Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігіжүктеу 115.68 Kb.
Дата09.09.2017
өлшемі115.68 Kb.

Рабочая программа
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Мәдениетаралық қатынас теориясы мен практикасы

050207 «Аударма ісі» мамандығы студенттері үшін

Павлодар

Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного общеобязательного стандарта образования специальности и типового учебного плана
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/07БЕКІТЕМІН

ОЖ проректоры

________ Н.Э. Пфейфер

«___»__________200_ж.


Құрастырушылар: аға оқытушы ___ Г.К.Кенжетаева, ф.г.к.,доц. Омарова Р.А.

Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Мәдениетаралық қатынас теориясы мен практикасы пәні бойынша


050207 «Аударма ісі» мамандығы студенттері үшін
Жұмыс бағдарламасы 050207 «Аударма ісі» мамандығының ҚЖ 3.08.277, 2006 Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының, теория және практика кафедрасының типтік оқу жоспарының негізінде жасалып, РОжМК 22.06.2006 жылы бекітілген, Казақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің бұйрығымен күшіне енгізілген.

С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілген «___»_______200__ж. №____ хаттама


Кафедра мәжілісінде ұсынылды «___»____________200_ж.

№____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі _____________ Г.Х. Демесінова
Факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды

200_ж _______«_____». №____хаттамаӘК төрағасы __________________ Г.Н. Дүкембай

КЕЛІСІЛГЕН
Факультет деканы _________А.К. Калиева «____»__________200_ж.


ЖжӘҚБ МАҚҰЛДАНДЫ

ЖжӘҚБ бастығы ______________Л.Т. Головерина «____»____________200_ж.
Тематический план дисциплины
Форма

СО ПГУ 7.18.2/07ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың аталуы

сағат саны

дәріс

тәж.

Лаб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

7

7,8 семестрлар

1

Коммуникация ұғымы.

4

4

е/н

9

2

Мәдениет ұғымы.

4

4

е/н

9

3

Мәдениет аралық қатынас ұғымы.

5

4

е/н

9

4

Тіл және мәдениетаралық коммуникация.

5

4

е/н

9

5

Аударма және мәдениетаралық коммуникация.

4,50

5

е/н

10,5

БАРЛЫҒЫ:

22,50

21,0

е/н

46,5

СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

бақылау форма

сы

бақылау түрі

Сағат

тар

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Тест

Сабақта қатысуы

20,5

2

Үй тапсырмаларын істеу, тәжірибелік сабақтарға дайындық

жұмыс дәптері

Сабақта қатысуы

22

3

Бақылау жұмыстарына дайындық
7,8 семестр: МБ 1, 2

4

Барлығы

46,5

Пәннің мақсаты мен міндеттері және оның оқу процесінде алатын орны

«Мәдениетаралық қатынас практикасы және теориясы» пәнінің мақсаты: студенттерде мәдениетаралық қатынас стратегиясын меңгеру және төл мәдениеті мен шетел мәдениеті білімі негізінде мәдениетаралық біліктілік қалыптастыру.Пәннің міндеттері:

- студенттерде шетел мәдениеті құбылыстары мен феномендері жөнінде білім жүйесін қалыптастырып, өз мәдениеті мен шетел мәдениеті құндылықтарына қамқорлықпен қарауды тәрбиелеу;

- басқа ұлтқа тән және олардың мәдениетімен байланыты стереотиптерді түсінуге дағдыландыру;

- тіл мен мәдениеттің өзара байланысына негізделген мәдениетаралық біліктілік қалыптастыру.

Курстың соңында студент білуі керек:

  • мәдениетаралық қатынастың негізгі ұғымдарын;

  • мәдениетаралық қатынас процесін зерттеудің тиімді әдістерін;

  • өз мәдениеті мен шетел мәдениетінің құндылықтарын сақтауды;

  • өз мәдени мақсаттарын біліп оладың өмірдің әр саласындағы маңызын;

  • салыстырып отырған мәдениеттердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын;

- мәдениетаралық қатынастың әр түрлі ситуациясында сәйкес қимыл көрсете алатын қимыл стратегиясы.

Курстың соңында студент істей білуі керек:

- басқа мәдениет өкілдерінің мінезіндегі ерекшеліктерін талдауға сын көзбен қарай біуге;

- өз мәдениетінен алған тәжірибе маңыздылығын, оның адамның іс-әрекетіне әсерінің деңгейін мойындай білу;

- әр түрдегі, жанрдағы өнер туындыларындағы және баспасөздегі мәтіндерге талдау жасай біуге;

- екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көре білу;

- шетел мәдениетін түсіну үшін және ондай білімді алу стратегиясын меңгеру үшін қажетті білім жиынтығын қолдана білу;

- мәдениетаралық қатынас пәнінен алған білімді аударада қолдана білу.

Пререквизиттер: осы пәнді оқымас бұрын студенттер төмендегі пәндерді меңгеруі тиіс – Мамандыққа кіріспе, Тіл біліміне кіріспе, Мәдениеттану, Қазақстан тарихы, Философия, Әлеуметтану, Қазақ, Орыс, Шетел тілдерінің практикалық курсы, Тіл теориясы негіздері, Әлем әдебиеті, Мамандыққа кіріспе, Елтану.

Теориялық курстың мазмұны
Тақырып1 Коммуникация ұғымы. Коммуникация: коммуникация модельдері, қызметі және түрлері. Вербалды және вербалды емес коммуникация. Вербалды коммуникацияның негізгі түрлер»: мәтіндер, коммуникативтік әрекет. Дискурс туралы түсінік. Вербалды емес компоненттердің құрылымы, қызметі және берілу тәсілдері.
Тақырып 2 Мәдениет ұғымы. Мәдениеттегі «бөгделік» және этноцентризм. Мәдениет элементтері. Мәдениет динамикасы. Мәдениетті игеру. Ұлттық мінез ұғымы. Мәдениетті Э. Холл бойынша категорияландыру: «мәдени грамматика» концепциясы. Мәдениетті Г. Хофстеде бойынша категорияландыру: «бағдарламаның менталдылығы» концепциясы.. «Мәдениетті адам» көрісінің мағынасы.

Тақырып 3 Мәдениетаралық коммуникация ұғымы. Зерттеудің нысаны, пәні және әдістері. Мәдениетаралық коммуникацияның психологиялық және әлеуметтік негіздері. М. Беннеттің бөтен мәдениетті игеру моделі. Әлеуметтік категорияландыру және стереотипндіру. Мәдени релятивизм. Эмпатия. Мәдени қайшылықтар. Мәдениетаралық біліктілік. Қазақстанның мәдени ерекшеліктерін тілін оқитын елдің мәдениетімен салыстыру.

Тақырып 4 Тіл және мәдениетаралық қатынас. Тіл мәдениет айнасы ретінде: ақиқат дүние, мәдениет, тіл. Олардың өзара қатынасы және өзара әсері. Мәдениеттің тілде бейнеленуі. Мағына – белгі, мағына – іс-әрекет. Тіл – мәдениет құралы. Тіл және ұлттық мінез, тіл және идеология. Тіл және мәдени барабарлық. Культуронимдер. Мәдениет және тілдік тыйым. Тілдік тұлға. Екінші тілдік тұлғаның когнитивтік аспектілері: тезаурус проблемасы, екінші тілдік тұлға және дүниенің екінші «бейнесі». Сөйлеу тәртібінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері. Сэпир-Уорф гипотезасы.

Тақырып 5 Аударма және мәдениетаралық қатынас. Тіл мен аударманың өзара әсері. Аудармашылық және мәдениетаралық біліктілік. Аудармашылар мәдениеттің «курьері». Әр жанрдағы мәтіндердің мәдени-мазмұндық ерекшеліктері және аударма кезінде оларды есепке алу.Практикалық сабақтар мазмұны
Тақырып1 Коммуникация теориясының негізгі ұғымдары. Коммуникацияның құрамдас бөліктері, коммуникация модельдері, қызметі және түрлері. Вербалды және вербалды емес коммуникация.
Тақырып 2 Мәдениет ұғымы. Мәдениет элементтері. Мәдениет түрлері. Мәдениетті игеру. Мәдениеттің Э. Холл және Г. Хофстеде бойынша классификациясы.

Тақырып 3 Мәдени сан алуандық. Мәдениеттің жаһандану заманындағы өзгерісі. Вербалды емес қатынас және оған тән қателіктер.


Тақырып 4 Мәдениетаралық қатынастың негізгі ұғымдары мен қағидалары. Мәдени түсінбеушілік: белгілері, себептері, болдырмау жолдары; Мәдениетаралық қатынастағы әдеттегі қателіктер.
Тақырып 5 Тіл мен аударманың өзара әсері. Аудармашылық және мәдениетаралық біліктілік. Сэпир-Уорф гипотезасы. Культуронимдер. Тіл және менталдылық. Мәтін – мәдениетаралық қатынас айнасы. Аудармашылар - мәдениетаралық қатынастың делдалдары.


Выписка из рабочего плана

специальности


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10Мамандықтың оқу жұмыс жоспарының көшірмесі

050207 «Аударма ісі»

Пәннің аты «Мәдениетаралық қатынастың теориясы мен практикасы»


оқу түрі

Бақылау түрі

студенттердің жұмыс өлшемі (сағат)

Сағаттардың курс пен семестрлерге таратуы

емт.

сынақ

КП

КЖ

РГР

бақылау жұмысы

барлығы

дәріс

тәж

лаб

СӨЖ

дәріс

тәж

лаб

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

күндізгі жалпы орта білім негізінде

8
63,5

43,5

20

7 семестр

8 семестр

18

124,5

9
26,5


Ұсынылатын әдебиет

Негізгі

1 Практикум по межкультурной коммуникации. Павлодар, ПГУ-2007


Қосымша

2 Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации. Учебник для вузов/ Под ред. А.П.Садохина – М., 2002

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет