«Педагогика» пÙнінен ж±мыс ба“дарламасыжүктеу 440.86 Kb.
Дата17.06.2017
өлшемі440.86 Kb.
šаза›стан Республикасы білім жÙне “ылым министрлігі

Семей кéп салалы колледжі


“Бекітемін”

Директорды£ о›у ісі

жéніндегі орынбасары

______Мачахина О.И.

“____”_______ 20­­__ ж.

«Педагогика» пÙнінен

ж±мыс ба“дарламасы

Семей, 2014 ж.

Ж±мыс о›у ба“дарламасы типтік ба“дарлама негізінде о›ытушы А.К.Уразбаевамен «Педагогика» пÙнінен 0103000 «Дене тÙрбиесі жÙне спорт» маманды“ына жасал“ан.

Жалпы ›о“амды› ПБК ›аралып, бекітілді.

Хаттама № « » « » 2014ж.
ПБК жетекшісі: М.Ш.Жумадилова

ПÙн бойынша жалпы ма“л±мат
«Педагогика» пÙні бойынша ж±мыс ба“дарламасы техникалы› жÙнекÙсіптік білім беру ¯лгілік о›у ба“дарламасы негізінде 0103000 «Дене тÙрбиесі жÙне спорт» маманды“ы бойынша жасал“ан.

Ж±мыс ба“дарламасында «Педагогика» пÙні бойынша білім алушылар“а педагогиканы£ негізгі ±“ымдары мен о›ытуды£ дÙст¯рлі ж¯йесін, жа£а технологияларды, дидактикалы› жÙне о›у-Ùдістемелік ›±ралдарды пайдалану жолдары ±сынылады.

«Дене тÙрбиесі жÙне спорт» маманды“ы бойынша «Педагогика» пÙнін ме£геру, болаша› маманны£ педагогтік ›ызметінде жеке адамны£ жан – жа›ты дамуы туралы ›азіргі “ылыми деректерді ›олдану, о›ушыларды£ танымды› белсенділіктерін пайдалана алуды кéздейді.

Педагогика пÙнінен тіл байлы“ы, адамгершілік бейнесі жÙне физикалы› жетілу жа“ы бір – жан-жа›ты ¯йлескен жа£а адамды ›алыптастыру; мектеп о±ушыларын тÙрбиелеуді£ мазм±ны мен міндеттері; оларды£ физикалы› жіне жеке даму ерекшеліктері; болаша› м±“алімдерді£ білім берушілік-тÙрбиелеушілік ма›сатта“ы мÙселелерді ›арастырады.


ПÙнні£ ма›саты:

Дене тÙрбиесі жÙне спорт 챓алімі, н±с›аушы, жатты›тырушыны£ педагогикалы› ›ызметі туралы т±тас т¯сінік ›алыптастыру, педагогикалы› білімдерді т¯сіндіру, кÙсіби жÙне зерттеу біліктіліктерін , кÙсіби ›±зыреттілік негіздерін ›алыптастыру.


ПÙнні£ міндеттері:

Болаша› м±“алімдерді£ а›паратты›, коммуникативтік, проблеманы шешу ›±зыреттіліктерін ›алыптастыру;

šазіргі педагогикалы› идеялар жÙне теориялармен таныстыру;

Студенттерді£ теориялы›-педагогикалы› ойлауын, кÙсіби педагогикалы› ба“ытын дамыту;

Білімдік парадигма, білімдік стандарттарды£ éзгерісі жа“дайында о›у-тÙрбие процесін тиімді ±йымдастыру“а керекті іскерліктерді ›алыптастыру;

Педагогика пÙні бойынша о›у ба“дарламасын іске асыру ¯шін о›уды ±йымдастыруды£ келесі т¯рлері ±сынылады: дÙріс, дÙріс-диалог, семинар, іздену семинары, экскурсия, тÙжірибелік саба›тар, саба›-практикум жÙне бас›алар.

О›у материалы мазм±ныны£ ерекшелігі мен к¯рделілігіне байланысты келесі о›ыту Ùдістері ±сыныл“ан: Ù£гімелесу, пікірлесу, жа“даятты› мÙселелерді шешу, рольдік жÙне іскерлік ойындар, ша“ын топтармен ж±мыстар, лекциялар мен семинарлар, ба›ылау ж±мыстары жÙне т.б. Теориялы› білімдерін бекіту жÙне ›ажетті тÙжірибиелік біліктіліктер мен да“дыларды ›алыптастыру ¯шін пÙнні£ ба“дарламасында зертханалы› ж±мыстарды ж¯ргізу ›арастырылады.
Жалпы са“ат саны: 132

Теориялы›- 79

Практикалы›-23

Емтихан-2с

Ба›ылау ж±мысы – 1

Сына› - 1
2. ПÙнді о›ытуда жоспарланатын нÙтижелер
Стандартта жÙне білім беру ба“дарламаларында жоспарлан“ан к±зыреттіліктер®лгілік о›у ба“дарламасында жоспарлан“ан о›ыту

нÙтижелеріБілім алушылар мына ›±зыреттіліктерді ме£геруі тиіс:Базалы›:

Бš 1. Маманды“ыны£ мÙні мен Ùлеуметтік ма£ыздылы“ын т¯сіну.Білім алушылар пÙнді о›ып ¯йренуді£ нÙтижесіндебіледі:

-педагогиканы£ мÙнін, негізгі ±“ымдарын:

- 챓алімдік маманды›ты£ ерекшеліктерін;

- тÙрбиені£ принциптерін, формаларын, мазм±нын, т¯рлерін, Ùдістерін;

- о›у а›параттарын модульдеуді£ ма£ызын, ма›сатын жÙне міндеттерін;

ме£гереді:

- тÙрбиелік шараларды£ ма›саты мен міндеттерін іріктеуге;

дадылардыалыптастырады:

-éзін-éзі тÙрбиелеу;±зыретті:

 1. кÙсіптік ›±зыреттілігін аны›тау“а;

 2. ±йымдастырушылы› ›абілетін дамыту“а.Бš 2.Адами ›асиеттер ¯лгілеріне негізделген рухани ›±ндылы›тар мен нормаларды т¯сіну жÙне ›олданубіледі:

 1. о›ушыларды£ “ылыми д¯ниетанымын ›алыптастыру негіздерін;

 2. Адамгершілік, эстетикалы› ›±ндылы›тарды;

ме£гереді:

 1. Рухани даму де£гейін, проблеманы шешу де£гейлерін аны›тау диагностикасын éткізуді;

 2. ТÙрбиелік шараларды£ т¯рлерін, ма›сатын, міндеттерін та£дауды;

 3. О›у а›паратын модульдеуді.

дадылардыалыптастырады:

 1. О›ушыларды£ іс-Ùрекетін жобалау;

±зыретті:

 1. °йымдастырушылы› ›абілетін дамыту“а;

 2. КÙсіби ›±зыреттілігін аны›тау“а.Бš 3. šаза›стан Республикасыны£ «Білім туралы», «Дене тÙрбиесі жÙне спорт туралы» За£ын, балалар ›±›ы›тары туралы Конвенцияны білубіледі:

 1. šаза›стан Республикасыны£ «Білім туралы» За£ыны£, балалар ›±›ы›тары туралы Конвенцияны£ баптарын, «Дене тÙрбиесі жÙне спорт туралы» за£ын;

ме£гереді:

 1. За£ жÙне ›±›ы›ты› ›±жаттар мазм±нын талдауды;

 2. Ж±мыс ба“дарламаларын, к¯нтізбелік-та›ырыпты› жоспарларды, саба› жоспарларын ›±растыруды;

дадылардыалыптастырады:

 1. šаза›стан Республикасыны£ «Білім туралы» За£ыны£, балалар ›±›ы›тары туралы Конвенцияны£ баптарын, «Дене тÙрбиесі жÙне спорт туралы» за£ын талдап, ›олдануды;

±зыретті:

 1. š±›ы›ты› жÙне о›у-ба“дарламалы› ›±жаттармен ж±мыс істеуге.Бš 4. Øрт¯рлі жа“дайда“ы міселелерді аны›тай, жауапты шешімдер ›абылдай, éз шешіміні£ салдарын ба“алай білу, éздігінен ілім алу.біледі:

 1. Педагогикалы› міндеттерді, жа“даяттарды шешуді£ теориялы› негіздерін;

 2. èздігінен білім алу бойынша іс-Ùрекет т¯рлерін;

ме£гереді:

 1. Саба›, тÙрбиелік шараларды талдау;

дадылардыалыптастырады:

 1. НÙтижеге с¯йеніп, педагогикалы› процесті жобалау;

±зыретті:

 1. Педагогикалы› міндет, жа“даяттарды шешу ¯шін а›параттар та£дау“а;

 2. Педагогикалы› ›арым-›атынас орнату“а.Бš 5.Топта“ы кéз›арастары Ùрт¯рлі адамдармен этикет нормаларына сÙйкес байланыс (коммуникация) орната білубіледі:

 1. Этикетті£ негізгі ±“ымдарын, ма£ызын;

 2. Коммуникация т¯сінігін жіне оны£ ма£ызын;

ме£гереді:

 1. Топта“ы т¯рлі кéз›араста“ы адамдармен ›арым-›атынас жасауды;

дадылардыалыптастырады:

 1. Топта“ы т¯рлі кéз›араста“ы адамдармен ›арым-›атынас жасау;

±зыретті:

 1. этикет нормаларына сÙйкес ›арым-›атынас жасау“а;Бš 6. Е£бек За£ына сÙйкес éз ›±›ы›тарын ›ор“ау. šауіпсіздік техникасы ережелерін са›тау.біледі:

 1. šаза›стан Республикасыны£ «Е£бек туралы» За£ын;

 2. šауіпсіздік техникасы талаптарын;

ме£гереді:

 1. šаза›стан Республикасыны£ «Е£бек туралы» За£ыны£ негізгі принциптерін зерттеуді;

 2. šауіпсіздік техникасыны£ ма›саты жÙне принциптерін éз ж±мысында ›олдануды;

дадылардыалыптастырады:

 1. èз ›±›ы›тарын «Е£бек туралы» За£ы бойынша ›ор“ауды ж¯зеге асыру;

 2. šауіпсіздік техникасын ›олдану;

±зыретті:

 1. š±›ы›тарын ›ор“ау“а, ›ауіпсіздік техникасын са›тау“аБš 7.Ауызша жÙне жазбаша ›арым-›атынасты£ еркін тÙсілдерін ме£герубіледі:

 1. На›ты éмір жа“дайында“ы éз міндеттерін шешу ¯шін ана тіліндегі, мемлекеттік жÙне бас›а тілдердегі алуан т¯рлі ауызша жÙне жазбаша коммуникацияларды ›олдану;

ме£гереді:

 1. Бас›а мÙдениет жÙне ±лт éкілдеріні£ мÙртебесі, жынысы, дініне ›арамастан шыдамдылы± кéрсету, бас›а мÙдениет éкілдеріні£ кéз›арастарымен За£ын ›±ндылы›-т¯сіністік ынтыма›тасты›та болуды;

дадылардыалыптастырады:

 1. Коммуникативтік міндерттерді шешуге сай келетін стильдер мен жанрларды іріктеу жÙне ›олдану;

±зыретті:

 1. Ауызша жÙне жазбаша ›арым-›атынас›а мÙдени кéпшілік ж±мыс›а ›ажетті материалдарды іріктеуге, éзіні£ іс-Ùрекетін жетілдіруге.Бš 8. Денсаулы›ты са›тау технологияларын пайдалана білу, éзіні£ физикалы› ›абілетін дамыта білу біледі:

 1. Денсаулы›ты са›тауды£ жа£а технологияларын;

 2. Саба›тарды, тÙрбиелік шараларды жоспарлауды£ ерекшеліктері туралы;

 3. Дене ›абілеттеріні£ о›у-тÙрбие процесіндегі ролін;

ме£гереді:

 1. О›улы› жÙне о›у ба“дарламаларымен ж±мыс жасауды;

 2. Денсаулы›ты са›тау бойынша алуан т¯рлі іс-Ùрекет процесіндегі о›ытушылар мен о›ушыларды£ ›ызметін талдауды;

 3. О›ушыларды£ іс-Ùрекетін жобалауды;

дадылардыалыптастырады:

 1. Педагогикалы› процесті о›ушыларды£ жас ерекшеліктеріне сай жоспарлау;

±зыретті:

 1. О›ушыларды£ дене дамуы ерекшеліктері туралы зерттеу нÙтижелерін ж¯йелеуге;

 2. èзіні£ жÙне о›ушыларды£ іс-Ùрекетін жобалауда.Бš 9.А›паратты жинау, é£деу жÙне са›тауды£ компьютерлік Ùдістерін, Интернеттен а›параттарды іздеу Ùдістерін, электронды поштаны, АКТ ме£герубіледі:

 1. АКТ-мен ж±мыс жасауды£ ерекшеліктері, электронды› пошта, Интернетпен ж±мыс;

 2. А›паратты é£деу жÙне са›тауды£, ›олдануды£ компьютерлік Ùдістерін;

ме£гереді:

 1. АКТ ›олданып саба›тарды жоспарлау жÙне éткізу;

 2. А›паратты é£деу жÙне са›тауды.

дадылардыалыптастырады:

 1. А›паратты жинау, é£деу жÙне са›тауды£ компьютерлік Ùдістерін пайдалану;

±зыретті:

 1. Интернет материалдарын ›олдану“а;

 2. А›паратты é£деуге жÙне са›тау“а.КÙсіптік:

Кš 3.1.1.,3.2.1.,3.3.1,.

Білімалушыларды£ психологиялы›, анатомофизиологиялы› даму ерекшеліктерін, о›у ¯дерісіні£ мÙнін, дидактика за£дылы›тарын білуБіледі:

- о›ушыларды£ жас ерекшеліктерін;

- о›ыту процесіні£ екі жа›ты сипатын;

- о›ыту процесіні£ ма£ызын;

- дидактиканы£ за£дылы›тарын, категориялары мен функцияларын;Ме£гереді:

 1. Педагогикалы› процесті о›ушыларды£ жас ерекшеліктеріне сай ±йымдастыруды;

 2. Педагогикалы› процестегі о›ытуды£ ›оз“аушы к¯штерін ескеру, шешуді;

 3. Педагогикалы› проецесті о›ытуды£ за£дылы›тарын, принциптерін сипаттауды;

Да“дыларды ›алыптастырады:

 1. Педагогикалы› процесті о›ушыларды£ жас жÙне психологиялы› ерекшеліктеріне сай ±йымдастыру, талдау;

š±зыретті:

 1. О›ушыларды£ психологиялы› ерекшеліктеріне сай éзара Ùрекетті ±йымдастыра білу;

 2. Педагогикалы› процесте туында“ан мÙселелерді шешу.Кš 3.1.6.

Н±с›аушы ›ызметіні£ ма›сат пен міндеттерін аны›тайды, о›ушыларды£ іс-Ùрекетін жобалай, бас›арушылы› сапаларын дамыта білу.

Кš 3.2.6. Саба›ты£ ма›сат-міндеттерін аны›тау, 챓алімні£ білімалушыларды£ ›ызметін жобалау, ±йымдастырушылы›, бас›арушылы› ›абілеттерін дамыта білу

Кš 3.3.6 Жатты›тырушы ›ызметіні£ ма›сат-міндеттерін аны›тау, білімалушыларды£ іс-Ùрекетін жобалау, ±йымдастырушылы›бас›арушылы› сапаларын жÙне ›абілеттерін дамыта білу. біледі:


 1. Øр жаста“ы балаларды тÙрбиелеу мен о›ыту ма›саты мен міндеттерін;

 2. О›ушыларды£ іс-Ùрекетін жобалауды;

ме£гереді:

 1. Болаша› т±л“аны£ жеке т±л“алы› сапаларыны£ коммуникативтік, зерттеушілік, ±йымдастырушылы› сапаларын дамытуды;

дадылардыалыптастырады:

 1. Педагогиканы£ ма›саты жÙне міндеттері

±зыретті:

 1. О›ушыларды£ алуан т¯рлі іс- Ùрекетін жобалау;

±зыретті:

 1. педагогика “ылымы бойынша ша“ын зерттеу ж±мыстарын ж¯ргізуге;

 2. Ùрт¯рлі жа“дайларда“ы проблемаларды аны›тап, шешу жолдарын табуды;Кš 3.1.7, 3.2.7, 3.3.7.

èзін- éзі ба›ылау, тиімді Ùдістер мен ›±ралдарды та£дау, жоспарлау Ùдістерін ме£геру.

біледі:

 1. педагогикалы› процесті жоспарлау тÙсілдерін;

тексеруді£ тиімді Ùдістері мен ›±ралдарын;

ме£гереді:

 1. о›ушыларды тÙрбиелеу мен о›ытуды£ Ùдістерін та£дауды;

 2. ба›ылауды£ о£тайлы Ùдістері мен ›±ралдарын та£дауды;

да“дысын ›алыптастырады:

 1. о£тайлы Ùдістері мен ›±ралдарын та£дауды;

±зыретті:

 1. педагогикалы› ›ызметті жоспарлау“а;

 2. éзін- éзі ба›ылауды ж¯зеге асыру“а;Кš 3.1.8. Н±с›аушыны£ ›ызметін, тÙрбие ж±мысы мазм±нын, Ùрт¯рлі жаста“ы ±жымды диагностикалау Ùдісін білу.

Кš 3.2.8. Топ жетекшісіні£ ›ызметін, тÙрбие ж±мысы мазм±нын, Ùрт¯рлі жаста“ы ±жымды диагностикалау Ùдісін білу.

КšКš. 3.3.8. Жатты›тырушы, н±с›аушы ›ызметін, тÙрбие ж±мысыны£ мазм±нын, Ùрт¯рлі жаста“ы ±жымды диагностикалау Ùдісін білу.біледі: 1. н±с›аушы, топ жетекшісіні£ ›ызметін, ж±мыс мазм±нын,

 2. о›ушылар ±жымын диагностикалау Ùдісін;

ме£гереді:

 1. ба“дарлама бойынша о›ушылар мен сыныпты зерттеуді;

да“дысын ›алыптастырады:

 1. н±с›аушы, топ жетекшісіні£ ›ызметін ат›ару:

±зыретті:

 1. о›ушы“а, сынып›а мінездеме жасау“а;

 2. нÙтиже мен ма›сатты салыстыру“а.Кš 3.1.9. О›у- ба“дарламалы› ›±жаттарды жаса›тау негіздерін ме£геру, н±с›аушыны£ спортты› жÙне Ùдістемелік шеберлігін кéтеруге арнал“ан о›у- Ùдістемелік ›±ралдарды£ мазм±нын талдай білу.

Кš 3.2.9. О›у- ба“дарламалы› ›±жаттарды жаса›тау негіздерін ме£геру, дене тÙрбиесі теориясы мен Ùдістемесінен мектеп о›улы›тары мен о›у- Ùдістемелік ›±ралдарды£ мазм±нын талдай білу.

Кš 3.3.9. О›у- ба“дарламалы› ›±жаттарды жаса›тау негіздерін ме£геру, жатты›тырушыны£ шеберлігін кéтеруге арнал“ан о›улы›тар мен о›у- Ùдістемелік ›±ралдарды£ мазм±нын талдай білу.біледі: 1. дене тÙрбиесін о›ыту Ùдістемесін;

 2. мектеп ›±жаттарын зерттеу Ùдістерін;

 3. о›улы›тар мен о›у- Ùдістемесіні£ ›±ралдарді£ мазм±нын;

ме£гереді:

 1. пÙн мазм±нын модульдеуді;

 2. éз пÙні бойынша мектеп о›улы›тарыны£ о›у- Ùдістемелік кешендерді£ мазм±нын талдауды;

 3. интерактивті о›ытуды ›олданып, тÙрбие ж±мысын ±йымдастыруды;

да“дысын ›алыптастырады:

 1. мектеп о›улы›тарыны£ о›у- Ùдістемелік кешендерді£ мазм±нын талдау“а;

 2. ойын жÙне бас›а технологияларды£ элементтерін д±рыс ›олдану“а;

±зыретті:

 1. о›у- ба“дарламалы› ›±жаттарды жасау“а;

 2. технология элементтерін ›олдану“а.

Кš 3.1.12, 3.2.12, 3.3.12. О›у сапасыны£ мониторингін ж¯ргізе білу.

біледі:

 1. о›ыту процесінде о›у- танымды› іс-Ùрекетті педагогикалы› диагностикалауды£ теориясын;

 2. білім сапасын ба“алауды£ кéрсеткіші мен éлшемдерін;

 3. о›у процесіні£ нÙтижелерін педагогикалы› талдауды;

ме£гереді:

 1. тест жÙне ба›ылаушы ба“дарламаларды£ мазм±нын ›±растыруды;

да“дысын ›алыптастырады:

 1. АКТ кéмегімен о›ушыларды£ ¯лгерімін талдауды;

±зыретті:

 1. білім сапасыны£ мониторингісін éткізуге.


3. ПÙнні£ та›ырыпты› жоспары мен мазм±ны.

3.1. ПÙнні£ та›ырыпты› жоспары
Бéлімдер мен тарауларды£ атауы Та›ырыптар

Саат саныСабат¯ріІ бéлім. Педагогиканы£ жалпы негіздері 1. Мектеп 챓аліміМектеп 챓алімі, 챓алімдік мамандыты£ ерекшеліктері. Дене тÙрбиесі жÙне спорт педагогикасыны£ тарихи дамуынаысаша сипаттама

Дене тÙрбиесі жÙне спорт мамандарын кÙсіптік даярлау процесіндегі педагогика2

2

ДÙріс саба›ДÙріс саба›

2.Педагогика пÙні, зерттеу ÙдістеріПедагогика пÙні, негізгі ±“ымдары. Педагогикаылымыны£ басаылымдармен байланысы, салаларыПедагогиканы£ методологиялынегізі жÙнеылыми педагогиканы£ зерттеу Ùдістері2

2

ДÙріс саба›Аралас саба›

3.šаза›стан Республикасыны£ білім беру ж¯йесіšазастан Республикасыны£ білім беру ж¯йесіні£ принциптері, ›±рылымы. šазастан Республикасыны£ білім беру ж¯йесі2

Аралас саба›

4.Жеке т±л“аныЈ дамуы жЩне ›алыптасуыБаланыЈ дамуына Щсер ететін Щлеуметтік, биологиялы›, психологиялыфакторларЖас ерекшеліктері туралы ±“ым. Жас кезеЈдері2

2

ТÙжірибелікАралас саба“ы5ІІ бйлім. ТЩрбие теориясыљазіргі ›о“амда“ы тЩрбиеніЈ ма›саты, міндеттері, мЩніДене тЩрбиесі жЩне спорт аймаындаы тЩрбие ж±мысыныЈ жЇйесі. Дене тЩрбиесі жЩне спорт саласындаы тЩрбие ж±мысыныЈ ЩдістемесініЈ ерекшеліктері

ТЩрбие принциптері, заЈдылы›тары.

