ПӘнінің ОҚытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасыжүктеу 317.67 Kb.
Дата07.09.2017
өлшемі317.67 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы Мемлекеттік УниверситетіОқу әдістемелік кешенінің құжаты 3 деңгейлі

ПОӘК

УМКД 042-14.4.04.1.20.31 /01 -2013

ПОӘК

«Ихтология» пәнінің оқытушысына арналған жұмыс оқу бағдарламасыРедакция №___

от « »_________20
ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Ихтиология»

5В080300 – «Аңшылықтану және аң шаруашылығы" мамандығына арналған


ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫСемей- 2013Алғы сөз

1. құрастырылды

Құрастырушы: _______________ «____»___________20____ Туманбаев В.М. «Мал шаруашылығы және аңшылықтану, морфология негіздерімен» кафедрасының доцент м.а.
2. талқыланды

«Мал шаруашылығы және аңшылықтану, морфология негіздерімен» кафедрасының отырысында

Хаттама №__ «__»_____20___ж
Кафедра меңгерушісі ___________ С.Тугамбаева
2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама №__ «__»_____20___ж


Төрағасы __________ А.Тлеубаева
3. бекітілді

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің

отырысында қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама №__ «__»_____20___ж


ОӘК төрағасы _____________Г.Искакова

«__»_____20___ж №__ басылым орнына енгізілген
Мазмұны

1 Қолдану саласы

2 Ереже белгілейтін сілтемелер

3 Пәннің әдістемелік ұсыныстар

4 Оқытушыға арналған пәнің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

5. Студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары тақырыбының тізімі

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы

8. Әдебиеттер


  1. Қолдану саласы:

«Ихтиология» пәнінің ОӘК 050803 – «Аңшылықтану және аң өсіру», мамандықтарына арналған. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен, оның көкейкесті және қажеттілігімен, саясатымен, оқу барысында меңгерілетін дағдылар және іскерліктермен таныстырады. ОӘК пәнді зерделеудегі ең басты құрал болып келеді.  1. Ереже белгілейтін (нормативтік) сілтемелер

Осы әзірленген «Ихтиология» ПОӘК мына құжаттар талабына, ұсыныстарына сай, пәннің оқу барысын ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

2.1.Каталог элективных дисциплин специальности 5В080300 - «Охотоведение и звероводство» Государственного университета имени Шакарима г. Семей

2.2.Учебная программа дисциплины «Ихтиология»

2.3. СТУ 042-СГУ-4-2013 Стандарт университета «Общие требования к разработке и оформлению учебно-методических комплексов дисциплин»;

2.4. ДП 042-1.01- 2013 Документированная процедура «Структура и содержание учебно-методических комплексов дисциплин»


  1. Жалпы ереже

3.1.Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.
«Ихтиология» курсы ихтиофаунанын шығу тегін мазмұндайды, анатомиясын, физиологиясын, балық систематикасын. Курс мазмұнындағы талаптар, балықтардың әртүрлілігімен көрсетілетін сыртқы ортаға деген бейімделу зейінділігі, қоректенуі және жемдіктік базасы. Ең бірінші талап балық систематикасы жайлы білімі, түр биологиясы, әртүрлі тұқымдас, су бассейінінде тіршілік ететін түр, сонымен бірге Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарындағы ихтиофаунамен танысу.
3.2.Пәннің мақсаты:

Пәннің мақсаты, болашақ маман иелеріне теориялық білім беру және жалпы және жеке ихтиология саласына практикалық дағды, анатомиясы, физиологиясы, қоректенуі, жеке дамуы, судың экологиясына деген талаптар, систематикасына, әртүрлі ихтиофауна биологиясына. Студенттерді балық түрін ажырата білуге уйрету, олардың жынысын, жасын, су сараптамасын жасау, өздігінен су бассейінінің жемдіктік базасымен танысу.

3.3. Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері – ихтиофаунаның шығу тарихымен студенттерді таныстыру, биологиясымен, әр түрлі балық түрлерінің бейімделу ерекшелігімен, дуниежүзілік мұхиттың ихтиофауна түрлілігімен, балық түрін ажыратуды үйрету және ихтиофаунаның тіршілік ортасындағы шарттарына өздігімен баға беру .

