Семинар (тәжірибелік) сабақтар 30жүктеу 104.56 Kb.
Дата01.06.2017
өлшемі104.56 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

ТК ОБ

ТК ОБ


042-18.1.46/01 – 2016

Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

№1 басылым ___________Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Картография

5В071100 «Геодезия және картография»Кафедра «Геодезия және құрылыс»_________

Курс ___1_______________________________

Кредиттер саны ___3_____________________

Барлық сағат ___135______________________

Дәрістер ____15_________________________

Семинар (тәжірибелік) сабақтар _____30_____

Зертханалық сабақтар __________

БӨЖ_____90_____________________________

Курстық жұмыс (жоба) ___________семестр

Емтихан _____2_____ семестрСемей 2016

Алғысөз
1 КЕЛІСІЛДІ

Құрастырушы

Құттықадамов М.Е., аға оқытушы ____________ «_______» 20___ жыл.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Кафедра отырысында «Геодезия және құрылыс»

Хаттама «____» __________ 20__ жыл, № __


Кафедра меңгерушісі ______________ Кудеринова Н.А.
2.2 Факультеттің «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.


Төрайым________________ Бекмухаметова Т.М.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор __________________ Искакова Г.К.
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны
1 Түсіндірме жазба

2 Кіріспе

3 Пәннің негізгі бөлімдері

4 Зертхана (тәжірибелік), семинар сабақтардың тақырыбының тізімі

5 Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

6 Ұсынылған әдебиеттер тізімі1 Түсіндірме жазба


Пәннің мақсаты

«Картография» пәні 5В071100 «Геодезия және картография» мамандығы бойынша оқитын студенттер пәннің зерттеу обьектісі карта туралы жалпы түсініктер, картаның қасиеті, элементтері, классификациясы, математикалық негіздері, аэроғарыштық карталауды біле келе, пландар мен карталарды жобалау, картаны жасау және баспадан шығару әдістерін толық қарастырады .


Пәннің міндеттері

 • студенттер топографиялық план және картамен жұмыс істей білуді,

 • карта бойынша бағдарлауды және топографиялық картаны оқи , түсінуі керек .


Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:

білу:- карталардың жектелуі;

- топографиялық және географиялық карталардың ерекшеліктерін;

- карталар бойынша жобалар жасау мүмкіншіліктерін;

- картография тарихын;

- картографиялық генерализациялану түсінігін;

орындай алу:

- табиғи және әлеуметтік – экономикалық құбылыстарды зерттеудің картографиялық әдістерін.

- карталардың математикалық негізі туралы түсініктерді;

дағдысының болуы :

- картографиялық кескендеудің тәсілдерін.

- карта бойынша бағдарлауды;

- топографиялық карталарды қолдана білу;

- жергілікті жерді түсіре білу;

- географиялық карталар мен топографиялық карталарды кескіндеу мен жобасын анықтай алу.Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:

білу:

- карталардың жектелуі;- топографиялық және географиялық карталардың ерекшеліктерін;

- карталар бойынша жобалар жасау мүмкіншіліктерін;

- картография тарихын;

- картографиялық генерализациялану түсінігін;

- табиғи және әлеуметтік – экономикалық құбылыстарды зерттеудің картографиялық әдістерін.

- карталардың математикалық негізі туралы түсініктерді;

орындай алу:

- картографиялық кескендеудің тәсілдерін.

- карта бойынша бағдарлауды;

- топографиялық карталарды қолдана білу;

- жергілікті жерді түсіре білу;

- географиялық карталар мен топографиялық карталарды кескіндеу мен жобасын анықтай алу.
2 Кіріспе

«Картография» пәні жұмыс оқу бағдарламасы бойынша базалық пән, (БП-ТК).

«Картография» пәні 5В071100 «Геодезия және картография» мамандығы бойынша оқитын студенттерге - географиялық карталар, оларды жасау және пайдалану туралы ғылым. Картография табиғат пен қоғам құбылыстарының үйлесуі мен өзара байланысуын, олардың кеңістікте орналасуын және уақыт бойынша өзгеруін, т.б. картогафиялық кескіндеудің (бейнелеудің) көмегімен зерттейтіен ғылым. Картографиялық ұғымдарға аспан денелері мен жұлдызды аспанның карталары, глобустар мен жер бедері карталары, картографиялық белгілермен белгіленген кеңістік модельдері (үлгілері) жатады.

Картографияның негізгі салалары:

1) картография пәні мен әдістемесі, карта туралы ілім, картография проекциялары теоремасы, генерализация мен кескіндеу әдістерінің (шарты белгілер жүйесі) теориялары;

2) картография ғылымы мен өндірісінің тарихы;

3) картографиялық деректану (картографиялық деректерді саралау және оларға қатысты бар ғылыми-ақпарат теориясының мәселелері),

4) карталарды жобалау және оларды дайындау теориясы мен технологиясы;

5) карталарды пайдаланудың теориясы мен әдістемесі.

