Құрастырушы: аға оқытушы Саденова С. Нжүктеу 186.94 Kb.
Дата07.09.2017
өлшемі186.94 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономика факультеті
Экономика және менеджмент кафедрасы

5В050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған

Кәсіби қазақ тілі

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің деканы

_______________ЭрназаровТ.Я.

20___ж. «___»_________


Құрастырушы: аға оқытушы ________________ Саденова С.Н.

Экономика және менеджмент кафедрасы5В050600 «Экономика» мамандығының

(мамандықтың толық атауы және шифрі)сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

(оқу нысаны)Кәсіби қазақ тілі

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»____________№_____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ______________ С.К. Кунязова 20__ж. «____» ________
Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж. «_____»____________ №____ Хаттама
ОӘК төрайымы ________________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні ______Саденова Сауле Нуртаевна_____________________

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі ___аға оқытушы____________________

_экономика және менеджмент_ кафедрасы _А_ корпусында (Ломов көш.64), __419__ аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны __67-36-43____.2 Пән туралы мәліметтер

«Кәсіби қазақ тілі» пәні болашақ мамандар үшін аса өзекті пән болып табылады. Берілген курс болашақ мамандарға қазақ тілдік деңгейде экономикалық ойлауды дамытуға, кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеруге мүмкіндік береді.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысан

дары


барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

5В050600 «Экономика»

ЖКБ негізінде сырттай оқу түрі, 2011 түсу жылы

3/4

2

12

-

6/6


78

6

емтихан

ОКБ негізінде сырттай оқу түрі, 2011 түсу жылы

3/4

2

12

-

6/6


78

6

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты орыс тілді топтардағы студенттердің, мамандыққа сәйкес, экономикалық ой-өрісін қазақ тілдік деңгейде меңгерту.

Пәннің міндеттері

- қазақ тілін кәсіптік қарым-қатнас құралы ретінде меңгеру;

- қазақ тілін іскерлік қарым-қатнас құралы ретінде меңгеру;

- студенттердің ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеру;

- мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік–мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау;

- студенттердің сөйлеуін лексико-грамматикалық қатарлармен толықтау;

- студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту.
5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- мамандықтар бойынша қолданылатын экономикалық терминдердің дұрыс қолданыс жүйесі;

- мамандыққа сәйкес экономикалық терминдерді қатыстыра отырып, қазақ тіліндегі сөйлеу түрлері, жанрлары, стильдерінің әртүрлілігі жөнінде түсініктері болуы;

- мамандыққа сәйкес экономикалық терминдердің дұрыс баламасын;

- мамандыққа сәйкес экономикалық терминдерді студенттердің сөйлеу дағдысында дұрыс пайдалануын;

- кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы білуі;

- қызметтік келісім сөз, іскерлік сөйлесу жүргізуге;

- ғылыми, іскерлік, жарияланым стиліндегі мәтіндер жаза білуге;

- экономикалық ғылыми мақалалар жаза білуге;

- БАҚ көздеріндегі экономикалық ақпараттар бойынша талдаулар жасай білуге икемді болуы;

- мамандық бойынша кәсіби қазақ тілі деңгейінде ерін сөйлеуге;

- қызметтік-іскери құжаттарды ресми дұрыс рәсімдеуге практикалық машықтарды иемденуі қажет.
6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: қазақ тілі, мамандыққа кіріспе.


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар жазбаша мәтіндерді, ресми-іскерлік құжаттарды ресімдеуге көмектеседі, кәсіби салада қазақ тілін сәтті меңгеруі, мамандық бойынша студенттердің коммуникативтік қабілетін дамытуы үшін қажет.8 Тақырыптық жоспар

8.1 5В050600 «Экономика» мамандығың кәсіби орта білім, жоғары кәсіби білім негізіндегі, сырттай оқу түрі, т. ж. 2011


№ р/с

Тақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша сағаттар саны

дәріс

тәжірибе

зертханалық

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Экономисттің (менеджердің) кәсіби қызметі мен коммуникациясы. Кәсіби қызметтің сфералары.

-

2

-

-

-

8

2

Экономика (менеджмент) саласындағы мамандардың кәсіби сөздері.

-

2

-

-

-

8

3

Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс

-

2

-

-

-

7

4

Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер

-

-

-

-

-

7

5

Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

-

-

-

-

-

8

6

«Экономист (менеджер) мамандығы» тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум.

-

2

-

-

-

8

7

Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

-

2

-

-

-

8

8

Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

-

-

-

-

-

8

9

Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат.

-

-

-

-

-

8

10

Маманның сөз сөйлеу ерекшеліктері. Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

-

2

-

-

-

8

БАРЛЫҒЫ:

-

12

-

-

-

78

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Кәсіби қазақ тілі» пәні болашақ мамандар үшін аса өзекті пән болып табылады.

Тілдік дайындық кәсіби сферада мемлекеттік тілді сәтті меңгеруге мүмкіндік береді, мамандығы бойынша студенттердің коммуникативтік қабілеттерін дамытады, ауызша қарым-қатынас кезінде көмектеседі, жазбаша мәтіндерді, ресми-іскерлік құжаттарды рәсімдегенде көмектеседі.
10 Курстың компоненттері
Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі
1 тақырып. Экономисттің (менеджердің) кәсіби қызметі мен коммуникациясы. Кәсіби қызметтің сфералары.

Кәсіби қазақ тілін оқытудың ғылыми негізі. Мамандық тілі туралы түсінік.

Кәсіби мәтін № 1.
2 тақырып. Экономика (менеджмент) саласындағы мамандардың кәсіби сөздері.

Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Әр мамандық пен ғылым саласындағы терминдердің жасалу жүйесі. Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы.

Кәсіби мәтін № 1, 2.
3 тақырып. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс.

Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістемесі. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс: аударма, сөз тіркестерімен сөйлем құрастыру, кәсіби сөздердің сәйкестігін табу, мәтінге сұрақ құрастыру, мәтінге жоспар құру, аңдатпа жазу, түйіндеме жазу, ойды жалғастыру және т.б.

Кәсіби мәтін № 2, 3.
4 тақырып. Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер.

Кәсіби қазақ тіліндегі стильдік ерекшелік. Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндермен жұмыс.

Кәсіби мәтін № 3, 4.
5 тақырып. Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

Кәсіби мәтін № 4, 5.

6 тақырып. «Экономист (менеджер) мамандығы» тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум.

Кәсіби сала мамандығы бойынша терминдер. Кәсіби сала мамандарына көмекші құралдар: орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктері, фразеологиялық тіркестердің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздіктері.

Кәсіби мәтін № 5, 6.
7 тақырып. Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

Қызметтік құжаттардың типтері – ішкі және сыртқы, жарлық, есептік, жоспарлы, өндірістік. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

Кәсіби мәтін № 6, 7.
8 тақырып. Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі түрлері – коммерциялық сұрау, сұрауға жауап, ұсыныс-хат (оферта), ұсынысқа жауап, хат-презентация (арыз), арызға жауап, ақпараттық-жарнамалық хаттар. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

Кәсіби мәтін № 7, 8.
9 тақырып. Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат.

Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат.

Кәсіби мәтін № 8, 9.
10 тақырып. Маманның сөз сөйлеу ерекшеліктері. Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

Сөйлеу әдебі. Тіл әдебін сақтаудың жолдары, тәртібі, этикеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

Кәсіби мәтін № 9, 10.
Студенттердің өзіндік жұмыстары түрлерінің тізімі

Тақырыптық жоспарға және бақылау шараларының календарлық кестесіне сәйкес пәнді игеру барысында, Сіз төмендегі аудиториядан тыс жұмысты орындауларыңыз керек:

– тәжірибелік сабақтарға дайындалу;

– міндетті, бірақ аудиториялық сабақтарға енбеген курс тақырыптарының қысқаша конспектісін жазу;

- бақылау шараларына дайындалу.

СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Тәжірибе сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

31

2

Аудиториялық сабақтарға енбеген материалдарды дайындау

Дәрістер конспектісі

Колоквиум (және басқа)

19,5

3

Жеке тапсырманы қорғау және орындау

ЖТ

ЖТ қорғау

23,5

4

Бақылау шараларына дайындалу
МБ 1, 2

4

Барлығы

78


Өзіндік оқуға арналған тақырыптар
1 тақырып. Экономисттің (менеджердің) кәсіби қызметі мен коммуникациясы. Кәсіби қызметтің сфералары.

Кәсіби мәтін № 1 жұмыс. Сөздік.


2 тақырып. Экономика (менеджмент) саласындағы мамандардың кәсіби сөздері.

Кәсіби мәтін № 1, 2 жұмыс. Сөздік.


3 тақырып. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс.

Кәсіби мәтін № 2, 3 жұмыс. Сөздік.


4 тақырып. Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер.

Кәсіби мәтін № 3, 4 жұмыс. Сөздік.


5 тақырып. Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

Кәсіби мәтін № 4, 5 жұмыс. Сөздік.


6 тақырып. «Экономист (менеджер) мамандығы» тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум.

Кәсіби мәтін № 5, 6 жұмыс. Сөздік.


7 тақырып. Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

Кәсіби мәтін № 6, 7 жұмыс. Сөздік.


8 тақырып. Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

Кәсіби мәтін № 7, 8 жұмыс. Сөздік.9 тақырып. Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат.

Кәсіби мәтін № 8, 9 жұмыс. Сөздік.


10 тақырып. Маманның сөз сөйлеу ерекшеліктері. Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

Кәсіби мәтін № 9, 10 жұмыс. Сөздік.СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 5В050600 «Экономика» мамандығы бойынша сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесіСӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау түрі

1-сабақта

Барлығы

1 рейтинг

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

10

60

1-сабақта

Кесте бойынша

Қатысу

СӨЖ тапсырмаларын тапсыру
40

Бекіту сессиясында

Негізгі сессияға дейін

Қорғау

Барлығы
100


2 рейтинг

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

10

60

1-сабақта

Кесте бойынша

Қатысу

Жеке тапсырмаларды орындау
40

Бекіту сессиясында

Негізгі сессияға дейін

Қорғау

Барлығы
100


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «__»____________№_____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ______________ С. К. Кунязова


11 Курстың саясаты
Оқу үрдісіне қатысу – бұл сабаққа қатысу, сабақта белсенді болу, орындалған жұмыстар мен үй тапсырмаларын уақытында орындап, тапсыру. Сабаққа кешікпеу керек. Сабақтағы тәртіп ережелерін бұзғандар жазаланады.

Сабаққа қатыспағандары үшін төмендегідей айыптық санкциялар қолданылады:  • сабақта себепсіз қатыспағандары үшін – 1 балға төмендетіледі;

  • үй тапсырмасын уақытында тапсырмағандары үшін - 1 балға төмен бағаланады;.

  • тәжірибелік сабақты уақытында қорғалмағаны үшін - 1 балл төмендетіледі.

Барлық аудиторлық уақыт дәріс пен тәжірибе сабақтарына бөлінген. Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу керек. Дайындықтарыңыз бақылау жұмыстарымен, сұрақтармен тексеріледі. Барлық тапсырмалар бекітілген мерзімге сәйкес орындалуы керек.

Емтиханда немесе жазбаша жұмыстарды орындаған кезде көшіруге тыйым салынады. Егер сіз белгілі бір себептерге байланысты бақылауға қатыспасаңыз, онда сізге келесі сабақтың басында тапсыруға мүмкіншілік беріледі.

Семестрде екі межелік бақылау жүргізіледі. Олар бақылау жұмысы түрінде өткізіледі. Межелік бақылау өткен блок мағұлыматтарына сәйкес өткізіледі.

Қорытынды бақылау емтихан тест түрінде жүргізіледі.

Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша балдары бар студентер жіберіледі.

Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады
Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.
Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтингісінің бағасы тең


ЖР=(Р1+Р2)/2.
Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған (СӨЖ бойынша жұмыстар мен тапсырмаларды орындау және тапсыру) және жіберу рейтингісін жинаған (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі жіберілу рейтингі мен қорытынды бақылау, олардың үлес салмақтарын (ЖРҮС және ҚБҮС) ескере отырып, бағаларынан тұратын қорытынды бағамен (Қ) анықталады


Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.
Үлес салмақтар жыл сайын оқу кеңесімен бекітіледі және жіберілу рейтингісі үшін 0,6 кем емес, ал қорытынды бақылау үшін 0,4 көп емес болуы қажет.

Студент жіберілу рейтингі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша да оң бағаларға ие болған жағдайда ғана пән бойынша қорытынды баға есептелінеді. Қорытынды бақылауға негіссіз себеппен келмеу «қанағатанарлықсыз» бағаға теңеледі. Пән бойыша аралық аттестациялау мен емтиханның нәтижелері студенттерге тапсырылған күні айтылады.


12 Қолданылған әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

2 Зейнулина А.Ф., Балпанов Н.М. Кәсіби-іскери қазақ тілі (Экономика). Павлодар, 2007

3 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009

4 Ақжанова А., Өтегенова Қ. Кәсіби қазақ тілі (Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит) Астана, 2010

Қосымша:

5 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Қазақ тілі для начинающих. Алматы: Рауан, 1994.

6 Белботаев А., Тукебаева Ж.Казахский язык для начинающих /1-3 книги/ Алматы: Қазақстан, 1994.

7 Оралбаева Н. Қазақ тілін үйренеміз. Алматы: «Мектеп» 1989.

8 Тургамбаева Б., Линко Т. Вы говорите по казахски? /Самоучитель казахского языка/ Алматы: Балауса, 1992.

9 Сейіт Кенжеахметов. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Алматы: «Ана тілі» 1994.

10 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі», 2003.

Сөздіктер

11 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық, Алматы, 1986

12 Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы «Дайк Пресс», 2002

13 Мамандық бойынша қазақша-орысша терминдік сөздіктер жиынтығы. Павлодар, 2008

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет