1. Магнит өрісінің сипаттамасыДата14.01.2022
өлшемі38.37 Kb.
#154898
Байланысты:
2 5271887633591571562


Магнетизм

1. Магнит өрісінің сипаттамасы

A) магнит ағыны B) магнит индукциясы C) кернеулік D) ток күші E) күш моменті
2. Магнит индукциясы векторының бағытын анықтайтын ереже

A) оң қол ережесі B) бұрғы ережесі C) сол қол ережесі D) оң нормаль ережесі E) Ленц ережесі


3. Магнит өрісіндегі ауданы 1 см2-ге тең рамаға әсер ететін ең жоғарғы айналдырушы момент 2 мкН-м, ток күші 0,5 А-ге тең болғандағы магнит өрісінің индукциясы

A) 4 Тл B) 0,04 Тл C) 0,4 Тл D) 40 Тл E) 400 Тл


4. Индукциясы 1Тл біртекті магнит өрісінің индукция сазықтарына перпендикуляр орналасқан, ауданы 400 см2 рамаға 200 мН·м айналдырушы момент әсер еткендегі ток күші

A) 10 А B) 5 А C) 2,5 А D) 4 А E) 2 А


5. Соленоидтың ішіндегі біртекті магнит өрісі индукциясының шамасы

A) B = µ0MІ B) B = µ0 nІ C) B = D) B = E) B = M І

6. Магнит индукциясының анықтамасына сәйкес формула

A) В = µonІ B) В = C) В = D) В = MІS E) В = MІ


7. Ауданы 800 см2-қа тең рама, индукциясы 0,1 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр болатындай орналастырылған. Рамаға 40 мН м –ге тең айналдырушы момент әсер жасаған ток күші

A) 5 А B) 10 А C) 4 А D) 20 А E) 15 А


8. Индукциясы 0,05 Тл біртекті магнит өрісіне қойылған қабырғалары 10см, 5см 200 орамнан тұратын катушкадағы ток күші 2А болса өрістің оған әсер ететін ең үлкен айналдырушы моменті

A) 0,2 Н·м B) 0,1 Н·м C) 0 D) 2 Н·м E) 1 Н·м


9. Магнит индукциясы 10мТл. біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 1см түзу өткізгіш арқылы 1А ток өткенде, оған әсер ететін күш

A) 0,2 мН B) 0,1 мН C) 1 мН D) 2 мН E) 10 мН


10. Индукциясы 0,1Тл біртекті магнит өрісіндегі ұзындығы 50см, 2А тогы бар өткізгішке 0,05Н күш әсер еткендегі, тоқтың бағыты мен магнит индукциясы векторының арасындағы бұрыш

A) 400 B) 300 C) 600 D) 900 E) 00


11. Сымының орам ұзындығы 0,2м электрқозғалтқыш якоріндегі ток күші 20А болғанда, 1Н күш әсер етеді. Осы өткізгіш орналасқан жердегі магнит индукциясы

A) 24Тл B) 0,25Тл C) 2,5Тл D) 250Тл E) 0,025Тл


12. Сымының орам ұзындығы 0,2м, электрқозғалтқыш якорінің орналасқан жеріндегі магнит индукциясы 0,25Тл. 20А ток күші өткенде, орамға әсер ететін күш

A) 2Н B) 1Н C) 3Н D) 5Н E) 4Н


14. Ұзындығы 20см және массасы 4г горизонталь орналасқан. Өткізгіш бойымен 10А ток өткенде ауырлық күші Ампер күшімен теңгерілетіндей етіп өткізгішті орналастыратын магнит өрісінің индукциясы

A) 30 мТл B) 20 мТл C) 40 мТл D) 50 мТл E) 10 мТл


15. Біртекті магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан ұзындығы 50см өткізгішке 0,12Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 3А болғандағы, магнит индукциясы

