Ветеринариялық есеп пен есептілік нысандарын бекіту туралы «Ветеринария туралы»

Loading...


бет1/15
Дата26.04.2017
өлшемі310.36 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ветеринариялық есеп

пен есептілік нысандарын

бекіту туралы

«Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 8-бабының 9) тармақшасын, «Мемлекеттік Статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасын орындау мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған:

1) ветеринариялық есеп;

2) ветеринариялық есептілік нысандары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетіне осы бұйрықтың заңнамада белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғанынан кейiн он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Министр              А. Мамытбеков

«Келісілді»


Қазақстан Республикасы

Статистика агенттігінің


төрағасы
___________ Ә. Смайылов

2013 жылғы « »

Қазақстан Республикасы Ауыл шауашылығы министрлігінің 20__ жылғы «___»_________ №_____ «Ветеринариялық есеп пен есептілік нысандарын

бекіту туралы» бұйрығынаанықтама-негіздемер/с

Көрсетілуге тиіс мәліметтердің тізбесi

Мемлекеттік органның ақпаратыНормативтік құқықтық актіні ұсынатын мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіНормативтік құқықтық актінің тиісті нормасына сүйене отырып, нормативтік құқықтық актіні қабылдаудың қажеттілігі

(мемлекеттік органның құзыреті)Қазақстан Республикасы «Ветеринария туралы» Заңы.Нормативтік құқықтық актіні қабылдау қажеттілігінің негізі (нақты мақсаттары, себептері және акт неге байланысты қабылданды)

Ветеринариялық есеп пен есептілік нысандарын бекітедіОсы мәселе бойынша бұрын қабылданған нормативтік құқықтық актілер және нормативтік құқықтық актіні қабылдауға байланысты олардың өзгергені және толықтырылғаны немесе күші жойылды деп танылғаны туралы мәліметтер

ЖоқОсы мәселе бойынша бұрын қабылданған, оларды мемлекеттік тіркеуден бас тартылған немесе олардың жойылғаны туралы актілердің реквизиттерін көрсете отырып заң сараптамасын өткізбей кері қайтарылған нормативтік құқықтық актілер туралы мәліметтер

ЖоқОсы нормативтік құқықтық акт республикалық немесе жергілікті бюджет шығыстарының көбеюін немесе түсімдердің қысқаруын көздейме  

ЖоқНормативтік құқықтық актіні мүдделі мемлекеттік органдармен келісу туралы мәлімет

ЖоқЖеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер жобаларының бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет-ресурстарды қоса алғанда, жариялау туралы мәліметтерді

ҚР АШМ Web-сайтында жарияланған
www.minagri.gov.kzСараптамалық қорытындыларды ұсынбаған кәсіпкерлердің аккредиттелген бірлестіктерінің тізімін қамтуы тиіс (жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын актілер үшін)


Заңды тұлғалар бірлестік «Атамекен одағы» Қазақстан ұлттық экономикалық палатасы», «Қазақстан тағам және қайта өндеу өнеркәсібінің тауарөндірушілер одағы», «Қазақстан фермерлер одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі», «Тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық қауымдастығы».Құқықтық қамтамасыз ету

департаментінің директоры Ә. Жеңісов

Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы

министрiнiң

2013 жылғы « »


бұйрығымен бекiтiлген


Утверждены
приказом Министра

сельского хозяйства


Республики Казахстан
от « » 2013 годаВетеринариялық есеп нысандары/Формы ветеринарного учета


1. Ветеринария саласындағы кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлға жүргiзетiн ветеринариялық
есеп журналы./1. Журналы ветеринарного учета, которые ведут физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую
               деятельность в области ветеринарии:
1) ветеринариялық–профилактикалық iс–шараларды жазу журналы/1) журнал для записи ветеринарно-профилактических мероприятий
            (ветесеп, № 1-вет нысан/ветучет, форма № 1-вет)
      (Жұп бетi/Четная страница)

Күнi/
Дата

Шаруашылықтың, елдi мекеннiң
атауы, жануар иесiнiң
тегі, аты, әкесінің аты/
Название хозяйствующего
субъекта, населенного
пункта, фамилия, имя, отчество
владельца животного

Жануардың түрi, жынысы,
жасы, аты және бiрдейлендiру №/
Вид, пол, возраст, кличка и
идентификационный № животного

Дауалаудың немесе егудiң түрi/Вид обработки или прививки

Егiлген немесе алдын алу мақсатында
дауаланған жануарлардың саны/Количество животных, привитых или обработанных с профилактической целью

барлығы/всего

оның iшiнде/из них

ауырды
(асқынды)/
заболело
(осложнения)

өлiм–жiтiмге
ұшырады және лажсыз сойылды/пало и вынужденно убито

1

2

3

4

5

6

7

      (Тақ бетi/Нечетная страница)Диагностикалық зерттеулерге ұшыраған жануарлардың саны/
Количество животных, подвергнутых диагностическим исследованиям

ағымдағы жылы бiрiншi рет тексерiлдi/исследовано первый раз в текущем году

ағымдағы жылы екiншi рет тексерiлдi/исследовано второй раз в текущем году

бiрiншi
рет/первично

оның iшiнде оң нәтиже бергендер/из них реагировало положительно

қайталанып/
повторно

оның iшiнде
оң нәтиже бергендер/ из них реагировало
положительно

Бiрiншi рет/
первично

оның iшiнде оң
нәтиже бергендер/
из них реагировало
положительно

қайталанып/
повторно

оның iшiнде оң нәтиже
бергендер/из них реагировало
положительно

8

9

10

11

12

13

14

15

Ескертпе/Примечание:

1. 4-бағанға жасалған жұмыстың түрiн жазады, мысалы: «сiбiр жарасына қарсы егу», «монезиозға қарсы дегельминтизация», «туберкулинизация», «терi асты бөгелегiне қарсы дауалау» және осы тәрiздiлер./В графу 4 записывают вид выполненной работы, например прививка против сибирской язвы», «дегельминтизация против мониезиоза», «туберкулинизация», «обработка против подкожного овода» и тому подобное.

2. 8 және 11-бағандарда ағымдағы жылы бiрiншi рет зерттелген жануарларды жазады./В графах 8 и 11 записывают животных, исследованных в текущем году впервые.

3. 12-15-бағандарда сол жылы қайта зерттелген жануарларды жазады./В графах 12-15 записывают животных, исследованных в том же году повторно.
2) жануарлар ауруларын тiркеу журналы/
         2) журнал для регистрации заболеваний животных
           (ветесеп, № 2-вет нысан/ветучет, форма № 2-вет)
(Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Жануардың
келiп түскен
күнi мен айы/Число
и месяц поступления
животного

Жануар иесiнiң тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество владельца
животного

Жануардың түрi, жынысы,
жасы, аты және бiрдейлендiру №/Вид, пол, возраст,кличка и идентификационный
№ животного

Жануарлардың ауырған күнi/
Дата заболевания животного

Аурудың диагнозы/
Диагноз болезни

алғашқы
есеп/
первичного
учета

қайта
ауырған/
повторных
больных

алғашқы/

первоначальныйқортынды/
заключительный

1

2

3

4

5

6

7

8

      (Тақ бетi/Нечетная страница)Қосымша зерттеулер, клиникалық белгiлерi, емдiк көмек, ұсыныс беру/Дополнительные исследования, клинические признаки, лечебная помощь, рекомендации

Аурудың нәтижесi/Исход болезни

Ерекше белгiлер, ем жүргiзген маманның тегi/
Особые отметки, фамилия специалиста, проводившего
лечение

9

10

11

Ескертпе/Примечание:

1. 1-бағанға егер жануар алғашқы рет қабылданса, жазбаның реттiк нөмiрiн енгiзедi. Осы ауру жануарды қайта қабылдағанда оны журналға қайта жазады, бiрақ 1-бағанда реттiк нөмiрiн қоймайды, ал 2-бағанда алғашқы жазбаның нөмiрiн көрсетедi. Осы нөмірдi 2-бағанда үшiншi, төртiншi және ауру жануардың келесi қабылдауларында жазылғанға дейiн қояды. Егер жануар бұдан әрi емдеуге, бiрақ басқа аурулармен түсетiн болса оны тiркейдi, 1-бағанда кезектi (жаңа) реттiк нөмірiн қояды./В графу 1 вносят порядковый номер записи, если животное принято первично. При повторном приеме этого же больного животного его снова записывают в журнал, но порядковый номер в графе 1 не проставляют, а указывают в графе 2 номер первичной записи. Этот же номер также проставляют в графе 2 при третьем, четвертом и последующих приемах больного животного до выздоровления. Если животное в дальнейшем поступает на лечение, но с другими заболеваниями, его регистрируют, проставляют в графе 1 очередной (новый) порядковый номер.

2. 4-бағанда жануардың иесiн, елдi мекенiн және мекен-жайын көрсетедi./В графе 4 указывают владельца животного, населенный пункт и адрес.

3. 7-бағанды жануарды тексерiп қарағаннан және диагнозды белгiлегеннен кейiн толтырады, егер алғашқы тексерiп қарауда диагноз белгiленбесе, осы бағанда алдын-ала диагнозын жазады. Қайта қабылдауда диагнозды нақтылайды және соңғы ретiнде 8-бағанға жазады./Графу 7 заполняют после осмотра животного и установления диагноза, если при первичном осмотре животного диагноз не установлен, в этой графе записывают предворительный. При повторном приеме диагноз уточняют и записывают как окончательный в графе 8.

4. 9-бағанға аурудың клиникалық белгiлерiн жазады, соның iшiнде денесiнiң температурасын, тамыр соғысының, тыныс алудың жиiлiгiн және тағы сондайлар, арнайы зерттеулердiң нәтижелерiн (қанның, зәрдiң, нәжiстiң және басқасының) және жүргiзiлген емдеу шараларын немесе белгiленген емдi жазады./В графе 9 записывают клинические признаки болезни, в том числе температуру тела, частоту пульса, дыхания и тому подобное, результаты специальных исследований (крови, мочи, кала и другое) и проведенные лечебные мероприятия или назначенное лечение.

5. 10-бағанда аурудың нәтижесiн (сауықты, өлiм-жiтiмге ұшырады, сойылды, жойылды) және жануардың емдеу ұйымынан шыққан күнiн жазады./В графе 10 записывают исход болезни (выздоровело, пало, убито, уничтожено) и дату выбытия животного из лечебной организации.

6. 11-бағанда жүргiзiлген ем сипаты үшiн қызығушылық тудыратын қосымша деректердi жазады. Осы жерде «Шығу» белгiсiн қояды, егер емдiк көмек орынға бару кезiнде көрсетiлген болса, осы жануарды емдеген ветеринариялық дәрiгердiң (фельдшердiң) тегiн көрсетедi./В графе 11 записывают дополнительные данные, представляющие интерес для характеристики проведенного лечения. Здесь же ставят пометку «Выезд», если лечебная помощь оказана при выезде на место, указывают фамилию ветеринарного врача (фельдшера), лечившего данное животное.

7. Аса құнды асыл тұқымды немесе жоғары өнiмдi жануарлардың стационарлық емi кезiнде осы журналға қосымша ретiнде осындай әр жануарға ауру ағымының, келесi зерттеулердiң, бұдан арғы емнiң нәтижелерiнiң нақты жазбасымен ауру тарихын жүргiзедi./При стационарном лечении особо ценных племенных или высокопродуктивных животных в дополнение к данному журналу на каждое такое животное ведут историю болезни с подробной записью течения болезни, результатов последующих исследований, дальнейшего лечения.
3) ет және субөнiмдерiн жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеудi және
        өткiзудi жүзеге асыратын объектiлердiң ветеринариялық-санитариялық сараптамасын есепке алу журналы/3) журнал
 учета ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и субпродуктов в объектах осуществляющих заготовку (убой), хранение, переработку
             и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения

             (ветесеп, № 3-вет нысан/ветучет, форма № 3-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/
Номер
по
порядку

Тексерiп
қараудың
күнi, айы,
жылы/
Дата
осмотра

Партияның тiркеу № немесе малды тапсырушының атауы/ Регистрационный №
партии или наименования
сдатчика скота

Жануарлардың түрi/Вид животных

Тексерiп қаралған ұшалардың саны/ Количество осмотренных туш

Тексерiп қараудың нәтижелерi/Результаты осмотра

Бактериологиялық зерттеу нәтижелер/ Результаты
бактериологического исследования

аурудың атауы/

название болезниауырғандар саны (жарамсыздыққа шығару жағдайларының саны)/ количество больных (число случаев браковки)

1

2

3

4

5

6

7

8

     

(Тақ бетi/Нечетная страница)Ветеринариялық-санитариялық сараптау нәтижесi бойынша жолданды (жарамсыздыққа шығарылды)/По результатам ветсанэкспертизы направлено (забраковано)

ет, килограмм /мясо, килограмм

субөнiмдерi, килограмм /субпродукты, килограмм

техникалық мақсаттарға арналған iшектер,
комплектi/кишки на технические цели, комплектов

дезинфекцияға терiлер, дана/ шкуры на дезинфекцию, шт

стерилизацияға немесе
мұздатуға/на стерилизацию
или замораживание

шұжық өнiмдерiне/на
колбасные изделия

техникалық мақсаттарға/
на технические цели

стерилизацияға/
на стерилизацию

техникалық мақсаттарға/ на технические цели

9

10

11

12

13

14

15

  Ескертпе/Примечание:

1. 5-бағанда бiр мезгiлде қайта өңделген малдың санын бiлдiретiн тексерiп қаралған ұшалардың санын көрсетедi./В графе 5 указывают количество осмотренных туш, что одновременно означает и количество переработанного скота.

2. 6-бағанда жануарларды союдан кейiн анықталған ауруларды, ал 7-бағанда (әр ауруға қарама-қарсы) – осы аурулардың жағдайларын жазады. Жұқпалы емес ауруларды 6 бағанға жазбайды, «жұқпалы емес» деген жалпы атаумен жазады және (7-бағанда) ет пен ет өнiмдерi жарамсыздыққа шығаратын ауру жағдайларын ғана санап, жұқпалы емес аурулардың жалпы жағдайларын көрсетедi/В графе 6 записывают, какие болезни выявлены после убоя животных, а в графе 7 (против каждой болезни) - число случаев этих болезней. Незаразные болезни в графе 6 не указывают, а записывают их под общим названием «незаразные болезни» и указывают (в графе 7) общее число случаев незаразных болезней, считая случаи только тех болезней, которые влекут за собой браковку мяса и мясопродуктов.

3. егер зертханаға зерттеу үшiн материал жолданған жағдайлар болса, мысалы лажсыз сою кезiнде, 8-бағанда бактериологиялық зерттеу нәтижелерiн жазады./ В графе 8 записывают результаты бактериологического исследования в случаях, если материал направили в лабораторию для исследования, например, при вынужденном убое.

4. 9–15-бағандарда залалсыздандыруға, өндiрiстiк қайта өңдеуге жолданған еттiң, ет өнiмдерiнiң, iшектердiң және дезинфекцияға жолданған терiлердiң мөлшерiн көрсетедi./В графах 9-15 указывают количество мяса, мясопродуктов, кишок, направленных на обезвреживание, промышленную переработку, и шкур, направленных на дезинфекцию.


4) iшкi сауда объектiлерiндегi ветеринариялық–санитариялық сараптау зертханасында ет, балық, теңiз өнiмдерi мен жұмыртқаны
      ветеринариялық–санитариялық сараптау журналы./ 4) журнал ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, рыбы,
       морепродуктов и яйца в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах внутренней торговли
          (ветесеп, № 4-вет нысан/ветучет, форма № 4-вет)
      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/
Номер по
порядку

Өнім иесі жеке немесе занды тұлға, мекен жайы/владелец продукции физическое или юридическое лицо, адрес

Ветеринариялық құжат берілген күні, және №/ № и дата выдачи ветеринарного документа

Ет және ет өнімдері/ Мясо и мясные изделия

Балық және баска теңіз өнімдері, килограмм/ Рыба и другие морепро-дукты, килограмм

Жұмырт-қа, күні/ яйцо, штук

Сиыр еті, ұша, килограмм/ говядина, туш, килограмм

Жылқы еті, ұша, килограмм/ конина, туш, килограмм

Қой еті, ұша, килограмм/ баранина, туш, килограмм

Шошқа еті, ұша, килограмм/ свинина, туш, килограмм

Құс еті, ұша, килограмм/ мясо птиц, тушка, килограмм

Басқа жануарлардың еті, ұша, килограмм/ мясо прочих животных, туш, килограмм1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(Нечетная страница/Тақ бетi)Зерттеулер нәтижелері/результаты исследований

Органо-лептика-лық көрсет-кіштер/ органо-лептичес-кие показатели, в т.ч. проба варкой

Трихи-нелло-скопия-лық/ трихинел-лоскопия

Балықтың инвазиялық ауруларына зерттеу-лер/Ис-следования на инвази-онные болезни рыб

Жалпы радиацион-дық фонды анықтау/ Опре-деление общего радиацион-ного фона

Овоско-пиялық/ овоско-пия

Бактерио-скопиялық/ бактерио- скопия

биохимиялық/биохимических

бактериологиялық/бакте-риологических

рН анықтау / опреде-ление рН

перокси-даза/ перокси-даза

формол реакция-сы/ формоль-ная реакция

күкірт қышқыл-ды мыс реакция-сы/ реакция с сернокис-лой медью

зертханаға жолданды, күні/направлено в лаборато-рию, дата

зертхананың қорытынды-сы, күні, №/заключе-ние лаборато-рии, дата, №

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

     (жалғасы/продолжение)Ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханасының корытындысы/Заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Сараптама актының реттік нөмірі, күні/ Номер, дата акта экспертизы

Жұмысты орындаған ветеринариялық маманнын тегі, аты, әкесінін аты, қол таңбасы/ Фамилия, имя отчество, подпись ветеринарного специалиста, выполнившего работу

Ескертпе/

Примечаниешектеусіз сатылу /реализация без ограничений

залалсыз-дандыруға/на обезвре-живание

зарарсыздандыруға/ на обеззара-живание

жоюға/ на уничтожение


24

25

26

27

28

29

30

Ескертпе/Примечание:

1. Реттiк нөмірлеудi (1-баған) бiрыңғай жүргiзедi – журналда басынан аяғына дейiн жазбалар, ал сараптама нөмірлерi (2-баған) – бiрiншi нөмірден жұмыстың әр күнiнде (әр ауысымға)./1. Порядковую нумерацию (графа 1) ведут единую – с начала записи в журнале и до его окончания, а номера экспертиз (графа 2) – с первого номера на каждый день работы (на каждую смену).

2. Реттiк нөмір әр келесi иенiң өнiмiне берiледi. Сараптама нөмірiн ауысым жұмысының басында журнал беттерiнiң бiреуiнде көрсетедi./2. Порядковый номер присваивается продукции каждого очередного владельца. Дату экспертизы указывают в начале работы смены на одной из страниц журнала.

3. 3-бағанда өнiм нарыққа түскен анықтаманың (сертификаттың) № және берiлген күнiн көрсетедi./3. В графе 3 указывают № и дату выдачи справки (сертификата), с которой продукт поступил на рынок.

4. Егер өнiм басқа мемлекеттерден немесе облыстардан әкелiнген болса, 3-бағанда ветеринария саласындағы уәкiлеттi органға рұқсаттың нөмірiн және күнiн көрсетедi./4. Если продукт завезен из других стран или областей, то в графе 3 указывают номер и дату разрешения на ввоз уполномоченного государственного органа в области ветеринарии.

5. 4-11-бағандарда алымында мiндеттi түрде ұшалардың санын және бөлiмiнде килограммдағы салмағын қойып шығады./5. В графах 4-11 обязательно поставляют в числителе количество туш и в знаменателе — массу в килограммах.

6. 12-23-бағандарда органолептикалық, биохимиялық және бактериологиялық көрсекiштердiң нәтижелерiн қойып шығады./6. В 12-23 графах проставляют результаты исследования органолептических, биохимических и бактериологических показателей.

7. 24-27-бағандарда осы өнiмдi пайдалану немесе иесiне қайтып беру туралы ветеринариялық–санитариялық сараптама зертханасының қорытындысын көрсетедi, ал 27-бағанда сараптаманың нөмірi мен күнiн көрсетедi./7. В 24-27 графах указывают заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы об использовании данной продукции или о возврате ее владельцу, а в 28 графе указывает номер и дату экспертизы.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...