3.4. білу қажет: балықтың пайда болуын және тарихын; анатомия ерекшеліктерін және физиологиясын; бейімделу ерекшеліктерін және сыртқы орта жағдайына талаптар, ихтиофауна систематикасы және түрге жатқызуды қалай анықтау, жасы, жынысы, және адам қорегінде балық маңызы.

- игеру қажет: балықтардың түрлерін анықтай отырып білу, балықтардың түрлеріне байланысты тіршілік ету ортасына судың жарамдылығын анықтау дағдылары.

- иемдену: теориялық және тәжірибелік курс мазмұнын;

- білу керек: балық түрлерін ажырата білу және олардың зоологиялық систематикалық орны;

- ұғу: жануарлар әлемінде ихтиофауна мәні, халық шаруашылығында және адам қорегінде, сонымен қатар кей балықтардың экономика қажеттігі үшін су бассейініндегі пайдалану ерекшелігіндегі рөлі;
3.5.Курстың пререквизиті:

Берілген курсты оқу үшін қажетті пән атауы: «Ихтиология» пәніне қатысу үшін мектеп кезінен студент білу қажет «зоологияны», «жалпы биологияны», «химияны», «аналитичкалық химияны», «физиологияны», «анатомияны», «гистологияны».


3.6.Курс постреквизиті:

Берілген курсты оқу үшін қажетті пән атауы: «Ведение охотничьего хозяйства на современном этапе», «Агробизнес», «аңшылықтану».


1кесте Жұмыс оқу жоспарының үзіндісі:


Курс

Семестр

Несие

Дәріс

(сағ.)


сарамандық

(сағ.)


ОБСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Жиыны

(сағ.)


бақылау түрі

3

5

3

15

30

22,5

67,5

135

емтихан

4. Пәннің жұмыс бағдарламасы (МОДУЛЯ)


Кесте 2

№ п/п

Тақырып атауы

Мазмұны

Сабақ түрі

Әдебиеттер


дәріс

тж

ОБӨЖ

СӨЖ
1

2

3

4

5

6

7

8

Модуль 1. Жануарлар систематикасында балықтың орны

Блок 1. Ихтиология балықтар туралы ғылым.

1

Кіріспе

Ихтиология балықтар туралы ғылым. Ихтиология дамуы. Әлем ихтиологиясының жүргізушілері. Балықтардың биологиялық топтары. Дүниежүзілік мұзит экологиясында балықтардың рөлі.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

2

Ихтиофаунаның шығуы.


Қазіргі кездегі балықтардың шығуы туралы теориялар. Жануарлар систематикасында балықтың негізгі топтарының жағдайы.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

3

Балықтардың тіршілік ортасындағы абиотикалық факторлар.


Судың тығыздығы және балық қозғалысы. Суға ерітілген газ. Судағы тұз құрамы. жарық, дауыс, тоқ өткізгіштік және судың иісі.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

Блок 2. Түзілуі және балықтардың кейбір физиологиялық ерекшеліктері.
Түзілуі және балықтардың кейбір физиологиялық ерекшеліктері.

Түзілуі және балық организмінің функциясы. Дене пішіні және қозғалуы. Тері жане сыртқы қабығы. Балық организмінің негізгі системасы және олардың ерекшеліктері. Асқорыту физиологиясы, ерекшелігі, көбеюі, тыныс алу, қаны, тепе-теңдік.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

5

Балықтарлың өмірлік даму циклы.

Балықтардың өмірлік даму циклы. Көбеюі және дамуы.

Балықтардың эмбриональді және ертедегі постэмбриональді дамуы. Балықтардың қоректенуі және тығыздығы. Жас ерекшелігіне байланысты балықтардың қоректенуі. Балықтардың мерзімдік қоректену ерекшелігі. Жыныс ерекшелігіне байланысты қоректенуі. Ұзындығы және өспелі ұзындығы. Балықтың жасын анықтау.
1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

Модуль 1. Балықтардың биологиясы және систематикасы

Блок 1. Балықтардың биологиясы және систематикасы

6

Көші қон амалдарымен танысу.

Балықтар өмірінде көші қон маңызы. Көші қон амалдарымен танысу.Миграция себебі мен маңызы. Миграцияның биологиялық маңызы. Сулы биоценозда балықтардың орны. Балықтардың басқа жануарлармен.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

7

Балықтардың биологиясы және түрдің әртүрлілігі .

Балықтардың биологиясы және түрдің әртүрлілігі. Надкласс бесчелюстные. Класс круглоротые. Подкласс миноги. Надкласс челюстноротые. Класс хрящевые рыбы. Подкласс пластиножаберные. Надотряд акулы и скаты.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

Блок 2. Сүйекті балықтар классы

8

Сүйекті балықтар класы

Подкласс лопастеперые рыбы. Надотряд кистеперые рыбы. Отряд целакантообразные. Надотряд двоякодышащие. Подкласс лучеперые рыбы. Надотряд ганоидные. Отряд осетрообразные.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

9

Биология семейства осетровые

Биология семейства осетровые. Биологиясы және мекен ортасы. Осетровых тұқымдасының негізгі өкілдерінің биологиясы. Жынысын анықтаушы. Веслоногие тұқымдасының биологиясы.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

Модуль 1. Сүйекті балықтар тобы

Блок 1. Отряд сельдеобразные

10

Отряд сельдеобразные


Семейство сельдевые. Род океаническая сельдь. Род шпроты, или кильки. Род тюльки, или каспийские кильки. Род каспийско-черноморские сельди. Семейство анчоусовые. Негізгі өкілдері және олардың биологиясы.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

11

Отряд лососеобразные


Биологиясы мен мекен ортасы. Род тихоокеанский лосось. Кета. Гарбуша. Кижуч. Род благородные лососи. Семга, кумжа, форель, радужная форель, стальноголовый лосось. Род белорыбицы. Нәлім. Род сиги. Ряпушка, омуль, пелядь, чир, обыкновенный сиг.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

Блок 2. Семейство хариусовые.

12

Семейство хариусовые.

Семейство корюшковые. Мойва. Шортан тұқымдасы. Кәдімгі шортанның мекен ету ортасы мен биологиясы.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

13

Отряд карпообразные.

Биология и местообитание карпообразных. Требования к условиям внешней среды. Род плотвы. Тарань, вобла. Род черный амур. Род белый амур. Род верховка. Род шемая. Род лещи. Род рыбцы. Род лини. Род пескари. Род караси. Род толстолоб.


1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

14

Отряд сомообразные.

Отряд сомообразные. Биология и распространение. Требования к условиям местообитания. Семейство сомовые. Обыкновенный сом. Семейство кошачьи сомы. Канальный сом. Треска. Налим. Отряд кефалеобразные. Семейство кефалевые. Отряд окуневые. Семейство окуневые. Судак, окунь, ерш.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5

15

Казақстан ихтиофаунасы.

Қазақстан ихтиофаунасының түрлілігі және олардың биологиясы. Қазақстанның негізгі су бассейні. Балқаштық окунь. ШҚО-дағы су бассейінінің ихтиофаунасы.

1

2

1,5

4,5

1,2,3,4,5


15

30

22,5

67,5


Тәжірибелік сабақтар

Әдебиет

Модуль 1 Балықтардың физиологиясы және түзілуі.

Блок 1 Балықтардың физиологиясы және түзілуіБалытардың сүйегімен танысу. Суретін салу. Жергілікті балықтын скелетін дайындау.

1

1,2,3,4,5Терісі және сыртқы қабатымен танысу. Суретін салу. Жергілікті балықтардың сыртқы қабатының коллекциясы.

1

1,2,3,4,5Балықтардың бұлшықетімен танысу. Суретін салу.

1

1,2,3,4,5Дене пішінімен ианысып, суретін салу.

1

1,2,3,4,5

Блок 2 Балықтардың физиологиялық ерекшелігі.Балықтың ішкі ағзаларын ашу. Ас қорыту системасының анатомиясымен танысу. Суретін салу.

1

1,2,3,4,5Балықтың ішкі ағзаларын ашу. Қан айналым системасының анатомиясымен танысу. Суретін салу.

1

1,2,3,4,5Балықтың ішкі ағзаларын ашу. Жыныстық системасының анатомиясымен танысу. Суретін салу.

1

1,2,3,4,5Балықтың ішкі ағзаларын ашу. Тыныс алу системасының анатомиясымен танысу. Суретін салу.

1

1,2,3,4,5

Модуль 2. Балықтың көбеюі

Блок 1 Балықтардың көбеюінің физиологиялық ерекшелігіБалықтардың көбеюінің биологиясымен танысу.

1

1,2,3,4,5Балықтардың дамуы және өсуімен танысу.

1

1,2,3,4,5Балықтардың қоректенуі. Балықтар үшін жемтік. Балықтардың жемдіктік белсенділігі.

1

1,2,3,4,5Балықтардың дамуы мен өсудегі өзгергіштігімен танысу.

1

2,3,4,5Балықтардың миграциясы және оларды зерттеудің әдістері.

1

2,3,4,5

Блок 2 Балықтарды анықтаудағы жұмыс ережелеріБалықтарды анықтаудағы жұмыс ережелерімен танысу.

1

1,2,3,4,5Балықтардың түрін, жасын, жынысын тәжірибелік анықтау.

1

1,2,3,4,5Балықтардың өмірлік циклымен танысу.

1

1,2,3,4,5
Модуль 3. Балық түрлерінің жергілікті өкілдердің биологиясы.


Блок 1. Жергілікті өкілдердің ихтиофаунасымен танысу.17

Осетровых тұқымдасының өкілдерімен танысу, сүйрікті мысалға ала отырып.

1

1,2,3,4,5

18


Сельдевые тұқымдасының өкілдерімн танысу, сельди мысалға ала отырып.

1

1,2,3,4,5

19

Изучить представителей рода плотвы, на примере плотвы.

1

1,2,3,4,5

20

Шортан тұқымдасы өкілдерімен танысу, кәдімгі шортанды мысалға ала отырып.

1

1,2,3,4,5

21

Изучить представителей рода лещи, на примере леща.

1

1,2,3,4,5

22

Изучить представителей отряда карпообразные осетровых, на примере карпа.

1

1,2,3,4,5

23

Изучить представителей рода лини, на примере лини.

1

1,2,3,4,5

24


Изучить представителей род карася, на примере карася обыкновенного.

1

1,2,3,4,5

25

Сазан туыс өкілдерімен танысу, сазанды мысалға ала отырып.

1

1,2,3,4,5

26

Изучить представителей рода буффало, на примере буффало.

1

1,2,3,4,5

27

Изучить представителей рода сомовые, на примере сома.

1

1,2,3,4,5

28

Изучить представителей семейства осетровых, на примере стерляди.

1

1,2,3,4,5

29

Изучить представителей семейства осетровых, на примере стерляди.

1

1,2,3,4,5

30

Изучить представителей семейства окуневых и отряда камбалаобразных, на примере окуня речного и камбалы.

1

1,2,3,4,5
Итого часов:

30

-

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1. Тері қаптамасы және оның функциялары.

5.2. Балықтың қаңқасы. Қаңқаның жеке сүйектерінің функциясы.

5.3. Балықтардың гидродинамикалық ерекшелігі.

5.4. Балықтардың тыныс алу органдары.

5.5. Балықтардың жүрек қан тамырларының системасы.

5.6. Выделительная система и водно-солевой обмен.

5.7. Балықтардың көбею ерекшелігі.

5.8. Балықтардың ішкі секреция бездері.

5.9. Балықтардың өсуі мен дамуына сыртқы ортаның әсері.

5.10. Биотические взаимоотношения у рыб.

5.11. Балықтардың экологиялық топтары және олардың ерекшелігі.

5.12. Балықтардың адаптациясы.

5.13. Балықтардың қорегі мен жемтігіне анықтама.

5.14. Пищевая конкуренция и кормообеспечение.

5.15 Балықтардың эмбриогенезі.

5.16 Көбею мерзімі және әр түрлі балықтардың уылдырықтары.

5.17. Плодовитость и воспроизводительная способность рыб.

5.18. Балық миграциясының түрлері және олардың мағынасы.

5.19. Балықтардың таралу ерекшеігі.

5.20. Акклиматизация рыб, типы и критерии.

5.21. Балық аурулары.

5.22. Қазақстан Республикасының ихтиофауна жағдайы.

5.23. ШҚО-дағы ихтиофауна жағдайы.

5.24.Ертіс өзенінің ихтиофаунасының казіргі жағдайы.

5.25.Каспий теңізінің ихтиофаунасы.

5.26. Іле-Балқаш бассейінінің ихтиофаунасы

5.27. Законодательсто РК по природопользованию/ Перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства. Постановление. № 433 от 15.04.20002 г.; Положение о службе ихтиологического мониторинга и регулирования рыболовства. Приказ Ком. рыбн. хоз-ва МСХ РК. №25 от21.11.2003 г.; Инструкция о порядке проведения работ по акклиматизации и зарыблению водоемов РК. Приказ Ком. рыбн. хоз-ва МСХ РК. от 14.05.2004 г.; Инструкция по осуществлению гос.контроля должностными лицами уполномоченных органов и их территориальных органов в области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий. Приказ Ком. рыбн. хоз-ва МСХ РК. №457 от 29.08.2003 г.; Правила применения специальных средств должностными лицами уполномоченных и территориальных органов, гос. учреждений по охране животного мира, специализированных организаций в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природный территорий. Приказ Ком. рыбн. хоз-ва МСХ РК.№639 от 10.11.2004 г/.
6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

кесте 3


Тақырыбы

Көрнекі құралдар,ТОҚ,плакаттар, зертханалық стенд

Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар

Бақылау түрлері

Дәрістер

Зертханалық сабақтар


1

2

3

4

5

Кіріспе

Балықтың қаңқасымен танысу. Суретін салу. Жергілікті балықтың қаңқасын дайындау.

Слайдтар, кестелер, плакаттар, стендтер

Какие виды рыб акклиматизированы в РК.

КБ

Ихтиофаунаның шығуы.


Терісі және сыртқы қабатымен танысу. Суретін салу. Жергілікті балықтардың сыртқы қабатының коллекциясы.

схемалар, плакаттар, стендтер, альбомдар

Какие виды рыб акклиматизированы в реке Иртыш.


КБ

Балықтардың мекен ортасындағы абиотикалық факторлар


Балықтардың бұлшықетімен танысу. Суретін салу.

слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, балықтар

Различие в биологии глубоководных и неглубоководных видов рыб.

КБ

Балықтардың түзілуі және физиологиялық ерекшелігі

Дене пішінімен танысып, суретін салу.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, балықтар


Балықтардың қатты және жартылай тұзды суда ерекшелігі бар

КБ

Балықтардың өмірлік циклының дамуы.

Балықтың ішкі ағзаларын ашу. Ас қорыту системасының анатомиясымен танысу. Суретін салу.

Слайдтар, схемалар, фильмдер

Какие условия необходимы для нормального икрометания и эмбриогенеза рыб.

КБ

Миграции амалдары және олармен танысу

Балықтың ішкі ағзаларын ашу. Қан айналым системасының анатомиясымен танысу. Суретін салу.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер


Каким образом влияет гидрологический режим водных бассейнов на результат воспроизводства рыб.

КБ

Балық түрлері және биологиясы.

Балықтың ішкі ағзаларын ашу. Жыныстық системасының анатомиясымен танысу. Суретін салу.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, атластар

Балықтардың лимфалық құрылымы және маңызы.

КБ

Сүйекті балықтар түрлері

Балықтың ішкі ағзаларын ашу. Тыныс алу системасының анатомиясымен танысу. Суретін салу.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, балықтар

Органы химической рецепции и осязания

КБ

Биология семейства осетровые

Балықтардың көбеюінің биологиясымен танысу.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, балықтар

Электрические рецепторы и электрические органы рыб

КБ

Отряд сельдеобразные


Балықтардың дамуы және өсуімен танысу.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер.

Балықтардың көз құрылымы және көруі.

КБ

Отряд лососеобразные


Балықтардың қоректенуі. Балықтар үшін жемтік. Балықтардың жемдіктік белсенділігі.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер.

Балықтардың есту және тепе-теңдік мүшесі.

КБ

Семейство хариусовые

Балықтардың дамуы мен өсудегі өзгергіштігімен танысу.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар,

Балықтардың ішкі түр аралық қарым-қатынасы

КБ

Отряд карпообразные.

Балықтардың миграциясы және оларды зерттеудің әдістері.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар,

Балықтың түр аралық қарым-қатынасы

КБ

Отряд сомообразные.

Балықтарды анықтаудағы жұмыс ережелерімен танысу.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, балық анықтауыштар

Балықтың өмір сүру ұзақтығы және оны анықтау факторы.

КБ

Ихтиофауна Казахстана.

Балықтардың түрін, жасын, жынысын тәжірибелік анықтау.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, қабыршақ, бас сүйегң және т.б.

Балықтың қорегін таңдау. Жыл мезгіліне сай қорегінің ауысуы.

КБ
Балықтардың өмірлік циклымен танысу.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар,

Балықтың майлылығын анықтау тәсілдері

КБ
Изучить представителей семейства осетровых, на примере стерляди.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар,стерлядь

Судың тұздылығын анықтау тәсілдері.

КБ
Изучить представителей семейства сельдевые, на примере сельди.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, сельдь

ҚР-дағы су бассейініндегі балықтардың жыныстық жетілу мерзімі

КБ
Изучить представителей рода плотвы, на примере плотвы.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, плотва

Строение половых продуктов рыб

КБ
Изучить представителей семейства щуковые, на примере щуки обыкновенной.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, щука

Изучить представителей семейства вьюновых

КБ
Изучить представителей рода лещи, на примере леща.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, лещ

Изучить представителей отряда колюшкообразные

КБ
Изучить представителей отряда карпообразные осетровых, на примере карпа.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, карп

Изучить представителей семейства бычковые

КБ
Изучить представителей рода лини, на примере лини.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар,

Изучить представителей рода щиповка

КБ
Изучить представителей род карася, на примере карася обыкновенного.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, карась

Шығыс Қазақстанның ихтиофаунасының тарихымен танысу

КБ
Изучить представителей рода сазана, на примере сазана.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, сазан

Ертіс өзенінің экологиясы.

КБ
Изучить представителей рода буффало, на примере буффало.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, буффало

Отличительные особенности золотого и серебряного карасей

КБ
Изучить представителей рода сомовые, на примере сома.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, сом

Виды рыб разводимые в прудовом рыбоводстве

КБ
Изучить представителей семейства осетровых, на примере стерляди.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, рыба буффало

Балықтардың дене пішіні неге байланысты

КБ
Изучить представителей семейства окуневых и отряда камбалаобразных, на примере окуня речного и камбалы.

Слайдтар, схемалар, плакаттар, стендтер, кинолар, окунь и камбала

Балықтардың көбею амалдары.

КБ
Просмотр фильма об океанских, морских и речных видах рыб.

Фильм

Биотехнические мероприятия для увеличения производства рыбопродукции в искусственных водоемах.

КБ

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасыкесте 4


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдарының атаулары

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтамасыздану %

Анисимова И.М., Лавровский В.В. Ихтиология: учебник для вузов М.,1991


Аминева В.А., Яржомбек А.А. Физиология рыб. М.,1984.


Атлас пресноводных рыб России / Под ред. Ю.С.Решетникова. М.,2002


Жизнь животных. Т.4 Рыбы. М., 1983


Карташев Н.Н. и др. Практикум по зоологии позвоночных. М.,2004


Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. М., 1974


Моисеев П.А. и др. Ихтиология.М.,1981.


Никольский Г.В. Частная ихтиология. М., 1971


Никольский Г.В. Экология рыб. М., 1974


Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М., 1966


Суворов Е.К. Основы ихтиологии. М., 1962


Ильмаст Н.В. Введение в ихтиологию. Петрозаводск, 2005.

8. Әдебиеттер

8.1.Негізгі:

8.1.1 Анисимова И.М., Лавровский В.В. Ихтиология: учебник для вузов М.,1991

8.1.2 Аминева В.А., Яржомбек А.А. Физиология рыб. М.,1984

8.1.3 Ильмаст Н.В. Введение в ихтиологию. Петрозаводск, 2005.

8.1.4. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М., 1966

8.1.5 Карташев Н.Н. и др. Практикум по зоологии позвоночных. М.,2004

8.1.6 Никольский Г.В. Частная ихтиология. М., 1971

8.2.Қосымша:

8.2.1 Аминева В.А., Яржомбек А.А. Физиология рыб. М.,1984

8.2.2 Атлас пресноводных рыб России / Под ред. Ю.С.Решетникова. М.,2002

8.2.3 Жизнь животных. Т.4. Рыбы. М., 1983

8.2.4 Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. М., 1974

8.2.5 Никольский Г.В. Экология рыб. М., 1974

8.2.6 Суворов Е.К. Основы ихтиологии. М., 1962

8.2.7. Рыбы Казахстана. Т.4 Алма-Ата. Наука. 1989. 312 с.

8.2.8. Прокопов К.П. и др. Ихтиофауна Восточного Казахстана. Усть-Каменогорск. Медиа-Альянс. 2006.


Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет