Силлабусы

Loading...


Дата22.05.2020
өлшемі198.14 Kb.

Ф-ӘД-001/026


ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

КОМПЬЮТЕРЛІК ҒЫЛЫМДАР КАФЕДРАСЫ

«БЕКІТЕМІН»
Академиялық мәселелер жөніндегі

департамент директоры ________________ ____________

« ____» ________ 20__ ж.В.10.121 «Цифрлық білім беру қорларын құру технологиялары» пәнінің
СИЛЛАБУСЫ

Мамандықтар: 5В011100 –Информатика

Оқу формасы: күндізгі

Курс: 4, семестр: 1

Кредит саны:3

Оқу тілі: қазақша

Силлабус кафедраның __.__. 20__ ж. (№ __ хаттама) мәжілісінде талқыланды.

Факультет ОӘК төрайымы ___________ техн.ғ.к., доцент м.а. З.Қ.Абдикулова

Кафедра меңгерушісі ___________ п.ғ.к., профессор м.а. Г.Ж.Ниязова

Пән кординаторы: ___________ п.ғ.к., профессор м.а. Г.Ж.НиязоваПән оқытушысы туралы мәлімет: Н.И.Байтерекова - Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Инженерия факультеті, Компьютерлік ғылымдар кафедрасының аға оқытушысы.

Тел ном.:6-36-36 (1303), Электронды поштасы: nurbanu.bayterekova@ayu.edu.kzПәннің сипаттамасы: Білімді ақпараттандырудың ерекшеліктері, орта білімді ақпараттандырудың шешімдері, цифрлық білім беру қорларын құрудың технологиялары қарастырылған.

Білім беру бағдарламасындағы оқытудың соңғы нәтижелеріне сәйкес оқу курсы келесі құзыреттіліктердің дамуына бағытталған.


Білім алу деңгейі

Рөлдермен берілген құзыреттіліктер

Салыстырмалы үлестірілімі

Б1.1.

Б1. Оқу-танымдық (1) Білімін қолдану


0,4

Б4.3.

Б4. Кәсіби (3) Ақпараттық-коммуникациялық технология жүйелерін пайдаланушыларды оқыту және техникалық қолдауды қамтамасыз ету қабілеті

0,3

Б5.2.

Б5. Мамандандыру (2) Сұранымды қалыптастыру

0,3


Пәннің мақсаты:

Студенттерді цифрлық білім беру қорларын құрудың технологиялары туралы түсінікті қалыптастыру, цифрлық білім беру қорларын құрудың технологияларын тиімді іске асыру дағдыларын қалыпастыру.Пәннің міндеттері:

Студенттердің цифрлық білім беру қорларына қойылатын талаптар, олардың сапасын бағалаудың негізгі приницптері туралы білімді қалыптастыру, ақпараттық білім беру ортасын қалыптастыру мен енгізуге қатыстыруға тұрақты мотивация қалыптастыру, цифрлық білім беру қорларын құрудың бағдарламалық және техникалық құралдарын меңгерту.Пәнді оқытудың сонғы нәтижесі:

Б1.1. БІЛІМІН ҚОЛДАНУ: білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;

Б4.3. АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ЖҮЙЕЛЕРІН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚАБІЛЕТІ: АКТ жүйелерін және олардың элементтерін өрістету, орнату, біріктіру және жұмысқа енгізу және қолдауды жасай біледі.

Б5.2. СҰРАНЫМДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ: әдісті іздеу және оның шешімін табу; мәселені суреттеу және жүйелеу, теңестірілуі, пәндік саланы талдауға қабілетті.
Пререквизит: Электронды оқытуды ұйымдастыру.

Постреквизит: Үш өлшемді сызбаларды құрастыру, Компьютерлік ойын дизайнын құрастыру.
Пәнді оқытудың жоспарыТақырып аттары

Лекция

лаборатория

Практика

СӨЖ

СОӨЖ

Оқыту

нәтижелері
Модуль 1. ҚОҒАМДЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ МƏТІНІНДЕГІ БІЛІМДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ1

1.1 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде ақпараттық технологияларды пайдалану

1.2 Білімді ақпараттандыру адамның іс-əрекеті ретінде

1.3 Білімді ақпараттандырудың жағымды қырлары

1.4 Қоғамды ақпараттандырудың білімді ақпараттандыруға əсері1

1

1

3

3

1.1.
Модуль 2. ОҚЫТУ МЕН ТƏРБИЕЛЕУДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН АҚПАРАТТЫҚ ЖƏНЕ ТЕЛЕҚАТЫНАСТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ҚҰРАЛДАРЫ2

2.1 Білім беруде пайдаланылатын техникалық құрал түрлері

2.2 Компьютерлік техникаға негізделген ақпараттық технологиялар

2.3 Əртүрлі ақпараттар негізінде оқыту көрнекілігін арттыру

2.4 Компьютер жəне компьютерлік желілер телекомуникациялық құрал ретінде1

1

1

3

3

1.1., 4.3.
Модуль 3. ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУДЕ МУЛЬТИМЕ- ДИА ПАЙДАЛАНУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ3

3.1 Мұғалімдер мен оқушылардың мультимедиа құралдарымен жұмысының психологиялық қырлары

3.2 Мультимедианы пайдалануда оқытудың педагогикалық тиімділігін арттыру

3.3 Мультимедиа жəне дəстүрлі оқыту формалары

3.4 Мектепте пайдаланылатын мультимедиа-ресурстары интерфейсін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық қырлары1

1

1

3

3

1.1., 5.2.
4 Модуль. ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУДА МУЛЬТИМЕДИАНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ƏДІСТЕРІ4

4.1 Оқушылардың мультимедиа ерекшеліктерін оқып-үйренуі

4.2 Мультимедиа құралдарын пайдалану негізінде оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту əдістері

4.3 Мультимедиа жəне оқу ойыны

4.4 Оқушылардың өз бетiндiк жұмысындағы мультимедиа1

1

1

3

3

1.1., 4.3.
5 Модуль. АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР5

5.1 Ақпараттық технологиялар ұғымы, ерекшеліктері мен түрлері

5.2 Ақпаратты гипермəтіндік түрге келтіру. Гипермедиа

5.3 Білім берудегі математикалық жəне ақпараттық модельдеу

5.4 Интербелсенді технологиялар

5.5 Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдарды оқытудағы ақпараттық технологиялар


1

1

1

3

3

1.1., 5.2.
6 Модуль. ТЕЛЕҚАТЫНАСТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР6

6.1 Компьютерлік желілер көмегімен ақпарат

алмастыру

6.2 Ауқымды ақпараттық компьютерлік желілер жəне олардың білім берудегі мүмкіндіктері

6.3 Интернет желісінің білім беру сегменті. Негізгі республикалық білім беру Интернет-ресурстары

6.4 Оқушылардың сыни ойлауы Интернет желісінен алынған теріс ақпаратқа сай қарым-қатынас факторы ретінде


1

1

1

3

3

1.1., 5.2.
7 Модуль. БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ПЕДАГОГТЫҢ КƏСІБИ

ІС-ƏРЕКЕТІ7

7.1 Оқыту үрдісіндегі ақпараттандыру құралдары

7.1.1 Оқытуды ақпараттандыру құралдарын жіктеу

7.1.2 Білім беру электрондық ресурстары жəне олардың сапасы

7.1.3 Ақпараттандыру жағдайындағы оқыту əдістеріндегі өзгеріс

7.1.4 Педагогтар мен оқушылардың телекомуникациялық қарым-қатынасы оқытудың тиімділігін арттыру факторы ретінде


1

1

1

3

3

1.1., 5.2.

8

7.2 Оқытудың нəтижелілігін өлшеудегі ақпараттық технологиялар

7.2.1 Диагностикалаудағы ақпараттандыру құралдары

7.2.2 Бақылау-өлшеу материалдарының мазмұнын қалыптастыру

7.2.3 Оқытудың нəтижелілігін өлшеу əдістемесі2

2

2

3

3

1.1., 4.3.

9

7.3 Тəрбиелеу мен оқудан тыс жұмыстағы ақпараттық технологиялар

7.4 Ғылыми-əдістемелік іс-əрекеттерді ақпараттандыру

7.5 Оқу орнының жұмысын жоспарлау мен үйлестіру

7.5.1 Ұйымдастыру-басқару іс-əрекетіндегі ақпараттандыру құралдары

7.5.2 Ақпараттандыру құралдарын пайдалануға байланысты педагогтың жұмысы


1

1

1

3

3

1.1., 5.2.
8 Модуль. АҚПАРАТТЫҚ ЫҚПАЛДАСТЫРУ БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ ҚҰРАЛДАРЫН

ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ РЕТІНДЕ10

8.1 Электрондық басылымдар мен ресурстарды

жасау құралдар

8.2 Білімді ақпараттандыру құралдарын дайындау үшін мазмұнды іріктеу

8.3 Оқу ақпаратын гипермəтін түрінде келтіру1

1

1

3

3

1.1.,5.2.
9 Модуль. АҚПАРАТТЫҚ БІЛІМ ОРТАСЫ11

9.1 Ақпараттық білім ортасы: ұғымы, құрылымы, ерекшеліктері

9.2 Ақпараттық білім ортасының оқытудың

əдістемелік жүйесіне əсері

9.3 Денсаулық сақтау технологиялары ақпараттық білім ортасының компоненті ретінде

9.4 Ақпараттық білім кеңістігі оқу орындарының ақпараттық білім орталарын бірлестігі ретінде


2

2

2

3

3

1.1., 4.3.
10 Модуль. БІЛІМДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДА ПЕДАГОГТАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ12

10.1 Ақпараттандыру əдістері мен құралдарын пайдалануға педагогтардың дайындығын қалыптастыратын факторлар

10.2 Білім беруді ақпараттандыру саласындағы оқытушыларды дайындау жүйесі1

1

1

3

3

1.1.,4.3.
11 Модуль. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУ ЖƏНЕ ОҚЫТУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ13

11.1 «Электрондық оқыту» ұғымының мəні мен

мазмұны


11.2 Қазақстандағы Электрондық оқыту

11.3 Электрондық оқыту технологиялары

11.4 Электронды оқытуды ұйымдастыру жүйелері

11.5 LMS Moodle мүмкіндіктерінің сипаттамасы1

1

1

3

3

1.1.,5.2.

Барлығы

15

15

15

45

45

Пәнді оқыту әдістері: баяндау, пікір алмасу, пікірталасу, проблемалық әдістер.
Білімді бақылау кестесі

(Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру және орындалу кестесінің үлгісі)Оқу жұмыс түрлері, бақылау құралдары

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Кіріс бақылауы

Т2

Лекция

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3

Практикалық сабақ (семинар)

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

4

СӨЖ тапсырмаларыЭ


Э

5

Портфолио дайындауДБП

Т-тест, А-ауызша, ЖТ-жазбаша тапсырма, Э –эссе, ДБП-дағдыны бағалау парағы
Білім сапасын бағалау

Аудиториялық сабақ кезінде ағымдық бақылау жүргізіліп, СӨЖ және СОӨЖ орындалу сапасын бақылау қарастырылған. Оқу үдерісі барысында 15 аптының әрбір 7 аптасында жинақталған балдық көрсеткіштері бойынша 2 аралық бақылау жоспарланған. Қорытынды бақылау емтихан жазбаша түрінде қабылданады. Білімгер 100 балдың 60%-ын 2 аралық бақылаудың қосындысына, 40%-ын емтихан нәтижесі бойынша жинақтайды.

1. Лекция сабағы (20 балға дейін)

1.1 Әр сабаққа қатысқаны үшін 1 балл

1.2 Әр сабақтағы белсенділігі үшін 2 балға дейін.

2. Семинар /Практикалық сабағы (50 балға дейін):

2.1 Әр сабаққа қатысқаны үшін 1 балл:

2.2 Әр сабақтағы белсенділігі үшін 2 балға дейін:

2.3 Әр сабақ бойынша үй тапсырмаларын орындағаны үшін 2 балға дейін:

2.4 Жазбаша коллоквиум 15 балға дейін.3 СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін 30 балға дейін.
Суммативті бағалау әдісінің дизайны

Оқытудың соңғы нәтижелері және тақырыптық блоктар бойынша бағалау әдістерінің үйлестірілуі


Құзыреттілік

Оқытудың соңғы нәтижесі

1-аралық бақылау

2- аралық бақылау

Қорытынды суммативті баға (емтихан)

Б1.Оқу-танымдық (1)

Б1.1 Білімін қолдану

Білім (когнитивті) домені:

Қолданады: Цифрлық білім беру қорларын құру технологиялары туралы білімді меңгереді

Дағдылар (психомоторлы) домені:

Дәлділік: Оқыту мен тəрбиелеуде пайдаланылатын цифрлық білім беру қорларын құру технологияларын құралдарын үйренеді.

Қарым-қатынас (аффективті) домені:

Құндылықтарды үлестіреді: Цифрлық мәдениетті қалыптастыруда қоғамдық көзқарастарды айқындайды.

Жазбаша-ауызша

Жазбаша-ауызша

Жазбаша


Б4. Кәсіби (3)

Б4.3. Ақпараттық-коммуникациялық технология жүйелерін пайдаланушыларды оқыту және техникалық қолдауды қамтамасыз ету қабілеті

Білім (когнитивті) домені:

Қолданады: Цифрлық білім беру қорларын құру негізінде танымдық белсенділігін дамыту əдістерімен тәсілдерін қолданады.

Дағдылар (психомоторлы) домені:

Дәлділік: Цифрлық білім беру қорларын құру технологиялары арқылы оқытудың тиімділігін арттыру дағдысын қалыптастырады.

Қарым-қатынас (аффективті) домені:

Құндылықтарды үлестіреді: Цифрлық білім беру қорларын құру мен оқыту үдерісіне тұрақты мотивация қалыптастырады.

Жазбаша-ауызша


Жазбаша-ауызша

Б5. Мамандандыру (2)

Б5.2. Сұранымды қалыптастыру

Білім (когнитивті) домені:

Қолданады: Цифрлық технологиялар ортасында жұмыс жасай алады және тың шешімдерді ұсына біледі.

Дағдылар (психомоторлы) домені:

Дәлділік: Электрондық оқыту, ақпараттың тиімділігін бағалау және тиімді үйлестіру мәселелерін шешу дағдысы  қалыптасады.

Қарым-қатынас (аффективті) домені:

Құндылықтарды үлестіреді: Сұранысқа сәйкес  цифрлық білім беру қорларын құра алады, тиімді шешімдер ұсынады.Пайдаланылған әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер тізімі:

  1. Бидайбеков Е. Ы. Білімді ақпараттандыру жəне оқыту мəселелері: /Авторлар ұжымы: Е. Ы. Бидайбеков, В. В. Гриншкун, Г. Б. Камалова, Д. Н. Исабаева, Б. Ғ. Бостанов/ Оқулық. – Алматы, 2014. – 352 б.

  2. Оқыту үдерісінде компьютерлік және интерактивтік құрылғыларды қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар. Әдістемелік ұсынымдар. –Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 34 б.

  3. Сандық білім беру ресурстарын оқу үдерісінде қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар,–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 32 б.

  4. Үй жағдайында білім алатын балалар үшін электрондық оқыту жүйесін қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар. –Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 26 б.

  5. Электрондық оқыту жүйесін қолдану жөніндеата-аналарға арналған практикалық ұсынымдар.–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 12 б.

Қосымша әдебиеттер тізімі:

 1. Құжаттарды электрондық форматта толтыру бойынша әдістемелік ұсынымдар–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 41 б.

 2. Электрондық оқыту жүйесін қолдану бойынша мұғалімдерге арналған әдістемелік ұсынымдар.–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 41 б.

 3. Электрондық оқыту жүйесін қолдану бойынша білім алушыларға арналған практикалық ұсынымдар.– Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 17 б.

 4. Нұрғалиева Г.Қ., Тажиғұлова А.І., Туенбаева Қ.Т. Білім беру порталдарын жасау әдістемесі. – Алматы, 2010ж. – 45 б.

10.Көріністерді цифрлық өңдеудің жүйелері. Құраст. А.О. Сағымбекова - Алматы: ҚазҰТУ, 2012. - 79 б

11. Көріністерді цифрлық өңдеудің негіздері. Құраст. А.О. Сағымбекова,- Алматы: ҚазҰТУ, 2012. - 82 б.

12. Цифрлық және зияткерлік өлшеуіш құрылғылар. М.Н. Белик, К.Ш. Какимова, А.Т. Жаркимбекова,- Қарағанды: ҚарМТУ, 2010. - 15 б.

13. Цифрлық және микропроцессорлық техника Құраст.М.А. Абдуллаев, Г.С. Джобалаева,- Алматы: ҚазҰТУ, 2011. - 92 б.


WEB сайттар

https://e.edu.kz/

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
ткізу туралы
республикасы білім
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
бойынша жиынты
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
Мектепке дейінгі
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
жалпы білім
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...