Спорт ±жымындаы балаларды тЩрбиелеу принциптері2

2

2Жа£а материалды ме£герту саба“ыАралас саба›

Жа£а материалды ме£герту саба“ыТЩрбиеніЈ Щдістері мен ›±ралдарыТЩрбие Щдістері туралы ±“ым, топтастыру. Дене тЩрбиесі-спортызметіндеолданылатын тЩрбие ЩдістеріДене шынытыру жЩне спортызметі жадайында тЩрбие Їрдісін ±йымдастыру ›±ралдары, формалары2

2

2Аралас

ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

О›ушыларды тЩрбиелеудіЈ мазм±ны жЩне тЩрбиеніЈ тЇрлеріАыл-ой тЩрбиесіАдамгершілік тЩрбиесі

Саналы тЩртіп пен тЩртіптілікке тЩрбиелеу Щдістері

Экологиялы› тЩрбие

ЕЈбек тЩрбиесініЈ міндеттері, мазм±ны, мЩні

Экономикалы› білім жЩне тЩрбиеніЈ негіздері

Эстетикалы› тЩрбиеніЈ маЈызы, міндеттері, мазм±ны

Дене тЩрбиесі. Халы› педагогикасында“ы дене тЩрбиесі

љ±›ытытЩрбие2

2

22

2

22

2

2ТÙжірибелікТÙжірибелік

ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

Аралас


ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

ТÙжірибелікљазіргі мектептегі балалардыЈ ›о“амды› ±йымдары. Балалар ±жымын ›алыптастыруљазіргі мектептегі балалардыЈ ›оамды› ±йымдарыны£ міндеттері°жым жÙне балаларды£ спорт ±жымдары т¯сінігі. Балаларды£ спорт ±жымдарындаы тÙрбие принциптері, ›алыптастыру жолдары.2

2

Жа£а материалды ме£гертуАраласМ±“алім-сынып жетекшісі

Сынып жетекшісініЈ негізгі міндеттері жÙне ерекшеліктері

Сынып жетекшісіні£ тÙрбие ж±мысы

Дене шынытыру жÙне спорт саласындаы тÙрбие ж±мысын жоспарлау жÙне ±йымдастыру2

2

2АраласТÙжірибелік

ТÙжірибелік Отбасы, мектеп, ж±ртшылы›Бала éміріндегі алашы ±жым. Отбасындаы дене тÙрбиесі

Мектеп пен отбасы, ›оам ынтыматастыы2

2ТÙжірибеліктÙжірибелікІІІ бéлім. Дидактика. Оыту жÙне білім беру теориясыДидикатиканы£ мÙні жÙне ерекшеліктеріДидактика пÙні жÙне міндеттері

О›ыту ¯рдісіні£ негізгі ›±рамды› бéліктері

Педагогикалы› технология. О›ыту технологиялары

Дамыта о›ыту технологиялары

А›паратты›-коммуникациялы› технология

О›ыту заЈдылы›тары мен принциптері

О›ыту принциптеріні£ байланысы

Білім беруді£ мазм±ны туралы ±“ым

Білім беру ж±мысыны£ ›±жаттары

Білім беруді£ мазм±ны2

2

22

2

22

2

22Жа£а білімді ме£герту

Аралас


ТÙжірибелік

Аралас


Аралас

Аралас


ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

АраласО›ыту принциптеріОыту принциптері мен за£дылытарыДене педагогикалыпринциптері2

2Аралас


АраласБілім беруді£ мазм±ныБілім беруді£ мазм±ны туралы ±“ым. Білімні£ мемлекеттік стандарты

Білім беруді£ мазм±ны: о›у жоспары, о›улы›тар, о›у ба“дарламалары

ылыми д¯ниетанымдыалыптастыру жолдары2

2

2Жа£а білімді ме£гертуАралас

ТÙжірибелікО›ыту ÙдістеріОыту Ùдістері туралы ±“ым, топтастыруПедагогикалыпроцестеолданылатын ›±ралдар мен Ùдістер2

ТÙжірибелікО›ытуды ±йымдастыру формалары туралы ±“ым, топтастыруОытуды ±йымдастыру формалары туралы ±“ым, тарихы. Саба оу-тÙрбие процесінде дене тÙрбиесі ж±мысын ±йымдастыруды£ негізгі формасыСаба›ты£ типтері, ›±рылымы. Дене тÙрбиесі саба›тарына ›ойылатын талаптар

М±“алімні£ саба››а Ùзірлігі, жоспарлауы

Дене шынытыру пÙні бойынша оушыларды£ оу ¯лгерімін баылау жÙне баалау, Ùдістері, баылау т¯рлері2

2

22

ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

ТÙжірибелікІ® бéлім. Мектептануды£ негіздеріМектептануды£ негіздеріМектептануды£ негізгі мÙселелері.

šР-ны£ «Білім туралы» За£ыны£ негізгі ережелері.

Білім беру ісін бас›ару принциптері

Педагогикалы› менеджмент

Мектептегі педагогикалы› ›ызметдістемелік ж±мыс2

2

22

2Аралас


Аралас

Жа£а білімді ме£герті

Аралас

АраласОзат педагогикалы› тÙжірибе мен инновацияОзат педагогикалытÙжірибе.Дене шыны›тыру жÙне спорт саласында“ы педагогикалы› технологиялар мен инновациялар

Ынтыма›тасты› педагогика

šаза›станды› жа£ашыл педагогтар идеясы мен іс-тÙжірибесі

М±“алімні£ педагогикалышеберлігі2

2

22

2ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

Аралас®. Педагогикалышеберлік негіздеріМ±“алімні£ педагогикалы› шеберлігіДене шынытыру 챓алімі, н±саушы мен жаттытырушыны£ педагогикалышеберлігі£ негіздеріДене шыны›тыру пÙні м±“аліміні£ педагогикалы› шеберлігін арттыру жолдары

Педагогикалы› ›абілеттілік жÙне іскерлік

Педагогикалы› техника

Дене шыны›тыру пÙні м±“аліміні£ ›ызметінде педагогикалы› техниканы ж¯зеге асыру жолдары

Педагогикалы› ›арым-›атынас, стильдері2

2

22

2

22Аралас

Аралас


Аралас

Аралас\ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

ТÙжірибелік

4. Øр тарау бойынша бюджеттік уа›ытты саба› т¯рлеріне байланысты бéлу
Тараулар атауыДÙріс сабаАралас сабаЖа£а білімді ме£геру сабаыЖарыс сабаБілімді тексеру сабаыТÙжірибе сабаІскерлік ойын сабаы1. Педагогиканы£ жалпы негіздері662

2.ТЩрбие теориясы106283.Дидактика. О›ыту жÙне білім беру теориясы16420

4.Мектептануды£ негіздері10285Педагогикалы› шеберлік негіздері77

5. ПÙнні£ Ùдебиет жÙне о›у ›±ралдарымен ›амтамасыз етілуі.
Бéлімдер мен тарауларНегізгі Ùдебиеттерšосымша ÙдебиеттерØдістемелік н±сауларКéрнекіліктерБаылау ж±мысыны£ материалдары1 Педагогиканы£ жалпы негіздеріПедагогика. š±рманалина Ш.Х. М±›анова Б.Ж.Бап-бабаС., Жалпы психология, Алматы, 2005

Алдам±ратов Ø., Жалпы психология, Алматы,1996С.М±›анов., Педагогикалы› жÙне жас ерекшелік психологиясы, 2001.Дидактикалы› материалдар. Карточка, тест.Ба›ылау ж±мысы 1,2,3-н±с›алардан т±рады. 3 с±ра›тан.2ТЩрбие теориясыПерфокаоточка, Ùдістеме, тест.Тест тапсырмалары, 25 с±ра›тан 5 жауптан т±рады.3Дидактика. О›ыту жÙне білім беру теориясыКарточкалар, тест, тірек-сізбалар.МБЖ, ба›ылау с±ра›тары, тест тапсырмалары4Мектептануды£ негіздеріДидактикалы› материалдар, тест, карточка, сызбалар.ØБЖ, ба›ылау ж±мысыны£ н±с›аларынан т±рады.5Педагогикалы› шеберлік негіздері

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет