Шетел тілін оқытудағы аутенттік мәтіндердің Қолданылу ерекшеліктері. 411 Штқ студенті: Берденбекова А

Loading...


Дата05.03.2017
өлшемі50 Kb.
ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ АУТЕНТТІК МӘТІНДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.
411 ШТҚ студенті: Берденбекова А.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. Талдықорған қ-сы

Ғылыми жетекшісі: Тогысбаева Б.Ш.e-mail- alika_11@inbox.ru
Шетел тілін оқытудағы аутенттік. Ұлттардың араласуы, тілдердің және мәдениттердің тоғысу заманында оқушылардың бойында оқып жатқан тілдің, сол елдің мәдениеті, тілі жайлы дұрыс пікір, білім, дағды қалыптастыру маңызды талаптың бірі. Осындай білім-дағды оқушының бойында коммуникативті компетенция қасиетін қалыптастырады.

Аутенттік мәтіндер дегеніміз не? Олар қандай мәтіндер деген ой келеді. James Harmer –дің айтуы бойынша аутенттік мәтін деп – ана тілі болып саналатын адамдарға арналған мәтіндер деп есептейді. Лингвистикалық тұрғыдан мән берсек аутенттік мәтіндер өзгеше лексикамен ерекшеленеді: есімдік, шылаулар, одағай сөздер, эмоциялы-экпрессивті бояу, сөз тіркесі, фразеологизмдер, заманға сай сөздер және сөйлемдердің толық ашылмауы, қысқа сөйлемдердің көп қолданылуы жатады. Аутенттік мәтінде ауызекі сөйлеудегі лексика, ұлттық-мәдениет компоненттері, күнделікті өмірде қолданылатын лексика тән. Ол оқушыға оқып жатқан тілінің ұлттық-мәдениетін танып білуге және сол тіл ана тілі болып табылатын адамдай тілді игеруге көмектеседі.

Аутенттік емес мәтіндер дегеніміз – шетел тілі ана тілі болып табылмайтын оқушыларға арналған мәтіндер. (Мысалы English in mind for Kazakhstan кітабы).

К.С.Кричевскийдің методикасы бойынша аутенттік мәтіндерді қолдану саласы бойынша мынандай классификация ұсынған: 1. кәсіптік оқу саласы бойынша (учебно-профессианальная)

 2. әлеуметтік-мәдениет саласы (социально-культурная)

 3. тұрмыстық сала (бытовая сфера общения)

 4. сауда-коммерциялық сала (торгово-коммерческая)

 5. отбасылық-тұрмыстық сала (семейно-бытовая)

 6. спорттық-сауықтыру саласы (спортивно-оздоровительная)

Жоғарыда келтірілген классификация Г.И.Воронинаның классификациясына ұқсас. Г.И.Воронинаның айтуы бойынша аутенттік мәтіндер ана тілі болып табылатын адамдардың күнделікті өмірдегі қарым-қатынастан алынған мәтіндер.

Шетел елдердің методистерінің жұмыстарынан мынандай терминдерді кездестіреміз. Жартылай аутенттік (semi-authentic texts), өңделген аутенттік мәтін (edited authentic texts), бейімделген аутенттік мәтіндер (roughly-tuned authentic texts), аутенттік мәтінге жақын мәтін (near-authentic texts), аутенттік мәтінге ұқсас (authentic-looking texts), оқыту-аутенттік мәтіндер (learner authentic texts). Барлық анықтамалар бір ғана ойды білдіреді. Ол – аутенттік және методикалық мәтіннің өңделуі екі бөлек нәрсе деп қарастыра алмаймыз.

Г.И.Воронина аутенттік мәтіннің екі түрін ажыратқан:


 • Функционалдық - нұсқаулық, түсіндірмелі, жарнамалаушы, ескерту қызметтерін атқарады. Мысалы: нұсқаулар, жол белгілері, схемалар, диаграммалар, суреттер, театральдық программалар.

 • Ақпараттық – үнемі жаңарып отыратын ақпараттық қызмет атқарады. Оған – мақалалар, сұхбат, сауалнама, хабарландыру, статистика талдауы, графика, жарнама, түсініктеме, репортаж және т.б. жатады. [1,15-20б]

Р.П.Милруд аутенттік мәтіндердің қолданылуы. Олардың сол тілде сөйлейтін адамдарға арналған өңделмеген (бейімделмеген) «неадаптированные» мәтіндердің аутенттігінің төмендегідей аспектілерін келтіреді.

 1. Оқулық тапсырмаларының аутенттік мәтінге сай келуі – тапсырмалар оқушының мәтінмен жұмыс істеуге ынталандыру қажет.

 2. аутенттік мәтіннің көркемделуі, яғни ол оқушылардың сол мәтінге көңіл бөлуге және мәтіннің комуникативтік түсінігін жеңілдетеді.

 3. Реактивті аутенттілік – мәтінде таңдау кезінде ол мәтін оқушылардың қызығушылығын тудыратын, әсерлі, ойланатындай, сөйлеуге қызығушылығын арт тыратындай мәтін болуына көңіл бөлу қажет.

 4. Ситуациялық аутенттік – ол ситуациялық табиғилық болуы, тақырыпқа байланысты қызығушылығын тудыратын мәтін болу қажет.

 5. Ақпараттық аутенттілік – маңызы зор мәтіндердің қолданылуы, жаңа ақпарат және ол оқушының жас ерекшелігіне сай болу қажет.

 6. Мәдениеттік аутенттік - ол мәтін арқылы оқушы сол елдің мәдениеті, тұрмыс-тіршілігі туралы жаңа ақпарат алуы.

 7. Ұлттық менталитет аутенттігі – кейбір сөздердің тілдік нормаға сай қолданылуы жайлы түсініктеме.

Аутенттік мәтіндердің қолдануының бірнеше тиімсіз жақтары бар. Кейбір материалдар қиын тілде жазылған, тақырыптан тыс лексикалық бірліктер, оқушының түсінуіне қиын соғатын сөздер. . [2,8-12б]

Ағылшын тілін оқыту барысында өлеңдерді қолдану оқушылардың шығармашылығының дамуына әсер етеді. Өлеңнің мәтіні қиын емес екендігін көргеннен кейін оқушы білетін сөздері мен әуені арқылы өзі қалаған өлең құрастыра алады. Қарапайым сәлемдесу мен көңіл-күйді өлеңдетіп айтуға болады. Мысалы; американдық методист, ағылшын тілі мұғалімі Кэрол Грэхэм өзінің «Jazz Chants» атты өлеңімен дәлелдеді. Оның американдық ағылшын тілінің ритмикалық джаз стильінде жазылған өлеңі дәлел. «Jazz Chants» есту-дыбыстау дағдыларын қалыптастыруға арналған.«Jazz Chants» сабақ барысында топтық жұмыспен де және де өзіндік жұмыста да қолдыныла алады.

SH! SH! BABY'S SLEEPING

I said, Sh ! Sh! Baby's sleeping!

I said, Sh! Sh! Baby's sleeping!

What did you say?

What did you say?

I said, Hush! Hush! Baby's sleeping!

I said, Hush! Hush! Baby's sleeping!

What did you say?

What did you say?

I said, Please be quiet, Baby's sleeping!

I said Please be quiet, Baby's sleeping!

What did you say?

What did you say?

I said, Shut up! Shut up! Baby's sleeping!

I said, Shut up! Shut up! Baby's sleeping!

WA-A-A-A-A

Not any more.

Өлеңді таңдау кезінде материал қандай болу қажет соған мән беру қажет.

а) оқушының мәдениеттік компонентін қалыптастыру.

б) оқушының эмоционалдық және мотивациялық қасиетін қалыптастыру.

в) оқушылардың есту-тыңдау, интонациялық және лексико-грамматикалық дағдыларын қалыптастыру.

г) оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай болу қажет.

Аутенттік мәтіндердің 3 түрін ажыратуға болады.


 1. ақпараттық мәтіндер (мақала, хабарлама, сұхбат, өзекті ақпарат, хабарландыру, жарнама т.б.) ақпараттық қызмет атқаратын жаңа ақпарат және фактілер.

 2. Өңделмеген көркем әдебиет мәтіндер.

 3. Функционалдық күнделікті тұрмыста қолданылатын мәтіндер (вывеска, этикетка, карта схемасы, театр кестесі, теледидар және т.б.)

Мысалы: дүкеннің сыртындағы жазуды қалай түсінуге болады? «Аll for you», «The House for the 90`s». [3,11-13б]

Практика жүзінде аутенттік мәтіндерді қолданудың тиімділігі жайлы айтатын болсақ, қазіргі кезде оқушылар арнайы аутенттікке сай кітаптармен оқытылады. Мысалы, екі айлық №24 дарынды балаларға арналған лицейінде өткен өндірістік іс-тәжірибемде оқушыларды 5б сыныпты English in Mind Starter, ал 8ә сыныпты English in Mind 3 кітаптарымен оқыттық. Ол кітаптағы барлық мәтіндер аутенттікке сай мәтіндер. Мысалы: English in Mind 3 Unit 11 «Two sides to every story». • Pre reading.

- In 1998, a film crew went to Thailand to make a film of Alex Garland`s book. The Beach. The film`s producer needed to find a paradise beach. What do you know about the film?

 • While reading

-Text A. Text B.

b)Work with your partner.

Student B:Turn to page 122.

Student A:Read text A and answer the questions.

1.How did the film crew change the beach?

2.What was the result of planting coconut trees?

3.What did they do to make the sand stay on the beach? Did it work?

4.Did it rain more than normal?

5.Did the film crew pay a lot of money to the local people?

6.What did tourists think of the film was made? • Post reading.

Work with your partner. Student A is a member of the film crew and Student B is an inhabitant of Phi Phi Lei. Discuss the questions in exercise 1b. Are your answers the same?

Ex7, p77


-Read the text and match the underlined words with the definitons.

-Think it over

-comes up

-sort it out

-sleep on it

-come back to

-make up my mind

-talk it over

-come up with

-ignore it

-go away


1.find a solution

2.discuss it

3.take more time

4.think about it

5.decide

6.pretend it`s not there

7.appear

8.disappear9.find

10.return

ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Воронина Г.И. Организация работы с аутентичными текстами молодежной прессы в старших классах// Иностранные языки в школе. – 1995 -  № 6. С.15-20.

 2. Мильруд Р.П., Носонович Е.В. Критерии содержательной аутентичности учебного текста // ИЯШ. 1999. No 2. С. 8–12.

 3. Данилина A.E. Возможности активизации учебного процесса на уроках английского языка. (На материале зарубежных пособий)// Иностранные языки в школе. – 1990 -   № 5.С.11-13.

 4. Herbert Puchta and Jeff Atranks with Richard Carter and Peter Lewis-Jones. Cambridge University Press 2005. Unit 11. С.74-75.
Каталог: uploads -> files -> 2016-04
2016-04 -> Білім беру жүйесінде Maсromedia Flash технологиясын қолдану Манас Махпал
2016-04 -> Криминалисткалық болжаудағы криминалистикалық тактика арқылы тергеуді жоспарлаудың ҚҰҚЫҚТЫҚ негіздері серікқали Айжан Ардаққызы
2016-04 -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
2016-04 -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
2016-04 -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
2016-04 -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
2016-04 -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
2016-04 -> Бастауыш мектеп оқушыларына ұлттық ҚҰндылықтар негізінде эстетикалық ТӘрбие беру
2016-04 -> КӘсіби күйзелістің алдын алу жолдары әбілақат А. М
2016-04 -> Жасөспірімдік шақТАҒы эмоцияның даму ерекшеліктері а. Х. Уразбекова


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...