1. бухгалтерлік есеп теория мен тәжірибесі: АҒымдағЫ Үрдістері наз 1-тақырып. Бухгалтерлік есеп негіздерін құрастыру

Loading...


Дата15.04.2020
өлшемі20.69 Kb.
1.БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ТЕОРИЯ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ: АҒЫМДАҒЫ ҮРДІСТЕРІ

Наз

1-тақырып. Бухгалтерлік есеп негіздерін құрастыру

Бухгалтерлік есеп жүйелерін ұйымдастыру.Бухгалтерлік есеп негіздерінің тәсілдемесін жіктеу. Салықтық тәсілдеме.Құқықтық тәсілдеме.Этикалыұ тәсілдеме.Экономикалық тәсілдеме.Бихевиористикалық жіктелуі.Теория дәлелдеме әдісі ретінде.Теория басқару ретінде.Теория верификациясы.Бухгалтерлік есепте философия ғылымын қолдану.2-тақырып. Бухгалтерлік есептің даму тарихы.

Бухгалтерлік есепті ежелгі жүйесі.Екі жақты жазу жүйцесінің пайда болуы.Лука Пачоли диграфиялық есеп жүйесінің негізін қалаушы.Бухгалтер мамандығының туындауы.Бухгалтерлік есептің құрылуына өндіріс революциясының ықпалы.Гоха

3-тақырып.Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалық негіздері

Тұжырымдамалық негіздерінің элементтері.Ақпараттың ұсынуымен байланысты жақтардың келіспеушіліктері.Бухгалтерлік есептің мақсаты.Қаржылық есептіліктің үш маңызды мақсатын қарастыруға болады:меншікті басқаруды бөліп көрсету;шешімдерді қабылдайтындарға ақпарттарды ашып көрсету;есеп берушіліктің көрінісі.Әртүрлі бухгалтерлік ұйымдардың тұжырымдамалық негіздеріне пікір-талас және шолу.Есеп ақпарттарының сапалық сипаттамасы.Сапалық негіздемелірінің тәжірибелік қажеттіліктер проблемелары.4-тақырып.Бухгалтерлік есептің экономикалық ортасы.

Бухгалтерлік есептің құрылуына саяси,құқықтық,экономикалық орталардың әсері.Бухгалтерлік есептің үйлестіру мәселелері.Стандарттаудың саясаттық аспектілері.Бухгалтерлік есеп стандарттар тәсілі.Нарықтық тәсіл.Регулятивтік тәсіл.Бухгалтерлік есеп стандарттарының ұйымдық құрылымы.Бухгалтерлік есеп стандарттарының тенденцияларын әзірлеу.Жания

5-тақырып.Активтертің теориялық негіздері.

Активтерді анықтау проблемалары.Активтердің негізгі белгілері.Активтерді тану.Активтерді ашу.Активтерді бағалау.Тозу қаржылық түсінік ретінде.Тозуды есептеу проблемалары.Активтердің амортизациясы.6-тақырып.Кредиторлық берешектердің әдістемесі

Кредиторлық берешектерді жіктеу,ашып көрсету,анықтау.Тұжырымдамалық негіздегі кредиторлық берешектің есебіне көзқарас.Келісім шарттардың орындалуымен байланысты кредиторлық берешектің есебінің проблемалары.Шартты міндеттемелер есебінің сұрақтары.Кешіктірілген салықтарды танудың шарттарының анықтамасы.Зейнетақы міндеттемелері.Нургалым

7-тақырып.Меншікті капитал:теориясы және тәжірибесі

Капиталдың маңызы.Капитал теориясына негізделген меншікті капитал теориясына көзқарастар:меншіктің теориясы;шаруашылық бірліктің теориясы;қалдық капиталдың тұжырымдамас;ұйымның теориясы;қордың теориясы.Меншікті капиталдың жіктелуі.Жекеше ұйымның,серіктестердің капиталдың жіктелуі.Акционерлік капиталдың жіктелуі.Капиталдың құрылу көздерінің жіктелуі.Жарғылық капитал.Акционерлік капиталдың өзгерісі.Пайданы анықтау.8-тақырып.Қаржылық ақпарттарды ашып көрсету.

Ақпараттарды ашудың әдістері,нысандары,деңгейі.Есеп мәліметтерін қолданудың әлеуметтік әл ауқат деңгейіне әсер етуі.Есептілік ақпараттар есептің мазмұны және құрамы,тағайындау.Қаржылық ақпараттарды ашудың қосымша нысандары.Есеп саясатын ашып көрсету.Бухгалтерлік есептегі өзгертулерді ашып көрсету.Шарайна

9-тақырып.Бухгалтерлік есептің болашақтағы сұрақтары.

Адам ресурстарының бухгалтерлік есебі.Адам рересурстар бухгалтерлік есебінің функциялары.Адам ресурстарының өзіндік құнын бағалау.Адам ресурстарының есебі жүйесінің өңделуі,қолданылуы мен енгізілуі.

Креативті есеп және оның өсу факторлары.Креативті есеп саласындағы эмпирикалық зерттеулер.Креативтік есеп нәтижелері.

Әлеуметтік есеп және оның түрлері.Әлеуметтік жауапкершілікті есепке енгізу.Әлеуметтік- экономикалық есеп.2.ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП (IЛГЕРІЛЕМЕЛІ)

Наз

Тақырып 1. Операциялық бөлімдер (ХҚЕС 8)

Операциондық бөлімдер. Операциондық бөлімді білдіретін үш негізгі сипатамасы. Операционнық шешім қабыодайтын басқармасы.Ұйымның операциондық бөлімдерін құрайтын компоненттерінің бірыңғай жинағы.

Есепті операциялық бөлімдер. Біріктіру талаптары. Сандық табалдырықтар. Есепті операциялық бөлім туралы жалпы ақпарат. Пайда немесе залал, активтер, міндеттемелер туралы ақпарат.

Бағалау. Сәйкестендіру. Алдыңғы баяндалған ақпараттарды қайта қарау.

Ақпаратты ашып көрсету. Өнімдер мен қызметтер туралы ақпарат. Географиялық аймақтар туралы ақпарат. Негізгі тұтынушылар туралы ақпарат.

Гоха

Тақырып 2. Қаржылық құралдар: тану және ашып көрсету(ХҚЕС 7, 9, 32 және 39)

Қаржылық құралдар, олардың мағынасы мен жіктелуі.

Қаржылық құралдардың бастапқы танылуы.Қаржылық активтер мен міндеттемелердің жіктемесі.Қаржылық құралдардың бастапқы және кейінгі бағалануы: әділетті құны; амортизациялық құны. Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі. Дисконт және сыйақының амортизациясы. Қаржылық құралдарының құнсыздануы. Қаржылық құралдардың қайта жіктелуі. Хеджерлеу есебі.Қаржылық құралдардың бастапқы танылуың тоқталуы. Қаржылық құралдар туралы ақпараттарды ашып көрсету.

Тақырып 3. Жұмыскерлерге сыйақылар (ХҚЕС 19)

ХҚЕС 19 қолдану аясы. Жұмыскерлерге сыйақылардың анықталуы. Жұмыскерлерге қысқа мерзімді сыйақылар. Тану және өлшеу. Қысқа мерзімді төленетін демалыс ақысы. Пайда мен сыйақыға қатысу жоспары. Ақпараттарды ашып көрсету.Жания

Тақырып 4. Зейнетақымен қамтамасыз ету бағдарламалары (зейнетақы жоспарлары) бойынша есеп және есептілік (ХҚЕС 26)

ХҚЕС26 қолдану аясы. Зейнетақы жоспарларының түрлері. Зейнетақы төлемдерінің актуарлық келтірілген құны.Зейнетақы жоспарлары бойынша есептіліктің мазмұны. Жоспардың активтерін бағалау.Ақпараттарды ашып көрсету.Тақырып 5. Мемлекеттік субсидиялар есебі және мемлекеттік көмек жөніндегі ақпараттарды ашып көрсету (ХҚЕС 20)

Мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік көмектің анықталуы. Өкіметтік көмектің бағытталуы. Өкіметтік субсидиялардың қаржылық есептілікте бейнеленуі. Бөлінген өкіметтік субсидиялардың танылуы. Өкіметтік субсидиялардың қайтарылуы. Ақпараттарды ашып көрсету.Нургалым

Тақырып 6. Аралық қаржылық есептілік (ХҚЕС 34)

ХҚЕС 34 мақсаты, қолдану мен анықтау аясы. Аралық қаржылық есептіліктің мазмұны. Аралық қаржылық есептіліктің мазмұны мен нысанына талаптар.Қаржылық есептілікке таңдалған ескертулер.Тақырып 7. Гиперинфляция жағдайындағы қаржылық есептілік (ХҚЕС 29)

Ақшаның сатып алу қабілеттілігінің өзгеруін есебімен түзетілген қаржылық есептіліктің артықшылықтары. ХҚЕС(IAS) 29 қолдану. Қаржылық жағдай туралы есеп берудің баптарын ақшалай және ақшалай емес баптарға бөлу. Ақшалай емес баптарды қайта санау. Ақшалай табыстардың немесе зияндардың есептелуі. Салыстырылмалы көрсеткіштердің қайта санау. Қаржылық жағдай туралы есеп берудің ақшалай емес баптарды қайта санау. Жиынтық пайда туралы есеп берудің қайта санау. ХҚЕС бойынша дайындау кезінде ұлттық стандаттар бойынша жасалған қаржылық есептіліктің баптарын түзету немесе қайта жіктеу (нақты құн бойынша). Жиынтық пайда туралы есеп берудегі ақшалай кіріс немесе зиян.Ақшалай кіріс немесе зиян.Шарайна

Тақырып 8. Сақтандыру келісім-шарттардың есебі (ХҚЕС 4)

Сақтандыру келісім-шарттардың анықталуы. ХҚЕС4 қолдану аясы. Анықталмаған болашақ жағдай. Орнын толтырудың ақшалай емес төлемдері. Бекітілген сыйақылары бар қызметтерді көрсету келісім-шарттары. Сақтандыру тәуекелділігі мен өзге тәуекелділіктердің арасындағы айырмашылықтар. Сақтандыру тәуекелділігінің деңгейінің өзгеруі. Қайта сақтандыру бойынша активтердін құнсыздануы. Есеп аясатының өзгеруі. Дискрециялық қатысудың элементтері. Бизнесті біріктіру немесе сөмкені ауыстыру нәтижесінде сақтандыру келісім-шарттары. Ақпараттарды ашып көрсету.Тақырып 9. Ауыл шаруашылығы (ХҚЕС 41)

Қолдану аясы. Анықтамалар. Жалпы ұғымдар. Тану мен бағалау. Пайдалар мен зияндар. Өкіметтік субсидиялар. Ақпараттарды тану және ашып көрсету.3.Тереңдетілген басқару есебі

Наз

 1. Қалыпты басқару есебін жетілдіру жүйесі.

 2. Басқару есебінің объъектілері мен әдістері, оның ұйымды басқарудағы рөлі.

 3. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың жалпы әдістемесі

 4. Өндірілген өнім мен алынған пайданы анықтау үшін басқару есебіндегі өндірістік шығындарды жіктеу.

 5. Өндіріс көлемінің ауқымына әсер етуіне байланысты шығындарды жіктеу.

 6. Бақылау мен реттеу үрдісі үшін шығындардың жіктемесі.

 7. Шығындарды экономикалық элементтеріне қарай жіктеу.

 8. Зиянсыздық нүктесін анықтаудың әдістері және олардың ерекшеліктері.

 9. Компанияның маржиналдық кірісі, оны есептеу әдістемесі. Компанияның маржиналдық кірісіне әсер етуші факторлар.

 10. Абзорпшн-костинг и директ-костинг жүйесінде анықталған пайданы есептеу.


Гоха

 1. Үстеме шығыстарды нақты ставкаларға байланысты таратудың түсінігі, есептелуі және қолданылауы.

 2. Үстеме шығыстарды нормативтік ставкаларға байланысты таратудың түсінігі, есептелуі және қолданылауы.

 3. Өндіріс шығындарын басқару кезіндегі тереңдетілген басқару есебі.

 4. Тауар өндірушілердің бәсекелестік қабілеттілігін қамтамасыз етудегі сапаны басқару.

 5. АВС жүйесін қолдану арқылы шығындарды бағалау әдістері және шығындарды төмендету.

 6. Басқару есебіндегі бюджеттеу және бюджеттің түрлері.

 7. Стратегиялық басқару және стратегиялық есеп, оларды қалыптастырудың механизмі.

 8. Логистикалық шығыстар мен шығындар түсінігіне қатысты терминдер мен тұжырымдамалар.

 9. Табиғатты қорғау қызметінде басқару есебін құрудың негізгі механизмдері.

 10. Бағаландыру бойынша шешімдер қабылдау. Халықаралық трансферттік бағаландыру.

Жания


 1. Операциялар шегінде инновациялық үрдістер және шығындарды басқару.

 2. Ұзақ мерзімді инновациялық шешімдер қабылдау.

 3. Логистика түсінігі және оның басқару есебіне әсері.

 4. Тереңдетілген басқару есебін қалыптастыру механизмі.

 5. Ұйымның инновациялық қызметіндегі басқару есебі.

 6. Қоршаған ортаны қорғау туралы мәселелер. Экологиялық есепті ұйымдастыру.

 7. Дағдарыс жағдайында қалдықтар мен жоғалтулардың есебі мен бағалануы бойынша мәселелер.

 8. Негізгі қатаң бюджетті дайындаудың түсінігі, сипаттамасы және әдістемесі.

 9. Икемді бюджетті дайындаудың түсінігі, сипаттамасы және әдістемесі.

 10. Оперцияларға негізделген өзіндік құнды калькуляциялау мен менеджменттің шығармашылық (креативтік) әдістері.


Нургалым


 1. Тереңдетілген басқару есебінде ақпараттарды қалыптастыру. Басқару есебіндегі ақпараттар мен қолданылатын көрсеткіштер.

 2. Тереңдетілген басқару есебі мен тереңдетілген қаржылық есептің айырмашылықтары мен өзара байланысы.

 3. Тапсырыстың ыңғайлы партиясын есептеу тәртібі.

 4. Қорлар (Босалқылар) деңгейін жоспарлау және бақылау.

 5. Бухгалтерлік есептің бөлек бағыты ретінде басқару есебінің пайда болуы.

 6. Өнім өндірісіндегі мақсатты шығындар бойынша өзіндік құнды калькуляциялау тәсілі.

 7. Шығындар орталығы және жауапкершілік орталықтары бойынша шығындарды басқару.

 8. Шығындарды бөлу базалары және шығыстардың факторлары.

 9. Өндірістік ұйымдарда шығындарды өнім түрлері арасында тарату.

 10. Өнімнің қзіндік құнын калькуляциялаудың тапсырыстық әдісі.


Шарайна

 1. Бөлістік әдіс жүйесінде дайын өнімді және аяқталмаған өндірісті бағалау әдістері.

 2. «Директ костинг» жүйесінің айырықша ерекшеліктері және пайдалану өрісі.

 3. Шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың нормативтік әдісі және оның артықшылықтары.

 4. Ұйымның зиянсыздығын талдау.

 5. Өтелудің мерзімін есептеу әдісі бойынша капитал салымының тиімділігін бағалау.

 6. Өтелудің есептік коэффициенті бойынша капитал салымының тиімділігін бағалау.

 7. Өндірістік тұтқаның әсері және оны есептеудің тәсілі.

 8. Бюджетті дайындаудың сатылары.

 9. Ұйымдарда бюджеттік басқарудың мақсаты мен міндеттері.

 10. Материалдардың нормадан ауытқуын анықтау әдістері.


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
Сабақ тақырыбы
бекіту туралы
ғылым министрлігі
Әдістемелік кешені
туралы хабарландыру
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
туралы анықтама
бағалауға арналған
тоқсан бойынша
мамандығына арналған
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік әкімшілік
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
арналған әдістемелік
жиынтық бағалаудың
әдістемелік кешені
ортақ біліктілік
Қазақстан облысы
қызмет регламенті
Қазақстан тарихы
ткізу туралы
конкурс қатысушыларына
мерзімді жоспар
біліктілік талаптар
мамандығы бойынша
тоқсанға арналған
арналған ортақ
қатысушыларына арналған
Қазақ әдебиеті
жиынтық бағалауға
қағидаларын бекіту
Мектепке дейінгі
орналасуға жалпы
арналған жиынтық

Loading...