Пәнді оқу үшін студенттерге алдыңғы оқу курстарында геодезиялық құралтану пәнінен білім алу барысында қалыптасқан құзіреттіліктер қажет. «Карторграфия» пәнін оқып үйрену студенттерге келешекте қазіргі заманғы геодезиялық аспаптар саласында жоғары деңгейдегі біліктілік пен білімге ие маман болып қалыптасуына негіз болады. Пәнді оқу негізінде алған білімдері дипломдық жобалауды орындауда қажет болады.


3 Пәннің негізгі бөлімдері
Кіріспе

Пәннің негізі мақсаты мен міндеттері. Картография теориясының негізгі түсініктері.

1 Картография: пәні және зерттеу обьектісі


  1. Картография ғылымының маңызы мен міндеттері.

  2. Басқа ғылым салаларымен байланысы .

  3. Картография және геокеңістік туралы түсінік.

  4. Автоматтандыру құралдарына шолу: электронды кестелер және қолданбалы геоақпараттық жүйе (ГАЖ) бағдарламалары.

2 Карта туралы жалпы түсінік.

2.1 Картаның қасиеті .

2.2 Карта мазмұнының элементі .

2.3 Географиялық картаны жіктеу .

2.4 Топографиялық карталардың математикалық негізі.

2.5 Масштабтар және олардың дәлдігі .

2.6 Картадағы бұрмалану.

2.7 Картографиялық проекция .

2.8 Картографиялық проекция түрлері.

3 Картаны жасау түрлері мен әдістері.

3.1 Картографиялық генерализация.

3.2 Генерализация себептері.

3.3 Генерализация түрлері.

3.4 Генерализациядағы географиялық принциптер Жалпы географиялық карта маңызы .

3.5 Картографияны ұйымдастыру.

3.6 Топографиялық карталар жүйесі.

3.7 Топографиялық карталар мазмұны .

3.8 Ұсақ масштабты жалпы географиялық карталар.

3.9 Аналитикалық карта. Кешендік карта. Синтетикалық карта.

3.10 Карта динамикасы және карта байланысы.

3.11 Картаны құрастыру көздері түрлері.


4 Тәжірибелік сабақтардың тақырыбының тізімі
№ 1 Жалпы географиялық карталарды оқу .

1.Карталарды жіктеу.

2. Берілген жалпы географиялық карта бойынша жергілікті жерді сипаттау.

3. Карталардың элементін сипаттау.

4. Карталарды оқу әдісі.

5. Бақылау сұрақтары.

№ 2 Топографиялық карталарды оқу .

1. Топографиялық карталарды масштабтары бойынша жіктеу.

2. Берілген топографиялық карта бойынша жергілікті жерді бағдарлау.

3. Берілген топографиялық карталармен жұмыс.

4. Бақылау сұрақтары.

№ 3 Картадағы бұрмалану.

1. Картадағы бұрмалану.

2. Проекциядағы бұрмалану түрлері.

3. Картадағы бұрмалану мөлшерін аңықтау..

4. Бақылау сұрақтары.

№ 4 Картографиялық проекция.

1. Картографиялық проекцияларды жіктеу.

2. Картографиялық проекция.

3. Тең бұрышты конустық проекцияны есептеу.

4. Бақылау сұрақтары.

№ 5 Картографиялық проекцияларды салу және есептеу.

1. Цилиндрлік, конустық, азимутальдық, жартылай конустық, жалған цилиндрлік, жалған конустық проекцияларды қағаз бетіне салу.

2. Тен бұрышты цилиндрлік проекцияны есептеу.

3. Бақылау сұрақтары.
№ 6 Картадағы ауданды өлшеу.

1. 1:25000 масштабты У-34-37-В-в (Снов) топографиялық картасынан палетка көмегімен, кестеде көрсетілген варианттардың бірін пайдалана отырып участок ауданын анықтау.

2. Голубая өзенінің және Андога өзенінің жағалауындағы орманымен екі орман өсінділер массив (6611,6711 және 6610 квадраттарының біраз бөлігі ) ауданның өлшеу.

3. Бақылау сұрақтары.

№ 7 Жер бетіндегі нүктелердің орнын анықтау

1. Картадағы нүктенің геграфиялық координаталарын анықтау

2. 1: 25 000 У-34-37-В-в топографиялық карта бойынша ұсынылған кестедегі варианттардың бірі бойынша картадағы нүктенің географиялық координаталарын анықтау.

3. Бақылау сұрақтары.

№ 8 Сызықтарды бағдарлау

1. Ұсынылған кестедегі тапсырманың варианттарының біріндегі

дирекциондық бұрыш пен меридиандардың жақындасуы мәндері бойынша нағыз азимутты анықтау.

2. Кестеде көрсетілген варианттардың бірін тандай отырып нағыз азимут пен меридиандардың жақындасуы мәндері бойынша дирекциондық бұрышты анықтау.

3. Ұсынылған кестедегі варианттардың бірі бойынша румбы мәні бойынша азимутты анықтау.

4. Бақылау сұрақтары.

№ 9 Топографиялық карталар мен пландардың номенклатурасы

1. Берілген координаталармен (оқытушы көрсетеді) 1:10 000 масштабтағы топографияялық карта қағазының номенклатурасын табу керек.

2. Беріліген номенклатурамен (оқытушы көрсетеді) карта қағазының көршілес карталар рамкаларының бойлықгар мен ендіктерін табу қажет. 3. Берілген номенклатурамен қағаздарының көршілес карталар номенклатурасын табу керек.

4. Бақылау сұрақтары.

№ 10 Картаны жасау жолдары .

1. Жалпы ережелер

2. Картографиялық материалдарды дайындау .

3. Картаны жасау жолдары .

4. Картаны компьютерлік бағдарламаларда құру.

5. Бақылау сұрақтары.

№ 11 Картографиялық генерализация.

1. Жалпы ережелер

2. Масштабтың өзгеруіндегі генерализация ерекшелігі.

3. Бақылау сұрақтары.

№ 12 Әртүрлі карталарды жасау.

1. 1: 25 000, 1: 50 000, 1:100 000 масштабтағы карталарды жасау.

2. 1:1000 000 және 1:5000 000 масштабтағы карталарды жасау.

3. Тақырыптық карталарды жасау.

4. Электронды карталарды жасау.

5. Бақылау сұрақтары.


Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі


 1. Картографиялық проекциялар

2 Картаның номенклатурасы

3 Картаны пайдалану әдісі .

4. Картаны пайдалану әдісінің тарихы.

5. Картографиялық зерттеу әдісі.

6. Жалпы географиялық карта маңызы .

7. Картографияны ұйымдастыру.

8. Топографиялық карталар жүйесі.

9. Топографиялық карталардың шартты белгілері .

10. Картаның математикалық негізі .

11. Геоақпараттық картография.

12. 1: 25 000, 1: 50 000, 1:100 000 масштабтағы карталарды жасау.

13. 1:1000 000 және 1:5000 000 масштабтағы карталарды жасау.

14. Тақырыптық карталарды жасау.

 1. Ұсынылған әдебиеттер тізімі

5.1 Негізгі әдебиет

5.1.1 Комиссарова.Т.С.Картография с основами топографии. Москва “ Просвещение” 2001г.

5.1.2 Қалыбеков.Т..Н. Геодезия мен топография негiздерi.Алматы «Ана тiлi»1993ж.

5.1.3 Нұрпейісова М.Б., Рысбеков Қ.Б. Геодезиялық аспаптар: Оқу құралы. – Алматы: ҚазҰТУ, 2010. – 244 б.

5.1.4 Гедымин. Г.Ю. Грюнберг, М.И. Малых. Практикум по картографии с основами топографии. Москва “Просвещение” 1981.

5.1.5 Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог, том 1 «CREDO_DAT” – НПО Кредо-Диалог. Минск, 2002 г.

5.1.6 Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог, том 2 «CREDO_TER» – НПО Кредо-Диалог. Минск, 2002 г.

5.2 Қосымша әдебиет

5.2.1 Нурпейісова, М.Б. Ғарыштық геодезия: оқулық / М.Б. Нурпейісова,- Алматы: Дәуір, 2012.- 239 б.

5.2.2 Рысбеков, Қ.Б. Геодезиядағы жерсеріктік радионавигациялық жүйелер: оқулық/ Қ.Б. Рысбеков,- Алматы, 2011.- 223 б.

5.2.3 Николь, Р. Альбрехт Excel 5.0 Электронные таблицы для квалифицированных пользователей - М.: Эком, М. 1996

5.2.4 Е.В. Плотникова. Автоматизация топографо-геодезических работ. Учебно-методический комплекс дисциплины (для специальности 5В071100 – Геодезия и картография) – Алматы: КазНТУ имени К.И. Сатпаева, 2014. – с. 1-90

5.2.5 Плотникова Е.В. Решение задач в программе Excel и в программе CREDO. – Алматы, КазНТУ, 2010. (М/у).


5.3 Интернет-ресурстар

5.3.1 Leica Geosystems қомпаниясының ресми сайты (Switzerland): http://www.leica-geosystems.com5.3.2 «Кредо-Диалог» қомпаниясының ресми сайты www.credo-dialogue.com

5.3.3 www.eftgroup.ru/

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет