Программа вступительного экзамена в магистратуру по специальности «6М050900 финансы» научно-педагогического и профильного направленияжүктеу 460.51 Kb.
бет1/2
Дата09.09.2017
өлшемі460.51 Kb.
  1   2

АО «Университет Нархоз»


ШКОЛА «ФИНАНСЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА»

«Утверждено»

на заседании совета школы

«Финансы и технологии»

протокол № ___от «___» ____2017г.

декан д.э.н., профессор

_______________Адамбекова А.А.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «6М050900 – ФИНАНСЫ»

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ПРОФИЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

АЛМАТЫ, 2017 г.

Программа вступительного экзамена для поступления в магистратуру по специальности «6М050900 – Финансы» научно-педагогического и профильного направления на 2017-2018 учебный год, составлена на основании Государственного общеобразовательного стандарта образования Республики Казахстан.

Обсуждено на заседании кафедры «Финансы и статистика»


Протокол № ___ от «____» _________2016 г.
Заведующий кафедрой «Финансы и статистика»
д.э.н., профессор __________________ Интыкбаева С.Ж.

Председатель УМБ кафедры «Финансы и статистика»
к.э.н., доцент __________________ Кожахметова М.К.
Программа

вступительных экзаменов для поступающих в научно-педагогическую магистратуру по специальности «6М050900- Финансы»Наименование дисциплин

Перечень вопросов

Рекомендуемая литература

Каз.

Русс.

1. Қаржы / Финансы

 1. Экономика ғылымында «қаржы» ұғымын түсіндіру

 2. Қаржыны зерделеу әдіснамасы

 3. Қаржы және қоғамдық ұдайы өндіріс. Қоғамдық өндірістің ауқымын өлшеу

 4. Ұдайы өндіріс үдерісін қамтамасыз ететін экономикалық категориялардың өзара байланысы және өзара әрекеті

 5. Рыноктық экономикадағы қаржылық қарынастарды ұйымдастыру нысандары

 6. Қаржы жүйесі: құрылымы, ұйымдастыру қағидаттары.

 7. ҚР қаржы жүйесіндегі қайта құрулар

 8. Қаржылық ресурстар және оның ұдайы өндірісі

 9. Қаржылық механизм, оның құрамы

 10. Қаржыны басқару: қағидаттары, міндеттері және элементтері

 11. Қаржылық жоспарлау қаржылық механизмнің маңызды қосалқы жүйесі ретінде

 12. Қаржылық қызметті құқықтық реттеу. Қазақстан Республикасының Салық және Бюджет кодекстері

 13. Қаржылық ортадағы қаржылық бақылау

 14. Шаруашылық жүргізуші субектілер қаржысының функциялары және мазмұны

 15. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің ұйымдық-құқықтық нысандары, олардың қаржы мазмұнына әсері

 16. Коммерциялық шаруашылық субъектілер қаржысын ұйымдастыру

 17. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің материалдық емес сферадағы қызметі

 18. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық тұрақтылығы және қаржылық жағдайының көрсеткіштері

 19. Мемлекет қаржысының сипаттамасы, экономикалық ресурстарды қайта бөлудегі олардың рөлі

 20. Мемлекет қаржысының буындары

 21. Мемлекет кірістері: құрамы және сипаттамасы

 22. Мемлекет шығыстары: құрамы және сипаттамасы

 23. Салықтардың экономикалық мәні

 24. Мемлекеттік бюджетті қалыптастырудағы салықтардың рөлі

 25. Қаржылық дағдарыс жағдайындағы салық саясаты

 26. ҚР салық жүйесі: жай-күйі, салық жүйесінің даму стратегиясы

 27. Экономиканың нақты секторларын дамытудағы салықтық реттеу

 28. ҚР салық қызметі: құрамы және негізгі функциялары

 29. Тура және жанама салықтар

 30. Қазақстандағы жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу

 31. Меншікке салынатын салықтар және олардың жергілікті бюджет кірістерін қалыптастырудағы рөлі

 32. Арнаулы салық режимі: қолдану шарты және жұмыс жасау механизмі

 33. Қазіргі салық жүйесіндегі алымдардың, төлемдердің және баж салықтарының рөлі

 34. ҚР инвестициялық салықтық жеңілдіктер

 35. Мемлекеттік бюджет құрамы және кірістері мен шығыстарының құрылымы

 36. ҚР бюджет құрылысы және бюджет жүйесі

 37. ҚР бюджеттік үдерісті ұйымдастыру

 38. ҚР бюджеттік бағдарламалар: оларды құрастыру, орындау, бақылау

 39. Мемлекеттік бюджет тапшылығы (профицит): себептері және залалдар

 40. Қазақстан Республикасы бюджет жүйесіндегі трансферттер

 41. Жергілікті бюджеттер: өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етудегі олардың рөлі

 42. Мемлекеттік бюджеттің қазынашылық атқарылуы

 43. Қаржылық реттеудегі бюджеттен тыс қорлардың рөлі

 44. ҚР Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану

 45. Мемлекеттік кредит және мемлекеттік борыш: себептері және залалдары

 46. Қаржы жүйесінің буыны ретіндегі үй шаруашылығының қаржысы. Үй шаруашылығының кірістері мен шығыстары

 47. Сақтандырудың экономикалық мәні және оның сыныптамасы

 48. Қазақстан Республикасындағы міндетті сақтандыру: мәні, қағидаттары, түрлері

 49. Қазақстанның сақтандыру жүйесіндегі ерікті сақтандыру

 50. Халықты әлеуметтік қорғауды қаржылық қамтамасыз ету

 51. Қазақстанның сақтандыру жүйесіндегі ерікті сақтандыру

 52. ҚР сақтандыру рыногына сипаттама

 53. Рыноктың экономика жағдайындағы экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі

 54. Қаржы рыногы: құрамы, қатысушылары, құралдары, инфрақұрылымы

 55. Мемлекеттің сыртқы экономикалық саясаты және оны қаржылық реттеу

 56. Исламдық қаржы: оларды Қазақстанда пайдалану мүмкіндігі

 57. Қаржы және инфляция

 1. Трактовки понятия «финансы» в экономической науке

 2. Методологические подходы к изучению финансов

 3. Финансы и общественное воспроизводство. Измерение масштабов общественного производства

 4. Взаимосвязь и взаимодействие экономических категорий, обеспечивающих воспроизводственный процесс.

 5. Формы организации финансовых отношений в рыночной экономике

 6. Финансовая система: структура, принципы организации

 7. Преобразования в финансовой системе РК

 8. Финансовые ресурсы и их воспроизводство

 9. Финансовый механизм, его состав

 10. Управление финансами: принципы, задачи и элементы

 11. Финансовое планирование как подсистема финансового механизма.

 12. Правовое регулирование финансовой деятельности. Налоговый и Бюджетный Кодексы Республики Казахстан

 13. Финансовый контроль в рыночной среде

 14. Содержание и функции финансов хозяйствующих субъектов.

 15. Организационно-право-вые формы хозяйствующих субъектов, влияющие на содержание их финансов

 16. Организация финансов коммерческих хозяйствующих субъектов

 17. Хозяйствующие субъекты нематериальной сферы деятельности

 18. Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов

 19. Характеристика государственных финансов, их роль в перераспределении экономических ресурсов

 20. Звенья государственных финансов

 21. Государственные доходы: состав и характеристика

 22. Государственные расходы: состав и характеристика

 23. Экономическая сущность налогов

 24. Роль налогов в формировании бюджета государства

 25. Налоговая политика в условиях финансового кризиса

 26. Налоговая система РК: состояние, стратегия развития налоговой системы

 27. Налоговое регулирование экономики

 28. Налоговая служба РК: структура и основные функции

 29. Прямые и косвенные налоги

 30. Налогообложение недропользователей в Казахстане

 31. Налоги на собственность и их роль в формировании доходов местных бюджетов.

 32. Специальные налоговые режимы: условия применения и механизм функционирования.

 33. Сборы, пошлины, платежи и их роль в современной налоговой системе.

 34. Инвестиционные налоговые преференции в РК

 35. Государственный бюджет, состав и структура доходов и затрат

 36. Бюджетная система и бюджетное устройство РК

 37. Организация бюджетного процесса в Республике Казахстан

 38. Бюджетные программы в РК, их составление, исполнение, контроль

 39. Дефицит (профицит)государственного бюджета: причины и последствия

 40. Трансферты в бюджетной системе Республики Казахстан

 41. Местные бюджеты, их роль в обеспечении социально-экономического развития регионов

 42. Казначейское исполнение государственного бюджета

43. Внебюджетные фонды, их роль в финансовом регулировании

44.Формирование и использование Национального фонда РК

45. Государственный кредит и государственный долг: причины и последствия

46.Финансы домашних хозяйств как звено финансовой системы. Доходы и расходы домашних хозяйств

47.Экономическая сущность страхования и его классификация

48.Обязательное страхование в РК: сущность, принципы, виды

49.Добровольное страхование в страховой системе Казахстана

50.Финансовое обеспечение социальной защиты населения

51.Характеристика страхового рынка РК

52.Необходимость государственного финансового регулирования экономики в рыночных условиях

53.Использование денег и финансов в макроэкономическом регулировании.

54. Финансовый рынок: состав, участники, инструменты, инфраструктура

55.Внешнеэкономическая политика государства и её финансовое регулирование

56.Исламские финансы: возможности их использования в Казахстане

57.Финансы и инфляция


1. Мельников В. Д. Теория финансов. Учебник для вузов. – Алматы, ТОО «Издательство «LEM», 2014

2. Мельников В. Д. Финансы. Учебник для вузов. – Алматы, ТОО «Издательство «Экономика», 2013

3.Финансы. Под ред. Е. В. Маркиной. Учебник – М.: КНОРУС, 2014

4.Финансы. Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка. – 4-е изд.– М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011

5.Финансы: учебник / отв. ред. Ковалев В. В.. – 3-е изд.– М.: Проспект, 2014

6.Солдаткин С. Н. Государственный и муниципальный долг: теория, методология, практика: учеб.пособие. – М.: КНОРУС, 2013

7. Лаптев С.В. Основы теории государственных финансов: учебное пособие / С. В. Лаптев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010

8.Финансы бюджетных организаций: учебник / ред. Г. Б. Поляк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011

9.Корпоративные финансы. Учебное пособие. Э. Э. Михель, А. Б. Рахимбаев, А. К. Бельгимбаев и др. – Алматы: Азия-Принт, 2010

10.Челекбай А.Д. Теория и практика регулирования внешнеэкономических отношений: учебное пособие / А. Д. Челекбай. – Алматы: Экономика, 20112. Банковское дело/ Банк ісі

 1. Капиталдың жеткіліктігі және оны анықтау әдістері.

 2. Банктің меншікті капиталы және оның қызметі. Банк капиталының құрамы.

 3. Базель келісімдері мен оларды Қазақстанға енгізу.

 4. Пруденциалды нормативтер: банк жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті, ашық валюталық позицияның шектері.

 5. Депозиттік операциялардың мәні мен олардың түрлері Депозиттердің жіктелуі.

 6. Қазақстан Республикасындағы банктік депозиттерді сақтандыру.

 7. Несиелік қатынастардың объектілері мен субъектілері. Банктік несиелеудің қағидаттары.

 8. ЕДБ-де ресурстарды тартудың депозиттік емес көздері.

 9. Коммерциялық банктердің активті операциялары, олардың құрылымы.

 10. Қарыз алушының несиелеу кезеңдері. Банкттік қарыз (ссуда) алу үшін қажетті құжаттар тізімі.

 11. Қарыз алушының несиеге қабілеттілігі ұғымы. Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдау.

 12. Қарыздарды (ссуда) қолдану мен өтеуді бақылау. Несиелік санкциялар.

 13. Несиелік келісім мен оның мазмұны.

 14. Банк тәуекелдерінің жіктелімі. «Проблемалық» қарыздардың пайда болуын алдын алу шаралары.

 15. Жекелеген несиелеу: жеке тұлғалардың несиеге қабілеттелігін бағалау.

 16. Банктік қарыздарды қайтару формалары мен түрлері.

 17. Несиенің кепілдігін қамтамасыз ету. Кепілдің түрлері.

 18. Банктік қарыздарды сақтандыру.

 19. Несиелік тәуекел ұғымы мен оны төмендету әдістері.

 20. Проблемалы несиелер, пайда болу себептері. Несиелік тәуекелдерді азайту әдістері.

 21. Несиелік тәуекел және оның дәрежесіне ықпал ететін факторлар.

 22. Оперативті және қаржылық лизинг.

 23. «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ қызметінің ерекшеліктері.

 24. Қазақстандық ипотекалық компания – қайталама нарықтың операторы ретінде.

 25. Сақтандыру тәуекелдерді азайту әдісі ретінде.

 26. Банктердің лизингтік операциялары. Лизингтік операциялардың түрлері. Лизингтік операциялардың табыстылығы.

 27. Факторингтік операцияларды жүргізудің мәні, принциптері мен шарттары.

 28. Қазақстандағы тұтынушы қарыздар нарығы: проблемалары мен шешу жолдары.

 29. Корпоративтік қарыз алушылардың несиеге қабілеттелігін талдау ерекшеліктері.

 30. Қазақстан ипотекалық жүйесінің инфра құрылымы. Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несиелеудің проблемалары мен даму болашағы.

 31. Бағалы қағаздар нарығындағы Қазақстандық банктер жұмысының негізгі бағыттары.

 32. «Проблемалық активтер қоры» АҚ мен оның ҚР-дағы қызмет ету ерекшеліктері.

 33. Бағалы қағаздар нарығындағы банктердің операциялары. Бағалы қағаздар нарығындағы банктер қызметінің проблемалары мен даму болашағы.

 34. Банктермен экспорттық және импорттық операциялар жүргізудің ерекшеліктері.

 35. Банк тәжірибесіндегі пайыздық тәуекелдерді басқару: мәні, тұжырымдамасы және стратегиялары.

 36. Қазақстан Республикасындағы валюталық операцияларды жүргізу тәртібі.

 37. ҚР төлем жүйесі. Қазақстан Республикасы төлем жүйесінің даму болашағы.

 38. Банктік маркетингінің әдістері. Банктік маркетингтің құраушы бөліктері.

 39. Банк тәуекелдерінің дәрежесіне әсер етуші факторлар. Банк тәуекелдерінің жіктелуі.

 40. Банк өтімділігін басқару әдістері.

 41. Банк табысының көздері. Пайыздық және пайыздық емес табыстар.

 42. Коммерциялық банктің шығындары.

 43. Пайыздық маржа. Коммерциялық банктің табысы мен шығынының дәрежесін бағалау.

 44. Коммерциялық банктің табысын құру мен қолдану. Банктің табыстылық дәрежесін бағалау.

 45. Банктік қадағалау жүйесі, оның құраушылары. Банктік қадағалауды іске асырудың түрлері.

 46. Банктерде тексеру жүргізу. Қадағалау кезеңі

 1. Достаточность капитала и методы его определения.

 2. Собственный капитал банка и его функции. Состав капитала банка.

 3. Базельские соглашения и их внедрение в Казахстане.

 4. Пруденциальные нормативы: минимальный размер уставного капитала банка, коэффициенты достаточности собственного капитала, лимиты открытой валютной позиции.

 5. Сущность депозитных операции и их виды. Классификация депозитов.

 6. Страхование банковских депозитов в Республике Казахстан.

 7. Объекты и субъекты кредитных отношений. Принципы банковского кредитования.

 8. Недепозитные источники привлечения ресурсов в БВУ

 9. Активные операции коммерческих банков, их структура.

 10. Этапы кредитования заемщиков. Перечень документов для получения банковской ссуды.

 11. Понятие кредитоспособности заемщика. Анализ финансового состояния заемщика.

 12. Контроль за использованием и погашением ссуд. Кредитные санкции.

 13. Кредитный договор и его содержание.

 14. Классификация рисков банка. Профилактика возникновения «проблемных» ссуд

 15. Розничное кредитование: оценка кредитоспособности физических лиц.

 16. Формы и виды обеспечения возвратности банковских ссуд.

 17. Залоговое обеспечение кредита. Виды залога.

 18. Страхование банковских ссуд.

 19. Понятие кредитного риска и способы его минимизации.

 20. Проблемные кредиты, причины появления. Методы минимизации кредитных рисков.

 21. Кредитный риск и факторы, влияющие на его уровень.

 22. Оперативный и финансовый лизинг.

 23. Особенности деятельности АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Программы кредитования.

 24. Казахстанская ипотечная компания – как оператор вторичного рынка.

 25. Страхование как метод минимизации рисков.

 26. Лизинговые операции банков. Виды лизинговых операций. Доходность лизинговых операций.

 27. Сущность, принципы и условия проведения факторинговых операций.

 28. Рынок потребительских ссуд в Казахстане: проблемы и пути решения.

 29. Особенности анализа кредитоспособности корпоративных заёмщиков.

 30. Инфраструктура ипотечной системы Казахстана. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в Республике Казахстан.

 31. Основные направления работы казахстанских банков на рынке ценных бумаг.