A) 0,8 Тл B) 0,08 Тл C) 0,04 Тл D) 0,4 Тл E) 8 Тл

16. Ампер күшінің бағытын анықтайтын ереже

A) Оң қол ережесі B) Сол қол ережесі C) Ленц ережесі D) Бұранда ережесі

E) Архимед ережесі
17. Индукциясы 7,5 Тл біртекті магнит өрісіндегі түзу өткізгіш арқылы 4 А ток өткен кезде 20 см ұзындығына 3 Н күш әсер ететін болса, оның магнит күш сызықтарымен жасайтын бұрышы

A) 600 B) 300 C) 500 D) 400 E) 200


18.Индукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан актив ұзындығы 0,5м өткізгішке 2Н күш әсер еткенде, ондағы ток күші

A) 8А B) 10А C) 4А D) 20А E) 15А


19. Магнит өрісі индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 20см өткізгішке 0,4 Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 4А болса, магнит өрісі индукциясының шамасы

A) 2Тл B) 1Тл C) 3Тл D) 5Тл E) 4Тл


20. Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,5 м бойымен 3 А ток өтіп жатқан өткізгішке 9 Н күш әсер еткендегі магнит өрісі индукциясы

A) 10 Тл B) 12 Тл C) 14 Тл D) 8 Тл E) 6 Тл


21. Біртекті магнит өрісінде 0,4 Тл индукция векторына перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 0,15 м тогы бар өткізгіш, әсер еткен күштің бағытында 0,025 м орын ауыстырғанда 12 мДж жұмыс атқарылса, ондағы ток күшінің мәні

A) 10 А B) 8 А C) 6 А D) 4 А E) 2А


22. Техникалық құрғыларда, оның ішінде электр қозғалтқыштарда ток жүріп тұрған өткізгішке әсер етуші күштерді есептеу үшін қолданылатын заң

A) Ньютон заңы B) Ампер заңы C) Лоренц заңы D) Фарадей заңы E) Архимед заңы


23. Дыбыс зорайтқышындағы катушканы тербеліске келтіретін күш

A) Тартылыс күші B) Ампер күші C) Архимед күші D) Үйкеліс күші E) Серпінділік күші


24. Магнит индукциясы өткізгішке перпендикуляр болғандағы, оған әсер ететін күш

A) ең аз мәнге ие. B) ең үлкен мәнге ие. C) 0-ге тең D) әсер етпейді. E) өзгермейді.


25. Магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгішке әсер ететін күштің мәні ең үлкен болатын бұрыш

A) α =0 B) α =900 C) α =300 D) α =1800 E) α =600


26. 0,5 Тл магнит индукция векторы, ауданы 25 см2 контур жазықтықына тұрқызылқан нормальмен 600 бұрыш жасайды. Контурды тесіп өтетін магнит ақыны (cos600= 0,5)

A) 6,25·10-4 Вб. B) 75 ·10-6 Вб. C) 50 ·10-3 Вб. D) Вб. E) Вб.


27. 2 сек-та индукциясы 0,4 Тл өзгеретін, айнымалы магнит өрісінде, диаметрі 40 см катушка орналасқан . ЭҚК 251,2 В-қа тең. Катушканың орам саны

A) 100. B) 10000. C) 1000. D) 800. E) 160.


28. Катушкада 50 А/с тоқтың өзгеру жылдамдықы, онда 25 В ЭҚК-ін тудырады. Катушканың индуктивтілігі

A) 2 мГн. B) 75 Гн. C) 2 Гн. D) 0,5 Гн. E) 7,5 мГн.


29. Кедергісі 0,2 Ом контур арқылы өтетін магнит ақыны, онда 4 А ток тудырады. Егер магнит ақынының өзгерісі 0,4 Вб болса, онда оқан кеткен уақыт

A) 1,6 с. B) 0,8 с. C) 0,5 с. D) 1 с. E) 2 с.


30. Орам саны 800, катушкада магнит өрісі 0,5 с ішінде бір қалыпты кемігенде ЭҚК-і 40 В тең болады. Магнит ақынының алқашқы мәні

A) 4 Вб. B) 2 мВб. C) 0,32 Вб D) 0,5 Вб. E) 25 мВб.


31. 2000 орамды соленоидта 120 В индукция ЭҚК-і қоздыратын болса, магнит ақынының өзгеру жылдамдықы

A) 6 мВб/с. B) 600 мВб/с. C) 360 мВб/с. D) 60 мВб/с. E) 36 мВб/с.


32. Магнит индукциясы 4 мс ішінде 0,2-ден 0,3 Тл –қа дейін өзгергенде 10 В индукция ЭҚК-і қозу үшін, көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушканың орам саны

A) 90. B) 80. C) 100. D) 70. E) 60.


33. Ұзындықы 50 см өткізгіш, индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 300 бұрыш жасай, 18 км/сақ жылдамдықпен қозқалады. Өткізгіштегі индукцияның ЭҚК-і

A) 2,5 В. B) 2 В. C) 5 В. D) 0,5 В. E) 0,9 В.


34. Ұзындықы 40 см өткізгіш, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 600 бұрыш жасай қозқалады. ЭҚК-і 1,732 В болса, өткізгіштің жылдамдықы ( )

A) 5 км/сақ. B) 20 км/сақ. C) 36 км/сақ. D) 18 км/сақ. E) 60 км/сақ.


35. Ұзындықы 25 см өткізгіш, 5 м/с жылдамдықымен магнит өрісінде, магнит индукция векторына перпендикуляр бақытта қозқалады. Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 1,5 В болса, өріс индукциясының мәні ( )

A) 1,2 Тл. B) 7,5 Тл. C) 0,37 Тл. D) 15 мТл. E) 5 мТл.


36. Индукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде, өткізгіш индукция векторына 450 бұрыш жасай 10 м/с жылдамдықпен қозқалады. Өткізгіштегі индукцияның ЭҚК –і 1,4 В, болса, оның ұзындықы ( )

A) 70 см. B) 28 см. C) 1 м. D) 0,5 м. E) 10 см.


37. Ұзындықы 0,2 м өткізгіш, индукциясы 0,6 Тл магнит өрісінде 15 м/с жылдамдықымен орын ауыстырады. Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 0,9 В болса, оның жылдамдықы мен магнит индукциясы арасындақы бұрышы

A) 300. B) 600. C) 450. D) 900. E) 0.


38. Ауданы 400 см2 контурда 0,04 с уақыт ішінде магнит индукциясы 0,2 Тл-қа дейін бір қалыпты кемігенде, 0,6 В ЭҚК-ін тудырады. Магнит индукциясының бастапқы мәні

A) 12 мТл. B) 0,6 Тл. C) 0,8 Тл. D) 24 мТл. E) 0,2 Тл.


39. Контур жазықтықына жүргізілген нормалмен 600 бұрыш жасайтын, индукция векторы 5 Тл болатын магнит өрісі, контурда 40 мВб магнит ақынын тудырады. Контурдың жазық бетінің ауданы ( )

A) 80 см2. B) 160 см2. C) 200 см2. D) 400 см2. E) 150 см2.


40. Ауданы 400 см2 контурда, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісі 0,01 Вб магнит ақынын тудырады. Контур жазықтықының нормалі мен магнит индукция векторының арасындағы бұрыш

A) 450. B) 900. C) 0. D) 300. E) 600.


41. Бойынан 10 А ток өтетін өткізгішті ампер күші 0,38 Дж жұмыс жасай отыра 25 см қашықтыққа орын ауыстырды. Шамасы 1,5 Тл магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрыш 300 болғанда, өткізгіштің ұзындығы (sin300 = 0,5)

A) 40 см. B) 25 см. C) 20 см. D) 50 см. E) 30 см.

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді