па) идеал газ V0 1 м3 көлемді алып тұр Газды изотермиялық түрде p 5,0 МПа қысымға дейін қысса оның көлемі қалай өзгереді: 0,02

49.Идеал газ Карно циклын жасайды Қыздырғыштың және суытқыштың тем­пературалары 450 К және 270 К Циклдың ПӘГ-ін анықтаңыз:0,4

50.Идеал газдың молекуласының орташа энергиясы 6,4·10–21 Дж Газдың қысымы 4 мПа Бірлік көлемге келетін газдың молекула санын табыңыз:

9,381017

51.Массасы m = 5,4 кг алюминий ерітіндіде (М = 27 г/моль) қанша зат мөлшері бар: 200 моль

52.Идеал газдың температурасы Т1 300 К болғанда, қысымы p1 104 Па, ал температурасы Т2  150 К болғанда p2 қысымы қандай болады: 5 кПа

53.Идеал газ қысымы p1 103 Па болғанда V1 = 2 м3 көлемді алып тұр Егер көлемді изотермиялық түрде екі есе ұлғайтсақ, p2 қысымы қандай болады:

500 Па

54.Көлемі V=1 м3 баллонға Т= 640 К температурада массасы m=1 кг оттегі (M= 32 г/моль) орналастырылған Баллондағы қысымды табыңыз (R
=8,31 Дж/(моль·К)): 166 кПа
55.Егер меншікті балқу жылуы 1,3·105 Дж/кг болса, 4 кг ақ шойынның кристалдық құрылысын бұзу үшін қанша энергия жұмсау керек: 520 кДж

56.Массасы 10 т автомобиль 8 м/с жылдамдықпен жүріп тоқтайды Егер автомобильдің кинетикалық энергиясы ішкі энергияға айналса, тоқтағанда қанша жылу бөлінді: 320 кДж

57.Изохоралық процесте элементар жұмыс неге тең:dA= 0

58.Газға берілген барлық жылу мөлшері ішкі энергияға айналатын процесті көрсетіңіз: Изохоралық

59.Идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін көрсетіңіз:

60.Карно теоремасын көрсетіңіз:
61.Изобаралық процесс үшін термодинамиканың 1-ші бастамасын көрсетіңіз:

dQ = cpmdT

62.Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың 1-ші бастамасын көрсетіңіз: dA = –dU

63.Идеал газдың абсолют температурасын 4 есе ұлғайтқанда молекуланың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді:2 есе өседі

64.Көлемі V = 2,5 м3 судың горизонталь түтіктен қысымы P1 = 40 кПа көлденең қимасынан, қысымы P2 = 20 кПа көлденең қимасына дейінгі орын ауыстырғандағы үйкелісті жоюға кететін жұмысты табыңыз50 кДж

65.Шалаөткізгіштердегі негізгі ток тасымалдаушылар қандай зарядталған бөлшектер:Оң кемтіктер66.Нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулігі, оның зарядын және ара қашықтығын 2 есе көбейтсек қалай өзгереді: 2 есе азаяды

67.Конденсатордың кернеуін 1,2 кВ дейін зарядтаған кезде ол 24 нКл заряд алады Кондерсатордың сыйымдылығын табыңыз: 20 пФ

68.Батареяның тогы 13 А, ал ішкі кедергісі 0,5 Ом болса, ЭҚК неге тең

6,5 В

69.Лоренц күшін сипаттайтын формуланы көрсетіңіз:

70.Көлденең қимасының ауданы 3 мм2 өткізгіштен 10 с-та, 60 мкКл заряд өтсе, токтың тығыздығы неге тең 2

71.ЭҚК күштері 4,5 В болатын 2 аккумулятордың ішкі кедергілері 0,25 Ом және олар 4 Ом кедергімен тізбектей жалғанып тұр Мұндай тізбектегі ток күші неге тең:2 А

72.Протон индукциясы 4 мТл біртекті магнит өрісіне 5105 м/с жылдамдықпен магнит өрісі векторына перпендикуляр ұшып кіреді Протон шеңбер бойымен бір толық айналым жасағанда өріс қандай жұмыс жасайды:0 Дж

73.Өткізгішке 120 мкКл заряд берілді Өткізгіштің бетіндегі екі нүктенің потенциалдар айырымы неге тең:0 В
74.Кедергілері 7 Ом, 2 Ом және 15 Ом болатын үш өткізгіш тізбектей жалғанған Тізбектің толық кедергісі неге тең:24 Ом

75.Индукциясызығына 30° бұрышпенорналасқанұзындығы 10 смтікөткізгішкебойынан 8 Атокжүргенде 0,2 НкүшәсеретедіМагнитөрісініңиндукциясықандай:0,5 Тл

76.Егерөткізгіштіңсоңындағыкернеу 20 Вболса, 40 Омкедер.гісібарөткізгіштепайдаболатынқуатқаншағатең: 10 Вт

77.Вакуумдаэлектромагниттіктолқынқандайжылдамдықпентаралады:

3108м/с

78.ТұйықтізбекүшінОмзаңынкөрсетіңіз:

79.20 мкКлзарядтыкернеулігі 30 В/мбіртектіэлектрөрісіндекүшсызығынаперпендикуляр 2 смарақашықтыққаорналастыруүшінқандайжұмысжасалукерек: 0 Дж

80.Магниттіккүшсызығынапараллельмагнитөрісіндегіэлектронқалайқозғалады:Шеңбербойымен

81.Магнитөрісіндетогыбарөткізгіштіңорынауыстырғанкездегіжұмысынкөрсетіңіз:

82.Зарядталғанконденсатордыңэнергиясықайжергешоғырланған:

Астарлары арасындағы электр өрісінде

83.Контурдан өтетін магнит ағыны 3 с-та 3 Вб-ден 9 Вб-ге дейін өзгереді? Контурдағы ЭҚК индукциясы неге тең:2 В

84.формуласына сәйкес келетін заңды көрсетіңіз:Джоуль – Ленц заңы

85.Кулон заңын көрсетіңіз:


86.Бір металдан, ұзындығы бірдей екі өткізгіш аламыз Бірінші өткізгіштің диаметрі екіншісінен 2 есе үлкен Өткізгіштің кедергілерінің арасындағы қатынас қандай:R2 = 4R1

87.Қабырғалары 0,4 м болатын рамка айнымалы индукйиясы 100 Тл магнит өрісінде орналасқан Егер конденсатордың жазықтығы индукция векторымен перпендикуляр болса, контурды тесіп өтетін магнит индукциясының ағыны неге тең: 16 Вб

88.КонтурдыңиндуктивтілігіLболса, энергиясынегетең:

89.Көлденең қимасының ауданы 0,01 м2 болатын өткізгіштен 1 с-та 1 Кл заряд өтеді Токтың тығыздығы қандай:100

90.2 А ток күшінде 4 Вб магнит ағыны болса, контурдың индуктивтілігі неге тең: 2 Гн

91.Электр өрісіндегі зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі жұмысты қандай формуламен анықтауға болады:
92.Қай шама ЭҚК-нің өздік индукциясын береді:

93. Электромагниттік индукция заңын кім ашты:фарадей или Лерц

94.Магнитиндурмокциясыныңөлшембірлігінкөрсетіңіз:Тесла

95.Лоренцкүшінкөрсетіңіз:

96.Магнитағыныныңөлшембірлігінкөрсетіңіз:Тесла

97.Электрөрісініңтығыздығықандайформуламенанықталады:

98.Магнитөрісініңэнергиясынегетең: E = LI2/2

99.Амперкүшінкөрсетіңіз:

100.Электрөрісініңтығыздығынегетең:

101.Өткізгіштің кедергісі неге байланысты:Көлденең қимасының ауданына, ұзындығына және дайындалған материалына

102.Физикалық маятниктің еріксіз тербелісінің дифференциалдық теңдеуін көр­сетіңіз:

103.Көлденең дыбыстық толқындар қандай ортада тарала алмайды:Вакуум

104.Математикалық маятниктің тербеліс периодын көрсетіңіз:

105.Пружиналық маятниктің тербеліс периодын көрсетіңіз:

106.Физикалық маятниктің тербеліс периодын көрсетіңіз:

107.Электромагниттік тербелістің периоды қандай формуламен анықталады:

108.Шағылу заңы:Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα=sinβ

109.Сыну заңы:Түскен сәуле, сынған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, түсу бұрышы және сыну бұрышы мынадай теңдеумен байланысты sin i/sin r=n

110.Көрінетін жарықтың диапазоны:

111.Призмаарқылыжарықсәулелерініңтолықауытқуформуласынкөрсетіңіз:


112.Линзаныңнегізгіформуласынкөрсетіңіз:113.Жұқалинзаныңнегізгіформуласынкөрсетіңіз:

114.Голографияныңнегізгіпринциптеріқандайқұбылыстарғанегізделген:

Интерференция және дифракция құбылыстарына

115.Вакуумдағы электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы неге тең: c=3·108 м/с

116.Электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығы неге тең:

м/с

117.Герц электромагниттік толқынды қандай құралдың көмегімен алды:

Ашық тербелмелі контур арқылы

118.Көрінетін жарықтың диапазонын жиілік бойынша көрсетіңіз:

3,75·1014–7,5·1014 Гц

119.Сыну көрсеткіші қай физикалық шамаға тәуелді:

Ортаның жарық жылдамдығына

120.Жарық бір ортадан (сыну көрсеткіші n1) екіншісіне (n2) өтеді Осы екі сыну көрсеткішінің қандай қатынасында жарық толық шағылады:

121.Егер түсу бұрышы ішкі толық шағылудың шекті мәніне тең болса, i=iшекті жарықтың сыну заңы қандай болады:

122.Доплер эффектісін сипаттайтын теңдеуді көрсетіңіз:

123.Егер заттың биіктігі 5 см, ал кескіннің биіктігі 5 м болса, лупаның үлкейтілуі неге тең:100

124.Дифракция кезіндегі төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:

Жарықтың түзу сызықты таралу заңы

125.Интерференция кезінде төмендегі геометриялық оптика заңдарының қай­сысы бұзылады: Жарықтың бір-бірінен тәуелсіздік заңы

126.Жарық оптикалық тығыз ортаға өткенде оның таралу жылдамдығы қалай өзгереді: Жарық жылдамдығы азаяды

127.Геометриялық оптиканың қай заңы толқындық теорияда Френель зоналар әдісімен дәлелденеді: Жарық толқындарының бір-біріне беттесуі

128.Төмендегі шарттардың қайсысынан интерференциялық суретті көруге болады:Когерентті жарық толқындарының беттесуі

129.Дифракция дегеніміз не? Толық жауабын көрсетіңіз:Жарықтың бөгеттерді айналып өтіп, геометриялық көлеңкеге кіруі

130.Сақиналардың санын көбейтсек дифракциялық тордың ажыратқыштық қабілеті қалай өзгереді: Өседі

131.Тек жарықтың толқындық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз: Дифракция

132.Тек жарықтың кванттық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз: Жылулық сәулелену

133.Жарықтың көлденеңдігімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз:

Поляризация

134.Төмендегі қасиеттердің қайсысы жазық поляризацияланған жарыққа тән қасиет:

Жарық толқындарында Е және Н векторлары өзара перпендикуляр

135.Төмендегі қасиеттердің қайсысынан табиғи жарықты поляризацияланған жарықтан айыруға болады:

Электр векторының тербелісі жан-жаққа бағытталған

136.Табиғи жарық поляризатордан және анализатордан өтеді Анализатордан өткен жарық интенсивтігі жоғары болу үшін, анализатор мен поляризатор арасындағы бұрыш қандай болу керек:

137.Кристалдағы кәдімгі және қосымша сәулелердің поляризация жазықтығы арасындағы бұрыш қандай:

138.Диэлектриктегі жарық толқыны поляризациялану үшін, сыну бұрышы қандай болу керек:

139.Шыны пластинканың сыну көрсеткішін қандай құрал арқылы анықтауға болады: Микроскоп

140.Қандай құралдың көмегімен спектрді алуға болады:

Монохроматор

141.Қандай құралмен жарықты поляризациялауға болады:

Поляриметр

142.Жарықтың толқын ұзындығын қандай құралмен өлшеуге болады:

Дифракциялық тор

143.Төмендегі заттардың қайсысының сәуле шығарғыштық қабілеттілігі жоғары: Қара

144.Стефан – Больцман формуласын көрсетіңіз:


145.Виннің ығысу заңын көрсетіңіз:

146.Жиіліктің қандай облысында Рэлей – Джинстің формуласы тәжірибенің қорытындыларымен сәйкес келеді:Аз жиіліктегі сәулелену облысында

147.Төмендегі қасиеттердің қайсысы жылулық сәулелерге тән қасиет:

Сәулелену тепе-теңдікте болады

148.Заттың қандай агрегаттық күйінде спектр сызықтық спектр болады:Қатты

149.Столетов өзінің заңын төмендегі заңдардың қайсысы үшін шығарды: Сыртқы фотоэффект

150.Металлға түскен жарық ағынының интенсивтігі өскенде фотоэлектрондар­дың жылдамдығы қалай өзгереді:Өзгермейді

151.Төмендегі сәулелердің қайсысының фотоны үлкен массалы:Гамма-сәулелер ()

152.Ламберт жарық көзінің жарқырауын сипаттайтын формуланы көрсетіңіз:

153.Халықаралық жүйедегі жарық күшінің өлшем бірлігін көрсетіңіз:

Кандела

154.Жарықтылықтың Е өлшем бірлігін көрсетіңіз:лк

155.Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсетіңіз:лм

156.Жарқыраудың В өлшем бірлігін көрсетіңіз:

157.Хаббл заңы табыңыз:

158.Малюс заңын табыңыз: I=I0cos2α

159.Брюстер заңын табыңыз:

160.n-нің қандай мәнінде Бальмер сериясының көрінетін спектрі байқалатынын табыңыз: n=2

161.Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы контурдағы электромагниттік тербелістердің өшу коэффициентін анықтайды?

162.Электромагниттік энергия ағыны тығыздығының векторы Умов-Пойнтинг векторы:

163.Интерференцияқұбылысыныңминимумшартыөрнегінкөрсетіңіз.

∆=(2m+1)

164.Нүктелікжарықкөзі 5мқашықтықтамаксимал 8лкжарықтандырады. Жарықкүшінтабыңыз. 200 кд

165.Атомның ядросының құрамына қандай бөлшектер кіреді:

Протондар және нейтрондар

166.-сәулелер дегеніміз: γ

Атом ядролары шығаратын электромагниттік сәулелер кванттарының ағыны

167.-сәуле, ол:

Гелий атомының ядросының ағыны

168.-ыдырау, ол:Электрондар мен позитрондар ағыны және осы электрондар мен позитрондардың ыдырауы нейтрино немесе антинейтриномен бірге жүреді

169.Радиоактивті ыдырау заңы:

170.Кез келген толқындық процестер үшін сәйкес келетін Луи де-Бройль формуласын көрсетіңіз

171.Электронның шығу жұмысына ғана, яғни металдың химиялық табиғатына және оның бетінің күйіне тәуелді фотоэффектінің қызыл шегіне сәйкес келетін формуланы көрсетіңіз

172.Сыртқы фотоэффект үшін қанығу фототогының формуласын көрсетіңіз

IН=en

173.Бальмер формуласын көрсетіңіз

174.Паули принципін көрсетіңізАтомда 4 бірдей кванттық саны бар 2 электрон болуы мүмкін емес

175.Атомның толқын ұзындығы фотонмен сәулеленуі кезінде сутегі атомының электрон энергиясы қаншаға өзгеретінін анықтаңыз2,56 эВ

176.Электронның кинетикалық энергиясы 1 кэВ Де – Бройль толқын ұзындығын табыңыз (Т = 1 кэВ = 1,6·10–16 Дж, m = 9,11·10–31 кг):38,8 пм

177.Беккерель (Бк) өлшем бірлігі нені анықтау үшін қолданылады:Радиоактивті құрылғының активтілігін анықтау үшін

178.Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасын анықтайтын формуланы көрсетіңіз

ΔxΔpx>hΔyΔpy>hΔzΔpz>h

179.Атомның химиялық қасиеттерін атом ядросындағы қандай сан сипаттайдыРеттік нөмірі (ядроның заряды) Атом ядросының протондар саны нейтрал атомның электрондар санына тең

180.Қандай процессті аннигиляция деп атайды?ядролардың бөліну процесіндегі нейтрондардың пайда болуы

181.Комптон эффектісі үшін толқын ұзындығының өзгерісі қандай теңдеумен сипатталады?

182.Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясын көрсетіңіз

Eсв = [Zmp + (AZ)mnmя]c2

183.Ядроның массасының ақауын көрсетіңізΔm=[Zmp+(AZ)mn]–mя

184.Сутегі тектес атомның электронының энергиясының формуласын көрсетіңіз(n = 1, 2, 3, …)

185.Сиымдылығы 500 пф жазық конденсаторға 2·10-6 заряд берілген Конденсатордң электр өрісінің энергиясын анықтаңыз8·10–3 Дж

186.Диэлектриктердің қасиеттерін сипаттайтын, заттың диэлектрлік өтімділігінің өрнегін көрсетіңіз χ=ε–1

187.Толқын ұзындығы 0,5 мкм электрон, импульсы фотонның импульсына тең болуы үшін қандай жылдамдықпен қозғалуы керек?1,46 км/с

188.Қандай ядроларды изобарлар деп атайды:

Массалық саны бірдей ядролар

189.Қандай ядроларды изотоптар деп атайды:

Протондар саны бірдей ядролар

190.Қандай ядроларды изотондар деп атайды:

Нейтрондар саны бірдей ядролар

191.Ядролардағы нуклондардың байланысын қандай күш сипаттайды:

Күшті

192.Сутегі атомы үшін бірінші бор орбитасының радиусы неге тең?

0,53·10–10 м193.Сфералық толқын үшін Френельдің m – ші зонасының радиусының өрнегін көрсетіңіз.

194.Біртекті изотропты ортада () таралатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек. 2,1108м/с

195.U0=3,7 В тежеуші кернеу түсірілген кезде фототок тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы қандай болады? (e=1.6∙10-19Кл, me=9.1∙10-31 кг). 1,14 Мм/с
Жаңа есептер :

1! Массасы m=0.6 кг дене қозғалысы координатының уақытқа байланысты теңдеуі .А=5 cм, Данеге t=1\6 уақыт мезетінде әсер ететін күшті тап?

Жауабы: -0,148 Н *2! 36000 кДж жұмыс жасау үшін, қуаты 25кВт двигатель қанша уақыт жұмыс жасауы керек?

Жауабы: 24 мин ; 1400 с*3!Массасы 2 тонна машина горизонталь жолмен бірқалыпты қозғалады.Егер үйкеліс коэффициенті 0,01 болса, ол 100 м жол жүргенде двигателі қанша жұмыс атқарады?

Жауабы: 20 кДж; немесе 2*104 Дж *4! -2 мкКл және 6мкКл екі нүктелік электр зарядтары бір-бірінен 60 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі?

Жауабы: 8*105Н\Кл ; 8*102кН\Кл*5! 0,7 мкКл және -0,1ммКл екі нүктелік электр зарядтары бір бірінен 2 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінің потенциалы?

Жауабы:5,4*105В ; 5,4*102кВ*6! Кедергісі 120 Ом өткізгіште 15 сек уақыт аралығында, ток күші 0-5 А ге дейін біркелкі артады.Осы уақыт аралығындағы өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері?

Жауабы: 15 кДж *7! 6 сек аралығында ток күші 0-4 А ге дейін біркелкі артатын өткізгіштегі онвң көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды?

Жауабы:12 Кл *8! Жіңішке сымнан жасалған радиусы 5см сақинада 10нКл заряд біркелкі

Жауабы:1,8 *9!Индуктивтілігі 0,5 мГн соленоидтың магнит өрісінің энергиясы 16 мДж. Соленоидтан өтетін ток күші:

Жауабы: 8 000 мА; 8 A; *10!Тербелмелі контур индуктивтілігі L=10-3Ги катушкада және электросыйымдылығы C=2·10-9 Ф конденсатордан тұрады. Контурдың кедергісін ескермей, контурдың қандай толқын ұзындығына арналғанын анықтаңыз:

Жауабы: λ=2,67·103 м ; λ=2,67 км*11!Сыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К пешті жағып қыздырғанда температура 296 К-ге көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең?

Жауабы: 400 кДж *12!0,1 с ішінде ток күші 5 А-ден 3 А-ге дейін бірқалыпты кемитін, индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы өздік индукция э.қ.к: 

Жауабы: 40 В *13!Металлға толқын ұзындығы 330нм жарық туседі.Бұл кезде электрондардың алатын максималь кинетикалық энергиясы  Электрондардың металлдан шығу жұмысын анықтау керек.

Жауабы: 2эВ*14!Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен? Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады?

Жауабы: 0,36 м/с*15!Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең?

Жауабы: А) 50 мДж *16!Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді. Сыртқы күштерге қарсы атқарылған жұмыс 300 Дж. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қаншаға тең?

Жауабы: 400 Дж*17!Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштан алынған жылу Q1 =42 кДж. Қыздырғыш  температурасы салқндатқыш  температурасынан 3 есе артық болса, газ қандай жұмыс жасайды:

Жауабы:28000 Дж ; 28кДж*18! Қысымы 1,4105 Па газ бар ыдысты көлемі 6 литр бос ыдыспен жалғаған. Жалғанған екі ыдыстағы қысым 1105 Па болды. Процесті изотермиялық деп есептеп, бірінші ыдыс көлемін анықтау керек

Жауабы: 15л; 15дм3.*19! Нүкте заңдылығымен гармониялық тербелістер жасайды. Максимал жылдамдық:

Жауабы : max=4,71м/с*20! Массасы 1000 кг дене 15 м/с жылдамдықпен радиусы 75 м болатын шеңбер бойымен қозғалыс жасайды. Денеге әсер ететін күш неге тең:

Жауабы: 3000 Н ; 310-9м; *21! Литий үшiн фотоэффектiнiң қызыл шекарасын табу керек. А= 3,84

Жауабы: 518 нм*22!Біртекті магнит өрісінде орналасқан ұзындығы 0,5 м, индукциясы 0,4 Тл өткізгішке 0,2 Н күш әсер етеді. Өткізгіш магнит индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан. Өткізгіштегі ток күші:

Жауабы:2 А ; 0,002 кА ; 2000 мА *23!Егер теміржол вагонының буфер пружинасын l2= 1см қысу үшін Ғ2= 30кН күш қажет болса, оны l1= 4см қысу үшін қандай Ғ1 күш қажет:

Жауабы: 120кН ; 12*104Н *24! Егер дөңгелектің тыныштық үйкеліс коэффициентінің максимал мәні тас жолда 0,55 тең болса, жолдың горизонталь бөлігіндегі бастапқы жылдамдығы 36 км/сағ болатын автомобильдің минимал тежелу жолы:

Жауабы: A) 9 м B) 90дм C) 900см*25!Өріске перпендикуляр орналасқан ауданы 30  контурдың ішіндегі магнит ағыны 0,6 мВб. Контурдың ішіндегі өріс индукциясы:

Жауабы:0,2 Тл ; 200 мТл ;0,0002 кТл *26!Өткізгіш э.қ.к. 12 В және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне қосылған. Өткізгіштен күші 3А ток өтеді. Өткізгіштің электр кедергісі:

Жауабы:A) 3 Ом B) 0,003 кОм C) 3000 мОм*27!Э.Қ.К.-і 2,4 В және ішкі кедергілері 0,4 Ом екі бірдей ток көздері тізбектей қосылған. Тізбектегі ток күші:

Жауабы :6 А B) 6000 мА C) 0,006 Ка *28! 6 с уақыт аралығында ток күші 0-ден 4 А-ге дейін біркелкі артатын өткізгіштегі оның көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды:

Жауабы: A) 12 Кл B) 0,012 кКл C) 12000 мКл *29! 4 с уақыт аралығында кернеуі 1-ден 5 В-қа дейін біркелкі артатын, кедергісі 2 Ом өткізгіштегі оның көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды:

Жауабы:A) 6 Кл B) 0,006 кКл C) 6000 мКл *30!3 мс ішінде контурдың магнит ағыны 27 мВб– ден 0– ге дейін кеміді. Контурдың э.қ.к. орташа мәні:

Жауабы: A) 9 В B) 0,009 кВ C) 9 000 мВ*31! Карно циклінде Тс\Тж=2\3.Егер суытқышқа берілген жылу мөлшер Q2=600кДж болса ,жылу мөлшері:

Жауабы: 9*105Дж ; 900кДж *32! Э.Қ.К. 10В ток көзіне жалғанған,кедергісі 3 Ом өткізгіштен 2А ток өтеді.Ішкі кедергісі?

Жауабы: 2 Ом ;0,002 кОм ; 2000мОм*33! Электромагниттік толқын теңдеуі 7 соs болса, тербеліс периоды?

Жауабы: 0,5мкс ; 5*10-7; 8,3нмин*34!Индуктивтілігі 0,2 Гн соленоидтан 10 А ток өтеді. Магнит өрісінің энергиясы:

Жауабы: 10Дж ; 0,01кДж; 10000мДж*35! Индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісіне, индукция сызықтарына 30 бұрышпен..... Лоренц күші?

Жауабы: 2,5*10-5Н*36! Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02с аралығында ток күші 3А-ге бірқалыаты өзгергенде пайда болатын өздік индукция э.қ.к ?

Жауабы:120В ; 0,12кВ ; 120 000мВ*37! Калийге толқын ұзындығы 330 нм жарық түседi. Электрондар үшiн тежеушi кернеудi табу керек.

Жауабы: 1,77 В ; 1770мВ ; 0,00177Кв*38!Біртекті магнит өрісінде орналасқан ток күші 1,5 А, индукциясы 4 Тл өткізгішке 10 Н күш әсер етеді. Өткізгіш магнит индукциясы сызықтарына  бұрышпен орналасқан. Өткізгіштің актив бөлігінің ұзындығы:

Жауабы: A) 2,36 м B) 236 см C) 2360 мм*39! Қабырғалары 5 см және 4 см, 1000 орамнан тұратын тік бұрышты катушка индукциясы 0,5 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан. Максимал айналдырушы момент:

Жауабы: 2 Н*м ; 0,002 кН*м*40! Потенциалдар айырымы 106 екі нүктенің арасында ,20Кл ......

Жауабы: 2*107 Дж41! Жазық конденсатордың пластинкаларының арақашықтығы 5 мм .... электр өрсінің кернеулігі?

Жауабы: 200 кВ\м ; 0,2 мВ\м42! Радиусы 40 см , массасы 1 кг, момент ?

Жауабы: 0,08кг*м2 немесе 8*10-2 немесе 80г

1.Нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуін көрсетіңіз:

x = x(t), y = y(t), z = z(t)

2.an нормаль үдеуді не сипаттайды:

Жылдамдықтың бағытының өзгеруі

3.Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыста қай өрнек дұрыс:

S = vt, v = const

4.Нүктенің сызықтық жылдамдығы мен бұрыштық жылдамдығы арасындағы байланысты көрсетіңіз:

V=Wr

5.Материалдық нүктенің қисықтық қозғалыстағы толық үдеуін көрсетіңіз:

6.Нормаль және тангенсиал үдеулердің бағытын көрсетіңіз:

Бір-біріне перпендикуляр

7.Бұрыштық жылдамдықтың өлшем бірлігін көрсетіңіз:рад/с

8.36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагон жылдамдығын азай­тып, 20 с-тан кейін тоқтайды Вагонның үдеуін табыңыз:–0,5

9.Радиусы 5 м диск 60 айн/мин жиілікпен айналып тұр Дисктің шетіндегі нүктенің жылдамдығын табу керек: 10π м/с

10. Диаметрі 5 м дөңгелек 10 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналып тұр Дөңгелектің шетіндегі нүктенің сызықтық жылдамдығын табыңыз:

25 м/с

11.Дененің уақыт бойынша жүрген жолының теңдеуі Дененің 2 с уақыттан кейінгі жылдамдығын табыңыз:40 м/с

12. Дененің бұрыштық жылдамдығының уақыт бойынша қозғалысының тең­деуі 2 с уақыттан кейінгі бұрыштық үдеуді табыңыз:2рад\с^2

13.Дененің уақыт бойынша қозғалған жолының теңдеуі , мұндағы А = 1 м/с, В = 2 м/с2 Дененің 5 с-тан кейінгі жылдамдығын табыңыз:21 м/с

14.Центрге тартқыш үчдеу мына теңдеумен берілген Жердің айналуына сәйкес, экватордағы дененің центрге тартқыш үдеуі неге тең екен­дігін табыңыз Мұндағы Т = 1 тәулік = 8,64·104 с, R = RЖ = 6370 км = 6,37·106 м:0,034

15. Желдеткіштің валы n = 5 айн/с жиілікпен айналады Валдың бұрыштық жылдамдығын табыңыз:31,4 рад/с

16.Егер денедегі күштер теңессе, онда дене қалай қозғалады:

Бірқалыпты түзу сызықты

17. Ілгерлемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі теңдеуін көрсетіңіз:

a = F/m

18.Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңын көрсетіңіз:

 = M/J

19.Дененің импульсын анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз:p = mv

20. Импульстің сақталу заңын көрсетіңіз:

21. Механикалық энергияның сақталу заңын көрсетіңіз:22. Импульс моментінің сақталу заңын көрсетіңіз:

23. Сұйықтардың үзіліссіздік теңдеуін көрсетіңіз:ρvS = const

24. Торричелли формуласын көрсетіңіз:

25. Сұйықтардың ағысы үшін энергияның сақталу заңын көрсетіңіз (Бернулли теңдеуі):

26.Дененің инерция моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз (Штейнер теоремасы)


27. Бүкіл әлемдік тартылыс заңын анықтайтын формуланы көрсетіңіз:

28. Бірінші космостық жылдамдықтың мәнін көрсетіңіз:

7,9 км/с

29. Ілгерлемелі қозғалыстың жұмысын анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз:

30.Айналмалы қозғалыстың жұмысын табыңыз:

31.Қай физикалық шаманың өлшемі, күш моментінің өлшемімен сәйкес келеді:Жұмыс

32.Қандай физикалық шаманың өлшемі, энергияның өлшемімен сәйкес келеді:

Күш моменті

33.Дененің ілгерлемелі қозғалысының кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз:

34.Айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясының формуласын көрсетіңіз:

35.Күш моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз:

36.Радиусы 10 см және массасы 800 г диск өз осімен айналып тұр Дисктің инерция моментін табыңыз

4 г·

37.Ұзындығы 50 см және массасы 480 г жіңішке стержень, ортасынан перпен­дикуляр өткен ось бойымен айналып тұр Стерженнің инерция моментін табыңыз:10 г·

38.0 °C-қа сәйкес келетін абсолюттік температураның мәнін көрсетіңіз273 К

39.Термодинамиканың 1-ші заңын сипаттайтын формуланы көрсетіңіз:

Q = U + A

40.Идеал жылу двигателі үшін ПӘК-тің максимал мәнін көрсетіңіз:

41.Менделеев – Клапейрон теңдеуін көрсетіңіз:

42.Бастапқы параметрлері p, V, T 1 моль идеал газ, p = const болғанда 3V көлемде ұлғаяды Газдың істеген жұмысын табыңыз

2pV

43.Айналмалы процесс нәтижесінде газ A = 1 Дж жұмыс істейді және суыт­қышқа Q = 4,2 Дж мөлшерде жылу береді Циклдың ПӘГ-ін табыңыз:0,192

44.Жабық ыдыста 500 кПа қысымдағы газ бар Егер кранды ашса газдың 4/5 массасы сыртқа шығады, ыдыстағы қысым қандай болады:100 кПа

45.Температуралары Т1 500 К және Т2 300 К идеал газдың Карно циклының ПӘГ-ін  табыңыз

40 %

46.Идеал газдың көлемін екі есе және абсолют температураны екі есе азайтсақ, оның қысымы қалай өзгереді:4 есе азаяды

46.Температурадан тәуелсіз жылу сиымдылығы С 20 Дж/К бар дене t1 100 °С-дан t2 20 °С-қа дейін суиды Дененің жылу мөлшерін табыңыз:

–1,6 кДж

47.Идеал газдың молекулаларының ілгерлемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы, газдың абсолют температурасы 3 есе өскенде қалай өзгереді:3 есе азаяды

48.Қалыпты жағдайда (p0 105 Па) идеал газ V0 1 м3 көлемді алып тұр Газды изотермиялық түрде p 5,0 МПа қысымға дейін қысса оның көлемі қалай өзгереді: 0,02

49.Идеал газ Карно циклын жасайды Қыздырғыштың және суытқыштың тем­пературалары 450 К және 270 К Циклдың ПӘГ-ін анықтаңыз:

0,4

50.Идеал газдың молекуласының орташа энергиясы 6,4·10–21 Дж Газдың қысымы 4 мПа Бірлік көлемге келетін газдың молекула санын табыңыз:

9,381017

51.Массасы m = 5,4 кг алюминий ерітіндіде (М = 27 г/моль) қанша зат мөлшері бар:200 моль

52.Идеал газдың температурасы Т1 300 К болғанда, қысымы p1 104 Па, ал температурасы Т2  150 К болғанда p2 қысымы қандай болады:

5 кПа

53.Идеал газ қысымы p1 103 Па болғанда V1 = 2 м3 көлемді алып тұр Егер көлемді изотермиялық түрде екі есе ұлғайтсақ, p2 қысымы қандай болады:

500 Па

54.Көлемі V=1 м3 баллонға Т= 640 К температурада массасы m=1 кг оттегі (M= 32 г/моль) орналастырылған Баллондағы қысымды табыңыз (R


=8,31 Дж/(моль·К)):

166 кПа
55.Егер меншікті балқу жылуы 1,3·105 Дж/кг болса, 4 кг ақ шойынның кристалдық құрылысын бұзу үшін қанша энергия жұмсау керек:

520 кДж

56.Массасы 10 т автомобиль 8 м/с жылдамдықпен жүріп тоқтайды Егер автомобильдің кинетикалық энергиясы ішкі энергияға айналса, тоқтағанда қанша жылу бөлінді:320 кДж

57.Изохоралық процесте элементар жұмыс неге тең:dA= 0

58.Газға берілген барлық жылу мөлшері ішкі энергияға айналатын процесті көрсетіңіз:Изохоралық

59.Идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін көрсетіңіз:

60.Карно теоремасын көрсетіңіз:
61.Изобаралық процесс үшін термодинамиканың 1-ші бастамасын көрсетіңіз:

dQ = cpmdT

62.Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың 1-ші бастамасын көрсетіңіз:

dA = –dU

63.Идеал газдың абсолют температурасын 4 есе ұлғайтқанда молекуланың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді:2 есе өседі

64.Көлемі V = 2,5 м3 судың горизонталь түтіктен қысымы P1 = 40 кПа көлденең қимасынан, қысымы P2 = 20 кПа көлденең қимасына дейінгі орын ауыстырғандағы үйкелісті жоюға кететін жұмысты табыңыз50 кДж

65.Шалаөткізгіштердегі негізгі ток тасымалдаушылар қандай зарядталған бөлшектер:Оң кемтіктер

66.Нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулігі, оның зарядын және ара қашықтығын 2 есе көбейтсек қалай өзгереді:

2 есе азаяды

67.Конденсатордың кернеуін 1,2 кВ дейін зарядтаған кезде ол 24 нКл заряд алады Кондерсатордың сыйымдылығын табыңыз:20 пФ

68.Батареяның тогы 13 А, ал ішкі кедергісі 0,5 Ом болса, ЭҚК неге тең

6,5 В

69.Лоренц күшін сипаттайтын формуланы көрсетіңіз:

70.Көлденең қимасының ауданы 3 мм2 өткізгіштен 10 с-та, 60 мкКл заряд өтсе, токтың тығыздығы неге тең

2

71.ЭҚК күштері 4,5 В болатын 2 аккумулятордың ішкі кедергілері 0,25 Ом және олар 4 Ом кедергімен тізбектей жалғанып тұр Мұндай тізбектегі ток күші неге тең:2 А

72.Протон индукциясы 4 мТл біртекті магнит өрісіне 5105 м/с жылдамдықпен магнит өрісі векторына перпендикуляр ұшып кіреді Протон шеңбер бойымен бір толық айналым жасағанда өріс қандай жұмыс жасайды:0 Дж

73.Өткізгішке 120 мкКл заряд берілді Өткізгіштің бетіндегі екі нүктенің потенциалдар айырымы неге тең:0 В
74.Кедергілері 7 Ом, 2 Ом және 15 Ом болатын үш өткізгіш тізбектей жалғанған Тізбектің толық кедергісі неге тең:

24 Ом

75.Индукция сызығына 30° бұрышпен орналасқан ұзындығы 10 см тік өткізгішке бойынан 8 А ток жүргенде 0,2 Н күш әсер етеді Магнит өрісінің индукциясы қандай0,5 Тл

76.Егерөткізгіштіңсоңындағыкернеу 20 Вболса, 40 Омкедер.гісібарөткізгіштепайдаболатынқуатқаншағатең:10 Вт

77.Вакуумдаэлектромагниттіктолқынқандайжылдамдықпентаралады:

3108м/с

78.Тұйық тізбек үшін Ом заңын көрсетіңіз:79.20мкКл зарядты кернеулігі 30 В/м біртекті электр өрісінде күш сызығына перпендикуляр 2 см арақашықтыққа орналастыру үшін қандай жұмыс жасалу керек:0 Дж

80.Магниттіккүшсызығынапараллельмагнитөрісіндегіэлектронқалайқозғалады:Шеңбербойымен

81.Магнитөрісіндетогыбарөткізгіштіңорынауыстырғанкездегіжұмысынкөрсетіңіз:82.Зарядталғанконденсатордыңэнергиясықайжергешоғырланған:

Астарлары арасындағы электр өрісінде

83.Контурдан өтетін магнит ағыны 3 с-та 3 Вб-ден 9 Вб-ге дейін өзгереді? Контурдағы ЭҚК индукциясы неге тең:2 В

84.формуласына сәйкес келетін заңды көрсетіңіз:Джоуль – Ленц заңы

85.Кулон заңын көрсетіңіз:
86.Бір металдан, ұзындығы бірдей екі өткізгіш аламыз Бірінші өткізгіштің диаметрі екіншісінен 2 есе үлкен Өткізгіштің кедергілерінің арасындағы қатынас қандай:

R2 = 4R1

87.Қабырғалары 0,4 м болатын рамка айнымалы индукйиясы 100 Тл магнит өрісінде орналасқан Егер конденсатордың жазықтығы индукция векторымен перпендикуляр болса, контурды тесіп өтетін магнит индукциясының ағыны неге тең:16 Вб

88.КонтурдыңиндуктивтілігіLболса, энергиясынегетең:

89.Көлденең қимасының ауданы 0,01 м2 болатын өткізгіштен 1 с-та 1 Кл заряд өтеді Токтың тығыздығы қандай:100

90.2 А ток күшінде 4 Вб магнит ағыны болса, контурдың индуктивтілігі неге тең:2 Гн

91.Электр өрісіндегі зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі жұмысты қандай формуламен анықтауға болады:
92.Қай шама ЭҚК-нің өздік индукциясын береді:

93. Электромагниттік индукция заңын кім ашты:

фарадей или Лерц

94.Магнитиндурмокциясыныңөлшембірлігінкөрсетіңіз:Тесла

95.Лоренц күшін көрсетіңіз:96.Магнитағыныныңөлшембірлігінкөрсетіңіз:Тесла

97.Электр өрісінің тығыздығы қандай формуламен анықталады:

98.Магнитөрісініңэнергиясынегетең:E = LI2/2

99.Ампер күшін көрсетіңіз:

100.Электр өрісінің тығыздығы неге тең

:

101.Өткізгіштің кедергісі неге байланысты:

Көлденең қимасының ауданына, ұзындығына және дайындалған материалына

102.Физикалық маятниктің еріксіз тербелісінің дифференциалдық теңдеуін көр­сетіңіз:103.Көлденең дыбыстық толқындар қандай ортада тарала алмайды:Вакуум

104.Математикалық маятниктің тербеліс периодын көрсетіңіз:

105.Пружиналық маятниктің тербеліс периодын көрсетіңіз:

106.Физикалық маятниктің тербеліс периодын көрсетіңіз:

107.Электромагниттік тербелістің периоды қандай формуламен анықталады:

108.Шағылу заңы:Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα=sinβ

109.Сыну заңы:Түскен сәуле, сынған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, түсу бұрышы және сыну бұрышы мынадай теңдеумен байланысты sin i/sin r=n

110.Көрінетін жарықтың диапазоны:

111.Призма арқылы жарық сәулелерінің толық ауытқу формуласын көрсетіңіз:


112.Линзаның негізгі формуласын көрсетіңіз:113.Жұқа линзаның негізгі формуласын көрсетіңіз:

114.Голографияның негізгі принциптер іқандай құбылыстарға негізделген:

Интерференция және дифракция құбылыстарына

115.Вакуумдағы электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы неге тең:c=3·108 м/с

116.Электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығы неге тең:

м/с

117.Герц электромагниттік толқынды қандай құралдың көмегімен алды:

Ашық тербелмелі контур арқылы

118.Көрінетін жарықтың диапазонын жиілік бойынша көрсетіңіз:

3,75·1014–7,5·1014 Гц

119.Сыну көрсеткіші қай физикалық шамаға тәуелді:

Ортаның жарық жылдамдығына

120.Жарық бір ортадан (сыну көрсеткіші n1) екіншісіне (n2) өтеді Осы екі сыну көрсеткішінің қандай қатынасында жарық толық шағылады:

121.Егер түсу бұрышы ішкі толық шағылудың шекті мәніне тең болса, i=iшекті жарықтың сыну заңы қандай болады:

122.Доплер эффектісін сипаттайтын теңдеуді көрсетіңіз:

123.Егер заттың биіктігі 5 см, ал кескіннің биіктігі 5 м болса, лупаның үлкейтілуі неге тең:100

124.Дифракция кезіндегі төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:

Жарықтың түзу сызықты таралу заңы

125.Интерференция кезінде төмендегі геометриялық оптика заңдарының қай­сысы бұзылады:

Жарықтың бір-бірінен тәуелсіздік заңы

126.Жарық оптикалық тығыз ортаға өткенде оның таралу жылдамдығы қалай өзгереді:

Жарық жылдамдығы азаяды

127.Геометриялық оптиканың қай заңы толқындық теорияда Френель зоналар әдісімен дәлелденеді:

Жарық толқындарының бір-біріне беттесуі

128.Төмендегі шарттардың қайсысынан интерференциялық суретті көруге болады:Когерентті жарық толқындарының беттесуі

129.Дифракция дегеніміз не? Толық жауабын көрсетіңіз:Жарықтың бөгеттерді айналып өтіп, геометриялық көлеңкеге кіруі

130.Сақиналардың санын көбейтсек дифракциялық тордың ажыратқыштық қабілеті қалай өзгереді:

Өседі

131.Тек жарықтың толқындық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз:

Дифракция

132.Тек жарықтың кванттық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз:

Жылулық сәулелену

133.Жарықтың көлденеңдігімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз:

Поляризация

134.Төмендегі қасиеттердің қайсысы жазық поляризацияланған жарыққа тән қасиет:Жарық толқындарында Е және Н векторлары өзара перпендикуляр

135.Төмендегі қасиеттердің қайсысынан табиғи жарықты поляризацияланған жарықтан айыруға болады:

Электр векторының тербелісі жан-жаққа бағытталған

136.Табиғи жарық поляризатордан және анализатордан өтеді Анализатордан өткен жарық интенсивтігі жоғары болу үшін, анализатор мен поляризатор арасындағы бұрыш қандай болу керек:

137.Кристалдағы кәдімгі және қосымша сәулелердің поляризация жазықтығы арасындағы бұрыш қандай:

138.Диэлектриктегі жарық толқыны поляризациялану үшін, сыну бұрышы қандай болу керек:

139.Шыны пластинканың сыну көрсеткішін қандай құрал арқылы анықтауға болады:

Микроскоп

140.Қандай құралдың көмегімен спектрді алуға болады:

Монохроматор

141.Қандай құралмен жарықты поляризациялауға болады:

Поляриметр

142.Жарықтың толқын ұзындығын қандай құралмен өлшеуге болады:

Дифракциялық тор

143.Төмендегі заттардың қайсысының сәуле шығарғыштық қабілеттілігі жоғары:Қара

144.Стефан – Больцман формуласын көрсетіңіз:


145.Виннің ығысу заңын көрсетіңіз:

146.Жиіліктің қандай облысында Рэлей – Джинстің формуласы тәжірибенің қорытындыларымен сәйкес келеді:Аз жиіліктегі сәулелену облысында

147.Төмендегі қасиеттердің қайсысы жылулық сәулелерге тән қасиет:

Сәулелену тепе-теңдікте болады

148.Заттың қандай агрегаттық күйінде спектр сызықтық спектр болады:Қатты

149.Столетов өзінің заңын төмендегі заңдардың қайсысы үшін шығарды:Сыртқы фотоэффект

150.Металлға түскен жарық ағынының интенсивтігі өскенде фотоэлектрондар­дың жылдамдығы қалай өзгереді:Өзгермейді

151.Төмендегі сәулелердің қайсысының фотоны үлкен массалы:

Гамма-сәулелер ()

152.Ламберт жарық көзінің жарқырауын сипаттайтын формуланы көрсетіңіз:153.Халықаралық жүйедегі жарық күшінің өлшем бірлігін көрсетіңіз:

Кандела

154.Жарықтылықтың Е өлшем бірлігін көрсетіңіз:лк

155.Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсетіңіз:лм

156.Жарқыраудың В өлшем бірлігін көрсетіңіз:

157.Хаббл заңы табыңыз:

158.Малюс заңын табыңыз:I=I0cos2α

159.Брюстер заңын табыңыз:160.n-нің қандай мәнінде Бальмер сериясының көрінетін спектрі байқалатынын табыңыз:n=2

161.Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы контурдағы электромагниттік тербелістердің өшу коэффициентін анықтайды?162.Электромагниттік энергия ағыны тығыздығының векторы Умов-Пойнтинг векторы:163.Интерференция құбылысының минимум шарты өрнегін көрсетіңіз.∆=(2m+1)

164.Нүктелік жарық көзі 5м қашықтықта максимал 8лк жарықтандырады. Жарық күшін табыңыз.200 кд

165.Атомның ядросының құрамына қандай бөлшектер кіреді:

Протондар және нейтрондар

166.-сәулелер дегеніміз: γАтом ядролары шығаратын электромагниттік сәулелер кванттарының ағыны

167.-сәуле, ол:

Гелий атомының ядросының ағыны

168.-ыдырау, ол:Электрондар мен позитрондар ағыны және осы электрондар мен позитрондардың ыдырауы нейтрино немесе антинейтриномен бірге жүреді

169.Радиоактивті ыдырау заңы:

170.Кез келген толқындық процестер үшін сәйкес келетін Луи де-Бройль формуласын көрсетіңіз171.Электронның шығу жұмысына ғана, яғни металдың химиялық табиғатына және оның бетінің күйіне тәуелді фотоэффектінің қызыл шегіне сәйкес келетін формуланы көрсетіңіз

172.Сыртқы фотоэффект үшін қанығу фототогының формуласын көрсетіңіз

IН=en

173.Бальмер формуласын көрсетіңіз

174.Паули принципін көрсетіңіз

Атомда 4 бірдей кванттық саны бар 2 электрон болуы мүмкін емес

175.Атомның толқын ұзындығы фотонмен сәулеленуі кезінде сутегі атомының электрон энергиясы қаншаға өзгеретінін анықтаңыз2,56 эВ

176.Электронның кинетикалық энергиясы 1 кэВ Де – Бройль толқын ұзындығын табыңыз (Т = 1 кэВ = 1,6·10–16 Дж, m = 9,11·10–31 кг):38,8 пм

177.Беккерель (Бк) өлшем бірлігі нені анықтау үшін қолданылады:Радиоактивті құрылғының активтілігін анықтау үшін

178.Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасын анықтайтын формуланы көрсетіңіз

ΔxΔpx>hΔyΔpy>hΔzΔpz>h

179.Атомның химиялық қасиеттерін атом ядросындағы қандай сан сипаттайдыРеттік нөмірі (ядроның заряды) Атом ядросының протондар саны нейтрал атомның электрондар санына тең

180.Қандай процессті аннигиляция деп атайды?ядролардың бөліну процесіндегі нейтрондардың пайда болуы

181.Комптон эффектісі үшін толқын ұзындығының өзгерісі қандай теңдеумен сипатталады?

182.Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясын көрсетіңіз

Eсв = [Zmp + (AZ)mnmя]c2

183.Ядроның массасының ақауын көрсетіңіз

Δm=[Zmp+(AZ)mn]–mя

184.Сутегі тектес атомның электронының энергиясының формуласын көрсетіңіз(n = 1, 2, 3, …)

185.Сиымдылығы 500 пф жазық конденсаторға 2·10-6 заряд берілген Конденсатордң электр өрісінің энергиясын анықтаңыз8·10–3 Дж

186.Диэлектриктердің қасиеттерін сипаттайтын, заттың диэлектрлік өтімділігінің өрнегін көрсетіңіз χ=ε–1

187.Толқын ұзындығы 0,5 мкм электрон, импульсы фотонның импульсына тең болуы үшін қандай жылдамдықпен қозғалуы керек?

1,46 км/с

188.Қандай ядроларды изобарлар деп атайды:

Массалық саны бірдей ядролар

189.Қандай ядроларды изотоптар деп атайды:

Протондар саны бірдей ядролар

190.Қандай ядроларды изотондар деп атайды:

Нейтрондар саны бірдей ядролар

191.Ядролардағы нуклондардың байланысын қандай күш сипаттайды:

Күшті

192.Сутегі атомы үшін бірінші бор орбитасының радиусы неге тең?0,53·10–10 м

193.Сфералық толқын үшін Френельдің m – ші зонасының радиусының өрнегін көрсетіңіз.

194.Біртекті изотропты ортада () таралатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек. 2,1108м/с

195.U0=3,7 В тежеуші кернеу түсірілген кезде фототок тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы қандай болады? (e=1.6∙10-19Кл, me=9.1∙10-31 кг). 1,14 Мм/с
Жаңа есептер :

1! Массасы m=0.6 кг дене қозғалысы координатының уақытқа байланысты теңдеуі .А=5 cм, Данеге t=1\6 уақыт мезетінде әсер ететін күшті тап?

Жауабы: -0,148 Н *2! 36000 кДж жұмыс жасау үшін, қуаты 25кВт двигатель қанша уақыт жұмыс жасауы керек?

Жауабы: 24 мин ; 1400 с*3!Массасы 2 тонна машина горизонталь жолмен бірқалыпты қозғалады.Егер үйкеліс коэффициенті 0,01 болса, ол 100 м жол жүргенде двигателі қанша жұмыс атқарады?

Жауабы: 20 кДж; немесе 2*104 Дж *4! -2 мкКл және 6мкКл екі нүктелік электр зарядтары бір-бірінен 60 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі?

Жауабы: 8*105Н\Кл ; 8*102кН\Кл*5! 0,7 мкКл және -0,1ммКл екі нүктелік электр зарядтары бір бірінен 2 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінің потенциалы?

Жауабы:5,4*105В ; 5,4*102кВ*6! Кедергісі 120 Ом өткізгіште 15 сек уақыт аралығында, ток күші 0-5 А ге дейін біркелкі артады.Осы уақыт аралығындағы өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері?

Жауабы: 15 кДж *7! 6 сек аралығында ток күші 0-4 А ге дейін біркелкі артатын өткізгіштегі онвң көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды?

Жауабы:12 Кл *8! Жіңішке сымнан жасалған радиусы 5см сақинада 10нКл заряд біркелкі

Жауабы:1,8 *9!Индуктивтілігі 0,5 мГн соленоидтың магнит өрісінің энергиясы 16 мДж. Соленоидтан өтетін ток күші:

Жауабы: 8 000 мА; 8 A; *10!Тербелмелі контур индуктивтілігі L=10-3Ги катушкада және электросыйымдылығы C=2·10-9 Ф конденсатордан тұрады. Контурдың кедергісін ескермей, контурдың қандай толқын ұзындығына арналғанын анықтаңыз:

Жауабы: λ=2,67·103 м ; λ=2,67 км*11!Сыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К пешті жағып қыздырғанда температура 296 К-ге көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең?

Жауабы: 400 кДж *12!0,1 с ішінде ток күші 5 А-ден 3 А-ге дейін бірқалыпты кемитін, индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы өздік индукция э.қ.к: 

Жауабы: 40 В *13!Металлға толқын ұзындығы 330нм жарық туседі.Бұл кезде электрондардың алатын максималь кинетикалық энергиясы  Электрондардың металлдан шығу жұмысын анықтау керек.

Жауабы: 2эВ*14!Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен? Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады?

Жауабы: 0,36 м/с*15!Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең?

Жауабы: А) 50 мДж *16!Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді. Сыртқы күштерге қарсы атқарылған жұмыс 300 Дж. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қаншаға тең?

Жауабы: 400 Дж*17!Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштан алынған жылу Q1 =42 кДж. Қыздырғыш  температурасы салқндатқыш  температурасынан 3 есе артық болса, газ қандай жұмыс жасайды:

Жауабы:28000 Дж ; 28кДж*18! Қысымы 1,4105 Па газ бар ыдысты көлемі 6 литр бос ыдыспен жалғаған. Жалғанған екі ыдыстағы қысым 1105 Па болды. Процесті изотермиялық деп есептеп, бірінші ыдыс көлемін анықтау керек

Жауабы: 15л; 15дм3.*19! Нүкте заңдылығымен гармониялық тербелістер жасайды. Максимал жылдамдық:

Жауабы : max=4,71м/с*20! Массасы 1000 кг дене 15 м/с жылдамдықпен радиусы 75 м болатын шеңбер бойымен қозғалыс жасайды. Денеге әсер ететін күш неге тең:

Жауабы: 3000 Н ; 310-9м; *21! Литий үшiн фотоэффектiнiң қызыл шекарасын табу керек. А= 3,84

Жауабы: 518 нм*22!Біртекті магнит өрісінде орналасқан ұзындығы 0,5 м, индукциясы 0,4 Тл өткізгішке 0,2 Н күш әсер етеді. Өткізгіш магнит индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан. Өткізгіштегі ток күші:

Жауабы:2 А ; 0,002 кА ; 2000 мА *23!Егер теміржол вагонының буфер пружинасын l2= 1см қысу үшін Ғ2= 30кН күш қажет болса, оны l1= 4см қысу үшін қандай Ғ1 күш қажет:

Жауабы: 120кН ; 12*104Н *24! Егер дөңгелектің тыныштық үйкеліс коэффициентінің максимал мәні тас жолда 0,55 тең болса, жолдың горизонталь бөлігіндегі бастапқы жылдамдығы 36 км/сағ болатын автомобильдің минимал тежелу жолы:

Жауабы: A) 9 м B) 90дм C) 900см*25!Өріске перпендикуляр орналасқан ауданы 30  контурдың ішіндегі магнит ағыны 0,6 мВб. Контурдың ішіндегі өріс индукциясы:

Жауабы:0,2 Тл ; 200 мТл ;0,0002 кТл *26!Өткізгіш э.қ.к. 12 В және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне қосылған. Өткізгіштен күші 3А ток өтеді. Өткізгіштің электр кедергісі:

Жауабы:A) 3 Ом B) 0,003 кОм C) 3000 мОм*27!Э.Қ.К.-і 2,4 В және ішкі кедергілері 0,4 Ом екі бірдей ток көздері тізбектей қосылған. Тізбектегі ток күші:

Жауабы :6 А B) 6000 мА C) 0,006 Ка *28! 6 с уақыт аралығында ток күші 0-ден 4 А-ге дейін біркелкі артатын өткізгіштегі оның көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды:

Жауабы: A) 12 Кл B) 0,012 кКл C) 12000 мКл *29! 4 с уақыт аралығында кернеуі 1-ден 5 В-қа дейін біркелкі артатын, кедергісі 2 Ом өткізгіштегі оның көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды:

Жауабы:A) 6 Кл B) 0,006 кКл C) 6000 мКл *30!3 мс ішінде контурдың магнит ағыны 27 мВб– ден 0– ге дейін кеміді. Контурдың э.қ.к. орташа мәні:

Жауабы: A) 9 В B) 0,009 кВ C) 9 000 мВ*31! Карно циклінде Тс\Тж=2\3.Егер суытқышқа берілген жылу мөлшер Q2=600кДж болса ,жылу мөлшері:

Жауабы: 9*105Дж ; 900кДж *32! Э.Қ.К. 10В ток көзіне жалғанған,кедергісі 3 Ом өткізгіштен 2А ток өтеді.Ішкі кедергісі?

Жауабы: 2 Ом ;0,002 кОм ; 2000мОм*33! Электромагниттік толқын теңдеуі 7 соs болса, тербеліс периоды?

Жауабы: 0,5мкс ; 5*10-7; 8,3нмин*34!Индуктивтілігі 0,2 Гн соленоидтан 10 А ток өтеді. Магнит өрісінің энергиясы:

Жауабы: 10Дж ; 0,01кДж; 10000мДж*35! Индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісіне, индукция сызықтарына 30 бұрышпен..... Лоренц күші?

Жауабы: 2,5*10-5Н*36! Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02с аралығында ток күші 3А-ге бірқалыаты өзгергенде пайда болатын өздік индукция э.қ.к ?

Жауабы:120В ; 0,12кВ ; 120 000мВ*37! Калийге толқын ұзындығы 330 нм жарық түседi. Электрондар үшiн тежеушi кернеудi табу керек.

Жауабы: 1,77 В ; 1770мВ ; 0,00177Кв*38!Біртекті магнит өрісінде орналасқан ток күші 1,5 А, индукциясы 4 Тл өткізгішке 10 Н күш әсер етеді. Өткізгіш магнит индукциясы сызықтарына  бұрышпен орналасқан. Өткізгіштің актив бөлігінің ұзындығы:

Жауабы: A) 2,36 м B) 236 см C) 2360 мм*39! Қабырғалары 5 см және 4 см, 1000 орамнан тұратын тік бұрышты катушка индукциясы 0,5 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан. Максимал айналдырушы момент:

Жауабы: 2 Н*м ; 0,002 кН*м*40! Потенциалдар айырымы 106 екі нүктенің арасында ,20Кл ......

Жауабы: 2*107 Дж41! Жазық конденсатордың пластинкаларының арақашықтығы 5 мм .... электр өрсінің кернеулігі?

Жауабы: 200 кВ\м ; 0,2 мВ\м42! Радиусы 40 см , массасы 1 кг, момент ?

Жауабы: 0,08кг*м2 немесе 8*10-2 немесе 80г*м2


43.Интерференция құбылысының минимум шарты өрнегін көрсетіңіз.

∆= (2m+1)

44.Айналмалы. қозғалыстың жұмысын табыңыз:45.Магнит өрісінде тогы бар өткізгіштің орын ауыстырған кездегі жұмысын көрсетіңіз:А=I/Ф

46.3 мс ішінде контурдың магнит ағыны 27 мВб– ден 0– ге дейін кеміді. Контурдың э.қ.к. орташа мәні:9 В
47.Электр өрісінің тығыздығы қандай формуламен анықталады:

48.Радиусы 40 см дөңгелек орамнан өтетін ток 4 А. Орамның центріндегі магнит индукциясы:49. Электронның вакуумды фотоэлементтің (катод) бетінен шығу жұмысы 2 эВ, ал фотон энергиясы 6,7 эВ болса, онда электронның максимал энергиясын табыңыз4,7 эВ

50.Кернеуі 50 кВ рентген түтікшесінің анодына жеткен электронның кинетикалық энергиясын анықтаңыз. (е=1,6×10-19 Кл)8×10-15 Дж

51.Магнит индукциясының өлшем бірлігін көрсетіңіз:Тесла
52.Металлға толқын ұзындығы 330 нм жарық түседi. Бұл кезде электрондардың алатын максималь кинетикалық энергиясы 2,810-19 Дж. Электрондардың металлдан шығу жұмысын анықтау керек. h=6,6310-34 Дж с, с= 3108 м/с.

3,210-19 Дж

53.Магнит өрісінің энергиясы неге тең:

E = LI2/2

54.Конденсатордың кернеуін 1,2 кВ дейін зарядтаған кезде ол 24 нКл заряд алады Кондерсатордың сыйымдылығын табыңыз:20 пФ

55.Жарық сәулесі судан (n=1,33) алмазға (n=2,42) өтеді. Осы орталардың шекарасынан шағылған сәуле барынша поляризацияланған. Түскен және сынған сәулелер арасындағы бұрышты табу керек.

2120

56.Батареяның тогы 13 А, ал ішкі кедергісі 0,5 Ом болса, ЭҚК неге тең:

6,5 В

57.Интерференциялық жолақтың ені 0,15 мкм болса, 0,75 мкм аралықта қанша максимум орналасқан? Бірінші минимумнан бастап санаймыз.

5

58.Никель үшін қызыл шекара 0,257 мкм.Тежеуші кернеу 1,5 В. Түскен жарықтың толқын ұзындығын табу керек.0,196 мкм
59.Көрінетін сәулелердің толқын ұзындығы 500 нм болса, фотонның массасын анықтаңыз. 6,63×10-34 Дж×с; с = 3×108 м/с)

4,42×10-36 кг
60.Анализатор мен поляризатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 30 градус. Егер ол бұрыш 45 градус болса, олар арқылы өткен жарық интенсивтігі қалай өзгереді?

1,5
61.Энергиясы 1,3 МэВ фотонның еркін электроннан шашырау бұрышы 600 . Шашыраған фотонның толқын ұзындығын табу керек

2,2·10-12 м

62.Толық жұтылған кездегі фотондарының импульсі 3×10-27 H×c болатын ультракүлгін сәулесінің толқын ұзындығы (h = 6,62×10-34 Дж×с)221 нм
63.Инерция моменті J= 63,6кг×м2 цилиндр ω= 31,4рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t= 20 c-та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моменті:

100 Н·м

Қалыңдығы d және сыну көрсеткіші n  жұқа қабыршыққа жарық  ауадан тік түседі, онда қабыршықтың астыңғы және үстіңгі беттерінен шағылған жарық сәулелерінің оптикалық жүріс жол айырымы мынаған тең:
 65.Электромагниттік сәуле фотонының импульсі- 3,3∙10-27 . Оның толқын ұзындығын табу керек. (Планк тұрақтысы 6,63·10-34 Дж·с)

2∙10-7м


66. Егер көк ( =0,5 мкм) жарық фильтрін қызыл ( қыз=0,65 мкм) жарық фильтріне ауыстырсақ, онда екі когерентті жарық көздерінің интерференциясы кезінде экрандағы екі көршілес интерференциялық жолақтардың арасы қалай өзгереді?

1,3 есе артады


67.Саңылауы тар мөлдір емес пластинкаға толқын ұзындығы 0,6 мкм жазық монохроматты жарық тік түседі. Сәулелердің бірінші дифракциялық максимумға сәйкес ауытқу бұрышы π /6. Саңлау ені қандай?

18 мкм


68. Параллель жалғанған өткізгіштерде қай шама бірдей:

Кернеу

69. Толқын ұзындығы 0,6 мкм тең фотонның массасын анықтаңыз . Планк тұрақтысы 6,6∙10-34 Дж∙с.

3,7∙10-39 кг
70. Жарық күші 100 кд шам, радиусы 1 м дөңгелек столдың орталығынан 1 м биіктікте ілулі тұр. Стол шетіндегі жарықталынуды табыңыз.

100 лк


71.Толқын ұзындығы 0,5 мкм монохромат жарық тік бағытта дифракциялық торға түсіп тұр. Тор төртінші ретті үлкен спектр беру үшін, тордың ең кіші периоды қандай болу керек?

2 мкм

72.Анод пен катод арасындағы кернеу 663 кВ рентген түтігі шығаратын сәуле жиілігі

1,6 ×1020Гц
73.Юнг тәжірибесінде толқын ұзындығы 0,6 мкм монохромат жарықпен бір-бірінен 0,3 мм қашықтықта тұрған екі саңылау жарықтандырылған. Интерференциялық жолақтың ені 1 мм-ге тең болғанда саңылаудан экранға дейінгі қашықтықты қандай?

0,5 м

74. Арктур жарық жұлдызының спектрлік тығыздық максимумы lmax=580 нм-ге дәл келеді. Жұлдыз бетінің Т температурасын анықтаңыз (b=2,9·10-3 м·К ).

5000К

75. Жиілігі 1020 Гц сәуле шығаратын рентген түтігіндегі кернеу410кв

76. Жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 4 мм шыны пластина қойылса, онда оптикалық жол ұзындығы қалай өзгереді? Шынының сыну көрсеткіші 1,5.

2 мм-ге артады
77. Фотоэффектінің қызыл шекарасы 600 нм. Шығу жұмысын анықтау керек. (Планк тұрақтысы 6,63·10-34 Дж·с)

3,3×10-17 Дж

113.Магниттік күш сызығына параллель магнит өрісіндегі электрон қалай қозғалады? Винттік сызық бойымен

114.Нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеiнiң көрсетіңіз:

115. 3 с iшiнде контурды тесiп өтетiн магнит ағыны 3 Вб ден 9 Вб-ге дейiн артқан. Контурдағы индукция ЭҚК неге тең ?2В

116. 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагон жылдамдығын азайтып, 20 с-тан кейiн тоқтайды. Вагонның ңдеуiн табыңыз–1,8 м/с2.

117. Диэлектриктердің қасиеттерін сипаттайтын,заттың диэлектрик өтімділігінің өрнегін көрсетіңіз.Е=Е0/ ε

118.Нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулігі, оның зарядын және ара қашықтығын 2 есе көбейтсек қалай өзгереді 2 есе азаяды

119. 36000 кДж жұмыс жасау үшін, қуаты 25 кВт двигатель қанша уақыт жұмыс жасауы керек 24мин

120.тек жарықтың кванттық қасиеттерімен сипатталатын құбылыс

дифракция

121.Көрінетін сәулелердің толқын ұзындығы 500 нм болса, фотонның массасын анықтаңыз 4,42*10^-36кг

122.массасы m=5,4кг аллюминий ерітіндіде(М=27г/моль) қанша зат мөлшері болады 200моль

133 Изобаралык процес ушн 1 зан Q=U

124 Литий ушн фотоэффект 518×10-¹⁸ нм

127 Q=IUT Дж ленц заны

129 Винн заны R=сигмаТ⁴

132 ЭКҚ 2.4 6 А

131 U = 3.7 1.14 Mм/с

145 изохоралық процесте элементар жұмыс неге тең?А) dA=0

142 Батареяның тогы 13А, ал ішкі кедергісі 0,5 Ом болса, ЭҚК неге тең:В) 6,5

138 кедергілері 7 ом, 2 ом және 15 ом болатын үш өткізгіш тізбектей жалғанған. тізбектің толық кедергісі неге тең:А) 24Ом

137 Айналмалықозғалыстыңжұмысынтабыңыз:А) A=F/ds

140.Шағылу заңы:Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα=sinβ

157.Қарайтылған беттің 1см 2 ауданына толқын ұзындығы мкм жарықтың 6*10*16 фотондары тік түседі.Бетке түсетін қысымды табу керек: 9,95*10*-7 Па

158.

159. Дифракция кезіндегі төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:жарықтың түзу сызықты таралу заңы160.

161.


162. Динамометр пружинасын 5 см-ге созды. Пружина қатаңдығы 40 Н/м. Созылған пружинаның потенциалдық энергиясы неге тең: 50 мДж.

163. Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың 1-ші бастамасын көрсетіңіз: dA = –dU

164. Протон индукциясы 4 мТл біртекті магнит өрісінде 5105 м/с жылдамдықпен магнит өрісі векторына перпендикуляр ұшып кіреді. Протон шеңбер бойымен бір толық айналым жасағанда өріс қандай жұмыс жасайды: 0дж

165. Өткізгіш э.қ.к. 12 В және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне қосылған. Өткізгіштен күші 3А ток өтеді. Өткізгіштің электр кедергісі: 3 Ом

166. Дифракция кезіндегі төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:жарықтың түзу сызықты таралу заңы

167. Біртекті магнит өрісінің ұзындығы 0,5 м индукциясы 0,4 Тл өткізгішке 0,2 Н күш әсер етеді. Өткізгіш магнит индукциясы сызықтарына 30 градус бұрыш жасай орналасқан. Өткізгіштегі тоқ куші: 20А

168.Айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясының формуласын көрсетіңіз:E

169.Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсетіңіз: кд

170.Атомның толқын ұзындығы фотонмен сәулеленуі кезінде сутегі атомының электрон энергиясы қаншаға өзгеретінін анықтаңыз:1,87 эВ

171.Инерция моменті J=63,6 кгхм2 цилиндр w=31,4рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады.Цилиндр t=20с˗та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моменті: 100 H·м

172.4 с уақыт аралығында кернеу 1˗ден 5 В˗қа дейін біркелкі артатын, кедергісі 2 Ом өткізгіштегі оның көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды: 6 Кл

173.Жарық сәулесі судан (n=1,33)алмазға (n=2,42)өтеді.Осы орталардың шекарасынан шағылған сәуле барынша поляризацияланған. Түскен және сынған сәулелер арасындағы бұрышты табу керек; 900

174.Жарықтың көлденеңдігімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз:

Интерференция

175.Никель үшін қызыл шекара 0,257 мкм.Тежеуші кернеу 1,5 В.Түскен жарықтың толқын ұзындығы табу керек: 0,196 мкм

176.Идеал газ үшін молекула˗кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін көрсетіңіз: pnm0(v)2

177.Кедергісі 120 Ом өткізгіште 15 с уақыт аралығында, ток күші 0˗ден 5 А˗ге дейін біркелкі артады.Осы уақыт аралығындағы өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері: 15 кДж

178.Потенциалдар айырымы 106 В екі нүктенің арасында, 20 Кл нүктелік электр зарядын орын ауыстырғандағы электр өрісінің жұмысы:̂ 2·107Дж

179. Ұзындығы 50 см және массасы 480 г жіңішке стержень , ортасынан перпендикуляр өткен ось бойымен айналып тұр Стерженнің инерция моментін табыңыз : 10 г* см^2

180.Сыйымдылығы 70 м бөлменің температурасы 280 К. Пешті жағып қыздырғанда температура 296 К көтерілді . Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса , ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең :400 кДж

181. Қарайтылған бетке тік түскен толқын ұзындығы 0,45 мкм жарық 10^-5 Па қысым түсіреді . Беттің 1 м2 ауданына 1 с ішінде түсетін фотондар санын табу керек: 6,78*10^23м ^-2 с^-1

186.Идеал газ Карно циклын жасайды . Қыздырғыштан алынған жылу Q1= 42 кДж . Қыздырғыш Т1 температурасы салқындатқыш Т2 температурасынан 3 есе артық болса , газ қандай жұмыс жасайды :(e: 28000 Дж)

187.Интерференциялық жолақтың ені 0,15 мкм болса , 0,75 мкм аралықта қанша максимум орналасқан ? Бірінші минимумнан бастап санаймыз :

188. Индуктивтілігі 0,5 мГн соленоидтың магнит өрісінің энергиясы 16 мДж . Соленоидтан өтетін ток күші :

189.Сұйықтардың ағысы үшін энергияның сақталу заңын көрсетіңіз ( Бернулли теңдеуі ) : p+pgh+pV2/2=const

190.Егер нүктедегі күштер теңессе онда дене қалай қозғалады: бірқалыпты түзу сызықты

191.Идеал жылу двигателі үшін пәктің максимал мәні: Пәк=T1-T2/T1

192.Линзаның негізгі формуласы: 1/f=1/a+1/b

193.Дененің ілгерлемелі қозғалысының кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсет:E=jw^2/2

194.Артур жарық жұлдызының спектрлік тығыздық максимумы lmax=580нм ге дәл келеді. Жұлдыз бетінің температурасы анықта:5000К

195.Егер сәуле шығару энергиясының максимумы 0.76мкм толқын ұзындықтан 0.38мкм толқын ұзындыққа ығысса онда абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауы неше есе артады: 1.9м

196.Калийге толқын ұз. 330нм жарық түседі электрондар үшін тежеуші кернеуді табу керек. А=3.2×10^-19дж h=6.63×10^-34Дж×с c=3×10^8м/с 1.77В

197.Магнит өрісінің энергиясы неге тең: E=LI^2/2

198.Комптон эффектісі үшін толқын ұзындығы өзгерісі қандай теңдеумен сипатталады: (h/(mc))(1-cosӨ)

199.Центрге тартқыш үдеу мына теңдеумен берілген a=4П^2R/T^2 жердің айналуына сәйкес экватордағы дененің центрге тартқыш үдеуі неге тең. Мұндағы Т=1тәул.=8.64×10^4с R=Rж=6370км=6.37×10^6м 3.36м/с^2200.Менделеев Клапейрон теңдеуін көрсет:

Pv=m/M×Rt

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
Сабақ тақырыбы
жиынтық бағалау
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
тоқсан бойынша
қызмет стандарты
бекіту туралы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
туралы хабарландыру
жиынтық бағалауға
арналған жиынтық
бағалау тапсырмалары
арналған тапсырмалар
білім беретін
республикасы білім
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
арналған әдістемелік
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
Қазақ әдебиеті
туралы анықтама
Мектепке дейінгі
мамандығына арналған
нтізбелік тақырыптық
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
мемлекеттік әкімшілік
болып табылады
оқыту әдістемесі
жалпы конкурс
Реферат тақырыбы
қатысушыларға қойылатын
Қазақстан облысы
әдістемелік ұсыныстар
әдістемелік кешені
тақырыптық жоспар