 32. АО «Фонд проблемных кредитов» и особенности его деятельности в РК.

 33. Операции банков на рынке ценных бумаг. Проблемы и перспективы развития деятельности банков на рынке ценных бумаг.

 34. Особенности проведения банками экспортных и импортных операций.

 35. Управление процентными рисками в практике банков: сущность, концепции и стратегии.

 36. Порядок проведения валютных операций в Республике Казахстан.

 37. Платежная система РК. Перспективы развития платежной системы Республики Казахстан.

 38. Приемы банковского маркетинга. Составные части банковского маркетинга.

 39. Факторы, влияющие на уровень рисков банка. Классификация рисков банка.

 40. Ликвидность банка: сущность и оценка. Методы управления ликвидностью банка.

 41. Источники доходов банка. Процентные и непроцентные доходы.

 42. Расходы коммерческого банка.

 43. Процентная маржа. Оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка.

 44. Формирование и использование прибыли коммерческого банка. Оценка уровня прибыльности банка.

 45. Система банковского надзора, её составляющие. Виды осуществления банковского надзора.

 46. Проведение ревизий банков. Надзорный цикл.

 1. Банковское дело : современная система кредитования: учеб. пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко ; Финансовая академия при Правительстве РФ. - 3-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 2007. - 264 с.

 2. Банковское дело : настольная книга банкира: учеб. пособие / Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова ; ред. А. А. Абишев. - Алматы :Экономика, 2007. - 382 с.

 3. Банковское дело: учебник / Финансовая академия при Правительстве РФ ; ред. : О. И. Лаврушин. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 768 с.

 4. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О. И. Лаврушин. - М. : КНОРУС, 2008. - 264 с.

 5. Банковское дело : учебник / Финансовая академия при Правительстве РФ) ; ред. О. И. Лаврушин. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 768 с.

 6. Банковское дело: учебник / Междунар. банковское объединение ; ред.,: Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 655 с.

 7. Банковское дело: управление кредитной организацией: практикум / сост. В. П. Бычков. - М. : Дашков и К, 2008. - 264 с.

 8. Банковское дело: учебник / Рек. МОНРК ; ред. Г. С. Сейткасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - Астана : КазУЭФиМТ, 2007. - 640 с.

 9. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О. И. Лаврушин. - 5-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 264 с.

 10. Банковское дело: учебное пособие / ред.: Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - СПб. : Питер, 2008. - 240 с. - (Краткий курс).

 11. Банковское дело: практикум / В. В. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 264 с

 12. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / ред.: Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с.

 13. Банковское дело: учебник / ред. У. М. Искаков. - Алматы : Экономика, 2011. - 552 с.

 14. Банковское дело: операции, технологии, управления: научное издание / А. Турбанов. - М. : Альпина Паблишерз, 2010. - 682 с.

 15. Мамаева, Л. Н. Управление рисками: учебное пособие / Л. Н. Мамаева. - М. : Дашков и К, 2012. - 256 с

3. Корпоративтікқаржы / Корпоративные финансы

  1. Корпоративтік қаржы түсінігі мен мәні, оның қызметтері мен ұйымдастыру қағидалары

  2. Корпоративтік қаржының мазмұны және оның кәсіпкерлік қызметтің тиімділігіне әсері

  3. Тұрақсыз экономика жағдайында қаржылық бөлімнің міндетітері.

  4. Ақшаның уақыт құндылығының ұғымы. Компания капиталының қазіргі және келешектегі құны. Дисконттау және компанудирлеу.

  5. Қаржы шешімдерін қабылдаған кездегі ақшаның инфляциялық құнсыздауын ескеру.

  6. Құнды қағаздар бойынша дивиденттер мен пайыздар. Құнды қағаздармен жасалатын операциялардың табыстылығын анықтау

  7. Негізгі қор және материалдық емес активтердің экономикалық табиғаты, құрамы және құрылымы.

  8. Негізгі капитал және негізгі қорлардың тиімділігін бағалау әдістері

  9. Қазақстанның қазіргі даму кезеңінде корпорацияның инвестициялық саясатының ерекшеліктері.

  10. Корпорцияның негізгі қорларын қаржыландыру мен ұдайы өндіру көздері.

  11. Амортизация, оны есептеу әдістері және негізгі капиталды жаңартудағы рөлі.

  12. Қазақстандағы инвестициялық үдерісті реттеудегі және ынталандырудағы мемлекеттің рөлі.

  13. Корпорацияның айналым капиталының мәні, мақсаты және жіктелуі. Айналым капиталын ұйымдастыру қағидалары.

  14. Компанияның айналым капиталындағы тиімді қажеттілігін жабу әдістері және осы қажеттілікті белгілейтін факторлар.

  15. Корпорацияның айналым капиталының қалыптастыру көздері. Меншік айналым қаражаттарының жетіспеу себептері және орнын толтыру тәсілдері.

  16. Айналым капиталын пайдаланудың экономикалық тиімділігі компанияның қаржылық жағдайына әсері.

  17. Өнімнің, жұмыстар мен қызметтерінің өзіндік құнын құрайтын шығындардың экономикалық жіктелуі

  18. Корпорацияның өткізілген өнімдерінің шығындарын жоспарлау

  19. Өнімнің өзіндік құн құрамы мен құрылымына салалық ерекшіліктердің әсері. Өнімді өндіру мен өткізуге кеткен шығындарды бақылау

  20. Корпорация қызметінің бағалау көрсеткіші ретіндегі өнімді, тауарды және қызметті өткізуден түскен түсім, оны жоспарлау, қолдану мен бөлу механизмі.

  21. Табыс корпорация қызметінің негізгі бағалау көрсеткіші ретінде. Табысты жоспарлау әдістері және оны максимизациялау мүмкіндіктері

  22. Корпорация қызметінің рентабельділігінің мәні. Рентабельділікті есептеу көрсеткіштері.

  23. Рентабельділік шегі және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы.

  24. Корпорацияның қызметіндегі меншік капиталының экономикалық табиғаты. Корпорацияның меншік капиталының құрамы мен құрылымы.

  25. Корпорацияның меншікті капиталын құру саясаты.

  26. Корпорацияны қаржыландырудың қарыз көздерінің мазмұны.Қарыз капиталының құрамы және оны тарту құнын бағалау.

  27. Қаржы тұтқасының әсері және оны тартылған капиталды басқаруда қолдану. Қарыз қаражатты бағалау тиімділігі.

  28. Капитал құнының концепциясы -компания қаржыландыру теориясының негізі. Меншікті капитал құрылымының тиімділігін өлшеу критерийлері.

  29. Корпорацияның меншікті капиталының жекелеген элементтерін бағалау.

  30. Меншікті капитал құнын бағалау әдістері.

  31. Корпорацияның нарықтық бағасын максимизациялау концепциясы.

  32. Корпорация құнын бағалау және максимизациялау әдістері.

  33. Корпорация құнын тиімді басқару.

  34. Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау және корпорацияның қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу жолдары.

  35. Қаржылық жоспардың мақсаты, міндеттері және қағидалары. Бюджеттендіру жүйесін құру концепциясы.

  36. Корпорацияның қаржылық дәрменсіздігі және дағдарыстық қызметтің факторлары.

  37. Компанияның дағдарысқа қарсы саясаты

 1. Понятие и сущность корпоративных финансов, их функции и принципы организации

 2. Содержание корпоративных финансов и их влияние на эффективность предпринимательской деятельности

 3. Задачи финансовых служб корпораций в условиях нестабильной экономики

 4. Понятие временной стоимости денег. Настоящая и будущая стоимость денег. Дисконтирование и компаудирование.

 5. Влияние инфляционного обеспечения денег на принятие финансово-кредитных решений.

 6. Дивиденды и проценты по ценным бумагам. Определение доходности операций с ценными бумагами

 7. Экономическая природа, состав и структура основных средств и нематериальных активов.

 8. Методы оценки основного капитала и эффективности использования основных фондов

 9. Особенности инвестиционной политики корпораций на современном этапе развития Казахстана.

 10. Источники финансирования и воспроизводства основных фондов корпорации

 11. Амортизация, методы ее исчисления и роль в обновления основного капитала корпораций

 12. Роль государства в стимулировании и регулировании инвестиционного процесса в Казахстане

 13. Сущность, назначение и классификация оборотного капитала корпораций. Принципы организации оборотного капитала

 14. Методы определения оптимальной потребности в оборотном капитале и факторы, определяющие его потребность

 15. Источники формирования оборотного капитала корпораций. Причины образования недостатка собственных оборотных средств и способы его восполнения

 16. Экономическая эффективность использования оборотного капитала и его влияние на финансовое состояния корпорации

 17. Экономическая классификация затрат корпораций, образующих себестоимость продукции, работ и услуг.

 18. Планирование затрат на реализованную продукцию корпораций

 19. Влияние отраслевых особенностей на состав и структуру себестоимости продукций. Контроль, за затратами на производство и реализацию продукции.

 20. Выручка от реализации продукции, работ и услуг как оценочный показатель деятельности корпорации, ее планирование, механизм распределения и использования

 21. Прибыль как основной финансовый результат деятельности корпораций. Методы планирования прибыли и возможности ее максимизации

 22. Сущность рентабельной деятельности корпорации. Показатели исчисления рентабельности.

 23. Порог рентабельности и запас финансовой прочности предприятия

 24. Экономическая природа собственного капитала корпораций. Состав и структура собственного капитала.

 25. Политика формирования собственного капитала корпораций

 26. Характеристика источников финансирования корпораций. Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения

 27. Эффект финансового рычага и его использованиее в управлении заемным капиталом. Оценка эффективности заемных средств.

 28. Концепция стоимости капитала как основа теории финансирования корпораций. Критерии измерения эффективности собственного капитала корпораций

 29. Оценка отдельных элементов собственного капитала корпораций.

 30. Методы оценки стоимости собственного капитала

 31. Концепция максимизации рыночной стоимости корпорации.

 32. Методы оценки и максимизация стоимости корпораций.

 33. Эффективное управление стоимостью корпорации

 34. Оценка финансового состояния корпорации и пути достижения финансовой устойчивости корпорации

 35. Цели, задачи и принципы финансового планирования корпорации. Концепция построения системы бюджетирования.

 36. Финансовая несостоятельность и факторы кризисной деятельности корпораций.

 37. Антикризисная политика компании

1.Р.Пайк, Б.Нил. Корпоративные финансы и инвестирование.- 4-е изд./Пер.с англ.- Спб:Питер,2006.-784с.

2.Брейли, Майерс "Принципы корпоративных финансов", Олимп-Бизнес, второе издание, 2012г.

3.Корпоратвные финансы М.В Романовского и Вострокнутова А.И СПб.: Питер .2013.-592с.

4.Бригхэм, Эрхадт. Финансовый менеджмент, Питер, 10-е издание, 2010 г..

5.Бочаров В.В. Корпоративные финансы.- СПб:Питер, 2001.- 256с.

6.Михель Э.Э. Корпоративные финансы: учебное пособие / Э. Э. Михель [и др.]. - Алматы: Азия-Принт, 2010. - 400 с. - (МВА)

7.Джаксыбекова Г.Н. Финансовый мониторинг. Оценка стоимости компании: Учеб.пособие.- Алматы: «Эрекет-Принт», 2008. - 339 с.

8.Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: «дело ЛТД», 1995.-320с.

9.Черникова Ю.В., Юн Б.Г., Григорьев В.В. Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика: Учеб.-практич. Пособие.- М.: Дело, 2005.- 616с.

10.Мельников В.Д. Финансы. Учебник.-Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2014 год.11.Құлпыбаев С.Қ., Мельников В. Д. Каржынегіздері. Учебник для вузов. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2009

4. Салықтаржәнесалық салу /Налоги и налогообложение

 1. Салықтардың экономикалық мәні, белгілері және функциялары

 2. Салық саясаты: мақсаты, міндеттері, түрлері және типтері

 3. Салық жүйесінің түсінігі және оның негізгі элементтері

 4. ҚР бюджетіне төленетін салықтар және басқа да міндетті төлемдер түрлері

 5. Қазіргі жағдайда салықтық механизм және оны жүзеге асыру

 6. Салықтардың және салық жүйесінің негізгі элементтері

 7. Қазақстанда салықтарды сыныптаудың белгілері

 8. Заңды тұлғалардың мүлік салығы: объектісі, субъектісі, кезеңі, мөлшерлемелері

 9. Жер салығы: заңды тұлғалар бойынша есептеу және төлеу ерекшеліктері

 10. Меншікке салынатын салықтардың жалпы сипаттамасы

 11. Көлік құралдарға салынатын салықтарды есептеу және төлеу тәртібі

 12. Салық салу жүйесінде салық ставкасы түсінігі және оның түрлері

 13. Қосылған құн салығының экономикалық мазмұны

 14. Салықтық міндеттеме түсінігі, пайда болу (тоқтатылу) тәртібі

 15. Корпоративтік табыс салығының экономикалық мазмұны

 16. Жеке табыс салығы: есептеу тәртібі, мөлшерлемелері, шегерімдері

 17. Әлеуметтік салықты есептеу және төлеу ерекшеліктері

 18. Салықтық жеңілдіктер және олардың түрлері

 19. Тіркелген салықтың және ойын бизнес салығының экономикалық мазмұны

 20. Салық салудан жалтару себептері және оның залалдары

 21. Акциздер түсінігі,оны өндіріп алу ерекшеліктері

 22. Біріңғай жер салығы: экономикалық мазмұны және есептеу тәртібі

 23. Жер қойнауын пайдаланушылардың салық және төлемдер түрлері.

 24. Арнаулы салық режимі: түрлері және қолдану тәртібі

 25. Шағын бизнес субъектілерінің қызметіне салық салу ерекшеліктері

 26. Салықтық бақылау- ҚР салық жүйесінің құрылымдау элементі ретіндегі түсінігі және мазмұны

 27. Жанама салықтардың мәні және мазмұны

 28. ҚР Салық кодексі –салық жүйесін құқықтық реттеу негізі ретінде

 29. Заңды тұлғаларды салық есептілік түсінігі, уақыты

 30. Инвестициялық салықтық преференциялардың мәні мен мақсаты

 1. Экономическая сущность, признаки и функции налогов

 2. Налоговая политика: цели, задачи, виды и типы

 3. Понятие налоговой системы и ее элементы

 4. Виды налогов и обязательных платежей в Казахстане

 5. Налоговый механизм и его реализация в современных условиях

 6. Основные элементы налогов и налоговой системы

 7. Признаки классификации налогов в Казахстане

 8. Налог на имущество юридических лиц: объект, субъект, период, ставки

 9. Налог на землю: особенности исчисления и порядок его уплаты для юридических лиц

 10. Общая характеристика налогов на собственность

 11. Порядок исчисления и уплаты налога на транспортные средства

 12. Понятие налоговой ставки в системе налогообложения, их виды

 13. Экономическое содержание налога на добавленную стоимость

 14. Понятие налогового обязательства, порядок возникновения (прекращения)

 15. Экономическое содержание корпоративного подоходного налога

 16. Индивидуальный подоходный налог: порядок исчисления, ставки, вычеты

 17. Особенности исчисления и уплаты социального налога

 18. Налоговые льготы и их виды

 19. Экономическое содержание фиксированного налога и налога на игорный бизнес

 20. Причины уклонения от налогообложения и их последствия

 21. Понятие акцизов, особенности их взимания

 22. Единый земельный налог: экономическое содержание и порядок его исчисления

 23. Виды налогов и платежей недропользователей

 24. Специальный налоговый режим: виды, условия его применения

 25. Особенности налогообложения деятельности субъектов малого бизнеса

 26. Понятие и содержание налогового контроля как составного элемента налоговой системы РК

 27. Сущность и содержание косвенных налогов

 28. Налоговый кодекс как основа правового регулирования налоговой системой

 29. Понятие налоговой отчетности, сроки предоставления юридическими лицами

 30. Сущность и назначение инвестиционных налоговых преференций
 1. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налогообложению: учебное пособие / - Алматы: Экономика, 2011.- 256 с.

2. Мельников В.Д. Финансы. Учебник.-Алматы: Экономика, 2013 год.

 1. Кожахметова М.К. Налоговая система в Республике Казахстан. Учебное пособие. - Алматы: ТОО «Издательство LEM»,2014 год

 2. Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 10.12.2008г. (с изменениями и дополнениями на 01.01. 2015 год)

 3. Кодекс РК «Об административных правонарушениях» с изменениями и дополнениями на 01.01. 2015 год

 4. Бюджетный кодекс РК от 4.12.2008 г. (с изменениями и дополнениями на 01.01.2014 год

 5. Официальный сайт Комитета государственных доходов МФ РК www. salyk. kz

 6. Информационный бюллетень МФ РК (периодическое издание)

 7. Вестник налоговой службы РК (периодическое издание)

 8. Майбуров И.А. Налоговая политика. Теория и практика. Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 519 с.

 9. Богачев В. Практикум по налогам. – Алматы, издательство ШОК, 2009 г.

 10. Качур О.В. Налоги и налогообложение: учеб.пособие / О. В. Качур. - М.: КНОРУС, 2007. - 304 с.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет